THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB"

Transkript

1 5015. Kaare Vissing THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Mat i 4 træk 6+5 Subscription fee for 1991: DKK 130,00. Payments to postal account: Copenhagen SCHACKPROBLEMET - 3-DRAGARENS UTVECKLING av Bengt lngre. Mora. Sverige ISSN * Vol. 8 iuli 1991 Nr. 63 Ansvarshavende redaktør/general editor: HOLGER HELLEDIE Damvej 52, DK-8471 Sabro, Danmark Kasserer/Treasurer: STEEN CHRISTENSEN Skodsborgvej 350, 2.tv. DK-2850 Nærum, Danmark Distribution/Teknisk redaktør: LEIF C. SCHMIDT Rådmand Billesvej 25, DK-2610 Rødovre, Danmark 1. del af artiklen bragt i THEMA DANICUM 62/121. li Sergei Shedey Schachmaty V 2 HO SSSR 1977 (Version Rudenko 1983) DET FORFOR]SKA PROBLEMET - ca år 1950 Framåt talen borjade utkristallisera sig en ny problemtyp inom 2-dragsområdet, d å r man i st f vanliga problemvarianter bakade in ett spel i sjalva losningsdraget. Så kunde d&t t ex av st å Llni.ngenganska sjå Lvklart framgå att en viss Springare skulle flytta i forsta draget, men svårigheten var att utrona vart den skulle flytta. Alla dessa Springardrag tycktes leda till målet, i men endast ett var det ratta. De falska dragen kallar vi forforelser. Den har tekniken overtags och tillampades också på 3-dragsproblemen. Problem 5016 ar ett tydligt exempel på denna typ av problem. Det handlar om vad som hander nar de svarta Tornen drar till deras gemensamma skarningspunkt e5, och den starka vita Damens agerande från hl. Drar vit 1 Dh3? for att hota 2 Tdc5+, f'o rsvar-ar- sig svart med 1 - Tee5! For-s oket 1 Dg1? (2 Se7+) vederlaggs analogt av det andra Tornet 1 - Tfe5! Men 1 Dh2! (2 Sa7+ Lxa7 3 Dxc7) leder fram: 1 - Tee5 2 Tdc5+ och 1 - Tfe5 2 Se7+. DRAGFOLJDSPROBLEMET - ca år 1950 På samma satt som vi kan tala om en Tysk skola och en Bohmisk skola, kan vi i viss mån också tala om en Rysk skola, som mycket intresserat sig for dragfoljden i schackproblemet.

2 146 THEMA VANICUM njl A.Kalinin Vecherny Leningrad PR t Bengt Ingre Springaren t Bengt Ingre Problemas 1990 (efter Goumondy) t Man struntar hår i logiken och skonheten och uppstållde olika tema-ideer dår det viktiga var hur de olika dragen foljde på varandra. så t ex kunde man fordra att vit i sitt andra drag skulle flytta till den ruta svart just låmnat (det s k Umnov-temat), eller nåst intill den ruta svart hamnat på (det s k Forfoljelse-temat eller Loschinsky-tema t). De hår tankarna sammanf'o Ll, i tid i stort sett med schackdatorernas intåg, och det blev nu mojligt att matematiskt kontrollera problemen och dårigenom kunna bearbeta allt svårare dragfoljdsteman och cykliska foljder. Problem 5017 år ett harmoniskt och vackert exempel på Umnov-temat, vit drar till den ruta svart just Låmna t. Temat innebår en viss paradox, ty var-f'er- skall vit egentligen behova vån t a med att dra till en viss ruta å nda tills svart flyttat darifrån?! Losningen ar 1 Tc7 med hotet 2 Lc4+ bxc4 3 bxc4 matt, och de tematiska Umnovforsvaren 1 - Tc6 2 Dd6+! respektive 1 - Ld3 2 De4+! For den som vill fordjupa sig i den hår tekniken hanvisar jag till en utmarkt uppsats av Paul Valois i THE PROBLEMIST 1986, betitlad just: "The Umnov Theme". DET HYPERMODERNA - ELLER PARADOXALA - PROBLEMET talet Aven om vi såg att dragf'o Ljdspr-obLemet ofta i sig sjålv innehåller en paradox, så kan denna effekt f'orst år-ka s, och vi talar då om paradoxala dr-agf'o Ljder, Dessa problem ar idag hogsta mode, ett konstruktionsmassigt svårt, men också mycket fruktbart arbetsfålt. Problemen 5018 och 5019 visar exempel på sådana paradoxala vandningar. I problemet 5018 har vi två forsoksspel 1 Se2? Lg5! och 1 Sh3? Lb6! Efter losningen 1 Lb3 (hot 2 Lc2+ Kc4 3 Se3) blir spelet 1 - Lg5 2 Sh3! och 1 - Lb6 2 Se2! Paradoxen ar att en god parad i forsoksspelet ena variant blir ett dåligt drag for den andra varianten. I problem 5019 handlar det om en paradox i skå r-ni.ng spunkt en d5 mellan svart Torn och Lopare. I utgångsstallningen finns fardiga parader 1 - Td5 2 Txe6+ Sxe6 3 Sd7 och 1 - Ld5 2 Sd7+ Sxd7 3 Txe6. Med losningsdraget 1 Da8 som hotar 2 f4+ Txf4 3 gxf4, raserar vi detta fårdiga spel och på 1 - Td5 sker nu 2 Sd7+ och på 1 - Ld5 sker 2 Txe6+, alltså tvart om mot i utgångsstallningen! DET FRAMTIDA PROBLEMET talet Det finns givetvis 3-dragsproblem som inte går att kategorisera in i de stilriktningar jag har behandlat. Det kan vara konstruktionella s k task-uppgifter, enstaka originella lyc~okast eller komplicerade sammansatta kombinationer. THEMA VANICUM njl Detta ar ju också att forvånta eftersom schackproblemet ar en konstart byggd på ideer som skall blomma fritt. Sådana hugskott och avknoppningar kan leda till framtida storre arbetsområden. Så den stora frågan blir: Vart går vi harifrån? Det ar ju omojligt sia om detta, men en sak ar saker : Nya st r-omni ngar kommer, och nar de paradoxala dragf'b Ljdst ekni ker-na genomforskats kommer ett nytt ideområde att trada fram. Troligen finns detta område redan åskådliggjort i en del 3-dragsproblem, men den stora problemistkaren har annu inte sett det. Ser man på den historiska utvecklingen som redovisats i den har exposen så bor detta nya område borja utkristallisera sig nu under 90-talet. LØSERNES NYTARSKONKURRENCE ved Holger Helledle I nytårskonkurreneen beskæftigede vi os med ILLEGAL CLUSTERS. Jf. definitionen i TD nr. 61 skal to krav være opfyldt i løsningen: 1) Stillingen bliver illegal, og 2) Stillingen bliver legal, straks der fjernes en brik. Løsninger: 4938 Thomas R.Dawson (Kc3-Kg7): Tilføj: A: 2sB. B: 3sB. Løsn. A: +sbb4 og sbd4. Dobbeltskakken er illegal, men stillingen bliver legal, hvis enten b4 eller d4 fjernes. B: +sba6, sba? og sbbj, 4939 D.H.Hersom (Kd3-Kd8): Tilføj: sd,st,sl og ss. Løsn. +sda4, stc4, sld 1 og ssb2. Og hvor skal springeren komme fra? Desværre findes bllø1.>nlngejl af typen: +sda4, sta6, ssc6 og slb5. Den sorte løber kan ligeledes spærres inde på f5 ogg6, og sd/ss kan hver gang bytte plads. Ialt 6 biløsninger Thomas R.Dawson (Ke3 - Ke8, DeOT: Tilføj: A: 7sB. B: 8sB. Løsn. A: +sbd5,sbd6,sbd7,sbe7, sbf5,sbf6,sbf?", B: alle sorte bønder i udgangsstillingen P.Frey (Kb8,La5): Tilføj: sk,st og sb. Løsn. +skc5,stb5 og sbb Holger Helledie (Kh8-Ka1): Tilføj: A: ht og hb. B: ht og 2 hb og C: ht og 3hB. Løsn. A: +hth 1 og hbh2. B: +hta2, hba3 og hbb2. C: +htb2,hba2,hbb3 og hbc2. En tak til de 8 løsere, som indsendte løsninger: Flemming Sørensen, Per Grevlund, Leif Schmidt, Henrik Juel og fra Finland Hannu Sokka, Hannu Harkola, Henry Tanner og Jorva Paavilainen. Kun Henry Tanner havde fundet både tilsigtet løsning og biløsninger i Og da de andre løsninger også var korrekte, sender vi straks en af de to bogpræmier. Blandt de øvrige korrekte løsningssæt har vi foretaget lodtrækning, og her blev Henrik Juel den heldige. Vi slutter med Hannu Sokkas venlige bemærkning: "Tack for konkurencen. Det har var f'orst a gången, nar jag verkligen forstod vad Illegal Cluster betyder". Nordiske problemisters fødselsdage ved Leif Schmidt Den kendte svenske problemist og skakredaktør af problemafdelingen i TIDSKRIFT FOR SCHACK Lennart Larsson fylder 70 år den 18. august Dansk Skakproblem Klub sender sine bedste gratulationer med den runde dag! Endnu en kendt svensker og stor problemist, nemlig Gustav Jonsson, fylder 75 år den 16. september. Vi sender et stort tillykke med dagen. Dommere i THEMA DANICUM 1991 i2: Lars Larsen i3: Bengt Ingre in: GUnter Schiller Si: Hemmo Axt Hi: Torsten Linss fi: Bo Lindgren

3 148 THEMA VANICUM n~ Henrik Juel (DK) =2 Koko Henrik Juel (DK) H= Koko Henrik Juel (DK) H=4 B: c6-g6 Koko 1+2 Kiiko-opgaver ved Henrik Juel med 3 brikker Det tyske opgaveblad PROBLEMKISTE nr. 67, som fulgte med et tidligere nummer af THEMA DANICUM, indeholdt blandt andet nogle mystisk udseende opgaver med betingelsen Koko. Holger Helledie forklarede mig, hvad betingelsen indebar, og lånte mig yderligere nogle numre, der viste en hel del eksempler på Koko-opgaver. I sommerferien prøvede jeg at lave nogle opgaver selv og her vises nogle eksempler, der foruden kongerne kun indeholder en enkelt brik og 5021 viser forskellige Kamæleon-ekko med samme materiale har slutstillinger med sort konge i to forskellige hjørner. Med det beskedne materiale er ikke mange matstillinger mulige, så opgaverne er patopgaver, mens 5023 viser minorforvandling i en lang seriematopgave. Koko-betingelsen er attraktiv for komponister, fordi den begrænser antallet af mulige træk og slutstillirilger.derved bliver det muligt at lave opgaver uden "overflødige" brikker, der skal forhindre biløsninger og dualer. Mulighederne er utvivisomt langt fra udtømte, så man kan roligt anbefale alle at forsøge sig som Kokokomponist. En sådan person på Mozarts tid må vel have været en rokokokokokomponist. Også mindre erfarne problemister har en chance, da nogle af opgaverne næsten laver sig selv. Når alle mu 1igheder med to konger og en anden brik er forsøgt, kan man erstatte en evt. overflødig konge med en anden brik, eller sågar kaste alle Økonomiske hæmninger over-bord og lave opgaver med over tre brikker Henrik Juel (DK) Serie-i.14 Koko 2+1 Løsninger: 5020: F'orf.:1 Kg8? Kg6! Lesn.: 1 Kg7! f6/kh6 2 Kh6/Kh7=. 5021: 1 Kb3 a5 2 Ka4 a6= og 1 Kb3 Kb5 2 Ka3 a5=. 5022: A: 1 o-o-o Kb7+ 2 Kb8 Ka7 3 Ka8 Kb7 4 Tc8+ Ka7=. B: 1 Kf7 Kg7 2 Kg8 Kh7 3 Kh8 Kg7 4 Tf8+ Kh7=. 5023: 1 h6 2 Kg7 4 h8s 5 Sg6 7 Kf5 8 Sf4 10 Ke3 11 Se2 12 Kd2 13 Sc3 14 Kc1i. THEMA VANICUM n~ Dom i THEMA DANICUMs tretræksturnerlng 1990 Dommer: Lars Larsen Spærrefrist: 1. oktober Marek Kwiatkowski Torun CPLl 1 PR Thema Danicum 1990 Hvad enten jeg løser, komponerer eller bedømmer opgaver-,føler jeg det altid særlig festligt at beskæftige mig med tretrækkere. Nåja, der kan være svipsere; men de fleste giver fornøjelse, inspiration og belæring. Det fik jeg også i rigt mål, da jeg i denne beretning genfremkaldte de indtryk, som bladets tretrækkere '90 gav mig i løserturneringen. Naturligvis var jeg ofte uenig med løserne, men sandelig også med mine egne kommentarer! Når jeg skriver, at man "godt kan sjuske lidt i med truslen", må jeg tilføje, at jeg har noteret et godt råd fra Bo Lindgren, som i en domsberetning for nylig har fremhævet betydningen af, Budapest (H) Gyorgy Bakcsi at netop tretrækkere - ikke flertrækkere - bør 2 PR Thema Danicum 1990 fremvise en entydig "lang" trussel. Det ved vore forfattere åbenbart. Kun en af de opgaver, der indgår i denne dom, har kort trussel. Naturligvis spiller formen en rolle. En god nøgle pynter, som den i 4408V, der også indgår i denne dom. Jeg finder, at en dommer næsten har ' pligt til at placere en "Letztform" uden småligt hensyn til delvise forgængere. Ellers risikerer man, at den nye stilling glemmes. Anderledes, hvis der er tale om en korrektion uden forbedringer iøvrigt. Et eksempel er Søger man Letztformen ved idelige bearbejdelser af samme tema, går originaliteten let fløjten. Man nærmer sig det punkt, da løsere og dommer siger: "Så, nu har vi fået nok af den gryde!" Og så til dommen. i PR 4676 Marek Kwiatkowski, Torun (PL ). En god tretrækstrussel, fire imponerende varianter Hilding Froberg med Plachutta og bindingsmatter. Bd2 udnyttes Haninge (S) fint. Tænk hvis denne præstation ville inspirere til lignende fremstillinger med færre brik 3 PR Thema Danicum 1990 ker. NB! Min løserkommentar i TD nr. 60 er unøjagtig. Kun en mat, 3 dbdi, viser Plachuttabinding. 1 Kf7! tr 2 Tf5+ 3 Dh8i. 1 - Dc5 2 d4+ Kxd5 3 DaSs, 1 - Lc5 2 Dc7+ Kxd5 3 d8d;t!;1 - Tff3 2 Sd3+ Kxe4 3 Tf4;t!og 1 - Thf3 2 Lf4+ Kxe4 3 d3;t!. 2 PR 4757 Gyorgy Bakcsi, Budapest (H). Efter en god nøgle sprudler forfatterens humor i tre varianter med Urnnov-matter. I to af varianterne er de hvide springere dog tilskuere. 1 Sd2! tr 2 e4+ 3 fxe4i. 1 - S4xe5 2 Se3+ Kxd6 3 Sc4;t!;1 - S6xe5 2 Da8+ Kxd6 3 Dc6;t!og 1 - Txe5 2 Df7+ Kxd6 3 De6i. 3 PR 4830 Hilding Froberg, Haninge (S). En helt anden stil! Langt den bedste af turneringens fire Bøhmere. Det er vigtigt, at denne, i i3 6+6

4 150 TflEMA VANICUM ni(. 63 modsætning til forfatterens banale 4672 var tl(e andettræk, og at -5amme tårn bindes tre gange. Opgaven står efter mit skøn over en russisk bøhmisk præmietager i TIDSKRIFT FOR SCHACK , hvor en sort løber bliver bundet tre gange. 1 Lc7? e5+ 2 Sd6+ Ka5 3 Sc6i. 1 - 'I'xb? 2 b4-3 b5i; 1 - S- 2 Sd8+ Ka5 3 S8c6i; 2 - Tb7 3 Lxb7i. 1 HO 4832V Aleksandr N.Pankratjev, Karaganda (SU): Ka7 De2 Te7 Tg4 Lg8 Sd8 Sh7 Bd3 Bh3 Bh5 - Kf5 Dg2 Td5 Tg6 Lb1 Le5 Sc5 Bd6 Bf2 Bf4 Bg7 (10+11) i3. Temaet virker bedst, når sort og hvid løber efter hinanden, dvs. vekselvis besætter temafelterne (uden afstikkere til b3, som her). Så vidt jeg husker, var J.Hartong for ca. tyve år siden mester for et meget økonomisk temaeksempel. 1 Sc6! tr 2 Txe5+ og 3 Se7/Sd4i. 1 - Sb3 2 Tg5+ Txg5/Dxg5 3 Le6/De4i; 1 - De4 2 Le6+ Sxe6/ Txe6 3 Dxe4/Tg5i; 1 - Te6 2 De4+ Dxe4/Sxe4 3 Tg5/Lxe6i. 2 HO 4590 V.V.Kuzjmitchev, ArchangelSk\SU): Kb4 Da5 Tc3 Sa4 Bc4 - Ka2 Ld3 Bb2 (5+3) i3. Frisk lektion i regelen, at "kun to forvandlinger på samme felt interesserer". Sådanne "bagateller", lette at huske, lette at stille op, fejes desværre tit til side af dommere med smag for det komplekse. Den skrappe indledning skal ikke hindre mig i at give den lille perle "en plads i solen". De fire antiblokader kan enhver finde, omend man for tydelighedens skyld gerne havde undværet Ld3. 1 Tc1! tr 2 S-i. 1 - b1d+ 2 Sb2+ Kxb2 3 Da3i; 1 - b1s 2 Sc5+ Kb2 3 Sxd3i; 1 - bxc1d 2 Sc3+ Kb2 3 Da2i og 1 - bxc1s 2 De5-3 Db2i. 3 HO 4589 Bengt Ingre, Mora (S): Kf2 Ta3 Th2 Lc5 Sf6 Sg7 Bd2 Bg5 - Ke5 La6 Sa5 Bb3 Bb7 Bc6 Bd3 Bf3 Bf4 Bf5 Bf7 (8+11) i3. Dresdner, turneringens "logiske" opgave. Nøglen er lidt trist - et større minus end den omstændighed (eller "urenhed", om man vil), at hvid "forstarker sin huvudplan genom losningsdraget", som forfatteren skriver i TD nr. 62, s.123. Der er da en vis charme i, at Ta4, som sort åbner for, spiller en rolle i temamatterne. Man savner bivarianter. En opgave bør være mere end logik. 1 Th1? Sc4! 1 Th8? Lc4! Løsning: 1 Ta4! tr 2 Sd7+ Kd5 3 Td4i. 1 - Lc4 2 Th1 Ld5 3 Sd7i; 1 - Sc4 2 Th8 Sd6 3 Ld4;i. 1 RO 4673 Claude Goumondy, Paris (F): ~Tf6 Tg4 Sa6 Sd6 Bc4 Bd3 Bg3 Bg5 - Ke5 Dh7 Le8 Bd4 Bf7 (9+5) i3. B: Tg4-f3. Sort D går i den ene løsning til f5, svigter derpå e4, i den anden omvendt. Ligeså med løberens manøvre til c6 og d7. Opgavens elegance kan ikke benægtes. Forsvarsfelter i A bruges som matfelter i B, og omvendt. Forførelserne kompenserer måske de svage 1. træk. Lidt kedelig, at truslen er ens i begge løsninger. A: 1 Sb4? Dh1! Løsn. 1 Sc5! tr 2 Sxf7+ Lxf7/ Dxf7 3 Sd7/Te4i. 1 - Df5 2 Sxd7+ Dxd7/Lxd7 3 Txe4/Sxf7i; 1 - Lc6 2 Te4+ Dxe4/Lxe4 3 Sxf7/Sd7i. B: 1 Sc5? Dh3! Løsn. 1 Sb4! tr 2 Sf7+ Dxf7/Lxf7 3 Sc6/Tf5i. 1 - De4 2 Sc6+ Dxc6/Lxc6 3 Tf5/Sxf7i; 1 - Ld7 2 Tf5+ Dxf5/Lxf5 3 Sxf7/Sc6i. 2 RO 4591 Aleksandr N.Pankratjev & Pjotr L.Makarenko, Karaganda & Ermentau (SU): Ke8 Df2 Td7 Tf5 Lb8 Se3 Bg5 - Ke6 Ta4 Tb5 La3 Lh3 Sg6 Sh6 Ba5 Bb3 Bb6 Be5 Be7 Bg7 (7+13) i3. "Dejlig opgave", Led mit overdrevne løserudtryk. Glæde over, at nødden knækkede, for den var vanskelig. Pga. en undertrussel som følge af et hvidt tårns linieåbning kan hvid vente til 3. træk med at udnytte sorts spærring. Ideen er god, men absolut ikke ny. I tidligere opgaver er ideen kombineret med skinspil, der bl.a. ombytter hvids 2. og 3. træk. La3 er en forvandlet bonde. 3 RO 4758 Claude Goumondy, Paris (F): Kh7 Dh3 Lf1 Lf4 Sb4 Sf3 Be3 Bf6 Bg2 - Ke4 Tc5 Td6 Lb3 Lc7 Ba4 Bb6 Bf7 Bg3 Bh5 (9+10) ;i3.b: Sb4- e7. "Der Zwilling bringt nicht neues", skrev en løser. Jo, tvillingen giver da to nye matter. I en dom for 50 år siden kaldte Niels Heeg Wurtzburg-Plachutta for "et af verdens smukkeste temaer". Jeg finder, at Goumondy's fikse fremstilling fortjener en anerkendelse. Den bringer stamproblemet 5024 i erindring. A: 1 La6! tr 2 Lb7+ 3 Sd2/Sg5i. 1 - Tcd5/Tdd5 2 Ld3+/Sg5+ 3 Sg5/Ld3i. B: 1 Dc8 tr 2 Db7+ 3 Sd2/Sg5i; 1 - Tcd5/ Tdd5 2 Sd2+/Df5+ 3 Sg5/Ld3i. TfffMA VANICLJM ni( Otto Wurt;:burg Zlata Praha i Se5! tr 2 Db Tcd4 2 Dd5; 1 - Tdd4 2 De4. PÅ JAKT EFTER DET OMOJLIGA (?) av A. Hildebrand, Uppsala. Sverige Som en liten fortsattning på min Si-artikel i THEMA DANICUM: "Om Fleck i sjalvmatter" 61/103, vill jag presentera tre skisser till en Karlstrom-Fleck i Si. Skiss 5025 ar en vidareutveckling av 48~ namnda artikel. Har har vi efter 1 Sf5 de tre hoten 2 Dxb3/Dc6/Dd3+, som differentieras av: 1 - gxf6/ Lxf3/Lxf5. Så långt ar allt val. Skiss Si De tre helparader som gor Kar-Ls trom Flecken uppst å r efter 1 - Ld3+/Tc2/ f1d(l) som resulterar efter 2 Dc4/ Dc5/Dc4+ i nya matter: Lxc4/Txc5/ Dxc4. Men problemet har också tre svagheter: a) En forvandlingslopare på a6 (eller a8) - något som jag anser vara det minsta felet. Varre ar b) då loparen kan gå aven till c2 med dualerna 2 Dc6/Dd3+. Slutligen ar c) 1 - f1d(l) et s.a.s. fortsatt forsvar. Efter andra forvandlingar av f-bonden blir det åter dualmatter efter 2 Dxb3/Dc6+. Alltså fortfarende alltfor många skonhetsflackar. Skiss sn I skiss 5026 har jag skurit bort h-linjen, nagot som ger 2 "slagna" svarta brickor vilket ger- att vla6 kan ersattas med vba6. De ovriga defekterna återstår. Skiss Si

5 152 THEMA VANICUM n}[. 63 Skiss 5027 visar hur det hela kan te sig på ett brade (nu inte 7x8) utan 8x9. Aven hat ar forvandlings Loparen borta, men de ovri ga svagheterna återstår. Går det nu att forverwliga en fullt korrekt Karlstrom-Fleck i Si!2? Jag tror att det bor gå. Tank på hur det gick med Babson-temat i ortodox 4i!, åv en om det tog nå - stan ett halvsekel. Jag satter darfor garna ut två p}[l6e}[ på 300 svenska kronor vardera i form av schacklitteratur till den som ar t'orst att prestera: I) en fullt korrekt Karlstrom-Fleck i scz, II) en fullt korrekt Fleck med 4 hot i Si!2utan batterispel. Lycka till! Bidragen kan sandas till: A.Hildebrand Grona gatan 31 B S Uppsala, Sverige och kommer att publiceras som original i THEMA DANICUM. SELBSTMATT-FLECK In dem Artikel auf dieser und der letzten Seite werden zwei Preise Uber Schachlitteratur im Wert von SEK 300 an diejenigen versprochen, die zuerst vorlegen: I) Ein korrekter Karlstrom-Fleck in Si!2 ( n Fleck-Varianten und n Total-paraden). II) Ein korrekter Fleck mit vier Drohungen in Si!2, ohne Batteriespiel. Beitrage werden an A.Hildebrand geschickt und werden spater in TD veroffentlicht. HJERNEVRIDEREN ved Jan Mortensen Walther Horwitz 159, Die Schwalbe J6 8+6 Forfatteren til 5028 ( ) er en direkte efterkommer af den til England udvandrede Bernhard Horwitz, der er kendt for sine studier, ofte komponeret i fællesskab med Kling. Se Holger Helledies artikel i THEMA DANICUM nr. 42. Sorts muligheder i 5028 er jo begrænsede; den sorte konge er låst fast, og kun Bb6 er bevægelig. Men matten i 6 træk er alligevel ikke så let at finde, og hvis du må give helt op, må du opsøge løsningen på side 164. TITELOPGAVEN ved Jan Mortensen 5015, originalopgave af vort nyvalgte bestyrelsesmedlem i Dansk Skakproblem Klub, Kaare Vissing. 1 Lh8 Kg6 2 Tb7 Kf5 3 Tg7, sort er nu i træktvang! På såvel 3 - Kf6, som 3 - Ke5 følger 4 Tg5i!. Et indisk problem! Med hvids første træk baner løberen vej for tårnet, og med hvids fjerde træk baner tårnet vej for løberen. 1 Tg1 strander på, at sort er pat. Og 1 Lh8 Kg6 2 Tg1+ strander på 2 - Kh7. THEMA VANICUM n}[ HVAD SKREV DE DOG? 111. ved Lars Larsen Del 1 og 2 af denne arbikel er bragt i THEMA DANICUM 59/52 og 60/95. Gentagelsen af vigtige træk uden for temaet kunne man skrive meget om. At Lc3 og La5 gentages i den sidste løsning i 4868, finder jeg uheldigt. Derimod generes jeg, ligesom Poul Hage, ikke af, at Db6 bruges flere gange i den graciøse bøhmer Dd4! tr 2 Td7+, og her kunne Breuer-bogen godt have fortsat 2 - Kxb8 3 Dh8-J.Det centrale er ekkomatterne efter 1 - Kxb S 2 Db6+ Lb7 3 Td8-J og 1 - e5 2 Db6+ Kxd6 3 Td8i!; 1 - Le8+ 2 Txe8. I oktober 1948 sendte Palkoska mig et par breve. Han påtalte udtrykket "modelmat". I stedet burde man dige "Økonomisk mat". Sine ideer om den "nybøhmiske skole" har Palkoska forklaret i bogen "IDE OG ØKONOMI", og den bog tilbød han mig, hvis jeg ville sende ham 2 kg smør eller 2 kg svinefedt. Som en tredie byttemulighed foreslog han, til sin datter, 10 dage senere et par lysebrune, gode nylon-damestrømper nr. 37. Præventive spærringer, som Lc6 bliver genstand for i 5029, har altid charmeret mig. Det er jo åbenbart sådanne spærringer, der har bevirket misfortolkningerne af Nowotnytemaet. Lad os se to tretrækseksempler er en beundret dansk opgave, gengivet i bl.a~anske SKAKOPGAVER OG ARTIKLER". Opgavens id~ er, fra forfatterens side, træfpunkt: erobring af det dobbelt garderede felt e4 (desværre med matgentagelse til følge). Det skarpe Øje ser et skæringspunkt på e4: 1 Se4! tr 2 Te Lxe4 spærrer for Te1. 2 Kh7 Le3 3 dxe4i!; 1 - Txe4 hindrer Lxdfi, 2 Tf7 f3 3 dxe4i!; 1 - Sxe7 2 Sxe7+ og 3 Lxf4i!.Jeg mener, at vi her kan tale om fo}[nem Nowotny - når vi ser bort fra det uheldige, at nøglen også truer med 2 Tf7 f3 3 Sg3i. I normal Nowotny spærrer sort ved at slå den hvide offerbrik. I Hvid Nowotny byttes farverne om. Nu er det hvid der slår - og spærrer for en af sine egne linier. Dommeren Bo Lindgren gjorde opmærksom på dette ret sjældne tilfælde i sin kommentar til Sc5! træktvang. 1 - Sb5/ Sc8 2 dxc Sb7 2 Txb7; 1 - Se8 2 Txe8; 1 - Sf5 2 Lxf5; 1 - Se4! Hvid Nowotny. 2 Lxe4? Sg3! og 2 Txe4? cxd3! Nej: 2 Sxe4! Kd3/Sf- 3 Sg3i!; 2 - cxd3 3 Sd4i viser ikke, som MN skriver, Hvid Nowotny. Der er ingen offerbrik. Den korrekte1noble Arthur Madsen, Svendborg, rystede altid på hovedet, når jeg i 40'erne nævnte H.V.Tuxen, "Han skriver dog i en mærkelig stil", sagde min sydfynske ven. Nægtes kan det ikke, at Tuxen af og til kunne pjanke lidt rigeligt, når han f.eks. skrev om Ellermans gear Emil Palkoska The Leader 1903 i Harry V.Tuxen Tijdschrift KNSB PR n Lars Larsen British Chess Fed RO -i3 10+7

6 154 THEMA VANICUM n!f Ottavio Stocchi Settimana Enigmistica PR f Harry V.Tuxen L'Italia Scacchistica 1930 i Herbert Ahues Die Schwalbe PR i løse bil' om temavarianter a la creme de la creme eller om, at svenskerne er de hotteste af de hotte. Tuxens dømmekraft og argumentationsevne fejlede ikke noget, hans artikler er fornøjelige og inspirerende læsning. Han lægger vægt på klarhed, og derfor skriver han "hvid-sort spærring", når en sort brik spærrer for en hvid linie. I en af sine mange artikler sammenligner Tuxen 5032 og Begge opgaver indeholder Java :tema. Stocchi indleder med 1 Dh2, som truer 2 Se5f-. Sort parerer ved 1 - Tg3 og 1 - Tg2, idet han benytter sig af Tema A (Ba!f.ulln). Det er samme tema, som afgør, om hvid skal svare med 2 Ke6i eller 2 Kd6i. Sort "forfører" hvid til et forkert svar, også ved 1 - Tf4 2 Sxg5? Tårnets gardering af Lg5 afløses af bondens. En sådan forsvarsmæssig erstatning er netop typisk for ma:t6o!f.6ø!f.el.6e!f.,artiklens emne. 1 - Te4/Tf4 2 Sxg5/Te3i. Tuxen glemmer at nævne en tredie tema-a-variant: 1 - Sg3/Sf2 2 Df2t. Denne variant findes ikke i Men de fleste vil sikkert finde Tuxens opgave morsommere end Stocchis. Tuxen etablerer med 1 Sg5 2 dxe4i en undertrussel: 1 - Tg/_h4'2 Df7t. De øvrige sorte T-træk bliver herved fortsat forsvar, også 1 - Tf4 2 De5i!. Typisk for Tuxen skriver han, at spærringerne ved 1 - Te6 og 1 - Te5 "bør fremstilles sådan, at i hvert fald en opmærksom løser tvinges til at se opgavens ide". To "opmærksomme løsere", den 14-årige Preben Christensen og jeg, sad en dag i efteråret 1943 i Odense og glædede os over Opgaven var lige blevet præmieret, og Prytz havde vist forklaret den i sin skakrubrik i NATIONALTIDENDE. "En smuk... opgave, der fortjener sin præmie", skrev Prytz. 1 Sf6 2 Ld4;t. 1 - Sb5 2 SdU; 1 - Sc6! 2 DxcU (2 Sd7?); 1-Se2 2 Sg4t; 1 - Sf3! 2 Lf4i (2 Sg4?). Fyrre år efter genkendte jeg straks opgaven, da jeg så den i Breuer-bogen. "Java-tema med temafelterne d6 og e4", skriver bogen. At sorts parader ikke altid er lige "forførende" - hvilket ellers giver den smukkeste harmoni - kan et nyt blik på 59/4733 fortælle os. Truslen er 2 Sf5i. 1 - Le4 blokerer, men "forfører" ikke til 2 Sc6. 2 Td5t bliver kun aktuel efter 1 - Se4. Dette træk' kunne man kalde det "krydrede forsvar", eftersom det, set fra hvids side, indeholder tre "giveelementer": blokade, spærring og dæksl~p, og to "tageelementer": gardering og linieåbning Lev I.Loschinsky Smena PR f THEMA VANICUM n!f I 5035, hvor 1 Df5 truer med 2 Dd3t, spiller sort-,-::-f3. Den frigjorte Sd5 "forføres" ikke til 2 Sb6? Kc5! men trækker 2 Se3t. Går en sort S til e4, bliver hvid betænkelig. 2 Se3+ pareres med Kd3! I stedet slår Sd5 en sort S. Det interessanteste forsvar, det "krydrede", beskæftiger sig med t:o temalinier: 1 - e4 2 Sb6i. Issaeff. Breuer-bogen viser opgaven, men glemmer i løsningen 1 - f3. To bivarianter finder læseren let. S:toeehlblokade!f. kræver gennemført forsvarskompensation i hver af de trerblokader. I 5036 ses fem blokader efter 1 Sd4 tr 2 Td8t. Men kun de to springerblokader er rene. 1 - Sbxd4/Sfxd4 2 e4/c4i. De øvrige blokader "krydres" af ekstra svækkelser. 1 - Txd4/cxd4/exd4 2 Se3/Lc4/Dxe6i. Denne t~ættende omgang "krydderi"-snak er en følge af mit letsindige løfte i parentesen udfor Bl.a. fordi disse ideer med kompensation også kan gælde for 2. træk i tretrækkere, har man nu omdøbt "matforførelse" til 11dual60'1.hlnd'1.Lng". I bogen "AXEL ÅKERBLOM, SCHACKKONSTNAR" forklares, at et sort træk, som tilsyneladende muliggør flere hvide fortsættelser, samtidig rummer en forstærkning, som eliminerer alle fortsættelser undtagen en. Denne forklaring holder ikke ved den prægtige bøhmer 5037, skønt bogen skriver: "genialt dualforhindr ingsspil..'", 1 Dd8 Lxe6 2 Sb g4 2 Te7 Kb4 3 Txe4i; 1 - Sf3 2 Txe Sg4 2 Td6 Kb4 3 Td4i; 1 - g4 viser ikke dualforhindring; trækket rummer ingen forstærkning, da Sh2 står klar til at hindre 2 Td6? Sf3! EN LILLE ANALYSE ved Holger Helledie Ved trinvis at analysere den udmærkede totrækker 5038 vil jeg forsøge kort at give en forklaring panogle af de temanavne, der ranverides i løserkommentarer, domsberetninger m.m. Løsningen er 1 Sc4! truende 2 Dxd5i. Ved at se på varianterne parvis, gør vi det mere overskueligt. Sort har f.eks. p an ad en n e: 1 - Le5/Se3, der besvares med 2 Dxe5/Dxe3i. I udgangsstillingen findes der allerede svar på disse parader, nemlig 2 Sf5/Dxg7t. Ændringen at mattræk fra skinspil til løsning kaldes ma:tvek~el eller ma:tænd!f.lnge!f..ser vi på næste variantpar: 1 - Txe4/ Lxe4 med matterne 2 Sf5/Dg7i, er det de samme hvide mattræk, der nu går igen - men som svar på andre sorte parader. Dette kaldes p a n a.devek~ el. Kombinationen af paradeveksel (samme mattræk på nye forsvarstræk) og matændringer (her nye matter på de oprinrtelige forsvarstræk) benævnes Rukhll~. Går v~ en tand videre, kan vi se, at der i udgangsstillingen også f<indesskinspilsmatter på 1 - Txe4/Lxe4: 2 Sf3/Sb3i. Nu er der tale om en Ideal-Rukhll~. Denne type er dog sjælden. Find selv bivarianter Lars Larsen Die Schwalbe 1981/10 3 HO 1981/II i Axel Åkerblom Revista Romana de Sah PR i L.Szwedowski Sportowiec PR f

7 156 THEMA VANICUM rur.. 63 ORIGINALOPGAVER Wolfgang Berg Rampe (D) Zivko opgaver/løsninger og korrektioner sendes til: HOLGERHELLEOIE,Damvej 52, DK-8471Sabro, Danmark. (Frist: 5/91991) Janevjski Gevgelija (YU) Viktor Kitschigin Permj (SU) THEMA VANICUM r!ll Gyorgy Bakcsi Budapest Kaare Vissing & Walther (H) John Tornerup (DK) Jørgensen (+) i4 ff i4 6+1 n 8+12 i2 f 7+6 Hugo Knuppert Vedbæk (DK) i2 f 13+9 Marcel Segers Bruxelles (B) i2 ff 4+3 H.J.Vleugels Schinnen (NL) Anatolij Stjepotschkij Tula (SU) V.Kopajev Moskva (SU) Valerij A.Krivenko Gotvaldovski (SU) i2 ff 9+12 Herbert Hultberg Stockholm (S) i2 ff 15+7 Lars Larsen Sønderborg (DK) i2 f 13+8 Jean-Marc Loustau Paris (F) «t 6+8 Bo Lindgren Li.d i n go (S) Si2 ff Edmundo S.Ribeiro Sao Paulo (BR) Si A.N.Pankratjev Karaganda (SU) i3 7+7 i i Si8 * 10+8 Si Si

8 158 THEMA VANICUM n4. 63 Nicolae Chivu Bucuresti (R) Roman Fedorovitch Sambor (SU) Toma Garai Van Nuys (USA) THEMA VANICUM n Erich Bartel Augsburg (D) J.J.Burbach Hilversum (NL) Henning Dysted Vejle (DK) Hi Manne Persson & Christer Jonsson (S) Hi Flemming Sørensen Århus (DK) Hi2 B: Kf3-f R. de Mattos Vieira Rio de Janeiro (BR) H;t3* Circe Græshopper e5,f5,f7,g4 5+1 Gunter Glass HUckelhoven (D) ;t2 Strict Circe 8+7 Henrik Jliel Kokkedal (DK) Serie-H;t8 Græshopper a1,c8,f7 4+7 Rene Jean Millour Offenheirn (F) Hi2 B: Sg3-a3 C: Sg3-d7 7+8 Tibor Balo Cluj (R) Hi Luigi Vitale S.Maria Capua Vetere (I) Hi Miroslav Bily Tilegnet Jan Mortensen Nyrsko (CS) Serie-R Rudolf Queck Hennef (D) H;i3* Koko 2+2 H;i! Marscirce Wladyslaw Rosolak Henry Tanner Tilegnet Lodz (PL) R.Heiskanen 60 år Helsinki (SF) Hi$3 B: Le6=S 3+9 H;i3 B: Kc8-c3 3+4 H, Hvid begynder 3+5 Hi2* Græshopper c3,f2 9+1 S;t2 Madrasi Rex incl. 7+9 Si6 Maximummer 2+3 Græshoppe a8 B: Ga8-c3

9 160 THEMA VANTCUM n4. 63 THEMA VANTCUM M LØSNINGER til nr. 61, januar 1991 ved HOLGER HELLEDIE 4891 ( Ahues): På 1 L- truer 2 Tc5i, men hvor skal løberen hen? 1 Lxe3? S6e4! 1 Lb6? S2e4! 1 Ld4? Dc8! og Lb4? Sb5! Løsningen er 1 La3! S6e4/ S2e4/Dc8/Sb5 2 Sxe3/Sb6/Td4/Ta4;t. Nydelig (OK). Ja, det er en flot opgave (EH). Fire meget godt var-uerte f'or-aøk av Lc5 ( BB). Schone Selbstbehinderung, hier mit interessanten Herpai-Differenzierungen bei offnung der Linien c1-e3 und h6-b6 (FH). Solid fremstilling af dualforhindring. Tydelige forførelser. Letztform? (LL) (Froberg): 1 Sg6! tr 2 Td6t. T=Lxf1 /bxc6 2 Td6/Dc4t; 1 - Kd4/ Kxc6 2 Dd3/Se7t. Give and take - mit net tern Effekt! ( FH). Modellmat tdemonstrasjon av fin gammel årgang (BB). 4 modelmatter. Mester Frobergs iver på det bøhmiske område vil uvægerligt, af og til, komme i nærheden af tidligere fremstillinger, som her. Blot noget nyt, som f.eks. 1 - Kd4, giver grund til at kippe med flaget (LL) (Groeneveld): Sk. 1 - f3/sf- 2gli/Tc5t. Forf. 1 Sg4? f3/sf- 2 Se3/Sh6i, men 1-SeS! Løsn.1Se4! træktvang. 1 - f3/sf- 2 Sg3/Txg5;t; 1 - Sg6 I g4 2 Txf7 I hxg4;t. Sagorujko Thematik - sparsam und mit einfachen Mitteln: sehr schon! (FH). Matændringer og en lille hilsen til mig: 1 Sg4? Se5! en forførelse med fortsat forsvar (LL). Kleine Zugzwang-Mattwechselei (TL) ( Kri venko): Sk. 1 - Kxa2 2 Da7;t. Forf. 1 Sb4? tr 2 Da7t, men 1 - Sc3! og 1 Da7? Sc5! Løsn. 1 Da3! b4/sc3 2 Sxb4/Sxc3i. Scharf auf Miniatur getrimmt - aber doch primitiv wirkend! ( FH). Fortjener ikke spalteplass (BB). I en miniature må man slække på kravene, også til nøglen (LL). Nach diesem ha s a lichen SchHissel habe ich ewig gesucht, weil er so hå s s Lt ch ist (TL). Ja, ja da. Det har vist også været forfatterens mening at demonstrere, hvordan trækket Da7 går igen: skinspilsmat, trussel i forførelse og løsning. Ærgerligt, at det så ikke kommer i løsningen (Malyschev): Forf. 1 g8d? h4/ Lxf3/Lxf5/Kxf5/Kxf3 2 Dxg4/Dg5/ Dg3/Df7/Tf2i, men 1 - Lh3! Løsn. 1 De8! med træktvang og 4 nye matter 2 De4/De5/De3/Df7 /TfU. Der Bg7 gefallt mir nicht (MN). Heller ikke meget å skrive hjem om ( BB). Schematisch-symmetrische Wechseleien ohne rechten Pepp (TL)... leider wohl allzu offenkilndig, denn man sieht ja gleich Da4 virtuell nachtwachtern (FH). Lars Larsen sender et fint forbedringsforslag: 4895V. A.F.Malyschev Version Lars Larsen i2 8+4 Den hvide dronning står vel nu lidt mere aktivt og bonden på g7 er flyttet til d6. I tilgift får vi to udmærkede forførelser: 1 Db1? Lxf5! ; 1 Db7? Lxf3! samt 1 Dg8?, der erstatter 1 g8d? Fem smak ful la tvådragere, gjord med Lå t t hand (LeL). An der Spitze zweifellos Ahues' Herpai-Kombination, danach das elegante Drei-Phasen Spiel von Groeneveld (FH) (Kirillov & Udartsev): 1 De6! tr 2 f6+ Tbf5/Tff5 3 Se5/Sf2i. 1 - Tbxf5+ 2 Lf7 (2 Kg8? Lxe8!) Te4 3 Sf2i; 1 - Tfxf5+ 2 Kg8 (2 Lf7? Tb8! ) Tb2 3 Se5t. Et brukbart hverdagsproblem (BB). God opgave (JB). Enig med JB, men hvorfor så få løserkommentarer? 4897 (Larsen): 1 Db6! tr 2 Dc7+ 3 Tb Sa4 2 Sxd4! Tdxd4 /Texd4 3 Dc7/exf4t; 1 - Sxc4 2 Dxd4+! Tdxd4/ Texd4 3 Tb5/exf4t; 1 - Sd3 2 exd4+! Tdxd4/Texd4 3 Dc7/Te2i. Bivarianter: 1 - exf5 2 Txe7+ 3 Df6i; 1 - Sf6 2 Dxe6+! 3 TxeU; 1 - Td6 2 Sfxd6 og 1 - Td7 2 Txd7. En violin med många stranger på, bra (GN). Guter Schlagwechsel nach den verschiedenen Paraden des ss (MN). Flot!! (OK). Flott (JB). En me- sterlig oppgave som ikke er lett å få hull på (BB) (Vi tale): 1 Dg4! efterfulgt af 2g8D. Ja, den var svær at løse ( LS). Schmal brils tig ( EB). Uberraschend gibt die wdame noch zwei Fluchtfelder frei (MN). Fluchtfeldfreigabe (GN) (Hansen): 1 Sd4! tr 2 Sb3+ Kb1 3 De4/f Dxh7 2 Dh8!! og nu Df7/De4 3 Sc2+/Sb3+ 4 Dh1+. Godt som begynneroppgave (BB). Flot opgave, som vil henrykke enhver skakelsker. Mere af samme skuffe ( LL). Et herligt puslespil med gode varianter (OK). Desværre er der en dua.l, som bl.a. MNgør opmærksom på. 2 Lc4 slår også igennem. Vi håber forfatteren kan korrigere den fine opgave (Kuligin): Forf. 1 Lc7? e5! Derfor løsn. 1 e5! Ka8 2 Lh4 Ka7 3 Le7 Ka8 4 Ld6 Ka7 5 Sb6 Kxb6 6 Lb8 Kxc5 7 La7t. Lomsk och svårlost ( GN). Fin ( JB). Reichlich simpel, mit dem L den Punkt e5 zu umlaufen ( TL) (Iwanow): Forf. 1 De6? tr 2 Dc4+ Sxc4i. 1 - Da5+/Dg7+ 2 b4+/ d4+, men 1 - Df7! Løsn. 1 Dxf4! Da5+/Dg7+/Df7 2 Db4+/Dd4+/Dxf7 Dxb4/Dxd4/S-;t. Ersatz der Bauern durch die Dame - ein gelungenes Wechselspiel (FH). Fikse matændringer, omend matterne er uforandrede ( LL) (Skovlund): Unlosbar?? (EB). Nej, nej 1 Tf6! tr 2 Lxe3+ Lxe3i. 1 - d3/exf6/e5+ 2 Dg4+/Te4+/fxe5ep Sxg4/dxe4/Dxf6i. Jag Lns t åmmer : en kta Skovlund (GN). Kleiner ep-witz å (MN). Fin opgave (EH) (Drazkowski): 1 De4! f5 2 Dd3 f'lf""3sb1 f3 4 Lxf3 c6 5 Ld1 cxb5 6 La3 b4 7 Lc1 b3i. Nicht gerade aufregendes Geschiebe, lediglich der Tempoverlust via e4 ist nennenswert ( TL). Nødvendig tempo-tab (OK). Fin oppgave (JB) ( Zander): 1 Sa4! Kd7 2 Kb4 K- 3 Sb3 K- 4 Ld2 K- 5 Lc3 K- 6 Ld3 K- 7 Lb5+ Kc7 8 Dc4+ Sc6;t. Flere trekkornkastninger mellom sort konge og bonde g7 i 6. og 7. trekk ødelegger (BB). Tjekkiske skole - hvide officerer og sorte bønder (ES). Nich t wel tbewegendes, aber losenswert (TL) ( Byljevski): A: 1 Le5 Txc2+ 2Kd4 Tc4;t. B: 1 Le5 Txc2 2 Lc6 Se6i. C: 1 c1s Txb2 2 Sd3 TcU. Ich sehe keinen Zusammenhang ( EB). Sehr uneinheitlich (MN). Reprisetrekk smaker ikke godt ( BB). A, med gentagelser og uren mat, burde forfatteren have undværet (LL). Flere gav udtryk for samme mening ( Garai) : 1 Sb4+ Ld4+ 2 Kxd4 DXC4"i og 1 Sf4+ Sd5 2 Kxd5 Dxe5i. Entfesselung mit Opferwechsel in ausgezeichneter Form (EB). Phantastische Kreuzschach-Opfer (FH). Echt TG(MN). Efter min smag (EH). Krydsskak, frigørelse og linieåbning. Altså en let definerbar "nyhed". Som i 4911: Krydderiet kræver absolut ikke modelmat (LL) (Goumondy): A: 1 Kd4 Txe3 2 Sd3 Te4;t. B: 1 Kc4 Lxe5 2 Sd5 La6;t og C: 1 Kd3 Txc5 2 Te4 i.r is. Schwer zu losen (JJB). Monsieur Goumondy "cy kla" garna (GN). Slike stillinger skal ha modellmatter (BB). Fesselungsaufhebung mit Blockwech sel, 3-fach! Pr-åch t i.g l! (EB). Die 3 gefesselten Figuren werden in zyklischer Versetzung gleichartig behandel t: in der Fessel belassen, umgeblockt oder geschlagen. Wieder mal ein typischer Goumondy (FH). Bindingsmatter. Unægtelig et helt andet krydderi end i foregående. Er slag af sorte brikker "grovheder"? Næh, her ses et dybsindigt samarbejde mellem 4 sorte og 4 hvide officerer (LL) (Janevski): 1 Sf7 Ld4 2 Kxe6 15i1757 og 1 Sf5 Sd4 2 Kxe5 Dh8i. Sehr s chorie r Verstell- und Opfer Mechanismus. Gut gemacht (EB). Udmærket (OK). Sehr harmonisch (JJB). Pæne detaljer: Liniespærringer og bindingsmatter. Det virker, som om man savner balance mellem indhold og Økonomi - svært at begrunde (LL) ( Jonsson): 1 Txf8 So5 2 Lf3 TX'fj~ og 1 e4 Txe4 2 Dxh3 Sd6i. Slagtninger, grovheder - kald det hvad du vil; jeg vil i alt fald huske denne fine Meredith som en vanskelig elegant opgave. Bindingsmodelmatter (LL). Sehr originell und in besteckender Form (EB). Aufhebung je einer Fessel aus Tempomangel (FH). In Zugnot muss Schwarz w Figuren schlagen. Paradox (MN). Ut.mar-kt bland-verk: frester till många forsok (MO). Schon (ES) (Makarenko): A: 1 Lg4 Sf2 2

10 162 THEMA VANICUM njt. 63 exf2 Tc3i og B: 1 Tg4 Sc5 2 dxc5 Tf6;t.Fernverstellung im Grimshawlook: ein modisches Ereignis! (FH). En utmerket oppgave med en enkel og fin ide (BB). Grimshaw. Elegant. Der er det særlige ved bønder, at de skal "pirres", før de vil slå (LL). Die gute alte TL/LT Verstellung. Immer wieder frisch (EB). God (EH) (Pankratjev): A: 1 De4+ Le5 2 Kf5 Dc8i og B: 1 Tcf3 Te5 2 Kf4 Da4i. Gut (EB). Der Schnittpunkt e5 wird nach Schachgebot wechselseitig besetzt, was wiederum dem sk ein Fluchtfeld freimacht (MN) (Sørensen): 1 Se3 Te5+ 2 Sxf5 o=o=oi og 1 Sf2 Te2+ 2 Se4 Td1i. Ich habe Stunden verbracht. Achtung zu diesem Komponist! (JJB). Witzig! (FH). Særdeles smukt (AT). Kunsten at bevare rokaderetten (OK). En prima god ide (BB). Humor går aldrig af mode. Variationer med tårntræk med/uden rokade er velkendt (LL), der sender en ortodox opgave med samme ide Jac. Haring Interpolis Turn i Ta2? Le2! Løsn. 1 Lxc3! Sxa3/SxLc3 2 o-o-o/td1;t (Henrych): 1 Se8 Tc6 2 f6 Sf7 3Sc7 Td6i. Lustige Platzetauschen (MN). Platzwechsel von 4 Figuren (GS). Nur einphasig; ist fur heutige AnsprUche zu wenig (EB) (Nienoba J. A: 1c1L Ka5 2 Tc2 ~3 Lb2 Sb1i og B: 1 c1s Ka5 2 Lc2 Kxb5 3 Sd3 Se4i. Platzwechsel T/B und L/B mit Uw-Wechsel. Sehr apart! (EB). Nydelig (OK). Lettløst, men fin! (JB). ModelliEko med minor-fv & platsbyte. Bra! (MO). Forvandlinger + modelmatter er et interessant emne. I forfatterens sted ville jeg have bestræbt mig for at undgå Ka5 to gange (LL) (Welde): A: 1 b1t+ Tb6 2 Sc4 Tb33Sb2 Ta3i. B: 1 Dd5+ Tc6 2 Da2 Td6 3 Sc2 Td1i. Mange fine detaljer, bl.a. to gange frigørelse af ht (LL). En mesterlig minimaloppgave (BB). Mycket lyckad harmonisk variation, A/B (MO). Desværre bilø6elig i B: 1 Dg8 Txe6 2 Sc2 Td6 3 Da2 Td 1i. Duer +sbg7, hvad siger forfatteren? 4916 (Belokonj & Zujev): 1 g2 Kc7 2g1s Le4 3 Sf3 exf3 4 e2 f4 5 e1l f5 6 Lb4 f6 7 Lf8 Lg6i. Zwei Unterverwandlung mit Idealmatt. Grandios (EB) (Kitschigin & Belokonj): Meningen var 1 b5 Kxe4 2 b4 Kd5 3 b3 e4 4 b2 e5 5 b1l e6 6 Lf5 e7 7 Kf6 e8si. Feiner doppelter Excelsior mit Unterverwandlungen (MN). Men opgaven er bilø6 e.lig: 1 b5 Kxe4 2 b4 Ke5 3 Kh8 Kf6 4 b3 Kxf7 5 b2 Kxg6 6 b1l+ Kf7 7 Lh7 Lf6i. Men overraskende også i seks træk: 1 f5 Lc1 2 Kf6 Ld8 3 Ke5 Kf2 4 Kf4-5 g5 Lf6 6 g4 e3i (EH/LL) (Bartel): Sort bliver mat: Tl5d6 d8s 2 Kf8+ Se6i. Hvid bliver mat: 1 d8t Kf8+ 2 Td6 De6i. Gewohnlich verwohnt der Autor uns mit dobbelt so vielen Umwandlungen - beachtenswert, dass die Mattzlige auf die gleichen Felder erfolgen (TL). Ein netter Viersteiner (MN). Da Bartel plejer at lave alforvandling, er det måske netop en "forførelse", at der her er to forvandlinger! - 2x3 p (Dysted): Tilsigtet var 1 c1d Lh2 2 Dc5 Gb4 3 Dbd5 Sc4 4 Dcd4 Sd6i. Flere bilø-6ninge.jt i fire træk, men Ove Kroll gør det i tre: 1 Kf4 Sg4 2 Dd5 Sf6 3 Df5 Lh2i x4 p (Heinonen): Forfatterens løsning: 1 b4 f5 2 b5 f4 3 b6 axb6 4 e4 Ta3 5 Se2 Tg3 6 hxg3 f3 7 Th6 fxh6 8 La3 Lg7 9 Lb4 Ld4 10 Sa3 Le3 11 d4 Sf6 12 Dd2 o-o 13 o-o-o Se8 14 Kb1 Tf5 15 Sc1 Ta5 16 e5 Ta8 17 La6 d5 18 Th1 Lh3 19 gxh3 bxa6. Fundet af Thorwald Christiansen og Gunter Schiller. Ove Kroll har i midlertid igen fundet en bllø-6 ning, der afviger delt i spilforløbet: 1 d3 f5 2 Sa3 Sf6 3 Ld2 Kf7 4 Lb4 Se8 5 Dd2 Tg6 6 o-o-o b6 7 Te1 a6 8 e4 d5 9 Te3 f4 10 Th3 f3 11 Th6 gxh6 12 Kb1 Lh3 13 gxh3 Lg7 14 Se2 Lxb2 15 Lg2 Txg2 16 e5 Ld4 17 Sc1 Le3 18 d4 Tg3 19 hxg3 Kh p (Juel): 1 Kc5 Kf5 2 Kd5 Tc6i c;g---1kd3 Tf7 2 Ke4 Tf3i. Nettes TlffMA VANICUM n't Echo (MN). Ein tolles Echo. Bravo!! (EB). Kleines Koko=Ec ho mit Tempozug (TL). Herlig opgave. - 2x3 p (Koefoed): 1 c4+ Kd4 2 Sb3+ Kelf3 Sd2+ Kd4 4 Sdxf3+ Ke4 5 Sxg5+ Kd4 6 Kxf7=. 1 - Kd6 2 Sb7+ Ke6 3 Sd8+ Kd6 4 Sdxf7+ Ke6 5 Sxg5+ Kd6 6 gxf3=. Desværre dual i sidste variant: 2 Sxf7+ Kc6 3 Se5+ Kd6 4 gxf3 L- 5 K/BxL=. Få løsninger p (Olausson): Sk. 1 - Da4/Ta8 2 Dxd1+(Sg8)/Kxd1(Sg8) Dxd1/Ta1i. En stilling fuld af muligheder og forførelser: 1 Dxa3+(Th8)? Se3! 1 Kxd1(Sg8)? Da4! 1 Lc8/La6 Tc1! Løsn. 1 La8! Txa8(Lf1)/Da4 2 Kxd1/ Dxd1(Sg8)+ Ta1/Dxd1i og den anden 1 Dxf4(Dd8)+ Kg2 2 Dd2+ Dxd2i. Igen kun ganske få løsere! Usædvanligt med de mange muligheder i en Si-max. Godt løserobjekt. - 2x2 p (Poisson): 1 Kg8 2 Dg7 3 Kh8 4 Lg8 5 Kh7 6 Dh8 g6i. Kleine Rangierbahnhof. Nett (EB)..auf kleinstem Raum (MN). Ce st beau ca! (MO). Løserturneringen Direkte opgaver goo Schone Platzwechsel (JJB). Poison, ingen giftblandare precis. Skamtsam sagd (GN). Ny brik på det rømmede felt (LL). - 2 p (Widlert): 1 - Sd8 2 Kc7 Sc6 3 Ld5 Sd4 4 Kd8 Se6i. Ein feines Rundlauf (EB). Toller Fund (GN). S-Rundlauf - einfach aber/und schon (TL). Henrik Juel har gjort en lille opgave med samme materiale: Henrik Juel Hi? Koko Ld2 Se3 2 Lc1 Ke1i og kamæleon-ekkoet 1 Lc3 Sb2 2 Ke1 Sd3i (Zander): 1 Dg2 Dxh2 2 Dh3 Db8 3 Kc8 Da8=. Bilø-6ninge.Jt desværre: 1 Lg3 Dh2 2 Dh8 Dh4 3 Lb8 Dxd8= (TL) eller 1 Dg2 Dxh2 2 Db7 Ka8 3 Kc8 Kxb7= (TC) x4 p - Si+ Hi Fantasiopgaver g26 Ialt 1991 Total MAXIMUM nr (lbJ Erich Bartel, D EB (02) Bjarne Blikeng, N BB (07) J.J.Burbach, NL JJB Jørgen Børner, N JB (10) Nicolae Chivu, R (03) Thorwald Christiansen.. TC (10) Niels Danstrup """2 ""51 ""51 35(03) Henning Dysted (10) Karen Frydendahl (02) Erik Hansen EH (01) Fritz Hoffmann, D FH Peter Koefoed (05) Valerij Krivenko, SU Ove Kroll OK ) Kjeld Larsen ) Lars Larsen LL ) Lennart Larsson, S LeL ) Torsten Linss, D TL ) Gerhard Naujoks, S GN ) Vl~dislav Nefedov, SU u ) Manfred Nieroba, D MN 22 bf 1R (05) Michel Olausson, S MO lver Pedersen (13 Harald Rlidiger,D (02 Gunter Schiller, D GS (11 Leif Schmidt LS (11 Eugen Sorokin, SU ES Axel Tipsmark AT (04) L~i~i Vitale, I ~7(0~)

11 164 Tf/EMA VANICUM n'l. 63 Thorwald Christiansen lægger stæfkt ud i løserturneringen Denne ganggår løserpræmier til Erich Bartel, Niels Danstrup, Iver Pedersen og Axel Tipsmark. Til Iver for 13. gang - importerende! En tak til Erich Bartel, J.Burbach og Leif Schmidt, der alle har sendt dubletter til løserpræmier. En god måde at hjælpe klubben på. Løsning til hjernevrideren side 152 Løsningen forløber ganske tvangsmæssig sådan: 1 Ld8 b5 2 Kxg3 b4 3 Kh4 g3 4 Lb6 b3 5 Lf2! gxf2 6 g4i. I Arne Mangs: "DIE KUNST DES MATTSETZENS", 1983, skriver Mangs følgende kommentar: "Ja, auch an der Oberflache kann's lieblich platschern". Arne Mangs er et anagram for den kendte tyske problemforfatter Grasemann. Mangs døde kort tid efter udgivelsen af hans bog "DIE KUNST DES MATTSETZENS". Hans dødsdato er heri angivet som , den samme som Grasemanns. Men fødselsdatoerne er forskellige! Grasemann , Mangs ! NYTARSKONKURRENCEN FOR KOMPONISTER ved Holger Helledle At komponere opgaver på et 4x4 bræt er unægtelig en noget speciel betingelse at arbejde med. Og det var da også med en vis betænkelighed, at den blev valgt som "tema". Glædeligvis blev alle bange anelser gjort grundigt til skamme, da der indkom ikke mindre end 53 opgaver fra 8 forfattere! 6 opgaver har vist sig at være biløselige. De resterende opgaver viser et væld af ideer og muligheder. Se blot dette udvalg. Vi starter med fire "små" opgaver. For overskuelighedens skyld bruges i notationen altid et bræt med hjørnerne a1-a4-d4-d Gyorgy Bakcsi Budapest (H) Hi2 B: b2=sb : A: 1 Dxd2 Kb3 2 Kc1 Ta1i og~1 Kxa2 Td3 2 Db1 Ta3i. Hvis der her var tale om et 8x8 bræt, ville der være biløsninger af typen 1'Jic8Kb3 2 Dh8 Td1i. Brætstørrelsen bruges altså her til at begrænse dronningens bevægelsesfrihed Henrik Juel Kokkedal (DK) Serie-Hi4 2 løsninger 2+3 I 5078 bruges brættet til, med få brikker, at vise matstillinger i modsatte hjørner. 1 Ld2 3 Ka4 4 Lb4 Lxb3i og 1 Kd3 3 Kd1 4 Ld2 Lxb3i Bjarne Blikeng Kristianssund (N) H,!2 2 løsninger er den eneste af opgaverne, der arbejder med rokade, idet Blikeng fokuserer på brættets øverste højre hjørne. 1 Lc3 Td2 2 o-o Txc3i og 1 Txb2 Txb2 2 Ld3 Txa 1i. Ligesom i den første opgave ville der også her være biløsning på et større bræt. Rokaderetten kan selvfølgelig altid diskuteres, og det samme kan bondens dobbeltskridt i 5080: Tf/EMA VANICUM n n, Henry Tanner Helsinki (SF) Hi2 2 løsninger S4a3+ bxa3 2 Sb4 axb4di og 1 d1s! Kxc2 2 Sc3 bxc3i. Fire slag af ss. Da der ikke findes nogen regler på området, må det indtil videre være fantasien, der sætter grænserne Henry Tanner Helsinki (SF) i er en ganske almindelig totrækker med trækpligt! 1 Lb4! cxb2/ Ld3/bxc2 2 c3/sxb3/sxc2i. Der er matændring efter 1 - cxb2 og en lille forførelse 1 La2? bxa2! J.J.Burbach Hilversum (NL) i er imponerende med otte varianter. 1 Tb2! træktvang. 1 - Sxb4/ Sxc3/Sc1/Txb1 2 Txb4/Kxc3/Kxc1/ Kxb1i og 1 - Sxa3/Sxb2/Sd2/Txd3 2 Txa3/Kxb2/Kxd2/Kxd3i J.J.Burbach Hilversum (NL) =2 4+6 I 5083 skal hvid sætte sort pat i to--t"ræk. 1 bxc4s! træktvang. 1 - Sa3/Sb4/Sd4 2 Sxa3/cxb4S/cxd4S=. Tre forvandlinger til springer Christer Jonsson Skarholmen (S) =6 2 løsninger 2+1 Udgangsstillingen i 5084 er ganske pudsig. Forvandling til dronning giver mat i stedet for pat. Derfor 1 d4l! Kd3 2 La1 Kd2 3 Kb2 Kd3 4 Kb3 Kd2 5 Lb2 Kd1 6 Kc3= eller 1 d4t+! Kc3 2 Td1 Kb3 3 Td3 Kc4 4 Kc2 Kb4 5 Tc3 Ka4 6 Tb3=. Bemærk også de to fine træk La1/ Td1. Heldigt at de to løsninger begge er i seks træk Henry Tanner Helsinki (SF) Serie-Hi Opgaver med en lang entydig trækfølge begejstrer næsten altid, som f.eks Sort trækker 12 gange i en serie og opnår en stilling, hvor hvid kan sætte mat i et træk. Brikken på b1 er en græshoppe. Græshoppen springer over andre brikker og lander på feltet umiddelbart bag den brik, den har.spr-unget over. Problemet består her i, at få Græshoppen til b4. Derfor 1 Kb42Kc33Kc2 4 Kc1 5 Dd1 7 Kd3 8 Gd4 11 Ka4 12 Gb4 og nu Sb2i Henry Tanner Helsinki (SF) Serie-=19 (pat) 2+7 Madrasi, rex incl. Ved hjælp af Madrasi-betingelsen er 5086 blevet endnu længere. I Madrasi lammes en brik, når den trues af en brik med samme gangart. "Rex incl." fortæller, at det også gælder kongerne. Hvid trækker 19 gange i serie og sætter pat. 1 b4d (parerer skakken i udgangsstillin-

12 166 TllEMA VANICUM 1vt. 63 gen ved at lamme sd) 2 Ka2 3 Kxa3 4 Ka2 7 Kxd2 8 Kxd1 9 Kc1 13 Kxa4 14 Ka3 15 Ka2 16 Kb1 17 Kc1 18 Kd2 19 Kxd3=. Sort er pat. Bruges endnu mere sofistikerede betingelser som i 5087, kan vi nå op på 26 træk J.J.Burbach Hilversum (NL) Serie-Zielfeld c1 i 26 træk. Dobbel RandzUger, Wezirkonge a3 2+3 Serie-Zielfeld er vist ukendt for mange af læserne. På dansk må det vel hedde Serie-Målfelt. Wezirkongen (kan ikke trække diagonalt) trækker i serie 26 gange (langs brættets kant) og når målfeltet c1. 1 Ka4 2 Kb4 3 Kxc4 8 Kxa1 11 Ka4 14 Kd416Kxd218Kd4 21 Ka4 24 Ka1 26 Kc1! og målet er nået. Denne type opgaver løser ofte sig selv, men ikke altid Jorma Paavilainen Turku (SF) Serie-Hi : 1 Kd2 2 Tc1 3 La3 4 Dd4 5 ~ 7 Kb1 8 Lc1 9 Dc3+ Sxc3i. Og endnu bedre 5089: Henry Tanner Helsinki (SF) Serie-Si Hvid trækker 11 gange i serie. Med det sidste træk tvinger han sort til at sætte mat. 1 Lc2 2 Lxd3 3 Lxb1 6 Kd4 7 Ld3 8 Dc2! 10 Tal 11 Db2+ Lxb2i. Læg mærke til det elegante Dc2. Vi har nu set mat, pat og målfelt. I de to næste opgaver drejer det sig om blot at give skak. I begge opgaver optræder neutrale brikker. En neutral brik er både hvid og sort, dvs. den kan flyttes af begge parter Michel Olausson Goteborg (S) H I 5090 begynder hvid, og med sorts hjælpgiver hvid skak i andet træk. Der er 6 løsninger med hver sin minorforvandling. 1 - dxc3 2 Kc1 c4ng dc3 2 Kb2 c4ns dxc3 2 Ka2 c4nl+! Ikke nd+, da hvid også står i skak. 1 - d3 2 Kb2 d4ng Kxa3 2 d1ns nsxc3+ og endelig 1,~ Kxa3 2 d1nl nlxc Michel Olausson Goteborg (S) I 5091 skal hvid give skak i to træk. Først løsningen: 1 d4ns træktvang!! 1 - nlxb3/nlxd3 2 nla2/ c3(cxb3) nsxb3/nsxc2 2 nsd2/ nsa Gxb2/Gxd4 2 b4g bxc2 2 nla Ka2/Kb2/K- 2 bxc4nld/bxc4ns/nsxb3+. Der er mange fine forførelser, som bør studeres grundigt. 1 bxc4nl? Kc1! (Ka1? 2 d4ng+!). 1 bxc4nd? d2! (Ka1/Kc1? 2 d4ng/cxd3+!). 1 dxc4nd? Ka1! og 1 d4nd/t? nd/txc4! Flot Erich Bartel Augsburg (D) H==2 Circe Kænguru a4 4 Alle brikker i 5092 er også neutrale. Brikken på--arler en Kænguru (Kæ), der har en større springkraft end Græshoppen. Den hopper derfor gerne over flere brikker. Slås en fantasibrik i circe, vender den THEMA VANICUM M tilbage til det forventede forvandlingsfelt. H==2 betyder Hjælpedobbeltpat. 1 nkæd1 nkæa4 og nu sker der noget 2 cxd1nkæ (Kænguru d1 vender tilbage til d4) bxa4nkæ == (Kænguru a4 vender tilbage til a 1). Nu står der en Kænguru i hvert hjørne, og hverken hvid eller sort kan trække. De to sidste opgaver er inspireret af Løser-nes nytårskonkurrence, med temaet Illegal Clusters (se forklaring i TD 61) Flemming Sørensen Århus (DK) Illegal Cluster +st,+sl,+ss 2 løsninger 1+1 I 5093 er der to løsninger. 1) Der tilføjes stc1, ssb1 og sla1. En pudsig stilling. Fjernes en af sorts officerer, bliver stillingen legal. I alle tre tilfælde efter forvandling! 2) Tilføj slb2, ssc1 og stal Henry Tanner Helsinki (SF) Illegal Cluster +st,+sl,+ss 3 løsninger har tre løsninger. 1) Tilføj stb4-;-slc5og ssb3. 2) Tilføj stc2, slb3ogssc4. 3) Tilføj stdl, slb1 og ssc3. Der er faktisk en sammenhæng mellem de løsninger: De tre sorte officerer ttspærresindetti hver sin løsning. Vi håber læserne har haft fornøjelse af de udvalgte opgaver. Der er jo tale om en konkurrence, og desværre kan ikke alle opgaver få en præmie. Det har været svært at vælge enkelte opgaver ud som de bedste, men valget er faldet på følgende: 1 PR 5091 af Michel Olausson (S) for opgavens store indhold og specielt for de fine forførelser. 2 PR 5082 af J.J.Burbach (NL) for otte varianter i en i2. 3 PR 5089 af Henry Tanner (SF) for en god serietrækker med fin entydighed i trækfølge. 4 PR 5084 af Christer Jonsson (S) for 2 minorforvandlinger med tre brikker i seks træk. Feil og rettelser ved Holger Helledie Med venlig hjælp fra Flemming Madsen, Grønland - der har boet flere år i Sovjetunionen - er det endelig lykkedes at tyde et gammelt russisk brev. Vladimir Kozhagin påpeger forgængere til to ældre opgaver Hannelius (26/35): Briktro 6 ojtgæng e'l af A.Petrusjenko, SOVET SKAJA BELORUSSIJA , og 3539 Hultberg (44/84): Spejlvendt lo'lqænqe'l af Vladimir Kozhagin, VESONIK Chivu (51/60): Har været vanskelig at få korrekt. Et sidste forsøg. 4060V. Nicolae Chivu Si Løsn.: 1 d3 d5 2 Le1! d4 3 Dd2 h6 4 Sf4 h5 5 Lf2 h4 6 g4 h3 7 Le3 dxe3 8 Df2+ exf2 9 Sg2 hxg2i.

13 168 THEMA VANTCUM ~"' Chivu (56/181): Endnu et forsøg. Desværre er springeren kommet til at stå lidt fjernt. 4523V. Nicolae Chivu Si Løsn.: 1 Ld6 Kh7 2 Dg8+ Kh6 3 Lf8+ Kh5 4 Lf7+ Kh4 5 Le7+ Kh3 6 Le6+ dxe6 7 Sc2 e5 8 Se1 e4 9 Sf3 exf3 10 Dg2+ fxg2i Gheran & Chivu (56/183): Vi haber korrektionen holder. Det er en udmærket opgave. Samme løsning. BRITISH CHESS MAGAZINE Da stillingerne er næsten identiske (incl. dual), undlader vi diagram Sonnenfeld (58/38): Opgaven errned uvæsentlige ændringer tidligere offentliggjort i PROBLEEM BLAD /10. Forfatteren oplyser efter redaktionens henvendelse, at han ikke var vidende om offentliggørelsen, og nu blot har indsendt opgaven igen. Se også opgave 4756 nedenfor. 4698V Dysted (58/39): Kraftige ændringer har været nødvendige for at få opgaven korrekt. 4698V. Henning Dysted 4538V. N.Gheran & Nicolae Chivu SH;t7Madrasi 3+6 Hi Circe Davidenko (57/20): Hilding Froberg, artiklens forfatter, har fundet en forgænger: Johan Scheel, Løsning: 1 Te5 2 Dh1 3 Te6 4 Ke5 5 Sd6 6 Lf5 7 Sf4+ Kxh1i Sonnenfeld (59/59): Ligeledes med små ændringer :U.dli..g e"- e ou en.t Ugg j oct: i PROBLEEMBLAD 1I Meddelt af Erich Bartel. Vi offentliggør ikke yderligere opgaver af forfatteren. BRUG DIT BLAD - SKRIV TIL REDAKTØREN! DANSK SKAKPROBLEM KLUB Formand: JAN MORTENSEN, Hovmarken 24, Fløng,DK-2640Hedehusene,Danmark. Tlf Kasserer: STEENCHRISTENSEN, Skodsborgvej350,2.tv., DK-2850Nærum,Danmark. Tlf Postgiro (Pris 1991:130kr.) Bestyrelsesmedlem/ HOLGERHELLEDIE.Damvej52, DK-8471Sabro, Danmark. Bibliotekar: Tlf Bestyrelsesmedlem: LEIFC.SCHMIDT,RådmandBillesvej 25, DK-2610Rødovre,Danmark. Tlf Fast medarbejder: LARSLARSEN,BorgmesterAndersensvej35, 1., DK-6400Sønderborg, Danmark.Tlf

THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen. 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112

THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen. 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112 Mat i 4 træk 4+5 KAVALKADE ved Jan Mortensen THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 7 Juli 1989 Nr.

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang BENT O. PEDERSEN Vinder af EFTERÅRSTURNERINGEN 2010 1 Formandens kommentar: Jeg har været formand for klubben i godt

Læs mere

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLlEM KLUB Jl935 DANSK SKAKPROBLlEM KLUB r r935 Aaret fulgte de samme Retningslinier som de foregaaende, men har været usædvanligt rigt paa Begivenheder. DSK's Position herhjemme

Læs mere

kakbladet Kasimdzhanov Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /6 Mandag den 23. august 2004

kakbladet Kasimdzhanov Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /6 Mandag den 23. august 2004 2004 /6 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union VM 2004 Mandag den 23. august 2004 Kasimdzhanov kakbladet ISSN 0037-6043 100. årgang, nr. 6, 2004. Årgangen omfatter 8 numre. Udgivet af Dansk Skak Union

Læs mere

løst og fast omkring Skørping Skakklub

løst og fast omkring Skørping Skakklub løst og fast omkring Skørping Skakklub. årgang nr. Juli Tordenkilen inspireret af sommervejret har forsidediagrammet denne gang et navn! Lidt hjælp: De sorte løbere er formidable, men da hvids brikker

Læs mere

AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLJEM KLUB

AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLJEM KLUB AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLJEM KLUB 1932 Aarskontlngent Kr. 6,00. Provinsmedlemmer Kr. 3,00. Passive Medlemmer Kr. 3,00. Foreningens Møder afholdes i Industriforeningens Repræsentantskabssal, Indgang

Læs mere

kakbladet Magnus Carlsen EM for landshold World Mind Games Senior-VM Medlemsblad for Dansk Skak Union Nordmand nummer et på verdensranglisten 2012 /1

kakbladet Magnus Carlsen EM for landshold World Mind Games Senior-VM Medlemsblad for Dansk Skak Union Nordmand nummer et på verdensranglisten 2012 /1 2012 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Magnus Carlsen Mandag den 30. januar 2012 Nordmand nummer et på verdensranglisten EM for landshold World Mind Games Senior-VM kakbladet ISSN 0037-6043

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

kakbladet Sune Berg Hansen Syv gange... DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel

kakbladet Sune Berg Hansen Syv gange... DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel 2015 /3 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union DM Syv gange... Sune Berg Hansen Onsdag den 3. juni 2015 DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel kakbladet ISSN

Læs mere

Indhold i dette blad. Julefrokost

Indhold i dette blad. Julefrokost Indhold i dette blad. Indhold i dette blad. Julefrokost 2. Samba! 3. Samba! (fortsat) 3. 4. holdet i Grenå 4. Hurtigskakturnering II v/.samba (turneringstabel) 5. Pæn start af 2. holdet 6. Interview med

Læs mere

Juniorledere. Redaktør

Juniorledere. Redaktør Juni 2004 Viborg skakklub Bestyrelsen Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

kakbladet Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til W M efter OL i Torino Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /5 Mandag den 3.

kakbladet Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til W M efter OL i Torino Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /5 Mandag den 3. 2006 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 3. juli 2006 Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til WM efter OL i Torino kakbladet ISSN 0037-6043 102. årgang, nr. 5, 2006. Årgangen omfatter

Læs mere

JuleNytårsFastelavnsfrokosten

JuleNytårsFastelavnsfrokosten HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2007 * 56. årgang JuleNytårsFastelavnsfrokosten lørdag den 13. februar blev en rigtig hyggelig dag for deltagerne. Torben Henriksen

Læs mere

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden damhusskakklub.dk juni 2011, årgang 2, nr. 4 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon 44

Læs mere

Det var værre end jeg troede

Det var værre end jeg troede BENT LARSEN Det var værre end jeg troede Bør reglerne forbyde hurtigspil? Måske ligefrem fastsætte et minimum af tidnødsdramaer pr. turnering? Publikum elsker jo disse orgier, hvor det hele drejer sig

Læs mere

B. REYMON'D. JØRGENSEN ApS. Gas Vand Varme Sanitet Solsikkevej 11 6100 Haderslev Tlf. 74 52 52 79 \ Danskundervisning. .dk. for udlændinge.

B. REYMON'D. JØRGENSEN ApS. Gas Vand Varme Sanitet Solsikkevej 11 6100 Haderslev Tlf. 74 52 52 79 \ Danskundervisning. .dk. for udlændinge. JØRGEN Indehaver BOSAC)( rri Bike Shop Sønderbro 7 6 Haderslev Fri Bike Shop ni: +457452754 inlo6@lribil

Læs mere

kakbladet K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge WGM Tania Sachdev Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /5

kakbladet K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge WGM Tania Sachdev Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /5 2009 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union WGM Tania Sachdev Mandag den 22. juni 2009 K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge kakbladet ISSN 0037-6043 105. årgang, nr.

Læs mere

April 2015 Nr. 6. Sæson 2014-2015. 40. Årgang

April 2015 Nr. 6. Sæson 2014-2015. 40. Årgang April 2015 Nr. 6 Sæson 2014-2015 40. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 18.30 (i perioden

Læs mere

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15. Nr.9

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15. Nr.9 Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15 Nr.9 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... 48. årgang... nr. 9, april 2015 Haderslev Skakklub... mandag kl. 18.45 Spillested:.. VUC Syd,

Læs mere

februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang

februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 19.00 (i perioden

Læs mere

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG 26. ÅRGANG NOVEMBER 2000 85 Indhold: Information Holdkampe 2000-2001 Referater fra holdturneringen Efterårsturneringen Partier fra klubturneringen Spilletid i klubturneringen På vejen igeeen...! Kvalifikation

Læs mere

flotte come-back Bent Kølvigs KLUB RØDOVRE SKAK Politiken d.13/lo:

flotte come-back Bent Kølvigs KLUB RØDOVRE SKAK Politiken d.13/lo: RØDOVRE SKAK KLUB Nr. 3 l.november 14.årgang Politiken d.13/lo: Bent Kølvigs flotte come-back Hvidovre Skakklubs stærkt, besatte jubilæumsmeøterskab blev overraskende en tredelt sejr for Jacob Øst Hansen,

Læs mere

Tillykke HVIDOVRE SKAKBLAD. Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op!

Tillykke HVIDOVRE SKAKBLAD. Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op! HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2012 * 61. årgang Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op! 1.-holdets

Læs mere

marts 2012 Nr. 3 Sæson 2011-2012 37. Årgang

marts 2012 Nr. 3 Sæson 2011-2012 37. Årgang marts 2012 Nr. 3 Sæson 2011-2012 37. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 18.30 (i perioden

Læs mere

kakbladet VM Anand VM-matchen Anand - Kramnik Europa Cup Mind Sports Games XtraCon EMT Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /9

kakbladet VM Anand VM-matchen Anand - Kramnik Europa Cup Mind Sports Games XtraCon EMT Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /9 2008 /9 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union VM Anand Mandag den 1. december 2008 VM-matchen Anand - Kramnik Europa Cup Mind Sports Games XtraCon EMT kakbladet ISSN 0037-6043 104. årgang, nr. 9,

Læs mere

TAKTIK! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr.2 Juni 2013. Skak på hjernen?

TAKTIK! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr.2 Juni 2013. Skak på hjernen? TAKTIK! Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr.2 Juni 2013 Skak på hjernen? Så læs dette sommernummer af Taktik! EM, Kreta, Kandidatklassen og meget andet Nyhed: Hagens træningstips Taktik! Udgivet af Skakklubben

Læs mere

Allerød Skakklub. Kvalibørven Nr. 2. Sæsonen 2008-2009 (Årg. 35) Jep Det er sponsortid. Se de foreløbige informationer i bladet.

Allerød Skakklub. Kvalibørven Nr. 2. Sæsonen 2008-2009 (Årg. 35) Jep Det er sponsortid. Se de foreløbige informationer i bladet. Allerød Skakklub Kvalibørven Nr. 2 Sæsonen 2008-2009 (Årg. 35) Jep Det er sponsortid. Se de foreløbige informationer i bladet Foreningernes Dag Efterårs EMT (ASK Nordkalotten) Så er eksperimentet med

Læs mere