Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: XXXX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX"

Transkript

1 DK 500/600/800 cm Serie no.: XXXX

2

3 Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright Alle rettigheder forbeholdes DAL-BO. Deres Cultilift har: Type no.: Fabrikationsmåned: Serial no.: Egenvægt i kg: Ved henvendelser angående reservedele eller service bedes typenummer og serienummer altid opgives. Bagerst findes en reservedelsfortegnelse, der letter overblikket over enkeltdelene. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING DAL-BO A/S DK-7183 Randbøl erklærer hermed, at ovennævnte maskine er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet 2006/42/EF, der erstatter direktivet 98/37/EF og ændringsdirektiverne 91/368/EØF, 93/44/EØF og 93/68/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner for sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner. CE Denne maskine svarer til sikkerhedskravene i de europæiske sikkerhedsretningslinier. DAL-BO A/S Dato: Direktør Kaj Pedersen

4

5 Indholdsfortegnelse SIKKERHED... 6 GENERELT... 6 HYDRAULIK... 6 MONTERING... 7 VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATIONER... 7 VEJTRANSPORT... 7 KORREKT ANVENDELSE... 8 TEKNISK DATA... 9 LEVERING... 9 HVORDAN LÆSES INSTRUKTIONSBOGEN ANVENDELSE TIL- OG FRAKOBLING TILKOBLING FRAKOBLING INDSTILLING GRUNDINDSTILLING ARBEJDSDYBDE JUSTERING AF EFTERHARVE JUSTERING AF FJEDEROPHÆNGT PLANÉRPLANKE KØRSEL OG BETJENING UD- OG INDKLAPNING KØREHASTIGHED VEDLIGEHOLDELSE SMØRING HYDRAULIK SLIDDELE UDSKIFTNING OG REPARATIONER HYDRAULIK UDSKIFTNING AF SLIDDELE SKROTNING RESERVEDELE... 24

6 Sikkerhed Dette symbol finder De i instruktionsbogen, hver gang der gives råd om Deres sikkerhed, andre brugeres sikkerhed eller maskinens funktionssikkerhed. Alle sikkerhedsanvisninger skal overholdes og gøres tilgængelige for alle brugere af maskinen. Generelt Før arbejdet påbegyndes, skal brugeren være fortrolig med alle anordninger på maskinen. Der er anbragt sikkerhedsmærkater på maskinen, der indeholder vigtige anvisninger om Deres egen og andres sikkerhed, samt om maskinens korrekte brug. Der må ikke medtages passagerer under arbejdet eller ved transport. Ved betjening af Cultilift skal det sikres, at der ikke er personer inden for maskinens aktionsradius. Maskinen må kun betjenes inde fra traktoren. Før traktoren forlades eller hvis der skal udføres justeringer, vedligeholdelse eller reparationer på Cultilift, sænkes maskinen på underlaget, traktoren bremses, motoren standses og tændingsnøglen tages ud, således at maskinen sikres mod utilsigtet igangsætning. Husk at sikre topstang samt evt. liftarme med ringsplitter. Førersædet må aldrig forlades mens maskinen kører. Kørehastigheden skal altid tilpasses forholdene. Brug kun maskinen hvis alle sikkerhedsanordninger er monteret. Defekte sikkerhedsanordninger skal straks udskiftes. Hydraulik Der må ikke opholde sig personer indenfor redskabets aktionsradius når hydrauliksystemet aktiveres, da der er fare for klemning. Før reparationsarbejde på hydraulikanlægget sænkes maskinen på underlaget, trykket tages af anlægget, motoren standses og tændingsnøglen tages ud. Side 6

7 Hydrauliske forbindelser rengøres omhyggeligt før tilkobling. Ved sammenkobling af hydraulikslangerne til traktorens hydraulik sikres det, at trykket er taget af hydraulikken. Efter reparationer på det hydrauliske system skal systemet grundigt udluftes. Hydraulikslangerne kontrolleres regelmæssigt for defekter, såsom revner, knæk, slid eller brud. Defekte slanger skal straks udskiftes. Undgå spild af olie på jorden. Sker det alligevel, opsamles det og leveres til destruktion. Efter kontakt med olie og fedt på huden skal hænderne grundigt rengøres. Olievædet tøj skal skiftes omgående, da det er skadeligt for huden. Hydraulikolie som presses ud under højt tryk, kan trænge gennem huden og forårsage alvorlige skader. Ved skader søges omgående læge. Montering Ved montering er der fare for klemning. Der må ikke opholde sig personer mellem redskab og traktor eller imellem delene der kobles sammen. Vedligeholdelse og reparationer Ved alt reparations- og vedligeholdelsesarbejde skal maskinen være forsvarligt understøttet og/eller udklappet, traktor og maskine forsvarligt bremset, motoren stoppet og tændingsnøglen taget ud. Efterspænd alle skrueforbindelser efter få timers brug. Samtlige skrueforbindelser kontrolleres jævnligt og efterspændes efter behov. Splitter og bolte efterses så havari undgås. Olie, fedt og filtre bortskaffes i henhold til gældende miljøbestemmelser. Vejtransport Ved kørsel på offentlig vej skal alle sikkerheds- og advarselsanordninger, som loven kræver monteres. Føreren er ansvarlig for korrekt lygteføring og afmærkning i.h.t. færdselsloven. Med hensyn til maskinens mål skal føreren hos færdselsmyndighederne sikre sig, at den må transporteres på offentlig vej. Ved transport af maskinen skal der tages hensyn til, at traktorens totalvægt og akseltryk ikke overskrides, samt at belastningen på traktorens foraksel ikke er mindre end 20 procent af traktorens egenvægt. I så fald skal der anvendes frontvægt på traktoren. Side 7

8 Korrekt anvendelse Til maskinens korrekte anvendelse hører også overholdelse af fabrikantens drifts-, vedligeholdelses- og reparationsanvisninger, samt at der udelukkende anvendes originale reservedele. Cultilift må kun bruges, vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige med maskinen og som har kendskab til de faremomenter der kan opstå. Fabrikanten hæfter ikke for skader, som følge af ændringer på maskinen, der er udført uden fabrikantens forudgående tilladelse. Desuden hæfter fabrikanten ikke for skader som følge af ukorrekt anvendelse. Ansvaret for dette bæres alene af brugeren. Der må ikke monteres ekstra vægt på Cultilift. Side 8

9 Teknisk data Cultilift Model/arbejdsbrede (cm) HK (anbefalet) Brutto vægt kg: Transportbredde (cm) Tænder (antal) Levering Cultilift leveres komplet på blokvogn eller med traktor. Ved eksport kan det forekomme, at maskinen er delvist adskilt. Skal Cultilift løftes, fikseres den med stropper i midtersektionen, så maskinen hænger i balance. Side 9

10 Hvordan læses instruktionsbogen Det kan forekomme, at rækkefølgen for de beskrevne emner ikke synes at være i logisk rækkefølge. Der henvises derfor til indholdsfortegnelsen, hvor overskrifter for de pågældende emner kan findes. Som hovedpunkter er instruktionsbogen opdelt i hovedafsnit: Sikkerhed Igangsætning og kørsel Vedligeholdelse Reparationer Nedenstående symboler er anvendt i instruktionsbogen for: Punkter der er særlig vigtig for funktionsdygtigheden samt maskinens holdbarhed. Punkter der har betydning for sikkerheden. Side 10

11 Anvendelse Cultilift er en 4-bullet liftophængt såbedsharve, med tre arbejdsorganer, der tilkobles via traktorens trepunktsophæng. Cultilift er med sin rørpakker efterløber, konstrueret til at have en rolig gang i marken, med en ensartet bearbejdningsdybde af jorden til følge. Fig. 1 Cultilift er opbygget med en fjederophængt planérplanke forrest til udjævning af ujævnheder samt knusning af knolde. Planérplankens bearbejdningsdybde er mekanisk justerbar via spindler. Som det andet arbejdsorgan, bearbejder 4 rækker tænder marken. Tænderne er placeret med en afstand på 8 cm. Den 4-bullede harvekonstruktion sikrer en god og rolig gennemgang af materiale. Bagerst er pakkeren, som anvendes til dybdejustering af harven samt pakning og findeling af jordstrukturen. Herved efterlades marken med mindst mulig fordampning. Side 11

12 Til- og frakobling Tilkobling 1. Først tilkobles traktorens liftarme (A). 2. Derefter tilkobles topstangen (B). Fig. 2 C B Husk at sikre med ringsplit 3. Snor for lås fæstnes i kabinen på traktoren 4. Hydraulikslanger monteres. A Hydraulik Der er behov for et dobbeltvirkende udtag for tilkobling af Cultilift. Mærkning af slanger Funktion Ud- og indklapning af sidesektioner Farve Sort Kontroller hydraulikslangerne for klemning. Ved transport på vej sikres, at cultilift er helt opklappet og låsene er i indgreb (C) fig. 2. Hovedrammen justeres til vandret. Se afsnittet for indstilling. Side 12

13 Frakobling Cultilift kan frakobles både ind- og udklappet. Fig. 3 Husk at tage trykket af tilslutningsslangerne til det hydrauliske system, før slangerne frakobles. A Kontroller om sidesektionerne er i indgreb med sikkerhedskrogene inden frakobling (A) fig. 3. Cultimax placeres på et fast jævnt underlag. Liften sænkes og cultilift kan frakobles. Side 13

14 Indstilling Cultilift er grov indstillet fra fabrikken, men en finjustering vil altid være nødvendigt før ibrugtagning. Flere forskellige justeringsmuligheder gør Deres Cultilift mere alsidig og giver mulighed for, at få den optimale udnyttelse af maskinen. Grundindstilling Fig. 4 Det er meget vigtigt, at hovedrammen (A) er vandret under arbejdet i A marken, for at opnå det optimale resultat. Frigør topstangen (B) og juster med længden indtil hovedrammen er vandret, i sænket position. Husk at spænde kontra med vingemøtrik. Ønskes det, at harven skal kunne følge jordoverfladen bedre i kuperet terræn, kan man med fordel anvende det aflange hul (A) i harvens topstangsfæste. Fig. 5 B A Arbejdsdybde Arbejdsdybden styres af pladerne (A), hvori naglerne (B) kan justeres. For justering af naglerne skal harven enten hænge i liften eller stå på jorden alt afhængig af hvilken man vil justere. Fig. 6 A B Ved ændring af dybden kan det være nødvendigt, at efter justere topstangen (B) fig. 4, således at hovedrammen er igen vandret. Ved justering af arbejdsdybden skal forholdsreglerne i afsnittet for sikkerhed følges. Side 14

15 Justering af efterharve Afhængig af arbejdsdybden og jordbundsforhold skal efterharven (ekstraudstyr) mellem bagerste række harvetænder og pakker justeres. Fig. 7 A B Efterharven kan justeres vertikalt i hullerne (A). Desuden kan efterharven vippes i hullerne (B), så den giver en mere eller mindre aggressiv bearbejdning af jorden. Side 15

16 Justering af fjederophængt planérplanke Det forreste arbejdsorgan, planérplanken, er mekanisk justerbar via spindler. Dybden indikeres via en skala med tal på de enkelte spindler. Fig. 8 Det er ikke hensigten, at planérplanken skal fungere som et dozerblad, da det ingen formål tjener, at slæbe en utilsigtet stor jordvold med. Dette giver bare øget brændstofforbrug samt slid på traktor og maskine. Side 16

17 Kørsel og betjening Den rigtige betjening er vigtig, for at få det optimale udbytte af deres Cultilift. Dette gælder for både markarbejdet, men også hvad angår sikkerheden. Det anbefales, at der ved sidste træk køres lidt på skrå af den efterfølgende såretningen. Herved opnås et meget jævnt arbejdsbillede. Ved ændring af arbejdsdybden kan det være nødvendigt, at efterjustere hovedrammen så den står vandret. Ud- og indklapning Ved ud- og indklapning skal Cultilift holde stille på et vandret underlag. Dette er vigtigt for sikkerheden, men også for funktionsdygtigheden af transportlåsen. Udklapning Før aktivering af hydraulikhåndtaget (sort) for ud- og indklapning, frigøres transportlåsen (A) mekanisk via snoren. Herefter kan hydraulikken aktiveres og harven klappes ud. Når sidesektionerne er helt udklappet, sættes hydraulikhåndtaget (sort) i flydestilling. Fig. 9 A Hydraulikhåndtaget for ud- og indklapning skal placeres i neutral under arbejdet i marken. Herved er Cultilift fikseret over hele arbejdsbredden, hvilket giver den bedst mulige planerings og pakkereffekt. Indklapning Efter indklapning kontrolleres, at de automatiske transportlåse (A) er i indgreb med sidesektionerne. Fig. 10 A Side 17

18 Ved transport på offentlig skal der altid sikres, at harven er klappet helt sammen og låsene er i indgreb. Kørehastighed For at opnå den optimale bearbejdning af jorden, kræves en arbejdshastighed mellem 8 til 12 km/t. Der skal dog altid køres efter forholdene. Der skal gøres opmærksomt på, at sliddet øges væsentligt når hastigheden øges. Der vil være fare for tab og beskadigelse af sliddele og tænder ved kørsel med for høj hastighed under ugunstig forhold. Ved høje hastigheder, specielt under tørre forhold, vil sliddet på sliddelene forøges væsentligt. Side 18

19 Vedligeholdelse En god vedligeholdelse sikrer en lang levetid af Cultilift og dermed et optimalt udbytte af maskinen. Derfor er der monteret smørenipler på steder hvor sliddet er størst. Samtlige skrueforbindelser efterspændes efter første arbejdsdag. Splitter og bolte efterses så havarier undgås. Desuden kontrolleres, at det hydrauliske system er tæt. Smøring Alt vedligeholdelse på Cultilift, må kun foretages når maskinen er sænket på underlaget, traktoren bremset, motoren standset og tændingsnøglen taget ud, så maskinen sikres mod utilsigtet igangsætning, samt klemning. Fig. 12 A B Smøresteder Smøreinterval timer Nipler antal Billede Lejer 50 6 A Spindler ved planérplanke 50 3 B Side 19

20 Alle smøresteder smøres mindst en gang om året. Hydraulik Samtlige hydraulikslanger efterses for slitage eller brud. Kontroller at slangerne ikke bliver udsat for klemning. Ved længere tids parkering, bør udragende stempelstængerne smøres ind i olie eller tryksmørefedt, hvorved rustdannelse på stempel-stængerne undgås. Husk at fjerne det igen inden brug. Sliddele Tændernes sliddele er vendbare og skal vendes før der forekommer slid på tanden. Side 20

21 Udskiftning og reparationer Sikkerheden er vigtig i forbindelse med alt reparationsarbejde på Cultilift. Derfor skal nedenstående punkter altid overholdes, samt punkterne under sikkerhed først i instruktionsbogen. Alt vedligeholdelses- og reparationsarbejde på Cultilift, må kun foretages når maskinen er sænket på underlaget, traktoren bremset, motoren standset og tændingsnøglen tages ud, således at maskinen sikres mod utilsigtet igangsætning. For alt reparationsarbejde på hydraulikken, skal der udvises særlig opmærksomhed på sikkerheden. Før arbejdet påbegyndes, tages trykket af det hydrauliske system. Ved udskiftning af cylindre skal cylinderen altid fyldes med olie før den udsættes for belastning. Derfor anbefales det, at montere cylinderen i den faste part på rammen først, hvorefter cylinderen fyldes med olie og herefter monteres i modparten. Efter reparationsarbejde på hydrauliksystemet skal systemet altid udluftes før ibrugtagning, for at sikre mod havari og personskade. Hydraulik Skift af cylinder for ud- og indklapning af sidesektioner Reparationen foretages med Cultilift udklappet, hvilende på underlaget. 1. Trykket tages af cylinderne. Slangerne afmonteres. 2. Splitter og nagler afmonteres, hvorefter cylinderen er fri. 3. Den nye eller reparerede cylinder monteres. Husk at sikre naglens indgreb i naglestoppet og sikre naglerne med splitter. 4. Slanger monteres. Efter montering sikres det, at der ikke er fare for afrivning eller klemning af slanger. Fig. 13 Side 21

22 Efter montering aktiveres cylindrene for ud- og indklapning, indtil der fremkomme lidt vandring i cylindrene. Cylindrene aktiveres herefter modsat, indtil cylindrene er tilbage i udgangspositionen. Cylindrene bevæges nogle gange på denne måde. Der må ikke opholde sig personer indenfor redskabets aktionsradius. Udskiftning af sliddele Cultilift udklappes og understøttes sikkert, så der ikke er fare for klemning eller nedstyrtning. Sliddelene (A) er vendbare og er påboltet med en boldt. sliddelene skal vendes eller skiftes inden der forekommer slid på tanden. Fig. 17 Ved vending af sliddelene anvende de gamle bolte, men når spidserne skiftes monteres de med nye bolte. Hvis der er fastklemte jordrester mellem tand og sliddel skal det fjernes. A Side 22

23 Skrotning Trykket tages af det hydrauliske system. Ved afmontering/demontering skal man være opmærksom på vægten af den pågældende part. Derfor er det vigtigt, at understøtte eller anhugge i parten, således at der ikke er fare for nedstyrtning. Hydraulikslanger og cylindre afmonteres og tømmes for olie. Olien opsamles for at undgå forurening. Olie og slanger sendes til destruktion. Alt jern, der indgår i maskinen kan sendes til genanvendelse. Side 23

24 Reservedele Side 24

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog www.variant.dk Data - Min trailer Model: Stelnr.: Dato for indregistrering: Registreringsnr.: Service og eftersyn Dato: Udført af: Dato: Udført af: Dato: Udført

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere