Brugs- og monteringsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr

2 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter espressomaskinen mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæssige hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Bortskaffelse af en gammel espressomaskine Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke den gamle espressomaskine med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for den gamle espressomaskine på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at den kassable maskine opbevares utilgængeligt for børn, indtil den skal fjernes. 2

3 Indholdsfortegnelse Miljøbeskyttelse...2 Beskrivelse af espressomaskinen...6 Tilbehør....9 Råd om sikkerhed og advarsler...10 Forberedelse og første ibrugtagning...17 Inden første ibrugtagning...17 Første ibrugtagning...17 Vandhårdhed...18 Betjening Vandbeholderen fyldes...21 Espressomaskinen tændes og slukkes Ved længere fravær Kaffekapsler påfyldes...23 Kapselmagasinet fyldes...23 Kaffekapsler tages ud af kapselmagasinet...24 Drikke tilberedes...25 Espresso eller kaffe tilberedes...25 Tilberedning af to portioner...25 Tilberedningen afbrydes...25 Efter tilberedning af drikke Varm mælk, mælkeskum og cappuccino tilberedes Anvisninger ang. cappuccinatoren Tilberedning af mælkeskum i koppen...27 Tilberedning af cappuccino...28 Tilberedning af mælkeskum i cappuccinatoren...28 Tilberedning af varm mælk...28 Efter mælketilberedningen...28 Drikke tilberedes ud fra en profil...29 Kaffesorter programmeres (Programmering af sort)...30 Programmering af sorter kaldes frem...30 Sort vælges...30 Sort oprettes...30 Sort ændres...31 Sort slettes

4 Indholdsfortegnelse Mængde for drikke ændres Mængde for drik ændres ved tilberedning af drikke Programmering af mængde for drik kaldes frem i menuen Indstillinger...33 Mængde for drik ændres for forskellige profiler...33 Profiler oprettes...34 Profiler kaldes frem...34 Profil oprettes Profil vælges...35 Navn ændres...35 Profil slettes...35 Profil skiftes...36 Indstillinger Menuen Indstillinger kaldes frem Indstillinger ændres og gemmes Oversigt over mulige indstillinger...38 Sprog...40 Klokkeslæt...40 Visning (visning af klokkeslæt) Tidsformat...40 Indstilling Dato...40 Timer...40 Timer vælges...41 Programmering af ugedag...41 Timer aktiveres og deaktiveres Ecomodus...42 Lys...42 Lysstyrke indstilles...42 Lysets frakoblingstid indstilles (Sluk efter) Info (Informationer vises) Espressomaskinen spærres (Lås )...43 Lås aktiveres og deaktiveres...43 Låsen deaktiveres midlertidigt...43 Vandhårdhed...43 Displayets lysstyrke...43 Lydstyrke...43 Standardindstilling...43 Forhandler (Udstillingsprogram)

5 Indholdsfortegnelse Rengøring og vedligeholdelse...45 Overblik...45 Espressomaskinen skylles Vandbeholder...46 Affaldsbeholder...47 Afdrypningsbakke med gitter...47 Afdrypningsgitter med afdrypningsplade...48 Kapselmagasin og magasinslæde...49 Afdækningen til udløbsdysen og dråbeopsamlingsbakken...50 Rummet indvendigt i espressomaskinen Kapselplade Dampventil Cappuccinatore...52 Espressomaskinens front Vedligeholdelse gennemføres...54 Afkalkning Afkalkning efter opfordring i displayet Afkalkning startes uden opfordring i displayet...57 Småfejl udbedres...58 Service / garanti...69 Sådan spares der energi...72 Eltilslutning...73 Indbygning...74 Indbygnings- og kombinationsmuligheder Ventilation...75 Indbygning Dørhængsler indstilles

6 Beskrivelse af espressomaskinen Front a Betjenings- og visningselementer b Dørgreb c Afdrypningsgitter af plast d Afdrypningsplade af metal e Udløbsdyse f Fordybning til cappuccinatoren g Dampventil 6

