Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr"

Transkript

1 Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Foto: Christian Aabo (Aabo 2001: 69) Moesgård Museum Delrapport II. Siggård Jacob Kveiborg KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG AFDELING Nr. 18, 2009

2 Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Delrapport II. Siggård Jacob Kveiborg, mag.art. Introduktion Med støtte fra Kulturarvsstyrelsens rådighedssum 2009 har Moesgård Museums Konserverings- og naturvidenskabelige afdeling analyseret et større knoglemateriale fra brandtomter med bevarede rester af indebrændte dyr. Materialet stammer fra en række arkæologiske fund omkring Limfjorden og skal samlet set dateres til århundrederne omkring Kristi fødsel, dvs. sen førromersk og ældre romersk jernalder (figur 1) Ginderup 2 Sdr.Ydby 3 Solbjerg 4 Siggård 5 Skalnæsgård 6 Flejsborg 7 Nr.Tranders 4 5 Figur 1: Oversigt over kendte lokaliteter fra ældre jernalder med indebrændte husdyr. (Efter Kveiborg 2008: Figur 10). 1

3 Projektet blev foranlediget af det seneste fund af en velbevaret brandtomt ved Skals i Midtjylland. Her har Viborg Stiftsmuseum under ledelse af Dorthe Kaldal Mikkelsen haft mulighed for at udføre en detaljeret undersøgelse, som blandt andet omfattede resterne af mere end 10 indebrændte dyr. Fundet fra Skalnæsgård Vest er ikke det første af sin art. Tidligere er der undersøgt brandtomter med indebrændte dyr ved Nr. Tranders i Aalborg (Nielsen 2002, Nielsen 2007 samt Kveiborg 2008), Siggård ved Skive (Aabo 2001), Grønvang på Mors (Hatt 1928) samt Ginderup og Sdr. Ydby i Thy (Kjær 1930 og Olsen 2007). 1 En gennemgang af den tilgængelige litteratur vedrørende disse fund har vist, at der med enkelte undtagelser aldrig er foretaget detaljerede zooarkæologiske undersøgelser af de bevarede knogler med henblik på at besvare spørgsmål vedrørende staldbrug og husdyrhold m.m. Desuden er det mere end 80 år siden, at de første fund blev analyseret. Det blev derfor besluttet at analysere fundene på ny med udgangspunkt i en specifik problemstilling vedrørende jernalderens staldbrug. I denne rapport vil resultaterne af de seneste undersøgelser af knoglerne fra hus 11 på lokaliteten Siggård blive præsenteret. Figur 2: SMS 557A Siggård. Oversigt over det udgravede areal med markering af hus 11. (Efter Aabo 2001: 68). hus ) Fundet af et får (Ovis aries) i en brandtomt på lokaliteten Flejsborg i Himmerland er tidligere blevet tolket som resterne af et indebrændt dyr (Klingenberg & Nielsen 1994). Denne tolkning synes ikke længere gangbar (B.H. Nielsen, Vesthimmerlands Museum; skriftlig meddelelse). Fundet indgår derfor ikke i projektet. 2

4 Historik I 1994 undersøgte Skive Museum dele af et bebyggelseskompleks fra den sene del af førromersk jernalder (1.-2. århundrede f.kr.) sydøst for Skive. 2 Et af husene, hus 11, var en brandtomt, hvori der fandtes en større mængde brændte knogler (figur 2). Huset målte omtrent 14 x 5 meter og var orienteret vestnordvest-østnordøst. Huset havde beboelse i den østlige del og stald mod vest. Stalden var neddybet og havde efter alt at dømme båseskillerum med plads til ca dyr. Allerede under udgravningen af brandtomten stod det klart, at de mange knogler udgjorde rester af indebrændte husdyr, da flere knogler lå placeret anatomisk korrekt i forhold til hinanden. Samtidig kunne det konstateres, at der under og omkring knoglerne fandtes store mængder slagge. Den foreløbige konklusion lød på, at der var tale om syv stykker kvæg (Aabo 2001). Metodik Knoglematerialet fra brandtomten er dels optaget i præparater til brug i udstillingsøjemed og dels som opsamlingsfund. Knoglerne og præparaterne opbevares på Skive Museum. I forbindelse med den fornyede gennemgang af materialet blev præparaterne undersøgt på Museernes Bevaringscenter i Skive. Det øvrige materiale er undersøgt på Moesgård Museums Konserverings- og naturvidenskabelige afdeling. 3 Materialet er kvantificeret ved at kombinere iagttagelser vedrørende knoglernes orientering og indbyrdes placering i forhold til skelettets anatomi og MNI (Minimum number of individuals). MNI er en analytisk kvantificeringsmetode, hvor det vurderes, hvor mange dyr/individer der som minimum er repræsenteret i materialet. Materialet kvantificeres i første omgang knogleelement for knogleelement (MNE: minimum number of elements), hvor det for hvert enkelt noteres, hvor mange dyr de mindst repræsenterer. Når dette er gjort, udregnes MNI på baggrund af det eller de elementer, som måtte stamme fra flest dyr. Optimalt set inkluderer MNI-beregninger knoglernes størrelse og alder. I forbindelse med studier af brændte knogler kan det dog ofte være svært at afgøre, hvorvidt eksempelvis en overarmsknogle fra hhv. højre og venstre side af kroppen er fra et og samme dyr, da knoglerne krymper og deformeres. Desuden synes krympning ikke at foregå efter et fastlagt mønster, og to ens knogler kan krympe i forskellig grad (Iregren & Jonsson 1973 samt Gilchrist & Mytum 1986). Derfor er det primært knoglernes ontogenetiske alder, 4 som er af afgørende betydning for kvantificeringen. Eksempelvis repræsenterer tre fuldt udviklede lårbensknogler fra højre side og tre ufuldstændigt udviklede 2) SMS 557A, Siggård, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt. UTM: / , zone 32. Stednr ) Tak til museumsinspektør Inge Kjær Kristensen og arkivar Niels Mortensen, Museum Salling samt konservator Lars Brock Andersen, Museernes Bevaringscenter i Skive for beredvillig assistance i forbindelse med gennemgang af arkivmateriale, rekvirering af fotos samt adgang til materialet. 4) Ontogenese: Individets udvikling fra æg til færdigt udviklet individ. 3

5 hælben fra venstre side seks individer i alt. Lårben og hælben er parrede knogler, og hvert dyr har kun én af disse knogler i hhv. højre og venstre side af kroppen. Desuden færdigdannes hælbenet på et tidligere stadie i dyrets udvikling end lårbenet, hvorfor de færdigudviklede lårben ikke kan være fra samme dyr som hælbenene. Det er først og fremmest knoglekoncentrationernes indbyrdes placering, som ligger til grund for en bedømmelse af antallet af dyr. Det betyder eksempelvis, at et ellers uforstyrret bagparti af en ko i den ene ende af stalden og et uforstyrret forparti af en ko i den anden ende af stalden kvantificeres som to dyr, selvom en kvantificering vha. MNI muligvis ville resultere i, at knoglerne kun skulle tælles som ét dyr. MNI-metoden er derfor primært benyttet i situationer, hvor knogler ud fra deres placering m.m. har kunnet stamme fra forskellige dyr. Dyrenes alder bedømmes på baggrund af en analyse af tændernes og knoglernes udvikling. Da knoglerne i kroppen udvikles forskelligt og færdigudvikles på forskellige tidspunkter i dyrets liv, er det muligt at benytte disse oplysninger til at vurdere dyrets udviklingsmæssige stadie. Bedømmelsen tager udgangspunkt i publicerede undersøgelser af recente dyr. Det er vigtigt at holde sig for øje, at de absolutte aldersangivelser, som optræder i analysen, er en bedømmelse af recente dyr på samme ontogenetiske udviklingsstadie som det indsamlede materiale. De kan ikke umiddelbart overføres til det arkæologiske materiale, da det er uvist, hvorvidt tænder og knogler udvikles med samme hastighed hos recente og forhistoriske racer. Desuden tyder noget på, at knogler, hvor fusionen mellem diaphyse og epiphyse kun akkurat er færdig, kan disartikulere igen ved ildpåvirkning, og derved bedømmes yngre, end de egentlig er (Worley 2005). De relative aldersangivelser; ufuldstændigt udviklet (juvenil), tilnærmelsesvis fuldt udviklet (subadult) og fuldt udviklet (adult) er derfor generelt at foretrække. Aldersbedømmelserne bygger på oplysninger hos Habermehl 1975 og Silver Når skelettet er færdigudviklet, mindskes mulighederne for at benytte knoglerne som grundlag for en aldersbedømmelse. Den mest udbredte metode til at bedømme fuldt udvoksede dyrs alder er ved hjælp af tændernes slitage (Grant 1982). Jo ældre dyret er, desto mere slidte er tænderne. Generelt fragmenteres tænder meget, når de udsættes for ild. Det gælder også i materialet fra Siggård, hvorfor metoden overordnet set ikke har kunnet benyttes. Det har dog i enkelte tilfælde kunnet observeres, hvorvidt en tand har haft slitage eller ej, og på den måde give en indikation af om dyret har været ungt eller meget gammelt. Sidst, men ikke mindst, er der givet en subjektiv beskrivelse af knoglernes farve samt en vurdering af, hvorvidt knoglerne synes ildpåvirkede eller ej. Her er alene tale om observationer af rent visuelle og makroskopiske forhold. Der er således ikke udført kemiske og mikroskopiske analyser. Resultater Materialet består af i alt 16 portioner knogle, hvoraf seks er præparater. De resterende portioner udgøres af opsamlingsfund. Af de 16 fund er 13 undersøgt i nærværende projekt. De resterende fund (A234, A235 og A249) har ikke kunnet genfindes (figur 3). I forbindelse med gennemgangen af præparaterne har knoglernes indbyrdes placering og orientering kunnet bestemmes vha. fotos og udgravnings- 4

6 planer. De mange opsamlingsfund er derimod mindre omhyggeligt dokumenterede, og kun i enkelte tilfælde har knoglernes indbyrdes placering kunnet udredes vha. detailfotos. Overordnet set har det derfor kun i mindre grad været muligt at bedømme dyrenes placering og orientering samt de enkelte koncentrationers indbyrdes relationer som udgangspunkt for en bedømmelse af antallet af dyr m.m. Materialets beskaffenhed Materialet er generelt stærkt fragmenteret og dårligt bevaret, og knoglerne varierer i forbrændingsgrad fra nærmest ubrændte til hårdt brændte og hvide. En stor del af materialet er forkullet (sort) med partier af metalisk glinsende og meget porøs slagge. På grund af den høje fragmenteringsgrad har kun en mindre del af materialet kunnet bestemmes til art og element. Figur 3: Hus 11 (SMS 557A Siggård) med markering af de fundne knogle- og slaggekoncentrationer. Osteologisk gennemgang af materialet A236 tamkvæg (Bos taurus) A258 indet. Præparat. Præparatet indeholder en række tandfragmenter, som sandsynligvis udgør de bevarede dele af et helt tandsæt. Hovedparten af de tilstedeværende tænder synes at være fra samme tandrække. Ud fra identifikationen af en fragmenteret mælketand (dp4 inferior) fra højre underkæbe må der være tale om et ungdyr. Dyret synes dermed ikke at kunne have været ældre end 2-2½ år. Tændernes slitage har ikke kunnet bedømmes. Dyrets orientering er uvis. Mindre portion af stærkt fragmenterede hvidbrændte knogler (primært kranie) og tænder. Ingen af fragmenterne kan bestemmes til art og element, der er dog tale om en drøvtygger. Koncentrationen udgør muligvis et dårligt bevaret kranium. 5

7 A261 tamkvæg (Bos taurus) A264 indet. Dele af venstre forben. Proximalt fragment af spoleben (radius sin), distalt fragment af overarmsknogle (humerus sin) samt et fragment af albuebenets diaphyse (ulna). Knoglerne er sortbrændte og forkullede. Hertil kommer fragmenter af en mellemfodsknogle (mt III/IV) samt en fodrodsknogle (ct). Mellemfodsknoglen er fusioneret distalt. Desuden forefindes enkelte distale fragmenter af en mellemhånds- eller mellemfodsknogle, et fragment af en tåknogle (phalanx 1) og en række ubestemmelige fragmenter. Mellemfods-, tå- og fodrodsknoglen er mere brændte end knoglerne fra forbenet og fremstår gråhvide. Ubestemmelige emaljefragmenter samt et enkelt rørbensfragment fra et større dyr. Ildpåvirkede. A265 slaggeklumper A267 tamkvæg (Bos taurus) A268 tamkvæg (Bos taurus) A271 indet. A274 tamkvæg (Bos taurus) Præparat. Præparatet indeholder tænder og muligvis enkelte meget fragmenterede kranieknogler. Hovedparten af tænderne er fra højre underkæbe (mandibula dx), hvorfra hele kindtandsrækken er bevaret. Dyret har ligget på venstre side. Ud fra tænderne er det muligt at give en temmelig præcis aldersbestemmelse af dyret. Der er tale om et ungdyr, omkring 2 år gammelt. Den bagerste kindtand (M3 inf.), samt en af de forreste (P3), er under frembrud, men har endnu ikke nået fuld højde. To af de øvrige permanente tænder (P2 og P4) er også til stede, men ligger endnu i kæben. Den bagerste mælkekindtand (dp4 inf.) er endnu ikke udskiftet. Fra overkæben er P4 samt M1 og M2 bevaret. Knoglerne er sortbrændte nærmest slaggeagtige. NB! Sammen med tandfragmenterne er fundet et mindre stykke af et reb. Enkelte gråbrændte fragmenter af hofteben (coxae sin) fra venstre side. Hertil et proximalt lårbensfragment (caput femoris). Lårbenet synes færdigudviklet, om end sammenvoksningen stadig kan ses udvendigt på knoglen. Bækkenfragmentet har ikke kunnet kønsbedømmes. Mindre ansamling af fragmenterede ildpåvirkede knogler. Graden af ildpåvirkning er meget afvekslende. Fra nærmest ubrændt til meget hårdt brændt. Ingen fragmenter har kunnet artsbestemmes. Præparat. Dels et tandsæt og dels de øvre dele af ryg-/brystparti. Tandsættet indeholder en række meget fragmenterede tænder fra venstre overkæbe (maxilla), og fragmenter af højre underkæbe (mandibula dx) inkl. enkelte tænder (dentes). Fra underkæben er to permanente premolarer (P3 og P4) med sikkerhed identificeret. Tandsættet er placeret således, at der må være tale om et dyr, der har ligget på højre side. 6

8 A274 indet. A275 tamkvæg (Bos taurus) A276 tamkvæg (Bos taurus) A277 tamkvæg (Bos taurus) A280 tamkvæg (Bos taurus) Samtidig overlejrer tandsættet fragmenter fra det postkraniale skelet. Der er tale om dele af en rygsøjle (coloumna vertebralis) med tilhørende ribbensfragmenter samt dele af et skulderblad (scapula). Fragmenterne er meget dårligt bevarede, og det har ikke helt kunnet afgøres, hvorvidt der er tale om fragmenter fra en hest eller et stykke kvæg. Knoglerne er ildpåvirkede, og farven varierer fra lys grå til gråhvid. Præparat. Fragmenter af højre forben samt enkelte halshvirvler. Fra forbenet forefindes skulderblad (scapula dx), overarmsknogle (humerus dx) samt den proximale del af spolebenet (radius dx). Overarmsknoglen har fusioneret distal ledende, mens fusionen endnu ikke synes afsluttet proximalt. Fra rygsøjlen er identificeret minimum tre halshvirvler (vertebrae cervicales). Ingen af hvirvlerne er færdig udviklede. Knoglerne er primært sortbrændte med en glinsende slaggeagtig overflade. Dog er der mere eller mindre u- brændte partier på både overarmsknoglen, spolebenet og skulderbladet. Der er tale om knogler fra et juvenilt/subadult dyr, som har ligget på højre side og med hovedet mod nord. Præparat. Fragment af bækken (coxae dx) samt lårben (femur dx) fra højre side. Der synes at være tale om et fuldt udvokset dyr. Lårbenet ligger med den dorsale side op og med den proximale ledende mod syd. Knoglerne er sortbrændte, partielt med en glinsende slaggeagtig overflade. Præparat. Fire lændehvirvler (vertebrae lumbales), korsben (sacrum), bækken (coxae) samt lårbensfragment (caput femoris). Fusionen mellem lårbenshovedet og diaphysen synes ikke afsluttet, ligesom hvirvlerne ikke er fuldt udviklede. Der synes således at være tale om et juvenilt/subadult dyr. Knoglerne ligger således, at dyret må have ligget på ryggen med hovedet mod nord. Knoglerne er forkullede (sortbrændte) og fremstår med glinsende slaggeagtige partier. Fragmenterede tænder. Blandt andet den bagerste kindtand fra overkæben, med en forholdsvis fremskreden grad af slitage. Tænderne bærer ikke umiddelbart præg af høj varme. Der er formodentlig tale om et helt tandsæt. 7

9 Antallet af dyr, deres art og alder Samtlige knogler identificeret til art og element er fra tamkvæg (Bos taurus). Fragmenterne synes at repræsentere ca. seks dyr. Et bud på de enkelte knoglekoncentrationers fordeling på de enkelte dyr gives her (jf. figur 4): Kvæg nr. 1: A236 (tand- og kraniefragmenter) samt muligvis A234 og A235. Kvæg nr. 2: A280 (tænder) samt muligvis A249. Kvæg nr. 3: A274 (tand- og kraniefragmenter). Kvæg nr. 4: A267: (tand- og kraniefragmenter) + x274 (ribbensog hvirvelfragmenter) samt dele af x261 (fragmenter af knogler fra de forreste ekstremiteter). Kvæg nr. 5: A258 (tand- og kraniefragmenter), A277 (lændehvirvler og bækkenparti). Kvæg nr. 6: A275 (forben og halshvirlver) samt muligvis dele af A261 (knogler fra de bagerste ekstremiteter). Hertil kommer en række fragmenter, som ikke umiddelbart kan tilskrives bestemte individer. Det gælder A264, A268, A271 og A276. Figur 4: Hus 11 (SMS 557A Siggård). Tolkning af de fundne knogler: Dyrenes art, antal samt deres mulige placering. 8

10 Det foreslåede antal dyr er, som beskrevet i metodeafsnittet, primært bedømt på baggrund af knoglernes indbyrdes placering. En beregning af knogler ud fra MNI alene ville resultere i, at antallet af dyr skulle halveres. Dette skyldes først og fremmest, at de tilstedeværende tænder er så fragmenterede og dårligt bevarede, at det præcise antal og en præcis identifikation kun sjældent lader sig gøre. Det skal derfor pointeres, at tolkningen af knoglerne i stalden bygger på en antagelse om, at fragmenterne har ligget mere eller mindre uforstyrrede hen, siden huset brændte ned og dyrene omkom, og at det kun på denne baggrund er muligt at benytte knoglernes indbyrdes placering som udgangspunkt for en kvantificering. Tolkningsgrundlaget forringes yderligere af, at kun et fåtal af fragmenter kan henføres til de enkelte dyr, desuden har det kun i halvdelen af tilfældene kunnet observeres, hvordan dyrene lå placeret. Samtidig er det muligt, at antallet af dyr skal forøges i tilfælde af, at de bortkomne fund (A234, A235 og A249) genfindes. Reelt set kan det derfor ikke afgøres med sikkerhed, hvorvidt der omkom fem eller syv stykker kvæg i stedet for seks, eller hvilke dyr de enkelte knoglekoncentrationer knytter sig til. Det afgørende her er at kunne konstatere, at det primært synes at være kvæg, som omkom i branden ved Siggård. Dette kan skyldes en lang række faktorer, hvoraf årstiden for branden, hvorvidt dele af dyreholdet slap ud af stalden i tide eller ej, dyreholdets sammensætning og valg af erhvervsstrategi m.m. spiller en stor rolle. Dette vil blive taget op i en senere delrapport (VI) i indeværende projekt (Kveiborg 2009). En af de faktorer, som er afgørende for hvorvidt årstiden for branden kan fastsættes, er dyrenes alder. I materialet fra Siggård kan alderen på et enkelt stykke kvæg fastslås med nogenlunde sikkerhed. Kvæg nr. 4 er på baggrund af tændernes udvikling bedømt til at være omtrent 2 år gammel. Blandt de øvrige fragmenter findes knogler og tænder fra både adulte og subadulte/juvenile dyr. Således synes kvæg nr. 1 yngre end ca. 2-2½ år, kvæg nr. 6 synes mellem 1½ og 3½-4 år gammelt, kvæg 2 synes væsentligt over de 2-2½ år ud fra slitagen på den bagerste kindtand i overmunden, mens kvæg nr. 5 synes subadult. Blandt fragmenterne, som ikke har kunnet knyttes til et specifikt dyr (A268 og A276), forefindes fragmenter, som synes fra et mere eller mindre fuldt udviklet dyr. Muligvis kvæg nr. 3. Selvom alderen på kvæg nr. 4 synes at kunne bedømmes forholdsvis nøjagtigt, skal det pointeres, at der reelt set er tale om en alderbedømmelse af et recent dyr på samme ontogenetiske stadie som kvæg nr. 4. Den absolutte alder for de enkelte udviklingstrin varierer desuden, og en præcis årstidsbedømmelse af branden er derfor ikke mulig. Et forsigtigt bud ville dog være i forår/sommer under forudsætning af, at kvæget kælver om foråret. Det har på grund af materialets beskaffenhed ikke været muligt at bedømme dyrenes køn. Dyrenes placering Tilstedeværelsen af stolpenedgravninger efter formodede skillerumsstolper sandsynliggør, at dyrene har stået fikseret i båse. Som nævnt har det dog kun i enkelte tilfælde været muligt at bedømme dyrenes orientering og placering i stalden. Ud fra disse fund synes der ikke at kunne gives et entydigt svar på, om dyrene har været opstaldet i båse. I forbindelse med kraniet (A267) fra kvæg nr. 4 fandtes en forkullet rebstump, som formodes at stamme fra et bindsel i lighed med fundene fra Ginderup (Kjær 1930) og Brøndlund (Olsen 2007). Fundet vidner om, at kvæget må have været fikseret på en eller anden måde (figur 5). 9

11 Afslutning Den oprindelige tolkning af de indebrændte dyr fra Siggård har i det store hele kunnet bekræftes af den seneste gennemgang af materialet. Således synes 5-7 stykker kvæg (Bos taurus) at være omkommet i branden. At dømme ud fra knoglernes ontogenetiske alder var hovedparten af dyrene endnu ikke fuldt udviklede. Et af dyrene (kvæg nr. 4) var omkring to år gammel, da branden indtraf. Med forbehold kan dette tyde på, at brandtidspunktet skal findes ved forårstid. Muligvis lidt før eller lidt efter. Det har ikke været muligt at bedømme, hvorvidt der var tale om køer eller tyre/okser. Dyrene var opstaldet i den neddybede stald i husets vestende. Fund af båseskillerum og reb synes at vidne om, at de har stået fikseret i stalden. Hvordan er dog usikkert, da dyrenes placering og orientering ikke har kunnet give et entydigt svar herpå. I delrapport VI i nærværende projekt vil fundet fra Siggård blive sammenlignet med de øvrige fund af samme art (Kveiborg 2009). Figur 5: Detailfoto af rebstykke (A267). Rebstumpen lå placeret umiddelbart op ad de formodede rester af et kranie fra et stykke kvæg (Bos taurus). Litteratur Gilchrist, R. & H. Mytum 1986: Experimental Archaeology and burnt animal bone from archaeological sites. Circaea 4:1, s Grant, A. 1982: The use of tooth wear as a guide to the age of domestic ungulates. I: B. Wilson, C. Grigson and S. Payne (red.): Ageing and Sexing Animal Bones from Archaeological Sites. BAR British Series 109, s Habermehl, K.-H. 1975: Die Altersbestimmung bei Haus- und Labortieren. Berlin/Hamburg. 10

12 Hatt, G. 1928: To bopladsfund fra ældre jernalder fra Mors og Himmerland. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie København. s Iregren, E. og R. Jonsson 1973: Hur ben krymper vid kremering. Fornvännen, s Kjær, H. 1930: En ny Hustomt paa Oldtidsbopladsen ved Ginderup. Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1930, s Klingenberg, S. & S. Nielsen 1994: Amfora. SKALK 1994, hæfte 4, s Kveiborg, J. 2008: Fårehyrder, kvægbønder eller svineavlere. En revurdering af jernalderens dyrehold. KUML 2008, s Kveiborg, J. 2009: Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr. Delrapport VI. Diskussion af staldbrug i ældre jernalder. Konserverings- og Naturvidenskabelig afdeling, Moesgård Museum. Rapport nr. 22, Nielsen, J.N. 2002: Flammernes bytte. SKALK 2002, hæfte 6, s Nielsen, J.N. 2007: The burnt remains of a house from the Pre-Roman Iron Age. I: M. Rasmussen (red.): Iron Age houses in flames. Testing house reconstructions at LEJRE. Studies in Technology and Culture vol. 3, Lejre, s Olsen, A.H. 2007: Gård i flammer. SKALK 2007, hæfte 5, s Silver, I.A. 1969: The ageing of domestic animals. I: D.R. Brothwell & E. Higgs (red.): Science in Archaeology. London, s Worley, F. 2005: Taphonomic influences on cremation burial deposits: implications for interpretation. I: T. O Connor (red.): Biosphere to Lithosphere. New studies in vertebrate taphonomi. Proceedings of the 9th Conference of the International Council of Archaeozoology, Durham August 2002, s Aabo, C. 2001: Oldtidsagre i Svansø Plantage og en jernalderlandsby ved Siggård. I: G. Gormsen et al. (red.): Skive kommunes historie. Fra oldtid til Skive, s

13 Rapporterne fra Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling fremlægger resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk genstandsmateriale. Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en naturvidenskabelig tilgangsvinkel. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter samt arkæozoologiske undersøgelser. Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af konserveringsteknisk karakter. Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside. Eftertryk med kildeangivelse tilladt. 12

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Foto: Anne-Louise Haack Olsen Moesgård Museum Delrapport V. Brøndlund Jacob Kveiborg KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG AFDELING

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Omtegnet efter Hatt 1928: tavle 1 Moesgård Museum Delrapport III. Grønvang Jacob Kveiborg KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Moesgård Museum ÅHM 4473, hus A371 (foto: Jan Sloth Carlsen) Delrapport I. Nørre Tranders Jacob Kveiborg KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Hus I ved Ginderup (efter Kjær 1930: Figur 3) Moesgård Museum Delrapport IV. Ginderup Jacob Kveiborg KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118

Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118 Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118 Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En zooarkæologisk gennemgang af udvalgte knogler fra KHM 1556, Brødregade 6/Rådhusstræde 4

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr 1 meter Efter Hatt 1928 & 1935, Kjær 1930, samt Olsen 2007. Moesgård Museum Delrapport VI. Diskussion af staldbrug i ældre jernalder

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

Knogler fra mellemneolitisk tid ved OBM 4087 Skaghorn

Knogler fra mellemneolitisk tid ved OBM 4087 Skaghorn Knogler fra mellemneolitisk tid ved OBM 4087 Skaghorn Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) En zooarkæologisk analyse af knogler fra den mellemste del af tragtbægerkulturen Jacob Kveiborg

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver FHM 4427/4 Stinesmindevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Stinesmindevraget Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 4 Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Læs mere

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø FHM 4427/8 Egehoved, Alrø KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af UTM Ø564900/N6189319, Marin st. 401284 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009 RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009 X103, Store grube INGE BØDKER ENGHOFF STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport vedrørende

Læs mere

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24.

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. Kampagne: 11 05 KUAS nr. SVM01176 2. Kasser med deponeret knoglemateriale flere af knoglerne

Læs mere

KHM 1400, Fuglsøgård Mose

KHM 1400, Fuglsøgård Mose KHM 1400, Fuglsøgård Mose KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af træ fra KHM 1400 (FHM 4296/85) Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 4 2005 Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Jesper Frederiksen

Læs mere

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 2002 Gennemgang af

Læs mere

EBM 257, Gåsehagevraget

EBM 257, Gåsehagevraget EBM 257, Gåsehagevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Gåsehagevraget, 2003 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

FHM 4201, Skt. Clemensborg

FHM 4201, Skt. Clemensborg FHM 4201, Skt. Clemensborg KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) De zooarkæologiske analyser Susanne Østergaard Afdeling for Konservering og

Læs mere

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Ina Buhr KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 7 2003 Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Et knoglemateriale fra ældre romersk jernalder (OBM 7730)

Et knoglemateriale fra ældre romersk jernalder (OBM 7730) Et knoglemateriale fra ældre romersk jernalder (OBM 7730) OBM 7730 Tokkendrup Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Zooarkæologisk gennemgang af knogler fra OBM 7730 Tokkendrup (FHM 4296/188)

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Der er undersøgt skeletter af 12 individer fra 10 begravelser og løs-/overfladefund leveret til Antropologisk Laboratorium 2007.

Der er undersøgt skeletter af 12 individer fra 10 begravelser og løs-/overfladefund leveret til Antropologisk Laboratorium 2007. Kærup N, Benløse sogn, Ringsted herred, Sorø amt (040202-47). Syvestsjællands Museum, SVM 2005103-7. AS 06/07 Antropologisk bestemmelse af skeletter fra yngre romersk jernalder, indleveret til Antropologisk

Læs mere

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum JENS KIRKEBY, MOESGÅRD MUSEUM Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Anne Cappeln KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 3 2003 1 Indfarvning

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG)

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT (MAIN), 1976 Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Inge Gry Hyldkrog KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 12

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

En landsby fra sen førromersk og ældre romersk jernalder syd for Lisbjerg

En landsby fra sen førromersk og ældre romersk jernalder syd for Lisbjerg Fig. 229. Bunden af en urne med de brændte ben fra en ung person. Få centimeter skilte resterne af denne urne ved Kankbølle fra helt at blive taget af ploven se fig. 228. Ved de mange undersøgelser af

Læs mere

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport.

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport. Ausumgaard Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Ausumgaard I/S Indledning Det udgravede

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder 1 Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 3 Bygherre: Bjerringbro Kommune ISBN

Læs mere

Dyreknogler fra ældre jernalder og vikingetid

Dyreknogler fra ældre jernalder og vikingetid Dyreknogler fra ældre jernalder og vikingetid Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En zooarkæologisk gennemgang af knoglemateriale fra OBM 9078 Gamborg NV (FHM 4296/262) Jacob Kveiborg KONSERVERINGS

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder 1 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 38 Bygherre: Kristian Kjær ISBN 978-87-87272-80-3

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder 1 Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 2 Bygherre: Møldrup Kommune 2 Indledning.

Læs mere

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder

Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Spangsdal II - boplads fra yngre bronzealder og/eller ældre jernalder Sanne Boddum Viborg Museum 2012 Bygherrerapport 64 Bygherre: Viborg Kommune ISBN 978-87-92778-14-7 2 Indledning I forbindelse med byudvikling

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

Osteologisk analyse af brændte dyreknogler fra udgravningen af 13 lokaliteter ved Pålsbufjorden RT12.

Osteologisk analyse af brændte dyreknogler fra udgravningen af 13 lokaliteter ved Pålsbufjorden RT12. Osteologisk analyse af brændte dyreknogler fra udgravningen af 13 lokaliteter ved Pålsbufjorden RT12. Foto:Alexandre Buisse Foto: Hagerty Ryan, U.S. Fish and Wildlife Service Moesgård Museum Foto:G. Volker

Læs mere

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 Arkæologisk undersøgelse af et 713 m2 stort areal tæt vest for Luisevej. Resultat: Resten af en tidligere undersøgt urnegrav fra jernalderen, 9 stolpehuller,

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Knogler & Muskler. Mellem bådben og Os cuneiforme I-III laterale kileben

Knogler & Muskler. Mellem bådben og Os cuneiforme I-III laterale kileben Knogler: Navn (det danske) og beliggenhed på følgende knogler er pensum (på nær kursiv) Dansk navn Latinsk navn Beliggenhed Kranium Pandebenet Os frontale Danner kraniets forvæg Issebenet Os parietale

Læs mere

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder 1 Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder Sidsel Wåhlin og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2008 Bygherrerapport nr. 25 Bygherre: Poul Justesen, Randrup Mølle 2 Indledning

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

Full-body CT-scan af nogle gamle vestjyder udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange

Full-body CT-scan af nogle gamle vestjyder udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange En gammelkendt tuegravplads ved Årre blev i efteråret 2008 genstand for nye undersøgelser i forbindelse med nedgravningen af jordkablet til

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard København V 14/10/2014 KNV Kildevej KUAS j. nr /KNV-0031

Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard København V 14/10/2014 KNV Kildevej KUAS j. nr /KNV-0031 Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard 2 1553 København V 14/10/2014 KNV00247-02-62 Kildevej KUAS j. nr. 2014-7.24.02/KNV-0031 Vedr: Arkæologisk undersøgelse forud for udstykning ved Havdrup Vest Museum

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

ÅHM 2863, Sebbersund

ÅHM 2863, Sebbersund ÅHM 2863, Sebbersund KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Antropologisk undersøgelse af skelet X 2500 Lene Mollerup KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 8 2002 ÅHM 2863, Sebbersund

Læs mere

Låstrupbakken - Bebyggelse fra yngre bronzealder/førromersk jernalder

Låstrupbakken - Bebyggelse fra yngre bronzealder/førromersk jernalder 1 Låstrupbakken - Bebyggelse fra yngre bronzealder/førromersk jernalder Bente Grundvad, Sidsel Wåhlin, Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 57 Bygherre:

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

Stenshede Syd Gravhøj fra enkeltgravskultur Bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder

Stenshede Syd Gravhøj fra enkeltgravskultur Bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder Stenshede Syd Gravhøj fra enkeltgravskultur Bopladser fra yngre bronzealder og ældre jernalder Claus Frederik Sørensen og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 29 Bygherre: Viborg

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149 1 VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt 130901-129, -149 Rapport for prøvegravning forud for anlæggelse af stald Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum i 2002 Rapport skrevet

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

Vesthimmerlands Museum. Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr , Sb. nr.

Vesthimmerlands Museum. Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr , Sb. nr. Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2608/2609 Svenstrup 13-14 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 342 og 343 1. Indledning...4 2. Landskabet...5 3. Udgravningens metode...5

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Køns - og aldersvurdering af skeletmateriale fra Segermes, en by i det romerske Nordafrika

Køns - og aldersvurdering af skeletmateriale fra Segermes, en by i det romerske Nordafrika Køns - og aldersvurdering af skeletmateriale fra Segermes, en by i det romerske Nordafrika - med fokus på børnedødelighed og gravskikke samt den historiske og arkæologiske kontekst. Eva Forsom. Eksamensnr.:

Læs mere

Bygherrerapport over arkæologisk undersøgelse Efterår-vinter 2006 forud for byggemodning Glattrup VI Ydunsvej, Skive

Bygherrerapport over arkæologisk undersøgelse Efterår-vinter 2006 forud for byggemodning Glattrup VI Ydunsvej, Skive Rapport ved Kurt Glintborg Overgaard * 2007 Skive Museum, Arkæologisk afdeling Bygherrerapport over arkæologisk undersøgelse Efterår-vinter 2006 forud for byggemodning Ydunsvej, Skive Indledning I forbindelse

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Osteologisk analyse af dyreknoglematerialet fra j.nr. ÅHM 5900, Algade 28, Aalborg.

Osteologisk analyse af dyreknoglematerialet fra j.nr. ÅHM 5900, Algade 28, Aalborg. Osteologisk analyse af dyreknoglematerialet fra j.nr. ÅHM 5900, Algade 28, Aalborg. Susanne Østergaard, Osteolog. August 2010. Indledning Det her analyserede dyreknoglemateriale stammer fra en opgravning

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Skive Museum Arkæologisk afdeling. Bygherrerapport SMS 928A Tinghøj II Stednr Feldingbjerg Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt

Skive Museum Arkæologisk afdeling. Bygherrerapport SMS 928A Tinghøj II Stednr Feldingbjerg Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt SMS 928A Tinghøj II Skive Museum Arkæologisk afdeling Bygherrerapport SMS 928A Tinghøj II Stednr. 13.01.03 Feldingbjerg Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt Efterår 2005 Merethe Schifter Christensen SMS 928A

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999. Stednummer: Herred: Vrads Gl. amt: Skanderborg

Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999. Stednummer: Herred: Vrads Gl. amt: Skanderborg Beretning om undersøgelse af en jernudvindingsplads fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder fremkommet ved dybdepløjning ved Bødskovdal august 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 408/1999 Sted: Bødskovdal

Læs mere