Brugs- og monteringsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr

2 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter espressomaskinen mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæssige hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Bortskaffelse af en gammel espressomaskine Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke den gamle espressomaskine med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for den gamle espressomaskine på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at den kassable maskine opbevares utilgængeligt for børn, indtil den skal fjernes. 2

3 Indholdsfortegnelse Miljøbeskyttelse...2 Beskrivelse af espressomaskinen...6 Tilbehør....9 Råd om sikkerhed og advarsler...10 Forberedelse og første ibrugtagning...17 Inden første ibrugtagning...17 Første ibrugtagning...17 Vandhårdhed...18 Betjening Vandbeholderen fyldes...21 Espressomaskinen tændes og slukkes Ved længere fravær Kaffekapsler påfyldes...23 Kapselmagasinet fyldes...23 Kaffekapsler tages ud af kapselmagasinet...24 Drikke tilberedes...25 Espresso eller kaffe tilberedes...25 Tilberedning af to portioner...25 Tilberedningen afbrydes...25 Efter tilberedning af drikke Varm mælk, mælkeskum og cappuccino tilberedes Anvisninger ang. cappuccinatoren Tilberedning af mælkeskum i koppen...27 Tilberedning af cappuccino...28 Tilberedning af mælkeskum i cappuccinatoren...28 Tilberedning af varm mælk...28 Efter mælketilberedningen...28 Drikke tilberedes ud fra en profil...29 Kaffesorter programmeres (Programmering af sort)...30 Programmering af sorter kaldes frem...30 Sort vælges...30 Sort oprettes...30 Sort ændres...31 Sort slettes

4 Indholdsfortegnelse Mængde for drikke ændres Mængde for drik ændres ved tilberedning af drikke Programmering af mængde for drik kaldes frem i menuen Indstillinger...33 Mængde for drik ændres for forskellige profiler...33 Profiler oprettes...34 Profiler kaldes frem...34 Profil oprettes Profil vælges...35 Navn ændres...35 Profil slettes...35 Profil skiftes...36 Indstillinger Menuen Indstillinger kaldes frem Indstillinger ændres og gemmes Oversigt over mulige indstillinger...38 Sprog...40 Klokkeslæt...40 Visning (visning af klokkeslæt) Tidsformat...40 Indstilling Dato...40 Timer...40 Timer vælges...41 Programmering af ugedag...41 Timer aktiveres og deaktiveres Ecomodus...42 Lys...42 Lysstyrke indstilles...42 Lysets frakoblingstid indstilles (Sluk efter) Info (Informationer vises) Espressomaskinen spærres (Lås )...43 Lås aktiveres og deaktiveres...43 Låsen deaktiveres midlertidigt...43 Vandhårdhed...43 Displayets lysstyrke...43 Lydstyrke...43 Standardindstilling...43 Forhandler (Udstillingsprogram)

5 Indholdsfortegnelse Rengøring og vedligeholdelse...45 Overblik...45 Espressomaskinen skylles Vandbeholder...46 Affaldsbeholder...47 Afdrypningsbakke med gitter...47 Afdrypningsgitter med afdrypningsplade...48 Kapselmagasin og magasinslæde...49 Afdækningen til udløbsdysen og dråbeopsamlingsbakken...50 Rummet indvendigt i espressomaskinen Kapselplade Dampventil Cappuccinatore...52 Espressomaskinens front Vedligeholdelse gennemføres...54 Afkalkning Afkalkning efter opfordring i displayet Afkalkning startes uden opfordring i displayet...57 Småfejl udbedres...58 Service / garanti...69 Sådan spares der energi...72 Eltilslutning...73 Indbygning...74 Indbygnings- og kombinationsmuligheder Ventilation...75 Indbygning Dørhængsler indstilles

6 Beskrivelse af espressomaskinen Front a Betjenings- og visningselementer b Dørgreb c Afdrypningsgitter af plast d Afdrypningsplade af metal e Udløbsdyse f Fordybning til cappuccinatoren g Dampventil 6

7 Beskrivelse af espressomaskinen Indvendig a Kapselplade (Udskiftes med den røde afkalkningstragt ved afkalkning.) b Bryggeenhed c Kapselmagasin d Magasinslæde e Vandbeholder f Afdrypningsbakke med gitter g Affaldsbeholder h Afdækning udløbsdyse i Dråbeopsamlingsbakke 7

8 Beskrivelse af espressomaskinen Betjenings- og visningselementer a Tænd/Sluk b "Profiler" c "To portioner" d Tast til valg af drik e Display f "Indstillinger" g "Tilbage" h Piltaster Espressomaskinen tændes og slukkes Profiler gemmes og håndteres Tilberedning af to portioner af en drik Brygning af Espresso Kaffe Kaffe - stor Informationer om aktuel handling eller status Indstillinger ændres, informationer vises, eller det kontrolleres hvilke indstillinger, der er aktiveret Returnering til foregående menu, afbrydelse af utilsigtede handlinger Visning af yderligere valgmuligheder i displayet og markering af et valg i OK-tasten Displaymeldinger bekræftes, og indstillinger gemmes j "Vedligeholdelse" Vedligeholdelsesprogrammer kaldes frem 8

9 Tilbehør Medfølgende tilbehør Cappuccinatore Lille glaskande til tilberedning af varm mælk og mælkeskum Afkalkningstragt (rød) til afkalkning af vandrørene Afkalkningstabs Til afkalkning af vandslangerne (Startsæt) Rengøringstabs Til affedtning af bryggeenheden (Startsæt) Teststrimler Til bestemmelse af vandhårdheden Vedligeholdelsesnøgle Til udskiftning af kapselrummet og løsning af dampventilen Ekstra tilbehør Afhængig af espressomaskinetype findes der i Miele-sortimentet en række nyttigt tilbehør og rengørings- og plejemidler. Allround-mikrofiberklud Til fjernelse af fingeraftryk og let snavs Kapselrum Skal udskiftes efter ca tilberedte kaffekapsler Cappuccinatore Lille glaskande til tilberedning af varm mælk og mælkeskum Afkalkningstabs Til afkalkning af vandslangerne Rengøringstabs Til affedtning af kapselpladen GCEO indsats til opvaskemaskine Kurveindsats til cappuccinatoren til rengøring i opvaskemaskine Disse produkter samt yderligere tilbehør kan også købes via vores hjemmeside, hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vores reservedelsekspedition på tlf

10 Råd om sikkerhed og advarsler Denne espressomaskine overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugsanvisningen grundigt, inden espressomaskinen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på espressomaskinen undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen ~ Espressomaskinen er beregnet til brug i private husholdninger og på husholdningslignende opstillingssteder. Espressomaskinen er ikke beregnet til udendørs brug. ~ Anvend udelukkende espressomaskinen til husholdningslignende formål til tilberedning af kaffedrikke som espresso, kaffe, cappuccino og lign. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål. ~ Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene espressomaskinen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge espressomaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset,advarsel! Risiko for skoldning og forbrænding ved udløbsdysen! Vær opmærksom på, at børns hud er betydeligt mere følsom over for høje temperaturer end voksnes. Sørg for, at børn ikke berører varme dele på espressomaskinen eller holder kropsdele under udløbsdyserne. ~ Opstil espressomaskinen uden for børns rækkevidde. ~ Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af espressomaskinen, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. ~ Børn på 8 år eller derover må kun bruge espressomaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. ~ Børn må ikke rengøre eller vedligeholde espressomaskinen uden opsyn. ~ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af espressomaskinen. Lad dem aldrig lege med espressomaskinen. Vær opmærksom på, at espresso og kaffe ikke er børnedrikke. ~ Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (f.eks. folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed ~ En beskadiget espressomaskine kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor espressomaskinen for synlige skader, inden den monteres. Tag aldrig en beskadiget espressomaskine i brug! ~ Før tilslutning af espressomaskinen er det vigtigt at kontrollere, om de tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med de eksisterende forhold på stedet. Disse data skal ubetinget stemme overens, så der ikke opstår skader på espressomaskinen. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. ~ Espressomaskinens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at elinstallationen kontrolleres af en fagmand. ~ Tilslut ikke espressomaskinen til elnettet via en multistikdåse eller en forlængerledning. Disse giver ikke den nødvendige sikkerhed (brandfare). ~ Anvend kun espressomaskinen i indbygget stand af hensyn til sikkerheden. ~ Ved indbygning i kombination med andre produkter er det vigtigt, at espressomaskinen er afgrænset nedadtil af en lukket mellemplade. ~ Espressomaskinen må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe). ~ Anvend kun espressomaskinen ved omgivelsestemperaturer mellem +10 C og +38 C. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Sørg for tilstrækkelig ventilation omkring espressomaskinen. Ellers kan der dannes kondensvand, og espressomaskinen eller/og køkkenskabene kan blive beskadiget. ~ Hvis espressomaskinen indbygges bag en lukket køkkenlåge, må den kun anvendes med lågen åben. Undlad at lukke lågen, mens espressomaskinen er i brug. ~ Reparationer bør kun foretages af Miele Teknisk Service. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig fare for brugeren. ~ Reparation af espressomaskinen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. ~ Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. ~ Ved reparation skal espressomaskinen være afbrudt fra elnettet. Espressomaskinen er kun afbrudt fra elnettet, når stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen på tilslutningsledninger med netstik, men i stikket, når dette skal afbrydes fra elnettet. Sikringerne i el-installationen er slået fra. Skruesikringerne i el-installationen er skruet helt ud. ~ Åbn aldrig kabinettet. Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på espressomaskinen. Åbn aldrig espressomaskinens kabinet. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Anvend udelukkende originalt Miele-tilbehør. Hvis der anvendes andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. Den daglige brug,forsigtig! Fare for forbrænding og skoldning ved udløbsdysen og dampventilen! Udstrømmende væsker og damp kan være meget varme. Bemærk følgende: Undgå at holde kropsdele under udløbsdysen eller dampventilen, når der kommer væske eller damp ud. Undlad at berøre de varme dele. Der kan sprøjte varm væske eller damp ud af dyserne. Vandet i afdrypningsbakken kan også være meget varmt. Tøm afdrypningsbakken forsigtigt.,fare for at komme til skade! Tag ikke fat i siden gennem åbningen i bryggeenheden, når espressomaskinen ikke er afbrudt fra elnettet. Rengør ikke det indvendige rum til kapselpladeholderen.,se aldrig direkte eller med optiske instrumenter (lup eller lignende) ind i lyset. ~ Rengør espressomaskinen og cappuccinatoren grundigt inden første ibrugtagning (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). 14

15 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Bemærk følgende mht. det anvendte vand: Fyld kun koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen. Varmt vand eller andre væsker kan beskadige espressomaskinen. Udskift vandet dagligt for at undgå kimdannelse! Anvend ikke mineralvand. Dette giver kraftig tilkalkning og beskadigelse af espressomaskinen. Anvend aldrig vand fra omvendt osmose-anlæg. Espressomaskinen kan blive beskadiget. ~ Anvend aldrig andet end Nespresso-kaffekapsler i kapselmagasinet. Ellers bliver espressomaskinen beskadiget. ~ Nespresso-kaffekapslerne må ikke være beskadiget, bulet eller bøjet! De kan sætte sig fast i espressomaskinen, som derved kan blive beskadiget! ~ Anvend kun mælk uden tilsætningsstoffer. Tilsætninger, der som regel er sukkerholdige, tilklistrer maskinens dele. Espressomaskinen og cappuccinatoren bliver beskadiget. ~ Brug udelukkende pasteuriseret mælk, hvis der anvendes animalsk mælk. ~ Hold aldrig en kop med en blanding af brændende alkohol og kaffe under espressomaskinens udløbsdyse. Kunststofdele på espressomaskinen kan antændes og smelte! ~ Undgå at hænge i eller støtte op ad den åbne dør. Ellers kan espressomaskinen blive beskadiget. 15

16 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Bemærk følgende mht. rengøring af espressomaskinen: Rengør espressomaskinen og cappuccinatoren dagligt (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Brug aldrig et damprengøringsapparat. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og forårsage kortslutning. Afkalk espressomaskinen regelmæssigt med Miele afkalkningstabs afhængig af vandhårdheden. Foretag afkalkningen oftere, hvis vandet er meget kalkholdigt. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af manglende afkalkning. ~ Rengør aldrig genstande ved hjælp af espressomaskinen eller cappuccinatoren. For maskiner med panel i rustfrit stål gælder: ~ Klæb ikke notespapir (f.eks. post-it), transparent tape, afdækningstape eller andre klæbemidler på stålfladerne. Stålfladerne vil blive beskadiget af klæbemidlet og miste den beskyttende, smudsafvisende virkning. ~ Overfladen på stålfladerne er modtagelig for ridser. Selv magneter kan forårsage ridser. 16

17 Forberedelse og første ibrugtagning Inden espressomaskinen tages i brug, bør brugsanvisningen læses grundigt, så man bliver fortrolig med maskinen og betjeningen af den. Inden første ibrugtagning ^ Opstil espressomaskinen, og tilslut den (se afsnittet Eltilslutning og Indbygning). ^ Fjern eventuelle beskyttelsesfolier. Rengør espressomaskinen grundigt (se Rengøring og vedligeholdelse), inden der fyldes vand og kaffekapsler i espressomaskinen. Første ibrugtagning Første gang espressomaskinen tændes, vil man blive bedt om at foretage følgende indstillinger: Sprog og Land Klokkeslæt Dato Visning (visning af klokkeslæt) ^ Berør tænd/sluk-tasten. I displayet vises Miele - Wilkommen i kort tid. Indstillingen gemmes. Klokkeslæt indstilles ^ Berør piltasterne, indtil det aktuelle timetal vises, og berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil det aktuelle minuttal vises, og berør OK-tasten. Indstillingen gemmes. Dato indstilles ^ Berør piltasterne, indtil det aktuelle år vises, og berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil den aktuelle måned vises, og berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil den aktuelle dag vises, og berør OK-tasten. Indstillingen gemmes. Sprog vælges ^ Berør en piltast, indtil det ønskede sprog er fremhævet, og berør OK-tasten. ^ Berør en piltast, indtil det ønskede land er fremhævet, og berør OK-tasten. 17

18 Forberedelse og første ibrugtagning Visning vælges Der kan vælges mellem følgende muligheder: Ttilkoblet: Dato og klokkeslæt vises altid, når espressomaskinen slukkes. Frakoblet: Dato og klokkeslæt vises ikke, når espressomaskinen slukkes. Natfrakobling: Dato og klokkeslæt vises fra kl. 5:00 til 23:00. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede visningsmåde er fremhævet, og berør OK-tasten. Afhængig af hvilken mulighed, der vælges, bruger espressomaskinen mere energi. I displayet vises en tilsvarende melding. I displayet vises herefter meldingen "Første ibrugtagning gennemført korrekt". I displayet vises "Fyld vandbeholderen, og sæt den ind". ^ Fyld koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen. Tip: Følg de videre trin i brugsanvisningen for at indstille espressomaskinen individuelt og blive fortrolig med den. Vandhårdhed Vandhårdheden angiver, hvor meget kalk, der er i vandet. Jo mere kalk, desto hårdere er vandet. Og jo hårdere vandet er, desto oftere skal espressomaskinen afkalkes. Espressomaskinen måler den brugte vand- og dampmængde. Afhængig af den indstillede vandhårdhed kan der tilberedes flere eller færre drikke, inden maskinen skal afkalkes. Indstil espressomaskinen på den lokale vandhårdhed, så den kan fungere optimalt og ikke bliver beskadiget. Displayet vil da vise opfordringen til at starte afkalkningsprocessen på det rigtige tidspunkt. Der kan indstilles 4 hårdhedsgrader på espressomaskinen: Vandhårdhed 0-8,4 dh (0-1,5 mmol/l) 8,4-14 dh (1,5-2,5 mmol/l) dh (2,5-3,7 mmol/l) mere end 21 dh (mere end 3,7 mmol/l) Vandværkets hårdhedsområde blødt middel hårdt hårdt Indstilling (Hårdhedstrin) blødt middel hårdt meget hårdt 18

19 Vandhårdhed bestemmes Den aktuelle vandhårdhed kan aflæses på en teststrimmel. Alternativt kan man kontakte det lokale vandværk for at få oplyst vandhårdheden i området. Forberedelse og første ibrugtagning ^ Dyp teststrimlen ca. 1 sekund i vand. Ryst derefter strimlen, til vandet er dryppet af. Resultatet kan aflæses efter ca. 1 minut. Vandhårdhedsgraden kan nu indstilles på espressomaskinen. Vandets hårdhedsgrad indstilles ^ Berør. ^ Berør piltasterne, indtil "Vandhårdhed" er fremhævet, og berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede hårdhedsgrad er fremhævet, og berør OK-tasten. Indstillingen gemmes. 19

20 Betjening Espressomaskinen betjenes ved at berøre sensortasterne med fingeren. Man er i menuen for drikke, når følgende vises i displayet: Miele Cosi Ristretto Roma En drik brygges ved at berøre tasten til drikke. Hvis man ønsker at foretage et valg, berøres piltasterne og, indtil den ønskede valgmulighed er fremhævet. Valget bekræftes ved at berøre OK-tasten. Menuen forlades, eller en handling afbrydes Berør "Tilbage" for at forlade den aktuelle menu. Hvis der ikke trykkes på en tast i nogen tid, springer espressomaskinen tilbage til menuen for drikke. En menu kaldes frem og navigation i en menu En menu kaldes frem ved at berøre den pågældende tast. I den pågældende menu kan der udføres handlinger, eller indstillinger kan ændres. Indstillinger Sprog F Klokkeslæt Timer En bjælke i højre side i displayet viser, at der er flere valgmuligheder eller yderligere tekst. Disse kan vises med piltasterne. Der er et hak ud for den indstilling, der er valgt p.t. 20

21 Vandbeholderen fyldes Advarsel! Risiko for infektion via kim. Udskift vandet dagligt for at forebygge kimdannelse. Fyld kun frisk, koldt drikkevand i vandbeholderen. Varmt eller lunkent vand og andre væsker kan beskadige espressomaskinen. Fyld aldrig mineralvand i vandbeholderen, da dette medfører kraftig tilkalkning og beskadigelse af espressomaskinen. ^ Åbn døren. ^ Løft vandbeholderen lidt opad, og træk den ud. ^ Fyld koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen op til "max."-markeringen. ^ Skub vandbeholderen helt ind i espressomaskinen. Luk døren. Hvis vandbeholderen rager lidt frem eller sidder lidt for højt, kontrolleres det, om dens frastillingsflade er snavset. Afløbsventilen kan være utæt. Rengør i givet fald frastillingsfladen. 21

22 Espressomaskinen tændes og slukkes Espressomaskinen tændes ^ Berør tænd/sluk-tasten. Tip: Hvis skyllevandet ikke skal løbe ned i afdrypningsbakken, kan man stille en egnet beholder under udløbsdysen inden første tilberedning af en drik. I displayet vises først "Opvarmningsfase", og efter opvarmningen skyller espressomaskinen. Der løber varmt vand ud af udløbsdysen. Hvis espressomaskinens driftstemperatur stadig er over 60 C, aktiveres skylningen ikke. Espressomaskinen slukkes ^ Berør tænd/sluk-tasten. Hvis der er blevet tilberedt en drik, skylles rørene, inden espressomaskinen slukkes. Ved længere fravær Hvis espressomaskinen ikke skal bruges i længere tid: ^ Tøm afdrypningsbakken, affaldsbeholderen og vandbeholderen. Espressomaskinen justerer kapselmagasinet og kontrollerer kamrene. Der høres lyde i forbindelse hermed. Hvis de forskellige kaffetyper vises i displayet, kan der brygges drikke. ^ Rengør alle dele grundigt, også afdækningen til udløbsdysen a og dråbeopsamlingsbakken b ved døren. ^ Sluk espressomaskinen. Hvis døren holdes åben i længere tid, bør netstikket trækkes ud, eller sikringen i el-installationen afbrydes for at spare energi. 22

23 Kaffekapsler påfyldes Nespresso-kaffekapslerne sættes i kapselmagasinet. Kapselmagasinet har fem kamre til hver fire kapsler. Der kan fyldes fem forskellige kaffesorter i de fem kamre. Hvis der er programmeret forskellige kaffesorter for disse, kan den ønskede kaffesort vælges i displayet til brygningen. eller, hvis der anvendes andre kaffesorter, skal disse programmeres og gemmes (se Kaffesorter programmeres og gemmes). Der kan naturligvis også fyldes samme kaffesort i alle kamre. ^ Åbn døren. Kapselmagasinet fyldes Bemærk! Anbring udelukkende Nespresso-kaffekapsler i kapselmagasinet. Nespresso-kaffekapsler kan kun købes gennem Nespresso Club eller gennem autoriserede Nespresso-forhandlere. Nespresso-kvaliteten garanteres kun, når der anvendes Nespresso-kapsler i Nespresso-maskiner. Kaffekapslerne må ikke være beskadiget, knækket eller bulet, og kanten må ikke være bukket op. Kaffekapslerne kan sætte sig fast og beskadige espressomaskinen. Kun ved anvendelse af Nespresso-kaffekapsler sikres korrekt funktion og lang levetid for Nespresso-espressomaskinen. ^ Træk magasinslæden helt frem og ud. Når espressomaskinen er tændt, og magasinslæden trækkes frem, vises programmering af sort for kamrene i displayet. På denne måde kan kaffesorterne programmeres korrekt. Kapselmagasinet kan nu tages opad og ud, eller kapselmagasinet fyldes i magasinslæden. For at kunne vælge kaffesorterne i displayet til brygningen, skal man være opmærksom på følgende: Kamrene skal fyldes med de programmerede kaffesorter, 23

24 Kaffekapsler påfyldes Kaffekapsler tages ud af kapselmagasinet ^ Anbring kapslerne med sølvbunden nedad i kamrene i kapselmagasinet. Sørg for, at de enkelte kapsler kan bevæges frit i kapselmagasinet og ikke sætter sig fast. Hvis kapselmagasinet er taget ud, ^ sættes kapselmagasinet på magasinslæden. ^ Skub magasinslæden ind i maskinen, og luk døren. Espressomaskinen justerer kapselmagasinet og kontrollerer kamrene. Der høres lyde i forbindelse hermed. ^ Træk magasinslæden helt ud, og tag kapselmagasinet ud. ^ Skub den nederste ring på kapselmagasinet opad a, og tag kaffekapslerne ud b. 24

25 Drikke tilberedes Espresso eller kaffe tilberedes ^ Stil en kop under udløbsdysen. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede kaffesort er fremhævet. Vælg nu den ønskede drik. ^ Berør, eller. Den ønskede kaffedrik løber fra udløbsdysen ned i koppen. Tilberedning af to portioner Der kan også tilberedes to portioner espresso eller kaffe på en gang i én kop eller to kopper samtidigt. De to portioner tilberedes efter hinanden. ^ Stil en kop under udløbsdysen. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede kaffesort er fremhævet. ^ Berør. Tasten lyser. ^ Berør, eller. Der løber to portioner af den ønskede drik ud af udløbsdysen. Hvis ingen af driktasterne berøres i længere tid, nulstilles valget To portioner. Tilberedningen afbrydes Tilberedningen kan afbrydes, så længe displayet viser Stop. ^ Berør OK-tasten. Espressomaskinen afbryder tilberedningen. Ved tilberedning af to portioner stoppes tilberedningen af den første portion ved at berøre OK-tasten en gang. Begge portioner stoppes ved at berøre OK-tasten i længere tid. Efter tilberedning af drikke Hvis der er blevet tilberedt en drik, skylles rørene, inden espressomaskinen slukkes. 25

26 Drikke tilberedes Varm mælk, mælkeskum og cappuccino tilberedes,fare for forbrænding og skoldning på dampventilen! Dampen og eventuel udtrængende vand er meget varmt. Hold ikke kropsdele under dampventilen, når den er åbnet. Undgå at berøre varme dele. Sørg for, at dampventilen går i hak i nederste position, så den er forbundet korrekt med cappuccinatoren. Rengør cappuccinatoren grundigt inden den første tilberedning, helst i opvaskemaskine (se Rengøring og vedligeholdelse). Hvis dampventilen er åbnet, varer det et stykke tid, før der strømmer damp ud. Specielt hvis Ecomodus er tilkoblet, skal dampsystemet først opvarmes. Der vises ingen meldinger i displayet under hele mælketilberedningen. På cappuccinatoren over grebet er anbragt en drejeknap a og på siden en mælkeudløbsdyse b. Der er to indstillingsmuligheder på drejeknappen: Anvisninger ang. cappuccinatoren Anvend kun mælk uden tilsætningsstoffer. Tilsætninger, der som regel er sukkerholdige, tilklistrer de mælkeførende dele. Espressomaskinen og cappuccinatoren bliver beskadiget. Tip: Mælkeskummet bliver bedst ved anvendelse af kold mælk (under 13 C). Der følger en cappuccinatore (mælkeopskumningsenhed) med espressomaskinen, som kan anvendes til tilberedning af varm mælk og mælkeskum. Varm mælk (drej drejeknappen til venstre) Mælkeskum (drej drejeknappen til højre) Drej drejeknappen helt til venstre eller højre. Mellem de to indstillinger sprøjter mælken meget kraftigt. 26

27 Drikke tilberedes Man kan lade den varme mælk eller mælkeskummet løbe ned i koppen eller direkte i glaskanden. Hertil skal mælkeudløbet skubbes ind eller trækkes ud: ^ Stil cappuccinatoren i fordybningen i afdrypningspladen og en kop under udløbsdysen. Mælkeudløb skubbet ind ( ) : Mælken tilberedes i koppen Mælkeudløb trukket ud ( ): Mælken tilberedes i cappuccinatoren Tip: Ved opvarmning af mælken direkte i cappuccinatoren fås varmere mælk. Tilberedning af mælkeskum i koppen ^ Skub mælkeudløbet helt ind i låget ( ). ^ Drej drejeknappen helt til højre over på. ^ Fyld cappuccinatoren maks. til den øverste markering med kold mælk, og sæt låget på. ^ Tryk langsomt dampventilen ned, indtil den går i hak. ^ Skub dampventilen op igen, når der er nok mælkeskum i koppen. Damptilførslen er tidsbegrænset. Hvis der ikke er nok mælkeskum, og der ikke længere kommer damp ud af dampdysen, skubbes dampventilen opad. Tryk den herefter ned igen. 27

28 Drikke tilberedes Tilberedning af cappuccino ^ Tilbered mælkeskum i koppen, som beskrevet ovenfor. Fyld koppen 2/3 med mælkeskum. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede kaffesort er fremhævet. ^ Berør for at tilberede en kop espresso. Espressoen løber ud af udløbsdysen. Cappuccinoen er færdig. Tilberedning af mælkeskum i cappuccinatoren ^ Træk mælkeudløbet helt ud af låget ( ). ^ Drej drejeknappen helt til højre over på. ^ Fyld cappuccinatoren maks. til den nederste markering med kold mælk, og sæt låget på. ^ Stil cappuccinatoren ind i fordybningen i afdrypningsgitteret. ^ Tryk langsomt dampventilen ned, indtil den går i hak. ^ Tryk dampventilen opad, når mælken er tilstrækkeligt opskummet. Tilberedning af varm mælk ^ Drej drejeknappen helt til venstre over på. ^ Fyld cappuccinatoren maks. til den øverste markering med kold mælk, og sæt låget på. ^ Skub mælkeudløbet helt ind (varm mælk i koppen), eller træk mælkeudløbet ud (varm mælk i glaskanden), og stil cappuccinatoren i fordybningen i afdrypningsgitteret. ^ Tryk langsomt dampventilen ned, indtil den går i hak. Tip: Ved opvarmning af mælken direkte i glaskanden fås varmere mælk. Efter mælketilberedningen Bemærk! Mælk indeholder fra naturen kim, der formerer sig ved utilstrækkelig rengøring. Urenheder i maskinen kan medføre sundhedsfare. Rengør cappuccinatoren og dampventilen regelmæssigt for at forebygge kimdannelse. Cappuccinatoren og glaskanden skal skilles ad og skylles, hvis der er mere end en time mellem mælketilberedningerne. Cappuccinatoren kan blive tilstoppet af mælkerester. 28

29 Drikke tilberedes Drikke tilberedes ud fra en profil Profiler kan anvendes til at tilpasse kaffe og espresso individuelt til brugerens smag (se "Profiler"). Hvis man allerede har oprettet sin egen profil, kan profilen vælges først, inden der brygges en drik. ^ Berør. ^ Berør piltasterne, indtil "Vælg profil" er fremhævet. Berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede profil er fremhævet. Berør OK-tasten. Testperson Cosi Ristretto Roma Navnet på den valgte profil vises øverst i displayet. Den ønskede drik kan nu tilberedes, som beskrevet under "Tilberedning af espresso eller kaffe". 29

30 Kaffesorter programmeres (Programmering af sort) Der er 16 forskellige Nespresso-kaffesorter plus specialsorter, som kommer i løbet af året i begrænset mængde. Man kan vælge espressosorter af forskellig oprindelse eller fra et enkelt oprindelsesland, lungo-sort til større kopper og kaffesorter uden koffein. Der kan fyldes fem forskellige kaffesorter i espressomaskinen. Kapselmagasinet har fem kamre nummeret fra 1 til 5. Kamrene er allerede programmeret med Nespresso-kaffesorter fra fabrikken. Programmering af sorter kaldes frem ^ Berør. ^ Berør piltasterne, indtil "Programmering af sort" er fremhævet. Berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil det ønskede kammer er fremhævet. Berør OK-tasten. For dette kammer kan man nu foretage følgende: Vælg sort ud fra de kaffesorter, der allerede er oprettet i espressomaskinen. Opret sort, hvis der ønskes oprettet en ny sort. Hvis man allerede selv har oprettet sorter, kan man foretage følgende: Rediger sort, for at ændre sortnavn og Slet sort, hvis man helt ønsker at slette en sort. Sort vælges ^ Berør piltasterne, indtil "Vælg sort" er fremhævet. Berør OK-tasten. Der er et hak ud for den kaffesort, der er programmeret for kammeret. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede kaffesort er fremhævet. Berør OK-tasten. Indstillingen gemmes. Sort oprettes ^ Berør piltasterne, indtil "Opret sort" er fremhævet. Berør OK-tasten. I displayet vises bogstaver, der kan vælges med piltasterne. Tal, store og små bogstaver vælges ligeledes med piltasterne. ^ Berør piltasterne for at vælge det ønskede tegn. Berør OK-tasten. Tegnet vises i linjen ovenover. ^ Gentag proceduren, indtil det ønskede sortnavn vises i øverste displaylinje. Tip: Det sidst indtastede tegn kan slettes med. 30

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål

GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål GRANAT BRUGSANVISNING GRANAT Trykkoger i rustfri stål Hurtiginfo Hurtiginfo Følgende symboler bruges på vores produkt: Læs betjeningsvejledningen! Overhold advarselsog sikkerhedsinstruktionerne! Tak for

Læs mere