Beregninger på baggrund af a-kassernes regnskaber for 2009 viser bl.a.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregninger på baggrund af a-kassernes regnskaber for 2009 viser bl.a.:"

Transkript

1 NOTAT 1. november 2010 A-kassernes administrationsudgifter i 2009 J.nr Det er medlemmerne, der betaler udgifterne til drift af a-kasserne via et administrationsbidrag 1. Den enkelte a-kasse fastsætter selv størrelsen af administrationsbidraget, der normalt er gældende for et år ad gangen. Beregninger på baggrund af a-kassernes regnskaber for 2009 viser bl.a.: Driften af a-kasserne kostede 3,07 mia. kr. i Det er 1,07 mia. kr. mindre end i 2000, svarende til et fald på knap 26 pct. (faste priser). Der var ca ansatte i a- kasserne ved udgangen af Den stigende ledighed under krisen har ikke i første omgang ført til øgede udgifter i a- kasserne. Udgifterne faldt således med 1,4 pct. fra 2008 til 2009 (faste priser). Træ-Industri-Byg s A-kasse, Faglig Fælles Akasse, El-fagets A-kasse og Byggefagenes A-kasse opkræver i 2010 betydeligt mindre i administrationsbidrag end den faktiske administrationsudgift i Der kan i disse a-kasser være tale om, at administrationsbidraget er kunstigt lavt, da et evt. underskud ved a-kassens administration ofte dækkes af den faglige organisation, som den enkelte a-kasse samarbejder med. Der er stor forskel på de enkelte a-kassers egenkapital ved udgangen af FOA Fag og Arbejdes A-kasse har fx en egenkapital på 120 mio. kr., mens enkelte a-kasser har en negativ egenkapital. A-kassernes samlede it-udgifter var ½ mia. kr. i It-udgifterne er faldet med 14 pct. siden 2005, men der er fortsat meget stor forskel på størrelsen af udgiften i de enkelte a-kasser. It-udgiften pr. medlem varierer fra 528 kr. og 502 kr. pr. medlem i henholdsvis Metalarbejdernes A-kasse og Træ-Industri-Byg s A-kasse til 128 kr. og 119 kr. i henholdsvis Kristelig A-kasse og ASE. A-kasserne har øget udgifterne til markedsføring i takt med den stigende konkurrence om medlemmerne siden A-kasserne anvendte 63 mio. kr. på markedsføring i 2009, hvilket er mere end en fordobling i forhold til Hertil skal lægges et ukendt antal mio. kr., som anvendes af nogle af de faglige organisationer, som samarbejder med de enkelte a-kasser. De samlede udgifter til markedsføring anslås skønsmæssigt at være mio. kr. 1 Administrationsbidraget er fradragsberettiget.

2 1. Udviklingen i a-kassernes samlede administrationsudgifter A-kasserne brugte 3,07 mia. kr. på administration i Det er 1,4 pct. mindre end året før og knap 26 pct. mindre end i 2000, hvor de samlede administrationsudgifter var 4,14 mia. kr. Tabel 1 A-kassernes samlede udgifter til administration i årene (i mia. kr. og 2009-prisniveau) Udv. i pct Udv. i pct ,14 4,09 4,05 3,94 3,85 3,62 3,45 3,32 3,11 3,07-1,4% -25,9% Anm.: 2001-tallet er et skønnet tal. Lønudgifterne er deflateret efter Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor (ILON2 og ILON9), og øvrige udgifter er deflateret efter Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks, årsgennemsnit. Tallene i tabellen er afrundede. Procentberegningerne baserer sig på ikke-afrundede tal. i fællesskab med den faglige organisation, som a-kassen samarbejder med. Som det fremgår af tabel 1, er administrationsudgifterne faldet i alle årene siden Figur 2 viser a-kassernes administrationsudgifter og antallet af fuldtidsledige dagpengemodtagere i årene 2000 til Figur 2 A-kassernes administrationsudgifter og fuldtidsledige dagpengemodtagere i årene Mia. kr. 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Fuldtidsledige dagpengemodtagere 0, Administrationsudgifter i faste priser Fuldtidsledige dagpengemodtagere Anm.: 2000-tallet for fuldtidsledige dagpengemodtagere foreligger ikke i fællesskab med den faglige organisation, som a-kassen samarbejder med, samt Danmarks Statistik, AUL01 Ledigheden blandt medlemmerne er en væsentlig indikator for arbejdsbyrden i a- kasserne, da dagpengeområdet administrativt vejer meget tungt. A-kasserne udbetaler også ydelser som efterløn, VEU-godtgørelse og orlovsydelse til børnepasning, 2

3 der ikke relaterer sig til ledighed. Men disse ydelser er ikke lige så tidskrævende at administrere som dagpengeområdet 2. Figur 2 viser da også, at a-kassernes administrationsudgifter særligt er faldet fra 2004 til 2008, hvor ledigheden faldt meget markant. Men det bemærkes samtidig, at udgifterne også faldt i de to perioder, hvor ledigheden steg. Første gang i perioden fra 2002 til 2004, og anden gang efter finanskrisen og den følgende økonomiske krise. Den markant stigende ledighed fra 2008 til 2009 har fx alene betydet, at de foregående års omkostningsreduktioner er fladet noget ud i En tidligere beregning indikerede, at a-kasserne trods den markant stigende ledighed - også i 2010 ville holde de samlede administrationsudgifter i ro 3. Der er dog betydelig usikkerhed knyttet til beregningen, der var baseret på de administrationsbidrag for 2010, som a-kasserne fastsatte inden udgangen af Således har fem a-kasser i løbet af 1. halvår 2010 hævet deres administrationsbidrag. Og en enkelt af disse a-kasser har hævet administrationsbidraget to gange. Ny analyse senere på året Ledigheden er som nævnt en indikator for udviklingen i arbejdsbyrden i a- kasserne, men den giver dog ikke det fuldstændige billede. Det hænger bl.a. sammen med følgende: Ledighedsmønstret, herunder ledighedsperiodernes længde, kan variere over tid Aktivitetsniveauet på a-kassernes øvrige opgaver kan variere A-kasserne fik med Velfærdsforliget fra juni 2006 en mere aktiv rolle i beskæftigelsesindsatsen A-kassernes digitalisering af medlemsservicen påvirker både arbejdsbelastningen og administrationsudgifterne Styrelsen vil senere i 2010 sammenholde udviklingen i a-kassernes administrationsudgifter med udviklingen i de samlede udbetalingstransaktioner, og de øvrige målbare aktiviteter i a-kasserne, der også omfatter andet end dagpengeområdet Udviklingen i administrationsudgiften pr. medlem På grund af det faldende medlemstal i a-kasserne falder administrationsudgiften pr. medlem forholdsmæssigt mindre end de samlede administrationsudgifter. Administrationsudgiften pr. medlem faldt i faste priser med 20,5 pct. fra 2000 til 2009 mod det tidligere nævnte fald i de samlede administrationsudgifter på ca. 26 pct. 2 Det fremgår bl.a. af tidligere analyser af a-kassernes tidsforbrug. Se fx afsnit 8 i rapporten Benchmarking af a-kasserne 2006, Arbejdsdirektoratet, december Arbejdsdirektoratets nyhedsbrev til a-kasserne nr. 3/2010 af 10. februar Ved benchmarkingen af a-kasserne er udviklet et nøgletal (antal vægtede transaktioner), der både anvendes til at beregne a-kassernes transaktionsomkostninger og til at vurdere udviklingen i a- kassernes arbejdsbelastning. Se fx afsnit 9 i rapporten Benchmarking af a-kasserne 2009, Arbejdsdirektoratet, november

4 A-kasserne har reduceret de samlede administrationsudgifter, men den generelle medlemstilbagegang betyder, at der samtidig er blevet færre medlemmer til at dele udgifterne. 3. Sammenligning af administrationsudgiften pr. medlem i de enkelte a- kasser Tabel 3 viser de enkelte a-kassers administrationsudgift pr. medlem i henholdsvis 2008 og 2009, opgjort pr. medlem. Tabel 3 A-kassernes administrationsudgift pr. medlem i 2008 og 2009 (i kr. og prisniveau) Administrationsudgift Administrationsudgift Udvikling i kr. pr. medlem i 2008 pr. medlem i 2009 Danske Sundhedsorganisationer Lærerne Akademikerne Ingeniørerne Lederne Funktionærerne og Tjenestemændene STA Børne- og Ungdomspædagogerne ASE Socialpædagogerne Journalistik, Kommunikation og Sprog CA Danske Lønmodtagere Business Danmark HK/Danmark Frie Funktionærer FOA - Fag og Arbejde Kristelig Teknikerne Prosa og Merkonomerne Magistrene Metalarbejderne DANA Funktionærerne og Servicefagene Byggefagene Fødevareforbundet El-faget Faglig Fælles Træ-Industri-Byg I alt LO AC FTF Uden for hovedorganisation Anm.: Prosa og Merkonomernes A-kasse og STA er pr. 1. juli 2010 fusioneret til Min A-kasse i fællesskab med den faglige organisation, som a-kassen samarbejder med Administrationsudgiften pr. medlem varierede i 2009 fra 690 kr. i Danske Sundhedsorganisationers A-kasse til kr. i Træ-Industri-Byg s A-kasse. 4

5 Som også tidligere analyser har vist, er det LO-a-kasser, der har de højeste udgifter. Det gælder, foruden Træ-Industri-Byg s A-kasse, Faglig Fælles Akasse, El-fagets A-kasse, Fødevareforbundet NNF s A-kasse, Byggefagenes A-kasse og Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse. Disse a-kasser har typisk en decentral og omkostningstung struktur og i nogle tilfælde også en større administrativ belastning end gennemsnittet, som følge af en højere ledighed og flere medlemmer på efterløn. Men de tilhører også gruppen af a- kasser, der i mindre grad har fået medlemmerne til at bruge de digitale tilbud i medlemsservicen 5, ligesom flere af a-kasserne også har fastholdt 14-dages udbetalinger af dagpenge og efterløn indtil 1. januar De lave administrationsudgifter i Danske Sundhedsorganisationers A-kasse skal bl.a. ses i lyset af den meget lave ledighed i a-kassen og a-kassens struktur med kun et kontor 7. Fødevareforbundet NNF s A-kasse og A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog har med henholdsvis 225 kr. og 214 kr. pr. medlem reduceret administrationsudgifterne mest fra 2008 til Danske Lønmodtageres A-kasse har med 207 kr. pr. medlem haft den største stigning i udgiften fra 2008 til Tabel 4 viser de enkelte a-kassers administrationsudgift i 2009 og det administrationsbidrag, a-kassen opkræver fra medlemmerne i Se fx afsnit 9.3 i rapporten Benchmarking af a-kasserne 2009, Arbejdsdirektoratet, november Træ-Industri-Bygs A-kasse, El-fagets A-kasse og Byggefagenes A-kasse havde 14-dages udbetaling indtil en regelændring betød, at alle a-kasser pr. januar 2010 skulle foretage månedsudbetalinger. 7 Ledighedsprocenten i Danske Sundhedsorganisationers A-kasse var knap 1 pct. pr. august

6 Tabel 4 A-kassernes administrationsudgift i 2009 sammenholdt med det opkrævede administrationsbidrag for 2010 (løbende priser), samt egenkapitalen pr. ultimo 2009 Adm.udgift Adm.bidrag Diff Egenkapital Egen- pr. medlem pr. medlem udgift og ult. kapital i 2009 (kr.) i 2010 (kr.) bidrag 2009 (mio. kr.) pr. medl. (kr.) Træ-Industri-Byg ,0 0 El-faget ,2 7 Byggefagene ,0 0 Frie Funktionærer ,5-100 Faglig Fælles ,9 160 Prosa og Merkonomerne ,2 18 Ingeniørerne ,2 481 Journalistik, Kommunik.og Sprog ,1 395 Fødevareforbundet ,5 140 Socialpædagogerne ,5 75 HK/Danmark ,0 59 Teknikerne ,4 14 Business Danmark ,6 133 Børne- og Ungdomspædagogerne ,4 294 Kristelig ,2 250 Metalarbejderne ,7 18 Danske Sundhedsorganisationer ,9 613 Akademikerne ,2 341 Lærerne ,3 537 Funktionærerne og Tjenestem ,4 217 CA ,8 430 FOA - Fag og Arbejde ,9 682 Magistrene ,1 368 Funktionærerne og Servicefagene ,4 21 Danske Lønmodtagere ,6-100 DANA ,7 529 ASE ,1 430 STA ,2 406 Lederne ,0 0 I alt ,7 254 LO AC FTF Uden for hovedorganisation Anm.: Prosa og Merkonomernes A-kasse og STA er pr. 1. juli 2010 fusioneret til Min A-kasse Oversigten viser egenkapitalen inkl. hensættelser Der er taget højde for, at administrationsbidraget er ændret i løbet af 2010 i Kristelig A-kasse, ASE, Akademikernes A-kasse, Frie Funktionærers A-kasse og Danske Lønmodtageres A-kasse. Bidraget er ændret to gange i sidstnævnte a-kasse. De nævnte a-kasser indgår i oversigten med det reelle årlige administrationsbidrag for i fællesskab med den faglige organisation, som a-kassen samarbejder med Der er i nogle a-kasser forholdsvis store udsving mellem udgiften i 2009 og det opkrævede beløb i Det gælder i særlig grad i Træ-Industri-Byg s A-kasse, der i 2010 opkræver knap 74 pct. mindre af medlemmerne end den faktiske administrationsudgift pr. medlem i Men det gælder også El-fagets A-kasse, Byggefagenes A-kasse og Faglig Fælles Akasse. Der kan i disse a-kasser være tale om, at administrationsbidraget er kunstigt lavt, da et eventuelt underskud ved a-kassens administration ofte dækkes af den faglige organisation, som a-kassen samarbejder med. 6

7 Tabel 4 viser også a-kassernes egenkapital inkl. hensættelser pr. ultimo Som det fremgår, er der også her store forskelle mellem a-kasserne. FOA Fag og Arbejdes A-kasse havde fx ved udgangen af 2009 en egenkapital på ca. 121 mio. kr., svarende til 682 kr. pr. medlem, mens egenkapitalen var negativ i Frie Funktionærers A-kasse og Danske lønmodtageres A-kasse med hhv. -2,5 og -6,6 mio. kr administrationsbidraget i Frie Funktionærers A-kasse er noget lavere end den faktiske administrationsudgift pr. medlem i Men a-kassen har haft en betydelig medlemsfremgang i 2009 og ind i 1. halvår 2010, hvilket alt andet lige øger a- kassens indtægter. Danske Lønmodtageres A-kasse har haft en negativ egenkapital i alle årene siden etableringen i Den negative egenkapital er dog reduceret de seneste år, og egenkapitalen forventes ifølge a-kassens årsregnskab for 2009 at blive positiv i løbet af A-kassen opkræver i 2010 et højere beløb fra medlemmerne til administration end den faktiske administrationsudgift pr. medlem i I det følgende ses nærmere på hhv. a-kassernes it- og markedsføringsudgifter. 4. A-kassernes it-udgifter i 2009 På baggrund af en analyse af a-kassernes it-udgifter i 2008 konkluderede det daværende Arbejdsdirektorat i november 2009, at a-kasserne havde god grund til at fastholde et klart fokus på it-omkostningerne. Det var bl.a. begrundet i den meget store forskel på omkostningerne i de enkelte a-kasser, og i de stordriftsfordele, der burde være forbundet med større anvendelse af fælles it-løsninger 8. A-kassernes it-omkostninger for 2009 sammenlignes i det følgende. 4.1 Udviklingen i a-kassernes samlede it-udgifter A-kassernes samlede udgifter til it var 495 mio. kr. i Det er i faste priser et fald på knap 2 pct. i forhold til året før, og 14 pct. i forhold til It-udgifterne udgjorde i 2009 ca. 16 pct. af a-kassernes samlede administrationsudgifter, hvilket også var tilfældet i 2007 og Tabel 5 A-kassernes samlede it-udgifter i årene i mio. kr. (2009-prisniveau) Udvikling Udvikling It-drift og -udviklingsomkostninger ,3% -7,9% It-løn ,7% -1,4% It-småaktiver og -afskrivninger ,5% -44,4% It-udgifter i alt ,9% -14,0% Anm: Udgifterne er deflateret efter Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks. Tallene i tabellen af afrundede. It-drift og udviklingsomkostninger omfatter også konsulentbistand, brug af servicebureauer, samt reparation og vedligehold af it-anlæg Kilde: Styrelsens beregninger på baggrund af a-kassernes regnskaber og opgørelser over udgifter, der afholdes i fællesskab med den faglige organisation, som a-kassen samarbejder med Udviklingen i it-udgifterne skal også ses i lyset af, at a-kasserne med Velfærdsforliget fra juni 2006 fik nye opgaver, som også har krævet it-understøtning mv. 8 Se afsnit 5 i rapporten Benchmarking af a-kasserne 2009, november

8 4.2 Sammenligning af a-kassernes it-udgifter Den enkelte a-kasses it-udgifter i 2009 fremgår af tabel 6. Tabel 6 A-kassernes it-udgifter i 2009 og udviklingen i it-udgiften pr. medlem fra 2008 til 2009 It-udgifter It-udgifter It-udgifter Udv. i itudgift i 2009 i mio. kr. i kr. pr. medlem i i kr. pr. medlem i pr. medlem Metalarbejderne 48, % Træ-Industri-Byg 22, % Prosa og Merkonomerne 4, % Funktionærerne og Servicefagene 5, % HK/Danmark 72, % DANA 9, % El-faget 6, % Børne- og Ungdomspædagogerne 15, % Faglig Fælles 74, % Business Danmark 6, % Socialpædagogerne 8, % Byggefagene 4, % FOA - Fag og Arbejde 37, % Akademikerne 16, % Funktionærerne og Tjenestemændene 25, % Teknikerne 5, % Ingeniørerne 12, % Lederne 15, % Magistrene 8, % CA 5, % Frie Funktionærer 4, % STA 5, % Journalistik, Kommunikation og Sprog 3, % Lærerne 11, % Danske Lønmodtagere 9, % Fødevareforbundet 3, % Danske Sundhedsorganisationer 10, % Kristelig 22, % ASE 17, % I alt 494, % Modulus Winnie Arke Egne systemer Anm.: Gennemsnitstallene for a-kasserne under ét er uvejede. HK/Danmarks A-kasse er i 2010 overgået til Winnie-systemet. I 2009 anvendte a-kassen ARKE, bortset fra et efterlønsmodul, der var fra Modulus-systemet i fællesskab med den faglige organisation, som a-kassen samarbejder med Der tegner sig nogenlunde samme billede af a-kassernes it-udgifter, som i tidligere sammenligninger: 8

9 Der er meget stor spredning i a-kassernes it-udgift pr. medlem fra 119 kr. pr. medlem i ASE til over 500 kr. pr. medlem i Metalarbejdernes A-kasse og Træ- Industri-Byg s A-kasse. De a-kasser, der anvender Winnie-systemet, og de to a-kasser, der anvendte ARKE-systemet i 2009, har generelt de højeste it-udgifter 9. Fra 2008 til 2009 steg it-udgifterne i DANA og Danske Sundhedsorganisationers A-kasse med henholdsvis 56 pct. og 36 pct. De to a-kasser er p.t. i gang med at udvikle et nyt it-system i samarbejde med Faglig Fælles A-kasse 10. Stigningen i udgifterne i Danske Sundhedsorganisationers A-kasse skyldes en investering i 2009 i bl.a. nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem. A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog reducerede it-udgifterne med 34 pct. fra 2008 til Dette hænger formentlig sammen med, at a-kassen pr. 1. januar 2009 slog to tidligere afdelinger sammen til én. Magistrenes A-kasse reducerede it-udgifterne med 22 pct. fra 2008 til Beregninger viser i øvrigt, at Træ-Industri-Byg s A-kasse og Metalarbejdernes A- kasse ville spare henholdsvis ca. 12 mio. og 18 mio. kr., hvis de to a-kasser havde en it-udgift pr. medlem svarende til gennemsnittet for alle a-kasser A-kassernes markedsføringsudgifter 5.1 A-kassernes samlede markedsføringsudgifter A-kasserne har siden midten af 2002 skullet vise deres udgifter til markedsføring som en post i regnskabet. Herved blev der mulighed for at følge udviklingen i udgifterne. A-kassernes direkte markedsføringsudgifter var 63 mio. kr. i Det er en stigning på 26 pct. i forhold til året før og 119 pct. i forhold til 2003, hvor udgiften var 29 mio. kr. (faste priser). Se tabel 7. 9 Træ-Industri-Byg s A-kasse har i februar 2010 overtaget ejerskabet og driften af ARKE-systemet fra Organisator, der i øvrigt står for Winnie-systemet. 10 FACILIA-projektet handler om at udvikle et it-system, der skal understøtte effektiv a- kasseadministration og varetage alle lovpligtige opgaver som fx udbetaling. Det er de tre a-kassers vision, at alle a-kasser vælger at anvende den fælles it-kerne og heri indgå i et medejerskab. 11 MA indgik pr. 16. juni 2009 en it-samarbejdsaftale med den daværende a-kasse STA (nu: Min A- kasse). 12 Det bemærkes i den forbindelse, at Træ-Industri-Byg s A-kasse fusionerer med Faglig Fælles A- kasse pr. 1. januar

10 Tabel 7 A-kassernes samlede markedsføringsudgifter i mio. kr. i årene 2003 til 2009 (2009-prisniveau) Udvikling Udvikling ,0 33,3 29,8 39,1 46,3 50,3 63,4 26% 119% Anm.: Udgifterne er deflateret efter Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks. Tallene i tabellen er afrundede. i fællesskab med den faglige organisation, som a-kassen samarbejder med. Markedsføringsudgifterne udgjorde 2,1 pct. af de samlede administrationsudgifter på godt 3 mia. kr. i De stigende markedsføringsudgifter skal uden tvivl ses på baggrund af den øgede konkurrence mellem a-kasserne siden 2002, hvor en regelændring gjorde det muligt for a-kasserne administrativt at blive anerkendt som tværfaglige a-kasser. 12 a- kasser optager således i dag lønmodtagere fra alle fag og i de fleste tilfælde også selvstændige fra alle brancher. Udgifterne til markedsføring formodes i øvrigt at være højere end de 63 mio. kr., da nogle forbund afholder udgifter til markedsføring for de a-kasser, de samarbejder med. Fx er det værd at bemærke, at Frie Funktionærers A-kasse havde en meget stor medlemsfremgang i 2009, uden at a-kassen havde markedsføringsudgifter. Se tabel 10. Men med til billedet hører, at fagforeningen Frie Funktionærer i begyndelsen af 2009 lancerede en ny privatfinansieret arbejdsløshedsforsikring, som også virkede som markedsføring af den traditionelle a-kasse. Et andet eksempel ses blandt LO-kasserne. Markedsføringsudgifterne i Faglig Fælles Akasse synes meget lave set i forhold til den eksponering af a-kassen, der har tegnet sig i mediebilledet de seneste år. Dette indikerer, at en del af udgifterne afholdes af det samarbejdende forbund. De faglige organisationers udgifter til markedsføring blev i 2006 opgjort til ca. 59 mio. kr., hvilket var mere end en fordobling fra Hvis halvdelen af denne markedsføring enten direkte eller indirekte omfatter a- kasserne 15, kan det forsigtigt anslås, at de samlede udgifter til markedsføring af a- kasserne er i størrelsesordenen mio. kr. De følgende sammenligninger mellem a-kasserne skal derfor tolkes med forbehold for, at et samarbejdende forbund i nogle tilfælde finansierer (en del af) a-kassens markedsføring. 13 Til sammenligning fremgik det af et baggrundsnotat til Konkurrencestyrelsens Konkurrenceredegørelse 2002, at markedsføringsudgifterne i skadesforsikringsselskaberne udgjorde 5 pct. af selskabernes samlede driftsudgifter. Det fremgik videre, at et mindre antal selskaber, der ønskede at øge deres markedsandel, havde store udgifter til markedsføring der således kunne udgøre helt op til halvdelen af de samlede driftsudgifter. Hvorimod små lokale selskaber kun i beskedent omfang anvendte midler til markedsføring. 14 Ugebrevet A4, juni Med indirekte menes, at mange mennesker ikke skelner mellem forbund og a-kasse. 10

11 5.2 Sammenligning af a-kassernes markedsføringsudgifter De enkelte a-kassers markedsføringsudgifter i 2008 og 2009 fremgår af tabel 8, der ligeledes viser markedsføringsudgiften pr. medlem i Tabel 8 A-kassernes markedsføringsudgifter i 2008 og 2009 i mio. kr. (2009- prisniveau), samt markedsføringsudgiften pr. medlem i 2009 Markedsføringsudgift Markedsføringsudgift Markedsføringsudgift i 2008 i mio. kr. i 2009 i mio. kr. - kr. pr. medlem i 2009 ASE 20,3 17,8 120 Danske Lønmodtagere 4,9 6,9 104 CA 0,0 3,2 99 DANA 3,8 3,2 92 Business Danmark 2,5 2,4 90 HK/Danmark 0,4 10,9 43 STA 1,5 1,2 38 Magistrene 0,5 1,4 28 Kristelig 6,5 4,2 24 Lederne 3,2 1,9 22 Ingeniørerne 0,4 1,3 18 Funktionærerne og Tjenestemændene 3,8 2,3 18 Lærerne 0,2 1,1 14 Akademikerne 0,7 1,0 13 Socialpædagogerne 0,1 0,4 13 Faglig Fælles 1,5 2,0 7 Danske Sundhedsorganisationer 0,2 0,4 5 El-faget Træ-Industri-Byg Journalistik, Kommunikation og Sprog FOA - Fag og Arbejde Metalarbejderne Fødevareforbundet Byggefagene Funktionærerne og Servicefagene Teknikerne Børne- og Ungdomspædagogerne Frie Funktionærer Prosa og Merkonomerne I alt 50,3 63,4 29 Tværfaglige a-kasser Fagligt afgrænsede a-kasser Anm.: Prosa og Merkonomernes A-kasse og STA er fusioneret pr. 1. juli 2010 til Min A-kasse. Tallene i tabellen er afrundede. I nogle af a-kasserne uden egne markedsføringsudgifter, kan det være et samarbejdende forbund, der finansierer (en del af) a-kassens markedsføring. i fællesskab med den faglige organisation, som a-kassen samarbejder med. 2/3 af de 29 a-kasser havde ifølge a-kasseregnskaberne mv. udgifter til markedsføring i 2008 og Som nævnt steg markedsføringsudgifterne med 26 pct. fra 2008 til

12 Hovedparten af stigningen skyldes, at HK/Danmarks A-kasse i 2009 brugte næsten 11 mio. kr. på markedsføring mod blot 0,4 mio. kr. året før, og at CA a-kasse i 2009 brugte 3,2 mio. kr. mod nul kroner året før. Blandt de a-kasser der selv afholdte markedsføringsudgifter i 2009, brugte ASE og Danske Lønmodtageres A-kasse relativt flest penge på markedsføring. De to a- kasser brugte således henholdsvis 120 kr. og 104 kr. pr. medlem. De a-kasser, der havde markedsføringsudgifter i 2009, brugte i gennemsnit 37 kr. pr. medlem, mens gennemsnittet for alle a-kasserne er 29 kr. pr. medlem. Der er også stor forskel på, hvor stor en andel markedsføringsudgifterne udgør af de samlede administrationsudgifter i de a-kasser, der markedsførte sig i Se tabel 9. Tabel 9 Markedsføringsudgiften i 2009 sammenholdt med administrationsudgiften i de a-kasser, der havde markedsføringsudgifter Markedsføringsudgiften pr. medlem i 2009 (i kr.) Administrationsudgiften pr. medlem i 2009 (i kr.) Markedsføringsudgiftens andel Faglig Fælles ,4% Danske Sundhedsorganisationer ,8% Socialpædagogerne ,0% Akademikerne ,4% Lærerne ,5% Kristelig ,6% Funktionærerne og Tjenestemændene ,7% Magistrene ,8% Ingeniørerne ,8% Lederne ,2% HK/Danmark ,1% STA ,5% DANA ,3% Business Danmark ,7% CA ,8% Danske Lønmodtagere ,8% ASE ,1% Anm.: Prosa og Merkonomernes A-kasse og STA er fusioneret pr. 1. juli 2010 til Min A-kasse. i fællesskab med den faglige organisation, som a-kassen samarbejder med Mens ASE brugte 10 pct. af administrationsudgifterne på markedsføring i 2009, brugte Danske Sundhedsorganisationers A-kasse under 1 pct. 5.3 Markedsføring og medlemsudvikling Tabel 10 viser både a-kassernes markedsføringsudgifter og medlemsudvikling i

13 Tabel 10 A-kassernes markedsføringsudgift pr. medlem samt medlemsudviklingen i pct. i 2009 Markedsføringsudgift i 2009 (kr. pr. medlem) Medlemsudvikling i pct. i 2009 Fødevareforbundets NNF 0-5,3 Træ-Industri-Byg 0-3,9 Teknikerne 0-3,0 Metalarbejderne 0-3,0 Funktionærerne og Servicefagene 0-2,3 FOA - Fag og Arbejdes 0-1,0 Børne- og Ungdomspædagogerne 0-0,2 Prosa og Merkonomerne 0 0,6 Byggefagene 0 0,8 Journalistik, Kommunikation og Sprog 0 1,9 Frie Funktionærer - Tværfaglig 0 24,9 El-faget 0-0,1 Danske Sundhedsorganisationer 5 1,7 Faglig Fælles 7-4,0 Socialpædagogerne 13 1,6 Akademikerne 13 5,0 Lærerne 14-0,1 Funktionærerne og Tjenestemændene 18 0,8 Ingeniørerne 18 2,9 Lederne 22 5,8 Kristelig 24 1,4 Magistrene 28 2,1 STA 38-2,3 HK/Danmark 43-3,1 Business Danmark 90 1,6 DANA 92 0,3 CA 99 5,6 Danske Lønmodtagere ,3 ASE 120-0,5 i fællesskab med den faglige organisation, som a-kassen samarbejder med Som det bl.a. fremgår, havde ASE og Danske Lønmodtageres A-kasse med de højeste markedsføringsudgifter en meget forskellig medlemsudvikling i Danske Lønmodtageres A-kasse havde en fremgang i antallet af dagpengeforsikrede på over 11 pct., mens ASE havde en tilbagegang på 0,5 pct. For ASE s vedkommende er markedsføringen formentlig et spørgsmål om at begrænse den medlemstilbagegang, der følger af de senere års øgede konkurrence om de selvstændige medlemmer. Indtil 1. september 2002 var der kun to a-kasser for selvstændige, nemlig ASE og DANA. Men fra dette tidspunkt har alle a-kasser fået mulighed for at blive godkendt som tværfaglige og herunder optage selvstændige medlemmer. Det har betydet, at der i dag er 20 a-kasser, der kan optage selvstændige enten alle selvstændige eller selvstændige inden for a-kassens faglige afgrænsning. 13

14 Bilag 1 A-kassernes administrationsudgifter i 2009 fordelt på hovedposter A-kassernes samlede administrationsudgifter på 3,07 mia. kr. fordelte sig i 2009, som det fremgår af figur 5. Figur 1 Administrationsudgifter ekskl. renter i 2009 fordelt på hovedposter Fejludbetalinger 0,6% Småaktiver 0,7% Afskrivninger 2,7% Andet 13,0% Medlemsudgifter 2,1% IT-udgifter 9,3% Lokaleudgifter 7,6% Personaleudgifter 4,3% Lønudgifter 59,7% Anm.: Medlemsudgifter omfatter udgifter til medlemsblade, medlemsmøder, jobsøgningskurser mv. Andet omfatter udgifter til abonnementer, advokat, forsikringer, kontingent til AK-Samvirke, kontorartikler, markedsføring, porto, revision, rejser, telefon mv. i fællesskab med den faglige organisation, som a-kassen samarbejder med Fordelingen mellem de forskellige udgiftsposter ligner fordelingen i 2008 og i store træk fordelingen i de foregående år. Lønudgiften er den helt store post med knap 60 pct. Det bemærkes i forhold til it-udgifterne, at der i denne opgørelse alene indgår itdrifts- og udviklingsudgifter. I notatets afsnit 4 indgår også lønudgifter til eventuelt eget it-personale, samt it-småaktiver og it-afskrivninger. 14

A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne

A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne NOTAT 1. december 2011 A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne J.nr. 11-440-0001 Tilsynsenheden/PJE Der har siden slutningen af 1990 erne været et politisk ønske om

Læs mere

Udviklingen i a-kassernes administrationsbidrag fra 2010 til 2011

Udviklingen i a-kassernes administrationsbidrag fra 2010 til 2011 NOTAT 14. marts 2011 en i a-kassernes administrationsbidrag fra 2010 til 2011 J.nr. 11-440-0001 5. kontor Et a-kassemedlem skal i 2011 i gennemsnit betale 1.380 kr. til a-kassens administration. Det er

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang, idet disse blot udgjorde 1,3 pct. af det samlede antal a-kasseskift i 2009.

Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang, idet disse blot udgjorde 1,3 pct. af det samlede antal a-kasseskift i 2009. NOTAT 25. juni 2010 Ledige medlemmers skift af a-kasse J.nr. ADIR/1. kontor 1. Sammenfatning 948 ledige medlemmer skiftede a-kasse i 2009 Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang,

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015 25. april 2016 15/15644 Viden og Analyse/CHF/SEBP Statistik A-kasserne har til STAR indberettet medlemmer,

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Sammenligning af a-kassernes transaktionsomkostninger og produktivitet

Sammenligning af a-kassernes transaktionsomkostninger og produktivitet NOTAT 15. december 211 Sammenligning af a-kassernes transaktionsomkostninger og produktivitet J.nr. 11-44-1 Tilsynsenheden/PJE Beskæftigelsesministeriets analyse viser: A-kasserne håndterede i 21 over

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. MARTS... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2014 Michel Klos 1 i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i juni 2014 2.016.300 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

Ledigheden blandt a-kassemedlemmer

Ledigheden blandt a-kassemedlemmer N O T A T Ledigheden blandt a-kassemedlemmer 17. januar 2012 J.nr. Tilsynsenheden/ATB MH/PJE Tilsynsenhedens analyse af ledigheden blandt de dagpengeforsikrede viser: Alle a-kasser har oplevet en øget

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2013 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport, samt rapporten fra 4. kvartal 2012, for medlemsudvikling til og med

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. JULI 2010 Pr. 1. juli blev der i alt afregnet 2.198.905 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 6.578 i forhold til sidste

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2013 MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i december 2013 2.014.100 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003 Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003. Indbetalinger

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012

Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012 Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012 Marts 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: A-kasserne oplevede fra januar 2011 til januar 2012 en mindre medlemsfremgang

Læs mere

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2009. Indbetalinger af efterlønsbidraget

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. november 2012

Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. november 2012 NOTAT Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. november 2012 19. marts 2013 2012-958 8. kontor/mad Statistik Der er normalt ført statistik over indbetalte efterlønsbidrag pr.

Læs mere

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005

Juni 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Gennemsnitligt antal ledige - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, juni 2001 juni 2005 Juni 2005 1. Ledigheden i Ledige i I faldt antallet af ledige og aktiverede fra 44.248 i juni 2004 til 40.309 i juni 2005. Det svarer til et fald på 8,9%. Det dækker over, at der er blevet 3.462 færre

Læs mere

Statistik over antal personer som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1.

Statistik over antal personer som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1. N O T A T Statistik over antal som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1. oktober 2012 1 7. juni 2013 J.nr. 2012-959 8. kt./lpe/mad Som led i tilbagetrækningsreformen

Læs mere

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2011

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2011 NOTAT 24. januar 2012 A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2011 SFR Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2011. Indbetalinger

Læs mere

A-kassernes transaktionsomkostninger i 2009

A-kassernes transaktionsomkostninger i 2009 NOTAT A-kassernes transaktionsomkostninger i 2009 1. december 2010 J.nr. 10-440-0005 Opsummering: Den administrative belastning i a-kasserne steg skønsmæssigt med 40 pct. fra 2008 til 2009 efter at være

Læs mere

Medlemsudvikling i a kasserne

Medlemsudvikling i a kasserne Medlemsudvikling i a kasserne 4. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a kasserne. I december 2015 var der ca. 2.037.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010

A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010 N O T A T A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010 27. april 2011 Kontor: JØP Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september

Læs mere

LO-fædre holder halvt så meget barsel som Akademiker-fædre - men vil gerne holde mere

LO-fædre holder halvt så meget barsel som Akademiker-fædre - men vil gerne holde mere Fakta om fædrebarsel 1 Marts 216 LO-fædre holder halvt så meget barsel som Akademiker-fædre - men vil gerne holde mere En ny særkørsel fra Danmarks Statistik for LO viser, at Akademiker-fædre holder dobbelt

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. MAJ 2009 Pr. 1. maj blev der i alt afregnet 2.205.046 medlemsbidrag, hvilket er et fald på 5.818 i forhold til sidste måneds

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed

Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Fortsat store forskelle i a- kassernes arbejdsløshed Den registrerede arbejdsløshed har de seneste to ligget relativt stabilt omkring 16. fuldtidspersoner. Udviklingen dækker imidlertid over en svagt faldende

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. JULI 2007 Pr. 1. juli blev der i alt afregnet 2.252.378 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 3.463 i forhold til sidste

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014 21. aug 2015 2014-2234 Viden og Analyse/Mad Statistik A-kasserne har til Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. SEPTEMBER 2010 Pr. 1. september blev der i alt afregnet 2.194.218 medlemsbidrag, hvilket er et fald på 1.365 i forhold til

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. DECEMBER 2010 Pr. 1. december blev der i alt afregnet 2.184.934 medlemsbidrag, hvilket er et fald på 3.122 i forhold til

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. august 2013 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. AUGUST 2013... 3 TABELLER...

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2013

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2013 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2013 2. maj 2014 2014-2234 Viden og Analyse/Mad Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der betalte efterlønsbidrag

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012 Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. DECEMBER 2008 Pr. 1. december blev der i alt afregnet 2.206.348 medlemsbidrag, hvilket er et fald på 3.684 i forhold til

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Albertslund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Albertslund

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. februar 2015 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. FEBRUAR 2015... 3 TABELLER...

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. februar 2012

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. februar 2012 A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. februar 2012 Afregning af a-kassernes medlemsbidrag Udgiver: Beskæftigelsesministeriet Tryk: Beskæftigelsesministeriet 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse 1. juni Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JUNI... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. FEBRUAR... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Kilde: AK-Samvirkes egne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Kilde: AK-Samvirkes egne Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne.

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. FEBRUAR 2007 Pr. 1. februar blev der i alt afregnet 2.257.761 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 2.192 i forhold til

Læs mere

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? 29. april 216 Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? Af Michael Drescher, Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen og Laust Hvas Mortensen I 211 blev

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. APRIL 2007 Pr. 1. april blev der i alt afregnet 2.254.346 medlemsbidrag, hvilket er fald på 2.188 i forhold til sidste måneds

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. december Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. DECEMBER... 3 TABELLER... 4 ANTAL

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. marts 2013

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. marts 2013 A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. marts 2013 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. MARTS 2013... 3 TABELLER...

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne 22. marts 2017 Medlemsudvikling i a-kasserne Michel Klos 4. kvartal 2016 Danske A-Kasser opgør løbende den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I dette notat kan du bl.a. se, at: Eksklusiv de kontingentfritagede

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I september 2015 var der ca. 2.029.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. Kvartal 2014 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I december 2014 var der knap 2.018.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse 28. november 2012 MK Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere,

Læs mere

Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. december 2011

Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. december 2011 BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. december 2011 BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Udgiver: Beskæftigelsesministeriet Tryk: Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. juni 2015 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JUNI 2015... 3 TABELLER...

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JULI... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JANUAR... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. september 2013 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. SEPTEMBER 2013... 3 TABELLER...

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Frederikssund,

Læs mere

2008M M M M M M M M M M M M M12

2008M M M M M M M M M M M M M12 Ledigheden fordelt på køn i Norddjurs Kommune Mænd 223 36 342 47 421 37 357 333 33 358 374 417 463 Kvinder 163 218 224 219 235 213 23 221 226 233 262 271 278 I alt 386 579 566 626 656 583 587 554 556 591

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. NOVEMBER... 3 TABELLER... 4

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse 1. juli Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JULI... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. juni 2014 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JUNI 2014... 3 TABELLER...

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. oktober 2014 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. OKTOBER 2014... 3 TABELLER...

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. januar 2015 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JANUAR 2015... 3 TABELLER...

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. februar 2014 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. FEBRUAR 2014... 3 TABELLER...

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. januar 2014 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JANUAR 2014... 3 TABELLER...

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden er faldet med 550 fra maj 2014-15. Det svarer til et fald på 7,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland er dog ikke steget nævneværdigt fra marts

Læs mere

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i Tabel 1. Antal udsendte breve til ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten; Antal opslåede akutjob; andel personer, jobcentret har haft kontakt til; andel personer, der har fået en personlig

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2012

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2012 A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2012 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. NOVEMBER 2012... 3 TABELLER...

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. oktober 2012

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. oktober 2012 A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. oktober 2012 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. OKTOBER 2012... 3 TABELLER...

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2015 Michel Klos 1 Indledning AK-Samvirke opgør hvert kvartal tal for den seneste medlemsudvikling i a-kasserne. I juni 2015 var der lidt over 2.022.000 dagpengeforsikrede

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid

Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Arbejdsmarkedskrisen koster ufaglærte job for altid Den økonomiske krise har været hård ved det danske arbejdsmarked, og stort set hele den fremgang, der var under højkonjunkturen, risikerer at blive tabt

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. maj 2013 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. MAJ 2013... 3 TABELLER... 4

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 88 Offentligt. Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2006 ISBN 87-91674-05-0

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 88 Offentligt. Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2006 ISBN 87-91674-05-0 Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 88 Offentligt Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2006 ISBN 87-91674-05-0 Arbejdsdirektoratet December 2006 Forord Forord Med Benchmarking af arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2011

Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2011 Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2011 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen København, 14. december 2011 Pensionsstyrelsen Njalsgade 72

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004 Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004. Indbetalinger

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Benchmarking af a-kasserne

Benchmarking af a-kasserne Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 141 Offentligt PENSIONSSTYRELSEN Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Udgiver: Pensionsstyrelsen

Læs mere

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i Tabel 1. Antal udsendte breve til ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten; Antal opslåede akutjob; andel personer, jobcentret har haft kontakt til; andel personer, der har fået en personlig

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledigheden i Solrød Kommune var 3,3 % i juni 2014, svarende til 310 jobklare ledige. Hertil kommer, at Solrød Kommune havde 149 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Aarhus Kommune, juni 1 Det gennemsnitlige antal bruttoledige i pct. af arbejdsstyrken ligger for Aarhus Kommune på 5,7 %. Hele

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. JUNI 2006 Pr. 1. juni blev der i alt afregnet 2.265.327 medlemsbidrag, hvilket er et fald på 3.745 i forhold til sidste måneds

Læs mere