løst og fast omkring Skørping Skakklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "løst og fast omkring Skørping Skakklub"

Transkript

1 løst og fast omkring Skørping Skakklub 36. årgang, nr. 3 Januar 2010 Efter et par forsidediagram m er fra m oderne turneringer, snupper vi denne gang en partiafslutning fra et parti, der er over 70 år gam m elt. M en skakkvaliteten er der bestem t ikke noget i vejen med. I den kom plicerede stilling er hvid i trækket. H vad spiller han? Se evt. løsningen på side 31. O Klubturneringen En overraskende Pokalsejr Og en overraskende Lynpokalsejr Losning på 2000 årsquiz + årsquiz 2010 Poul Erik Sim onsen opnår 2. plads i Nordjysk Seniorskak

2 H årfin afgørelse på klubturneringens forste halvrlpl A fgørelsen på efterårsturneringen blev knivskarp - i hvert fald for gruppe 1 's vedkom m ende. I gruppe 2 var der derim od ikke m egen spæ nding undervejs, idet Sven Erik stod for den store præ station at vinde sam tlige 7 partier! E ndelig lagde gruppe 3 sig m idt im ellem, idet m an nok fandt en klar vinder, m en dette skete først i den afsluttende runde. T urneringen havde 25 deltagere, hvilket gør den til en a f de allerstørste klubturneringer i N ordjylland. D er er grund til at rette en tak til de m edlem m er, som m eldte sig til turneringen, selv om de på forhånd vidste, at det ville blive svæ rt at kom m e til alle 7 partier. Ja, m åske var enkelte endda klar over, at de m åtte opgive et parti eller to uden kamp. Skem aet nedenfor viser turneringsplanen for øverste gruppe, m en giver ikke et helt sandfæ rdigt billede a f turneringens gang, idet usæ dvanlig m ange partier i puljen blev spillet på andre tidspunkter end de beram m ede. Således resterede kun to partier, da vi nåede frem til den 2. novem ber. M en det ene a f disse to var helt afgørende. N iels Chr. D avidsen havde spillet fæ rdig på forhånd og opnået 5 points. Jakob Søgaard og H ans A ndersen havde hver 414 points forud for runden. D et betød altså, at en eventuel vinder a f deres indbyrdes parti (virkelig god turneringsplanlæ gning!) ville snuppe halvårsm esterskabet, m ens det også kunne forudberegnes, at en rem is ville føre til, at Jakob Søgaard satte sig på tronen. H an ville i så fald nem lig opnå en bedre korrektion end de to konkurrenter. Nr. Skørping Efterår Telefon lait PIc Johannes Struijk I 0 / Vi Hans Andersen Vi 1 /2 / Vi R egnar Sim onsen / 2 0 / 2 / Vi M orten M. Hansen Vi / Jens Ole Andersen / / Jakob Søgaard /2 / >/ Vi Niels Chr. Davidsen '/ / 2 '/2 / Brian Pedersen / /

3 Som m an kan se, vandt Hans Andersen partiet og derm ed halvårsm esterskabet, m ens Niels Chr. Davidsen blev nr fm alepartiet vandt je g m ed sort en bonde efter 17 træk, og selv om partiet blev på m ellem 40 og 50 træk, blev det i den sidste ende afgørende. - Ingen af de 3 topplacerede spillere leverede en tilnæ rm elsesvis fejlfri turnering. Selv burde je g fx have tabt en bundrådden stilling til Brian, m ens je g til gengæ ld burde have ført en sæ rdeles gunstig stilling m od N iels Chr. til gevinst. R egnar spillede ikke helt op til vanlig standard, og Johannes slap ikke helt ^kadesfrit fra at spille langt m ere eksperim enterende end ellers. - Jakob var selvfølgelig tilfreds m ed sin stæ rke turnering, og Brian leverede også en god præ station m ed løfter om noget endnu bedre. I det hele taget har Brian haft et godt efterår - m ed én klar undtagelse: Løvfaldsturneringen. - For M orten og Jens O le var det en hård turnering, og det blev kun til enkelte rem iser. M on ikke de holder bedre fast, næ ste gang de dukker op i vores fineste række? 1 gruppe 2 vandt Sven Erik Østergaard ganske suveræ nt. H an gjorde sim pelt hen rent bord m ed 7 pinde i streg. N oget tilsvarende er m eget sjæ ldent sket i vores øverste eller næ støverste gruppe. Selv om der næ sten altid skal en del held til for at levere en sådan præ station, var det faktisk ikke tilfæ ldet her. Sven Erik kom faktisk bedst fra start i alle hans partier, og trods lidt tidnød hist og her lykkedes det også for ham at bjærge høsten ubeskadiget i hus. Sven Erik er derm ed tilbage i øverste gruppe - og der synes han nok også selv, at han hører hjem m e! - N um m er to blev - også ganske sikkert - Jesper Møller. O gså han lagde ud m ed 4 sejre, m en så blev han standset på knockout i 5. runde a f Sven Erik, som netop der spillede et overlegent og sm ukt parti. M en andenpladsen kom ikke i fare. Nr. Skørping Efterår Telefon Ialt Plc Poul Erik Sim onsen / 2 0 I Erik 0. Knudsen '/ ) l'/ Jesper M øller ( Patrick Lem onnier » Peter Langeland '/i Peter Riis M øller ( Claus Jacobsen /i Zi Sven Erik Østergaard I

4 En anden M ølier - Peter Riis - var spået et m uligt gennem brud i turneringen. M en han kom skidt fra start m ed 1 a f 4. H elt galt gik det i første runde, hvor han stod klart til gevinst, m en m åtte bide i græsset til sidst. O g det allerværste var sikkert, at det skete mod hans eget faderlige ophav. Peter rundede dog pænt af, men nu skal det snart til at være. det m ed gennem bruddet! - Blandt de øvrige kan det noteres, at Erik ikke rigtig fik succes med sin ellers så positive og aggressive spillestil. 1 m ange partier stod han ellers lovende efter åbningsfasen, m en antallet a f points blev m oderat. - Endelig var Peter Langeland også en a f gruppens favoritter. Længe gik det da også fint, m en han skuffede lidt m ed to tab til slut. G ruppe 3 blev også ganske spæ ndende m ed 4 spillere m ed i kam pen om de to præm ier. Efter to runder var der overraskende nok kun to tilbage med m aksim um. V agner og Stener, og de spillede så rem is. Det skulle senere vise sig, at det faktisk var gruppens to stæ rkeste spillere, der her tørnede sam men. Efterfølgende vandt begge en ræ kke sejre, m en m ed én undtagelse: i 5. runde m åtte V agner ned m od Preben Jørgensen. Det blev udslaggivende for, at Stener Mousten vandt m ed 614 p foran Vagner Christensen m ed 5'/a p. - Preben fik gang i spillet i denne turnering, og så fik Jonas Sim onsen noget a f et gennem brud, som førte til en flot tredjeplads. - 1 det resterende felt blev der spillet en lang række udm æ rkede partier, og det var glædeligt, at kun m eget få partier ikke kunne gennem føres rettidigt, hvilket ellers blev besværliggjort af, at der var tale om en M onradgruppe. Nr. Skørping Efterår Telefon Ialt PIc. 1 Jonas Simonsen ) X Ulrich Fahrenberg '/2 1) 3'A X 3 Preben Jørgensen I 1 I 1 1) Stener M ousten Vi '/ X M artin Fahrenberg X N iels Chr. Rod Thomsen ( V i 0 l > / X Andreas Simonsen (I X 2 8 Vagner Christensen Vi !4 2 X Hans Gullestrup

5 V inderne a f gruppe 2 og 3 rykker nu op, og vinderen a f gruppe 1 er også garanteret en fortsat tilvæ relse d e r... M en da der nu skal spilles i 6-m andsgrupper, vil der blive tale om en hel del om rokeringer, som m åske i første om gang kan virke lidt overraskende, m åske græ nsende til det uretfæ rdige for nogle. M en alt bliver afgjort på basis a f de friskeste ratingtal (se dem i artiklen om årets højdespringer) og således efter de principper, der er blevet fastsat på generalforsam lingerne. * HA En pokalsejr kræ ver lidt held undervejs M ed 21 deltagere fik årets pokalturnering en rigtig god tilslutning. D er var ikke æ ndret på system et i forhold til de foregående m ange år, så på den første spilleaften skulle antallet a f tilbagevæ rende spillere bringes ned p å 16, sam tidig med at disse 16 igen skulle deles i 8 seedede og 8 useedede forud for 2. spilleaften. Det skete ved at inddele de 21 i 4 grupper. D e 8 ratingstæ rkeste a f de tilstedevæ rende blev fordelt m ed 2 i hver gruppe, m en derudover var der tale om fri v o d tr..., øh lodtræ kning. A f topspillerne m anglede Steen M øller og Jacob Fog sam t Jens Ole A ndersen. M en helt overraskende var det ikke, da turneringsfom ien kræ vede, at man kunne spille 3 m andage i træ k, og det har de næ vnte, travle m ennesker det ikke så let m ed. D esvæ rre m åtte en anden a f favoritterne, selveste pokalvinderen fra 2007, Jakob Søgaard, også m elde fra, da han skulle på kursus i Jonkoping. Nå, heldigvis var der stadig en lang ræ kke kom petente spillere tilbage. E fter ca. 3 tim er stod resultaterne a f den indledende runde, hvor der spilledes alle m od alle i hver gruppe, fast, og diverse om kam pe var også gennem ført. På papir så det sådan ud: Indledende runde: GruDDe 1: 1. Hans Andersen 5 2. Brian Pedersen 4 3. M orten M. H ansen 3 4. M artin Olesen IV.i 5. Patrick Lem onnier 1 6. Ulrich Fahrenberg '/2 5

6 G ruppe 1 var - og det var m åske ikke let at se fra starten - lidt a f en supergruppe. Først og frem m est skulle m an her spille et parti m ere end i de andre grupper og altså bruge tre kvarter mere. M en det skulle vise sig, at 3 a f de 4 senere sem ifm alister skulle kom m e herfra! Stakkels Patrick og Ulrich! Ellers fik gruppen på ingen måde noget uventet forløb. Gruppe 2: 1. Arne Søgaard Niels Chr. Davidsen Jonas Sim onsen 2 4. Siener M ousten 1 5. Niels Clir. R. Thomsen 0 Omkamp: Arne Søgaard - N iels Chr. Davidsen 1-0 H eller ikke nogen sensationer her, selv om det vel ikke var ventet, at Søgaard kunne klare N iels Chr., m en m åske spillede det ind, at opgøret jo ikke ville få nogen praktisk betydning? Gruppe 3: I. Sven Erik Østergaard Claus Jacobsen Vagner Christensen 2 4. P oul E rik Sim onsen l / i 5. Peter Langeland 14 D enne gruppe virkede på forhånd m arkant m ere lige end de øvrige. A lligevel in dtraf den første pokalsensation her, for hvem ville have troet, at Peter Langeland ikke var i stand til at indtage blot en fjerdeplads? M en alt gik i fisk(!) for ham denne aften, og han m åtte vinke farvel til en turnering, der ellers står godt til hans aggressive og chancebetonede spil. - U ventet var det derim od ikke, at Sven Erik fortsatte med sine gode resultater, og Claus gled så m ed over i 2. runde som seedet. Gruppe 4: 1. Regnar Simonsen Johannes Struijk 314 i. Jesper M øller 2 4. Preben Jørgensen 1 5. Martin Fahrenberg 0 Om kam p: Johannes Struijk - Regnar Sim onsen 0-1 Her gik alt efter en snor. M åske var det dog en sm ule afvigende fra det norm ale, at R egnar kunne besejre Johannes i "finalen?! 6

7 ! 2. runde: Jonas Sim onsen - Brian Pedersen Preben Jørgensen - R egnar Sim onsen Sven Erik Ø stergaard - M orten M. Hansen Johannes Struijk - V agner C hristensen Stener M ousten - N iels Chr. Davidsen Poul Erik Sim onsen - Claus Jacobsen A rne Søgaard - M artin Olesen H ans A ndersen - Ulrich Fahrenberg H er indtrådte U lrich Fahrenberg som reserve i stedet for Jesper M øller, som blev forhindret i at kom m e. - O ttendedelsfinalerne bød på én sensation, og så var der optræ k til en anden undervejs. Det store brag indtraf i partiet m ellem Søgaard og M artin O lesen, hvor førstnæ vnte ret planm æ ssigt vandt m odstanderens dronning m idt i partiet. G anske vist var prisen et tårn og en officer, m ens sorts (Søgaards) stilling virkede også klart bedre. M en efterhånden fik M artin etableret listige m odchancer, og i begyndende tidnød endte det hele m ed, at han satte Søgaard mat! Søgaard roste bagefter sin m odstander i høje toner og gav udtryk for, at han straks fra begyndelsen a f partiet kunne m æ rke, at han sad over for en m eget stæ rk m odstander. Flotte ord til Martin! D et uventede lurede også i partiet m ellem Jonas og Brian, hvor m an kom over i et tåm slutspil m ed tårn og 3 bønder på hver side. D et skete efter glim rende spil fra Jonas side (pas på ham i fremtiden!-). G anske naturligt koncentrerede Jonas sig nu om at vinde endnu en bonde eller to. M en den altid snu Brian havde andre planer: han gik trods det beskedne m ateriale efter at sæ tte m odstanderen m at - og det lykkedes! - R egnar, Johannes, N iels Chr. og je g vandt uden de store svæ rdslag. I de to partier uden nogen klar favorit vandt Sven Erik og Claus over henholdsvis M orten og Poul Erik. I sidstnæ vnte parti stod G erdinggraveren ellers klart bedst, m en efter et par bukke vendte billedet. 3. runde: N iels Chr. D avidsen - Johannes Struijk Claus Jacobsen - M artin Olesen Sven Erik Ø stergaard - Brian Pedersen Hans A ndersen - Regnar Sim onsen!4 - Z B landt de 8 spillere trak de to største overraskelser hinanden, og her vandt M artin forholdsvis ubesvæ ret det indbyrdes opgør. Johannes m åtte derim od ud i en hård og langvarig kam p, før videre deltagelse var sikret. H an stod udm æ rket i det første parti, m en m åtte til sidst lade sig nøje med rem is. M en i det efterfølgende lynslutspil trak han det længste strå, og turneringens på papiret stærkeste spiller var derm ed ekspederet ud i m ørket. - Brian satte en stopper for Sven Eriks 7

8 fantom efterår (dette var vist nok hans første tab i et alvorligt parti siden en gang i første halvdel a f 2009), og så vandt je g over pokal vinderen fra Det så således ud: Hvid: Hans Andersen Sort: Regnar Simonsen Spillet d l,s B d 5 2, c4 e6 3, g3 Sf6 4, cxd5 exd5 5, Lg2 Le7 6, , d4 Te8 8, Sc3 c6 Indtil videre har partiet kun adskilt sig m inim alt fra andre partier m ellem os (m ed sam m e farvefordeling). Jeg har ikke nogen standardplan her, m en forsøger m ig denne gang m ed et m inoritetsangreb, dvs. en aktion på dronningfløjen bestående i bondetræ kkene a2-a3, b2-b4 og siden b4-b5 for at give sort flere svage bønder. A ltså 9, a3 a5!? U alm indeligt her i dronninggam bit, m en ofte set i fx engelsk. 1 det følgende fam ler vi begge rundt som i mørke. 10, Db3?! 10, Dc2 m å være bedre. 10, - Ta6!? U ventet for mig. Sort truer nu med - Tb6, men m on ikke den placering i virkeligheden er fejlagtig? Tårnet m ed b7-bonden bag sig gør ikke m eget gavn i b-linien. A lligevel forebygger jeg m ed 11, Sa4?! Ikke nogen god placering til springeren. 11, - Sbd7 12, Dd3 Se4 13, Sc3 H vids to sidste træ k er selvfølgelig en indrøm m else af, at den tidligere plan var hen i vejret. M en det er da i sig selv en positiv ting. Eneste kom pensation for tidstabet er vel det m ystisk posterede tårn på a6. M en det burde Regnar nok snarest m uligt give flere m uligheder m ed c6-c5. 13, - Sdf6 14, Se5 Lf5 15, D d l Ld6 16, Sd3 Udm æ rket, m en i virkeligheden m åske også nødvendigt. 16, - De7 Vel beregnet på at forebygge hvids næste træk. 17, Lf4!? Alligevel. Hvid er om sider ved at være klar til at foretage sig noget drastisk på dronningefløjen (b2-b4 med hvad d eraf følger), m en der er jo også en taktisk side a f sagen. 17, - Sxc3 Efter lidt betæ nkning beslutter R egnar sig for at gå efter bondegevinsten. 18, bxc3 E fter 18, Lxd6? Sxdl 19, Lxe7 Txe7 vinder sort en bonde. 18, - Lxa3 19, Db3! Bedre end første g an g,jeg spillede dam en dertil. Sort vinder altså alligevel ikke en bonde. 19, - Ld6 E fter partiet m ente jeg, at sort her burde spille 19, - Lxd3. Jeg ved ikke, om Regnar havde regnet på det under partiet, m en vi kom frem til, at det næppe er bedre end 19, - Ld6. 20, Lxd6 Dxd6 21, Sc5 Prim æ rt spillet for at undvige den førnæ vnte afbytning. 21, - Taa8 Det bedste, tror jeg. Sort kom m er altså på en m åde alligevel til at bøde for den m ærkelige tåm placering på a6. 22, Sxb7 22, D xb7?? Teb8 dur jo ikke. 22, - Dc7! Hov, så m ister je g alligevel en bonde. En binding a f springeren på b7 tør je g ikke indlade m ig på. 23, - Txe2 24, T fel a4? Her forsøger R egnar at afgøre partiet taktisk, hvilket giver bagslag. Bedre er 24, - Tbe8, om end hvid vist klarer sig efter 25, Txe2 Txe2 26. L13 (26, D a4 eller 26. D dl kom m er også på tale) Td2?, 27, Txa5! Eller her 26, - Te8, 27, Db7! M en klare gevinststillinger for hvid er her selvfølgelig ikke tale om. M ed tekstræ kket skubber Regnar deis sin farlige fribonde et skridt fremad, og dels stiller han hvid over for en fælde.

9 E fter tre runder i holdturneringen i 2. division, syntes je g det er relevant, at vise et billede af spillerne der sikrede oprykningen fra M esterklassen, og de glade spillere ses herunder. Fra venstre NCD, J.Streuijk, H.A., Steen M, Jacob F. og S.E.Ø. I næste num m er vil der blive bragt et kunstnerisk redigeret billede a f selv sam m e spillere, lavet a f den stærke kvindelige skakspiller Carina Jørgensen. Se i øvrigt Carinas hjem m eside: NC 9

10 o H er bruger jeg en stor del a f den sparsom m e tid,je g har tilbage. M en heldigvis fornuftigt, for je g vælger 25. Txc2! Træ kket er jo egentlig logisk for to tårne er jo norm alt helt O K i bytte for en dronning. M en der er dog nogle ting, der skal regnes nøjagtigt ud. og sorts bonde på b3 er jo også pludselig blevet noget a f en m agtfaktor. Fælden, Regnar havde udtæ nkt til m ig, var vist nok 25, Sxa4? Lc2!, m en selv her kan hvid vist holde skindet på næsen efter 26, Db6! M en ser m an det i farten??? 25, - axb3 26, Txa8+ Lc8 27, Lh3! Afgørende. 27, - b2 28, Txb2 Se8 29, Txc8 I)e7 30, Ld7 M an er vel fair og giver m odstanderen en "chance? 30, - D el+ 31, Kg2 og sort gav op. Sidste års pokalvinder var ude. 1-0 En noget heldig sejr, m en det skulle blive m eget bedre senere i turneringen! H erefter var der en uges pause, før de 3 sidste spillere skulle elim ineres. Interessant nok havde kun én a f de tilbageværende prøvet at vinde pokalen, nem lig undertegnede. Så udsigterne var lyse for at fa et nyt navn på en a f klubbens pokaler, hvilket m an jo sukker noget efter oven på m ange år med Davidsen, Søgaard, Sim onsen, Andersen, M øller og enkelte andre. - M en... Sem ifinalen Johannes Struijk - Brian Pedersen 0-1 H ans A ndersen - M artin Olesen

11 Sem fm alerne blev forholdene taget i betragtning ganske udram atiske. E fter akavet åbningsspil fik jeg nogenlunde styr på stillingen og efterhånden opbygget en stilling m ed pres på dronningfløjen. Her valgte M artin at give en kvalitet, m en i det lange løb fik han ikke tilstræ kkeligt m ed spil folden. 1 det andet parti fik Johannes tilsyneladende fordel, m en Brian ivæ rksæ tte om kring træ k et m eget kraftigt m odangreb, der m edførte deplacering a f flere a f hvids vigtigste brikker. O g lang tid yderligere gik der ikke, før den sorte gevinst var en realitet. Finale: Brian Pedersen - H ans A ndersen Z2 -Z Forud for finalen var det m it indtryk, at Brian havde spillet flere rigtig gode partier. G anske vist var han lidt i vanskeligheder m od Jonas, m en her havde han trods alt udpønset en sm art m at. M it eget spil havde sådan set væ ret nogenlunde, m en sejrene var kom m et i land ved at lukrere på andres fejl - se ovenstående. G ennem hele efteråret havde je g vundet en del partier m od Brian, m en je g havde været uforskam m et heldig de fleste a f gangene. Hvad denne analyse m åtte føre til, ved je g ikke - og Brian næ ppe heller - så vi satte os raskt til bordet - nu m åtte det briste eller bære! Hvid: Brian Pedersen Sort: Hans Andersen Spillet d I, d4 Sf6 2, Lf4 c5 3, e3 cxd4 4, exd4 g6 5, Sf3 Lg7 6, c , Le2 (16!? Skal bonden til d5 eller d6? E t svæ rt spørgsm ål, m en de seneste gang har je g mod B rian valgt opstillinger med d6. 8, 0-0 Db6?! Jeg tror, at dette tidlige dronningeudfald er forhastet. B edre er nok en alm indelig udvikling a f de lette officerer begyndende m ed 8, - Sc6. 9. Db3! Et godt træ k, m en je g troede faktisk ikke, at Brian ville spille sådan. Nu giver afbytning på b3 hvid en dejlig bondeform ation, m ens afbytning på b6 om vendt giver m ig nogle ræ dselsfulde bønder. D erfor m åtte je g enten flytte dam en hjem igen (pinligt) eller gå ind på 9, - S b d 7,10, Sbd2 Te8 Jeg ville gerne gennem føre e7- e5. 11, Lc4 d5 12, Lb5 a6 13, Lxd7 Sxd7 14, Sg5!? I)xb3?l Her skulle den sorte dronning m uligvis forsøge sig med en ny karriere på den anden fløj, altså 14, - Df'6l? 15, axb3 e5 Det v ar jo også min plan, m en m åske kom den for tidligt til udførelse. Brian udnytter i hvert fald m in dårligt udviklede stilling. 16, T fel! F6 17, Sgf3 K17 18, dxe5 Sxe5 19, Sxe5fxe5 20, Lg3 På en m åde skulle je g jo væ re godt tilfreds m ed løberparret i en ganske åben stilling, m en det er ret vanskeligt at holde m ine to centrum sbønder under kontrol. 20, - Ld7 21, c4!? D et havde jeg ikke kigget på, men det skaffer et eller flere gode felter til den hvide hest. 21, - d4? D er var ikke tid til dette træk. H vids springer slår nu til m ed kraft. 22, Se4 M eget ubehageligt, m en desvæ rre gik alvoren først op for m ig, da springeren landede på e4. 22, - Kg8 23, Sd6 Te7 24, Sxb7 Lf5 O m sider står m ine løbere godt for at understøtte bøndernes frem m arch. 25, Sc5 d3? B edre var givetvis 25, - e4. 26, Tadl M ed dette sim ple træ k vinder hvid m in gode bonde. N u besvares Td8 nem lig m ed 27, Lh4, så derfor 26, - e4?!? Jeg kunne godt se, at han bare kunne slå, m en hvad ellers? 27, Sxd3 Td8?? N år trækket var skidt for to træ k siden, er det det nok også nu. E fter 27, - Tee8 får jeg da i det m indste 11

12 bonden på b2. 28, Sc5?? Selvfølgelig skulle Brian have spillet 28. Lh4. M en han var nok allerede begyndt at regne m ed, at stillingen var let vundet. M aterielt, positionelt og tidsm æ ssigt overtag... 28, - Txdl 29, Txdl a5 30, h3 Lh6 Eller m åske 30, - Lxb2. 31, Td8 K17 32, Ltl6 32, - e31? D esperation, m en je g havde også følelsen af, at dette var m in eneste chance. Sikkert korrekt, da 32, - Te8? 33, Txe8 Kxe8 34, g4 ser totalt tabt ud. Her tæ nkte Brian en rum tid. Efter 33, Lxe7? e2 far hvid en dronning, så han valgte klogeligt 33, fxe3 Txe3 B evarer dæ kningen a f f8. Stillingen er ikke sim pel, m en som sæ dvanlig havde je g rodet m ig ud i tidnød, m ens Brian havde bunker (følte jeg ) a f tid. 34, Tb8 Te2 35, Sa4 Pludselig er det kun sorte officerer, der står på kongefløjen, og je g fik den ide, at je g m åtte til at sætte m at eller om nødvendigt prøve at fa en evig skak. 35, - Le3+ N aturligt, men m åske var 35, - Le4 bedre. Så kunne følge 36. Sc3 Txg2+ 37, Kfl Lf3 m ed uklart spil. 36. Kf l!? H er tæ nkte Brian igen relativt længe, før han traf sit - uventede - valg. Jeg havde ikke troet, at han turde flytte kongen mod m idten, m en alligevel! På såvel 36, K hl som 36, Kh2 m å Brian have frygtet trækket 36, - Le4!, som da også ser m eget stæ rkt ud. U den at have analyseret sagen til bunds, hælder je g faktisk til at tro, at Brian valgte rigtigt. 36, - Ld3 N u har hvid faet noget at se til. 37, Sc5?l U nder partiet troede jeg, at det var det eneste. M en hvad sker der efter 37, Sc3; je g kan ikke selv finde noget afgørende, kan nogen hjæ lpe m ig? 37, - Tf2+?1 Som adskillige tilskuere gjorde opm ærksom på efter partiet, vinder sort her en officer og partiet med 37, - Lxc5 38. Tf8+ Kg7 39. Lxc5 Te8+ 40, Kf2 Txf8 41, Lxf8 Kxf8 eller her i stedet 39. Tf3 Te3+ ligeledes m ed gevinst. N u sker der det. at jeg m ed 1-2 m inutter far partiet ledt ind i rodede baner, og på de vilkår er det selvfølgelig det sam m e som at spille bolden direkte over til Brian. 38, K g l Tf5+? Bedre var klart nok 38, - Tf6+! 39, K hl Txd6. 39, K hl Tfl+1? H er opdagede jeg, at jeg 12

13 ikke kunne spille 39, - Lxc5 40, Tf8+ Ke6/Ke7 41, Txf5 Kd6/Lxd6 - i begge tilfæ lde pga. svaret 42, Td5! 40, Txc5 turde je g heller ikke indlade m ig på - to tynde for en tyk er O K, m en finder løberne nogen sinde fodfæ ste? Tilbage blev kun den desperate skak, som Brian besvarede m ed 40, Kh2 L gl+ 41. Kg3 N u så jeg, at Ld3 stod udækket, og at et træ k som Lc2 besvares m ed 42, T f8+ og vinder. Begge dele blev dækket a f det træk je g spillede, m en her bagefter m å je g spørge mig selv om, hvorfor jeg ikke valgte 41, - Lf2+! 42, Kg4 (ellers rem is ved trækgeptagelse) Le2+ 43, Kg5 h6+ 44, Kxh6, m en sagen er vist, at sort klarer frisag i alle varianter - se selv på sagen! 41, - Lf5?l K larer de helt akutte problem er, m en redder ikke stillingen. 42, T18+ For første gang i en evighed har sort et fritræk. 42, - Kg7 43, Se6+ Kh6 Løberen på f5 er jo bundet. 44, Lf4+ g5 Eller 4 4,-K h 5 45, Sg7 mat! Så tæ t kom Brian på at blive pokalvinder Her skulle han have fortsat m ed 45, Tf6+! Lg6 (På 45, - Kh5 følger igen 46, Sg7 m at.) 46, Lxg5+ Kh5 47, T x fl osv. Faktisk ret enkelt, m en Brian busede på m ed skakkerne, idet han valgte 45, Lxg5+? Kh5 46, Tf6 M ed m attrussel, m en nu er det for sent. 46, - L12+ 47, Kh2 L gl+, og m an tog rem is En vanvittigt heldig redning. På en m åde kan m an sige, at sejren i årets pokalturnering derfor var lidt uretfæ rdig, m en p å den anden side blev det virkelig en pokalftnale, m an vil huske. D et skal lige tilføjes, at je g vandt sejren, da je g trak det længste strå i begge om kam pspartier, som blev spillet m ed 10 m inutter pr. spiller pr. parti. B egge gange vandt je g relativt hurtigt en officer, så disse kam pe gav m ig ikke tilnæ rm elsesvis så m ange grå hår som ovenstående parti. 13

14 Til Brian vil je g til slut sige: Tak for kam pen, og nu har je g haft heldet m ed m ig og m od dig i tilstræ kkelig høj grad til, at det ræ kker et par år. Og m on ikke der alligevel snart kom m er til at stå Brians navn på pokalen? D er var udsat præ m ie til den spiller under der kom længst i turneringen, og den snuppede Brian selvfølgelig suverænt. - Jeg vandt pokalen for 5. gang - sidst skete det i I1A Lille frem gang for Skørpings grand prix 1 fjor var der 11 deltagere i Skørpings grand prix-tum ering, i år blev det til 12! Vi glæ der os over frem gangen, der trods alt var på ca. 9 %, m en undrer os sam tidig over, at vi ikke kan sam le flere. M en vi prøver nok også i Slutstillingen i turneringen blev: 01. Finn W inther Nielsen, Aalborg * Arne Fjordside, Aalborg * Hans Andersen, Skørping *, Ricardo A ram buru, A alborg * 4 Brian Pedersen. Skørping Peter Duun Kristensen, Nørres. 3 Norm an A. Hansen, Nørresundby 3 M orten M. H ansen, Skørping A llan Eriksen, Nørresundby Bent H. Christensen, N ørresundby Svend Aage Sørensen, N ørresundby G unner Poulsen, Tranum 14 Finn W inther N ielsen og A rne Fjordside løb derm ed med de to præ m ier i hovedturneringen. Spillerne, der ikke er m arkeret m ed en *, kæ m pede om 2 andre præm ier, der kun kunne gå til spillere m ed under 1600 i rating. H er tog Brian førstepladsen, m ens Peter D uun og N orm an H ansen m åtte dele den anden, da de havde fuldstæ ndig sam m e rating. M orten havde derim od en klart dårligere rating, så han m åtte drage tom hæ ndet hjem. D er er stadig m asser a f grand prix-er tilbage i løbet a f vinteren. N æ ste gang i T ranum lørdag den 16. januar. HA 14

15 U klar holdturnering Igen i år har vi 5 m andskaber m ed i holdturneringen, hvilket vi vist godt kan prale lidt af. M en hvordan går det så? Indtil videre m å vi konstatere, at det er lidt svæ rt at sige, hvor vores hold vil lande; ingen har lagt sig i front, og ingen er uhjæ lpeligt tabt i bunden. Så der er stadig alt at spille om til foråret. Lad os se næ rm ere på de 3 grupper, hvor vi har hold med: 2. division, truppe 4 H olstebro - Skørping 1 Skørping 1 - K jellerup jetsm ark 2 - Skørping Jetsm ark SK SK K jellerup Randers Skørping H olstebro Aalborg 2 8/2 2 mp 0 - Y derst overraskende lagde Jetsm ark 2 ud m ed at pulverisere henholdsvis A alborg 2 og R anders m ed cifrene og Så lagde vi trods alt en dæ m per på vendelboerne i 3. runde. D e to Å rhus hold kender vi ikke så m eget til, m en vi m å konstatere, at det eneste, der ligger fast her, er at Jetsm ark nok går hen og snupper oprykningspladsen. - To hold og m åske endda 3 rykker ned. Så vi skulle gerne rykke en tand eller to opad i tabellen. K am pen m od Jetsm ark var løfterig, og nu håber vi stæ rkt på at hive nogle sejre i land i løbet a f de næ ste m åneder. N iels Chr. præsenterer vores delvis nye hold andetsteds i bladet. A-klassen: Skørping 3 - Skørping Skørping 2 - A alborg Jetsm ark 3 - Skørping Skørping 3 - Terndrup A alborg 5 - Skørping

16 1. A abybro IVi 2. A alborg nip 3. Jetsm ark Nørresundby Skørping Skørping Terndrup A alborg Som m an kan se, har vore hold væ ret involveret i en lang række jæ vnbyrdige kanipe, og det sam m e gæ lder i øvrigt hele puljen, der kan gå hen og blive vildt spændende. B egge Skørpinghold m angler fx Aabybro, og et par gode resultater der kan jo åbne for m eget spændende perspektiver... Endnu en gang m å vi konstatere, at vores trediehold driller andetholdet. I år så m eget, at de ikke blot vandt det indbyrdes opgør, m en 3 'erne har da ligefrem skabt et lille hul ned til 2 'em e. B-klassen. gruppe 1: Skørping 4 - Skørping 5 A arsnibe 3 - Skørping 4 H adsund 2 - Skørping 5 Skørping 4 - Terndrup 2 Skørping 5 - Aarsnibe I > /2 ~ 2 / Hobro 9 2. Terndrup Skørping 5 6Vi 4. Skørping Aarsnibe Hadsund 2 2'A O gså her ligger vore hold i midten, og også her har det knebet m ed at overholde rangfølgen m ellem holdene. Å rsagen kan m eget let udpeges i dette tilfælde: ijerdeholdet led et helt uforståeligt nederlag m od Terndrup 2 på 1-3, hvor ratingforudsigelsen hed 3!4 - 'AH Jeg tror nu, at ijerdeholdet kan rejse sig igen - se blot på spillerm aterialet - og kom m e op og drille H obro i kam pen om førstepladsen! Intet er afgjort. Foråret bliver spændende. D it klubblad vil holde dig orienteret. Forhåbentlig også m ed partieksem pler, som du indleverer til redaktionen! HA 16

17 Årets højdesprm ger kaii nå højere op hvis lian vil! Spiller ratina 12/2008 ratina 12/2009 endrina Steffen S. N ielsen 2178 Richard Lilja 2101 _ i- Elena G. Steffensen Niels Chr. Davidsen Steen M øller Arne Søgaard Hans Andersen i 23 Jacob Fog Johannes Struijk Regnar Sim onsen Arne Christensen Jakob Søgaard Sven Erik Østergaard Frederik Poulsen Brian Pedersen Heine Kragelund Ole Østergaard Jesper M øller Peter Riis Møller M orten M. Hansen Jens Ole A ndersen Anker Nielsen Peter Langeland M artin Olesen Poul Erik Sim onsen Erik Ø skov Knudsen Patrick Lem onnier V agner Christensen Stener M ousten Claus Jacobsen Preben Jørgensen Jonas Sim onsen Ulrich Fahrenberg 1142 Jens M uller Andreas Sim onsen Hans Gullestrup Niels Chr. Rod Thomsen M artin Fahrenberg

18 På den foregående side kan du se højdespringsregnskabet for det foregående år. Størst frem gang kan vi konstatere hos Peter Riis Moller, som har vundet ikke færre end præ cis 200 ratingpoints i løbet a f det forudgående år. Flere havde næ vnt bl.a. H eine og Poul E rik som favoritter til prisen, m en de var et godt stykke bagud i forhold til Peter. D et skyldes nok, at hans store stigning prim æ rt skyldes en ræ kke flotte resultater i holdturneringen, og den forløber jo over en lang tidsperiode. Stigningen på 200 points kan synes kolossal, m en det er faktisk "kun den trediestørste i den 5 årsperiode. vi har udsat denne særlige pokal. Som antydet i overskriften regner vi ikke m ed, at Peter nu har nået toppen a f sin skakkarriere. Der ligger bestem t sto f i ham til at blive - m indst - m esterspiller, m en det kræ ver, at han spiller lidt m ere næ rskak end nu. På nettet er han blevet rigtig stæ rk, m en han m å gerne konfirm ere og udbygge resultaterne i vores klub og i andre klublokaler. Held og lykke m ed den opgave! Flere andre scorede så m ange pluspoints, at det kunne have m edført en pokal. Således tjente Poul Erik Sim onsen, Stener M ousten og H eine K ragelund alle over 130 points i løbet a f året. F lot var det også, at så højtrangerende spillere som Sven Erik Ø stergaard og Frederik Poulsen kunne sæ tter over 100 på kontoen. De m ange gode points skal jo tages fra andre. H eldigvis for en stor del folk fra andre klubber. M en to a f vore egne m åtte afstå vel store pointsum m er i løbet a f 2009, nem lig C laus Jacobsen og V agner Christensen. D e m å i gang m ed et m odangreb i 2010! E ndelig er det interessant at konstatere, at sidste års højdespringer, Jens O le A ndersen, faktisk var i stand til (næ sten) at holde fast i de m ange points, han oparbejdede i fjor. Et lille tab på 11 blev det dog til, men nu er tiden inde til, at Jens O le endnu en gang skyder frem som en raket! HA L ynuokalen på plads i Bæ lum efter gigantturnering Å rets lynturnering blev deltagerm æ ssigt en stor succes, idet 18 havde lyst til at væ re m ed. U den at det helt var planen fra begyndelsen, endte det m ed, at m an vedtog at spille alle m od alle fulgt a f et slutspil å lå håndbold. D vs. først 17 runder, og så stor en lyntum ering har der vist ikke tidligere væ ret afviklet i Skørping. De to finalister kom til at spille ikke færre end 21 partier denne m andag aften! D et hele løb a f stabelen efter et ganske sindrigt system, der blot kræ vede nogle kom petente gruppeledere - og dem har vi m asser af. Efter ca. 3 tim ers spil kunne vi betragte denne slutstilling: 18

19 01. N iels Chr. Davidsen Regnar Sim onsen 15 Johannes Struijk Hans Andersen Brian Pedersen Sven Erik Ø stergaard 11 '/2 07. Peter Langeland M artin Olesen 10'/2 09. M orten M. Hansen Andreas Sim onsen 6>/2 11. Jesper M øller 6 Patrick Lem onnier Stener Mousten 4'/2 Jonas Sim onsen 4'A 15. Poul Erik Sim onsen 3'/2 Ulrich Fahrenberg Preben Jørgensen M artin Fahrenberg l'/2 Specialpræ m ierne til bedste senior og bedste ju n io r var allerede p å dette tidspunkt afgjort; de tilfaldt henholdsvis Stener M ousten og A ndreas Sim onsen. Sidstnæ vnte fik faktisk lidt a f et gennem brud med m ange fine sejre. (Sven Erik afstod ridderligt fra at være senior denne aften, m en det er han da også kun lige blevet). Herefter kom m an til sem ifinalerne, som forløb således: N iels Chr. D avidsen - H ans A ndersen V?. - '/? 0-1 Regnar Sim onsen - Johannes Struijk 'A-'A 1-0 Jeg trykkede godt på N C D i første parti, m en han forsvarede sig godt. 1 andet parti fik je g derim od et lucky punch ind på hans kæbe, som afgjorde sagen. D en anden sem ifinale gik lige sådan. H er var det Regnar, der trak det lange strå i parti to. Og så finalen: R egnar Sim onsen - Hans A ndersen 0-1 'A - 'A Jeg fik rigtig godt fat i R egnar i det første opgør. H an spræ llede en del, m en der var intet at gøre. 1 det andet parti fik je g også stor fordel, m en - lidt tøset - afviklede je g til et helt dødt slutspil. Derm ed blev je g pokalvinder for 5. gang, hvilket noget overraskende gør m ig til den klart m est vindende lynspiller i klubben. På denne front tages en ny pokal nu i brug, den gam le holdt i 13 år. 19

20 og dens endelige hjem sted er endnu ikke fundet. Hvad skal vi gøre m ed gam le pokaler - ideer søges!!! D er var ikke noget galt m ed de 18 deltagende spillere - og da slet ikke med slutspildeltagerne - m en det havde da også væ ret sjovt, hvis Steen M øller og Jacob Fog - et par rigtige specialister - kunne have deltaget. De to Søgaarde, A rne og Jakob, var heller ikke m ed pga. naturlige forhindringer. E gentlig spiller vi ikke sæ rligt m eget lyn i klubben, men spillerne gik m ed liv og sjæl op i aftenens partier. M åske skal vi have blot en sm ule m ere a f den slags på årsplanen? HA R ødvin til franskm and og fiskeekspert Pokalturneringens absolut største overraskelse i den indledende runde bestod i, at Peter Langeland blev ekspederet ud. O nde tunger - om dem tror vi ikke i dette tilfæ lde - m ente, at det var fordi, Peter satsede på at vinde rødvin de to følgende m andage. Han m ødte da også op, m en planen lykkedes kun delvis. Det fremgår a f slutstillingerne herunder: 1. rødvinsturnerine: 1. Patrick Lem onnier 3 2. Peter Langeland 2 3. Jens Ole Andersen 1 4. M artin Fahrenberg 0 2. rødvinstum ering: Indledende A: 1. Peter Langeland 3 2. Patrick Lem onnier 2 3. Preben Jørgensen 1 4. M artin Fahrenberg 0 20

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

løst og fast omkring Skørping Skakklub

løst og fast omkring Skørping Skakklub løst og fast omkring Skørping Skakklub. årgang nr. Juli Tordenkilen inspireret af sommervejret har forsidediagrammet denne gang et navn! Lidt hjælp: De sorte løbere er formidable, men da hvids brikker

Læs mere

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub Nr. 2 August 2007 Furesø Skakklub Side 2 August 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 KM i Hurtigskak 2007...2 Skakkens Dag...2 KM2007 tabeller...3 Klubmesterens partikommentarer.4 Holdskak...6

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1 løst og fast omkring Skørping Skakklub September 2014 41. årgang, nr. 1 Forsidestillingen, hvor hvid er i trækket, er indsendt af Søren Hauge, der var meget begejstret over hvids afslutning på kampen.

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6 Nr. 2 April 2006 Side 2 April 2006 APR MAJ Ti. 4/4 Klubmesterskab, 8. R. Ti. 11/4 Klubmesterskab-udsat (Påskeugen) Ti. 18/4 Klubmesterskab-udsat + 9. R Ti. 25/4 Klubmesterskab, 9/10. R. Ti. 2/5 Generalforsamling

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. Marts 2014. 40. årgang, nr. 3

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. Marts 2014. 40. årgang, nr. 3 løst og fast omkring Skørping Skakklub Marts 2014 40. årgang, nr. 3 Forsidediagrammet er indsendt af Søren Hauge, der har løst fordringen mat i 6 træk. Løsning side 20 Læs nærmere i bladet: Langelands

Læs mere

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB S K A K N Y T 27.oktober Nr.107 november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 : Midtvejs / forårshalvåret v/ NF Side 4-7 : Medlemsnyt Side 9 : Parti : Arne Rasmussen, Søndersø

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

SK68-nyt. Nr. September 2004, årgang 29. Ole Alkærsig Klubmester - igen. Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer. AUS idrætsdag.

SK68-nyt. Nr. September 2004, årgang 29. Ole Alkærsig Klubmester - igen. Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer. AUS idrætsdag. September 2004, årgang 29 SK68-nyt Nr. Information om klubben 2 Ole Alkærsig Klubmester - igen Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer AUS idrætsdag Allan Holst UM Kamplederkursus Nyt fra formanden

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen Holdturneringen Cykelskak Partiafdelingen Nr. 6 - Holdturneringen er i gang. Ole Bønnelykke giver de sidste instrukser til Gunnar og Iver inden det går løs SKAKKLUBBEN Skakklubben

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

2012 /3. kakbladet. Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012. Sune Berg Hansen. Onsdag den 30. maj 2012. Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen

2012 /3. kakbladet. Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012. Sune Berg Hansen. Onsdag den 30. maj 2012. Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen 2012 /3 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012 Sune Berg Hansen Onsdag den 30. maj 2012 Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen kakbladet ISSN 0037-6043 108. årgang, nr. 3, 2012. Udgivet af

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

Slutrapport Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnum m er:1-30-76-6-09 R egion: R egion Midtjylland(R M) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5

Læs mere

LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012

LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012 LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012 International Seniorturnering, 15. - 21. oktober 2012 Arrangeret af Aalborg Skakring ved: og Turneringen er sponseret af: Aalborg Events - Det Obelske Familiefond

Læs mere

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346 7225 Mail.: falsigniels@hotmail.com

Læs mere

Juniorledere. Redaktør

Juniorledere. Redaktør Juni 2004 Viborg skakklub Bestyrelsen Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Kære alle! Efteråret har meldt sin ankomst med blæst, regn og billetopslip. I den anledning synes vi i Chess House bestyrelse, at det er på tide med et nyhedsbrev. Vi skal denne

Læs mere

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Her kommer julespecialudgaven af Problemhjørnet inklusive en julequiz med 10 spørgsmål. Det er nok at angive nr. på dit svar som f.eks. 3B, samt hovedvarianterne

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut +YDGHU*36" GPS = Global Position System. Det består af 24 satellitter som cirkulerer ca. 20.000 km. over jorden. Disse sender kontinuerligt et tidssignal, og det er det signals forsinkelse som gør at positionen

Læs mere

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub juni 2004, årgang 40, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag og torsdag

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62.

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. årgang Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab side Indhold: 2-3 Formandens kommentar 4-7 Klubmesterskabet

Læs mere

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden damhusskakklub.dk oktober 2010, årgang 2, nr. 1 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 30. april 2013 kl 19.00 1. Valg af dirigent Kai Munk valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Læs mere

Februar 2015 Nr. 5. Sæson 2014-2015. 40. Årgang

Februar 2015 Nr. 5. Sæson 2014-2015. 40. Årgang Februar 2015 Nr. 5 Sæson 2014-2015 40. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 18.30 (i perioden

Læs mere

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15. Nr. 1

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15. Nr. 1 Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15 Nr. 1 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper. 48. årgang... nr. 1, august 2014 Haderslev Skakklub... mandag kl. 18.45 Spillested:... VUC Sønderjylland,

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre

Læs mere

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022 Formand: Poul Søndergaard skak@psoendergaard.dk tlf. 81-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 82-883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk tlf. 8799-7901 Mette Dalsgaard

Læs mere

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU /DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrunden for undersøgelsen 2. Hovedindtrykket af undersøgelsen 3. Tidligere undersøgelser 4. Deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

Interne træk fribonden. juni 2009 årgang 45, nr. 4. Rødovre Skakklub. Vanløse Skakklub. Damhus Skakklub

Interne træk fribonden. juni 2009 årgang 45, nr. 4. Rødovre Skakklub. Vanløse Skakklub. Damhus Skakklub Interne træk fribonden juni 2009 årgang 45, nr. 4 Rødovre Skakklub + Vanløse Skakklub Damhus Skakklub Interne træk rodovreskakklub.dk juni 2009, årgang 45, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Den.11.juni 2003. QRJXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indholdsfortegnelse...1 Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Generelt om uddannelsesniveauet...4

Læs mere

kakbladet Sune Berg Hansen Syv gange... DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel

kakbladet Sune Berg Hansen Syv gange... DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel 2015 /3 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union DM Syv gange... Sune Berg Hansen Onsdag den 3. juni 2015 DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel kakbladet ISSN

Læs mere

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE SKAK KLUB Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE ST.AilIGI 3.DIVISION Til divisionsafslutningen på Valhøj skole ankom vore spillere med flossede ner..rerog dirrende hænder. Vi vidste at med et 3-5 nederlag

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

kakbladet Kasimdzhanov Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /6 Mandag den 23. august 2004

kakbladet Kasimdzhanov Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /6 Mandag den 23. august 2004 2004 /6 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union VM 2004 Mandag den 23. august 2004 Kasimdzhanov kakbladet ISSN 0037-6043 100. årgang, nr. 6, 2004. Årgangen omfatter 8 numre. Udgivet af Dansk Skak Union

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH /LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH Efterspørgselsfunktionen beskriver sammenhængen mellem den pris man tager for sit produkt, og den mængde man kan forvente at afsætte. Det gælder typisk, at

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

Det var værre end jeg troede

Det var værre end jeg troede BENT LARSEN Det var værre end jeg troede Bør reglerne forbyde hurtigspil? Måske ligefrem fastsætte et minimum af tidnødsdramaer pr. turnering? Publikum elsker jo disse orgier, hvor det hele drejer sig

Læs mere

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned Klubblad August 2011 AALBORG SKAKFORENING AF 1889 Så prøver vi med et klubblad igen! Du sidder nu og læser i Aalborg Skakforenings klubblad for august 2011. Det er næsten uendeligt længe siden, der sidst

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Caïssa. Glædelig Jul! Godt Nytår! December 2014 66. årgang nr. Medlemsblad for GSF-Caïssa. ttttttttttttttttttttttttttttttt

Caïssa. Glædelig Jul! Godt Nytår! December 2014 66. årgang nr. Medlemsblad for GSF-Caïssa. ttttttttttttttttttttttttttttttt Medlemsblad for GSF- December 2014 66. årgang nr. 368 ttttttttttttttttttttttttttttttt Glædelig Jul! Godt Nytår! GM Jens Kristiansen spiller simultan mod 10 mand. Vinder 8, remis mod 1 og taber 2 Side 2

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang BENT O. PEDERSEN Vinder af EFTERÅRSTURNERINGEN 2010 1 Formandens kommentar: Jeg har været formand for klubben i godt

Læs mere

Lær skak træk for træk

Lær skak træk for træk Lær skak træk for træk 1 Forlaget Bedre til skak Indhold Velkommen til Skak for sjov!... 6 Kapitel 1: Bondeskak.. 9 Kapitel 2: Tapre riddere 11 Kapitel 3: Tårnskak 13 Kapitel 4: Listige løbere. 15 Kapitel

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 2 SPRINGEREN Aug. 2012 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Vojens Skakklubs hjemmeside er den vigtigste informationskilde om klubben og aktiviteterne. Den opdateres flere

Læs mere

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG 26. ÅRGANG NOVEMBER 2000 85 Indhold: Information Holdkampe 2000-2001 Referater fra holdturneringen Efterårsturneringen Partier fra klubturneringen Spilletid i klubturneringen På vejen igeeen...! Kvalifikation

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

kakbladet Anand Verdensmester VM-matchen Anand-Topalov Pokalfinalen Liechtenstein Open Match på Sophiendal Gods Medlemsblad for Dansk Skak Union

kakbladet Anand Verdensmester VM-matchen Anand-Topalov Pokalfinalen Liechtenstein Open Match på Sophiendal Gods Medlemsblad for Dansk Skak Union 2010 /6 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Verdensmester Anand Mandag den 9. august 2010 VM-matchen Anand-Topalov Pokalfinalen Liechtenstein Open Match på Sophiendal Gods kakbladet ISSN 0037-6043

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Unge uden ungdom suddannelse lever på offentlig forsørgelse 25-årige uden ungdomsuddannelse lever i langt højere grad af offentlige overførsler i voksenlivet, end de unge der som 25-årige har gennemført

Læs mere

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

kakbladet Allan Stig Rasmussen tog GM-norm Politiken Cup Vesterhavsturnerinen World Open Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /7

kakbladet Allan Stig Rasmussen tog GM-norm Politiken Cup Vesterhavsturnerinen World Open Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /7 2006 /7 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 25. september 2006 Allan Stig Rasmussen tog GM-norm Politiken Cup Vesterhavsturnerinen World Open kakbladet ISSN 0037-6043 102. årgang, nr.

Læs mere

FODBOLD NEWS 14-13 www.fkbufodbold.dk

FODBOLD NEWS 14-13 www.fkbufodbold.dk Holdkort og det trykte program er sendt til alle holdledere før påsken, til de adresser, der er opgivet ved tilmeldingen. Såfremt I skal bruge flere holdkort eller program (der er til en hel sæson i det

Læs mere

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden damhusskakklub.dk juni 2011, årgang 2, nr. 4 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon 44

Læs mere

kakbladet Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til W M efter OL i Torino Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /5 Mandag den 3.

kakbladet Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til W M efter OL i Torino Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /5 Mandag den 3. 2006 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 3. juli 2006 Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til WM efter OL i Torino kakbladet ISSN 0037-6043 102. årgang, nr. 5, 2006. Årgangen omfatter

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

kakbladet Jakob Vang Glud Danmarks topscorer ved Skak-OL 28 sider om OL i Istanbul Seniorskak Jule-quiz Medlemsblad for Dansk Skak Union 2012 /6

kakbladet Jakob Vang Glud Danmarks topscorer ved Skak-OL 28 sider om OL i Istanbul Seniorskak Jule-quiz Medlemsblad for Dansk Skak Union 2012 /6 2012 /6 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Onsdag den 28. notember 2012 Jakob Vang Glud Danmarks topscorer ved Skak-OL 28 sider om OL i Istanbul Seniorskak Jule-quiz kakbladet ISSN 0037-6043 108.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

kakbladet Magnus Carlsen EM for landshold World Mind Games Senior-VM Medlemsblad for Dansk Skak Union Nordmand nummer et på verdensranglisten 2012 /1

kakbladet Magnus Carlsen EM for landshold World Mind Games Senior-VM Medlemsblad for Dansk Skak Union Nordmand nummer et på verdensranglisten 2012 /1 2012 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Magnus Carlsen Mandag den 30. januar 2012 Nordmand nummer et på verdensranglisten EM for landshold World Mind Games Senior-VM kakbladet ISSN 0037-6043

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning

Reglement. for turneringer udskrevet. JHF kreds 4. 2014-2015 Før ombrydning Reglement for turneringer udskrevet af JHF kreds 4 2014-2015 Før ombrydning Jydsk Håndbold Forbund Kreds 4 Sjællandsgade 57, 8900 Randers C Forord: Nogle turneringer udskrives og administreres af JHF,

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS. Dagsorden

NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS. Dagsorden Forside: NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS Lørdag d. 5. april 2003 kl. 13.00 Grønnegades Kaserne, bygn. 10, Næstved 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Formandens beretning 3. Regnskab

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere