løst og fast omkring Skørping Skakklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "løst og fast omkring Skørping Skakklub"

Transkript

1 løst og fast omkring Skørping Skakklub 36. årgang, nr. 3 Januar 2010 Efter et par forsidediagram m er fra m oderne turneringer, snupper vi denne gang en partiafslutning fra et parti, der er over 70 år gam m elt. M en skakkvaliteten er der bestem t ikke noget i vejen med. I den kom plicerede stilling er hvid i trækket. H vad spiller han? Se evt. løsningen på side 31. O Klubturneringen En overraskende Pokalsejr Og en overraskende Lynpokalsejr Losning på 2000 årsquiz + årsquiz 2010 Poul Erik Sim onsen opnår 2. plads i Nordjysk Seniorskak

2 H årfin afgørelse på klubturneringens forste halvrlpl A fgørelsen på efterårsturneringen blev knivskarp - i hvert fald for gruppe 1 's vedkom m ende. I gruppe 2 var der derim od ikke m egen spæ nding undervejs, idet Sven Erik stod for den store præ station at vinde sam tlige 7 partier! E ndelig lagde gruppe 3 sig m idt im ellem, idet m an nok fandt en klar vinder, m en dette skete først i den afsluttende runde. T urneringen havde 25 deltagere, hvilket gør den til en a f de allerstørste klubturneringer i N ordjylland. D er er grund til at rette en tak til de m edlem m er, som m eldte sig til turneringen, selv om de på forhånd vidste, at det ville blive svæ rt at kom m e til alle 7 partier. Ja, m åske var enkelte endda klar over, at de m åtte opgive et parti eller to uden kamp. Skem aet nedenfor viser turneringsplanen for øverste gruppe, m en giver ikke et helt sandfæ rdigt billede a f turneringens gang, idet usæ dvanlig m ange partier i puljen blev spillet på andre tidspunkter end de beram m ede. Således resterede kun to partier, da vi nåede frem til den 2. novem ber. M en det ene a f disse to var helt afgørende. N iels Chr. D avidsen havde spillet fæ rdig på forhånd og opnået 5 points. Jakob Søgaard og H ans A ndersen havde hver 414 points forud for runden. D et betød altså, at en eventuel vinder a f deres indbyrdes parti (virkelig god turneringsplanlæ gning!) ville snuppe halvårsm esterskabet, m ens det også kunne forudberegnes, at en rem is ville føre til, at Jakob Søgaard satte sig på tronen. H an ville i så fald nem lig opnå en bedre korrektion end de to konkurrenter. Nr. Skørping Efterår Telefon lait PIc Johannes Struijk I 0 / Vi Hans Andersen Vi 1 /2 / Vi R egnar Sim onsen / 2 0 / 2 / Vi M orten M. Hansen Vi / Jens Ole Andersen / / Jakob Søgaard /2 / >/ Vi Niels Chr. Davidsen '/ / 2 '/2 / Brian Pedersen / /

3 Som m an kan se, vandt Hans Andersen partiet og derm ed halvårsm esterskabet, m ens Niels Chr. Davidsen blev nr fm alepartiet vandt je g m ed sort en bonde efter 17 træk, og selv om partiet blev på m ellem 40 og 50 træk, blev det i den sidste ende afgørende. - Ingen af de 3 topplacerede spillere leverede en tilnæ rm elsesvis fejlfri turnering. Selv burde je g fx have tabt en bundrådden stilling til Brian, m ens je g til gengæ ld burde have ført en sæ rdeles gunstig stilling m od N iels Chr. til gevinst. R egnar spillede ikke helt op til vanlig standard, og Johannes slap ikke helt ^kadesfrit fra at spille langt m ere eksperim enterende end ellers. - Jakob var selvfølgelig tilfreds m ed sin stæ rke turnering, og Brian leverede også en god præ station m ed løfter om noget endnu bedre. I det hele taget har Brian haft et godt efterår - m ed én klar undtagelse: Løvfaldsturneringen. - For M orten og Jens O le var det en hård turnering, og det blev kun til enkelte rem iser. M on ikke de holder bedre fast, næ ste gang de dukker op i vores fineste række? 1 gruppe 2 vandt Sven Erik Østergaard ganske suveræ nt. H an gjorde sim pelt hen rent bord m ed 7 pinde i streg. N oget tilsvarende er m eget sjæ ldent sket i vores øverste eller næ støverste gruppe. Selv om der næ sten altid skal en del held til for at levere en sådan præ station, var det faktisk ikke tilfæ ldet her. Sven Erik kom faktisk bedst fra start i alle hans partier, og trods lidt tidnød hist og her lykkedes det også for ham at bjærge høsten ubeskadiget i hus. Sven Erik er derm ed tilbage i øverste gruppe - og der synes han nok også selv, at han hører hjem m e! - N um m er to blev - også ganske sikkert - Jesper Møller. O gså han lagde ud m ed 4 sejre, m en så blev han standset på knockout i 5. runde a f Sven Erik, som netop der spillede et overlegent og sm ukt parti. M en andenpladsen kom ikke i fare. Nr. Skørping Efterår Telefon Ialt Plc Poul Erik Sim onsen / 2 0 I Erik 0. Knudsen '/ ) l'/ Jesper M øller ( Patrick Lem onnier » Peter Langeland '/i Peter Riis M øller ( Claus Jacobsen /i Zi Sven Erik Østergaard I

4 En anden M ølier - Peter Riis - var spået et m uligt gennem brud i turneringen. M en han kom skidt fra start m ed 1 a f 4. H elt galt gik det i første runde, hvor han stod klart til gevinst, m en m åtte bide i græsset til sidst. O g det allerværste var sikkert, at det skete mod hans eget faderlige ophav. Peter rundede dog pænt af, men nu skal det snart til at være. det m ed gennem bruddet! - Blandt de øvrige kan det noteres, at Erik ikke rigtig fik succes med sin ellers så positive og aggressive spillestil. 1 m ange partier stod han ellers lovende efter åbningsfasen, m en antallet a f points blev m oderat. - Endelig var Peter Langeland også en a f gruppens favoritter. Længe gik det da også fint, m en han skuffede lidt m ed to tab til slut. G ruppe 3 blev også ganske spæ ndende m ed 4 spillere m ed i kam pen om de to præm ier. Efter to runder var der overraskende nok kun to tilbage med m aksim um. V agner og Stener, og de spillede så rem is. Det skulle senere vise sig, at det faktisk var gruppens to stæ rkeste spillere, der her tørnede sam men. Efterfølgende vandt begge en ræ kke sejre, m en m ed én undtagelse: i 5. runde m åtte V agner ned m od Preben Jørgensen. Det blev udslaggivende for, at Stener Mousten vandt m ed 614 p foran Vagner Christensen m ed 5'/a p. - Preben fik gang i spillet i denne turnering, og så fik Jonas Sim onsen noget a f et gennem brud, som førte til en flot tredjeplads. - 1 det resterende felt blev der spillet en lang række udm æ rkede partier, og det var glædeligt, at kun m eget få partier ikke kunne gennem føres rettidigt, hvilket ellers blev besværliggjort af, at der var tale om en M onradgruppe. Nr. Skørping Efterår Telefon Ialt PIc. 1 Jonas Simonsen ) X Ulrich Fahrenberg '/2 1) 3'A X 3 Preben Jørgensen I 1 I 1 1) Stener M ousten Vi '/ X M artin Fahrenberg X N iels Chr. Rod Thomsen ( V i 0 l > / X Andreas Simonsen (I X 2 8 Vagner Christensen Vi !4 2 X Hans Gullestrup

5 V inderne a f gruppe 2 og 3 rykker nu op, og vinderen a f gruppe 1 er også garanteret en fortsat tilvæ relse d e r... M en da der nu skal spilles i 6-m andsgrupper, vil der blive tale om en hel del om rokeringer, som m åske i første om gang kan virke lidt overraskende, m åske græ nsende til det uretfæ rdige for nogle. M en alt bliver afgjort på basis a f de friskeste ratingtal (se dem i artiklen om årets højdespringer) og således efter de principper, der er blevet fastsat på generalforsam lingerne. * HA En pokalsejr kræ ver lidt held undervejs M ed 21 deltagere fik årets pokalturnering en rigtig god tilslutning. D er var ikke æ ndret på system et i forhold til de foregående m ange år, så på den første spilleaften skulle antallet a f tilbagevæ rende spillere bringes ned p å 16, sam tidig med at disse 16 igen skulle deles i 8 seedede og 8 useedede forud for 2. spilleaften. Det skete ved at inddele de 21 i 4 grupper. D e 8 ratingstæ rkeste a f de tilstedevæ rende blev fordelt m ed 2 i hver gruppe, m en derudover var der tale om fri v o d tr..., øh lodtræ kning. A f topspillerne m anglede Steen M øller og Jacob Fog sam t Jens Ole A ndersen. M en helt overraskende var det ikke, da turneringsfom ien kræ vede, at man kunne spille 3 m andage i træ k, og det har de næ vnte, travle m ennesker det ikke så let m ed. D esvæ rre m åtte en anden a f favoritterne, selveste pokalvinderen fra 2007, Jakob Søgaard, også m elde fra, da han skulle på kursus i Jonkoping. Nå, heldigvis var der stadig en lang ræ kke kom petente spillere tilbage. E fter ca. 3 tim er stod resultaterne a f den indledende runde, hvor der spilledes alle m od alle i hver gruppe, fast, og diverse om kam pe var også gennem ført. På papir så det sådan ud: Indledende runde: GruDDe 1: 1. Hans Andersen 5 2. Brian Pedersen 4 3. M orten M. H ansen 3 4. M artin Olesen IV.i 5. Patrick Lem onnier 1 6. Ulrich Fahrenberg '/2 5

6 G ruppe 1 var - og det var m åske ikke let at se fra starten - lidt a f en supergruppe. Først og frem m est skulle m an her spille et parti m ere end i de andre grupper og altså bruge tre kvarter mere. M en det skulle vise sig, at 3 a f de 4 senere sem ifm alister skulle kom m e herfra! Stakkels Patrick og Ulrich! Ellers fik gruppen på ingen måde noget uventet forløb. Gruppe 2: 1. Arne Søgaard Niels Chr. Davidsen Jonas Sim onsen 2 4. Siener M ousten 1 5. Niels Clir. R. Thomsen 0 Omkamp: Arne Søgaard - N iels Chr. Davidsen 1-0 H eller ikke nogen sensationer her, selv om det vel ikke var ventet, at Søgaard kunne klare N iels Chr., m en m åske spillede det ind, at opgøret jo ikke ville få nogen praktisk betydning? Gruppe 3: I. Sven Erik Østergaard Claus Jacobsen Vagner Christensen 2 4. P oul E rik Sim onsen l / i 5. Peter Langeland 14 D enne gruppe virkede på forhånd m arkant m ere lige end de øvrige. A lligevel in dtraf den første pokalsensation her, for hvem ville have troet, at Peter Langeland ikke var i stand til at indtage blot en fjerdeplads? M en alt gik i fisk(!) for ham denne aften, og han m åtte vinke farvel til en turnering, der ellers står godt til hans aggressive og chancebetonede spil. - U ventet var det derim od ikke, at Sven Erik fortsatte med sine gode resultater, og Claus gled så m ed over i 2. runde som seedet. Gruppe 4: 1. Regnar Simonsen Johannes Struijk 314 i. Jesper M øller 2 4. Preben Jørgensen 1 5. Martin Fahrenberg 0 Om kam p: Johannes Struijk - Regnar Sim onsen 0-1 Her gik alt efter en snor. M åske var det dog en sm ule afvigende fra det norm ale, at R egnar kunne besejre Johannes i "finalen?! 6

7 ! 2. runde: Jonas Sim onsen - Brian Pedersen Preben Jørgensen - R egnar Sim onsen Sven Erik Ø stergaard - M orten M. Hansen Johannes Struijk - V agner C hristensen Stener M ousten - N iels Chr. Davidsen Poul Erik Sim onsen - Claus Jacobsen A rne Søgaard - M artin Olesen H ans A ndersen - Ulrich Fahrenberg H er indtrådte U lrich Fahrenberg som reserve i stedet for Jesper M øller, som blev forhindret i at kom m e. - O ttendedelsfinalerne bød på én sensation, og så var der optræ k til en anden undervejs. Det store brag indtraf i partiet m ellem Søgaard og M artin O lesen, hvor førstnæ vnte ret planm æ ssigt vandt m odstanderens dronning m idt i partiet. G anske vist var prisen et tårn og en officer, m ens sorts (Søgaards) stilling virkede også klart bedre. M en efterhånden fik M artin etableret listige m odchancer, og i begyndende tidnød endte det hele m ed, at han satte Søgaard mat! Søgaard roste bagefter sin m odstander i høje toner og gav udtryk for, at han straks fra begyndelsen a f partiet kunne m æ rke, at han sad over for en m eget stæ rk m odstander. Flotte ord til Martin! D et uventede lurede også i partiet m ellem Jonas og Brian, hvor m an kom over i et tåm slutspil m ed tårn og 3 bønder på hver side. D et skete efter glim rende spil fra Jonas side (pas på ham i fremtiden!-). G anske naturligt koncentrerede Jonas sig nu om at vinde endnu en bonde eller to. M en den altid snu Brian havde andre planer: han gik trods det beskedne m ateriale efter at sæ tte m odstanderen m at - og det lykkedes! - R egnar, Johannes, N iels Chr. og je g vandt uden de store svæ rdslag. I de to partier uden nogen klar favorit vandt Sven Erik og Claus over henholdsvis M orten og Poul Erik. I sidstnæ vnte parti stod G erdinggraveren ellers klart bedst, m en efter et par bukke vendte billedet. 3. runde: N iels Chr. D avidsen - Johannes Struijk Claus Jacobsen - M artin Olesen Sven Erik Ø stergaard - Brian Pedersen Hans A ndersen - Regnar Sim onsen!4 - Z B landt de 8 spillere trak de to største overraskelser hinanden, og her vandt M artin forholdsvis ubesvæ ret det indbyrdes opgør. Johannes m åtte derim od ud i en hård og langvarig kam p, før videre deltagelse var sikret. H an stod udm æ rket i det første parti, m en m åtte til sidst lade sig nøje med rem is. M en i det efterfølgende lynslutspil trak han det længste strå, og turneringens på papiret stærkeste spiller var derm ed ekspederet ud i m ørket. - Brian satte en stopper for Sven Eriks 7

8 fantom efterår (dette var vist nok hans første tab i et alvorligt parti siden en gang i første halvdel a f 2009), og så vandt je g over pokal vinderen fra Det så således ud: Hvid: Hans Andersen Sort: Regnar Simonsen Spillet d l,s B d 5 2, c4 e6 3, g3 Sf6 4, cxd5 exd5 5, Lg2 Le7 6, , d4 Te8 8, Sc3 c6 Indtil videre har partiet kun adskilt sig m inim alt fra andre partier m ellem os (m ed sam m e farvefordeling). Jeg har ikke nogen standardplan her, m en forsøger m ig denne gang m ed et m inoritetsangreb, dvs. en aktion på dronningfløjen bestående i bondetræ kkene a2-a3, b2-b4 og siden b4-b5 for at give sort flere svage bønder. A ltså 9, a3 a5!? U alm indeligt her i dronninggam bit, m en ofte set i fx engelsk. 1 det følgende fam ler vi begge rundt som i mørke. 10, Db3?! 10, Dc2 m å være bedre. 10, - Ta6!? U ventet for mig. Sort truer nu med - Tb6, men m on ikke den placering i virkeligheden er fejlagtig? Tårnet m ed b7-bonden bag sig gør ikke m eget gavn i b-linien. A lligevel forebygger jeg m ed 11, Sa4?! Ikke nogen god placering til springeren. 11, - Sbd7 12, Dd3 Se4 13, Sc3 H vids to sidste træ k er selvfølgelig en indrøm m else af, at den tidligere plan var hen i vejret. M en det er da i sig selv en positiv ting. Eneste kom pensation for tidstabet er vel det m ystisk posterede tårn på a6. M en det burde Regnar nok snarest m uligt give flere m uligheder m ed c6-c5. 13, - Sdf6 14, Se5 Lf5 15, D d l Ld6 16, Sd3 Udm æ rket, m en i virkeligheden m åske også nødvendigt. 16, - De7 Vel beregnet på at forebygge hvids næste træk. 17, Lf4!? Alligevel. Hvid er om sider ved at være klar til at foretage sig noget drastisk på dronningefløjen (b2-b4 med hvad d eraf følger), m en der er jo også en taktisk side a f sagen. 17, - Sxc3 Efter lidt betæ nkning beslutter R egnar sig for at gå efter bondegevinsten. 18, bxc3 E fter 18, Lxd6? Sxdl 19, Lxe7 Txe7 vinder sort en bonde. 18, - Lxa3 19, Db3! Bedre end første g an g,jeg spillede dam en dertil. Sort vinder altså alligevel ikke en bonde. 19, - Ld6 E fter partiet m ente jeg, at sort her burde spille 19, - Lxd3. Jeg ved ikke, om Regnar havde regnet på det under partiet, m en vi kom frem til, at det næppe er bedre end 19, - Ld6. 20, Lxd6 Dxd6 21, Sc5 Prim æ rt spillet for at undvige den førnæ vnte afbytning. 21, - Taa8 Det bedste, tror jeg. Sort kom m er altså på en m åde alligevel til at bøde for den m ærkelige tåm placering på a6. 22, Sxb7 22, D xb7?? Teb8 dur jo ikke. 22, - Dc7! Hov, så m ister je g alligevel en bonde. En binding a f springeren på b7 tør je g ikke indlade m ig på. 23, - Txe2 24, T fel a4? Her forsøger R egnar at afgøre partiet taktisk, hvilket giver bagslag. Bedre er 24, - Tbe8, om end hvid vist klarer sig efter 25, Txe2 Txe2 26. L13 (26, D a4 eller 26. D dl kom m er også på tale) Td2?, 27, Txa5! Eller her 26, - Te8, 27, Db7! M en klare gevinststillinger for hvid er her selvfølgelig ikke tale om. M ed tekstræ kket skubber Regnar deis sin farlige fribonde et skridt fremad, og dels stiller han hvid over for en fælde.

9 E fter tre runder i holdturneringen i 2. division, syntes je g det er relevant, at vise et billede af spillerne der sikrede oprykningen fra M esterklassen, og de glade spillere ses herunder. Fra venstre NCD, J.Streuijk, H.A., Steen M, Jacob F. og S.E.Ø. I næste num m er vil der blive bragt et kunstnerisk redigeret billede a f selv sam m e spillere, lavet a f den stærke kvindelige skakspiller Carina Jørgensen. Se i øvrigt Carinas hjem m eside: NC 9

10 o H er bruger jeg en stor del a f den sparsom m e tid,je g har tilbage. M en heldigvis fornuftigt, for je g vælger 25. Txc2! Træ kket er jo egentlig logisk for to tårne er jo norm alt helt O K i bytte for en dronning. M en der er dog nogle ting, der skal regnes nøjagtigt ud. og sorts bonde på b3 er jo også pludselig blevet noget a f en m agtfaktor. Fælden, Regnar havde udtæ nkt til m ig, var vist nok 25, Sxa4? Lc2!, m en selv her kan hvid vist holde skindet på næsen efter 26, Db6! M en ser m an det i farten??? 25, - axb3 26, Txa8+ Lc8 27, Lh3! Afgørende. 27, - b2 28, Txb2 Se8 29, Txc8 I)e7 30, Ld7 M an er vel fair og giver m odstanderen en "chance? 30, - D el+ 31, Kg2 og sort gav op. Sidste års pokalvinder var ude. 1-0 En noget heldig sejr, m en det skulle blive m eget bedre senere i turneringen! H erefter var der en uges pause, før de 3 sidste spillere skulle elim ineres. Interessant nok havde kun én a f de tilbageværende prøvet at vinde pokalen, nem lig undertegnede. Så udsigterne var lyse for at fa et nyt navn på en a f klubbens pokaler, hvilket m an jo sukker noget efter oven på m ange år med Davidsen, Søgaard, Sim onsen, Andersen, M øller og enkelte andre. - M en... Sem ifinalen Johannes Struijk - Brian Pedersen 0-1 H ans A ndersen - M artin Olesen

11 Sem fm alerne blev forholdene taget i betragtning ganske udram atiske. E fter akavet åbningsspil fik jeg nogenlunde styr på stillingen og efterhånden opbygget en stilling m ed pres på dronningfløjen. Her valgte M artin at give en kvalitet, m en i det lange løb fik han ikke tilstræ kkeligt m ed spil folden. 1 det andet parti fik Johannes tilsyneladende fordel, m en Brian ivæ rksæ tte om kring træ k et m eget kraftigt m odangreb, der m edførte deplacering a f flere a f hvids vigtigste brikker. O g lang tid yderligere gik der ikke, før den sorte gevinst var en realitet. Finale: Brian Pedersen - H ans A ndersen Z2 -Z Forud for finalen var det m it indtryk, at Brian havde spillet flere rigtig gode partier. G anske vist var han lidt i vanskeligheder m od Jonas, m en her havde han trods alt udpønset en sm art m at. M it eget spil havde sådan set væ ret nogenlunde, m en sejrene var kom m et i land ved at lukrere på andres fejl - se ovenstående. G ennem hele efteråret havde je g vundet en del partier m od Brian, m en je g havde været uforskam m et heldig de fleste a f gangene. Hvad denne analyse m åtte føre til, ved je g ikke - og Brian næ ppe heller - så vi satte os raskt til bordet - nu m åtte det briste eller bære! Hvid: Brian Pedersen Sort: Hans Andersen Spillet d I, d4 Sf6 2, Lf4 c5 3, e3 cxd4 4, exd4 g6 5, Sf3 Lg7 6, c , Le2 (16!? Skal bonden til d5 eller d6? E t svæ rt spørgsm ål, m en de seneste gang har je g mod B rian valgt opstillinger med d6. 8, 0-0 Db6?! Jeg tror, at dette tidlige dronningeudfald er forhastet. B edre er nok en alm indelig udvikling a f de lette officerer begyndende m ed 8, - Sc6. 9. Db3! Et godt træ k, m en je g troede faktisk ikke, at Brian ville spille sådan. Nu giver afbytning på b3 hvid en dejlig bondeform ation, m ens afbytning på b6 om vendt giver m ig nogle ræ dselsfulde bønder. D erfor m åtte je g enten flytte dam en hjem igen (pinligt) eller gå ind på 9, - S b d 7,10, Sbd2 Te8 Jeg ville gerne gennem føre e7- e5. 11, Lc4 d5 12, Lb5 a6 13, Lxd7 Sxd7 14, Sg5!? I)xb3?l Her skulle den sorte dronning m uligvis forsøge sig med en ny karriere på den anden fløj, altså 14, - Df'6l? 15, axb3 e5 Det v ar jo også min plan, m en m åske kom den for tidligt til udførelse. Brian udnytter i hvert fald m in dårligt udviklede stilling. 16, T fel! F6 17, Sgf3 K17 18, dxe5 Sxe5 19, Sxe5fxe5 20, Lg3 På en m åde skulle je g jo væ re godt tilfreds m ed løberparret i en ganske åben stilling, m en det er ret vanskeligt at holde m ine to centrum sbønder under kontrol. 20, - Ld7 21, c4!? D et havde jeg ikke kigget på, men det skaffer et eller flere gode felter til den hvide hest. 21, - d4? D er var ikke tid til dette træk. H vids springer slår nu til m ed kraft. 22, Se4 M eget ubehageligt, m en desvæ rre gik alvoren først op for m ig, da springeren landede på e4. 22, - Kg8 23, Sd6 Te7 24, Sxb7 Lf5 O m sider står m ine løbere godt for at understøtte bøndernes frem m arch. 25, Sc5 d3? B edre var givetvis 25, - e4. 26, Tadl M ed dette sim ple træ k vinder hvid m in gode bonde. N u besvares Td8 nem lig m ed 27, Lh4, så derfor 26, - e4?!? Jeg kunne godt se, at han bare kunne slå, m en hvad ellers? 27, Sxd3 Td8?? N år trækket var skidt for to træ k siden, er det det nok også nu. E fter 27, - Tee8 får jeg da i det m indste 11

12 bonden på b2. 28, Sc5?? Selvfølgelig skulle Brian have spillet 28. Lh4. M en han var nok allerede begyndt at regne m ed, at stillingen var let vundet. M aterielt, positionelt og tidsm æ ssigt overtag... 28, - Txdl 29, Txdl a5 30, h3 Lh6 Eller m åske 30, - Lxb2. 31, Td8 K17 32, Ltl6 32, - e31? D esperation, m en je g havde også følelsen af, at dette var m in eneste chance. Sikkert korrekt, da 32, - Te8? 33, Txe8 Kxe8 34, g4 ser totalt tabt ud. Her tæ nkte Brian en rum tid. Efter 33, Lxe7? e2 far hvid en dronning, så han valgte klogeligt 33, fxe3 Txe3 B evarer dæ kningen a f f8. Stillingen er ikke sim pel, m en som sæ dvanlig havde je g rodet m ig ud i tidnød, m ens Brian havde bunker (følte jeg ) a f tid. 34, Tb8 Te2 35, Sa4 Pludselig er det kun sorte officerer, der står på kongefløjen, og je g fik den ide, at je g m åtte til at sætte m at eller om nødvendigt prøve at fa en evig skak. 35, - Le3+ N aturligt, men m åske var 35, - Le4 bedre. Så kunne følge 36. Sc3 Txg2+ 37, Kfl Lf3 m ed uklart spil. 36. Kf l!? H er tæ nkte Brian igen relativt længe, før han traf sit - uventede - valg. Jeg havde ikke troet, at han turde flytte kongen mod m idten, m en alligevel! På såvel 36, K hl som 36, Kh2 m å Brian have frygtet trækket 36, - Le4!, som da også ser m eget stæ rkt ud. U den at have analyseret sagen til bunds, hælder je g faktisk til at tro, at Brian valgte rigtigt. 36, - Ld3 N u har hvid faet noget at se til. 37, Sc5?l U nder partiet troede jeg, at det var det eneste. M en hvad sker der efter 37, Sc3; je g kan ikke selv finde noget afgørende, kan nogen hjæ lpe m ig? 37, - Tf2+?1 Som adskillige tilskuere gjorde opm ærksom på efter partiet, vinder sort her en officer og partiet med 37, - Lxc5 38. Tf8+ Kg7 39. Lxc5 Te8+ 40, Kf2 Txf8 41, Lxf8 Kxf8 eller her i stedet 39. Tf3 Te3+ ligeledes m ed gevinst. N u sker der det. at jeg m ed 1-2 m inutter far partiet ledt ind i rodede baner, og på de vilkår er det selvfølgelig det sam m e som at spille bolden direkte over til Brian. 38, K g l Tf5+? Bedre var klart nok 38, - Tf6+! 39, K hl Txd6. 39, K hl Tfl+1? H er opdagede jeg, at jeg 12

13 ikke kunne spille 39, - Lxc5 40, Tf8+ Ke6/Ke7 41, Txf5 Kd6/Lxd6 - i begge tilfæ lde pga. svaret 42, Td5! 40, Txc5 turde je g heller ikke indlade m ig på - to tynde for en tyk er O K, m en finder løberne nogen sinde fodfæ ste? Tilbage blev kun den desperate skak, som Brian besvarede m ed 40, Kh2 L gl+ 41. Kg3 N u så jeg, at Ld3 stod udækket, og at et træ k som Lc2 besvares m ed 42, T f8+ og vinder. Begge dele blev dækket a f det træk je g spillede, m en her bagefter m å je g spørge mig selv om, hvorfor jeg ikke valgte 41, - Lf2+! 42, Kg4 (ellers rem is ved trækgeptagelse) Le2+ 43, Kg5 h6+ 44, Kxh6, m en sagen er vist, at sort klarer frisag i alle varianter - se selv på sagen! 41, - Lf5?l K larer de helt akutte problem er, m en redder ikke stillingen. 42, T18+ For første gang i en evighed har sort et fritræk. 42, - Kg7 43, Se6+ Kh6 Løberen på f5 er jo bundet. 44, Lf4+ g5 Eller 4 4,-K h 5 45, Sg7 mat! Så tæ t kom Brian på at blive pokalvinder Her skulle han have fortsat m ed 45, Tf6+! Lg6 (På 45, - Kh5 følger igen 46, Sg7 m at.) 46, Lxg5+ Kh5 47, T x fl osv. Faktisk ret enkelt, m en Brian busede på m ed skakkerne, idet han valgte 45, Lxg5+? Kh5 46, Tf6 M ed m attrussel, m en nu er det for sent. 46, - L12+ 47, Kh2 L gl+, og m an tog rem is En vanvittigt heldig redning. På en m åde kan m an sige, at sejren i årets pokalturnering derfor var lidt uretfæ rdig, m en p å den anden side blev det virkelig en pokalftnale, m an vil huske. D et skal lige tilføjes, at je g vandt sejren, da je g trak det længste strå i begge om kam pspartier, som blev spillet m ed 10 m inutter pr. spiller pr. parti. B egge gange vandt je g relativt hurtigt en officer, så disse kam pe gav m ig ikke tilnæ rm elsesvis så m ange grå hår som ovenstående parti. 13

14 Til Brian vil je g til slut sige: Tak for kam pen, og nu har je g haft heldet m ed m ig og m od dig i tilstræ kkelig høj grad til, at det ræ kker et par år. Og m on ikke der alligevel snart kom m er til at stå Brians navn på pokalen? D er var udsat præ m ie til den spiller under der kom længst i turneringen, og den snuppede Brian selvfølgelig suverænt. - Jeg vandt pokalen for 5. gang - sidst skete det i I1A Lille frem gang for Skørpings grand prix 1 fjor var der 11 deltagere i Skørpings grand prix-tum ering, i år blev det til 12! Vi glæ der os over frem gangen, der trods alt var på ca. 9 %, m en undrer os sam tidig over, at vi ikke kan sam le flere. M en vi prøver nok også i Slutstillingen i turneringen blev: 01. Finn W inther Nielsen, Aalborg * Arne Fjordside, Aalborg * Hans Andersen, Skørping *, Ricardo A ram buru, A alborg * 4 Brian Pedersen. Skørping Peter Duun Kristensen, Nørres. 3 Norm an A. Hansen, Nørresundby 3 M orten M. H ansen, Skørping A llan Eriksen, Nørresundby Bent H. Christensen, N ørresundby Svend Aage Sørensen, N ørresundby G unner Poulsen, Tranum 14 Finn W inther N ielsen og A rne Fjordside løb derm ed med de to præ m ier i hovedturneringen. Spillerne, der ikke er m arkeret m ed en *, kæ m pede om 2 andre præm ier, der kun kunne gå til spillere m ed under 1600 i rating. H er tog Brian førstepladsen, m ens Peter D uun og N orm an H ansen m åtte dele den anden, da de havde fuldstæ ndig sam m e rating. M orten havde derim od en klart dårligere rating, så han m åtte drage tom hæ ndet hjem. D er er stadig m asser a f grand prix-er tilbage i løbet a f vinteren. N æ ste gang i T ranum lørdag den 16. januar. HA 14

15 U klar holdturnering Igen i år har vi 5 m andskaber m ed i holdturneringen, hvilket vi vist godt kan prale lidt af. M en hvordan går det så? Indtil videre m å vi konstatere, at det er lidt svæ rt at sige, hvor vores hold vil lande; ingen har lagt sig i front, og ingen er uhjæ lpeligt tabt i bunden. Så der er stadig alt at spille om til foråret. Lad os se næ rm ere på de 3 grupper, hvor vi har hold med: 2. division, truppe 4 H olstebro - Skørping 1 Skørping 1 - K jellerup jetsm ark 2 - Skørping Jetsm ark SK SK K jellerup Randers Skørping H olstebro Aalborg 2 8/2 2 mp 0 - Y derst overraskende lagde Jetsm ark 2 ud m ed at pulverisere henholdsvis A alborg 2 og R anders m ed cifrene og Så lagde vi trods alt en dæ m per på vendelboerne i 3. runde. D e to Å rhus hold kender vi ikke så m eget til, m en vi m å konstatere, at det eneste, der ligger fast her, er at Jetsm ark nok går hen og snupper oprykningspladsen. - To hold og m åske endda 3 rykker ned. Så vi skulle gerne rykke en tand eller to opad i tabellen. K am pen m od Jetsm ark var løfterig, og nu håber vi stæ rkt på at hive nogle sejre i land i løbet a f de næ ste m åneder. N iels Chr. præsenterer vores delvis nye hold andetsteds i bladet. A-klassen: Skørping 3 - Skørping Skørping 2 - A alborg Jetsm ark 3 - Skørping Skørping 3 - Terndrup A alborg 5 - Skørping

16 1. A abybro IVi 2. A alborg nip 3. Jetsm ark Nørresundby Skørping Skørping Terndrup A alborg Som m an kan se, har vore hold væ ret involveret i en lang række jæ vnbyrdige kanipe, og det sam m e gæ lder i øvrigt hele puljen, der kan gå hen og blive vildt spændende. B egge Skørpinghold m angler fx Aabybro, og et par gode resultater der kan jo åbne for m eget spændende perspektiver... Endnu en gang m å vi konstatere, at vores trediehold driller andetholdet. I år så m eget, at de ikke blot vandt det indbyrdes opgør, m en 3 'erne har da ligefrem skabt et lille hul ned til 2 'em e. B-klassen. gruppe 1: Skørping 4 - Skørping 5 A arsnibe 3 - Skørping 4 H adsund 2 - Skørping 5 Skørping 4 - Terndrup 2 Skørping 5 - Aarsnibe I > /2 ~ 2 / Hobro 9 2. Terndrup Skørping 5 6Vi 4. Skørping Aarsnibe Hadsund 2 2'A O gså her ligger vore hold i midten, og også her har det knebet m ed at overholde rangfølgen m ellem holdene. Å rsagen kan m eget let udpeges i dette tilfælde: ijerdeholdet led et helt uforståeligt nederlag m od Terndrup 2 på 1-3, hvor ratingforudsigelsen hed 3!4 - 'AH Jeg tror nu, at ijerdeholdet kan rejse sig igen - se blot på spillerm aterialet - og kom m e op og drille H obro i kam pen om førstepladsen! Intet er afgjort. Foråret bliver spændende. D it klubblad vil holde dig orienteret. Forhåbentlig også m ed partieksem pler, som du indleverer til redaktionen! HA 16

løst og fast omkring Skørping Skakklub

løst og fast omkring Skørping Skakklub løst og fast omkring Skørping Skakklub. årgang nr. Juli Tordenkilen inspireret af sommervejret har forsidediagrammet denne gang et navn! Lidt hjælp: De sorte løbere er formidable, men da hvids brikker

Læs mere

kakbladet Sune Berg Hansen Syv gange... DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel

kakbladet Sune Berg Hansen Syv gange... DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel 2015 /3 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union DM Syv gange... Sune Berg Hansen Onsdag den 3. juni 2015 DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel kakbladet ISSN

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang BENT O. PEDERSEN Vinder af EFTERÅRSTURNERINGEN 2010 1 Formandens kommentar: Jeg har været formand for klubben i godt

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Indhold i dette blad. Julefrokost

Indhold i dette blad. Julefrokost Indhold i dette blad. Indhold i dette blad. Julefrokost 2. Samba! 3. Samba! (fortsat) 3. 4. holdet i Grenå 4. Hurtigskakturnering II v/.samba (turneringstabel) 5. Pæn start af 2. holdet 6. Interview med

Læs mere

Juniorledere. Redaktør

Juniorledere. Redaktør Juni 2004 Viborg skakklub Bestyrelsen Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk

Læs mere

kakbladet Kasimdzhanov Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /6 Mandag den 23. august 2004

kakbladet Kasimdzhanov Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /6 Mandag den 23. august 2004 2004 /6 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union VM 2004 Mandag den 23. august 2004 Kasimdzhanov kakbladet ISSN 0037-6043 100. årgang, nr. 6, 2004. Årgangen omfatter 8 numre. Udgivet af Dansk Skak Union

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

kakbladet Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til W M efter OL i Torino Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /5 Mandag den 3.

kakbladet Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til W M efter OL i Torino Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /5 Mandag den 3. 2006 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 3. juli 2006 Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til WM efter OL i Torino kakbladet ISSN 0037-6043 102. årgang, nr. 5, 2006. Årgangen omfatter

Læs mere

JuleNytårsFastelavnsfrokosten

JuleNytårsFastelavnsfrokosten HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2007 * 56. årgang JuleNytårsFastelavnsfrokosten lørdag den 13. februar blev en rigtig hyggelig dag for deltagerne. Torben Henriksen

Læs mere

kakbladet Magnus Carlsen EM for landshold World Mind Games Senior-VM Medlemsblad for Dansk Skak Union Nordmand nummer et på verdensranglisten 2012 /1

kakbladet Magnus Carlsen EM for landshold World Mind Games Senior-VM Medlemsblad for Dansk Skak Union Nordmand nummer et på verdensranglisten 2012 /1 2012 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Magnus Carlsen Mandag den 30. januar 2012 Nordmand nummer et på verdensranglisten EM for landshold World Mind Games Senior-VM kakbladet ISSN 0037-6043

Læs mere

Tillykke HVIDOVRE SKAKBLAD. Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op!

Tillykke HVIDOVRE SKAKBLAD. Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op! HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2012 * 61. årgang Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op! 1.-holdets

Læs mere

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden damhusskakklub.dk juni 2011, årgang 2, nr. 4 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon 44

Læs mere

kakbladet K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge WGM Tania Sachdev Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /5

kakbladet K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge WGM Tania Sachdev Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /5 2009 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union WGM Tania Sachdev Mandag den 22. juni 2009 K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge kakbladet ISSN 0037-6043 105. årgang, nr.

Læs mere

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned Klubblad August 2011 AALBORG SKAKFORENING AF 1889 Så prøver vi med et klubblad igen! Du sidder nu og læser i Aalborg Skakforenings klubblad for august 2011. Det er næsten uendeligt længe siden, der sidst

Læs mere

FYNSK. Nyt fra 3. hovedkreds. NR. 6 20. August 2004 31. Årgang

FYNSK. Nyt fra 3. hovedkreds. NR. 6 20. August 2004 31. Årgang FYNSK SKAK Nyt fra 3. hovedkreds NR. 6 20. August 2004 31. Årgang Årets Lundeborg-turnering blev begunstiget af et herligt vejrlig, som skabte perfekte rammer for de 66 spillere, som var med på en gang

Læs mere

kakbladet VM Anand VM-matchen Anand - Kramnik Europa Cup Mind Sports Games XtraCon EMT Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /9

kakbladet VM Anand VM-matchen Anand - Kramnik Europa Cup Mind Sports Games XtraCon EMT Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /9 2008 /9 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union VM Anand Mandag den 1. december 2008 VM-matchen Anand - Kramnik Europa Cup Mind Sports Games XtraCon EMT kakbladet ISSN 0037-6043 104. årgang, nr. 9,

Læs mere

April 2015 Nr. 6. Sæson 2014-2015. 40. Årgang

April 2015 Nr. 6. Sæson 2014-2015. 40. Årgang April 2015 Nr. 6 Sæson 2014-2015 40. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 18.30 (i perioden

Læs mere

B. REYMON'D. JØRGENSEN ApS. Gas Vand Varme Sanitet Solsikkevej 11 6100 Haderslev Tlf. 74 52 52 79 \ Danskundervisning. .dk. for udlændinge.

B. REYMON'D. JØRGENSEN ApS. Gas Vand Varme Sanitet Solsikkevej 11 6100 Haderslev Tlf. 74 52 52 79 \ Danskundervisning. .dk. for udlændinge. JØRGEN Indehaver BOSAC)( rri Bike Shop Sønderbro 7 6 Haderslev Fri Bike Shop ni: +457452754 inlo6@lribil

Læs mere

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG 26. ÅRGANG NOVEMBER 2000 85 Indhold: Information Holdkampe 2000-2001 Referater fra holdturneringen Efterårsturneringen Partier fra klubturneringen Spilletid i klubturneringen På vejen igeeen...! Kvalifikation

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang

februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 19.00 (i perioden

Læs mere

marts 2012 Nr. 3 Sæson 2011-2012 37. Årgang

marts 2012 Nr. 3 Sæson 2011-2012 37. Årgang marts 2012 Nr. 3 Sæson 2011-2012 37. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 18.30 (i perioden

Læs mere

Allerød Skakklub. Kvalibørven Nr. 2. Sæsonen 2008-2009 (Årg. 35) Jep Det er sponsortid. Se de foreløbige informationer i bladet.

Allerød Skakklub. Kvalibørven Nr. 2. Sæsonen 2008-2009 (Årg. 35) Jep Det er sponsortid. Se de foreløbige informationer i bladet. Allerød Skakklub Kvalibørven Nr. 2 Sæsonen 2008-2009 (Årg. 35) Jep Det er sponsortid. Se de foreløbige informationer i bladet Foreningernes Dag Efterårs EMT (ASK Nordkalotten) Så er eksperimentet med

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens Redaktionelt

bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens Redaktionelt Redaktionelt Jeg er glad for interessen for at levere indlæg til klubbladet. Men det betyder ikke at jeg gerne vil have mange flere. Bl.a. kunne det være interessant hvis I vil kommentere nogle af jeres

Læs mere

TAKTIK! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr.2 Juni 2013. Skak på hjernen?

TAKTIK! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr.2 Juni 2013. Skak på hjernen? TAKTIK! Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr.2 Juni 2013 Skak på hjernen? Så læs dette sommernummer af Taktik! EM, Kreta, Kandidatklassen og meget andet Nyhed: Hagens træningstips Taktik! Udgivet af Skakklubben

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

kakbladet Igor Kurnosov Vinder af Politiken Cup Politiken Cup Horsens Lang Weekend Medlemsblad for Dansk Skak Union 2011 /5

kakbladet Igor Kurnosov Vinder af Politiken Cup Politiken Cup Horsens Lang Weekend Medlemsblad for Dansk Skak Union 2011 /5 2011 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Igor Kurnosov Vinder af Politiken Cup Mandag den 26. september 2011 Politiken Cup Horsens Lang Weekend kakbladet ISSN 0037-6043 107. årgang, nr. 5, 2011.

Læs mere