***I UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "***I UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed /0328(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om midlertidig fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (COM(2012)0697 C7-0385/ /0328(COD)) Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Ordfører: Peter Liese PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_COD_1amCom Tegnforklaring * Høringsprocedure *** Godkendelsesprocedure ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) (Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til retsakt) Ændringsforslag til et udkast til retsakt I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske tjenestegrene. Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...]. PE v /15 PR\ doc

3 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 BEGRUNDELSE...11 PR\ doc 3/15 PE v01-00

4 PE v /15 PR\ doc

5 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om midlertidig fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (COM(2012)0697 C7-0385/ /0328(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0697), der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0385/2012), der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 1, der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 2, der henviser til forretningsordenens artikel 55, der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0000/2012), 1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter. 1 EUT C 2 EUT C PR\ doc 5/15 PE v01-00

6 Ændringsforslag 1 Forslag til afgørelse Betragtning 2 Kommissionens forslag (2) For at fremme denne proces bør håndhævelsen af de krav, der opstår før ICAO-Forsamlingen i 2013, for flyvninger til og fra flyvepladser uden for EU og områder med nære økonomiske forbindelser til EU og en fælles klimaforpligtelse, udskydes. Der bør derfor ikke gribes ind over for luftfartsoperatører med hensyn til de krav til rapportering af verificerede emissioner og den tilhørende returnering af kvoter fra flyvninger til og fra de omtalte flyvepladser, der opstår før den 1. januar 2014 i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2013 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet. Luftfartsoperatører, som fortsat ønsker at opfylde kravene, bør have mulighed herfor. Ændringsforslag (2) For at fremme denne proces bør håndhævelsen af de krav, der opstår før ICAO-Forsamlingen i 2013, for flyvninger til og fra flyvepladser uden for EU og områder med nære økonomiske forbindelser til EU og en fælles klimaforpligtelse, udskydes. Der bør derfor ikke gribes ind over for luftfartsoperatører med hensyn til de krav i relation til kalenderårene om rapportering af verificerede emissioner og den tilhørende returnering af kvoter fra flyvninger til og fra de omtalte flyvepladser, der opstår i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2013 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet. Luftfartsoperatører, som fortsat ønsker at opfylde kravene, bør have mulighed herfor. Or. en Begrundelse Ændringsforslaget præciserer, at fravigelsen fra artikel 16 i direktiv 2003/87/EF kun gælder kravene for kalenderårene For at undgå, at det bliver nødvendigt for medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til gennemførelse af afgørelsen, bør det for at undgå tvetydigheder gøres meget klart, hvor stor rækkevidde fravigelsen har. Ændringsforslag 2 Forslag til afgørelse Betragtning 2 a (ny) Kommissionens forslag Ændringsforslag (2a) Den Europæiske Union forventer, at ICAO-Forsamlingen når til enighed om en global markedsbaseret foranstaltning PE v /15 PR\ doc

7 Begrundelse med en realistisk gennemførelsestidsplan og om en ramme for fremme af en omfattende anvendelse af nationale og regionale markedsbaserede foranstaltninger på international luftfart indtil ikrafttrædelsen af den globale markedsbaserede foranstaltning. Or. en Det må præciseres, at EU har meget klare forventninger til ICAO-Forsamlingen, og at ikke et hvilket som helst resultat vil kunne betragtes som en succes. Ændringsforslag 3 Forslag til afgørelse Betragtning 3 Kommissionens forslag (3) For at undgå konkurrenceforvridning bør denne fravigelse kun gælde for de luftfartsoperatører, som enten ikke har modtaget eller har returneret alle de gratis kvoter, der er blevet tildelt for de omtalte aktiviteter i Af samme årsag bør disse kvoter ikke tages i betragtning, når tilladelser til at anvende internationale kreditter beregnes inden for rammerne af direktiv 2003/87/EF. Ændringsforslag (3) For at undgå konkurrenceforvridning bør denne fravigelse kun gælde for de luftfartsoperatører, som enten ikke har modtaget eller har returneret alle de gratis kvoter, der er blevet tildelt for de omtalte aktiviteter for Af samme årsag bør disse kvoter ikke tages i betragtning, når tilladelser til at anvende internationale kreditter beregnes inden for rammerne af direktiv 2003/87/EF. Or. en Begrundelse Som nævnt ovenfor bør formuleringen ikke give plads til fortolkninger. Det bør derfor gøres klart, at det antal kvoter, der skal returneres, er baseret på andelen af verificerede tonkm for de relevante flyvninger i referenceåret Gøres dette ikke klart, kunne operatørerne fortolke kvoteantallet anderledes. Det bør endvidere gøres klart, at det kun er kvoter til luftfarten for 2012, der kan returneres til annullering. Ellers vil der blive tale om en fordrejning af det antal kvoter, der er i omløb, og som skal benyttes som referencegrundlag for de 15 %, der skal bortauktioneres (se ændringsforslag 4). PR\ doc 7/15 PE v01-00

8 Ændringsforslag 4 Forslag til afgørelse Betragtning 4 Kommissionens forslag (4) Kvoter, der ikke tildeles disse operatører, eller som bliver returneret, bør annulleres. Antallet af kvoter til luftfarten, som bortauktioneres, skal være i overensstemmelse med artikel 3d, stk. 1), i direktiv 2003/87/EF. Ændringsforslag (4) Kvoter til luftfarten for 2012, der ikke tildeles disse operatører, eller som bliver returneret, bør annulleres. Antallet af kvoter til luftfarten, som bortauktioneres af medlemsstaterne, bør reduceres i overensstemmelse med Kommissionens beregninger og føre til bortauktionering af 15 % af det samlede antal 2012-kvoter til luftfarten, der er i omløb. Or. en Begrundelse Uden denne ændring er der ikke noget retsgrundlag for begrænsningen af det antal kvoter, der skal bortauktioneres. For at muliggøre bortauktioneringen af et begrænset antal kvoter under hensyntagen til annulleringerne af gratis kvoter i henhold til artikel 2 skal afgørelsen indeholde en fravigelse fra direktivets artikel 3d, navnlig fra stk. 1 og 3. Følgelig skal 15 % af det samlede antal kvoter i omløb bortauktioneres. Ændringsforslag 5 Forslag til afgørelse Betragtning 4 a (ny) Kommissionens forslag Ændringsforslag (4a) For at undgå konkurrenceforvridning og svækkelse af ordningens miljøintegritet bør den nuværende fravigelse gælde i højst et år. Yderligere lovgivningsmæssige foranstaltninger er kun hensigtsmæssige, hvis der på ICAO-Forsamlingen gøres klare og tilstrækkelige fremskridt med hensyn til emissioner fra international luftfart, herunder indgåelse af en aftale om en global markedsbaseret foranstaltning med en realistisk gennemførelsestidsplan og om en PE v /15 PR\ doc

9 Begrundelse ikkediskriminatorisk ramme, som sikrer omfattende dækning af emissioner fra international luftfart gennem anvendelse af nationale og regionale markedsbaserede foranstaltninger indtil ikrafttrædelsen af den globale markedsbaserede foranstaltning. Det må gøres klart, at forslaget kun gælder for ét år, og hvis der ikke nås frem til en substantiel løsning på ICAO-Forsamlingen i september 2013, vil direktivet finde anvendelse som planlagt, herunder også på interkontinentale flyvninger. Or. en Ændringsforslag 6 Forslag til afgørelse Artikel 1 Kommissionens forslag Uanset artikel 16 i direktiv 2003/87/EF pålægger medlemsstaterne ikke luftfartsoperatørerne sanktioner med hensyn til de krav, der opstår før den 1. januar 2014, i henhold til artikel 12, stk. 2a, og artikel 14, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, i tilfælde hvor disse luftfartsoperatører enten ikke er blevet tildelt gratis kvoter for 2012 for luftfartsaktivitet til eller fra flyvepladser i lande uden for EU, der ikke er medlem af EFTA, områder, der hører under EØS' medlemsstater, eller lande, som har undertegnet en tiltrædelsestraktat med EU, eller er blevet tildelt kvoter og har returneret et tilsvarende antal kvoter til medlemsstaterne til annullering. Ændringsforslag Uanset artikel 16 i direktiv 2003/87/EF pålægger medlemsstaterne ikke luftfartsoperatørerne sanktioner med hensyn til kravene vedrørende kalenderårene i artikel 12, stk. 2a, og artikel 14, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, i tilfælde hvor disse luftfartsoperatører enten ikke er blevet tildelt gratis kvoter for 2012 for luftfartsaktivitet til eller fra flyvepladser i lande uden for EU, der ikke er medlem af EFTA, områder, der hører under EØS' medlemsstater, eller lande, som har undertegnet en tiltrædelsestraktat med EU, eller er blevet tildelt kvoter og har returneret det antal 2012-kvoter til luftfarten, der svarer til andelen af verificerede tonkm for sådan aktivitet i referenceåret 2010, til medlemsstaterne til annullering. Or. en PR\ doc 9/15 PE v01-00

10 Begrundelse Ændringsforslaget præciserer, at fravigelsen fra artikel 16 i direktiv 2003/87/EF kun gælder kravene for kalenderårene For at undgå, at det bliver nødvendigt for medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til gennemførelse af afgørelsen, bør det for at undgå tvetydigheder gøres meget klart, hvor stor rækkevidde fravigelsen har. Ændringsforslag 7 Forslag til afgørelse Artikel 2 Kommissionens forslag Medlemsstaterne annullerer alle kvoter for 2012 for flyvninger til eller fra de flyvepladser, der er nævnt i artikel 1, som enten ikke er blevet tildelt, eller som er blevet tildelt, men returneret igen. Ændringsforslag Medlemsstaterne annullerer alle kvoter til luftfarten for flyvninger til eller fra de flyvepladser, der er nævnt i artikel 1, som enten ikke er blevet tildelt, eller som er blevet tildelt, men returneret igen. Uanset artikel 3d i direktiv 2003/87/EF bortauktionerer medlemsstaterne et begrænset antal 2012-kvoter til luftfarten. Denne begrænsning skal svare til det laveste antal samlede kvoter til luftfarten, der er i omløb. Or. en Begrundelse Uden denne ændring er der ikke noget retsgrundlag for begrænsningen af det antal kvoter, der skal bortauktioneres. For at muliggøre bortauktioneringen af et begrænset antal kvoter under hensyntagen til annulleringerne af gratis kvoter i henhold til artikel 2 skal afgørelsen indeholde en fravigelse fra direktivets artikel 3d, navnlig fra stk. 1 og 3. Følgelig skal 15 % af det samlede antal kvoter i omløb bortauktioneres. PE v /15 PR\ doc

11 BEGRUNDELSE Den nugældende lovgivning I 2008 blev Europa-Parlamentet og Rådet efter lange og indgående overvejelser enige om at lade luftfart omfatte af EU s emissionshandelsordning (EU-ETS). Rådet støttede enstemmigt lovgivningen, mens Parlamentet støttede den med over 90 % af stemmerne. Rationalet bag medtagelsen af luftfart var behovet for at tage fat på problemet med de hurtigt stigende drivhusgasemissioner fra denne sektor. Siden 1990, som er basisåret for Kyoto-protokollen, er luftfartsselskabernes drivhusgassemissioner steget med omkring 100 %. Dette står i skarp kontrast til det bydende behov for at reducere disse drivhusgasemissioner og til det togradersmål, som er blevet støttet af det internationale samfund i f.eks. Cancun. Ikke at tage fat på problemet med luftfartsselskabernes emissioner ville også være uansvarligt for så vidt angår kohærens og retfærdighed i forhold til andre industrier og i forhold til andre transportformer, som er genstand for regulering i EU og i medlemsstaterne. ETS for luftfartsselskaber er en meget moderat ordning i sammenligning med ETS for andre industrier i Den Europæiske Union. Luftfartsindustrien skal reducere sine emissioner med kun 5 % senest i 2020 i sammenligning med en reduktion på 21 % for andre industrier, og den har adgang til reduktioner fra andre sektorer. Kun 15 % af kvoterne til luftfart bortauktioneres i sammenligning med en bortauktionering på 100 % i elsektoren og lavere gratis kvoter til mange industrier. Byrden for passagerer og luftfartsselskaber er meget beskeden. Ifølge Kommissionen vil en flybillet til en interkontinental flyvning stige med mindre end 2 EUR, hvis luftfartsselskaberne ikke medregner de certifikater, de har modtaget uden vederlag, i prisen. Mange europæiske og ikkeeuropæiske luftfartsselskaber har allerede hævet deres priser lidt som følge af indførelsen af EU-ETS. For eksempel har Ryanair hævet billetprisen med 25 cent pr. flyvning 1. Mange af de afgifter og gebyrer, som EU-medlemsstaterne og tredjelande som USA og Indien har indført, udgør en meget højere byrde. Ifølge J. G. Gerbrandy, næstformand i Miljøudvalget, er ETS-prisen for en flyvning fra Heathrow til Shanghai lavere end prisen for en kop kaffe i lufthavnen i Heathrow. Den nugældende lovgivning dækker alle flyvninger ud af og/eller ind i Europa, og tredjelandes luftfartsselskaber deltager i ETS, når de flyver ud af og/eller lander i Europa. Flyvninger ind i og ud af Europa er blevet medtaget i ordningen af hovedsagelig miljømæssige årsager, eftersom to tredjedele af emissionerne stammer fra interkontinentale flyvninger og kun én tredjedel fra flyvninger inden for Den Europæiske Union. Denne bestemmelse er blevet undersøgt grundigt af ikke blot Kommissionens advokater, men også uafhængige advokater, og det fremgår af vurderingerne, at den er fuldstændig forenelig med folkeretten. Tredjelandes indsigelser og en kritisk stillingtagen Allerede inden vedtagelsen af lovgivningen gjorde tredjelande som USA og Kina indsigelse 1 Ryanair flyver hovedsagelig inden for Den Europæiske Union. PR\ doc 11/15 PE v01-00

12 mod medtagelsen af deres respektive luftfartsselskabers flyvninger. Med begrundelse i de juridiske vurderinger og de politiske og miljømæssige argumenter for ligebehandling har Parlamentet og Rådet ikke desto mindre besluttet at medtage tredjelandes luftfartsselskaber på et ikkediskriminatorisk grundlag. Sammenslutningen af amerikanske luftfartsselskaber og tre amerikanske luftfartsselskaber har gjort indsigelse mod lovgivningen i henhold til britisk lov, og sagen henvistes til Den Europæiske Unions Domstol. Domstolen fandt klart, at lovgivningen er i tråd med folkeretten (EU-Domstolens dom i sag C-366/10 af 21. december 2011). En af de påstande, der nedlagdes af tredjelande, var, at Den Europæiske Union ville pålægge deres luftfartsselskaber afgifter for at benytte deres eget luftrum og f.eks. pålægge luftfartsselskaber afgifter, når de flyver over amerikansk territorium. Dette er ikke tilfældet, eftersom EU-ETS vedrører ankomst til og afgang fra lufthavne, og eftersom det er emissionerne undervejs, der måles. Dette er ikke et specifikt kendetegn ved EU-ETS. Også nationale gebyrer og afgifter, f.eks. sådanne som opkræves af Det Forenede Kongerige og Tyskland, følger et lignende princip. Den britiske luftpassagerafgift er højere for en flyvning til Mexico City end for en flyvning til Toronto, Canada. Flyvning fra London til Mexico City En flyvning på business class fra London til Mexico City pålægges efter den 1. april 2012 en luftpassagerafgift på 162 (195 EUR/257 $). Flyvning fra London til Toronto En flyvning til Toronto, Canada (ca miles) pålægges kun en luftpassagerafgift på 130 (156 EUR/206 $). Prisforskellen skyldes afstandsforskellen. En stor del af strækningen er amerikansk luftrum. Det betyder, at forskellen mellem luftpassagerafgiften på 130 og luftpassagerafgiften på 162 skyldes, at der er tale om en længere strækning, som hovedsagelig går gennem amerikansk luftrum. Det samme gælder for den tyske luftfartsafgift. PE v /15 PR\ doc

13 Flyvning fra Frankfurt til Warszawa En flyvning fra Frankfurt til Warszawa pålægges en tysk luftpassagerafgift på 7,50 EUR (10 $). Flyvning fra Frankfurt til Tokyo En flyvning fra Frankfurt til Tokyo pålægges en tysk luftpassagerafgift på 42,18 EUR (56 $). Det betyder, at forskellen mellem en meget lav og en meget høj tysk luftpassagerafgift skyldes den meget længere strækning, som hovedsagelig går gennem russisk luftrum. Både den tyske foranstaltning og den britiske passagerafgift accepteres af tredjelande og er ikke genstand for særlig skarp kritik eller nogen form for gengældelse. Som det er tilfældet med EU-ETS, er landenes holdning, at de selv har ret til at opkræve afgifter på flyvninger ud af eller ind i deres respektive lande. Dette er da også begrundelsen for de amerikanske og indiske afgifter. Heraf fremgår, at der er et stort politisk element i debatten. En del af modstanden kunne skyldes den antagelse, ar EU-lovgivningen ikke er lige så vigtig som medlemsstaternes lovgivning. Også det forhold, at EU-ETS navnlig begrundes med behovet for at afbøde klimaændringerne, kunne være en årsag til den hårde kritik fra visse tredjelandes side. For eksempel vil det nye flertal i det amerikanske Repræsentanternes Hus gerne vise, at deres eget klimalovforslag, som også dækkede international luftfart (Waxman- Markey), er bortfaldet. ICAO-processen Allerede tilbage i 1997 fik Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) pålagt at regulere emissionerne fra luftfart. Desværre er der ikke hidtil fundet nogen løsning. EU har hele tiden hævdet, at dets foretrukne PR\ doc 13/15 PE v01-00

14 løsning naturligvis er en international aftale, og den eksisterende EU-ETS-lovgivning omfatter da også en forpligtelse til at videreføre forhandlingerne. På ICAO-Rådets møde den 9. november 2012 blev der gjort betydelige fremskridt hen imod målet om en verdensomspændende regulering af emissionerne fra luftfart. Der er nedsat en gruppe på højt plan, som skal udarbejde en løsning på den næste ICAO-Forsamling. ICAO-Forsamlingen træder kun sammen hvert tredje år, og næste møde finder sted i september Tredjelande, som er imod den europæiske ordning, har hele tiden sagt, at de ønsker en global løsning under ICAO. Desværre er det ikke hidtil lykkedes modstanderne af EU-ETS at nå til enighed om, hvorledes ICAO helt præcist bør løse problemet. Dog må ICAO-ledelsens meget stærke engagement anerkendes. Forslaget om at sætte uret i stå På baggrund af ICAO-Rådets afgørelse af 9. november 2012 bekendtgjorde Kommission, at den ville forelægge et forslag om suspendering af anvendelsen af EU-ETS for interkontinentale flyvninger. Den 20. november forelagde Kommissionen Parlamentet og Rådet et forslag om at sætte uret i stå. Formålet med forslaget er at bidrage til den positive udvikling i ICAO og øge chancerne for et vellykket resultat på ICAO-Forsamlingen i Dette skal for det første ske gennem udviklingen af en global markedsbaseret foranstaltning og for det andet gennem vedtagelsen af en ramme, der skal gøre det nemmere for staterne at anvende markedsbaserede foranstaltninger på det internationale luftfartsområde i tidsrummet inden ikrafttrædelsen af den globale markedsbaserede foranstaltning. I henhold til forslaget vil EU-ETS ikke blive anvendt på interkontinentale flyvninger for så vidt angår emissioner i Flyvninger inden for Europa vil være omfattet af kravene i direktivet som vedtaget af Parlamentet og Rådet i Alle foranstaltninger er ikkediskriminatoriske, hvilket vil sige, at der gælder samme regler for EUluftfartsselskaber og tredjelandes luftfartsselskaber. Det betyder, at et EU-luftfartsselskab, der flyver fra en EU-lufthavn til en lufthavn i et tredjeland, vil være undtaget fra kravene i direktivet, og at et luftfartsselskab fra et tredjeland, der flyver inden for EU, vil være omfattet af disse krav. Ordførerens henstillinger Ordføreren glæder sig principielt over Kommissionens forslag og anbefaler en hurtig vedtagelse. I henhold til det nugældende direktiv skal luftfartsselskaberne returnere deres kvoter senest den 30. april Derfor bør lovgivningsproceduren af hensyn til juridisk klarhed afsluttes inden denne dato, idet det dog erkendes, at de forskellige argumenter må underkastes en nøje vurdering, og at kollegerne i Miljøudvalget og Transportudvalget bør have mulighed for at stille ændringsforslag. Visse ændringsforslag forekommer nødvendige af juridiske årsager. De præciserer blot formålet med forslaget som fastlagt i begrundelserne til dem, i betragtningerne og i Kommissionens begrundelse. PE v /15 PR\ doc

15 Eftersom Kommissionen ikke regner med, at det bliver nødvendigt for medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til gennemførelse af afgørelsen i national lovgivning, skal afgørelsen formuleres helt præcist, og der bør ikke være plads til fortolkninger. Der skabes retssikkerhed ved udtrykkeligt at anføre, hvilke krav der vil være omfattet af fravigelsen, og hvor mange og hvilke typer kvoter operatørerne skal returnere for at gøre brug af fravigelsen. Det er også nødvendigt med et retsgrundlag for reduktionen af det antal kvoter, der skal bortauktioneres, idet et sådant endnu ikke forefindes, da forslaget kun indeholder en fravigelse fra artikel 16. Hvis beregningen af det antal kvoter, der skal bortauktioneres, ikke ændres, vil medlemsstaterne skulle bortauktionere det samme antal kvoter som før, hvilket helt klart ikke er hensigten. I stedet bør det antal, der skal bortauktioneres, udgøre 15 % af det samlede antal kvoter til luftfarten, der var i omløb i 2012 (se ændringsforslag 1, 3, 4, 6 og 7). Det skal præciseres, at anvendelsen af ordningen udelukkende inden for EU kun kan være en løsning i højst ét år. Alle luftfartsselskaber, der beflyver de samme ruter, behandles lige. De kvoter, der skal returneres senest den 30. april 2013, vedrører 2012, et år med meget lave kulstofpriser (mellem 6 og 8 EUR) og et år, hvor luftfartsselskaberne kunne bruge op til 15 % CDM-kreditter (omkring 0,4 EUR). Dette er grunden til, at enhver potentiel forvridning af konkurrencen mellem EU-luftfartsselskaber og tredjelandes luftfartsselskaber for så vidt angår incitamenter til at beflyve forskellige ruter er begrænset, f.eks. 13,6 cent for en flyvning fra Hamborg til Frankfurt. Enhver forlængelse af denne situation kunne imidlertid forårsage betydelig konkurrenceforvridning og ville ikke være ambitiøs nok i miljømæssig henseende. Derfor må det præciseres, at mekanismen med at sætte uret i stå ikke kan forlænges efter den 31. december Det må også præciseres, hvad EU forventer af ICAO-Forsamlingen. Det er ikke et hvilket som helst resultat, der kan betragtes som et tilfredsstillende resultat. Allerede i den nugældende lovgivning påpeges det, at EU er rede til at ændre sin lovgivning, når der nås frem til en global aftale. Det må gøres klart, at en global aftale, der dækker luftfartsselskabernes emissioner på tilfredsstillende vis, ikke vil kunne komme i stand inden udgangen af Derfor må der i mellemtiden vedtages en ramme for regionale og nationale ordninger. Dog bør EU ikke acceptere en situation, hvor den nugældende lovgivning bare ophæves i lyset af en udelukkende potentiel aftale inden for rammerne af ICAO (se ændringsforslag 2 og 5). Kommissionens forslag frembyder mulighed for helt utvetydigt at gøre det klart, at det ikke er EU, der står i vejen for en international aftale. Hvis tredjelande selv efter vedtagelsen af dette forslag ikke indgår virkelige kompromiser på ICAO-plan, er dette et klart signal om, at de, der hele tiden anmoder om en international løsning i ICAO, ikke er reelt engagerede i at finde en sådan. Såfremt ICAO når frem til en aftale, vil en sådan på den anden side være den foretrukne løsning for alle, også Den Europæiske Union. PR\ doc 15/15 PE v01-00

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.11.2012 2012/0202(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0329/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0329/2016 14.11.2016 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0374(CNS) 7.3.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.11.2009 2009/0120(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse omindgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2017/0193(NLE) 13.11.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0124(CNS) 13.7.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0406(CNS) 9.10.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Transport- og Turismeudvalget 2013/0013(COD) 21.10.2016 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 23.6.2010 2010/0097(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 14.11.2011 2011/0152(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriudvalget 18.9.2012 2012/0077(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 11.11.2014 2014/0190(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings-

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 16.7.2013 2013/0177(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Østrig og Malta til i Den Europæiske Unions interesse at

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0112/2019 28.2.2019 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU vedrørende varer, der kan indrømmes fritagelse for

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 11. januar 2002 FORELØBIG 2001/0267(COD) 2001/0268(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Regionaludviklingsudvalget 2017/0127(CNS) 13.9.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU om bemyndigelse af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 13.11.2014 2014/0276(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2017/0272(NLE) 26.2.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0006(CNS) 17.5.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0324/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0324/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0324/2016 11.11.2016 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af listerne over insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0810(CNS) 4.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om tilpasning af direktiv 77/388/EØF på baggrund af Den

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR KLIMA

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR KLIMA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR KLIMA Bruxelles, den 19. december 2018 Rev 1 MEDDELELSE TIL INTERESSENTER DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG UNIONENS EMISSIONSHANDELSSYSTEM (ETS) Det Forenede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2018/0384(NLE) 3.1.2019 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 18.6.2013 2013/0013(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0359/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0359/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0359/2015 7.12.2015 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2009/0035(COD) 20.3.2009 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 21.6.2012 2011/0290(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget 31.3.2015 2015/0001(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af erklæringen om tildeling

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0081/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0081/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0081/2019 21.2.2019 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union på den ene side og

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2014 2013/0390(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 30.1.2013 2012/0191(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 13.11.2018 COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 21.11.2013 2011/0196(COD) ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 25.10.2012 2012/0120(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af Nagoya-Kuala Lumpurtillægsprotokollen

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 2008/0199(COD) 30.10.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger,

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.12.2012 2012/0260(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender FORBEREDENDE 1992/0449(COD) 17. juli 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2017/0196(NLE) 12.10.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0390 Bilag 3 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 22. september 2008 Supplerende grundnotat vedrørende forslag (KOM(2008) 390) fra Kommissionen

Læs mere

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2011/0156(COD) 8.5.2013 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 21.1.2013 2012/0138(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0370(CNS) 23.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2009/132/EF for så

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.2.2018 COM(2018) 52 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelsen af de beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er tillagt

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2009 2008/0195(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 13.5.2013 2011/0225(NLE) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om et fællesskabssystem til registrering af transportører

Læs mere

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 BILAG Tillæg til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

A8-0153/2 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag

A8-0153/2 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag 18.10.2018 A8-0153/2 Ændringsforslag 2 Roberto Gualtieri for Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Pervenche Berès, Othmar Karas Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (COM(2017)0734 C8-0420/2017

Læs mere

RESTREINT UE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RESTREINT UE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 SEK(2006)1714 endelig HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OM BEMYNDIGELSE AF KOMMISSIONEN TIL AT INDLEDE FORHANDLINGER OM EN AFTALE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere