SOMMERFUGLE DANMARKS FAUNA WILHELM VAN DEURS FJ E R M. MED ivl AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING. Bd. 52

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOMMERFUGLE DANMARKS FAUNA WILHELM VAN DEURS FJ E R M. MED ivl AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING. Bd. 52"

Transkript

1 ^11. 7 la DANMARKS FAUNA lli,rsthebei)e HAANDBØdEH OVEK DEN DANSKE DYRE:VERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSK UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 52 WILHELM VAN DEURS SOMMERFUGLE VII. FJ E R M L MED ivl AFBILDNINGER I KOMMISSION HOS G. E. C. GADS FORLAG KORENHAVN 1948

2 KØBENHAVN BIANCO T>UNOS BOGTRYKKERI

3 Dr. phil, Th, Mortensen, der virkeliggjorde Idéen om ))Danmarks Faunm som en Haandbogsserie og var dens første Redaktør i Aarene , tilegnes dette Bind paa hans 80-Aars Fødselsdag den 22. Februar 1948.

4

5 Smaasommerfugle II. I første Bind om de danske Smaasommerfugle (Danmarks Fauna, Bd. 48: Pyralider) savnedes en Oversigt over alle Familier af de her i Landet forekommende Microlepidoptera. For at afhjælpe denne Mangel hidsættes en saadan her (væsentlig efter Ben and er). Oversigt over Microlepidopterernes Familier. 1. I Bagv. udspringer hojst (i Ribber fra Midtcellen 2. I Bagv. udspringer mere end 6 Ribber fra Midtcellen Micropterygidae. 2. Forv. og Bagv. delt i 6 «Fjer'< ved 5 dybe Indskæringer Orneodidae. Vingerne med mindre end 5 eller uden Indskæringer Forv. med 1 mere eller mindre d\-b, Bagv. med 2 dybe Indskæringer Pterophoridae. Vingerne uden Indskæringer I Bagv. udspringer Ribbe 8 fra Roden og nærmer sig stærkt til eller anastomoserer med 7 udenfor Midtcellen 5. Ribbe 8 forlober anderledes i Bagv I Forv. er Ribbe 9 og 8 stilkede eller 9 mangler... Py ra lid ae. I Forv. er Ribbe 9 og 8 adskilte Pterophoridae (Agdistinaej.

6 6. Palperne veludviklede, aldrig hængende: med kort, afrundet Endeled. Kæbepalper mangler. Forv. som Regel aflangt-trekantede eller trapez-formede; Sømmen lige eller svagt bugtet. Ribbenettet fuldstændigt; dog mangler Ribbe le eller er kun tydelig nær Sømmen. I enkelte Tilfælde er Forv. smalle og spidse; Ribberne la og Ib anastomoserer da fra Midten. Bagv. brede med korte Frynser Tortricidae. Palperne oftest svagt udviklede, undertiden hængende; de kan ogsaa være opadbøjede, og Endeleddet er da sædvanligvis veludviklet. Kæbepalper kan findes eller mangle. Forv. som Regel smalle og spidse med Sømmen gaaende jævnt over i Randen (uden Hjørne). I enkelte Tilfælde er Forv. brede; Ribbe le er da veludviklet. Bagv. som Regel smalle. Ribbenettet ofte stærkt reduceret i begge Vingepar. Frynserne ofte meget lange, særlig paa Bagv Issen med lange, opstaaende, i Spidsen fortykkede Haar Ochsenheimeriidae. Issen uden i Spidsen fortykkede Haar Forv. korte og brede, af Form omtrent som en ligesidet Trekant; eller langstrakte, med udskydende, afrundet Spids Glyphipterygidae Forv. langstrakte; uden udskydende, afrundet Spids Følernes Rodled affladet og ved Skælbeklædningen udvidet, dannende et saakaldt»øjenlaag« Følernes Rodled cylindrisk eller kegleformet, danner ikke noget Ojenlaag Folerne af Forv. s Længde Lyonetiidae. Folerne kortere end Forv Palperne veludviklede 12. Palperne mangler eller er rudimentære Hovedet smalt, med glatte Skæl.. Phyllocnistiidae. Hovedet med udstaaende Haar Xepticulidae.

7 13. Hovedet smalt; Issen med stor, opstaaende Haardusk Gracilariidae (Bucculatrix). Hovedet bredt; Issen med glatte Skæl og en lille Plet opstaaende Skæl Cemiostomidae. 14. I Forv.s ydre Mellemfelt en klar, skælfri Plet (Glasplet) Monopidae. Forv. uden Glasplet 15. lo. I Bagv. udgaar Ribbe 4 fra Midtcellens bageste Hjørne; 3 udspringer fra samme Punkt eller paa fælles Stilk med 4; eller ogsaa udspringer 3 indenfor Midtcellens bageste Hjørne 16. I Bagv. er Ribbe 4 og 3 adskilte, 3 udgaar fra Midtcellens bageste Hjørne og 4 foran dette; eller ogsaa er Vingerne meget smalle med aaben Midtcelle og ufuldstændigt Ribbeforløb I Forv. er 8 og 7 stilkede 17. I Forv. er 8 og 7 adskilte Forv. metalglinsende. Issen beklædt med opstaaende Haar Acrolepiidae (Roeslerstammia). Forv. ikke metalglinsende, Issen uden opstaaende Haar Gelechiidae. 18. I Bagv. er Ribbe 6 og 5 stilkede Acrolepiidae. I Bagv. er Ribbe 6 og 5 adskilte... Hyponomeutidae. 19. Følerne af Forv.s Længde eller længere 20. Følerne kortere end Forv Bagv. smalle og spidse, deres Frynser 3-4 Gange saa lange som Vingens Bredde 21. Bagv. brede med korte Frynser Incurvariidae. 21. Ribbe le i Bagv. veludviklet Gracilariidae. Ribbe le i Bagv. rudimentær Oenophilidae. 22. Bagv. brede med tydelig Som; deres Frynser mindre end dobbelt saa lange som Vingens Bredde 23. Bagv. meget smalle (lineære) eller lancetformede; deres Frynser mindst dobbelt saa lange som Vingens Bredde Kæbepalperne veludviklede 24. Kæbepalperne rudimentære eller mangler 26. er

8 8 24. Palpernes mellemste Led med enkelte Børster, som stikker ud gennem Skælbeklædningen.. Tineidae. Palpernes mellemste Led uden saadanne Borster Forv. med udskydende Spids Tineidae (Myrmecozela). Forv. uden udskydende Spids Incurvariidae. 26. Snabel mangler eller Palpernes mellemste Led med Borster, der stikker ud gennem Skælbeklædningen Tineidae. Snabel veludviklet. Palpernes mellemste Led uden udstikkende Borster Hyponomeutidae. 27. Hovedet med opstaaende Haar eller Skæl 28. Hovedet glat Issen med opstaaende, brede Skæl... Tischeriidae. Issen med opstaaende Haar Bagv. lancetformede, deres Frynser 2^/2 Gange saa lange som Vingernes Bredde.. Hyponomeutidae. Bagv. meget smalle (lineære), deres Frynser mere end 3 Gange saa lange som. Vingens Bredde... Gracilariidae (Lithocolletinae). 30. Vingerne meget lange og smalle. Bagv.s Rand lige, deres Frynser 5-6 Gange saa lange som Vingens Bredde. Momphidae (Cosmopteryginae). 3L Bagv.s Rand tydeligt bojet, deres Frynser 2-4 Gange saa lange som Vingens største Bredde 31. Hovedet med Panden fremskudt mellem Følerne, Issen dobbelt saa lang som bred... Coleophor idae. Issen højst saa lang som bred I Forv. udmunder Ribbe 7 i Sømmen et Stykke bagved Vingespidsen Scythrididae. I F'orv. udmunder Ribbe 7 i Kanten Palperne opadbøjede, lige saa lange eller længere end Brystet. Folernes Rodled oftest kegleformet, saa langt som 4-6 af de øvrige Led tilsammen. Forv. oftest med opstaaende Skælduske Momphidae.

9 9 l';il )crih' lkcnj*eiul(.' eller svagt bojede. holernes Rodled næsten kugleformet, ikke længere end 2-3 af de ovrige l.ed tilsammen. Forv. aldrig med opstaaende Skælduske Issen af samme Bredde som Brystet 35. Issen smallere end Brystet 3(). 35. H-8,5 mm Vingefang Heliozelidae mm \'ingcfang Heliodinidae. 3H. I Bagv. udmunder Ribbe 7 i Vingespidsen og 6 udmunder i Sommen Elachistidae. I Bagv. udmunder Ribbe 7 i Kanten langt indenfor \'ingespidsen og (i udmunder i selve Vingespidsen Cr 1 y p h i p t e r y g i d a e (D o u gi a s i i n a e ). Fjer møl. Under denne l^elegnelse er som Regel saninienfattel de to i dette Bind behandlede Familier: Pterophoridae (de egentlige Fjermøl) og Orneodidae (Mangefligede Fjermøl). Systematisk staar de to Familier hinanden ret fjernt. Nogle Forfattere regner de egentlige Fjermøl soin sideordnede med Pyralfdae (Pyraliderne) og benytter for hele den saaledes sammenfattede Gruppe X a\ n et : P v r a 1 i d i n a Pterophoridae. Egentlige Fjermol. De egentlige Fjermøl er en i mange Henseender n-ieget karakteristisk Familie af vsommerfugle. Størrelsen kan angives ved Forvingelængden, der for de danske Arters Vedkommende ligger mellein 6 og 15 mm. Hovedet er lille, beklædt med tilliggende Skæl, undertiden med

10 10 Pandedusk. Biøjne som Regel rudimentære. Palperne veludviklede, men af forskellig Størrelse. Kæbepalperne er rudimentære. Snabelen er veludviklet. Følerne er traadformede, paa Undersiden med korte, fme Haar, der er længst hos (^. Fjermøllene er meget spinkle Sommerfugle med lang og tynd Krop; de kan i Habitus minde noget om Stankelben. Benene er meget lange og tynde og gaar temmelig let af. Mellemskinnebenene har ved Enden 2 ulige lange Sporer. Bagskinnebenene er indtil 2^/2 Gang saa lange som Baglaarene; de er bag Midten forsynede med et Par længere og ved Enden med et Par kortere Sporer. Sporerne kan være lige lange eller af forskellig Længde. 1. Fodled er meget langt. Vingerne er lange og smalle, Bagvingerne forsynet med Hæftebørste. MedUndtagelseaf Ag distis (Underfamilien Agdistinae), hvor Vingerne er helrandede, er de kløvede ved dybe Indskæringer. Forv. har mellem Ribberne 7 ^) og 4 en mere eller mindre dyb Spalte, der deler Vingen i en forreste og en bageste Flig. Ribberne 12 8 løber ud i Kanten, undertiden udmunder 8 i Vingespidsen. 9 og 8 er stilkede eller sammenfaldende, sjældent adskilte (Ag di sti s). Ribbe le fmdes og Ib er ved Roden forsynet med en kort Gaffeldeling (Slynge), der er dannet af den reducerede la. Bagv. er hos Agdistis helrandede, hos de øvrige klovede ved 2 dybe Spalter i 3 fjerlignende Flige: forreste, mellemste og bageste (regnet fra Vingens Kant).») Se Fig. 3, Side 15.

11 11 Ribbe 8 og 7 nærmer sig hinanden paa et kori Stykke; 7 og 6 forlober langt fra hinanden; ligeledes 5 og 4; Ib findes, la mangler i Regelen. Paa Undersiden findes en dobbelt Række tornlignende vskæl langs Midtcellens Bagrand. De ydre Konsorganer frembyder ikke noget karakteristisk for Familien; men er ved nogle af de hinanden lignende Arter et godt Skelnemiddel. Hos de tleste Arter har Forv. kun faa Tegninger, hos enkelte er de ensfarvede. Bagv. er oftest enstarvede, hos en Del x\rter med tydelig Skæl- Tand paa bageste Flig. Fjermollene holder i Hvilen begge Vinger sammenfoldede og staaende vinkelret ud fra Kroppen og Bagbenene løftede. De fleste af Arterne flyver ved Solnedgang. Æggene er glatte, mere eller mindre ovale; Farven er hvidlig, gullig eller gronlig. De klækkes allerede 5 Dage efter Aflægningen. Larverne har 5 Par Vortefodder med en Halvkrans af Ivroge; hos nogle Arter er Vortefodderne dog reducerede og uden Kroge. Larverne er ret forskellige, alt efter deres Levevis. De er i Regelen forsynede med korte Borster paa Vorter af vekslende Storrelse. Paa en enkelt Art nær lever alle de hidtil i Danmark fundne Arter paa urteagtige Planter: nogle lever frit eller i et let Spind paa Bladene, Blomsterne eller de umodne Frugtstande; andre lever inden i Planterne, enten i Blomsterkurvene eller i Stængelen. Larvebilleder se Tavle V. Pupperne er slanke, i Regelen med alle Bagkropsled paa nær de 3 første bevægelige. Paa Ryggen findes i Regelen 2 Længdekole, der ofte fortsættes paa Bagkroppen, som tillige bærer 2 Sidekole. Bagkroppen er ofte forsynet med Torne eller Borster: Endeleddet er skraat afskaaret og forsynet med Kroge. Ved Hjælp af disse er Pupperne kun ved Bagenden befæstet til et Spind, paa hvilket de hviler vandret

12 12 paa Ryggen eller hængende med Hovedet nedad; kun i faa Tilfælde sker Forpupningen i et Spind. Puppebilleder se Tavle V. En Del af Arterne overvintrer som Imago. de øvrige overvintrer enten som Æg eller som Larver. Der kendes (1947) iall 32 danske Aiier. I det følgende er tillige medtaget 3 Arter, som muligvis kan findes her i Landet. Familien Pterophoridae deles i 3 Underfamilier : 1. Vingerne uden Indskæringer 1. x\gdistinae. Forv. med 1, Bagv. med 2 Indskæringer Midtcellen i Forv. er udad stumpt begrænset fortil 2. Platyptilinae. Midtcellen i Forv. er udad trukket ud i en Spids fortil 3. Pterophorinae. 1. Underfamilie: Agdistinae. Biøjne findes. Palperne korte, opadbøjede; Midtleddet med fremspringende Skæl paa Undersiden; Endeleddet meget kort. Panden hvælvet, Følerne lange. Vingerne uden Indskæringer. I Forv. er Ribbe 9 og 8 adskilte. Midtcellens forreste Del langt udskydende. Et tyndt bestøvet Felt strækker sig fra Sømmen i ca. -/g af Vingens Længde ind mod Roden, endende i en Spids. I Bagv. mangler Ribbe 5; ig. 1. Ribbenet hos Randen paa Undersiden Agdistis benneti Curt. (Efter Meyrkk). "led grovc Skæ^l (Elg. 1).

13 i;i Larverno er foit\ kkede fortil og forsynede med hoje, tvespidsede Hygvorter, der hver bærer 2 Torne; tillige er de overalt besat med hvide Haar (dette angives for Familien i al Almindelighed). Fupperne er glatte, kun med svage Hygkole. 1. Ag distis Hb. Samme Karakterer som Underfamilien. 1. A. l)ennéli Curt. Tavle I, Fig. 2. Forv. brunliggraa, ensfarvede i det tyndt beslovede Felt; udenfor dette med lidt lysere, graalig (xrundfarve med spredte, mørke Skæl. Tegningen bestaar af 5 sorte Punkter: 1 nær Kanten i ^/4 \'ingelængdes Afstand fra Roden, 1 om- Irenl midt imellem Kant og Rand i ^/4 Afstand fra Roden, og 3 langs det tyndtbestøvede Felts Bagkant, det inderste lidt indenfor Vingemidten og de 2 andre tæt sammen noget udenfor Vingemidten. Frynserne lidt lysere end Vingen; med en tynd. sort Streg i Vingespidsen. Bagv. graalige, langs Randen mørkere. V mm. Larven er gron med svagt hsere, bred Sidelinie. Paa 2. Led lindes 2 koniske Fremspring og paa 13. Led et kort, skraat, konisk Horn. Den lever i Maj paa Statice limonium (Tæt Hindebæger). Hidtil kun fundet i Sydsjælland (Glæno, Holsteinborg; Imago i Antal om Foderplanten). Slutningen af Juli og Begyndelsen af August. 2 Underfamilie: Platyptilinae. Forv. med 1 Indskæring. Midtcellen udad stumpl afgrænset fortil. Bagv. er ved 2 ret dybe

14 14 Indskæringer delt i 3 Flige; den mellemste indeholder Ribberne 4, 3 og 2; den bageste kun Ribbe Ib (dog kan la være antydet). Oversigt over Slægterne. 1. Forv.s forreste Flig udad ret bred med skraat afskaaret Som og tydeligt Hjørne 2. Forv.s forreste Flig udad tilspidset Bageste Bagvingeflig med en undertiden utydelig sort Skæl-Tand i Frynserne paa Bagranden 3. Bageste Bagvingeflig uden sorte Skæl 4. Stenoptilia. 3. Skæl-Tanden anbragt nær Fligens Midte 4. Skæl-Tanden anbragt nær Fligens Spids 1. Eucnemidophorus. 4. Palperne lange og tynde; Endeleddet langt Platyptilia. Palperne tykke og paa Siderne sammentrykte; Endeleddet meget kort 3. Amblyptilia. 5. Bageste Bagvingeflig med sort Skæl-Hob 5. Oxyptilus. Bageste Bagvingeflig uden sorte Skæl. 6. Trichoptilus. 1. Eucnemidophorus Wallgr. Denne Slægt staar den følgende nær, men adskiller sig ved følgende Karakterer: Panden med grove Skæl. Palperne er smaa med fortykket Midtled og spidst Endeled. Snabel temmelig svagt udviklet. Skæl-Tanden paa bageste Bagvingeflig anbragt lige ved Vingespidsen. Larven er en af de faa blandt Fjermollene, der ikke lever paa urteagtige Planter. E. rhododåctylus F. Tavle VI, Fig. 57. Forv. rødligbrune med lidt hvidlig Iblanding

15 15 langs Kanten og 2 hvide Tværlinier; den indre udvisket og forløbende lige indenfor Vingemidten, den ydre distinkt og forløbende lige indenfor Indskæringen. Mellemrummet mellem Linierne mørkere, navnlig mod Kanten. Paa det midterste Stykke af begge Flige er Frynserne hvide. Bagv. rødligbrune; den bageste Flig betydelig kortere end de to andre, paa Midten hvid og med stor Skæl-Tand lige ved Spidsen. V. 9^ 10 mm. Larven er grou eller gronliggul med brunrod Midtlinie, der er bredest fortil; gullighvide Sideryglinier og Sidelinier, samt graat Hoved. Den lever i Maj-Juni under et let Spind i Rosenknopper, hvor ogsaa Forpupningen foregaar. Puppen er forst gron, senere violet med sorte Længdestriber og sortkantede Vingeskeder. Den er tyk, fortil afstumpet og bagtil spids, med hvidlige, behaarede Vorter. Kun fundet paa Bornholm (Ronne, Svaneke). Juli, 2. Platyptilia Hb. Panden med konisk Fremspring forsynet med en Dusk. Palperne lange og tynde. Snabelen veludviklet. Forv. indskaaret i højst ^/g af Længden; begge Flige ret brede og med kun lidt skraa Søm Rcxnd- - > Fig. 3. Ribbenet hos Platyptilia (efter Spulerj. ^2

16 16 samt med tydeligt Hjørne. Ribbe 11 og 10 udspringer fra Midtcellens Forkant, 9 og 8 er stilkede. De 3 Bagvingeflige af uens Form; den bageste med sort undertiden ret utydelig Skæl-Tand, der er anbragt ved Fligens Midte i Bagrandsfrynserne. For- og Mellemskinnebenene er i Enden fortykkede ved Skælbeklædning. (Fig. 3). Larverne er kun lidt tyndere mod Enderne. De er forsynede med mange, fine, sorte Pmil^ter og Børster, samt Vorter med kun et enkelt Haar. Vortefodderne er temmelig korte og tynde. De lever i Hjerteskuddet og Stængelen af Kurveblomstrede. Pupperne er langstrakte, forsynede med Tværfolder og paa Hovedet et kort, spidst Fremspring. Oversigt over Arterne. 1 Pandedusken og Palperne lige lange, omtrent dobbelt saa lange som Hovedet 2. Pandedusken kortere end Palperne, der højst er saa lange som Hovedet Bagskinnebenene gullighvide; paa et Stykke foran begge Sporepar rustbrune 1. ochrodåctyla. Bagskinnebenene fra Midten til Spidsen ensfarvet brunlige 2. pallidåctyla. 3. Begge Forvingeflige med 2 lyse Tværbaand tesseradåctyla. Forreste Forvingeflig med 1 eller 2, bageste med kun 1 lyst Tværbaand Pandeduskens Spids hvid farfarélla. Pandeduskens Spids ikke hvid Forreste Bagvingeflig paa Undersiden med hvidt Tværbaand 4. calodåctvla.

17 17 Forreste Bagvingenig paa Undersiden uden hvidt Tværbaand: undertiden med utydelig, lys Plet eller svagt antydet, gullig Tværlinie Forv.s Grundfarve graabrun med Iblanding af hvide Skæl 3. gonodactyla. Forv.s Grundfarve murkt okkerbrun med hvidlig Kantplct udfor Indskæringens Rod 5. nem oral i s v. s ar ae én i c a. 1. P. ochrodåctyla Hb. Tavle I, Fig. 4, Pandedusken og Palperne lige lange, omtrent dobbelt saa lange som Hovedet. Forv. med noget fremtrædende Spids. Grundfarven okkerbrunlig med mere eller mindre, hvidliggul Iblanding; ofte er Farven ret bleg. Ved Indskæringens Rod en lille, sortebrun Plet; fra denne udgaar en mørk, brunlig, udvisket, trekantet Skygge til Kanten; udenfor denne en lys Plet paa Kanten; og udenfor denne igen en smal, mørk Stribe i Kanten. En smal, lys Tværlinie over begge Flige nær Sømmen. Frynsernes Rodlinie sortebrun. Frynserne lyse med graalige Spidser; ved Vingespidsen og i Hjørnet graalige. Bagv. graaligbrune. Skæl-Tanden paa bageste Flig temmelig lille, anbragt i Fligens Midte. Bagskinnebenene gulligrig. 5. o 's Genitalapparat hos Platyptilia ochrodåctyla Hb. (X.L.Wolff præp. & del.). /20. ^^'illlclill Min Deurs: Sonimerfugic. 2

18 hvide, paa et 18 Stykke foran begge Sporepar mere eller mindre stærkt rustbrune. Fodleddene hvidlige, det forreste rødbrunt i Spidsen, (^'s Genitalapparat se Fig. 5. V ,5 mm. Larven er gron med morkebrun Ryglinie; smal, gullighvid Sideryglinie og dobbelt Sidelinie, samt bred, gullighvid Fodlinie. Hoved og Endeskjold lyst gullige. Den er forsynet med smaa, sorte Vorter med et enkelt Haar. Den lever September- Juni i Hjerteskuddet og Stængelen af Tanacetum vulgare (Regnfang). Den skifter ofte Bolig. Puppen er grøn med rødligt Skær og hvide Striber. Paa Hovedet og under Vingeskederne findes hvert Sted 2 Spidser. Almindelig udbredt. Juli August. 2. P. pallidåctyla H\v. (bertråmi Rossl.) Tavle I, Fig. 6. Arten ligner meget den foregaaende, men adskiller sig fra denne ved følgende Karakterer: Hovedet noget mørkere. Forv.s Tegning mere udvisket; Grundfarven varierer fra rustrødlig til blegt gullig, næsten ensfarvet (v. borgmånni Rossl.). Skæl-Tanden paa bageste Bagvingeflig er mindre og ofte meget utydelig. Bagskinnebenene fra Midten til Spidsen ensfarvet brunlige. (^'s Genitalapparat se Fig. 7. V mm. Larven er glinsende olivengrøn,med mørkere eller noget brunlig Ryglinie og 3 lysere Sidelinier; paa Ryggen med meget smaa, sorte Vorter. Tarmkanalen skinner grønlig igennem. Hovedet gulligt eller grønligt, ved Munden brunt. Den lever Maj-Juni paa Achillea (Røllike) og Tanacetum (Regnfang), som ung mellem de sammenspundne Topblade, senere gaar den ned i Stængelen. Puppen med Pandefrem-

19 19 spring og dyb Fure paa Brystet. Deii er forst groii, senere jordbrun. Larven af v. borgmånni skal ligne Larven af P. ochrod actyla og leve i Hjerteskuddene af Chrysanthe- Fig. 7. ^'s Genitalapparat hos Platyptilia pallidactyla Hw. (N.L. Wolff præp. & del.). x20. mum (Okseøje) og Senecio silvaticus (Skov-Brandbæger); Puppen med rodbrunt Anstrøg. Almindelig udbredt. Juni Juli. 3. P. gonodåctyla Schiff. Tavle I, Fig. 8. Forv.s Søm noget bølget; Grundfarven lyst graabrun med ret stærk Iblanding af hvide Skæl. I Kanten en mørkebrun, smal Stribe plettet med hvide Skæl. Indenfor Vingemidten 2 noget udviskede, mørkebrune Pletter; den største nær Randen og nærmest Roden, den mindste længere ude og nær Kanten. Paa Kanten udenfor Vingemidten en mørkebrun, trekantet Plet, udad begrænset af en lys Tværlinie, der kun gaar over forreste Flig. Nær Sømmen en lys Tværlinie over begge Flige. Søm-Frynserne hvidlige med smal, sortebrun Rodlinie, der er afbrudt af en hvid Plet midt paa forreste Flig. Randfrynserne med 2*

20 20 2 sortebrune Pletter; een større noget udenfor Midten og en ganske lille lige under Indskæringens Rod. Bagv. mørkt brunliggraa med sort Skæl-Tand paa Midten af bageste Fligs Bagrandsfrynser. V mm. Larven er temmelig tyk, gronlig-hvid med smaa, sorte Vorter. Ryglinien bred, rodlig; Rygsidelinierne ligeledes rødlige; midertiden tillige med i rodlige Pletter oploste Sideryglinier. Hovedet, det delte Nakkeskjold, Endeskjoldet, Aandehullerne samt Vortefodderne sorte. Den lever September- Maj og i 2. Generation Juli August paa Tussilago (Folfod) og Petasites (Hestehov); først i Blomsterstængelen, som voksen i de sammenspundne Fnok. Den forpupper sig paa Stængelen eller paa Bladundersiden. Puppen er grønliggul eller gronligh\id, ofte med brunligt Bryststykke; paa Ryggen med 2 Rækker Pletter, paa Bugen med 4 Rækker; mellem Yingeskedeaarerne med Striber. Udbredt og temmelig almindelig. 2 Kuld: Juni og August September. (P. farfarélla Z. Ligner foregaaende Art, men adskiller sig fra denne ved følgende : den er mindre og Pandedusken er hvid i Spidsen; Somfrynsernes sortebrune Rodlinie er ikke hvidt afbrudt. Larven er uden Tegning, graagullig, med sorte Vorter, der paa 2. Led er meget store. Vorterne under de sorte Aandehuller er ligeledes store og forsynede med 2 Borster. Hovedet mørkebrunt, paa Siderne sort. Nakke- og Endeskjold sorte. Brystfødderne delvis sorte. Den lever i April Maj i det sammenspundne Hjerteskud af Senecio vernalis (Vaar-Brandbæger), herfra gaar den ind i Blomsterstængelen. 2. Kuld i August lever i Hjerteskuddet, Sideskuddene og Blomsterne af Senecio vernalis og S. viscosiis (Klæbrig Brandbæger).

21 21 Den forpupper sig i Stængelen. Puppen er brun med gullig Iblanding. Arten vv fundet i Nordtyskland, men endnu ikke her i Landet. 2 Knid: Sidst i Maj forst i Juni og September). 4. P. calodåctyla Schiff. (zetterstédti Z.) Tavle I, Fig. 9. Arten ligner P. gonodactyla Schiff., men adskiller sig ved følgende Karakterer: den er noget mindre og Forv.s Grundfarve er lysere, mere gullig, med mindre stærk Iblanding af hvide Skæl. Den store, morkebrune Kantplet nærmest af firkantet Form. Paa Undersiden af forreste Bagvingeflig et tydeligt, hvidt Tværbaand nær Spidsen. Var. doronicélla Fuchs er større og mørkere farvet; Skæl-Tanden paa Bagv. større. V mm. Lai'ven er gronliggul med lyserode Længdestriber, lysebrunt Hoved og morkebrunt Xakkeskjold. Den lever August Maj i Stængelen af Solidago virga-aurea (Gyldenris). Kun fundet: Bornholm (Gudhjem) og Jylland (Kollund, 1 Ekspl. af var. doronicélla). Juli. (P. tesseradåctyla L. Ogsaa denne Art ligner meget P. gonodactyla Schiff.; men adskiller sig fra denne ved følgende: den er en Del mindre og Forv.s Grundfarve er mere hvidlig med stærk brungraa Iblanding. 2 hvide Tværlinier over begge Forvingefligene. V. 8 9 mm. Larven beskrives som tyndere mod Enderne, rodbrun med hvide Rygpletter hvori sorte Vorter. Hovedet og det lyst

22 22 delte Nakkeskjold sorte, Endeskjoldet brunt. Den beskrives ogsaa som gullig med rodbrunlige, afbrudte Længdestriber og mørkebrunt Hoved. Den lever om Efteraaret i den torre Blomsterstængel, efter Overvintringen i de sammenspundne, unge Skud af Aniennaria dioica (Kattefod) og Helichrysum arenarium (Evighedsblomst). Ved Klækningen skyder Puppen sig undertiden ud af Spindet. Arten har fejlagtigt været angivet som dansk i Pontoppidans danske Atlas. Den er kendt fra Sverige, Nordtyskland og England, og kan antagelig ogsaa findes her i Landet. Juni). 5. P. nemorålis Z. var. saracénicawcke.(?) Tavle I, Fig. 10. Forv.s Grundfarve mørkt okkerbrun, fra lidt udenfor Roden til Vingemidten noget lysere. Paa Kanten udfor Indskæringens Rod en hvidlig Plet, som fortsættes i et lysere Strøg godt halvvejs over Vingen. Tværs over Fligene en svag, smal, lysere Tværlinie. Sømfrynserne lyst graalige med skarp, sort Rodlinie, som gaar omtrent hahl; ind i Udskæringen og lige saa langt ind paa Randen, hvis Frynser paa dette Sted er mørke. Randfrynserne iøvrigt lyst gullige med 2 mørke Pletter. Ragv. mørkebrune; Skæl-Tanden paa bageste Flig begynder lidt udenfor Midten og naar helt til Spidsen. (Hovedformen, som især fmdes i Mellemeuropas Bjergegne, har betydelig lysere Grundfarve, nærmest okkergul, med kun lidt brun Bestøvning.) V mm. Fotografi af (^'s Genitalapparat se Fig. 11. Larven ligner P. gonodåctyla's. Den er gullig eller smudsig olivengron, mangler Nakkeskjold og har kun een Tvær-

23 23 række Vorter paa Led 11. Den lever i Juni Juli i Stængelen (som derved fortykkes) af Senecio saracenicus (Saracenisk Brandbæger), ofte flere over hinanden, og forpupper sig ligeledes i Stængelen. Puppen, som er fmt tværstribet, er paa ^t/éa^^ Fig. 11. o 's Genitalapparat hos Platyptilia nemoralis Z. V. saracenica Wcke.(?) (N. L. Wolff præp. & tot.). x20. Ryggen gullig med brune Længdestriber, paa Bugen brunlig, og med et lille Fremspring paa Panden. Hidtil kun fundet i 2 Ekspl. i Danmark: i et Hus ved Botanisk Have i Købennavn 28/ og paa Falster (Stubbekøbing) 10/ Den her angivne Bestemmelse er dog ikke helt sikker, muligvis drejer det sig om en ny Art for Videnskaben. I L'dlandet angives Flyvetiden til Slutningen af August og Begyndelsen af September. 3. Amblyptilia Hb. Panden med omtrent firkantet, stumpt Fremspring med tilliggende Skæl. Palperne tykke, paa Siderne sammentrykte, med meget kort, spidst Endeled. Forv. indskaaret til ^/^ af Længden; begge Flige med tydeligt Hjørne. Bageste Bagvingeflig med kraftig Skæl-Tand. Vingernes Ribbeforløb som hos Platyptilia.

24 24 Larverne er tyndere fortil; de er forsynet med mange, korte Haar og store Vorter med eet eller flere Haar. Pupperne har paa Panden et Fremspring med 3 Spidser; paa Ryggen Længdekole, der ender i skarpe Spidser paa 4. Bagkropsled; samt 2 Torne paa hvert af de øvrige Bagkropsled. De er ved Bagkropsspidsen befæstet til et fladt Spind. Imago overvintrer. Oversigt over Arterne. 1. Bageste Bagvingefligs Skæl-Tand lige udenfor Vingens Midte; Forv. rodligt brungraa 1. acanthodåctyla. Bageste Bagvingefligs Skæl-Tand noget udenfor Vingens Midte; Forv. blegt graaligbrune med megen sort Iblanding 2. punctidåctyla. 1. A. acanthodåctyla Hb. Tavle I, Fig. 12. Forv. temmelig smalle. Grundfarven rødligt brungraa. I Kanten en mørkebrun, smal Stribe; ofte med hvide Skæl, og endende i en stor, mørkebrun, trekantet Kantplet, der udad er lyst begrænset. Her udenfor et ret bredt, mørkebrunt Tværbaand over begge Flige, udad begrænset af en fin, hvid Tværlinie. Frynserne hvidlige med smal, sort Sømlinie. Randfrynserne med en ret stor, sortebrun Skæl-Tand noget udenfor Vingens Midte og flere smaa, sorte Skæl-Pletter. Bagv. mørkt graabrune. Bageste Flig i Bagranden med trekantet, sort Skæl-Tand, hvis inderste Kant er anbragt omtrent i Vingemidten; samt en meget lille, sort Skæl-Hob i Spidsen af Fligen. V mm. Larven er gron til purpurrodlig med hvidlige, afbrudte Længdestriber og store, hvide Vorter med flere Borster.

25 Hovedet brunligt med sorte Tegiiiuger. Den lever i Juni- Juli og August September paa Blomsterne eller paa Undersiden af de ovre Blade paa mange forskellige lave Planter: Staclujs (Galtctand). Ononis (Krageklo), Geranium (Storkenæb) o. a. Den forpupper sig paa Plantestængelen. Hidtil fundet: Bornholm (Kobbeaa), Sjælland (Hornbæk), Fven (Odense), Jylland (Silkeborg). 2 Kuld: Juli Begyndelsen af August og fra Slutningen af September overvintrende til Maj. 2. A. piinctidcictyla Hw. (cosmodåctyla Hb.) Tavle I, Fig. 13. Forv. lidt bredere end hos foregaaende Arl. Grundfarven blegt graaligbrun med megen sort Iblanding. Paa Kanten indenfor Indskæringen en ret stor, trekantet Plet; indenfor denne langs Kanten en Række hvide Skæl. Udenfor Pletten en lille, hvid Plet paa Kanten. Tværs over Fligene et mere eller mindre tydeligt, mørkt Tværbaand; udad begrænset af en fin, hvid Tværlinie. Frynserne hvide med smal, sort Rodlinie. Randfrynserne med sort Skæl-Tand og sorte Pletter som hos foregaaende Art. Bagv. næsten sorte; bageste Flig i Bagranden med stor, trekantet, sort Skæl- Tand, anbragt noget udenfor Fligens Midte; tillige findes en Del spredte, sorte Skæl og en ganske lille, sort Skæl-Hob i Spidsen af Fligen. V mm. Larven er gron med morkegraa Ryglinie, fremtrædende hvide Sideryglinier, 2 hvidlige, afbrudte Sidelinier, samt smaa Vorter med hver 1 Haar. Hovedet gulliggrønt med brune Pletter eller næsten helt sort. Den lever i Juni Juli paa Blomsterne og de umodne Fro af Aquilegia (Akeleje), Stachijs

26 26 (Galtetand), Geranium pratense (Eng-Storkenæb) og Erodium cicutarium (Hejrenæb). Udbredt. Bornholm (Aarsdale), Sjælland (Rudehegn, Ordrup Mose, Ermelunden, Petersværft), Lolland (Maribo, Knuthenborg), Fyen (Faaborg, Fagsted Lund), Jylland (Mogelkær ved Horsens). August Oktober og efter Overvintringen i Maj. 4. StenoptiUa Hb. Panden med konisk, hornagtigt Fremspring. Palperne paa Siden sammentrykte; Midtleddet med løse, fremstaaende Skæl, Endeleddet meget kort, traadformet. Forv. indskaaret til ^/^ af Længden; begge Fligene med tydeligt Hjørne. Bageste Bagvingeflig uden Skæl-Tand. Vingernes Ribbeforløb som hos Platyptilia. Larverne er valseformede med Fig. 14. Ribbenet hos noget hvælvet Ryg og forsynede Stenoptilia (efter Meyrick). ^^^ talrige, smaa, kolleformede Haar. Hovedet er indtrukket og meget lille; Yortefodderne lange og tynde. De lever dels frit, dels i et Spind paa Foderplanten og forpupper sig paa Stængelen. Pupperne er slanke med afrundet Hovedende; paa Ryggen med Længdekole, der naar til 4. Bagkropsled; 5 7. Led med Vorter; de ovrige Led med kraftige Længdekole. Oversigt over Arterne. 1. Forreste Forvingeflig med ret tyk, tydelig, sort Længdestreg 2. Forreste Forvingeflig med meget tynd, utydelig, sort Længdestreg eller helt uden Længdestreg 3.

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten.

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten. KOBOLT I SORTSERIEN Fuglen er i sin fremtoning mørkere/sortere end en klassisk sort melaninfugl. Trods det mørkere udseende er kontrasten imellem farve og stribe melaninet godt afgrænset. Fugle er på hele

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

OG COPEOGNATHER DØGNFLUER, SLØRVINGER DANMARKS FAUNA GULDSMEDE, ESBEN PETERSEN (PSEUDONEUROPTERER) MED 133 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING

OG COPEOGNATHER DØGNFLUER, SLØRVINGER DANMARKS FAUNA GULDSMEDE, ESBEN PETERSEN (PSEUDONEUROPTERER) MED 133 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING #^ ESBEN PETERSEN GULDSMEDE, DØGNFLUER, SLØRVINGER OG COPEOGNATHER (PSEUDONEUROPTERER)

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler.

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler. Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhundens Poter Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne

Læs mere

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen.

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen. Bistik gør ondt. En bi, der stikker, kan ikke trække sin brod ud igen, for menneskehud er sej, og brodden har modhager. Bien fjerner sig efter stikket, men brodden og dens giftkirtel bliver siddende i

Læs mere

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling 21 001X021 korsklæde knipling 22 001X022 korsklæde blonde (maskin) 23 001X023 korsklæde m. broderi 24 001X024

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2012 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Pattedyr a. Gnavere og støttetandede b. Hovdyr c. Rovdyr d. Hovdyr 3. Fugle a. Andefugle Pattedyr De større danske pattedyr

Læs mere

TOVINGER DANMARKS FAUNA LEIF LYNEBORG HUMLEFLUER, STILETFLUER, ROVFLUER M.FL MED 189 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS

TOVINGER DANMARKS FAUNA LEIF LYNEBORG HUMLEFLUER, STILETFLUER, ROVFLUER M.FL MED 189 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTOTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 70 LEIF LYNEBORG TOVINGER IV HUMLEFLUER, STILETFLUER, ROVFLUER M.FL

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

FUGLE DANMARKS FAUNA MAAGEFUGLE, ALKEFUGLE OG ROVFUGLE R. HØRRING MED 81 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER

FUGLE DANMARKS FAUNA MAAGEFUGLE, ALKEFUGLE OG ROVFUGLE R. HØRRING MED 81 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING R. HØRRING FUGLE III. MAAGEFUGLE, ALKEFUGLE OG ROVFUGLE MED 81 AFBILDNINGER

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

RANKEFØDDER HAVEDDERKOPPER DANMARKS FAUNA 3. F. (PYCNOGONIDA) (CIRRIPEDIA) MED 51 DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN AFBILDNINGER

RANKEFØDDER HAVEDDERKOPPER DANMARKS FAUNA 3. F. (PYCNOGONIDA) (CIRRIPEDIA) MED 51 DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN AFBILDNINGER DANMARKS FAUNA 3. F. ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING jt'- K. STEPHENSEN HAVEDDERKOPPER (PYCNOGONIDA) OG RANKEFØDDER (CIRRIPEDIA)

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

BI LLER DANMARKS FAUNA. SANDSPRINGERE og LØBEBILLER VICTOR HANSEN J, F. MED 153 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING LARVERNE VED SV. G.

BI LLER DANMARKS FAUNA. SANDSPRINGERE og LØBEBILLER VICTOR HANSEN J, F. MED 153 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING LARVERNE VED SV. G. DANMARKS FAUNA J, F. ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING VICTOR HANSEN BI LLER XI. SANDSPRINGERE og LØBEBILLER (CICINDELIDAE

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 56 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 56 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN Sil. 71f DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 53 K. STEPHENSEN STORKREBS IV. RINGKREBS 3. TANGLUS (MARINE

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

STORKREBS SKJOLDKREBS DANMARKS FAUNA K. STEPHENSEN MED 108 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

STORKREBS SKJOLDKREBS DANMARKS FAUNA K. STEPHENSEN MED 108 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN STORKREBS I. SKJOLDKREBS MED 108 AFBILDNINGER ' '/. G. E. C. GADS

Læs mere

BILLER DANMARKS FAUNA BARKBILLER VICTOR HANSEN. =: Bd. 62 = MED ET BIOLOGISK AFSNIT MED 94 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING VED

BILLER DANMARKS FAUNA BARKBILLER VICTOR HANSEN. =: Bd. 62 = MED ET BIOLOGISK AFSNIT MED 94 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING VED DANMARKS FAUNA ILLUSTREKEDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING =: Bd. 62 = VICTOR HANSEN BILLER XVIII BARKBILLER MED ET BIOLOGISK AFSNIT

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE BLIV DIN EGEN STYLIST 24 TIPS TIL DIT ULTIMATIVE LOOK Hvad klæder DIN figur, og hvordan fremhæver du bedst dine smukkeste sider? Q giver dig de ultimative tips til din styling. 1. FARVER Mørke farver slanker,

Læs mere

FAKTAARK OM STRANDDYR

FAKTAARK OM STRANDDYR FAKTAARK OM STRANDDYR SØPINDSVIN Tangborre Tangborren er et lille rundt og fladt søpindsvin. Den måler ca. 4 cm i diameter. Skallen er besat med spidse, mørkegrønne pigge. Piggene mangler dog tit, når

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

KAKERLAKKER GRÆSHOPPER OG

KAKERLAKKER GRÆSHOPPER OG DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 79 KNUD TH. HOLST KAKERLAKKER GRÆSHOPPER OG ØRENTVISTE XXVII MED 76

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

ilte umm\ ^'^MS-^ ! lilii llli^:

ilte umm\ ^'^MS-^ ! lilii llli^: ilte! lilii llli^: ^'^MS-^ umm\ -.'I ^^

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Industrifrugt Temadag 31-1-2013

Industrifrugt Temadag 31-1-2013 Industrifrugt Temadag 31-1-2013 Kirsebærfluen & GAU Projektet Bjarne Hjelmsted Pedersen, GartneriRådgivningen A/S Kirsebærfluen Rhagoletis cerasi L., (R. indifferens & R. fausta) Washington State University

Læs mere

SCHÆFERHUND Oprindelsesland: Tyskland

SCHÆFERHUND Oprindelsesland: Tyskland GB kap 2 K, side 1 Februar 2001 FCI standard SCHÆFERHUND Oprindelsesland: Tyskland Klassifikation: FCI gruppe I vogter og drivhunde, sektion 1: Hyrde og tjenestehunde. Anvendelse: Alsidig brugs-, hyrde-

Læs mere

RILLER ROVBILLER DANMARKS FAUNA VICTOR HANSEN MED 110 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING XVI ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

RILLER ROVBILLER DANMARKS FAUNA VICTOR HANSEN MED 110 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING XVI ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 58 VICTOR HANSEN RILLER XVI ROVBILLER 2. DEL MED 110 AFBILDNINGER I

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 93 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 93 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN STORKREBS II. RINGKREBS 1. TANGLOPPER (AMFIPODER) MED 93

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Velkommen til Myrejagten

Velkommen til Myrejagten Velkommen til Myrejagten Hvad sker der for myrerne? Vi ser dem ikke, men myrerne lever faktisk alle vegne. Ja, nærmest uanset hvor i verden vi rejser hen, kan vi ikke slippe for dem. De findes i næsten

Læs mere

Grundopskrift på. - strikket oppefra og ned og nedfældet af Liselotte Weller på to kopper kaffe og en lækker, hjemmebagt bolle.

Grundopskrift på. - strikket oppefra og ned og nedfældet af Liselotte Weller på to kopper kaffe og en lækker, hjemmebagt bolle. Disclaimer: Opskriften er til fri afbenyttelse i nonkommercielle sammenhænge. Det betyder, at du ikke må videresælge opskriften hverken som din egen eller som min. Du må heller ikke regne med nogen former

Læs mere

Korsedderkoppens hjulspind

Korsedderkoppens hjulspind Korsedderkoppens hjulspind Korsedderkoppen (Araneus diadematus) er uden tvivl én af vores lettest genkendelige arter. Dens størrelse og det hvide korsformede mønster på bagkroppen gør en artsbestemmelse

Læs mere

3 // Grafik og billedebehandling

3 // Grafik og billedebehandling // Grafik og billedebehandling Opgaven Denne opgave er en fiktiv opgave, hvor jeg retoucherer en»selfie«af en pige der sidder med sine høretelefoner. Jeg ville bl.a. lave ansigtet lidt»renere«i sit udtryk

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

FCI Standard Nr 148 09.05.2001 (D) (ORG 13.03.2001) GRAVHUND. (DACHSHUND) Oprindelsesland: Tyskland

FCI Standard Nr 148 09.05.2001 (D) (ORG 13.03.2001) GRAVHUND. (DACHSHUND) Oprindelsesland: Tyskland FCI Standard Nr 148 09.05.2001 (D) (ORG 13.03.2001) GRAVHUND (DACHSHUND) Oprindelsesland: Tyskland Anvendelse: Klassifikation: Historie: Jagthund til arbejde over og under jorden. FCI Gruppe 4 (Gravhunde).

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

REDOK. Morse. Morsenøglen: Hvide felter = prik (.) Røde felter = streg (-) Skråstreg = nyt bogstav To skråstreger = nyt ord

REDOK. Morse. Morsenøglen: Hvide felter = prik (.) Røde felter = streg (-) Skråstreg = nyt bogstav To skråstreger = nyt ord REDOK Dette katalog er ment som en hjælp til lederne i arbejdet med REDOK Niveau 2. Alle koder, der bliver brugt i REDOK Niveau 2, er forklaret i dette katalog. Morse Da englænderen Samuel Morse i 1837

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: giraf elefant giraf 1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 2. En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 1.100 kg. 3. Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske savanne. 4.

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb.

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. BJØRN Min snude er helt fantastisk, men til hvad? Svar til Læreren: at lugte med. Hunde har som bekendt en fantastisk god lugtesans, og

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 3 Stalden 1) En hestefarve der består af store uregelmæssige sorte og hvide områder kaldes? A) Piebald B) Skewbald C) Appaloosa D) Skimmel 2) ( skipping out ) Tømme en

Læs mere

kuglepennen kan kun dokumentere det nuværende. terra incognita er fortidens og fremtidens. det er ikke tilgængeligt

kuglepennen kan kun dokumentere det nuværende. terra incognita er fortidens og fremtidens. det er ikke tilgængeligt kvinde + atlas kapitel 1: feltarbejde hun knytter hånden og ser på det første fingerled der er bittesmå hår der stritter. hun tager kuglepennen og tegner dem op med små lette bevægelser og tænker på at

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min Fuld fart frem besøg på egen hånd Her har du undervisning du selv udfører med dine elever i vores udstilling på Den Blå Planet, hvor fokus er på bestemte morfologiske træk. Du får eleverne til at observere

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling

Øjesplejsning, wiresplejsning og takling Øjesplejsning, wiresplejsning og takling i flettet tovværk Det her er den bedste beskrivelse af splejsning i flettet tovværk, jeg har set. Den var i "Båden i dag" nr. 4, 1977, dengang flettet tovværk var

Læs mere

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393.

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Broer, skak og netværk Side 1 af 6 Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Eksempler på praktiske anvendelser af matematik og nogle uløste problemer Indledning Figur

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

udtryk, men også et blød og feminint touch som ville appelerer til kvinderne.

udtryk, men også et blød og feminint touch som ville appelerer til kvinderne. GRAFISK DESIGN REDEGØRELSE GRAFISK DESIGN 3 OPGAVEN skulle have opdateret deres nuværende identitet, og kom derfor til os og ønskede et redesign af logo, emballage og website. Vi tog imod opgaven, og glædede

Læs mere

POLYPDYR DANMARKS FAUNA (COELENTERATA) MED 90 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING P. L. KRAMP IL JOPLER

POLYPDYR DANMARKS FAUNA (COELENTERATA) MED 90 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING P. L. KRAMP IL JOPLER DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING P. L. KRAMP POLYPDYR (COELENTERATA) IL JOPLER MED 90 AFBILDNINGER G. E.

Læs mere

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Gamle kontakter. Hvad kan man skifte til

Gamle kontakter. Hvad kan man skifte til Gamle kontakter Hvad kan man skifte til Når du vil skifte fra gammelt til nyt Der er flere fordele ved at udskifte gamle afbrydere og stikkontakter. Du opnår en mere sikker og tidssvarende installation,

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

RHODOSPECIALISTEN.dk --- Foto: Rhododendron Skadedyr v4.0

RHODOSPECIALISTEN.dk --- Foto: Rhododendron Skadedyr v4.0 NSCF3346.JPG 'billetklip' forårsaget af snudebille. Snudebillen laver kun skader fra ydersiden af bladene. Er der huller inde i selv bladet, er det ikke forårsaget af en snudebille. Modified: 08-11-2006

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

OPGAVEN PROGRAMMER VÆRKTØJER ARBEJDSPROCESS KVALITETSVURDERING

OPGAVEN PROGRAMMER VÆRKTØJER ARBEJDSPROCESS KVALITETSVURDERING GRAFIK & BILLEDE REDEGØRELSE GRAFIK & BILLEDE 14 OPGAVEN MadDedektiven har fået taget billeder, som han skal bruge på sin nye hjemmeside. Jeg har lånt billederne til at lave en fiktiv magasin-forside til

Læs mere

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede Af Anita Banner og Susie Helsing Nielsen. Foto: Sari Tammikari Dyrk dem i Himmelsk hortensia Hortensia er et elsket indslag i haven, uanset om den vokser i større busketter, midt i staudebedet eller i

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen Aktivitetsark 1 Skeletter Sort karton (så stort som muligt), Kopipapir, Limstift, Blyant og viskelæder, Saks, Limpensel 1. Tegn de enkelte knogler fra et skelet

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

Flersætsperforatorernes nålesæt

Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt: 2, 3, 4, 5, 8, 10 og 50 sæts, deres perfinbilleder, deres hovedtyper og deres undertyper: Afsnittet Flersætsperforatorernes nålesæt: 2,

Læs mere

Fokus på kundetilfredshed, sikkerhed, æstetik og naturlig skønhed

Fokus på kundetilfredshed, sikkerhed, æstetik og naturlig skønhed En af Danmarks mest erfarne i laserbehandlinger og kosmetiske injektioner Fokus på kundetilfredshed, sikkerhed, æstetik og naturlig skønhed laserbehandlinger og kosmetiske injektioner Sikker - skånsom

Læs mere

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol.

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. Vores 5 trins Sundhedsguide er nøje udviklet af vores dyrlæger og fungerer parallelt med PRO PLAN s 5 løfter.

Læs mere

Blomster til vindue og bord

Blomster til vindue og bord Blomster til vindue og bord Dansk oversættelse af Karen Vontillius Christine Mirecki Idé: Christine Mirecki Foto: Ulrich og Christine Mirecki Forsidebillede: Fremstillet af Inge Brühs Copyright 2007 Christine

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Digte fra fantomstaten

Digte fra fantomstaten Digte fra fantomstaten Indhold Indholdsfortegnelse... i Om natursyn og algoritmer... iii Digte fra en fantomstat... v Hovedform... 2 Pande... 4 Øjenbryn... 6 Øjne... 8 Næse... 10 Øre... 12 Kindben...

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere