Konflikt og forsoning; et materiale for 8.kl. med udgangspunkt i de unges erfaringer og udsyn til det kristne forsoningsbegreb og de menneskelige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konflikt og forsoning; et materiale for 8.kl. med udgangspunkt i de unges erfaringer og udsyn til det kristne forsoningsbegreb og de menneskelige"

Transkript

1 Konflikt og forsoning; et materiale for 8.kl. med udgangspunkt i de unges erfaringer og udsyn til det kristne forsoningsbegreb og de menneskelige relationer. Et menneskeliv er altid sårbart. Der er forhold i tilværelsen, som et menneske må forsone sig med for at få øje på nye livsmuligheder. I dette materiale skal 8. klasserne arbejde med konflikttrappen, rollespil om deres konflikter, bibelens bud på forsoning, afklaringskort Youtube filmklip m.m. Konfirmanderne i den lokale kirke arbejder på samme tid med temaet venskab og det er meningen, at 7kl. og 8. kl. mødes en dag i den lokale kirke til et ungetræf, hvor de unges film vises. Dette vigtige skole-kirke samarbejde vil uden tvivl give de unge en rigtig god oplevelse sammen, hvor de får sat ord på nogle af de svære men livsvigtige forhold i tilværelsen

2 S i d e 2 1.lektion (gerne en dobbelttime) Formål: Eleverne skal først arbejde med egne erfaringer omkring konflikter. Herefter skal de arbejde med tekster fra Bibelen samt en fortælling fra første verdenskrig; tekster, der både omhandler konflikter, der optrappes samt konflikter, der knækkes og deeskalerer. Til læreren: Eleverne skal stifte bekendtskab med det kristne forsoningsbegreb og dets betydning for menneskers liv med hinanden. Uddrag fra Den Store Encyklopædi, Gyldendal: Forsoning, genoprettelse af et fællesskab mellem to parter, der har stået i et fjendtligt eller skyldbetinget forhold til hinanden. Forsoning kan være en gensidig handling, eller den kan være ensidig, et tilsagn om fred eller eftergivelse, tilgivelse. Kristeligt forstået er forsoningden side af Kristi frelsesgerning, gennem hvilken Kristus på Guds vegne overvandt det af synden skabte modsætningsforhold mellem Gud og mennesker ved i menneskers sted at påtage sig alverdenssynder og lide døden som syndens straf (jf. 2.Kor. 5,18 ff.; Rom. 5,6 ff.). Her er Gud subjekt for den forsonende handling. Ensidigt og ubetinget har Gud ophævet modsætningsforholdet mellem sig og os, hvilket bliver virkelighed for den enkelte kristne i syndernes forladelse og løftet om evigt liv. Dette nye liv får den kristne allerede del i ved sin dåb som indledning til livsfællesskabet med den opstandne Kristus, jf. Rom. 6,1 ff. Det centrale teologiske problem i forsoningen er forholdet mellem Guds retfærdighed og Guds kærlighed. På den ene side siger Gud ubetinget nej til synden og det onde og må derfor dømme synderen til døden; synderen skylder Gud denne død. På den anden side elsker Gud mennesket, der er skabt i Guds billede; i sin kærlighed vil Gud derfor ikke synderens død. Dommen over det onde og synden må Gud imidlertid fælde, den kan han ikke fravige. Men ud fra sin menneskekærlighed vælger Gud selv at gå ind under dommen ved sin Søn og lade mennesket gå fri. Derfor er Jesu korsdød en åbenbaring både af dommens alvor og af Guds tilgivende barmhjertighed. Evangeliet er Guds store forsoningsprojekt. Jesus siger, at Gud kender vore svigt, vore brudte løfter og vores forbudte tanker. Men uanset hvor dybt vi falder, så kan intet skille os fra Guds kærlighed. Den bærende idé i den protestan-

3 S i d e 3 tiske teologi er, at sfæren for forsoning og tilgivelse er det individuelle forhold til Gud, hvor dette forhold bestandigt spejles i forholdet til éns næste. Sidstnævnte pointe udtrykkes eksemplarisk i Bjergprædikenen, hvor Jesus siger, at man først skal forlige sig med sin næste, inden man går til alters, ligesom det samme steds - nemlig i Fadervor - hedder, at man skal bede Gud om forladelse for sin skyld på samme måde, som man selv forlader sine skyldnere. I både Johannesevangeliet og Johannesbrevene er forsoningen ofte beskrevet som en kærlighedens tjeneste: "Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder" (Johannesevangeliet 4,10). Også mange af evangelieberetningers lignelser er billeder på den forsoning, Gud sætter i værk i Jesus. Det kommer måske tydeligst frem i lignelsen om den fortabte søn. Her overser faderen helt sin yngste søns svigt og overtrædelser, og modtager ham med fest og glæde (Lukasevangeliet 15,11-32). Så hvordan brydes den onde cirkel, hvor ondt avler ondt og hvor den sårede stamper sin forurettelse nedad i hakkeordenen? Kristeligt set er svaret, at det onde må besvares med det gode. Tilgivelse stræber mod soning, hvis den tilgivne drages ind i et fornyet fællesskab med den, der tilgiver. Således forstået bliver forsoning et rum for menneskelige forholds forandring og fornyelse i kærlighedens tjeneste. Forsoning handler også om, at vi som mennesker opdager vores grænse. At vi forsoner os med livet, som det er i sin endelighed. Som mennesker er vi spændt ud mellem en række muligheder og en grænse for vores selvudfoldelse. Forsoning er at lære at agte og ære de grænser. Det er inden for grænserne, at mulighedernes spillerum findes. Lektionens indhold 1.Youtubeklip vises -ASmDLjo (om konflikttrappen) 2.Rollespil om elevernes konflikter (i grupper). Filmes med Iphone. Konflikttrappens syv trin deles ud til eleverne 3.CL-struktur: Rollelæsning Konflikttrappens syv trin: Konflikttrappen viser, hvordan konflikter typisk udvikler sig, hvis der ikke gøres noget for at stoppe dem. Forståelse for konflikttrappen kan være med til, at en konflikt kan defineres til et trin for efterfølgende at blive løst. De syv trin:

4 S i d e 4 1.Her er der tale om en uoverensstemmelse, som hurtigt kan løses, hvis de involverede parter bevarer fokus på sagen. gjort noget for at stoppe konflikten her?... De andre elever svarer.. 2.Fokus flytter nu fra sag til person (personificering af problemet) 3.Problemet vokser og tidligere konflikter bringes i spil. Der generaliseres sprogligt ved at bruge ord som altid og aldrig. 4.Parterne opgiver at tale sammen. 5.Modparten ses nu som en fjende, der er helt uden for menneskeligt rækkevidde. 6.Fjendtligheden er åbenlys for enhver. Destruktive angreb. 7.Parterne kan ikke mere opholde sig på samme sted. De må adskilles fysisk. Vigtig pointe: Jo tidligere der bliver gjort noget for at nedtrappe konflikten, jo nemmere er den at løse. Rollespil (filmes med IPhone): Eleverne sidder i grupper og skal udvælge en konfliktsituation, som de selv har oplevet, været del af i skolen, til fodbold eller lign.. Når situationen er udvalgt skal de lave et lille drama med en afbrydende interviewer. Intervieweren har til opgave at bryde ind i skuespillet (imens står skuespillerne helt stille) og sige: Og nu er vi sådan cirka nået til trin 4 på konflikttrappen kunne man have Tekster til rollelæsning: Man kan med fordel arbejde med de bibelske tekster ud fra Den Nye Aftale, Det nye Testamente på hverdags sprog. Joh. Evang. 8,1-10: Kvinden grebet i utroskab. Men Jesus gik ud til Oliebjerget. v2 Ved daggry var han atter på tempelpladsen; hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. v3 Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud*; de stiller hende foran ham v4 og siger til ham:»mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, v5 og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder; hvad siger du?«*v6 Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. v7 Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem:»den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende.«* v8 Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. v9 Da de hørte det, gik de væk, én efter én, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran

5 S i d e 5 ham. v10 Jesus rettede sig op og sagde til hende:»kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig?«v11 Hun svarede:»nej, Herre, ingen.«så sagde Jesus:»Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere.«mat. Evang.: Uddrag fra Bjergprædikenen i kap. 5 Når du derfor bringer din gave til alteret og dér kommer i tanker om, at din broder har noget mod dig, v24 så lad din gave blive ved alteret og gå først hen og forlig dig med din broder; så kan du komme og bringe din gave.* I har hørt, at der er sagt: Øje for øje og tand for tand. v39 Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til* Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, v10 komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;* v11 giv os i dag vort daglige brød, v12 og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, v13 og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Stille nat ved krigsfronten: Under første verdenskrigs rasen brød freden pludselig ud blandt de kæmpende soldater i december på begge sider af fronten. Tyske soldater pynter et juletræ i en skyttegrav i december Juleaften trodsede de - sammen med fjendens tropper - deres overordnede og fejrede jul med lys, sang og gaver under første verdenskrig. - Det var mit livs største øjeblik, skrev den engelske løjtnant Charles Bairnsfather senere.* Lillejulaften langs fronten i Belgien stilnede skydningen af på tyskernes side. De franske og britiske officerer regnede med, at det var stilhed før stormen. Men så kom der levende lys op på kanten af de tyske skyttergrave. Briterne og franskmændene svarede med at skyde. Men tyskerne skød ikke tilbage.* I stedet kunne de høre julesangen Stille nat. Først sang en tenor akkompagneret af en kornet. Det var så smukt. Derefter sang de tyske soldater med. For hver 20. meter stod der et juletræ med små lys på, og de tyske soldater stod synlige for alle og sang. Franske og britiske soldater begyndte at klappe og sang med. De udvekslede gaver;

6 S i d e 6 cigaretter og chokolade. De sang. Og opdagede, at fjenden var unge mænd med drømme om en fredelig fremtid. Så spillede de fodbold. Og der kom forslag om at afgøre krigen med en rask fodboldkamp.* Også officererne deltog i våbenhvilen. Med fare for at få alvorlige reprimander. Men så kom generalerne til fronten og truede med krigsret, såfremt kampene ikke blev genoptaget. - Skyd, ellers gør vi det, og det bliver ikke på fjenden, skreg de. Overskriftmesteren: Overskriftsmesteren finder en dækkende overskrift til afsnittet. Overskriften skrives ned. Spørge-Jørgen: Stiller et spørgsmål til teksten. Det kan være et spørgsmål omkring noget, man ikke forstod, et provokerende spørgsmål eller gerne et spørgsmål, der omhandler konflikt/forsoning. Spørgsmålet skrives ned ved siden af overskriften. De tre tekster læses med rolleskift ved *: overskrift og spørgsmål skrives ned på papiret. Billederne fra Sanderum Kirke : Er medsendt som Power Point fil. Vises under lærerens genfortælling. Nogle af billederne printes ud og hænges på væggen til brug for elevernes post-it Rollelæsning: Grupperne får de tre tekster. Desuden får de et stykke papir. Først læses tekst 1 fra begyndelsen til *. * angiver, at rollerne skiftes i gruppen. Alle i gruppen når både at være oplæser, referent, overskriftsmester og Spørge-Jørgen til alle tre tekster. Der er fire roller: Oplæser, referent, overskriftsmester og Spørge-Jørgen Oplæser: Læser fra * til * Referent: Referenten giver et referat af det vigtigste indhold af afsnittet Når grupperne er færdige læses overskrifter/spørgsmål op in plenum og læreren samler op. Læreren genfortæller i korte træk konflikterne (Joh. evang. 18,1-24; 28-40; 19,1-30), der førte til Jesu korsfæstelse. Læreren gør brug af billederne. Inden genfortællingen opfordres eleverne til at have deres overskrifter/spørgsmål for øje. Hvis eleverne synes, de har en overskrift/spørgsmål, der kunne passe til et af billederne fra Sanderum Kirke, skal de skrive det på en post-it og sætte det på billedet efter lærerens genfortælling. Herefter opsamling med henblik på konflikt, forsoning, om Jesu tilgivelse af alle dem, der svigtede ham. Gud forsoner sig med mennesket, så et menneske kan leve med sit liv uanset hvordan det blev og så et menneske selv kan orientere sig mod forso-

7 S i d e 7 ning i sine forskellige menneskelige relationer. 2. lektion Formål: At give eleverne en forståelse af, hvilke elementer der må være til stede for at en forsoning kan komme i stand. Samt give eleverne en viden om det kristne bud om forsoning set i forhold til den kristne forsoningslære og buddet om fjendekærlighed. 1.Glimt fra dokumentarudsendelsen Ansigt til ansigt med en røver - ansigt-til-ansigt/dr1- dokumentaren-ansigt-til-ansigt-1-3#!/ 2.Arbejde med personerne i udsendelsen, deres mimik, reaktion og udvikling 3.Gruppearbejde: Lignelsen Den fortabte søn. Beskrivelse af de processer personerne i lignelsen må igennem for at komme til forsoning 4.Gruppearbejde: Sammenligning mellem forsoningsproces i dokumentarudsendelse og lignelse 5.Opsamling 6.Præsentation af forsoningstrin set i forhold til den kristne forsoningsteologi og med reference til den sydafrikanske Sandheds- og Forsoningskommission 7.Afrunding med klip fra interview med Desmond Tutu, som taler om, hvordan man tilgiver; what do you do to forgive someone? v=uo2lggqtjqm Ad1. Se glimt af dokumentar filmen Ansigt til ansigt med en røver Fra 0-3,20 og 8,22-9,49 (forhistorie), 14,12-22 og (mødet mellem offer og gerningsmand) i alt 15, 35 minutter Orientering om filmen: Dokumentarfilmen er 1 ud af udsendelsesrække på 4. Udsendelsen viser, hvordan Konfliktrådet arbejder. Man ser, hvordan offer møder gerningsmand, bl.a. som et led i forebyggelse af kriminalitet. Konfliktråd er et møde mellem den forurettede person og gerningspersonen. Det er frivilligt for begge personer at deltage i mødet, der finder sted med en mægler som mødeleder. Konfliktråd har været i forsøgsordning siden 1994 og trådte endeligt i kraft i Målet med konfliktråd er, at den forurettede får mulighed for at fortælle gerningspersonen, hvilke konsekvenser gerningen har haft og hvad der er sket efterfølgende for den forurettede. Ligeledes får

8 S i d e 8 gerningspersonen mulighed for at forklare sine handlinger direkte over for den forurettede. Ad2. Elevopgave Hver anden elev får til opgave at holde øje med gerningsmanden, David, i udsendelsen. Og hver anden af eleverne skal holde øje med offeret, den ældre mand. Eleverne skal lægge mærke til mimik, reaktion og udvikling hos personen. Derefter taler de to og to om deres iagttagelser; den ene har holdt øje med offeret, den anden med røveren. Efter at have talt om mimik og reaktion skal de sætte sig i røverens/offeret sted: Hvordan ville du selv have haft det i den situation? Sluttes af med en samtale i plenum. Ad3. Gruppearbejde: Lignelsen om den fortabte søn Lukas 15, Brug gerne oversættelsen fra Den nye aftale Læreren genfortæller lignelsen på en levende måde. Eleverne deles ind i grupper. Hver gruppe får en kopi af lignelsen. Bagefter samtaler de med hinanden om, hvilke processer den yngste søn gennemgår på vej mod forsoning med faderen. Derefter overvejer de faderens proces på vej mod godtagelse af sønnen. Her skal de bruge deres forestillingsevne. Endelig ser eleverne på den ældste bror og samtaler med hinanden om, hvilke tanker han må have gjort sig om sin bror og hvilket valg han mon tager. Ad4. Forsættelse af gruppearbejde: Forsoningsprocesser i lignelse og dokumentarfilm Eleverne skal nu ud fra lignelsen om den fortabte søn og Konfliktrådets dokumentarfilm beskrive, hvilke trin/handlinger, der må til i en forsoningsproces, for at der kan ske en genoprettelse af et forhold/venskab. Ad5. Opsamling fra de forskellige grupper. Læreren samler nu i punkter de processer, som er vigtig for en forsoning. Det kan være følgende: erkendelse og sorg over skyld, initiativ og handling til at møde offer, tilståelse, undskyldning og konkret tiltag som viser vilje til tilgivelse. Citat fra Desmond Tutus bog: Gud har en drøm: Sand forsoning er baseret på tilgivelse, og tilgivelse er baseret på sand tilståelse, og tilståelse er baseret på anger, på sønderknuselse, på sorg over det, man har gjort. Ad6. Præsentation af forsoningstrin set i forhold til den kristne forsoningsteologi og med reference til den sydafrikanske Sandheds-

9 S i d e 9 og Forsoningskommission Læreren giver eleverne et kort indblik i Sydafrikas apartheid og ophævelsen af denne samt et indblik i Sandheds- og Forsoningskomissionen. Der kan tages afsæt i følgende: I Sydafrika blev apartheid, adskillelse af den sorte og hvide befolkning, officielt indført i Her blev ægteskab mellem forskellige racer ulovliggjort. Der blev indført racistiske opdelinger, f.eks. separate parker, busser, strande, hospitaler, skoler m.m. Racisme havde gennemsyret hele samfundet i Sydafrika længe før apartheid formelt blev indført den blev bare finjusteret da nationalisterne overtog magten i Alting var med til at få de hvide til at tænke og handle på en bestemt måde. Man kan næsten sige, at de var programmeret til det. Selv de sorte kunne tage sig i at overtage og acceptere en hvid definition på livet og gik ubevidst ud fra, at hvide mennesker på en eller anden måde stod højere og var dygtigere end sorte. Således fortæller den sorte biskop Desmond Tutu, hvordan han en dag han var ude at flyve med et fly bemandet af sorte, måtte tage sig selv i at betvivle, om det nu var sikkert nok. Han havde sat sig i de hvides sted og kunne pludselig se, hvordan man kan blive programmeret til at tænke racistisk. Desmond Tutu siger, at man må sige til sig selv i enhver konfliktsituation: Havde det ikke været for Guds nåde, kunne det have været mig. Det betyder ikke, at de sorte skal tilgive hvad de og det hvide samfund i Sydafrika har gjort eller har ladet ske. Men man får større medfølelse med dem efterhånden, som man bliver mere og mere bevidst om, hvordan man også kan bukke under for sådanne kræfter. Der er håb forude, siger Desmund Tutu, fordi de hvide viser sig at være mennesker skrøbelige mennesker med evnen til at forbedre sig, hvis de blot kan komme ud af selvretfærdigheden og dæmpet og ydmygt sige: Jeg er ked af det, tilgiv mig/os. Apartheiden i Sydafrika blev ophævet. Den demokratiske valgte regering kom på plads og omverdenen forventede et blodbad. De forventede, at mennesker der havde været ved at flå hovederne af hinanden ikke kunne komme til at leve fredeligt sammen. I stedet for at straffe de skyldige, lavede man et alternativ til retten, nemlig en Sandheds- og Forsoningskommission, hvor offer mødte sin gerningsmand. Gerningsmanden skulle være villig til at høre på offeret og dennes forurettet hed. Ofret udtrykte vilje til at tilgive og gerningsmand kunne fortælle deres historie om bestialske handlinger, mens de bad om tilgivelse fra de mennesker, de havde gjort så blodig uret.

10 S i d e 1 0 Det er vigtigt, at gerningsmanden ser sandheden i øjnene og er villig til at undskylde. Gerningsmanden må nå frem til erkendelse af sin skyld Tilgivelse og forsoning handler ikke om at foregive, at tingene forholder sig anderledes, end de gør. Det drejer sig ikke om rygklapperi eller om at vende det blinde øje til uretten. Den sande forsoning åbenbarer det frygtelige, misbruget, smerten, nedværdigelse, sandheden. Mange valgte Sandheds og Forsoningskommissionen frem for rettens vej. Det var ikke enkelt. Nogen synes, at gerningsmanden slap for billigt og nogen betvivlede også angeren. Som det vil være i enhver konfliktsituation, hvor forsoning prøves. Gruppearbejde: Teologiske referencer til forsoning: Gruppearbejde med afklaringskort som hjælp til tekstforståelse Eleverne deles ind i grupper, hvor de hver især arbejder med nogle bibelske tekster, som sætter forsoning i centrum. Læreren skriver følgende kategorier på tavlen: Spørgsmål til teksten, Det her er jeg uenig i fordi??, Det her er jeg enig i fordi?? Hver elev får tre kort til at skrive sine svar på. Efter et par minutter lægges kortene i tre bunker på bordet med den blanke side op ad. Herefter trækker de på skift et kort og taler om svaret. Matt. 5,43-48 Opfordring til fjendekærlighed Rom. 14,7-13 Opfordring til ikke at dømme hinanden Luk. 6, Splinten og bjælken i øjet Kol. 3,13-15 Buddet om tilgivelse Matt. 18, Hvor mange gange skal vi tilgive? Efes. 4,32-5,1-2 Som Kristus tilgav Eleverne skal prøve at finde paralleller eller modsætninger mellem den kristne tale om forsoning og så den sydafrikanske Forsonings- og Sandhedskomissions måde at gribe forsoning an på. Hver gruppe fremlægger kort deres teksts anliggende og påpeger, hvordan denne tekst evt. kan have været idegrundlag for Sandheds- og Forsoningskommissionen. Flere af teksterne henviser til Jesu tilgivelse af os, som begrundelse for opfordring til vores tilgivelse af hinanden. Det er en kristen grundtanke, at vi blev forsonet med Gud gennem Kristus. Hans tog menneskets skyld og straf på sig, for at vi kunne gå fri. Dette betegnes

11 S i d e 1 1 som den ultimative kærlighedshandling. Guds kærlighed fremstilles i Joh.3,16, som den eneste mulige løsning på konflikten mellem Gud og mennesker. Rom. 5,18-20, Joh. 3, 16 og Joh. 4,10 - er skriftsteder, som taler for denne tanke. Der findes konflikter, som kun løses med livet som indsats. Filmklippet er et godt eksempel på en sådan konflikt. Vis You Tube klip: Maximilian Kolbe watch?v=hkokl592sgo En sand beretning om en mand, der under 2. verdenskrig tog sine medfangers straf og gik i deres sted. v=uo2lggqtjqm En fin enkel beskrivelse af, hvad der skal til for tilgivelse og hvordan man kommer der til. You tube klippet bruges som afrunding på undervisningen. Håbet bærer enhver tilgivelse. Håbet om at vores fællesskab kan blive til venskab igen. Læs evt. 1. Kor. 13, 4-7 om kærligheden og hvilke elementer kærligheden indeholder Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre; men størst af dem er kærlighed Jesus Kristi liv har været inspiration for mange, således også for Maximilian Kolbe. Enhver forsoning kræver sine ofre af både offer og gerningsmand. Man må slippe vrede/ fornærmelse og man må slippe sin ret eller sine undskyldninger for at retfærdiggøre sig. Noget må gives for at komme i møde. Ad7. Hvordan tilgive og hvad bærer tilgivelsen? You Tube klip med Desmond Tutu: What do you do to forgive someone

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 K o n f i r m a n d t r æ f f o r d i n e k o n f i r m a n d e r! Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 Konfirmandtræf anno 2014 den gode ånd, fællesskab og Helligånden

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

uden for døren, for det er faktisk ikke spor rart at være sat udenfor lock outet fra fællesskabet sendt ud i kulden, hvor der hverken er løn eller

uden for døren, for det er faktisk ikke spor rart at være sat udenfor lock outet fra fællesskabet sendt ud i kulden, hvor der hverken er løn eller Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 28. april 2013 kl. 9.30 4. søndag efter påske - Konfirmation Johannes 8,1-11 Salmer: 749-29 478-192 v1+2+3+5+7+9-752 v.4+5 Men Jesus gik ud til Oliebjerget.

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Introduktion til hæftet.

Introduktion til hæftet. Introduktion til hæftet. Kære leder. Værsgo her har du FDFs nye forkyndelsesmateriale 12. 12 er et materiale, der gerne skulle give den erfarne leder nye indspark til forkyndelsesarbejde ude i kredsen

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen!

Mobningog Ondskab. Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobningog Ondskab Et inspirationsoplæg fra Folkekirkens Skoletjeneste i Køge - for udskolingen! Mobning Mobning og Ondskab Indholdsfortegnelse Mobning og Ondskab Inspirationsoplæget er udarbejdet af Folkekirkens

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Retfærdighed og hævn. Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti. www.bornogengle.dk

Retfærdighed og hævn. Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti. www.bornogengle.dk Retfærdighed og hævn Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti www.bornogengle.dk 2009 Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti - et samarbejde mellem skole og kirke.

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Projekt næstekærligheden

Projekt næstekærligheden Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere