BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING"

Transkript

1 BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING Som funktion af temperaturen EMCON A/S OG VIA UNIVERSITY COLLEGE Udarbejdet af: Gitte Normann Munch-Petersen & Christian Munch-Petersen 10. januar 2013

2 Indhold 1 Forord Indledning To afgørende områder... 5 Styrkeudviklingens temperaturafhængighed... 5 Tæthedsudvikling Styrkeudviklingens temperaturafhængighed Formål Forsøgsplan Tæthedsudvikling Formål Forsøgsplan Metode Betonrecepter Metodebeskrivelse Udstøbning af cylindere Prøvning af cylindere Data Styrkeudviklings temperaturafhængighed Tæthedsudvikling Resultater Styrkeudviklings temperaturafhængighed A-Rapid (0% FA) B-Rapid (18% FA) C -Rapid (28% FA) Tæthedsudvikling A-Rapid (0% FA) A-Rapid (0% FA) korrigeret for temperatur B-Rapid (18% FA) B-Rapid (18% FA) korrigeret for temperatur C-Rapid (28% FA) C-Rapid (28% FA) korrigeret for temperatur

3 8 Diskussion Vurdering af usikkerheder Forsøgsområde Styrkeudvikling: Tæthedsudvikling Konklusion Styrkeudvikling Tæthedsudvikling Referencer: Bilag Bilag 1: Målte data Bilag 2: Beregning af gyldighedsområde Bilag 3: Korrektionsfaktor for modsatand

4 1 Forord Nærværende projekt er udarbejdet som et samarbejde mellem Emcon A/S og Ingeniørskolen på VIA University College i Horsens. Den del af arbejdet, der er udført af VIA University College, er finansieret af en videnkupon. Inden for de sidste par år, er der foretaget en del større investeringer i VIAUC s betonlaboratorium, hvilket betyder, at vi nu bl.a. har en avanceret trykpresse og lagringskar med mulighed for at lagre og trykprøve betoncylindere ved temperaturer fra 20 til 70 C. Disse investeringer har gjort det muligt at udføre nærværende projekt, og andre projekter i samarbejde med erhvervslivet. VIAUC vil gerne takke for det gode samarbejde med: EMCON som valgte os til laboratorium for dette udviklingsprojekt UNICON, som har leveret betonen til projektet - uden beregning. Særlig tak til Jørgen Schou, som har været behjælpelig med at udvælge relevante betontyper. Ulf Jönsson fra Femern Bælt A/S, som gav os værdifuld faglig kommentering af prøvningsprogrammet. Claus Germann Petersen fra German Instruments, som har udlånt, og senere foræret, udstyr til måling af elektrisk konduktivitet. Teknologisk Institut i Høje Tåstrup, som har lånt os et stort antal cylinderforme. Særlig tak til Claus Pade, som brugte tid til at vise os resultaterne fra et lignende forsøg dog med delvis andre parametre og prøvningsmetoder. Laboratorieassistent, Hans Erik Hansen, som som altid gennem 25 år - har været behjælpelig med at løse mange praktiske problemer. Studerende på Ingeniørskolen i Horsens; Martin Knudsen, Jes Hjort Viuff og Peter Norlyk, som har hjulpet med støbning, rengøring af cylindere og trykning af cylindere. De har desuden brugt vores forsøgsdata til tolkning i forbindelse med deres semesterprojekt. 3

5 2 Indledning Betonkonstruktioners holdbarhed er en afgørende faktor for sikring af levetiden og dermed for såvel økonomien som miljøprofilen af store infrastrukturprojekter. EMCON A/S er et Bygherrerådgivningsfirma med ca. 20 ansatte, der er rådgiver vedrørende betons holdbarhed på flere store infrastrukturprojekter, herunder fra 2009 blandt andet for Femern. Logistiske spørgsmål er af afgørende betydning på de fleste infrastrukturprojekter, herunder at sikre en kort og gennemførlig tidsplan. Betons egenskaber starter med at udvikle sig allerede få timer efter udstøbningen, og regnes ofte for færdigudviklet efter 28 døgn, hvor fx styrken traditionelt måles. Egenskabsudviklingen mellem 6 timer og 28 døgn (og efter 28 døgn) er for en række betonegenskaber dårligt kendt, og for de moderne betoner med tilsætning af restprodukter (som flyveaske) næsten ukendt. Til trods herfor er det netop i denne periode, at betonen i forbindelse med afforskalling, vådholdelse, kraftpåførelse (opspænding) og eksponering for miljøet (fx havvand) udsættes for store påvirkninger. Sker disse påvirkninger for tidligt, skades betonens holdbarhed. Hvis der på den sikre side ventes (for) længe forsinkes projektet (unødigt). Et detaljeret kendskab til moderne betoners egenskabsudvikling er derfor afgørende for at kunne stille de nødvendige og tilstrækkelige krav, og opstille og gennemføre realistiske tidsplaner uden reduktion i betonens holdbarhed. Desuden er der i de seneste år kommet en stigende erkendelse af, at betons egenskaber på længere sigt ikke kan ses uafhængigt af temperaturerne under hærdningen. Ved meget høje temperaturer (over ca o C) er der endda set en senere total ødelæggelse af betonen (DEF Delayed Ettringit Formation). Måske sker der imidlertid også en mindre, delvis ødelæggelse af betonen allerede ved lavere og almindeligt forekommende temperaturer. Det svarer til, at en beton der hærdes ved fx konstant 20 C opnår en anden langtidsstyrke end en beton, der hærdes ved fx 50 C. Hvis dette er tilfældet, er det traditionelle modenhedsbegreb forkert. Det siger nemlig, at temperaturer forskellig fra 20 C ændrer hastigheden af egenskabsudviklingen, men at egenskaberne på lang sigt bliver ens, uanset temperaturen. En anden mulig virkning af ændrede temperaturer er en ændring af betonens porestruktur og dermed af betonens evne til at transportere vand og andre stoffer. 4

6 Det kan have stor betydning for betonens modstand mod (eller evne til) til at transportere vanddamp, vand og i vand opløste ioner heraf vigtigst chlorid. Det kan betyde, at betons hærdetemperatur har betydning for vigtige egenskaber som nødvendighed efterbehandlingstid (fugtigholdelse) og for chloridindtrængning i den unge beton, som kan reducere levetiden betydeligt. En stor del af det foreslåede projekt gennemføres som beskrevet på basis af styrkemålinger. Det er selvfølgelig erkendt, at styrken ikke altid i sig selv er en afgørende parameter, men omvendt er styrken afhængig af strukturdannelsen i betonen, og variationer i styrken er derfor en indikation af ændringer i strukturen. Det vurderes, at styrkemålinger er den billigste og mest effektive måde til at afsløre temperaturafhængigheder i strukturdannelsen. Samtidigt er selve styrkeudviklingen som funktion af temperaturen en vigtig information for den udførende entreprenør fx til vurdering af tidspunkt for afforskalling, opspænding og lastpåførsel. 2.1 To afgørende områder To områder er afgørende i forbindelse med styring af udførelsesprocessen i relation til betonens egenskabsudvikling: 1. Styrkeudviklingens temperaturafhængighed 2. Tæthedsudvikling Disse to områder er kommenteret nedenfor. Styrkeudviklingens temperaturafhængighed Betons styrke måles traditionelt og i henhold til gældende standard - ved hærdning i 28 døgn ved 20 C. Ved højere temperaturer sker hærdningen hurtigere og ved lavere temperaturer langsommere. Til omregning mellem forskellige temperaturer anvendes en såkaldt modenheds-funktion, der giver sammenhængen mellem temperatur og hærdehastighed. Den almindeligt anerkendte og anvendte modenheds-funktion er beskrevet af nu afdøde professor Per Freiesleben i slutningen af 1970erne. Den kan fx ses i Vinterstøbning af beton, januar 1999, side 12, hvor begrebet også er forklaret mere indgående. Dokumentet kan downloades på adressen: beton_2007.pdf Som det ses, er hærdehastigheden ved fx 10 C kun 50% af hastigheden ved 20 C, og fx 200% (dobbelt så stor) ved 35 C. 5

7 Disse værdier er i sin tid beregnet teoretisk ud fra termodynamiske love og kemiske reaktioners temperaturafhængighed, og angiveligt eftervist at passe rimeligt godt for de dengang anvendte cementer. I dag anvendes imidlertid andre cementtyper, der er produceret på anden måde - primært for at spare energi og CO 2. Samtidigt anvendes bindemidler til cementsubstitution fx flyveaske og mikrosilica. Det betyder, at modenhedsfunktionen for disse moderne bindemidler formentlig er anderledes end den traditionelle. Tæthedsudvikling Betonens tæthed er en afgørende holdbarhedsparameter. Dette skyldes, at sund og uskadt beton er stærkt basisk og dermed formår at beskytte stål mod korrosion. I armeret jernbeton som er verdens mest anvendte konstruktionsmateriale til infrastrukturprojekter kan derfor bruges almindeligt stål til kraftoptagelse i betonen, og dette stål er effektivt beskyttet mod korrosion af betondæklaget (ca. 3-7 cm beton uden på armeringen). Ingen yderligere korrosionsbeskyttelse af armeringen er nødvendig. Imidlertid kan to forhold ødelægge denne betonbeskyttelse af armeringen. Det ene forhold er syreangreb på betonen, hvorved det basiske miljø neutraliseres. I praksis drejer dette sig om luftens indhold af CO 2 (kulsyre), der med tiden trænger ind i betonen fra overfladen. Processen hedder karbonatisering og er af størst betydning for husbygningsbetoner af ringere kvalitet. Betoner til infrastrukturprojekter er typisk af en så høj kvalitet, at karbonatiseringen skrider så langsomt frem, at den ikke betyder en reduktion af levetiden. Det andet forhold er indtrængen af chlorid i betonen. Chlorid ændrer ikke på det basiske miljø, men ved tilstedeværelse af chlorid kan korrosionen foregå selv i et basisk miljø. Chlorider stammer fra enten havvand eller tøsaltning om vinteren. Det vil sige, at fx især vejbroer over havvand eller tunneller under havvand er konstruktioner, der er udsat for chlorider. Betonens tæthed mod chlorider er derfor afgørende for disse konstruktionstyper. Krav til beton til infrastrukturprojekter omfatter derfor at stille krav til betonens tæthed. 6

8 Som tidligere beskrevet udvikler betons styrke og tæthed sig i takt med hærdeprocessen, og hvis man derfor kunne vente, til denne proces var (næsten) fuldført, kunne betonens chloridtæthed derfor sikres bedre. Det er dog - som også beskrevet - sjældent muligt at vente så længe. Samtidig har en række undersøgelser vist, at betons chloridmodstand er endog meget tidsafhængig uden at der foreligger eksakt viden om denne tidsafhængighed. Umiddelbart skulle man tro, at tidsafhængigheden let kunne bestemmes ved simpelthen at måle chloridindtrængningen ved forskellige tidspunkter. Imidlertid er traditionelle chloridindtrængningsmålinger dels relativt kostbare at gennemføre, dels kræver de en vis tid at udføre. Det betyder, at betonens egenskaber måske ændrer sig, mens man måler på unge betoner. Det har vist sig, at betonens ledningsevne overfor elektrisk strøm er tæt korreleret med ledningsevnen for chlorider. Dette underbygges yderligere af, at flere målemetoder for chloridindtrængen faktisk anvender elektrisk strøm i målingen af chloridernes indtrængen. Ledningsevne (eller den reciprokke egenskab modstand) kan måles, hvis man har et egnet udstyr hertil. Sammenhængen mellem elektrisk modstandsevne og chloridindtrængen fremgår blandt andet af en del amerikanske undersøgelser og princippet er udnyttet i en nyudviklet prøvningsmetode, der er ASTM standard. Denne metode er benyttet i dette projekt. 3 Styrkeudviklingens temperaturafhængighed 3.1 Formål At undersøge, om den almindelige modenhedsfunktion er gældende for højere temperaturer end 20 C, og herunder om erstatning af cement med flyveaske har indflydelse herpå. 3.2 Forsøgsplan Der gennemføres en forsøgsplan, der omfatter hærdning af beton i et temperaturinterval fra 20 C til 70 C ved temperaturer på 20, 35, 50 og 70 C i alt 4 temperaturniveauer. Der anvendes 3 kommercielt anvendte betontyper benævnt A, B og C - med varierende indhold af flyveaske: A: 0% FA B: 18% FA C: 28% FA Hver af de 3 betonsammensætninger skal hærdes ved de 4 temperaturniveauer. 7

9 For hver betonsammensætning på hvert temperaturniveau måles styrken på prøvelegemerne (ø100x200 mm cylindre) efter terminerne: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 21, 28, 42, 56, 110, 180 og 360 døgn. Af hver betonsammensætning skal således af hensyn til styrkeudviklingens temperaturafhængighed udstøbes 15 x 4 =60 prøvelegemer. De anførte døgn er modenhedsdøgn - vurderet ud fra den almindeligt anerkendte modenhedsfunktion. Det betyder, at resultaterne kan tolkes som afvigelser fra den almindeligt anerkendte modenhedsfunktion. 4 Tæthedsudvikling 4.1 Formål At undersøge, om hærdetemperatur har indflydelse på tæthedsudviklingen i betonen og herunder om erstatning af cement med flyveaske har indflydelse herpå. 4.2 Forsøgsplan På alle cylindre, hvor styrken skal bestemmes, bestemmes ledningsevnen (modstanden) umiddelbart inden styrkeprøvning af cylinderen. 4.3 Metode Til forsøget anvendes prøvningsmetode ASTM C Standard Test Method for Bulk Electrical Conductivity of Hardened Concrete, og et måleudstyr i henhold hertil, kaldet Merlin, fra Germann Instruments. Udstyret måler den samlede specifikke elektriske konduktivitet (elektrisk ledningsevne) af vandmættede betoncylindere. Ud fra målinger af den elektriske konduktivitet kan modstanden beregnes således: Den elektriske konduktivitet af en leder med længden L og ensartet tværsnitsareal A er givet ved ligningen: L R = ρ, hvor A R elektrisk konduktivitet [ms/m] ρ elektrisk modstand [ohm] L længde af cylinderen [m] A tværsnitsareal [m 2 ] Ved vurdering af evnen hos en betonblanding til at modstå gennemtrængning af en bestemt type af ion, er en af de vigtigste egenskaber diffusiviteten, som bestemmer, 8

10 hvor let den givne type af ion kan migrere gennem mættet beton i nærvær af en koncentrationsgradient. For et mættet porøst materiale, såsom hærdnet beton, er diffusionskoefficienten relateret til den elektriske konduktivitet. Denne sammenhæng fremgår af Nernst-Einstein ligningen: 1 σ D σ = D, hvor p w σ den samlede specifikke elektriske konduktivitet [ms/m] σ ledningsevnen af pore væsken D den samlede specifikke diffusionskoefficient af en given iontype, gennem et porøst materiale D w diffusionskoefficienten af den givne ion gennem vand (Mills og Lobo 1989) Hvis konduktiviteten af porevæsken antages at være den samme for forskellige betoner (hvilket dog næppe altid er tilfældet se nedenfor), er den målte samlede specifikke elektriske konduktivitet relateret direkte til den samlede specifikke diffusionskoefficient 2. Måling af den samlede specifikke diffusionskoefficient for en given ion, er en tidskrævende proces, mens den elektriske ledningsevne kan måles i løbet af få sekunder. Den elektriske ledningsevne af mættet cementpasta er relateret til pastaens porøsitet (herunder volumen af porer, og hvorledes de er forbundet). Pastaens porøsitet er relateret til graden af hydratisering, cementtypen og v/c forholdet. Ledningsevnen af porevæsken påvirker den målte specifikke elektriske konduktivitet af betonen. Derfor kan man ikke sammenligne målinger på betoner, hvis der er stor forskel på porevæskernes ledningsevne. For eksempel vil anvendelsen af calciumnitrit som en korrosionsinhibitor forøge ledningsevnen af porevæsken, og den målte elektriske konduktivitet af betonen vil være højere end for en beton med samme diffusivitet, men uden calciumnitrit. Tilsvarende kan beton med fx flyveaske have en reduceret ledningsevne af porevæsken, hvilket vil reducere konduktivitetsmålingen, selvom den faktiske diffusivitet ikke er reduceret. 3 Konklusionen må være, at da der ændres på indholdet af flyveaske i de 3 betontyper, kan udviklingen sammenlignes, mens det absolutte niveau ikke kan sammenlignes uden supplerende undersøgelser fx med en egentlig diffusionsmetode, til at fastlægge den faktiske diffusivitet ved et par udvalgte terminer. Dette har desværre ikke været muligt inden for projektets begrænsede budget. I det følgende beskrives en forsøgsplan, der skal afklare: 1 Snyder et al. 2000; Nokken and Hooton Berke og Hicks Liu and Beaudoin

11 1. Styrkeudviklings temperaturafhængighed 2. Tæthedsudviklingen Forsøgsplanen omfatter 3 betontyper med varierende sammensætninger: A. Ren cement, Rapid CEM I 52,5 N (LA), v/c = 0,419 B. 18% flyveaske, Rapid CEM I 52,5 N (LA), v/c = 0,419 C. 28% flyveaske, Rapid CEM I 52,5 N (LA), v/c = 0,715 Betonerne leveres blandet på UNICONs betonværk med en roterbil. Betonen aflæsses i trillebør og køres til laboratoriet, hvor cylindrene udstøbes og sidenhen lagres og testes. Af hver betontype udstøbes 60 prøvelegemer. 4.4 Betonrecepter Betonrecepter for de anvendte betoner, er angivet i tabel 4.1. Alle prøveemner for en given beton er støbt med beton fra ét læs. Materiale Type A Kg/m 3 B Kg/m 3 C Kg/m 3 Cement Rapid CEM I 52,5 N (LA) 393,6 339,0 205,0 Flyveaske Emineral B4-61,0 57,4 Vand Koldt procesvand Horsens 161,7 151,6 165,6 Luftiblanding Amex SB 22 1,1 0,8 0,3 Plastificering Lubricon N20 1,6 2,4 1,6 Superplasttificering Glenium Sky 531 1,4 1,6 - Ækvivalent vandindhold Sand E0002 NCC Vestbirk 686,5 687,2 812,7 E0408 Halsvik - Dalsøyra 209,0 - - Sten (4-8 mm) E0508 Ansit - Rekefjord - 212,9 - P0408 NCC Vestbirk ,6 E0816 Halsvik - Dalsøyra 836,2 - - Sten (8-16 mm) E0816 Ansit - Rekefjord - 851,8 - P0816 NCC Vestbirk ,0 Flyveaske 0 % 18 % 28 % Tilstræbt 6,0 6,0 4,5 luftindhold, vol. % Ækvivalent v/c 0,419 0,419 0,715 Blandetidspunkt 12:11 11:28 11:08 Udstøbning 14:20 13:30 13:05 afsluttet Afbinding, slut 15:30 16:00 18:00 (Cylindere placeres i vandkar) Tabel 4.1 Betonrecepter 10

12 5 Metodebeskrivelse 5.1 Udstøbning af cylindere Cylinderen påfyldes i 2-3 lag, der hver især dels stampes med en stålstang, dels vibreres ca. ½. minut på vibratorbordet. Efter udstøbning hærdner betonen i formen i ca. 1 døgn. Betoncylinderne lægges i vandkarrene (i formene) straks efter at betonen er afbundet, se tabel 4.1. Dagen efter tages cylindrene (i formene) op af vandkarrene, afformes og mærkes og sættes tilbage i karrene. Alle cylindere er mærket dels med på skrift på toppen af cylinderen (bogstav og lagringstemperatur), og dels med farvede strips: A. Gul strips B. Rød strips C. Grøn strips 5.2 Prøvning af cylindere Cylindrene tages op af vandkarret på den ønskede termin, og aftørres med papir. Følgende data noteres inden cylindrene prøves: Temperaturerne i vandkarrene Emnets navn (fx C-35g-21 d for betontype C, lagret ved 35 C i 21 døgn) Mærkning på emnet (fx C-35/grøn for betontype C, lagret ved 35 C, mærket med grøn strips) Vægt Diameter Højde Herefter udføres følgende forsøg i den anførte rækkefølge: 1. Måling af ledningsevnen (modstanden). Til forsøget anvendes prøvningsmetode ASTM C Standard Test Method for Bulk Electrical Conductivity of Hardened Concrete, kaldet Merlin, fra Germann Instruments. 2. Styrkeprøvning. Der anvendes en trykpresse af typen ADVANTEST 9. Inden testen påbegyndes, noteres dato og klokkeslæt. 11

13 6 Data 6.1 Styrkeudviklings temperaturafhængighed I figur er trykstyrken sammenholdt med hærdetemperaturen, ved 1, 2, 7, 28 og 56 døgn. I bilag 1 findes data for disse og øvrige terminer 60,00 50,00 A- Rapid (0% FA) Trykstyrke [MPa] 40,00 30,00 20,00 10,00 0, dag 2 dage 7 dage 28 dage 56 dage Hærde temperatur [ C] Figur Styrkeudvikling for betontype A 80,00 70,00 B- Rapid (18% FA) Trykstyrke [MPa] 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 1 dag 2 dage 7 dage 28 dage 10,00 0, dage Hærde temperatur [ C] Figur Styrkeudvikling for betontype B 12

14 C- Rapid (28% FA) 30,00 25,00 Trykstyrke [MPa] 20,00 15,00 10,00 5,00 0, dag 2 dage 7 dage 28 dage 56 dage Hærde temperatur [ C] Figur Styrkeudvikling for betontype C 13

15 6.2 Tæthedsudvikling I figur 6.2.1a 6.2.3a er modstanden sammenholdt med hærdetemperaturen, ved 1, 2, 7, 28 og 56 døgn. I bilag 1 findes data for disse og øvrige terminer I figur 6.2.1b 6.2.3b er modstanden korrigeret for A - Rapid (0% FA) Modstand [Ω] 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Hærde temperatur [ C] 1 dag 2 dage 7 dage 28 dage 56 dage Figur 6.2.1a Udvikling i modstanden for betontype A A - Rapid (0% FA) Modstand (korrigeret) [Ω] 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Hærde temperatur [ C] 1 dag 2 dage 7 dage 28 dage 56 dage Figur 6.2.1b Udvikling i modstanden for betontype A, korrigerede værdier iht. Bilag 3 14

16 B- Rapid (18% FA) 250,00 200,00 Modstand [Ω] 150,00 100,00 50,00 0, dag 2 dage 7 dage 28 dage 56 dage Hærde temperatur [ C] Figur 6.2.2a Udvikling i modstanden for betontype B 300,00 B- Rapid (18% FA) Modstand (korrigeret) [Ω] 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, dag 2 dage 7 dage 28 dage 56 dage Hærde temperatur [ C] Figur 6.2.2b Udvikling i modstanden for betontype B, korrigerede værdier iht. Bilag 3 15

17 Modstand [Ω] 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 C- Rapid (28% FA) Hærde temperatur [ C] 1 dag 2 dage 7 dage 28 dage 56 dage Figur 6.2.3a Udvikling i modstanden for betontype C C- Rapid (28% FA) Modstand [Ω] 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Hærde temperatur [ C] 1 dag 2 dage 7 dage 28 dage 56 dage Figur 6.2.3b Udvikling i modstanden for betontype C, korrigerede værdier iht. Bilag 3 16

18 7 Resultater 7.1 Styrkeudviklings temperaturafhængighed Ud fra forsøgsdataene er der lavet kurve-fitting på styrkeudviklingskurverne. Det forudsættes traditionelt for beton, at kurverne med god tilnærmelse kan beskrives ved f c,, τ og α.denne tilnærmelse anvendes også her. fc τ = f exp M α Hvor: f c, = den totale styrkeudvikling for M gående mod uendeligt [kj/kg] f c = Styrken ved modenheden M, [kj/kg] M = betonens modenhed i timer [h] τ = karakteristisk tidskonstant [h] α = krumningsparameter [-] A-Rapid (0% FA) Kurve fittings parametre: f c, τ α Temperatur [Mpa] [dage] [-] 20 C 49 0,86 0,75 35 C 51 0,85 0,49 50 C 40 0,83 0,61 70 C 31 0,75 1,37 Trykstyrke [MPa] A - Rapid (0% FA) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0,01 0, Tid [dage] 20 C 35 C 50 C 70 C Figur Styrkeudviklingskurve for betontype A 17

19 B-Rapid (18% FA) Kurve fittings parametre: f c, τ α Temperatur [Mpa] [dage] [-] 20 C 80 1,46 0,50 35 C ,24 0,19 50 C 70 1,99 0,47 70 C 45 0,96 1,01 80,0 70,0 B - Rapid (18% FA) Trykstyrke [MPa] 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 0,01 0, Tid [dage] 20 C 35 C 50 C 70 C Figur Styrkeudviklingskurve for betontype B 18

20 C -Rapid (28% FA) Kurve fittings parametre: Temperatur f c, τ α [Mpa] [dage] [-] 20 C 463 1,38E+06 0,10 35 C 60 26,06 0,29 50 C 28 4,02 0,68 70 C 21 2,08 1,11 40,0 35,0 C - Rapid (28% FA) Trykstyrke [MPa] 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0,01 0, Tid [dage] 20 C 35 C 50 C 70 C Figur Styrkeudviklingskurve for betontype C 19

21 7.2 Tæthedsudvikling Ud fra forsøgsdataene er der lavet kurve-fitting på modstandskurverne. Det forudsættes, at kurverne med god tilnærmelse kan beskrives ved Ω, τ og α: τ Ω=Ω exp M Hvor: Ω = α den totale modstands-udvikling for M gående mod uendeligt [kj/kg] Ω = Modstanden ved modenheden M, [kj/kg] M = betonens modenhed i timer [h] τ = karakteristisk tidskonstant [h] α = krumningsparameter [-] A-Rapid (0% FA) Kurve fittings parametre: Temperatur Ω τ α [Mpa] [dage] [-] 20 C ,66E+10 0,08 35 C ,06E+14 0,06 50 C 53,7 5,22 0,41 70 C ,53E+40 0,03 Modstand [Ω] A - Rapid (0% FA) 150,0 130,0 110,0 90,0 70,0 50,0 30,0 10,0-10,0 0,01 0, Tid [dage] 20 C 35 C 50 C 70 C Figur 7.2.1a Tæthedsudvikling for betontype A 20

22 A-Rapid (0% FA) korrigeret for temperatur Kurve fittings parametre: Temperatur Ω τ α [Mpa] [dage] [-] 20 C ,66E+10 0,08 35 C ,70E+10 0,07 50 C 77 5,22 0,41 70 C ,32E+38 0,03 Modstand (korrigeret) [Ω] A - Rapid (0% FA) 150,0 130,0 110,0 90,0 70,0 50,0 30,0 10,0-10,0 0,01 0, Tid [dage] 20 C 35 C 50 C 70 C Figur 7.2.1b Tæthedsudvikling for betontype A, korrigerede værdier iht. Bilag 3 21

23 B-Rapid (18% FA) Kurve fittings parametre: Temperatur Ω τ α [Mpa] [dage] [-] 20 C 5,13E+07 1,06E+25 0,05 35 C 3,00E+08 2,48E+19 0,07 50 C ,3 0,70 70 C ,1 0,62 700,0 B - Rapid (18% FA) 600,0 Modstand [Ω] 500,0 400,0 300,0 200,0 20 C 35 C 50 C 70 C 100,0 0,0 0,01 0,1 Tid 1 [dage] Figur a Tæthedsudvikling for betontype B 22

24 B-Rapid (18% FA) korrigeret for temperatur Kurve fittings parametre: Temperatur Ω τ α [Mpa] [dage] [-] 20 C 5,13E+07 1,06E+25 0,05 35 C 1,71E+08 1,63E+18 0,07 50 C ,3 0,70 70 C ,3 0,60 700,0 B - Rapid (18% FA) 600,0 Modstand [Ω] 500,0 400,0 300,0 200,0 20 C 35 C 50 C 70 C 100,0 0,0 0,01 0,1 Tid 1 [dage] Figur 7.2.2b Tæthedsudvikling for betontype B, korrigerede værdier iht. Bilag 3 23

25 C-Rapid (28% FA) Kurve fittings parametre: Temperatur Ω τ α [Mpa] [dage] [-] 20 C 3,43E+06 2,97E+31 0,04 35 C 1,03E+09 4,12E+29 0,04 50 C ,33 70 C 1,52E+08 1,80E+30 0,04 C - Rapid (28% FA) Modstand [Ω 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 0,01 0, Tid [dage] 20 C 35 C 50 C 70 C Figur 7.2.3a Tæthedsudvikling for betontype C 24

26 C-Rapid (28% FA) korrigeret for temperatur Temperatur Ω τ α [Mpa] [dage] [-] 20 C ,97E+31 0,04 35 C 1,90E+09 5,09E+30 0,04 50 C ,33 70 C ,55E+24 0,05 300,0 250,0 C - Rapid (28% FA) Modstand [Ω 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 0,01 0, Tid [dage] 20 C 35 C 50 C 70 C Figur 7.2.3b Tæthedsudvikling for betontype C, korrigerede værdier iht. Bilag 3 25

27 8 Diskussion 8.1 Vurdering af usikkerheder Måling af betonstyrker er generelt forbundet med en måleusikkerhed. Det fremgår af DS 2426, Tabel DS 2426-X.1 at variationskoefficienten for beton svarer til: 0,16 for en styrke på ca. 20 (som C), mens A og B har en variationskoefficienten på 0,12. Primære faktorer hertil er variation af betonens egenskaber, forskellig udstøbing og variationer i lagringsforholdene. Desuden vides det, at cylindrenes geometri er afgørende, og jo mere geometrisk perfekt en cylinder (plane bunde og topflader, vinkelret på cylinderaksen) jo højere styrker. Styrken er testet 5-10 minutter efter at cylinderen er taget op af karret. Temperaturen på prøveemner påvirker styrken, idet højere temperaturer giver lavere styrker. Ved 55 C vil man opnå en styrke på ca. 85% af styrken ved 20 C, og ved 35 C vil man opnå en styrke på 90% af styrken ved 20 C. 4 Dette kan betyde, at nogle af de lave styrker måle ved de høje temperaturer måske er lidt højere (bedre). For at imødegå dette udstøbes og prøves ofte to eller tre cylindre til hver termin, men i dette projekt er der af praktiske årsager kun målt på én cylinder pr. termin, (ellers ville cylinder antallet have været fordoblet eller tredoblet), men til gengæld er der målt til mange terminer, hvilker giver en mere sikker kurve fitting. Der er konstateret flere besynderlige resultater - fx ligger styrkemålingen ved nogle terminer lavere end ved forrige termin. For at kontrollere dette er der i nogle tilfælde målt på en ekstra cylinder. Temperaturen i karrene har muligvis ikke været helt ens. Vandet omkring cylindrene blev cirkuleret af en pumpe, men det kan ikke afvises, at der kan have været en temperaturdifferens fra et punkt i karret til et andet punkt. Dette burde have været kontrolleret mere omhyggeligt under forsøget. Cylinderen lå på gulvet, indtil afbindingen var slut, hvorefter de blev lagt i varmekarrene. Vi skønnede i beregningerne en temperaturprofil, hvor betontemperaturen steg med grader pr. kvarter, men der er muligvis gået længere tid, da der er lagt 15 betoncylindere med forme i karret på en gang. Hvis temperaturudviklingen er gået fx 1 time langsommere, vil 70 C kurven flytte ca. et kvart døgn til højre. Dette har primært betydning for de første terminer. Modstanden blev målt kort efter at cylinderne blev taget op af karrene, og cylinderne havde derfor ikke alle samme temperatur (20 C). Der er udført supplerende forsøg, for at klarlægge sammenhængen mellem modstand og temperatur. Resultaterne kan ses i bilag 3. 4 A. M. Neville; Properties of Concrete 26

28 8.2 Forsøgsområde Til beregning af modenheden er den traditionelt anvendte Arrheniske temperaturfunktion anvendt. Funktionen er ifølge TI-B 103 angiveligt kun gældende de første 2 døgn. Iht. TI-B 103 (94) bestemmes aktiveringsenergien, E(θ), nemlig for den relative hastighedsfunktion, H(θ), i temperaturområdet 5 40 C, inden for de første 2 døgn. Vi har udført testen for temperaturer mellem 20 og 70 C, fra døgn. Figur Undersøgt Temperatur-Modenhedsområde 27

29 8.3 Styrkeudvikling: Betontype A, figur Ved 70 C når styrken aldrig op på 3 døgns styrken ved 20 C. Ved 50 C når styrken aldrig op på 7 døgns styrken ved 20 C. Ved 35 C opnås 28 døgns styrken ved 20 C, først efter 67 dage. Betontype B, figur Ved 70 C når styrken aldrig op på 3 døgns styrken ved 20 C. Ved 50 C opnås 28 døgns styrken ved 20 C, først efter 282 dage. Ved 35 C opnås 28 døgns styrken ved 20 C, først efter 50 dage. Betontype C, figur Ved 70 C når styrken aldrig op på 3 døgns styrken ved 20 C. Ved 50 C opnås 28 døgns styrken ved 20 C, først efter 34 dage. 28 døgns styrken ved 20 C og 35 C opnås samtidig. På figur ses kurve-fitting på styrkeudviklingskurverne. For alle betontyper gælder det at den 28 døgns styrke der opnås ved 20 C ikke opnås hvis betonen lagres ved 70 C. For betontype A og B opnås den heller ikke hvis betonen lagres ved 50 C. Generelt ses det at styrkerne ved 50 og 70 C ligger væsentligt lavere end styrkerne ved 20 og 35 C. Styrkekurverne for 20 og 35 C følges næsten ad, hvis der regnes med en usikkerhed på målingerne. I bilag 2 er styrkerne for 35, 50 og 70 C sammenlignet med styrkerne for 20 C. Usikkerheden på testresultaterne er sat til 20 % dels pga. variationskoefficienten, dels pga. styrketab ved højere temperaturer (se afsnit 8.1 Vurdering af usikkerheder) Vores målinger viser at modenhedsfunktionen, ved den valgte usikkerhed, og for de betontyper vi har testet, kun med en betydelig usikkerhed kan anses for at være bare nogenlunde gældende op til 35 C. Dette mulige gyldighedsområdet er vist på figur

30 Figur Muligt gyldighedsområder af modenhedsfunktionen iht. testresultater 8.4 Tæthedsudvikling Betontype A, figur 7.2.1: Modstanden er ved alle terminerne højere jo lavere temperaturen er. Dette stemmer godt overens med styrkeudviklingen. Betontype B, figur 7.2.2: Ved de tidlige terminer er modstanden større for 70 C, men efter 15 dage bliver den overhalet af modstanden ved de andre temperaturer, som fortsat stiger, mens 70 C kurven flader ud. Hvis man sammenligner med rå-dataene, ses samme tendens, dog først efter 28 dage. Efter 180 døgn er modstanden ved 20 C dobbelt så stor som ved 70 C, og 35 C er 4 gange så stor som ved 70 C. Til gengæld er modstanden ved 20 C og 50 C næsten ens. Kurverne ligger ikke i ordnet rækkefølge, og det skyldes formentlig at der er forskellige mekanismer der arbejder imod hinanden. Betontype C, figur 7.2.3: Både ved tidlige og sene terminer ligger 70 C over de andre kurver. 20 C kurven ligger væsentligt lavere end de øvrige kurver. Hvis man sammenligner betontype A og B, ses det at betontype B, som indeholder 18% FA, har 5-6 gange så høj modstand som betontype A. Samtidig ses der en tendens til at betonen ikke er så følsom over for varmepåvirkning på op til 50 C. 29

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Claus Pade Taastrup, 30. juni 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Materialeundersøgelser

Materialeundersøgelser Materialeundersøgelser Betonundersøgelser Betonteknologi og korrosion. Specialundersøgelser på bl.a. broer og bygninger. COWI rådgiver om beton i Danmark såvel som i udlandet. Vi finder årsager til problemer,

Læs mere

Selvudtørrende beton

Selvudtørrende beton Selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet Anvendelse, specifikation, udførelse og baggrund FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Et byggemateriale med store perspektiver Det sker tit, at der støbes betongulve/terrændæk,

Læs mere

Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet

Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet fabriksbetongruppen 1 Et byggemateriale med store perspektiver Selvudtørrende beton giver byggeriet en række fordele, der i sidste ende udmønter

Læs mere

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt.

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt. Generelt Cement- og Betonlaboratoriet (CBL) i Aalborg Portlands Research and Development Centre (RDC) blev etableret i 1977 i forbindelse med en sammenlægning af CtO-Laboratoriet, Cementlaboratoriet og

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Notat Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Indledning Dette notat omhandler sikkerheden under vindpåvirkning af 2 højhuse

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr. Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.: 1043072 MAJ 2004 Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Rekvirent: Nordic Construction Solution ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Danmark Att.: Brian Bjørnskov Udført af Civilingeniør Arash Ehtesham I samarbejde

Læs mere

Indregulering af PI(D) regulator i en NBE pillebrænder.

Indregulering af PI(D) regulator i en NBE pillebrænder. ndregulering af (D) regulator i en NBE pillebrænder. praksis er opvarmningsprocessen i en centralvarmekedel så langsom at D-leddet i en Dregulator ikke giver nogen mening, derfor tager denne vejledning

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgaver. Superledning fremtidens teknologi: Opgaver. FYSIK i perspektiv Side 1 af 13

Opgaver. Superledning fremtidens teknologi: Opgaver. FYSIK i perspektiv Side 1 af 13 FYSIK i perspektiv Side 1 af 13 Opgaver 1. Måling på en superleder 2. Opbevaring af flydende nitrogen 3. Flydende nitrogen 4. Opbevaring af carbondioxid 5. Køling af et superledende kabel 6. Energitab

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Slidprøvning Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Hvilket udbytte fås ved måling og undersøgelse af slid? Hvad er udbyttet ved måling og undersøgelse

Læs mere

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver GRÅ BETON- OPGAVER Mobilsilo er en stærk løsning til landbrugets større betonopgaver Når landbrugets større byggeopgaver skal gennemføres,

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Bygningskonstruktør Uddannelsen

Bygningskonstruktør Uddannelsen ORIGINAL Bygningskonstruktør Uddannelsen 7. semesters specialeopgave Onur Ot Højstyrkebeton i energirigtige løsninger Forår - 2014 1 Titelblad Titel Udarbejdet af Adresse : Højstyrkebeton : Onur Ot : Bækkedal

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

Genvinding af resourcer i slagge fra

Genvinding af resourcer i slagge fra Genvinding af resourcer i slagge fra forbrænding af affald - udviklingsprojekt 2011-2014 6. april 2011 Claus Pade, Teknologisk Institut (Jens Kallesøe & Søren Dyhr-Jensen, AFATEK) 1 Projektets partnerkreds

Læs mere

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Styrke i særklasse Cement og Beton Håndbogen om cement, beton og mørtel Styrke i særklasse Cement og Beton 18. udgave, september 2007. Gennemrevideret i forhold til 17. udgave. 4 Cement og Beton Bogen henvender sig til

Læs mere

Vandtætningssystemer fra negativsiden

Vandtætningssystemer fra negativsiden Tætningssystemer Vandtætningssystemer fra negativsiden til murværk og beton Hvad er vandtætning fra negativsiden? Hvorfor bruge KÖSTER Tætningssystemer? Et typisk tilfælde af vandtætning fra negativsiden

Læs mere

BYG DTU EKSPLOSIV AFSKALNING AF BETON. Finn Kristiansen Kristian Hertz Lars Schiøtt Sørensen. Nyudviklet prøvningsmetode

BYG DTU EKSPLOSIV AFSKALNING AF BETON. Finn Kristiansen Kristian Hertz Lars Schiøtt Sørensen. Nyudviklet prøvningsmetode BYG DTU Finn Kristiansen Kristian Hertz Lars Schiøtt Sørensen EKSPLOSIV AFSKALNING AF BETON Nyudviklet prøvningsmetode DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-050 2003 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-110-2

Læs mere

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Rørdalsvej 44 Postboks 165. fon +45 98 16 77 77 fax +45 98 10 11 86

Cement og Beton. Håndbogen om cement, beton og mørtel. Rørdalsvej 44 Postboks 165. fon +45 98 16 77 77 fax +45 98 10 11 86 Cement og Beton Håndbogen om cement, beton og mørtel Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Telefon +45 98 16 77 77 Telefax +45 98 10 11 86 cement@aalborgportland.com www.aalborgportland.com

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Brombærsolcellens Fysik

Brombærsolcellens Fysik Brombærsolcellens Fysik Søren Petersen En brombærsolcelle er, ligesom en almindelig solcelle, en teknologi som udnytter sollysets energi til at lave elektricitet. I brombærsolcellen bliver brombærfarvestof

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsamling... side 2 2 Grundlæggende færdigheder... side 3 2a Finde konstanterne a og b i en formel... side 3 2b Indsætte x-værdi og

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Varmekapacitet og faseskift. Varmekapacitet Vand 4,19 J/gK 0 C 80 C = 335 J/g. Smeltevarme Vand/Is 0 C 0 C = 333 J/g

Indholdsfortegnelse. Varmekapacitet og faseskift. Varmekapacitet Vand 4,19 J/gK 0 C 80 C = 335 J/g. Smeltevarme Vand/Is 0 C 0 C = 333 J/g Indholdsfortegnelse Hvad er faseskiftende materialer? Varmekapacitet og faseskift Hvilke temperatur- og materialemæssige forudsætninger er nødvendige for at udnytte PCM-effekten? Det beskrives hvorledes

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg

FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg FORSLAG til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering ved kommunalt grundsalg Vurdering Baggrunden for nærværende forslag til Administrative retningslinier for tilskud til ekstra fundering

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

1504-serien af standarder for reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner

1504-serien af standarder for reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner 1 1504-serien af standarder for reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner Et nyt sæt af DS/EN-standarder der træder i kraft i de kommende år 1 Comité Européen de Normalisation (CEN) På sigt vil

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996D0603 DA 12.06.2003 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008. Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m.

Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008. Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m. Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008 Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m. Birit Buhr Jensen (bbu@cowi.dk) COWI 1 Konklusion Undersøgelser - ikke mindst NDT - er et must for

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Bremseventiler - hvor skal blenden sidde

Bremseventiler - hvor skal blenden sidde Bremseventiler - hvor skal blenden sidde Af Peter Windfeld Rasmussen Bremseventiler anvendes i hydrauliske systemer -som navnet siger- til at bremse og fastholde byrder. Desuden er det med bremseventilen

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Prisliste 2014. Færdigblandet beton og betonpumpning Kontrolleret beton Certificeret iht. EN 206-1/ DS 2426

Prisliste 2014. Færdigblandet beton og betonpumpning Kontrolleret beton Certificeret iht. EN 206-1/ DS 2426 Prisliste 2014 Færdigblandet beton og betonpumpning Kontrolleret beton Certificeret iht. EN 206-1/ DS 2426 Indhold Her finder du os... 4 Ledelse, kvalitet og salg... 5 Priser 2014... 6 Tillæg 2014...

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Direktør Jørgen Lindskov Knudsen SensoByg: Et innovationskonsortium for sensorbaseret overvågning i byggeriet Click SensoByg to edit Master title style 3-årige innovationskonsortium

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække INDLEDNING I projektet Den Synlige Betonoverflade, delprojekt C5 (Nye formmaterialer) er der planlagt 2 forsøgsrækker, hvoraf den første er blevet gennemført

Læs mere

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan A/S og ALUCROM AB Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan En af verdens største entreprenører inden for overfladebehandling Grundlagt i 1881 Med hovedsæde i

Læs mere

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk.

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk. Indtagsbegrebet Indtag er et stykke af boringen, som indeholder et eller flere filtre. Det er det sted hvor vandet løber til/ind i boringen og/eller det sted, hvorfra der bliver taget vandprøver. Et indtag

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

3X ]S^_ LO^YX x 1YN^ R XN` \U Z ]^ONO^ FABRIKSBETONGRUPPEN

3X ]S^_ LO^YX x 1YN^ R XN` \U Z ]^ONO^ FABRIKSBETONGRUPPEN FABRIKSBETONGRUPPEN Klargøring til støbning Planlægning af støbning Pafor formolie i et tyndt Rengor formen med og jaevnt lag. magnet og vand. Planlægning af støbning Fjern eventuelt affald fra formarbejdet.

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

Flydebeton til betonelementindustrien. Avancerede tilsætningsstofløsninger

Flydebeton til betonelementindustrien. Avancerede tilsætningsstofløsninger Flydebeton til betonelementindustrien Avancerede tilsætningsstofløsninger 2 Flydebeton til betonelementindustrien Master Builders Solutions fra BASF Bygget på samarbejde. Vores Master Builders Solutionseksperter

Læs mere

Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug.

Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug. 1 Indhold Forord:... 3 Rumtemperatur... 4 Vandtilslutning:... 4 Smudsen:... 4 Afspændingsmiddel:... 4 Referancemaskine:... 5 Definitioner:... 5 Tallerkner pr. vask... 5 Energi pr. vask... 5 Vand pr. vask...

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån

Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån Fornyet udkast til nye internationale bestemmelser om nedskrivning på udlån Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Erik Stener Jørgensen Telefon: 3945 3088 Mobil: 4089

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Matematik og Fysik for Daves elever

Matematik og Fysik for Daves elever TEC FREDERIKSBERG www.studymentor.dk Matematik og Fysik for Daves elever MATEMATIK... 2 1. Simple isoleringer (+ og -)... 3 2. Simple isoleringer ( og )... 4 3. Isolering af ubekendt (alle former)... 6

Læs mere