7 Beskrivelse af espressomaskinen Indvendig a Kapselplade (Udskiftes med den røde afkalkningstragt ved afkalkning.) b Bryggeenhed c Kapselmagasin d Magasinslæde e Vandbeholder f Afdrypningsbakke med gitter g Affaldsbeholder h Afdækning udløbsdyse i Dråbeopsamlingsbakke 7

8 Beskrivelse af espressomaskinen Betjenings- og visningselementer a Tænd/Sluk b "Profiler" c "To portioner" d Tast til valg af drik e Display f "Indstillinger" g "Tilbage" h Piltaster Espressomaskinen tændes og slukkes Profiler gemmes og håndteres Tilberedning af to portioner af en drik Brygning af Espresso Kaffe Kaffe - stor Informationer om aktuel handling eller status Indstillinger ændres, informationer vises, eller det kontrolleres hvilke indstillinger, der er aktiveret Returnering til foregående menu, afbrydelse af utilsigtede handlinger Visning af yderligere valgmuligheder i displayet og markering af et valg i OK-tasten Displaymeldinger bekræftes, og indstillinger gemmes j "Vedligeholdelse" Vedligeholdelsesprogrammer kaldes frem 8

9 Tilbehør Medfølgende tilbehør Cappuccinatore Lille glaskande til tilberedning af varm mælk og mælkeskum Afkalkningstragt (rød) til afkalkning af vandrørene Afkalkningstabs Til afkalkning af vandslangerne (Startsæt) Rengøringstabs Til affedtning af bryggeenheden (Startsæt) Teststrimler Til bestemmelse af vandhårdheden Vedligeholdelsesnøgle Til udskiftning af kapselrummet og løsning af dampventilen Ekstra tilbehør Afhængig af espressomaskinetype findes der i Miele-sortimentet en række nyttigt tilbehør og rengørings- og plejemidler. Allround-mikrofiberklud Til fjernelse af fingeraftryk og let snavs Kapselrum Skal udskiftes efter ca tilberedte kaffekapsler Cappuccinatore Lille glaskande til tilberedning af varm mælk og mælkeskum Afkalkningstabs Til afkalkning af vandslangerne Rengøringstabs Til affedtning af kapselpladen GCEO indsats til opvaskemaskine Kurveindsats til cappuccinatoren til rengøring i opvaskemaskine Disse produkter samt yderligere tilbehør kan også købes via vores hjemmeside, hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vores reservedelsekspedition på tlf

10 Råd om sikkerhed og advarsler Denne espressomaskine overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugsanvisningen grundigt, inden espressomaskinen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på espressomaskinen undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen ~ Espressomaskinen er beregnet til brug i private husholdninger og på husholdningslignende opstillingssteder. Espressomaskinen er ikke beregnet til udendørs brug. ~ Anvend udelukkende espressomaskinen til husholdningslignende formål til tilberedning af kaffedrikke som espresso, kaffe, cappuccino og lign. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål. ~ Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene espressomaskinen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge espressomaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset,advarsel! Risiko for skoldning og forbrænding ved udløbsdysen! Vær opmærksom på, at børns hud er betydeligt mere følsom over for høje temperaturer end voksnes. Sørg for, at børn ikke berører varme dele på espressomaskinen eller holder kropsdele under udløbsdyserne. ~ Opstil espressomaskinen uden for børns rækkevidde. ~ Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af espressomaskinen, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. ~ Børn på 8 år eller derover må kun bruge espressomaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. ~ Børn må ikke rengøre eller vedligeholde espressomaskinen uden opsyn. ~ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af espressomaskinen. Lad dem aldrig lege med espressomaskinen. Vær opmærksom på, at espresso og kaffe ikke er børnedrikke. ~ Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (f.eks. folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed ~ En beskadiget espressomaskine kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor espressomaskinen for synlige skader, inden den monteres. Tag aldrig en beskadiget espressomaskine i brug! ~ Før tilslutning af espressomaskinen er det vigtigt at kontrollere, om de tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med de eksisterende forhold på stedet. Disse data skal ubetinget stemme overens, så der ikke opstår skader på espressomaskinen. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. ~ Espressomaskinens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at elinstallationen kontrolleres af en fagmand. ~ Tilslut ikke espressomaskinen til elnettet via en multistikdåse eller en forlængerledning. Disse giver ikke den nødvendige sikkerhed (brandfare). ~ Anvend kun espressomaskinen i indbygget stand af hensyn til sikkerheden. ~ Ved indbygning i kombination med andre produkter er det vigtigt, at espressomaskinen er afgrænset nedadtil af en lukket mellemplade. ~ Espressomaskinen må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe). ~ Anvend kun espressomaskinen ved omgivelsestemperaturer mellem +10 C og +38 C. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Sørg for tilstrækkelig ventilation omkring espressomaskinen. Ellers kan der dannes kondensvand, og espressomaskinen eller/og køkkenskabene kan blive beskadiget. ~ Hvis espressomaskinen indbygges bag en lukket køkkenlåge, må den kun anvendes med lågen åben. Undlad at lukke lågen, mens espressomaskinen er i brug. ~ Reparationer bør kun foretages af Miele Teknisk Service. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig fare for brugeren. ~ Reparation af espressomaskinen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. ~ Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. ~ Ved reparation skal espressomaskinen være afbrudt fra elnettet. Espressomaskinen er kun afbrudt fra elnettet, når stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen på tilslutningsledninger med netstik, men i stikket, når dette skal afbrydes fra elnettet. Sikringerne i el-installationen er slået fra. Skruesikringerne i el-installationen er skruet helt ud. ~ Åbn aldrig kabinettet. Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på espressomaskinen. Åbn aldrig espressomaskinens kabinet. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Anvend udelukkende originalt Miele-tilbehør. Hvis der anvendes andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. Den daglige brug,forsigtig! Fare for forbrænding og skoldning ved udløbsdysen og dampventilen! Udstrømmende væsker og damp kan være meget varme. Bemærk følgende: Undgå at holde kropsdele under udløbsdysen eller dampventilen, når der kommer væske eller damp ud. Undlad at berøre de varme dele. Der kan sprøjte varm væske eller damp ud af dyserne. Vandet i afdrypningsbakken kan også være meget varmt. Tøm afdrypningsbakken forsigtigt.,fare for at komme til skade! Tag ikke fat i siden gennem åbningen i bryggeenheden, når espressomaskinen ikke er afbrudt fra elnettet. Rengør ikke det indvendige rum til kapselpladeholderen.,se aldrig direkte eller med optiske instrumenter (lup eller lignende) ind i lyset. ~ Rengør espressomaskinen og cappuccinatoren grundigt inden første ibrugtagning (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). 14

15 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Bemærk følgende mht. det anvendte vand: Fyld kun koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen. Varmt vand eller andre væsker kan beskadige espressomaskinen. Udskift vandet dagligt for at undgå kimdannelse! Anvend ikke mineralvand. Dette giver kraftig tilkalkning og beskadigelse af espressomaskinen. Anvend aldrig vand fra omvendt osmose-anlæg. Espressomaskinen kan blive beskadiget. ~ Anvend aldrig andet end Nespresso-kaffekapsler i kapselmagasinet. Ellers bliver espressomaskinen beskadiget. ~ Nespresso-kaffekapslerne må ikke være beskadiget, bulet eller bøjet! De kan sætte sig fast i espressomaskinen, som derved kan blive beskadiget! ~ Anvend kun mælk uden tilsætningsstoffer. Tilsætninger, der som regel er sukkerholdige, tilklistrer maskinens dele. Espressomaskinen og cappuccinatoren bliver beskadiget. ~ Brug udelukkende pasteuriseret mælk, hvis der anvendes animalsk mælk. ~ Hold aldrig en kop med en blanding af brændende alkohol og kaffe under espressomaskinens udløbsdyse. Kunststofdele på espressomaskinen kan antændes og smelte! ~ Undgå at hænge i eller støtte op ad den åbne dør. Ellers kan espressomaskinen blive beskadiget. 15

16 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Bemærk følgende mht. rengøring af espressomaskinen: Rengør espressomaskinen og cappuccinatoren dagligt (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Brug aldrig et damprengøringsapparat. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og forårsage kortslutning. Afkalk espressomaskinen regelmæssigt med Miele afkalkningstabs afhængig af vandhårdheden. Foretag afkalkningen oftere, hvis vandet er meget kalkholdigt. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af manglende afkalkning. ~ Rengør aldrig genstande ved hjælp af espressomaskinen eller cappuccinatoren. For maskiner med panel i rustfrit stål gælder: ~ Klæb ikke notespapir (f.eks. post-it), transparent tape, afdækningstape eller andre klæbemidler på stålfladerne. Stålfladerne vil blive beskadiget af klæbemidlet og miste den beskyttende, smudsafvisende virkning. ~ Overfladen på stålfladerne er modtagelig for ridser. Selv magneter kan forårsage ridser. 16

17 Forberedelse og første ibrugtagning Inden espressomaskinen tages i brug, bør brugsanvisningen læses grundigt, så man bliver fortrolig med maskinen og betjeningen af den. Inden første ibrugtagning ^ Opstil espressomaskinen, og tilslut den (se afsnittet Eltilslutning og Indbygning). ^ Fjern eventuelle beskyttelsesfolier. Rengør espressomaskinen grundigt (se Rengøring og vedligeholdelse), inden der fyldes vand og kaffekapsler i espressomaskinen. Første ibrugtagning Første gang espressomaskinen tændes, vil man blive bedt om at foretage følgende indstillinger: Sprog og Land Klokkeslæt Dato Visning (visning af klokkeslæt) ^ Berør tænd/sluk-tasten. I displayet vises Miele - Wilkommen i kort tid. Indstillingen gemmes. Klokkeslæt indstilles ^ Berør piltasterne, indtil det aktuelle timetal vises, og berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil det aktuelle minuttal vises, og berør OK-tasten. Indstillingen gemmes. Dato indstilles ^ Berør piltasterne, indtil det aktuelle år vises, og berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil den aktuelle måned vises, og berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil den aktuelle dag vises, og berør OK-tasten. Indstillingen gemmes. Sprog vælges ^ Berør en piltast, indtil det ønskede sprog er fremhævet, og berør OK-tasten. ^ Berør en piltast, indtil det ønskede land er fremhævet, og berør OK-tasten. 17

18 Forberedelse og første ibrugtagning Visning vælges Der kan vælges mellem følgende muligheder: Ttilkoblet: Dato og klokkeslæt vises altid, når espressomaskinen slukkes. Frakoblet: Dato og klokkeslæt vises ikke, når espressomaskinen slukkes. Natfrakobling: Dato og klokkeslæt vises fra kl. 5:00 til 23:00. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede visningsmåde er fremhævet, og berør OK-tasten. Afhængig af hvilken mulighed, der vælges, bruger espressomaskinen mere energi. I displayet vises en tilsvarende melding. I displayet vises herefter meldingen "Første ibrugtagning gennemført korrekt". I displayet vises "Fyld vandbeholderen, og sæt den ind". ^ Fyld koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen. Tip: Følg de videre trin i brugsanvisningen for at indstille espressomaskinen individuelt og blive fortrolig med den. Vandhårdhed Vandhårdheden angiver, hvor meget kalk, der er i vandet. Jo mere kalk, desto hårdere er vandet. Og jo hårdere vandet er, desto oftere skal espressomaskinen afkalkes. Espressomaskinen måler den brugte vand- og dampmængde. Afhængig af den indstillede vandhårdhed kan der tilberedes flere eller færre drikke, inden maskinen skal afkalkes. Indstil espressomaskinen på den lokale vandhårdhed, så den kan fungere optimalt og ikke bliver beskadiget. Displayet vil da vise opfordringen til at starte afkalkningsprocessen på det rigtige tidspunkt. Der kan indstilles 4 hårdhedsgrader på espressomaskinen: Vandhårdhed 0-8,4 dh (0-1,5 mmol/l) 8,4-14 dh (1,5-2,5 mmol/l) dh (2,5-3,7 mmol/l) mere end 21 dh (mere end 3,7 mmol/l) Vandværkets hårdhedsområde blødt middel hårdt hårdt Indstilling (Hårdhedstrin) blødt middel hårdt meget hårdt 18

19 Vandhårdhed bestemmes Den aktuelle vandhårdhed kan aflæses på en teststrimmel. Alternativt kan man kontakte det lokale vandværk for at få oplyst vandhårdheden i området. Forberedelse og første ibrugtagning ^ Dyp teststrimlen ca. 1 sekund i vand. Ryst derefter strimlen, til vandet er dryppet af. Resultatet kan aflæses efter ca. 1 minut. Vandhårdhedsgraden kan nu indstilles på espressomaskinen. Vandets hårdhedsgrad indstilles ^ Berør. ^ Berør piltasterne, indtil "Vandhårdhed" er fremhævet, og berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede hårdhedsgrad er fremhævet, og berør OK-tasten. Indstillingen gemmes. 19

20 Betjening Espressomaskinen betjenes ved at berøre sensortasterne med fingeren. Man er i menuen for drikke, når følgende vises i displayet: Miele Cosi Ristretto Roma En drik brygges ved at berøre tasten til drikke. Hvis man ønsker at foretage et valg, berøres piltasterne og, indtil den ønskede valgmulighed er fremhævet. Valget bekræftes ved at berøre OK-tasten. Menuen forlades, eller en handling afbrydes Berør "Tilbage" for at forlade den aktuelle menu. Hvis der ikke trykkes på en tast i nogen tid, springer espressomaskinen tilbage til menuen for drikke. En menu kaldes frem og navigation i en menu En menu kaldes frem ved at berøre den pågældende tast. I den pågældende menu kan der udføres handlinger, eller indstillinger kan ændres. Indstillinger Sprog F Klokkeslæt Timer En bjælke i højre side i displayet viser, at der er flere valgmuligheder eller yderligere tekst. Disse kan vises med piltasterne. Der er et hak ud for den indstilling, der er valgt p.t. 20

21 Vandbeholderen fyldes Advarsel! Risiko for infektion via kim. Udskift vandet dagligt for at forebygge kimdannelse. Fyld kun frisk, koldt drikkevand i vandbeholderen. Varmt eller lunkent vand og andre væsker kan beskadige espressomaskinen. Fyld aldrig mineralvand i vandbeholderen, da dette medfører kraftig tilkalkning og beskadigelse af espressomaskinen. ^ Åbn døren. ^ Løft vandbeholderen lidt opad, og træk den ud. ^ Fyld koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen op til "max."-markeringen. ^ Skub vandbeholderen helt ind i espressomaskinen. Luk døren. Hvis vandbeholderen rager lidt frem eller sidder lidt for højt, kontrolleres det, om dens frastillingsflade er snavset. Afløbsventilen kan være utæt. Rengør i givet fald frastillingsfladen. 21

22 Espressomaskinen tændes og slukkes Espressomaskinen tændes ^ Berør tænd/sluk-tasten. Tip: Hvis skyllevandet ikke skal løbe ned i afdrypningsbakken, kan man stille en egnet beholder under udløbsdysen inden første tilberedning af en drik. I displayet vises først "Opvarmningsfase", og efter opvarmningen skyller espressomaskinen. Der løber varmt vand ud af udløbsdysen. Hvis espressomaskinens driftstemperatur stadig er over 60 C, aktiveres skylningen ikke. Espressomaskinen slukkes ^ Berør tænd/sluk-tasten. Hvis der er blevet tilberedt en drik, skylles rørene, inden espressomaskinen slukkes. Ved længere fravær Hvis espressomaskinen ikke skal bruges i længere tid: ^ Tøm afdrypningsbakken, affaldsbeholderen og vandbeholderen. Espressomaskinen justerer kapselmagasinet og kontrollerer kamrene. Der høres lyde i forbindelse hermed. Hvis de forskellige kaffetyper vises i displayet, kan der brygges drikke. ^ Rengør alle dele grundigt, også afdækningen til udløbsdysen a og dråbeopsamlingsbakken b ved døren. ^ Sluk espressomaskinen. Hvis døren holdes åben i længere tid, bør netstikket trækkes ud, eller sikringen i el-installationen afbrydes for at spare energi. 22

23 Kaffekapsler påfyldes Nespresso-kaffekapslerne sættes i kapselmagasinet. Kapselmagasinet har fem kamre til hver fire kapsler. Der kan fyldes fem forskellige kaffesorter i de fem kamre. Hvis der er programmeret forskellige kaffesorter for disse, kan den ønskede kaffesort vælges i displayet til brygningen. eller, hvis der anvendes andre kaffesorter, skal disse programmeres og gemmes (se Kaffesorter programmeres og gemmes). Der kan naturligvis også fyldes samme kaffesort i alle kamre. ^ Åbn døren. Kapselmagasinet fyldes Bemærk! Anbring udelukkende Nespresso-kaffekapsler i kapselmagasinet. Nespresso-kaffekapsler kan kun købes gennem Nespresso Club eller gennem autoriserede Nespresso-forhandlere. Nespresso-kvaliteten garanteres kun, når der anvendes Nespresso-kapsler i Nespresso-maskiner. Kaffekapslerne må ikke være beskadiget, knækket eller bulet, og kanten må ikke være bukket op. Kaffekapslerne kan sætte sig fast og beskadige espressomaskinen. Kun ved anvendelse af Nespresso-kaffekapsler sikres korrekt funktion og lang levetid for Nespresso-espressomaskinen. ^ Træk magasinslæden helt frem og ud. Når espressomaskinen er tændt, og magasinslæden trækkes frem, vises programmering af sort for kamrene i displayet. På denne måde kan kaffesorterne programmeres korrekt. Kapselmagasinet kan nu tages opad og ud, eller kapselmagasinet fyldes i magasinslæden. For at kunne vælge kaffesorterne i displayet til brygningen, skal man være opmærksom på følgende: Kamrene skal fyldes med de programmerede kaffesorter, 23

24 Kaffekapsler påfyldes Kaffekapsler tages ud af kapselmagasinet ^ Anbring kapslerne med sølvbunden nedad i kamrene i kapselmagasinet. Sørg for, at de enkelte kapsler kan bevæges frit i kapselmagasinet og ikke sætter sig fast. Hvis kapselmagasinet er taget ud, ^ sættes kapselmagasinet på magasinslæden. ^ Skub magasinslæden ind i maskinen, og luk døren. Espressomaskinen justerer kapselmagasinet og kontrollerer kamrene. Der høres lyde i forbindelse hermed. ^ Træk magasinslæden helt ud, og tag kapselmagasinet ud. ^ Skub den nederste ring på kapselmagasinet opad a, og tag kaffekapslerne ud b. 24

25 Drikke tilberedes Espresso eller kaffe tilberedes ^ Stil en kop under udløbsdysen. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede kaffesort er fremhævet. Vælg nu den ønskede drik. ^ Berør, eller. Den ønskede kaffedrik løber fra udløbsdysen ned i koppen. Tilberedning af to portioner Der kan også tilberedes to portioner espresso eller kaffe på en gang i én kop eller to kopper samtidigt. De to portioner tilberedes efter hinanden. ^ Stil en kop under udløbsdysen. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede kaffesort er fremhævet. ^ Berør. Tasten lyser. ^ Berør, eller. Der løber to portioner af den ønskede drik ud af udløbsdysen. Hvis ingen af driktasterne berøres i længere tid, nulstilles valget To portioner. Tilberedningen afbrydes Tilberedningen kan afbrydes, så længe displayet viser Stop. ^ Berør OK-tasten. Espressomaskinen afbryder tilberedningen. Ved tilberedning af to portioner stoppes tilberedningen af den første portion ved at berøre OK-tasten en gang. Begge portioner stoppes ved at berøre OK-tasten i længere tid. Efter tilberedning af drikke Hvis der er blevet tilberedt en drik, skylles rørene, inden espressomaskinen slukkes. 25

26 Drikke tilberedes Varm mælk, mælkeskum og cappuccino tilberedes,fare for forbrænding og skoldning på dampventilen! Dampen og eventuel udtrængende vand er meget varmt. Hold ikke kropsdele under dampventilen, når den er åbnet. Undgå at berøre varme dele. Sørg for, at dampventilen går i hak i nederste position, så den er forbundet korrekt med cappuccinatoren. Rengør cappuccinatoren grundigt inden den første tilberedning, helst i opvaskemaskine (se Rengøring og vedligeholdelse). Hvis dampventilen er åbnet, varer det et stykke tid, før der strømmer damp ud. Specielt hvis Ecomodus er tilkoblet, skal dampsystemet først opvarmes. Der vises ingen meldinger i displayet under hele mælketilberedningen. På cappuccinatoren over grebet er anbragt en drejeknap a og på siden en mælkeudløbsdyse b. Der er to indstillingsmuligheder på drejeknappen: Anvisninger ang. cappuccinatoren Anvend kun mælk uden tilsætningsstoffer. Tilsætninger, der som regel er sukkerholdige, tilklistrer de mælkeførende dele. Espressomaskinen og cappuccinatoren bliver beskadiget. Tip: Mælkeskummet bliver bedst ved anvendelse af kold mælk (under 13 C). Der følger en cappuccinatore (mælkeopskumningsenhed) med espressomaskinen, som kan anvendes til tilberedning af varm mælk og mælkeskum. Varm mælk (drej drejeknappen til venstre) Mælkeskum (drej drejeknappen til højre) Drej drejeknappen helt til venstre eller højre. Mellem de to indstillinger sprøjter mælken meget kraftigt. 26

27 Drikke tilberedes Man kan lade den varme mælk eller mælkeskummet løbe ned i koppen eller direkte i glaskanden. Hertil skal mælkeudløbet skubbes ind eller trækkes ud: ^ Stil cappuccinatoren i fordybningen i afdrypningspladen og en kop under udløbsdysen. Mælkeudløb skubbet ind ( ) : Mælken tilberedes i koppen Mælkeudløb trukket ud ( ): Mælken tilberedes i cappuccinatoren Tip: Ved opvarmning af mælken direkte i cappuccinatoren fås varmere mælk. Tilberedning af mælkeskum i koppen ^ Skub mælkeudløbet helt ind i låget ( ). ^ Drej drejeknappen helt til højre over på. ^ Fyld cappuccinatoren maks. til den øverste markering med kold mælk, og sæt låget på. ^ Tryk langsomt dampventilen ned, indtil den går i hak. ^ Skub dampventilen op igen, når der er nok mælkeskum i koppen. Damptilførslen er tidsbegrænset. Hvis der ikke er nok mælkeskum, og der ikke længere kommer damp ud af dampdysen, skubbes dampventilen opad. Tryk den herefter ned igen. 27

28 Drikke tilberedes Tilberedning af cappuccino ^ Tilbered mælkeskum i koppen, som beskrevet ovenfor. Fyld koppen 2/3 med mælkeskum. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede kaffesort er fremhævet. ^ Berør for at tilberede en kop espresso. Espressoen løber ud af udløbsdysen. Cappuccinoen er færdig. Tilberedning af mælkeskum i cappuccinatoren ^ Træk mælkeudløbet helt ud af låget ( ). ^ Drej drejeknappen helt til højre over på. ^ Fyld cappuccinatoren maks. til den nederste markering med kold mælk, og sæt låget på. ^ Stil cappuccinatoren ind i fordybningen i afdrypningsgitteret. ^ Tryk langsomt dampventilen ned, indtil den går i hak. ^ Tryk dampventilen opad, når mælken er tilstrækkeligt opskummet. Tilberedning af varm mælk ^ Drej drejeknappen helt til venstre over på. ^ Fyld cappuccinatoren maks. til den øverste markering med kold mælk, og sæt låget på. ^ Skub mælkeudløbet helt ind (varm mælk i koppen), eller træk mælkeudløbet ud (varm mælk i glaskanden), og stil cappuccinatoren i fordybningen i afdrypningsgitteret. ^ Tryk langsomt dampventilen ned, indtil den går i hak. Tip: Ved opvarmning af mælken direkte i glaskanden fås varmere mælk. Efter mælketilberedningen Bemærk! Mælk indeholder fra naturen kim, der formerer sig ved utilstrækkelig rengøring. Urenheder i maskinen kan medføre sundhedsfare. Rengør cappuccinatoren og dampventilen regelmæssigt for at forebygge kimdannelse. Cappuccinatoren og glaskanden skal skilles ad og skylles, hvis der er mere end en time mellem mælketilberedningerne. Cappuccinatoren kan blive tilstoppet af mælkerester. 28

29 Drikke tilberedes Drikke tilberedes ud fra en profil Profiler kan anvendes til at tilpasse kaffe og espresso individuelt til brugerens smag (se "Profiler"). Hvis man allerede har oprettet sin egen profil, kan profilen vælges først, inden der brygges en drik. ^ Berør. ^ Berør piltasterne, indtil "Vælg profil" er fremhævet. Berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede profil er fremhævet. Berør OK-tasten. Testperson Cosi Ristretto Roma Navnet på den valgte profil vises øverst i displayet. Den ønskede drik kan nu tilberedes, som beskrevet under "Tilberedning af espresso eller kaffe". 29

30 Kaffesorter programmeres (Programmering af sort) Der er 16 forskellige Nespresso-kaffesorter plus specialsorter, som kommer i løbet af året i begrænset mængde. Man kan vælge espressosorter af forskellig oprindelse eller fra et enkelt oprindelsesland, lungo-sort til større kopper og kaffesorter uden koffein. Der kan fyldes fem forskellige kaffesorter i espressomaskinen. Kapselmagasinet har fem kamre nummeret fra 1 til 5. Kamrene er allerede programmeret med Nespresso-kaffesorter fra fabrikken. Programmering af sorter kaldes frem ^ Berør. ^ Berør piltasterne, indtil "Programmering af sort" er fremhævet. Berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil det ønskede kammer er fremhævet. Berør OK-tasten. For dette kammer kan man nu foretage følgende: Vælg sort ud fra de kaffesorter, der allerede er oprettet i espressomaskinen. Opret sort, hvis der ønskes oprettet en ny sort. Hvis man allerede selv har oprettet sorter, kan man foretage følgende: Rediger sort, for at ændre sortnavn og Slet sort, hvis man helt ønsker at slette en sort. Sort vælges ^ Berør piltasterne, indtil "Vælg sort" er fremhævet. Berør OK-tasten. Der er et hak ud for den kaffesort, der er programmeret for kammeret. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede kaffesort er fremhævet. Berør OK-tasten. Indstillingen gemmes. Sort oprettes ^ Berør piltasterne, indtil "Opret sort" er fremhævet. Berør OK-tasten. I displayet vises bogstaver, der kan vælges med piltasterne. Tal, store og små bogstaver vælges ligeledes med piltasterne. ^ Berør piltasterne for at vælge det ønskede tegn. Berør OK-tasten. Tegnet vises i linjen ovenover. ^ Gentag proceduren, indtil det ønskede sortnavn vises i øverste displaylinje. Tip: Det sidst indtastede tegn kan slettes med. 30

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte WS75S

Brugsanvisning Emhætte WS75S Brugsanvisning Emhætte WS75S 2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 4 Bortskaffelse af gammelt produkt... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Beskrivelse af emhætten... 7 Udsugning til det fri...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 140 410 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Dampovn DG 1050 Læs venligst denne brugs- og monteringsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 643

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere