løst og fast omkring Skørping Skakklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "løst og fast omkring Skørping Skakklub"

Transkript

1 løst og fast omkring Skørping Skakklub 36. årgang, nr. 3 Januar 2010 Efter et par forsidediagram m er fra m oderne turneringer, snupper vi denne gang en partiafslutning fra et parti, der er over 70 år gam m elt. M en skakkvaliteten er der bestem t ikke noget i vejen med. I den kom plicerede stilling er hvid i trækket. H vad spiller han? Se evt. løsningen på side 31. O Klubturneringen En overraskende Pokalsejr Og en overraskende Lynpokalsejr Losning på 2000 årsquiz + årsquiz 2010 Poul Erik Sim onsen opnår 2. plads i Nordjysk Seniorskak

2 H årfin afgørelse på klubturneringens forste halvrlpl A fgørelsen på efterårsturneringen blev knivskarp - i hvert fald for gruppe 1 's vedkom m ende. I gruppe 2 var der derim od ikke m egen spæ nding undervejs, idet Sven Erik stod for den store præ station at vinde sam tlige 7 partier! E ndelig lagde gruppe 3 sig m idt im ellem, idet m an nok fandt en klar vinder, m en dette skete først i den afsluttende runde. T urneringen havde 25 deltagere, hvilket gør den til en a f de allerstørste klubturneringer i N ordjylland. D er er grund til at rette en tak til de m edlem m er, som m eldte sig til turneringen, selv om de på forhånd vidste, at det ville blive svæ rt at kom m e til alle 7 partier. Ja, m åske var enkelte endda klar over, at de m åtte opgive et parti eller to uden kamp. Skem aet nedenfor viser turneringsplanen for øverste gruppe, m en giver ikke et helt sandfæ rdigt billede a f turneringens gang, idet usæ dvanlig m ange partier i puljen blev spillet på andre tidspunkter end de beram m ede. Således resterede kun to partier, da vi nåede frem til den 2. novem ber. M en det ene a f disse to var helt afgørende. N iels Chr. D avidsen havde spillet fæ rdig på forhånd og opnået 5 points. Jakob Søgaard og H ans A ndersen havde hver 414 points forud for runden. D et betød altså, at en eventuel vinder a f deres indbyrdes parti (virkelig god turneringsplanlæ gning!) ville snuppe halvårsm esterskabet, m ens det også kunne forudberegnes, at en rem is ville føre til, at Jakob Søgaard satte sig på tronen. H an ville i så fald nem lig opnå en bedre korrektion end de to konkurrenter. Nr. Skørping Efterår Telefon lait PIc Johannes Struijk I 0 / Vi Hans Andersen Vi 1 /2 / Vi R egnar Sim onsen / 2 0 / 2 / Vi M orten M. Hansen Vi / Jens Ole Andersen / / Jakob Søgaard /2 / >/ Vi Niels Chr. Davidsen '/ / 2 '/2 / Brian Pedersen / /

3 Som m an kan se, vandt Hans Andersen partiet og derm ed halvårsm esterskabet, m ens Niels Chr. Davidsen blev nr fm alepartiet vandt je g m ed sort en bonde efter 17 træk, og selv om partiet blev på m ellem 40 og 50 træk, blev det i den sidste ende afgørende. - Ingen af de 3 topplacerede spillere leverede en tilnæ rm elsesvis fejlfri turnering. Selv burde je g fx have tabt en bundrådden stilling til Brian, m ens je g til gengæ ld burde have ført en sæ rdeles gunstig stilling m od N iels Chr. til gevinst. R egnar spillede ikke helt op til vanlig standard, og Johannes slap ikke helt ^kadesfrit fra at spille langt m ere eksperim enterende end ellers. - Jakob var selvfølgelig tilfreds m ed sin stæ rke turnering, og Brian leverede også en god præ station m ed løfter om noget endnu bedre. I det hele taget har Brian haft et godt efterår - m ed én klar undtagelse: Løvfaldsturneringen. - For M orten og Jens O le var det en hård turnering, og det blev kun til enkelte rem iser. M on ikke de holder bedre fast, næ ste gang de dukker op i vores fineste række? 1 gruppe 2 vandt Sven Erik Østergaard ganske suveræ nt. H an gjorde sim pelt hen rent bord m ed 7 pinde i streg. N oget tilsvarende er m eget sjæ ldent sket i vores øverste eller næ støverste gruppe. Selv om der næ sten altid skal en del held til for at levere en sådan præ station, var det faktisk ikke tilfæ ldet her. Sven Erik kom faktisk bedst fra start i alle hans partier, og trods lidt tidnød hist og her lykkedes det også for ham at bjærge høsten ubeskadiget i hus. Sven Erik er derm ed tilbage i øverste gruppe - og der synes han nok også selv, at han hører hjem m e! - N um m er to blev - også ganske sikkert - Jesper Møller. O gså han lagde ud m ed 4 sejre, m en så blev han standset på knockout i 5. runde a f Sven Erik, som netop der spillede et overlegent og sm ukt parti. M en andenpladsen kom ikke i fare. Nr. Skørping Efterår Telefon Ialt Plc Poul Erik Sim onsen / 2 0 I Erik 0. Knudsen '/ ) l'/ Jesper M øller ( Patrick Lem onnier » Peter Langeland '/i Peter Riis M øller ( Claus Jacobsen /i Zi Sven Erik Østergaard I

4 En anden M ølier - Peter Riis - var spået et m uligt gennem brud i turneringen. M en han kom skidt fra start m ed 1 a f 4. H elt galt gik det i første runde, hvor han stod klart til gevinst, m en m åtte bide i græsset til sidst. O g det allerværste var sikkert, at det skete mod hans eget faderlige ophav. Peter rundede dog pænt af, men nu skal det snart til at være. det m ed gennem bruddet! - Blandt de øvrige kan det noteres, at Erik ikke rigtig fik succes med sin ellers så positive og aggressive spillestil. 1 m ange partier stod han ellers lovende efter åbningsfasen, m en antallet a f points blev m oderat. - Endelig var Peter Langeland også en a f gruppens favoritter. Længe gik det da også fint, m en han skuffede lidt m ed to tab til slut. G ruppe 3 blev også ganske spæ ndende m ed 4 spillere m ed i kam pen om de to præm ier. Efter to runder var der overraskende nok kun to tilbage med m aksim um. V agner og Stener, og de spillede så rem is. Det skulle senere vise sig, at det faktisk var gruppens to stæ rkeste spillere, der her tørnede sam men. Efterfølgende vandt begge en ræ kke sejre, m en m ed én undtagelse: i 5. runde m åtte V agner ned m od Preben Jørgensen. Det blev udslaggivende for, at Stener Mousten vandt m ed 614 p foran Vagner Christensen m ed 5'/a p. - Preben fik gang i spillet i denne turnering, og så fik Jonas Sim onsen noget a f et gennem brud, som førte til en flot tredjeplads. - 1 det resterende felt blev der spillet en lang række udm æ rkede partier, og det var glædeligt, at kun m eget få partier ikke kunne gennem føres rettidigt, hvilket ellers blev besværliggjort af, at der var tale om en M onradgruppe. Nr. Skørping Efterår Telefon Ialt PIc. 1 Jonas Simonsen ) X Ulrich Fahrenberg '/2 1) 3'A X 3 Preben Jørgensen I 1 I 1 1) Stener M ousten Vi '/ X M artin Fahrenberg X N iels Chr. Rod Thomsen ( V i 0 l > / X Andreas Simonsen (I X 2 8 Vagner Christensen Vi !4 2 X Hans Gullestrup

5 V inderne a f gruppe 2 og 3 rykker nu op, og vinderen a f gruppe 1 er også garanteret en fortsat tilvæ relse d e r... M en da der nu skal spilles i 6-m andsgrupper, vil der blive tale om en hel del om rokeringer, som m åske i første om gang kan virke lidt overraskende, m åske græ nsende til det uretfæ rdige for nogle. M en alt bliver afgjort på basis a f de friskeste ratingtal (se dem i artiklen om årets højdespringer) og således efter de principper, der er blevet fastsat på generalforsam lingerne. * HA En pokalsejr kræ ver lidt held undervejs M ed 21 deltagere fik årets pokalturnering en rigtig god tilslutning. D er var ikke æ ndret på system et i forhold til de foregående m ange år, så på den første spilleaften skulle antallet a f tilbagevæ rende spillere bringes ned p å 16, sam tidig med at disse 16 igen skulle deles i 8 seedede og 8 useedede forud for 2. spilleaften. Det skete ved at inddele de 21 i 4 grupper. D e 8 ratingstæ rkeste a f de tilstedevæ rende blev fordelt m ed 2 i hver gruppe, m en derudover var der tale om fri v o d tr..., øh lodtræ kning. A f topspillerne m anglede Steen M øller og Jacob Fog sam t Jens Ole A ndersen. M en helt overraskende var det ikke, da turneringsfom ien kræ vede, at man kunne spille 3 m andage i træ k, og det har de næ vnte, travle m ennesker det ikke så let m ed. D esvæ rre m åtte en anden a f favoritterne, selveste pokalvinderen fra 2007, Jakob Søgaard, også m elde fra, da han skulle på kursus i Jonkoping. Nå, heldigvis var der stadig en lang ræ kke kom petente spillere tilbage. E fter ca. 3 tim er stod resultaterne a f den indledende runde, hvor der spilledes alle m od alle i hver gruppe, fast, og diverse om kam pe var også gennem ført. På papir så det sådan ud: Indledende runde: GruDDe 1: 1. Hans Andersen 5 2. Brian Pedersen 4 3. M orten M. H ansen 3 4. M artin Olesen IV.i 5. Patrick Lem onnier 1 6. Ulrich Fahrenberg '/2 5

6 G ruppe 1 var - og det var m åske ikke let at se fra starten - lidt a f en supergruppe. Først og frem m est skulle m an her spille et parti m ere end i de andre grupper og altså bruge tre kvarter mere. M en det skulle vise sig, at 3 a f de 4 senere sem ifm alister skulle kom m e herfra! Stakkels Patrick og Ulrich! Ellers fik gruppen på ingen måde noget uventet forløb. Gruppe 2: 1. Arne Søgaard Niels Chr. Davidsen Jonas Sim onsen 2 4. Siener M ousten 1 5. Niels Clir. R. Thomsen 0 Omkamp: Arne Søgaard - N iels Chr. Davidsen 1-0 H eller ikke nogen sensationer her, selv om det vel ikke var ventet, at Søgaard kunne klare N iels Chr., m en m åske spillede det ind, at opgøret jo ikke ville få nogen praktisk betydning? Gruppe 3: I. Sven Erik Østergaard Claus Jacobsen Vagner Christensen 2 4. P oul E rik Sim onsen l / i 5. Peter Langeland 14 D enne gruppe virkede på forhånd m arkant m ere lige end de øvrige. A lligevel in dtraf den første pokalsensation her, for hvem ville have troet, at Peter Langeland ikke var i stand til at indtage blot en fjerdeplads? M en alt gik i fisk(!) for ham denne aften, og han m åtte vinke farvel til en turnering, der ellers står godt til hans aggressive og chancebetonede spil. - U ventet var det derim od ikke, at Sven Erik fortsatte med sine gode resultater, og Claus gled så m ed over i 2. runde som seedet. Gruppe 4: 1. Regnar Simonsen Johannes Struijk 314 i. Jesper M øller 2 4. Preben Jørgensen 1 5. Martin Fahrenberg 0 Om kam p: Johannes Struijk - Regnar Sim onsen 0-1 Her gik alt efter en snor. M åske var det dog en sm ule afvigende fra det norm ale, at R egnar kunne besejre Johannes i "finalen?! 6

7 ! 2. runde: Jonas Sim onsen - Brian Pedersen Preben Jørgensen - R egnar Sim onsen Sven Erik Ø stergaard - M orten M. Hansen Johannes Struijk - V agner C hristensen Stener M ousten - N iels Chr. Davidsen Poul Erik Sim onsen - Claus Jacobsen A rne Søgaard - M artin Olesen H ans A ndersen - Ulrich Fahrenberg H er indtrådte U lrich Fahrenberg som reserve i stedet for Jesper M øller, som blev forhindret i at kom m e. - O ttendedelsfinalerne bød på én sensation, og så var der optræ k til en anden undervejs. Det store brag indtraf i partiet m ellem Søgaard og M artin O lesen, hvor førstnæ vnte ret planm æ ssigt vandt m odstanderens dronning m idt i partiet. G anske vist var prisen et tårn og en officer, m ens sorts (Søgaards) stilling virkede også klart bedre. M en efterhånden fik M artin etableret listige m odchancer, og i begyndende tidnød endte det hele m ed, at han satte Søgaard mat! Søgaard roste bagefter sin m odstander i høje toner og gav udtryk for, at han straks fra begyndelsen a f partiet kunne m æ rke, at han sad over for en m eget stæ rk m odstander. Flotte ord til Martin! D et uventede lurede også i partiet m ellem Jonas og Brian, hvor m an kom over i et tåm slutspil m ed tårn og 3 bønder på hver side. D et skete efter glim rende spil fra Jonas side (pas på ham i fremtiden!-). G anske naturligt koncentrerede Jonas sig nu om at vinde endnu en bonde eller to. M en den altid snu Brian havde andre planer: han gik trods det beskedne m ateriale efter at sæ tte m odstanderen m at - og det lykkedes! - R egnar, Johannes, N iels Chr. og je g vandt uden de store svæ rdslag. I de to partier uden nogen klar favorit vandt Sven Erik og Claus over henholdsvis M orten og Poul Erik. I sidstnæ vnte parti stod G erdinggraveren ellers klart bedst, m en efter et par bukke vendte billedet. 3. runde: N iels Chr. D avidsen - Johannes Struijk Claus Jacobsen - M artin Olesen Sven Erik Ø stergaard - Brian Pedersen Hans A ndersen - Regnar Sim onsen!4 - Z B landt de 8 spillere trak de to største overraskelser hinanden, og her vandt M artin forholdsvis ubesvæ ret det indbyrdes opgør. Johannes m åtte derim od ud i en hård og langvarig kam p, før videre deltagelse var sikret. H an stod udm æ rket i det første parti, m en m åtte til sidst lade sig nøje med rem is. M en i det efterfølgende lynslutspil trak han det længste strå, og turneringens på papiret stærkeste spiller var derm ed ekspederet ud i m ørket. - Brian satte en stopper for Sven Eriks 7

8 fantom efterår (dette var vist nok hans første tab i et alvorligt parti siden en gang i første halvdel a f 2009), og så vandt je g over pokal vinderen fra Det så således ud: Hvid: Hans Andersen Sort: Regnar Simonsen Spillet d l,s B d 5 2, c4 e6 3, g3 Sf6 4, cxd5 exd5 5, Lg2 Le7 6, , d4 Te8 8, Sc3 c6 Indtil videre har partiet kun adskilt sig m inim alt fra andre partier m ellem os (m ed sam m e farvefordeling). Jeg har ikke nogen standardplan her, m en forsøger m ig denne gang m ed et m inoritetsangreb, dvs. en aktion på dronningfløjen bestående i bondetræ kkene a2-a3, b2-b4 og siden b4-b5 for at give sort flere svage bønder. A ltså 9, a3 a5!? U alm indeligt her i dronninggam bit, m en ofte set i fx engelsk. 1 det følgende fam ler vi begge rundt som i mørke. 10, Db3?! 10, Dc2 m å være bedre. 10, - Ta6!? U ventet for mig. Sort truer nu med - Tb6, men m on ikke den placering i virkeligheden er fejlagtig? Tårnet m ed b7-bonden bag sig gør ikke m eget gavn i b-linien. A lligevel forebygger jeg m ed 11, Sa4?! Ikke nogen god placering til springeren. 11, - Sbd7 12, Dd3 Se4 13, Sc3 H vids to sidste træ k er selvfølgelig en indrøm m else af, at den tidligere plan var hen i vejret. M en det er da i sig selv en positiv ting. Eneste kom pensation for tidstabet er vel det m ystisk posterede tårn på a6. M en det burde Regnar nok snarest m uligt give flere m uligheder m ed c6-c5. 13, - Sdf6 14, Se5 Lf5 15, D d l Ld6 16, Sd3 Udm æ rket, m en i virkeligheden m åske også nødvendigt. 16, - De7 Vel beregnet på at forebygge hvids næste træk. 17, Lf4!? Alligevel. Hvid er om sider ved at være klar til at foretage sig noget drastisk på dronningefløjen (b2-b4 med hvad d eraf følger), m en der er jo også en taktisk side a f sagen. 17, - Sxc3 Efter lidt betæ nkning beslutter R egnar sig for at gå efter bondegevinsten. 18, bxc3 E fter 18, Lxd6? Sxdl 19, Lxe7 Txe7 vinder sort en bonde. 18, - Lxa3 19, Db3! Bedre end første g an g,jeg spillede dam en dertil. Sort vinder altså alligevel ikke en bonde. 19, - Ld6 E fter partiet m ente jeg, at sort her burde spille 19, - Lxd3. Jeg ved ikke, om Regnar havde regnet på det under partiet, m en vi kom frem til, at det næppe er bedre end 19, - Ld6. 20, Lxd6 Dxd6 21, Sc5 Prim æ rt spillet for at undvige den førnæ vnte afbytning. 21, - Taa8 Det bedste, tror jeg. Sort kom m er altså på en m åde alligevel til at bøde for den m ærkelige tåm placering på a6. 22, Sxb7 22, D xb7?? Teb8 dur jo ikke. 22, - Dc7! Hov, så m ister je g alligevel en bonde. En binding a f springeren på b7 tør je g ikke indlade m ig på. 23, - Txe2 24, T fel a4? Her forsøger R egnar at afgøre partiet taktisk, hvilket giver bagslag. Bedre er 24, - Tbe8, om end hvid vist klarer sig efter 25, Txe2 Txe2 26. L13 (26, D a4 eller 26. D dl kom m er også på tale) Td2?, 27, Txa5! Eller her 26, - Te8, 27, Db7! M en klare gevinststillinger for hvid er her selvfølgelig ikke tale om. M ed tekstræ kket skubber Regnar deis sin farlige fribonde et skridt fremad, og dels stiller han hvid over for en fælde.

9 E fter tre runder i holdturneringen i 2. division, syntes je g det er relevant, at vise et billede af spillerne der sikrede oprykningen fra M esterklassen, og de glade spillere ses herunder. Fra venstre NCD, J.Streuijk, H.A., Steen M, Jacob F. og S.E.Ø. I næste num m er vil der blive bragt et kunstnerisk redigeret billede a f selv sam m e spillere, lavet a f den stærke kvindelige skakspiller Carina Jørgensen. Se i øvrigt Carinas hjem m eside: NC 9

10 o H er bruger jeg en stor del a f den sparsom m e tid,je g har tilbage. M en heldigvis fornuftigt, for je g vælger 25. Txc2! Træ kket er jo egentlig logisk for to tårne er jo norm alt helt O K i bytte for en dronning. M en der er dog nogle ting, der skal regnes nøjagtigt ud. og sorts bonde på b3 er jo også pludselig blevet noget a f en m agtfaktor. Fælden, Regnar havde udtæ nkt til m ig, var vist nok 25, Sxa4? Lc2!, m en selv her kan hvid vist holde skindet på næsen efter 26, Db6! M en ser m an det i farten??? 25, - axb3 26, Txa8+ Lc8 27, Lh3! Afgørende. 27, - b2 28, Txb2 Se8 29, Txc8 I)e7 30, Ld7 M an er vel fair og giver m odstanderen en "chance? 30, - D el+ 31, Kg2 og sort gav op. Sidste års pokalvinder var ude. 1-0 En noget heldig sejr, m en det skulle blive m eget bedre senere i turneringen! H erefter var der en uges pause, før de 3 sidste spillere skulle elim ineres. Interessant nok havde kun én a f de tilbageværende prøvet at vinde pokalen, nem lig undertegnede. Så udsigterne var lyse for at fa et nyt navn på en a f klubbens pokaler, hvilket m an jo sukker noget efter oven på m ange år med Davidsen, Søgaard, Sim onsen, Andersen, M øller og enkelte andre. - M en... Sem ifinalen Johannes Struijk - Brian Pedersen 0-1 H ans A ndersen - M artin Olesen

11 Sem fm alerne blev forholdene taget i betragtning ganske udram atiske. E fter akavet åbningsspil fik jeg nogenlunde styr på stillingen og efterhånden opbygget en stilling m ed pres på dronningfløjen. Her valgte M artin at give en kvalitet, m en i det lange løb fik han ikke tilstræ kkeligt m ed spil folden. 1 det andet parti fik Johannes tilsyneladende fordel, m en Brian ivæ rksæ tte om kring træ k et m eget kraftigt m odangreb, der m edførte deplacering a f flere a f hvids vigtigste brikker. O g lang tid yderligere gik der ikke, før den sorte gevinst var en realitet. Finale: Brian Pedersen - H ans A ndersen Z2 -Z Forud for finalen var det m it indtryk, at Brian havde spillet flere rigtig gode partier. G anske vist var han lidt i vanskeligheder m od Jonas, m en her havde han trods alt udpønset en sm art m at. M it eget spil havde sådan set væ ret nogenlunde, m en sejrene var kom m et i land ved at lukrere på andres fejl - se ovenstående. G ennem hele efteråret havde je g vundet en del partier m od Brian, m en je g havde været uforskam m et heldig de fleste a f gangene. Hvad denne analyse m åtte føre til, ved je g ikke - og Brian næ ppe heller - så vi satte os raskt til bordet - nu m åtte det briste eller bære! Hvid: Brian Pedersen Sort: Hans Andersen Spillet d I, d4 Sf6 2, Lf4 c5 3, e3 cxd4 4, exd4 g6 5, Sf3 Lg7 6, c , Le2 (16!? Skal bonden til d5 eller d6? E t svæ rt spørgsm ål, m en de seneste gang har je g mod B rian valgt opstillinger med d6. 8, 0-0 Db6?! Jeg tror, at dette tidlige dronningeudfald er forhastet. B edre er nok en alm indelig udvikling a f de lette officerer begyndende m ed 8, - Sc6. 9. Db3! Et godt træ k, m en je g troede faktisk ikke, at Brian ville spille sådan. Nu giver afbytning på b3 hvid en dejlig bondeform ation, m ens afbytning på b6 om vendt giver m ig nogle ræ dselsfulde bønder. D erfor m åtte je g enten flytte dam en hjem igen (pinligt) eller gå ind på 9, - S b d 7,10, Sbd2 Te8 Jeg ville gerne gennem føre e7- e5. 11, Lc4 d5 12, Lb5 a6 13, Lxd7 Sxd7 14, Sg5!? I)xb3?l Her skulle den sorte dronning m uligvis forsøge sig med en ny karriere på den anden fløj, altså 14, - Df'6l? 15, axb3 e5 Det v ar jo også min plan, m en m åske kom den for tidligt til udførelse. Brian udnytter i hvert fald m in dårligt udviklede stilling. 16, T fel! F6 17, Sgf3 K17 18, dxe5 Sxe5 19, Sxe5fxe5 20, Lg3 På en m åde skulle je g jo væ re godt tilfreds m ed løberparret i en ganske åben stilling, m en det er ret vanskeligt at holde m ine to centrum sbønder under kontrol. 20, - Ld7 21, c4!? D et havde jeg ikke kigget på, men det skaffer et eller flere gode felter til den hvide hest. 21, - d4? D er var ikke tid til dette træk. H vids springer slår nu til m ed kraft. 22, Se4 M eget ubehageligt, m en desvæ rre gik alvoren først op for m ig, da springeren landede på e4. 22, - Kg8 23, Sd6 Te7 24, Sxb7 Lf5 O m sider står m ine løbere godt for at understøtte bøndernes frem m arch. 25, Sc5 d3? B edre var givetvis 25, - e4. 26, Tadl M ed dette sim ple træ k vinder hvid m in gode bonde. N u besvares Td8 nem lig m ed 27, Lh4, så derfor 26, - e4?!? Jeg kunne godt se, at han bare kunne slå, m en hvad ellers? 27, Sxd3 Td8?? N år trækket var skidt for to træ k siden, er det det nok også nu. E fter 27, - Tee8 får jeg da i det m indste 11

12 bonden på b2. 28, Sc5?? Selvfølgelig skulle Brian have spillet 28. Lh4. M en han var nok allerede begyndt at regne m ed, at stillingen var let vundet. M aterielt, positionelt og tidsm æ ssigt overtag... 28, - Txdl 29, Txdl a5 30, h3 Lh6 Eller m åske 30, - Lxb2. 31, Td8 K17 32, Ltl6 32, - e31? D esperation, m en je g havde også følelsen af, at dette var m in eneste chance. Sikkert korrekt, da 32, - Te8? 33, Txe8 Kxe8 34, g4 ser totalt tabt ud. Her tæ nkte Brian en rum tid. Efter 33, Lxe7? e2 far hvid en dronning, så han valgte klogeligt 33, fxe3 Txe3 B evarer dæ kningen a f f8. Stillingen er ikke sim pel, m en som sæ dvanlig havde je g rodet m ig ud i tidnød, m ens Brian havde bunker (følte jeg ) a f tid. 34, Tb8 Te2 35, Sa4 Pludselig er det kun sorte officerer, der står på kongefløjen, og je g fik den ide, at je g m åtte til at sætte m at eller om nødvendigt prøve at fa en evig skak. 35, - Le3+ N aturligt, men m åske var 35, - Le4 bedre. Så kunne følge 36. Sc3 Txg2+ 37, Kfl Lf3 m ed uklart spil. 36. Kf l!? H er tæ nkte Brian igen relativt længe, før han traf sit - uventede - valg. Jeg havde ikke troet, at han turde flytte kongen mod m idten, m en alligevel! På såvel 36, K hl som 36, Kh2 m å Brian have frygtet trækket 36, - Le4!, som da også ser m eget stæ rkt ud. U den at have analyseret sagen til bunds, hælder je g faktisk til at tro, at Brian valgte rigtigt. 36, - Ld3 N u har hvid faet noget at se til. 37, Sc5?l U nder partiet troede jeg, at det var det eneste. M en hvad sker der efter 37, Sc3; je g kan ikke selv finde noget afgørende, kan nogen hjæ lpe m ig? 37, - Tf2+?1 Som adskillige tilskuere gjorde opm ærksom på efter partiet, vinder sort her en officer og partiet med 37, - Lxc5 38. Tf8+ Kg7 39. Lxc5 Te8+ 40, Kf2 Txf8 41, Lxf8 Kxf8 eller her i stedet 39. Tf3 Te3+ ligeledes m ed gevinst. N u sker der det. at jeg m ed 1-2 m inutter far partiet ledt ind i rodede baner, og på de vilkår er det selvfølgelig det sam m e som at spille bolden direkte over til Brian. 38, K g l Tf5+? Bedre var klart nok 38, - Tf6+! 39, K hl Txd6. 39, K hl Tfl+1? H er opdagede jeg, at jeg 12

13 ikke kunne spille 39, - Lxc5 40, Tf8+ Ke6/Ke7 41, Txf5 Kd6/Lxd6 - i begge tilfæ lde pga. svaret 42, Td5! 40, Txc5 turde je g heller ikke indlade m ig på - to tynde for en tyk er O K, m en finder løberne nogen sinde fodfæ ste? Tilbage blev kun den desperate skak, som Brian besvarede m ed 40, Kh2 L gl+ 41. Kg3 N u så jeg, at Ld3 stod udækket, og at et træ k som Lc2 besvares m ed 42, T f8+ og vinder. Begge dele blev dækket a f det træk je g spillede, m en her bagefter m å je g spørge mig selv om, hvorfor jeg ikke valgte 41, - Lf2+! 42, Kg4 (ellers rem is ved trækgeptagelse) Le2+ 43, Kg5 h6+ 44, Kxh6, m en sagen er vist, at sort klarer frisag i alle varianter - se selv på sagen! 41, - Lf5?l K larer de helt akutte problem er, m en redder ikke stillingen. 42, T18+ For første gang i en evighed har sort et fritræk. 42, - Kg7 43, Se6+ Kh6 Løberen på f5 er jo bundet. 44, Lf4+ g5 Eller 4 4,-K h 5 45, Sg7 mat! Så tæ t kom Brian på at blive pokalvinder Her skulle han have fortsat m ed 45, Tf6+! Lg6 (På 45, - Kh5 følger igen 46, Sg7 m at.) 46, Lxg5+ Kh5 47, T x fl osv. Faktisk ret enkelt, m en Brian busede på m ed skakkerne, idet han valgte 45, Lxg5+? Kh5 46, Tf6 M ed m attrussel, m en nu er det for sent. 46, - L12+ 47, Kh2 L gl+, og m an tog rem is En vanvittigt heldig redning. På en m åde kan m an sige, at sejren i årets pokalturnering derfor var lidt uretfæ rdig, m en p å den anden side blev det virkelig en pokalftnale, m an vil huske. D et skal lige tilføjes, at je g vandt sejren, da je g trak det længste strå i begge om kam pspartier, som blev spillet m ed 10 m inutter pr. spiller pr. parti. B egge gange vandt je g relativt hurtigt en officer, så disse kam pe gav m ig ikke tilnæ rm elsesvis så m ange grå hår som ovenstående parti. 13

14 Til Brian vil je g til slut sige: Tak for kam pen, og nu har je g haft heldet m ed m ig og m od dig i tilstræ kkelig høj grad til, at det ræ kker et par år. Og m on ikke der alligevel snart kom m er til at stå Brians navn på pokalen? D er var udsat præ m ie til den spiller under der kom længst i turneringen, og den snuppede Brian selvfølgelig suverænt. - Jeg vandt pokalen for 5. gang - sidst skete det i I1A Lille frem gang for Skørpings grand prix 1 fjor var der 11 deltagere i Skørpings grand prix-tum ering, i år blev det til 12! Vi glæ der os over frem gangen, der trods alt var på ca. 9 %, m en undrer os sam tidig over, at vi ikke kan sam le flere. M en vi prøver nok også i Slutstillingen i turneringen blev: 01. Finn W inther Nielsen, Aalborg * Arne Fjordside, Aalborg * Hans Andersen, Skørping *, Ricardo A ram buru, A alborg * 4 Brian Pedersen. Skørping Peter Duun Kristensen, Nørres. 3 Norm an A. Hansen, Nørresundby 3 M orten M. H ansen, Skørping A llan Eriksen, Nørresundby Bent H. Christensen, N ørresundby Svend Aage Sørensen, N ørresundby G unner Poulsen, Tranum 14 Finn W inther N ielsen og A rne Fjordside løb derm ed med de to præ m ier i hovedturneringen. Spillerne, der ikke er m arkeret m ed en *, kæ m pede om 2 andre præm ier, der kun kunne gå til spillere m ed under 1600 i rating. H er tog Brian førstepladsen, m ens Peter D uun og N orm an H ansen m åtte dele den anden, da de havde fuldstæ ndig sam m e rating. M orten havde derim od en klart dårligere rating, så han m åtte drage tom hæ ndet hjem. D er er stadig m asser a f grand prix-er tilbage i løbet a f vinteren. N æ ste gang i T ranum lørdag den 16. januar. HA 14

15 U klar holdturnering Igen i år har vi 5 m andskaber m ed i holdturneringen, hvilket vi vist godt kan prale lidt af. M en hvordan går det så? Indtil videre m å vi konstatere, at det er lidt svæ rt at sige, hvor vores hold vil lande; ingen har lagt sig i front, og ingen er uhjæ lpeligt tabt i bunden. Så der er stadig alt at spille om til foråret. Lad os se næ rm ere på de 3 grupper, hvor vi har hold med: 2. division, truppe 4 H olstebro - Skørping 1 Skørping 1 - K jellerup jetsm ark 2 - Skørping Jetsm ark SK SK K jellerup Randers Skørping H olstebro Aalborg 2 8/2 2 mp 0 - Y derst overraskende lagde Jetsm ark 2 ud m ed at pulverisere henholdsvis A alborg 2 og R anders m ed cifrene og Så lagde vi trods alt en dæ m per på vendelboerne i 3. runde. D e to Å rhus hold kender vi ikke så m eget til, m en vi m å konstatere, at det eneste, der ligger fast her, er at Jetsm ark nok går hen og snupper oprykningspladsen. - To hold og m åske endda 3 rykker ned. Så vi skulle gerne rykke en tand eller to opad i tabellen. K am pen m od Jetsm ark var løfterig, og nu håber vi stæ rkt på at hive nogle sejre i land i løbet a f de næ ste m åneder. N iels Chr. præsenterer vores delvis nye hold andetsteds i bladet. A-klassen: Skørping 3 - Skørping Skørping 2 - A alborg Jetsm ark 3 - Skørping Skørping 3 - Terndrup A alborg 5 - Skørping

16 1. A abybro IVi 2. A alborg nip 3. Jetsm ark Nørresundby Skørping Skørping Terndrup A alborg Som m an kan se, har vore hold væ ret involveret i en lang række jæ vnbyrdige kanipe, og det sam m e gæ lder i øvrigt hele puljen, der kan gå hen og blive vildt spændende. B egge Skørpinghold m angler fx Aabybro, og et par gode resultater der kan jo åbne for m eget spændende perspektiver... Endnu en gang m å vi konstatere, at vores trediehold driller andetholdet. I år så m eget, at de ikke blot vandt det indbyrdes opgør, m en 3 'erne har da ligefrem skabt et lille hul ned til 2 'em e. B-klassen. gruppe 1: Skørping 4 - Skørping 5 A arsnibe 3 - Skørping 4 H adsund 2 - Skørping 5 Skørping 4 - Terndrup 2 Skørping 5 - Aarsnibe I > /2 ~ 2 / Hobro 9 2. Terndrup Skørping 5 6Vi 4. Skørping Aarsnibe Hadsund 2 2'A O gså her ligger vore hold i midten, og også her har det knebet m ed at overholde rangfølgen m ellem holdene. Å rsagen kan m eget let udpeges i dette tilfælde: ijerdeholdet led et helt uforståeligt nederlag m od Terndrup 2 på 1-3, hvor ratingforudsigelsen hed 3!4 - 'AH Jeg tror nu, at ijerdeholdet kan rejse sig igen - se blot på spillerm aterialet - og kom m e op og drille H obro i kam pen om førstepladsen! Intet er afgjort. Foråret bliver spændende. D it klubblad vil holde dig orienteret. Forhåbentlig også m ed partieksem pler, som du indleverer til redaktionen! HA 16

17 Årets højdesprm ger kaii nå højere op hvis lian vil! Spiller ratina 12/2008 ratina 12/2009 endrina Steffen S. N ielsen 2178 Richard Lilja 2101 _ i- Elena G. Steffensen Niels Chr. Davidsen Steen M øller Arne Søgaard Hans Andersen i 23 Jacob Fog Johannes Struijk Regnar Sim onsen Arne Christensen Jakob Søgaard Sven Erik Østergaard Frederik Poulsen Brian Pedersen Heine Kragelund Ole Østergaard Jesper M øller Peter Riis Møller M orten M. Hansen Jens Ole A ndersen Anker Nielsen Peter Langeland M artin Olesen Poul Erik Sim onsen Erik Ø skov Knudsen Patrick Lem onnier V agner Christensen Stener M ousten Claus Jacobsen Preben Jørgensen Jonas Sim onsen Ulrich Fahrenberg 1142 Jens M uller Andreas Sim onsen Hans Gullestrup Niels Chr. Rod Thomsen M artin Fahrenberg

18 På den foregående side kan du se højdespringsregnskabet for det foregående år. Størst frem gang kan vi konstatere hos Peter Riis Moller, som har vundet ikke færre end præ cis 200 ratingpoints i løbet a f det forudgående år. Flere havde næ vnt bl.a. H eine og Poul E rik som favoritter til prisen, m en de var et godt stykke bagud i forhold til Peter. D et skyldes nok, at hans store stigning prim æ rt skyldes en ræ kke flotte resultater i holdturneringen, og den forløber jo over en lang tidsperiode. Stigningen på 200 points kan synes kolossal, m en det er faktisk "kun den trediestørste i den 5 årsperiode. vi har udsat denne særlige pokal. Som antydet i overskriften regner vi ikke m ed, at Peter nu har nået toppen a f sin skakkarriere. Der ligger bestem t sto f i ham til at blive - m indst - m esterspiller, m en det kræ ver, at han spiller lidt m ere næ rskak end nu. På nettet er han blevet rigtig stæ rk, m en han m å gerne konfirm ere og udbygge resultaterne i vores klub og i andre klublokaler. Held og lykke m ed den opgave! Flere andre scorede så m ange pluspoints, at det kunne have m edført en pokal. Således tjente Poul Erik Sim onsen, Stener M ousten og H eine K ragelund alle over 130 points i løbet a f året. F lot var det også, at så højtrangerende spillere som Sven Erik Ø stergaard og Frederik Poulsen kunne sæ tter over 100 på kontoen. De m ange gode points skal jo tages fra andre. H eldigvis for en stor del folk fra andre klubber. M en to a f vore egne m åtte afstå vel store pointsum m er i løbet a f 2009, nem lig C laus Jacobsen og V agner Christensen. D e m å i gang m ed et m odangreb i 2010! E ndelig er det interessant at konstatere, at sidste års højdespringer, Jens O le A ndersen, faktisk var i stand til (næ sten) at holde fast i de m ange points, han oparbejdede i fjor. Et lille tab på 11 blev det dog til, men nu er tiden inde til, at Jens O le endnu en gang skyder frem som en raket! HA L ynuokalen på plads i Bæ lum efter gigantturnering Å rets lynturnering blev deltagerm æ ssigt en stor succes, idet 18 havde lyst til at væ re m ed. U den at det helt var planen fra begyndelsen, endte det m ed, at m an vedtog at spille alle m od alle fulgt a f et slutspil å lå håndbold. D vs. først 17 runder, og så stor en lyntum ering har der vist ikke tidligere væ ret afviklet i Skørping. De to finalister kom til at spille ikke færre end 21 partier denne m andag aften! D et hele løb a f stabelen efter et ganske sindrigt system, der blot kræ vede nogle kom petente gruppeledere - og dem har vi m asser af. Efter ca. 3 tim ers spil kunne vi betragte denne slutstilling: 18

19 01. N iels Chr. Davidsen Regnar Sim onsen 15 Johannes Struijk Hans Andersen Brian Pedersen Sven Erik Ø stergaard 11 '/2 07. Peter Langeland M artin Olesen 10'/2 09. M orten M. Hansen Andreas Sim onsen 6>/2 11. Jesper M øller 6 Patrick Lem onnier Stener Mousten 4'/2 Jonas Sim onsen 4'A 15. Poul Erik Sim onsen 3'/2 Ulrich Fahrenberg Preben Jørgensen M artin Fahrenberg l'/2 Specialpræ m ierne til bedste senior og bedste ju n io r var allerede p å dette tidspunkt afgjort; de tilfaldt henholdsvis Stener M ousten og A ndreas Sim onsen. Sidstnæ vnte fik faktisk lidt a f et gennem brud med m ange fine sejre. (Sven Erik afstod ridderligt fra at være senior denne aften, m en det er han da også kun lige blevet). Herefter kom m an til sem ifinalerne, som forløb således: N iels Chr. D avidsen - H ans A ndersen V?. - '/? 0-1 Regnar Sim onsen - Johannes Struijk 'A-'A 1-0 Jeg trykkede godt på N C D i første parti, m en han forsvarede sig godt. 1 andet parti fik je g derim od et lucky punch ind på hans kæbe, som afgjorde sagen. D en anden sem ifinale gik lige sådan. H er var det Regnar, der trak det lange strå i parti to. Og så finalen: R egnar Sim onsen - Hans A ndersen 0-1 'A - 'A Jeg fik rigtig godt fat i R egnar i det første opgør. H an spræ llede en del, m en der var intet at gøre. 1 det andet parti fik je g også stor fordel, m en - lidt tøset - afviklede je g til et helt dødt slutspil. Derm ed blev je g pokalvinder for 5. gang, hvilket noget overraskende gør m ig til den klart m est vindende lynspiller i klubben. På denne front tages en ny pokal nu i brug, den gam le holdt i 13 år. 19

20 og dens endelige hjem sted er endnu ikke fundet. Hvad skal vi gøre m ed gam le pokaler - ideer søges!!! D er var ikke noget galt m ed de 18 deltagende spillere - og da slet ikke med slutspildeltagerne - m en det havde da også væ ret sjovt, hvis Steen M øller og Jacob Fog - et par rigtige specialister - kunne have deltaget. De to Søgaarde, A rne og Jakob, var heller ikke m ed pga. naturlige forhindringer. E gentlig spiller vi ikke sæ rligt m eget lyn i klubben, men spillerne gik m ed liv og sjæl op i aftenens partier. M åske skal vi have blot en sm ule m ere a f den slags på årsplanen? HA R ødvin til franskm and og fiskeekspert Pokalturneringens absolut største overraskelse i den indledende runde bestod i, at Peter Langeland blev ekspederet ud. O nde tunger - om dem tror vi ikke i dette tilfæ lde - m ente, at det var fordi, Peter satsede på at vinde rødvin de to følgende m andage. Han m ødte da også op, m en planen lykkedes kun delvis. Det fremgår a f slutstillingerne herunder: 1. rødvinsturnerine: 1. Patrick Lem onnier 3 2. Peter Langeland 2 3. Jens Ole Andersen 1 4. M artin Fahrenberg 0 2. rødvinstum ering: Indledende A: 1. Peter Langeland 3 2. Patrick Lem onnier 2 3. Preben Jørgensen 1 4. M artin Fahrenberg 0 20

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard.

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Da tyve ratingpoint for lidt åbenbart var vigtigere end at jeg har haft den tredjebedste sæson

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv På Kildebjergskolen mødtes Slagelse og ber tirsdag aften til en duel på 8 kampe i første runde af A2 rækken. Kampen bølgende frem og tilbage, hvor formanden lagde ud med en remis efter en dragevariant

Læs mere

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker.

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker. indgår i arsenalet af muligheder for taktisk spil. Først og fremmest benyttes den hæmmede bevægelighed til at angribe den bundne brik med flere brikker, indtil modparten ikke længere er i stand til at

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Ny bestyrelse Siden det sidste nyhedsbrev har vi holdt generalforsamling den 29. marts og valgt en ny bestyrelse. Niels Bøye, Lars Noe, Gert Madsen og Martin Matthiesen

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 2. RUNDE spillet den 9. april 2013 Mester-gruppen Henrik Mortensen, Horsens

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Spillerne levede igen op til mine forventninger om et godt og spændende mesterskab, da DM i skak blev

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse:

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse: er derfor at fjerne springeren fra e6! Lad os forsøge: 30.Sf4+, Sxf4 31.b6, Se6 32.Kb5 (ikke b7 pga. Sc5+ som set før), Sd8 og sort vinder. Alt dette så hvid, hvorfor han opgav. DEN GULE SPRINGER Side

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 4. RUNDE spillet den 23. april 2013 Mester-gruppen Thomas Grotkjær, Solrød

Læs mere

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian 20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN IT AINT OVER (2) IT AIN T OVER Sådan nynnede Jesper flere gange under sit parti mod Mic, først nede med en bonde, så oppe med en kvali og siden under

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Nicklas Manager Sebastian Hove Emil Dose Martin Ford

Nicklas Manager Sebastian Hove Emil Dose Martin Ford SM Rotax finaler var i 2011 henlagt til Roskilde Racing Center med Hedelands Motor Klub som arrangør. Rotax Mini - Junior og DD2 var til afvikling ved søndagens arrangement. Rotax Senior klassen skulle

Læs mere

Skole Skak Lærerens Håndbog

Skole Skak Lærerens Håndbog Skole Skak Lærerens Håndbog Side: 1 Indholdsfortegnelse Skakskolen 3 Grundlæggende regler Generelt 4 Grundlæggende teknik Generelt 5 Åbningsspillet i skak Generelt 6 Taktik 1 Generelt 7 Taktik 2 Generelt

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014 Klub Blad No 1 2014 Førsteholdet i Mesterrækken v/jens Madsen På en grå regnvejrssøndag i oktober, nærmere bestemt 27.10.2013 tog 1. holdet hul på sæsonens holdturnering, da vi gæstede Lemvig. Efter sidste

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø.

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Nr. 2 Møn Skakklub Sponsor 3 maj 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51, 4780 Stege 22 94 96 22, larsb.jensen@yahoo.dk

Læs mere

Indhold: Tak for opmærksomheden Holdturneringen 2002-2003 Efterårsturneringen 2002 Løst og fast B&B Hjørnet Det sker i klubben 28.

Indhold: Tak for opmærksomheden Holdturneringen 2002-2003 Efterårsturneringen 2002 Løst og fast B&B Hjørnet Det sker i klubben 28. 28. ÅRGANG 5 KLUBBLAD 99 OKTOBER 2002 3 4 7 10 11 12 Indhold: Tak for opmærksomheden Holdturneringen 2002-2003 Efterårsturneringen 2002 Løst og fast B&B Hjørnet Det sker i klubben VIBY SKAKKLUB - NR. 99

Læs mere

BREAKING NEWS vedr. Tipskonkurrencen

BREAKING NEWS vedr. Tipskonkurrencen BREAKING NEWS vedr. Tipskonkurrencen Bemærk! - Omvendt siderækkefølge så nyeste info er øverst. INDEX Info nr. 14 's Tipskonkurrence af afgjort og VM er slut! Side 7-8 Info nr. 13 Der kæmpes stadig om

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM:

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM: INTERNE TRÆK RØDOVRE SKAKKlUB NR. 1 FEBRUAR 1990 27.ÅRGANG PROGRAM: 20. februar: Vinterturnering. 27. februar: KSU-Holdkampe: I-holdet oversidder. II-holdet ude mod Amager III III-holdet hjemme mod Lyngby-Virum.

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold:

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold: Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009 Indhold: Referat fra Generalforsamling 4-by turnering Amtsmesterskab 2009 Partier fra Amtsmesterskabet 2009 DM i Silkeborg 2009 Holstebro

Læs mere

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24 Hvid spiller derfor: 1.Kb2!, g3 Heller ikke andre bondetræk er stort bedre: 1..., f3 2.Db8, f2 3.Df4 og sort er færdig 1..., h2 2.Dg2, g3 3.Df3, Kh3 4.Kc2 osv. og iøvrigt heller ikke kongetræk: 1..., Kg3

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion.

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl på Lødderup Stadion. Kampprogram Serie 3 Herrer Fredag d. 28. april kl. 18.00 på Nykøbing Stadion mod Serie 1 Herrer Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion mod U16 Piger Mester Fredag d. 28. april kl. 19.00 på Lødderup

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

Her skal. Her skal. Her skal. Her skal. Her skal. Her skal. Her skal. Her skal

Her skal. Her skal. Her skal. Her skal. Her skal. Her skal. Her skal. Her skal Bordkort til fodboldfesten: Skab ekstra sjov og skæg optakt til din fodboldfest eller forbered dig, hvis du selv skal besøge nogen. Et ekstra godt grin før kampen sætter stemningen endnu mere i vejret...

Læs mere

løst og fast omkring Skørping Skakklub

løst og fast omkring Skørping Skakklub løst og fast omkring Skørping Skakklub. årgang nr. Juli Tordenkilen inspireret af sommervejret har forsidediagrammet denne gang et navn! Lidt hjælp: De sorte løbere er formidable, men da hvids brikker

Læs mere

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k BENT LARSEN Skidt eller kanel Var gevinsten fortjent? Var det held? I hvert fald sjovt, at det kan lade sig gøre, og med ufortjente halve og hele point vinder man mange flere turneringer! Amerikansk turist:

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 1 NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 2 SPEEDbladet er Rugbyklubben Speeds klubblad. Email: SpeedBladet@rkspeed.dk Udgiver: Rugbyklubben Speed Løjtegårdsvej

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. December 2015. 42. årgang nr. 2

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. December 2015. 42. årgang nr. 2 løst og fast omkring Skørping Skakklub December. årgang nr. Sort trækker og sætter mat i. Partiet er fra VM-match. matchparti Baguio 9 Hvid: Korchnoi mod Sort: Karpov Løsning s. Klubturneringen efterår

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger)

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 2 Hvid trækker - mat i 2 træk Indholdsfortegnelse Holdturneringen 2014/15 - Resultatet... 2 FS vinter spil-når-du-vil... 3 FS lynmester 2015...

Læs mere

Regional Udvikling. Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Regional Udvikling. Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. - Kommissorium for kattegatkomitéen - Medlemmer af kattegatkomitéen - Pjece om Kattegatforbindelsen - Statements for en fast

Læs mere

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk december 2006 årgang 43, nr. 2 - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk rodovreskakklub.dk december 2006, årgang 43, nr. 2 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre

Læs mere

Talentløbet den 17. juli.

Talentløbet den 17. juli. Talentløbet den 17. juli. I super flot sommervejr blev årets andet talentløb afviklet.. På køretek-niskanlægs 660 meter lange rundstrækning skulle deltagerne udkæmpe deres konkurrence i fire forskellige

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Danske. Af Bjørn Bæk Nielsen og Gunnar Nørager DPIF fodboldudvalg Fotos: Gunnar Andersen og Robert Hansen, DPIF

Danske. Af Bjørn Bæk Nielsen og Gunnar Nørager DPIF fodboldudvalg Fotos: Gunnar Andersen og Robert Hansen, DPIF Danske politimesterskaber Fredericia Forenede Fodboldklubbers baner ved Madsbyparken var atter skueplads for et dansk politimesterskab i fodbold. Sidste år blev 11-mands afholdt på de selvsamme baner.

Læs mere

Fremgang trods stort nederlag

Fremgang trods stort nederlag Fremgang trods stort nederlag Tilføjet af søndag 18. maj 2008 U12 drengene som jo i denne halvsæson har valgt at spille i U13, løb i dag ind i Bjæverskov hvor fysikken ved at spille mod en årgang ældre

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub Nr. 2 August 2007 Furesø Skakklub Side 2 August 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 KM i Hurtigskak 2007...2 Skakkens Dag...2 KM2007 tabeller...3 Klubmesterens partikommentarer.4 Holdskak...6

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2012 * 61. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2012 * 61. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 01 * 61. årgang DB EMT blev endnu en gang en succes klubhuset var fyldt med koncentrerede kombattanter 4 deltagere. Formandens kommentar

Læs mere

Beretning fra WEC Blanquefort, Frankrig sep 2013

Beretning fra WEC Blanquefort, Frankrig sep 2013 Beretning fra WEC Blanquefort, Frankrig 13-14 sep 2013 Atter engang skulle de danske deltagere forsøge at kommer helt til tops i de vesteuropæiske mesterskaber som i år blev afholdt i Frankrig. WEC bød

Læs mere

KVI NDER I MALERFAGET

KVI NDER I MALERFAGET KVI NDER I MALERFAGET De kønsopdelte uddannelsesvalg, okt ober 2009 $I$QLND/LYHUVDJH Seniorforsker, SFI det Nationale Forskningscent er for Velfærd 1 Dette oplæg: Om undersøgelse af kvinder i m alerfaget

Læs mere

Skakklubben CentrumHusk!

Skakklubben CentrumHusk! Husk! Sæsonen begynder 8. august I dette nummer: Lederen Esbjerg Weekend K-skaklandskamp Klubturneringen slut Hurtigskak i Kolding Caissa-arrangement Vesterhavsturneringen... og ikke ret meget mere Nr.

Læs mere

Den Store Sorte Hævner og alle gode gange tre. Af Niels O. Hansen

Den Store Sorte Hævner og alle gode gange tre. Af Niels O. Hansen Den Store Sorte Hævner og alle gode gange tre Af Niels O. Hansen Årets individuelle DM i keglebillard gav den anden titel til Ole Nymark fra Vejby hos herrerne, mens Marianne Mortensen tog den tredje titel

Læs mere

Tentour.no Din vei til morsom tennis. Dintour En annerledes tenniskamp

Tentour.no Din vei til morsom tennis. Dintour En annerledes tenniskamp intour En annerledes tenniskamp Hvad er INTour... 3 Grundøvelsen i INTour.... 4 INTour som stævneredskab... 5 Hvordan arrangerer man stævnet i INTour... 5 Hvordan kan man spille kampe uden spillertal...

Læs mere

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1 Når bønderne er låste K + 2B mod K+B Ventetræk Skab en fribonde K+B mod K+B (Ikke fastlagte) K+2B mod K+2B K+2B mod K Flere Bønder Side: 1 Når bønderne er låste (1) Hvid trækker Blokerede bønder. Den konge

Læs mere

Handicapsystem på vej

Handicapsystem på vej Handicapsystem på vej Orientering om DBf's nye handicapsystem Charlotte Koch- Palmund Divisionsspiller og ansat i DBf. Baggrund Skak har det, golf har det, og nu får DBf også et system, hvor hver enkelt

Læs mere

Dagens kamp: 17/06-2006. Christiansbjerg IF vs. JAI Aarhus

Dagens kamp: 17/06-2006. Christiansbjerg IF vs. JAI Aarhus Dagens kamp: 17/06-2006 Christiansbjerg IF vs. JAI Aarhus Århus CHRISTIANSBJERG I.F. BYDER VORE MODSTANDERE OG TILSKUERE VELKOMMEN TIL DAGENS HJEMMEKAMP Christiansbjerg IF PIPI Døgnkiosk VIDEOUDLEJNING

Læs mere

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog Side 1 af 6 Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog )RUPnO %DJJUXQG +YRUIRUHUXGSHJQLQJHQYLJWLJ.RQVHNYHQVHU 'HWYLGHUHIRUO

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1 løst og fast omkring Skørping Skakklub September 2014 41. årgang, nr. 1 Forsidestillingen, hvor hvid er i trækket, er indsendt af Søren Hauge, der var meget begejstret over hvids afslutning på kampen.

Læs mere

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 Sendt: 11. november 2009 02:00 Emne: Tornved Skakklub hold kamp resultater tirsdag 10.november. Tornved Skakklub har spillet hjemmekampe i 1.runde med hold 1 i A2 rækken og hold 2 i B4 rækken. Hold 2 tabte

Læs mere

RO-O-OKADEN. Legehjørnet

RO-O-OKADEN. Legehjørnet RO-O-OKADEN Legehjørnet Sæsonen er startet og det blev endnu engang med en tidshandicapturnering hvor formålet er i hvert part i at tilgodese den svagere part, med rigtig meget ekstra tid. Vinder i år

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. Marts 2014. 40. årgang, nr. 3

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. Marts 2014. 40. årgang, nr. 3 løst og fast omkring Skørping Skakklub Marts 2014 40. årgang, nr. 3 Forsidediagrammet er indsendt af Søren Hauge, der har løst fordringen mat i 6 træk. Løsning side 20 Læs nærmere i bladet: Langelands

Læs mere

Læs og lær om. Ballon D or. Verdens bedste fodboldspillere

Læs og lær om. Ballon D or. Verdens bedste fodboldspillere Læs og lær om Ballon D or Verdens bedste fodboldspillere Hvad er Ballon D or? Ballon D or er en pris. Det er en fodboldpris. Den bliver givet til den spiller, der har været den bedste spiller i løbet

Læs mere

Andre udødelige partier

Andre udødelige partier Andre udødelige partier 3 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Zukertort.. 9 Kapitel 2:

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. Juli 2014. 40. årgang, nr. 4

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. Juli 2014. 40. årgang, nr. 4 løst og fast omkring Skørping Skakklub Juli. årgang, nr. Forsidediagrammet er igen leveret af Søren Hauge. Hvid trækker og vinder! Løsning side: Sommerskak Forårsturneringen Problemfyldt pokalturnering

Læs mere

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6 A) 1, Kd7 2.Kb5, der truer med at besætte nabofeltet b6 (du så vel, at 2.Kc5 besvares med Kc7 og remis). Sort må nu spille 2, Kc7. Hvid svarer med 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 og vinder. B) 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 Pas på!

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr.l. August 1982 3o.Å.rgang.

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr.l. August 1982 3o.Å.rgang. RØDOVRE SKAK KLUB Nr.l. August 1982 3o.Å.rgang. BACK ON THE STREET! Freden er forbi venner~efter et par sæsoner med diverse vattede redaktører, der,når bølgerne gik iøjs~,kun udsendte 1-2 numre årligt,har

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022 Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk tlf. 8799-7901 Mette

Læs mere

Konge og bonde mod Konge (1)

Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod konge er en god idet at kunne mestre i forbindelse med slutspil. Vi skal derfor se en række stillinger som skal kunne spilles korrekt. Vi starter med nedenstående

Læs mere

R egional U dvikling

R egional U dvikling Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JO Bm idt [1. m aj2009 30. juni 2012] Journalnum m er:1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r M ) Regional U

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Nr. 3 December 28 Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Side 2 December 28 Nekrolog over en Hædersmand! Onsdag, den 23. juli 28 døde vores ældste æresmedlem, Richard Kofoed, lige

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside.

KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside. KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside.!kb DAGEN BLIVER 19/9! Husk der hver torsdag i juli er fælles sommertræning

Læs mere

Løsninger på Julequiz 2015

Løsninger på Julequiz 2015 Løsninger på Julequiz 2015 4. januar 2016 Kære alle! Tidsfristen for indsendelse af løsninger til Julequizen er udløbet, og der er modtaget 4 løsninger, som alle er rigtige. Der er derfor blevet trukket

Læs mere

Fra åbning til slutspil

Fra åbning til slutspil Fra åbning til slutspil 2 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Skomagermat 9 Kapitel 2: Forsvar af kongen.. 11 Kapitel 3: Godt åbningsspil. 13 Kapitel 4: Gambit eller solidt 15 Kapitel

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. December 2013. 40. årgang, nr. 2

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. December 2013. 40. årgang, nr. 2 løst og fast omkring Skørping Skakklub December. årgang, nr. Bevar overblikket: Partiet er mellem stjernespilleren Emil Sutovsky og Bok, Sutovsky spillede.d Ta.gxh Kxf.Tcg Th 9.Tg Txh.Txb og endte i lige

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Kære alle! Efteråret har meldt sin ankomst med blæst, regn og billetopslip. I den anledning synes vi i Chess House bestyrelse, at det er på tide med et nyhedsbrev. Vi skal denne

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12. Uge 29 Emne: Nørd Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.00 Uge 29 l Nørd Hopp har fundet en god pind. Den faldt ned lige

Læs mere