VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES TIL DANMARKS FREMMESTE BESTYRELSESPUBLIKATION BOARD PERSPECTIVES NYHEDER, TENDENSER OG HOLDNINGER. no.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES TIL DANMARKS FREMMESTE BESTYRELSESPUBLIKATION BOARD PERSPECTIVES NYHEDER, TENDENSER OG HOLDNINGER. no."

Transkript

1 no.04 NOVEMBER 2014 VELKOMMEN TIL DANMARKS FREMMESTE BESTYRELSESPUBLIKATION BOARD PERSPECTIVES NYHEDER, TENDENSER OG HOLDNINGER PROBLEMER KAN VÆRE KOMPLICEREDE, DET KAN LØSNINGER IKKE NIELS AHRENGOT S. 07 Q & A ON THE BOARD S ROLE AND RESPONSIBILITIES LARRY FINK S. 09 BIG DATA DEN NYE MEGATREND I BESTYRELSESLOKALET JACOB KOBBER PETERSEN S. 12 Q & A ON THE BOARD S ROLE AND RESPONSIBILITIES ARNE KARLSSON S. 15 CYBER-RISICI I ET LEDELSESMÆSSIGT PERSPEKTIV TINE ANTVORSKOV S. 18 ISSN:

2 VELKOMMEN TIL BOARD PERSPECTIVES #4 Velkommen til fjerde nummer af Board Perspectives fra Board Network, The Danish Professional Directors Association. Board Perspectives henvender sig til alle, som interesserer sig for bestyrelsesagendaen i Danmark, og er den fremmeste, danske publikation med fokus på Corporate Governance og Board Leadership. Board Perspectives udkommer kvartårligt og byder i hvert nummer på en række artikler, skrevet af førende, eksterne eksperter samt interviews, nyheder og meget andet. Fokus er på indhold over form og på nyhedsvinkler og holdninger med kant. I dette nummer har vi fået bidrag fra tre anerkendte rådgivere, som hver for sig sætter fokus på Cyber Risks, Big Data samt generelle kompleksitetsudfordringer. Desuden bringer vi to gange 5 skarpe spørgsmål til dels en af verdens mest prominente ledere fra den finansielle sektor (Larry Fink, Chairman & CEO BlackRock), dels til en af Nordens mest velanskrevne ledere (Arne Karlsson, bestyrelsesformand i bl.a. Ratos og formand for den svenske Corporate Governance komité). INTERNATIONALE CORPORATE GOVERNANCE TRENDS Board Network er stolte over, at vi endnu engang kan præsentere et arrangement med indlæg af særdeles erfarne og kompetente kræfter; Corporate Governance i et Internationalt Perspektiv afholdes torsdag d. 20. november kl i Odd Fellow Palæet i København. Larry Fink vil fortælle om sine erfaringer som Chairman & CEO for verdens største institutionelle investor (BlackRock har ca. USD mia under forvaltning til sammenligning har danske ATP ca. DKK 600 mia under forvaltning, og BlackRock er dermed ca. 44 gange større end den velkendte danske investor-gigant). Endvidere vil Arne Karlsson fortælle om sine erfaringer med bestyrelsesarbejde på tværs af Norden, bl.a. hentet fra sin tid som først CEO og nu formand for kapitalfonden Ratos, og yderligere fra sine oplevelser som formand og/eller bestyrelsesmedlem i bl.a. AP Møller-Mærsk, Bonnier, Ecolean og Einar Mattsson. Nogle af de klareste Corporate Governance trends, som man ser internationalt i øjeblikket er: 1. Stadigt stigende fokus på bestyrelsens værdiskabende rolle frem for den rent administrative og/eller overvågende kontrolfunktion. 2

3 2. Øget regulering på både nationalt og supranationalt niveau, og af både hard law- og soft law-karakter, dvs. både som anbefalinger/retningslinjer og som decideret lovgivning/direktiv. 3. Kraftig stigning i fokus på bestyrelsens samspil, bl.a. qua den (typisk) årlige bestyrelsesevalueringsproces, og på hvordan bestyrelsens indre dynamik bidrager til værdiskabelsen i virksomheden. 4. Et markant fokus på mangfoldighed, både i forhold til kønsmæssig diversitet, og i forhold til national/ kulturel forskellighed samt ikke mindst med fokus på tilsikring af kompetencemæssig diversitet. Det bemærkelsesværdige i tendensen består dog af to elementer; dels hvor meget alle italesætter forholdet og hvordan en række virksomheder virkelig får adresseret og eksekveret på situationen, dels hvor mange virksomheder, der trods også deres egen italesættelse endnu ikke har formået at komme videre fra den traditionelle rekrutteringspool af hvide mænd i 50 erne med en CEO-baggrund samt en uddannelse som ingeniør eller MBA. BESTYRELSENS VÆRDISKABENDE ROLLE Som Larry Fink siger i vort interview med ham andetsteds her i magasinet, har interessen og engagementet fra investorernes side også mod bestyrelsen - ændret sig betydeligt. Occupy Wall Street-bevægelsen, indførelsen af Stewardship Codes (i f.eks. UK, Holland, Japan og Schweiz), samt også i Danmark anvendelsen af aktionær- og gruppesøgsmål mod virksomheder og bestyrelser (bl.a. i Pandora og forventeligt også OW Bunker), er klare materialiseringer på denne tendens. Bestyrelsen forventes som kollektiv såvel som individuelt at stå på mål over for aktionærerne både ved børsnoteringer, i vederlagsspørgsmål, i kontrol- og risikoforanstaltninger, i CSR-hensyn og i personspørgsmål, herunder succession planning på både direktions- og bestyrelsesniveau. Formanden står naturligvis forrest i forhold til aktionærerne ligesom den administrerende direktør typisk står forrest i forhold til kunder, medarbejdere og myndigheder men den resterende bestyrelse bliver alle holdt op på, at de ligeledes, hver for sig, bidrager positivt til virksomhedens positive udvikling. Det fører en selvforstærkende proces med sig; de stigende omverdenskrav gør bestyrelsesarbejdet mere komplekst og langt mere tidskrævende, hvilket indebærer en øget brug af forskellige bestyrelsesudvalg (revisionsudvalg, vederlagsudvalg og nomineringsudvalg er de typiske, obligatoriske udvalg, men internationalt ses i høj grad også anvendelse af risikoudvalg, sikkerhedsudvalg, strategiudvalg, etc.). Denne øgede anvendelse af udvalg betyder imidlertid også, at hver enkelt bestyrelsesmedlems individuelle bidrag både bliver mere betydningsfuldt og mere iøjefaldende hvilket fører yderligere risiko for individuelt at blive vejet og fundet for let (f.eks. ved bestyrelsesevalueringen eller ved genopstilling på generalforsamlingen) eller for decideret at blive holdt juridisk erstatningsansvarlig ved uagtsomme (og naturligvis forsætlige) forhold, hvor aktionærer (eller andre) har lidt et økonomisk tab. ØGET REGULERING Eksemplerne herpå fra de seneste år er talrige; ny lovgivning vedr. diversitet, nye regler vedr. complyor-explain, nye retningslinjer for say-on-pay, nye direktiver vedr. bestyrelsesmedlemmers uafhængighed særligt i den finansielle sektor og som vi herfra forudsagde allerede ved årsskiftet 2012/2013, så vil den type regulering, som omfatter banker etc., forventeligt også udbrede sig til andre sektorer med store balancer, herunder ejendomme (er sket tidligere i år med nye EU-regler), forsyningsselskaber, shipping samt råstoffer. Særligt sidstnævnte er nok en branche, der må forventes at stå for skud, når eftervirkningerne af den højaktuelle OW Bunker-sag begynder at materialisere sig. Fit-and-proper regler samt krav til obligatorisk efteruddannelse af bestyrelsesmedlemmer er nok blot nogle få af de tiltag, der kan forventes, når vi ser et par ud i fremtiden. BESTYRELSENS SAMSPIL Board Network og PwC forestod i sommeren 2013 en undersøgelse blandt 81 danske bestyrelsesformænd/-medlemmer, som viste, at ca. halvdelen af alle bestyrelser jævnligt gennemfører bestyrelsesevaluering. På internationalt plan er billedet noget mere broget; i visse lande er evalueringer en (næsten) fast bestanddel af bestyrelsernes årshjul, i andre lande ligger det dem endog meget fjernt. 3

4 Faktum er, at evalueringerne i stigende grad gennemføres og anvendes både internt og eksternt. Udfordringen er, at der endnu ikke findes hverken normer, standarder eller benchmarks for gennemførsel af en ideel evaluering. Som udløber af vores omtalte undersøgelse fra sidste år, udgav Board Network sammen med PwC dog publikationen When Good is the Enemy of Great som angiver en række best practice-guidelines for bestyrelsesevalueringer og som sætter fokus på, at det ofte er opfattelsen af, at niveauet (både for selve evalueringen og for bestyrelsesarbejdet som sådan) som værende godt nok, der indebærer en begrænsning for, at der stræbes efter excellence. Som også Arne Karlsson nævner i vort interview med ham andetsteds i magasinet, er der over en bred kam sket en professionalisering af bestyrelserne gennem de seneste år og af deres indsats i bestyrelseslokalet. Bl.a. kan vi konstatere en stigende vægtning af reelle kompetenceafdækninger i forbindelse med opstilling af profiler over nye, potentielle bestyrelsesmedlemmer. Dette er en klar fremgang fra blot at anvende nærheds- og kemi-princippet fra bestyrelsens eget snævre netværk; vi kender ham og har tillid til ham derfor opstiller vi ham. I dag rekrutteres der således i stigende omfang blandt kandidater med specifikt definerede kompetencer, således at strategien for virksomheden også understøttes af tilstedeværelsen af de meste hensigtsmæssige kompetencer i bestyrelseslokalet. Imidlertid har der i sammenhæng hermed været en tendens til næsten udelukkende at vægte kompetence, og ikke mere personlige karakteristika som karakter og kollegialitet som begge i højere grad er med til at determinere hvorledes dynamikkerne udfoldes i bestyrelsen og dermed om de søgte kompetencer overhovedet bringes optimalt i anvendelse. Dette kommer til at ændre sig fremover! MANGFOLDIGHED På tværs af kloden er der fokus på at øge mangfoldigheden i topledelser og bestyrelser. Det gælder fra USA over Europa til Sydafrika og Australien. Alle steder, hvor man har iværksat en lang række forskellige initiativer af både lovgivningsmæssig og mere frivillig/ privat karakter. Målsætninger eller deciderede kvoter har i disse lande været opsat med typisk en 25-40% norm (dvs. en minimumsgrænse for repræsentation af det underrepræsenterede køn). I USA er situationen dog stadig, at mindre end 20% af bestyrelsesmedlemmerne i Fortune 500-selskaber er kvinder. I UK er der nu en 19% kvinde-andel i FTSE 100-selskaber og en 15% andel i FTSE 250-selskaber men til gengæld er 24% af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer (i 2014) kvinder. Dvs. andelen er for opadgående. Imidlertid slår det endnu ikke helt igennem på formandsniveau. Her er der kun 3 kvinder som formænd i FTSE 100-selskaber, og 7 kvinder som formænd i FTSE 250-selskaber. I Danmark kan tallene for 2014 opgøres til en andel på 15% kvinder i børsnoterede selskaber (dog kun 11% af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer), mens der generelt 4

5 Bestyrelsesarbejde Download eller bestil Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 Få inspiration og viden, der styrker dig i dit bestyrelsesarbejde med Bestyrelsesarbejde i Danmark Bogen stiller bl.a. skarpt på den teknologiske udfordring og andre aktuelle emner på bestyrelsens agenda som aktivt ejerskab og nye EU-regler vedr. revisionsudvalg. Download eller bestil Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 på Bogen er gratis for PwC s kunder Succes skaber vi sammen... Revision. Skat. Rådgivning. 5

6 i samtlige A/S-bestyrelser kan opgøres en kvinde-andel på 19%. Tallene for særligt de børsnoterede kan snyde en smule, da der her er en andel på 13% udlændinge og der skelnes ikke i opgørelsen fra Komitéen for god Selskabsledelse mellem kvinder og mænd blandt disse udlændinge. Uanset hvad, er der dog over en bred kam fortsat langt til måltallene! Diversitet i kompetencer er som oven for nævnt også en tendens i stigning. Den traditionelle tidligere adm. direktør for et børsnoteret selskab som overgår til en rolle som formand andre steder, har nu fået konkurrence fra bl.a. tidligere finansdirektører samt i den senere tid også personer med f.eks. konsulentbaggrund eller lignende. Til eksempel kan fra UK nævnes Deloitte-partner Martin Scicluna, som har overtaget formandsposten i RSA (Codans moderselskab), samt tidligere McKinsey-partner Ian Davis som er ny formand for Rolls-Royce. I Danmark har vi set adskillige personer med bl.a. kapitalfondsbaggrund vælge en senere karriere som bestyrelsesformand, herunder bl.a. Ole G. Andersen, Bjørn Høi Jensen og Christian Dyvig. KOMMENDE ARRANGEMENTER Vi glæder vi os meget til at høre om ovenstående trends (og mange flere) fra hestens egen mund, når vi som nævnt torsdag d. 20. november kl kan præsentere en af verdens absolutte topledere; Larry Fink, Chairman & CEO, BlackRock, sammen med Sveriges mr. Corporate Governance, Arne Karlsson, bestyrelsesformand for bl.a. Ratos og Bonnier Holding. Til sidst minder vi om de fire øvrige næstkommende arrangementer i Board Network: Torsdag d. 12. marts 2015 kl : Den Store Danske Bestyrelseskonference 2015 Boards in a disruptive age Onsdag d. 3. juni 2015 kl : Bestyrelsesudvalg - Dynamiske arbejdsgrupper eller fralæggelse af ansvar? Tirsdag d. 8. september 2015 kl. 8-12: Den værdiskabende mangfoldighed Kompetencer, nationalitet og køn Tirsdag d. 24. november 2015 kl : Formandens altafgørende rolle Et job, ikke en position Hermed igen velkommen til fjerde nummer af Board Perspectives. Rigtig god læselyst. Ditte Kirstein Brammer & Jakob Stengel 6

7 PROBLEMER KAN VÆRE KOM- PLICEREDE DET KAN LØSNINGER IKKE Af NIELS AHRENGOT, Managing Partner, Implement Consulting Group I en global verden bliver de udfordringer, vi skal løse større og mere komplekse, og vi er ofte fristede til at introducere løsninger, der er lige så komplicerede og hvor både konsekvenser, fremdrift og resultater er svære at gennemskue. Her skal vi, som bestyrelse, på den ene side insistere på enkelhed og fokus. På den anden side skal vi være ydmyge overfor, at reduktion af kompleksitet kræver et indgående kendskab til de detaljer, hvor den reelle værdiskabelse i virksomheden som oftest sker. BALANCEN MELLEM KOMPLEKSITET OG ENKEL- HED I bogen Mærk Verden konkluderede Tor Nørretranders et sted, at bevidsthedens båndbredde er ca. 16 bit pr. sekund. Om man så er enig med ham i den præcise definition er underordnet. Den centrale pointe er, at vi kun er i stand til at bearbejde en lille brøkdel af de informationer, vi hele tiden bliver bombarderet med. I det hele taget oplever jeg, at Mærk Verden på en utrolig elegant facon eksemplificerer sit eget formål, nemlig at sammenfatte nogle indviklede og meget omfattende emner på en enkel og letforståelig måde uden at blive overfladisk og fordummende. Den enkelhed kan vi lære meget af som ledere, især på allerhøjeste niveau, hvor alene mængden af detaljer, vi skal bearbejde og overskue, skaber en enorm kompleksitet. Det kan vi, som bestyrelse, håndtere på to måder; enten ved at reducere kompleksiteten eller ved at udvikle vores evne til at lede kompleksitet. Desværre har vi ofte en tendens til at vælge den sidste løsning, idet (det er min påstand) højtuddannede mennesker tiltrækkes intellektuelt af kompleksitet. Vi ender derfor op med indviklede løsninger, som et naturligt svar på, at problemerne de skal løse er indviklede. KOMPLEKSITET FORSIMPLET DET KONKRETE EKSEMPEL Lad mig fremkomme med et konkret eksempel, som efter min mening, håndterer mange af problemstillingerne i forbindelse med paradokset mellem en kompleks problemstilling på den ene side og behovet for en enkel løsning på den anden. En hypotetisk transportvirksomhed har mere end kølecontainere, som tilsammen repræsenterer en værdi af 5 milliarder USD. Alene datahåndtering og administration af transporten af alle disse containere kræver mere end ansatte i 10 forskellige Hubs. Hver gang en container skal flyttes fra A til B involverer det i gennemsnit 137 overleveringer, der ganget med giver ca. 34 millioner overleveringer, som skal håndteres før alle containere har fuldendt bare én af deres mange årlige rejser. Kompleksiteten er enorm, og det kan være svært at vide, hvor vi skal begynde og ende, hvis vi fx skal nedbringe den gennemsnitlige lead time pr. transporteret container. I sådan en situation kan det være fristende at fokusere på hver af de 137 delprocesser som de forskellige overleveringer repræsenterer. Og ofte vil der rent faktisk også være lavthængende frugter, som er lige til at plukke, og som isoleret set kan medføre store effektiviseringer af den enkelte proces. Men fordi vi fokuserer snævert på de enkelte processer, mister vi overblikket. Ikke mindst, over de mange indbyrdes afhængigheder mellem processerne. Derfor ser vi lige så ofte, at de afledte forbedringer igennem hele systemet i dette tilfælde lead time pr. transporteret container er marginale eller ikke eksisterende. Albert Einstein formulerede det enkelt og kort: Any intelligent fool can make things bigger, more complex and more violent. It takes a touch of genius and a lot of courage to move in the opposite direction. Vi behandler symptomerne på det problem vi skal løse, uden at vi reelt aldrig har forstået årsagen til det. For ikke at falde i den fælde igen, udviklede virksomheden en zoombar model over de relevante processer og delprocesser. En slags landskab, der som fx Google 7

8 Maps, gør det muligt zoome ind og ud, og på denne måde enten slippe kompleksiteten løs eller indkapsle den, alt efter hvad der er behov for i den givne situation. I modsætning til situationen, hvor vi starter på laveste niveau med de 137 delprocesser, starter vi her på så højt et niveau som muligt, og arbejder os derfra nedad. På denne måde er det muligt at skabe et hierarki af processer og sammenhængene mellem disse. Eksempelvis viser det sig, at 4 af de 137 delprocesser på laveste niveau tilsammen udgør en proces, der på næste niveau hedder Create load list, som igen fører op til Generate cargo information, som fører til Execute strategy at hubs, der fører til Transport containers, som fører til Execute operations, som ultimativt er en del af Manage transport company. Der kan selvsagt sagtens være flere af de 137 delprocesser, der peger op på fx Transport containers end de 4, vi har identificeret i ovenstående hieraki, men bare det, at vi ved præcis hvilke, og har et overblik over deres indbyrdes sammenhænge, gør at vi kan sætte ind præcis der, hvor effekten af vores indsats er størst. Og potentialet er enormt. Kan vi fx i dette eksempel nedbringe lead time pr. container pr. transport med blot én dag, og antager vi, at hver container indgår i 8 transporter pr. år, reducerer vi den samlede lead time med dage eller år, hvilket svarer til en besparelse på 500 millioner USD alene som følge af behovet for færre containere. Hertil kommer alle de afledte effekter i form af bl.a. flere transporterede varer og større kundetilfredshed. DEN LIVSFARLIGE KOMPLEKSITET Ligesom omkostningerne ved ikke at søge det enkle er tilsvarende store. Det er selvfølgelig ikke fair at sige, at situationen i OW Bunker kunne være undgået med et zoombart overblik over virksomhedens processer. Men i en global verden, hvor forandringerne kommer stadig hurtigere og har stadig større effekt, er kompleksitet livsfarligt. For hvad enten vi taler om organisering, forsyningskæde, produktionsapparat, serviceleverance eller salgskanaler, så gælder der, at når mængden af indbyrdes afhængigheder stiger så falder vores produktivitet og reaktionsevne tilsvarende. Vores bundlinjen udhules og vores konkurrenceevne forringes. Nogle gange endda i en grad, der sætter hele vores eksistensgrundlag på spil. Derfor er det det vores fornemste opgave at reducere kompleksiteten i de virksomheder, hvis interesser vi er sat til at varetage. Vi skal udfordre virksomheden og os selv hver eneste gang vi mærker den mindste tvivl om rationalet bag et strategisk projekt. Det er lettere sagt end gjort, for det kræver, at vi skal håndtere det paradoks, at mens vi på den ene side søger det enkle, sker den reelle værdiskabelse i detaljen, jf. de 137 delprocesser i eksemplet ovenfor. Jeg har kolossal respekt for de bestyrelsesmedlemmer, der forstår, og er ydmyge overfor, kompleksiteten i de virksomheder, de arbejder for. Det er den forståelse og respekt, der udgør forskellen mellem forenkling og forsimpling. Men jeg beundrer dem, der tager skridtet videre og også bekæmper kompleksiteten. Det er det engagement og initiativ, der er forudsætningen for udvikling og vækst. KORT NYT: HØRING OM CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPPER FOR BANKER The Basel Committee on Banking Supervision har offentliggjort sit udkast til nye Corporate Governance principper for Banker. Der er deadline for høringsvar d. 9. januar Udkastet til de nye principper kan ses på 8

9 Q & A WITH LARRY FINK, CEO & CHAIRMAN, BLACKROCK the other hand, tend to serve for much longer, so it s crucial for them to keep company executives focused on those longer-term goals. 2. WHAT AREAS DO YOU PRIORITIZE YOURSELF IN YOUR EXHIBITION OF BOARD LEADERSHIP AS CHAIRMAN & CEO OF BLACKROCK? 1. WHAT KIND OF SIGNIFICANCE DOES THE BOARD OF DIRECTORS (BOD) HAVE FOR A COM- PANY? HOW HAS IT EVOLVED OVER TIME? AND HOW DO YOU SEE IT EVOLVING IN THE FUTURE? The role of board director is a key position from the shareholder s perspective. Shareholders rely on directors to represent their interests and the right to nominate directors is a crucial element in the protection of shareholders interests. Over the last decade, the importance of the role has continued to increase. The financial crisis and the rise of real time and social media means that shareholders now require more regular engagement with board members. This presents a notable change as, traditionally, many boards of directors tended to communicate with shareholders only annually at shareholder meetings. While this requirement for greater accountability and pro-active engagement with shareholders may vary from market to market, it is only a matter of degree. Globally, the direction of travel is clear: shareholders are looking to establish better understanding and constructive relationships with individual directors and the wider board. The Financial Crisis exposed that, for too long, boards functioned like a rubber stamp and left too much of their oversight duties to corporate management that attitude defeats the entire point of having a board. Company directors have a critical role in taking a step back and looking at the big picture, especially in terms of time frame. Consider this: the average CEO lifecycle today is incredibly short about five years. Board members, on I am focused on many of the same things as other Chairmen and CEOs pushing people at the firm to learn, to innovate, and to stay ahead. I m more focused on the fundamentals in my role as CEO, but as Chairman I get the chance to step back a bit (frankly it s important to do this as an executive as well, but it s not always easy). Just as the board shouldn t be rubber-stamping the actions of executive management, we also need to make sure that management isn t going through the motions themselves. That is, management can get so overwhelmed with the day-today responsibilities of running a company that it s not always easy for executives to look at long-term goals, at ways to innovate, and crucially at difficult changes the firm needs to make. Globally, the direction of travel is clear: shareholders are looking to establish better understanding and constructive relationships with individual directors and the wider board. One of the ways you accomplish these goals is to build them into the DNA of the firm the long-term view, the desire to learn and to innovate, the competitive drive. But again, sometimes management needs a hand and a second opinion, and that s where a board can provide real value. 3. HOW DO YOU SEE THE IMPORTANCE OF DIVER- SITY IN BOARDS EVOLVE AND WHAT SHOULD A COMPANY SPECIFICALLY EMPHASIZE WHEN DEA- LING WITH THE SUBJECT? BlackRock is a strong supporter of increased diversity in boardrooms and (senior) management teams. BlackRock views diversity to be broader than gender alone and to include skills, experiences and background. We believe that a diverse set of skills, perspectives and backgrounds in the boardroom can enhance 9

10 decision making, reduce risks, and ultimately lead to improved economic performance. We favor a voluntary, market-driven approach to improving diversity in boardrooms and in the ranks of senior management at public companies. We also support the 30% Club both in the UK and US, which is a group of CEOs and Chairmen who support the voluntary promotion of better gender balance at all levels of their organizations, including the board but with a particular focus on senior executives in the US. The goal of 30% women on boards or executive committees is aspirational and not a quota. 4. WHAT CAN THE TYPICAL CONTINENTAL EURO- PEAN TWO-TIER GOVERNANCE MODEL LEARN FROM THE TRADITIONAL US ONE-TIER GOVER- NANCE MODEL AND VICE VERSA? We think that both unitary and two-tier board structures can be very effective in overseeing the management and in acting in the best interests of shareholders. In our experience, what really matters and what makes a successful board are the skill sets/experience of individual board members and the board as a whole, the quality of the discussions in the boardroom, and the quality of oversight that board provides over management decisions. For the well-functioning board, the role of the Chairman is absolutely critical. The Chairman s responsibility is to create an atmosphere of openness and collaboration at the board level, to encourage discussion, and to ensure that the boards structure and skill set are appropriate for the company to achieve its longterm strategic goals. needs to consider certain aspects more closely (e.g. audit process, nominations etc.) or where certain board members face a potential conflict of interest. 5. WHAT ROLE DOES THE EUROPEAN MAR- KET, ESPECIALLY THE NORDICS, PLAY FOR BLACKROCK? BlackRock started out as an US asset manager focused on Fixed Income. Over the years we have deliberately diversified the firm to include a much broader product offering and at the same time we have also expanded the firm geographically. Europe is a very important part of BlackRock s global presence representing a significant part of our global revenue and workforce. There are a number of factors that make us optimistic about our future growth on the Continent. One factor is that the macro environment in Europe will remain challenging in the next few years with investors diversifying even more and hunting for yield in new asset classes such as infrastructure and other alternatives. Another factor is the wave of regulatory changes, which impact investors need for risk management tools. We are well positioned to help our clients with these challenges. BlackRock has offices across all the major cities in Europe including Copenhagen and Stockholm in the Nordics. Within the EMEA region we have a particular focus on building out and growing our Continental European footprint including the Nordic region. In fact, we have just recently moved into a new office in Copenhagen because we had outgrown the old office in merely three years. As a global investor we respect regional differences and believe that governance structures, including board structures, need to reflect the markets in which a company operates. Nevertheless, we believe that it is important to have robust checks and balances as they significantly reduce the risk of negative financial consequences. This usually involves clearly defining the different roles of the board and management such that the responsibilities of each are well understood and accepted. It may also include the use of ad-hoc or more permanent sub-committees for areas where the board 10

11 Board Network The Danish Professional Directors Association er Danmarks mest eksklusive bestyrelsesnetværk, Board Network The Danish Professional Directors Association er Danmarks mest eksklusive bestyrelsesnetværk, og er det foretrukne forum for erfarne bestyrelsesmedlemmer. Organisationens formål er at sætte fokus på Board og er det foretrukne forum for erfarne bestyrelsesmedlemmer. Organisationens formål er at sætte fokus på Board Leadership samt at øge kendskabet til bestyrelsernes betydning for værdiskabelsen i og udviklingen af Leadership virksomhederne. samt at For øge mere kendskabet information, til se bestyrelsernes betydning for værdiskabelsen i og udviklingen af virksomhederne. Board Network For The mere Danish information, Professional se Directors Association er Danmarks mest eksklusive bestyrelsesnetværk, Kommende medlemsmøder i 2015: og er det foretrukne forum for erfarne bestyrelsesmedlemmer. Organisationens formål er at sætte fokus på Board i 2015: Leadership samt at øge kendskabet Kommende til bestyrelsernes medlemsmøder betydning i for 2015 Torsdag d. 12. marts 2015 kl : Den Store Danske Bestyrelseskonference værdiskabelsen 2015 Boards in a i disruptive og udviklingen age af virksomhederne. Torsdag d. 12. marts For 2015 mere kl. information, 12-19: Den se Store Danske Bestyrelseskonference 2015 Boards in a disruptive age Onsdag d. 3. juni 2015 kl : Bestyrelsesudvalg - Dynamiske arbejdsgrupper eller fralæggelse af ansvar? Onsdag d. 3. juni 2015 kl : Bestyrelsesudvalg Kommende - medlemsmøder Dynamiske arbejdsgrupper i 2015: eller fralæggelse af ansvar? Tirsdag d. 8. september 2015 kl. 8-12: Den værdiskabende mangfoldighed kompetencer, nationalitet og køn Torsdag Tirsdag d. d september marts kl : kl. 8-12: Den Den Store værdiskabende Danske Bestyrelseskonference mangfoldighed kompetencer, 2015 Boards in a disruptive age Tirsdag d. 24. november 2015 kl : Formandens altafgørende rolle der Kompetencer, er tale job, nationalitet ikke en position og køn Onsdag Tirsdag d juni november 2015 kl : kl. Bestyrelsesudvalg 12-16: Formandens - Dynamiske altafgørende arbejdsgrupper rolle der Et job, er tale eller ikke om fralæggelse en et position job, ikke af en ansvar? position Lær fra de dygtigste. Netværk med de bedste. BOARD NETWORK The Danish Professional Directors Association Lær fra de dygtigste. Netværk med de bedste. Det førende forum for erfarne bestyrelsesmedlemmer BOARD NETWORK The Danish Professional Directors Association Det førende forum for erfarne bestyrelsesmedlemmer Lær fra de dygtigste. Netværk med de bedste. BOARD NETWORK The Danish Professional 11 Directors Association Det førende forum for erfarne bestyrelsesmedlemmer Tirsdag d. 8. september 2015 kl. 8-12: Den værdiskabende mangfoldighed kompetencer, nationalitet og køn Tirsdag d. 24. november 2015 kl : Formandens altafgørende rolle der er tale om et job, ikke en position

12 BIG DATA - DEN NYE MEGATREND I BESTYRELSES- LOKALET Introduktionen af Big Data-teknologier kan indebære store forandringer og nye muligheder for mange virksomheder. Forandringer og muligheder, der er drevet af handlingsorienteret viden og databaserede beslutninger. Big Data-teknologier kan hurtigt og effektivt behandle ufattelige mængder fra såvel virksomhedens egne som fra tredjeparts datakilder i et omfang og i et tempo, der tidligere ville have været utænkeligt. Denne indsigt kan medvirke til at understøtte strategiske beslutninger, sætte gang i innovation, inspirere til nye produkter, forbedre kunderelationer, afsløre svig, styrke driften, forudsige markedets adfærd og opbygge en konkurrencefordel. Af JACOB KOBBER PETERSEN, Director, PwC Big Data er et af de hotteste emner blandt de nye megatrends inden for teknologi, men det er også et af de sværeste at konkretisere og nyttiggøre for den enkelte virksomhed. Nogle af de mest oplagte spørgsmål, som bestyrelser i dag stiller, er: Er Big Data en game changer eller er det gammel vin på nye flasker? Hvordan skaber Big Data værdi? Hvad skal der til for at høste denne værdi og hvad er risici? BIG DATA ER BÅDE EVOLUTION OG REVOLUTION Man får nemt fornemmelsen af, at Big Data er et udtryk for en helt ny måde at drive forretning på, hvilket også er tilfældet i forhold til de teknologiske landvindinger, som Big Data i nogen grad er forbundet med. Men når det gælder de grundlæggende forretningsmæssige og strategiske overvejelser, som Big Data fører med sig, er der i langt de fleste tilfælde i højere grad tale om en evolutionær udvikling snarere end en revolution af de bestræbelser, som mange virksomheder har gjort sig i forhold til at opbygge en kultur og en platform for at øge anvendelsen og hastigheden af datadrevne beslutninger på såvel strategisk som operationelt plan. BIG DATA KAN KARAKTERISERES SOM ET RE- SULTAT AF IKKE BARE ÉN, MEN HELE TRE MEGA- TRENDS, DER PRÆGER VERDEN NETOP NU: 1. Digital footprints: Vores vilje til, som individer eller virksomheder, mere eller mindre frivilligt og medvidende at afsætte flere og flere, større og større digitale fodspor. Det mest oplagte er naturligvis de spor, vi sætter på sociale medier (Facebook, LinkedIn, Twitter mv.), men det gælder fx også det mønster, vi efterlader, når vi generelt bevæger os rundt på nettet og søger efter varer eller information. Sidst, men ikke mindst, så gælder det også det digitale spor, vi efterlader, når vi bruger vores betalingskort (på nettet eller i en fysisk butik), eller når vi (måske passivt) accepterer, at det er muligt via vores mobiltelefon at se, hvor vi befinder os. 2. Internet-of-things: Flere og flere processer og tilstande bliver overvåget af sensorer og kameraer, der er digitalt forbundet, og som opbygger enorme mængder af banale data og samlet set ustrukturerede data. Det gælder fx overvågning af infrastruktur (veje, jernbaner, broer og farvande), forsyningsnet (el, gas, vand og affald) eller produktionsanlæg af enhver art, hvor man måler mængder, hastighed og kvalitet (industri, landbrug, service). 3. Affordable advanced analytics: Regne- og databehandlingskraft bliver både finansielt og anvendelsesmæssigt stadig mere og mere tilgængeligt. Hvor der tidligere blev snakket om supercomputere og metoder, der udelukkende var tilgængelige i snævre akademiske miljøer, så er de i dag overtaget af værktøjer, som ligger inden for rammerne af, hvad der normalt kan mønstres investerings- og kompetencemæssigt af de fleste større danske virksomheder. A PERFECT STORM Når disse tre megatrends falder sammen på et marked eller for en branche, opstår der under særligt gunstige forhold, hvad der kan betegnes som a perfect storm i form af et nyt grundlæggende forretningsparadigme 12

13 eller en signifikant konkurrencemæssig fordel for den virksomhed, der først forstår at beherske de enorme kræfter, som Big Data kan være med til at frigive. Disse muligheder kan komme i mange forskellige former og i alle brancher. Ofte er Big Data knyttet til at kunne forudsige forbrugeres adfærd, hvad enten det er på en hjemmeside eller i en fysisk butik. Big Data benyttes også til at optimere logistik, forsyningsnet og produktionskapacitet. Eller hvis man skal spore kompromitterende adfærd. Et sidste og måske det mest berømte Big Data-eksempel er også fra Google, som uden at have adgang til en eneste patientjournal formåede at spore udbredelsen af influenza-pandemier gennem hele USA. Google tog de 50 millioner mest populære søgninger og lod deres algoritmer forudsige, hvor influenzaen bevægede sig hen. Google Flu Trends var ikke blot en hurtig og billig måde at spore smitteudbredelsen på. Den afslørede også, hvilke søgninger såsom»influenzasymptomer«og»apoteker nær mig«der var bedst korreleret med sygdommens spredning. EKSEMPLER PÅ A PERFECT STORM Som eksempel kan man på Google Maps finde en visning af et hvilket som helst byområde og slå funktionen Traffic til. Derved bliver det muligt i realtid at se, hvor trafikken er tung, og hvor den glider let. Dette er en service, som Google kan stille til rådighed uden at have opsat en eneste ny trafikmåler, men alene ved at støtte sig til data, som opsamles fra brugere, der har deres smartphone tændt i bilerne, og som dermed afslører, hvor hurtigt de bevæger sig. Et andet, måske mere farverigt eksempel, er den måde, som det tyske fodboldlandshold forud for VM i Brasilien benyttede data på (bl.a. timevis af videooptagelser af spilsituationer fra træning og kamp, med data om spil-, skud- og løbemønstre) til dels at øge trænernes og spillernes forståelse for egne kvaliteter og forbedringsmuligheder, men også til at analysere og kortlægge modstandernes styrker og svagheder. Både stab, trænere og spillere fremhæver denne videnskabelige tilgang som den afgørende komponent i forberedelserne til VM, der jo som bekendt endte med stor succes for Tyskland. Et kommercielt eksempel er fra fødevarebranchen, hvor et multinationalt selskab konstaterede, at et parti allerede distribuerede produkter var fejlproducerede. Da det var praktisk umuligt at tilbagekalde partiet, valgte man i stedet at benytte Big Data til at afsøge de sociale medier med henblik på at identificere forbrugere, der potentielt havde købt de fejlbehæftede produkter. Over for disse potentielt forurettede forbrugere iværksatte virksomheden en målrettet marketingkampagne, så de blev kompenseret, hvorved virksomhedens image ikke led langvarig skade. Samtidig sparede virksomheden en bekostelig og reelt virkningsløs hjemkaldelsesoperation. Fire år senere blev Google Flu Trends selv offer for et udbrud af influenza. Efter at have leveret pålidelige, hurtige og præcise kortlægninger af influenzaudbruddene gennem flere vintre mistede den teorifri, datatunge model orienteringen og kunne ikke længere forudse, hvilken retning influenzaen bevægede sig i. NOGET ANDET OG MERE END TRADITIONEL DATAANALYSE Big Data adskiller sig fra mere traditionelle dataanalyser på en række centrale områder. Om disse opmærksomhedspunkter kan siges, at de afhængigt af formål og behov kan være såvel styrken som akilleshælen ved Big Data. Det kan være særdeles vanskeligt (om ikke direkte umuligt) at kvantificere og håndtere den usikkerhed, som Big Data-analysens konklusioner er behæftet med. En af de absolutte fordele ved Big Data er, at man har mulighed for at inddrage tredjeparts datakilder (Google-data, vejrstatistik, sociale medier mv.) og dermed potentielt får adgang til uanede mængder af værdifuld information, som ved sammenstilling med virksomhedens egne data kan give et helt andet perspektiv og ny indsigt om virksomhedens centrale udfordringer. Men det stiller samtidig krav om, at man overvejer en anden tilgang i form af yderligere ressourcer og kompetencer til kvalitetssikring og styring af data, end når man alene benytter datakilder, der er underlagt virksomhedernes egenkontrol netop for at sikre, at usikkerheden ved analysen forbliver kvantificer- og håndterbar. Et andet karakteristika ved Big Data er, at metoderne afsøger statistiske mønstre i dataene, hvorved der kan skabes et overblik over tendenser. Dette kan i mange sammenhænge være tilstrækkeligt og vil i hovedreg- 13

14 len være særdeles nyttigt i forhold til fx at begrænse antallet af relevante scenarier, som skal evalueres af beslutningstageren. Men denne tilgang, der i højere grad beskriver korrelation end kausalitet, kan gøre det svært hvis ikke umuligt at afdække forholdet mellem årsag og virkning. Og samtidig øger det risikoen for, at usikkerheden knyttet til analysen reelt ikke kan kvantificeres. BIG DATA ER ET SUPPLEMENT TIL TRADITIONEL RAPPORTERING Fra et forretningsmæssigt synspunkt er det netop disse forhold, der adskiller Big Data fra traditionel dataanalyse og ledelsesrapportering, da formålet for disse typisk er at give beslutningstageren enten et eksakt retvisende resultat, eller som minimum at kunne sige med hvilken usikkerhed et givent resultat vil være korrekt. Dermed bør det overblik over tendenser og udfaldsscenarier, som Big Data kan give, opfattes som et supplement til den mere traditionelle ledelsesrapportering. RISICI Dataopsamling og opbevaring har sjældent fået større opmærksomhed fra myndigheder eller offentlighedens side end netop nu. Men de nye muligheder for, via Big Data, at analysere og agere med udgangspunkt i disse data står til en vis grad i modsætning til nogle af de grundlæggende værdier i samfundet, såsom privatlivets fred, individets frihed og frygten for overvågningssamfundet. Og de seneste eksempler på indskrænkning i adgangen til data hos fx de sociale medier og søgemaskinerne er sandsynligvis kun toppen af isbjerget. Hertil kommer en øget bevidsthed og en lavere tolerance blandt forbrugerne i forhold til, hvordan og i hvilken grad virksomhederne anvender og deler særligt personlige data. Der er eksempler på, at virksomheders fejlagtige eller usaglige håndtering af opsamling og anvendelse af persondata kan føre til alvorlige imageproblemer og store bødekrav for de virksomheder, der tages i en lemfældig eller fejlagtig omgang med persondata. At forebygge og mindske risici er således imperativt i forbindelse med implementering af Big Data. Kompetenceopbygning og robuste sikkerhedsprocedurer er afgørende. FAKTA-BOKS: TRE FORHOLD, SOM ER FORUDSÆTNINGER FOR AT FÅ SUCCES MED BIG DATA: 1. STRATEGI Etabler en klar vision for, hvad der skal opnås gennem Big Data, og hvilke hypoteser der ønskes efterprøvet. Traditionelle analyser og dataopsamling er oftest kravdrevne. Big Data handler om muligheder, men også om at forfølge klare strategiske eller operationelle forretningsmæssige målsætninger. Det kan ligeledes være en trussel, da nye konkurrenter kan opstå ud af Big Data alene. 2. GOVERNANCE Etabler den rette organisation og de rette procedurer for data, kvalitetsstyring, teknologi, proces og medarbejdere, så målsætningerne afstemmes med potentiel værdiskabelse, risici og omkostninger. En strategi kan ikke implementere sig selv, og det er som oftest ved implementering, at det oprindelige strategiske sigte med projektet bliver uklart eller helt udviskes. 3. MENNESKER Sørg for at have adgang til de rette medarbejdere og kompetencer til de rette opgaver. Følgende roller bør fordeles: Arkitekter, data scientists, visualiseringsspecialister og kommunikationsansvarlige (der kan formidle forretningsværdi og den indsigt, som Big Data leverer). Nogle af disse skal etableres, da de typisk ikke findes i den nuværende organisation. 14

15 Q & A WITH ARNE KARLSSON, CHAIRMAN RATOS, BESTYRELSES- MEDLEM BL.A. AP MØLLER-MÆRSK or turnaround), etc. You have to have a (structured) smorgasbord from which you prioritize and tailor make to accommodate the situation and, hence, the opportunities and challenges of the individual company. 3. HOW DO YOU SEE THE IMPORTANCE OF DIVER- SITY IN BOARDS EVOLVE AND WHAT SHOULD A COMPANY SPECIFICALLY EMPHASIZE WHEN DEA- LING WITH THE SUBJECT? 1. WHAT KIND OF SIGNIFICANCE DOES THE BOARD OF DIRECTORS HAVE FOR A COMPANY? HOW HAS IT EVOLVED OVER TIME? AND HOW DO YOU SEE IT EVOLVING IN THE FUTURE? The Board of Directors has a major significance on the evolution of the company. If it is a truly professional Board, it can make all the difference, adding value through both of the main tasks of a Board, i.e. the control function and acting as a dynamic motor in the development of the business. Management is of course still the core entity, but a competent Board of Directors can add value in the same way as a competent trainer can make up the difference between success and failure for a world class athlete. If it is a truly professional Board, it can make all the difference, adding value through both of the main tasks of a Board, i.e. the control function and acting as a dynamic motor in the development of the business. With the since many years ongoing professionalization of boards, the significance has of course increased over time and will continue to do so going forward. 2. WHAT AREAS DO YOU PRIORITIZE YOURSELF IN YOUR EXHIBITION OF BOARD LEADERSHIP AS CHAIRMAN? I see diversity as the ability of the Board of Directors to cover various aspects of a specific company. Obviously, this has always been important. Actually, today I think too much emphasis and focus is put on this aspect, not least in the public debate, and too little on the first and perhaps most important aspect when recruiting board directors: what is basically required to qualify as a Board Director? Or put differently, what hurdle do you have to pass to become member of the pool from which diversity in the Board is selected and created? 4. IN WHAT WAY HAS THE BOARD RECRUITING PROCESS IN YOUR VIEW CHANGED OVER RECENT YEARS? AND WHAT ATTENTION IS GIVEN NOW- ADAYS TO ASSESSING NOT JUST COMPETENCIES BUT ALSO PERSONAL TRAITS LIKE CHARACTER AND COLLEGIALITY DURING THE RECRUITING PROCESS? Again, I have to use the word professionalized. Board recruiting processes have evolved to a great extent in recent years. Today s recruiting processes are much better aligned with the strategies and needs of the individual companies. However, where applicable, evaluations can be truly value-adding. And of course personalities is of outmost importance as board dynamics are increasingly vital as the importance of the role of the board has increased simultaneously. I cannot answer this question generally. It depends on the specific situation - company, ownership structure, industry, situation (e.g. growth, industry restructuring 15

16 5. WHAT ARE YOUR VIEWS ON BOARD EVALUA- TIONS? AND WHAT KIND OF PROCESS AND FOR- MAT SHOULD A BOARD EVALUATION FOLLOW TO BEST ADD VALUE FOR THE BOARD AND THE COMPANY? evaluation) must then be discussed on the Board. In these discussions, we focus on lessons learned and on creating an action plan. This way, it is ensured that board evaluations do not solely compose evaluation of past performance, but rather facilitate the process of bringing the board forward. In my experience, one size does not fit all. In my present assignments, I live in both worlds (that is both with and without evaluations) and I am supporting the decision in all cases. However, where applicable, evaluations can be truly value-adding. Where this is the case, I normally prefer an externally facilitated evaluation every second year. The results (whether from an externally or internally facilitated KORT NYT: CORPORATE GOVERNANCE-OMRÅDET FLYTTER EU-KOMMISARIAT EU-enheden MARKT2 (med ansvar for Corporate Governance samt Social Responsibility) flyttede pr. 1. november 2015 EU-kommisariat fra Indre Marked til Justits, hvilket betyder, at området nu varetages af justitskommissær, Vera Jourová, som har en baggrund som advokat og tidligere minister for regional udvikling i Tjekkiet. KORT NYT: UDKAST TIL ANBEFALINGER FRA KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE Den nyligt (pr. 1. oktober 2014) nedsatte Komité for god Fondsledelse under formandskab af advokat & partner Marianne Philip fra Kromann Reumert har allerede pr. 6. november 2015 sendt sit udkast til de første anbefalinger for god fondsledelse i høring. Anbefalingerne er soft law og der skal rapporteres efter følg-eller-forklar-princippet. Anbefalingerne indeholder best practice-retningslinjer inden for områderne 1) åbenhed og kommunikation, 2) bestyrelsens opgaver og ansvar, samt 3) ledelsens vederlag. Udkastet til anbefalinger kan findes her: 16

17 BOARD PERSPECTI VES 17

18 CYBER-RISICI I ET LEDELSES- MÆSSIGT PERSPEKTIV Af TINE ANTVORSKOV, Adm. Direktør AIG CYBER-SPACE ER OGSÅ ET LEDELSESANSVAR Den teknologiske udvikling og cyber-space har revolutioneret måden vi lever og tænker på. Internettet er en stadig kilde til innovation, vækst og jobskabelse og teknologisk infrastruktur er det altafgørende fundament i langt de fleste virksomheder og organisationer. Teknologisk infrastruktur og cyber-space og hermed følgende operationelle risici gør det indlysende, at cyber-risici ikke blot er et anliggende for IT-afdelingen. Det bør i højeste grad være en naturlig integreret del af enhver ledelsesagenda og repræsenterer en ny ledelsesmæssig ansvarseksponering. Cyber-risici er i dag den næststørste bekymring hos danske topledelser, viste en undersøgelse fra marts i år, hvor 59% af respondenterne pegede på cyber-risici som en risiko, der frygtes at kunne udløse erstatningsansvar. ENKELTSAGER OG STATISTISK DATA Hverken enkeltsager eller statistisk data giver en fuldstændig og retvisende beskrivelse af det ændrede risikobillede for en virksomhed i relation til teknologi og cyber, men begge kilder bidrager til at illustrere både nuværende og fremtidige udfordringer: I maj 2014 blev verdens største online aktions-site, ebay, tvunget til at anmode deres 145 millioner aktive brugere om at ændre deres adgangskoder efter et cyber-angreb på selskabet. Nyheden om angrebet på ebay kom relativt tæt på Gregg Steinhafel s, CEO Target, fratrædelse som følge af læk af 110 millioner kunders data ved et angreb i december Disse eksempler illustrerer tydeligt det potentielle omfang ved cyber-skader og ikke mindst omkostningerne forbundet herved. I Targets tilfælde løb omkostningerne op i den nette sum af DKK 335 mio og ifølge en undersøgelse fra 2013 udgjorde den gennemsnitlige årlige omkostning i relation til cyber-skade for et udvalg af amerikanske virksomheder DKK 65 mio. I den lidt mere farverige kategori tilføjede Snapchat og Snapsaved også i september 2014 deres navne til listen over selskaber, som formodes at måtte ende med at lide et ikke ubetydeligt tab som følge af cyber-angreb. Omkring private billeder, som automatisk skulle have været slettet umiddelbart efter deling via instant meassage-tjenesten Snapchat, blev distribueret på nettet efter et cyber-angreb på Snapsaved s server. Denne brist skete kun ni måneder efter, at 4,6 mio. Snapchat-kunders telefonnumre og brugernavne blev lækket på nettet i januar Det skal blive interessant at følge brugernes/kundernes og investormarkedets tillid til særligt Snapchat og lignende tjenester efter to så alvorlige cyber-events i samme år. SYV AF TI BEDRAGERTILFÆLDE ER BASERET PÅ CYBER-KRIMINALITET Statistiske data om cyber-risici kan heller ikke misforstås. Det anslås i UK, at der i dag er tale om cyber-kriminalitet i syv ud af ti bedrageritilfælde. En nylig gennemført global undersøgelse om udbredelse og omfang af økonomisk kriminalitet konkluderede, at 17% af alle virksomheder globalt 39% af disse i den finansielle sektor - har været udsat for cyber-kriminalitet. I UK alene havde 81% af alle større virksomheder i 2013 oplevet svigt i deres cyber-sikkerhed, med en fordobling af disse virksomheders økonomiske omkostninger og tab i relation hertil i forhold til året før. CYBER-RISIKO EN SYSTEMISK RISIKO Risikoen for tab som følge af Cyber-risici tenderer at blive systemisk i natur. Ved udgangen af dette årti forventer Cisco, at der globalt vil være 50 mia. internettilslutninger, hvilket skal ses i forhold til 12,5 mia. tilslutninger i Der er med andre ord tale om dannelsen af et reelt digitalt ecosystem med digitalt forbundne organisationer, virksomheder, individuelle personer og datamængder og dermed en massiv vækst i den relaterede operationelle risiko og ikke mindst størrelsen af markedspladsen for cyber-kriminalitet. 18

19 Som eksempel på risikoen ved internetforbundne enheder og disse enheders selvstændige netværkseksternalitet kan nævnes Microsoft s stop for supporteringen af operativsystemet Windows XP, som utilsigtet bevirkede, at over 95% af verdens pengeautomater stod uden support, og at pengeautomaternes grundlæggende operativsystemer ikke længere blev opdateret. Til samme kategori hører risikoen for cyber-angreb i og via almindelige kontor- og husholdningsapparaters interne netværk og internettilslutninger, fx printere, videokameraer, telefoner osv., som let kan negligeres i en risikoanalyse. BESTYRELSENS RISIKOVURDERING BØR INKLU- DERE CYBER-KRIMINALITET Risikoen for tab som følge af cyber-skade er reel, og vurderingen af virksomhedens cyber-sikkerhed og den relaterede risiko for cyber-kriminalitet, urgelmæssigheder i driften eller driftsstop, negativ omtale og varig markedsføringsmæssig skade på brand bør være et kritisk element i enhver bestyrelses almindelige arbejde med risikovurdering, risikostyring og interne kontroller. Risikoarbejdet bør inkludere en vurdering af hensigtsmæssigheden i virksomhedens organisationen og indplaceringen af den IT-ansvarlige i organisationsstrukturen og afhængig af virksomhedens eksponering endog en vurdering af behovet for særlige IT-kompetencer i selve bestyrelsen. Endelig bør bestyrelsen orientere sig om, hvordan virksomheden forsikringsmæssigt er afdækket i tilfælde af en cyber-skade eksempelvis via kriminalitetsforsikringer eller egentlige cyberforsikringer og vurdere tilstrækkeligheden heraf. 1 Økonomisk Ugebrev Ledelse, marts HP Press release, oktober National Fraud Intelligence Bureau, UK, PwC, Global Economic Crime Survey, Department for Business, Innovation and Skills, UK, KORT NYT: SEC VIL IMPLEMENTERE YDERLIGERE REGLER FOR LEDELSESAFLØNNING Den amerikanske Securities and Exchange Commission s formand, Mary Jo White, udtalte i et interview med CNBC d. 10. november 2015, at SEC i løbet af det kommende år forventer at implementere yderligere 3 eller 4 regler vedr. ledelsesaflønning i amerikanske virksomheder udover de 6 regler, som allerede er gennemført de seneste år som følge af The Dodd-Frank Act. Særligt i fokus for de nye regler vil være de såkaldte claw-back-klausuler, som vil give de amerikanske myndigheder mulighed for at kræve incitaments-elementerne i honoraret hos den regnskabsaflæggende ledelse (typisk direktion og bestyrelse) tilbagebetalt, hvis det senere måtte vise sig, at regnskabsoplysningerne var ukorrekte, og at der dermed er blevet udbetalt bonusser, aktierettigheder m.v. på et forkert grundlag. 19

20 Board Perspectives udgives af: Board Network - The Danish Professional Directors Association Bredgade 67, DK-1260 København K CVR.nr Tlf Ansvarshavende chefredaktører: Ditte Kirstein Brammer, Jakob Stengel, Bidragsydere i dette nummer: Jacob Kobber Petersen, Director, PwC Larry Fink, Chairman & CEO BlackRock Niels Ahrengot, Managing Partner, Implement Consulting Group Arne Karlsson, Chairman Ratos, Bonnier Holding, Bonnier AB, SNS, Einar Mattsson, Swedish Corporate Governance Board; Ecolean, m.fl. samt Bestyrelsesmedlem AP Møller-Mærsk Tine Antvorskov, Adm. Direktør AIG Jakob Stengel, cand.jur., har i 17 år beskæftiget sig med Corporate Governance samt ledelsesrådgivning, først 10 år i den finansielle sektor, og de seneste 7 år som konsulent og partner hos flere af headhunterbranchens mest fremtrædende, internationale aktører, i dag i regi af Case Rose / InterSearch (www.caserose.com). Jakob virker tillige som bestyrelsesformand og -medlem i en række danske bestyrelser, samt som ekstern foredragsholder i en række sammenhænge. Ditte Kirstein Brammer, cand.merc., har i 17 år rådgivet ledelser på topniveau om strategi og forretningsudvikling i både store og mellemstore virksomheder, såvel i Danmark som internationalt bl.a. i McKinsey & Co og Copenhagen Consulting Company. I dag driver Ditte rådgivningsvirksomheden Brammer & Co (www.brammerco.com) og er tillige bestyrelsesformand og -medlem i en række danske bestyrelser samt underviser i Strategi på CBS. Ditte indtager rollen som Adm. Direktør i Board Network. 20

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

CORPORATE GOVERNANCE UNDER LØBENDE UDVIKLING MARIANNE PHILIP

CORPORATE GOVERNANCE UNDER LØBENDE UDVIKLING MARIANNE PHILIP CORPORATE GOVERNANCE UNDER LØBENDE UDVIKLING MARIANNE PHILIP DIRFDAGEN 19. SEPTEMBER 2013 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012

Det handler om formål. af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 Det handler om formål af Jeff Gravenhorst PFA Morgenbrief 28. februar 2012 1 En global service-forretning med mere end 100 års historie Gruppe-omsætning: DKK >75 milliarder Antal medarbejdere: > 500,000

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Dansk Change Management Konference

Dansk Change Management Konference Dansk Change Management Konference 6. april 2017 Side 1 Hvem er vi? Vi tror At god og dygtig ledelse gør hele forskellen Lone Thornberg Direktør, Cand.psych.aut. Karsten Søderberg Administrerende direktør,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Instituttet for Fremtidsforskning / Copenhagen Institute for Futures Studies

Instituttet for Fremtidsforskning / Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning / Copenhagen Institute for Futures Studies Fremtidens innkjøp November 2013 Instituttet for Fremtidsforskning www.iff.dk Carsten Beck Instituttet for Fremtidsforskning

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE MARIANNE PHILIP

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE MARIANNE PHILIP ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE MARIANNE PHILIP 10. JUNI 2013 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø HVAD

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014

www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014 www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 2 s årlige lønundersøgelse v/ Claus Høegh-Jensen, Partner, 3 Aflønning af ledelser s lønundersøgelse

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

PwC s Talent Survey 2015

PwC s Talent Survey 2015 www.pwc.dk s Talent Survey 2015 Revision. Skat. Rådgivning. s Talent Survey 2015 s Talent Survey tager afsæt i s tilgang til talent management. Resultaterne indeholder besvarelser fra 102 virksomheder

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

LEGAL RISK MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT LEGAL RISK MANAGEMENT GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER September 2017 Jens Blomgren-Hansen Partner Mobil: +45 24 86 00 76 Direkte: +45 38 77 43 09 jbh@kromannreumert.com Do you have a proactive approach

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015

2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015 2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015 VELKOMMEN ANNE BIRKELUND, DANSK ERHVERV DAGENS AGENDA 17.00 Ankomst og velkomst / Anne Birkelund, Dansk Erhverv 17.10 Trust Barometer

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16.

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16. Fart på SAP HANA Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid 0 Flemming Grand Saphira Consulting Mobile: +45 30 78 45 86 Email: flemming.grand@saphiraconsulting.com Allan Christiansen Fujitsu

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Lean. Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave. Forsvar af speciale: 27. februar 2007. - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer

Lean. Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave. Forsvar af speciale: 27. februar 2007. - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer Lean - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer Forsvar af speciale: 27. februar 2007 Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave 1 Agenda Introduktion Rapports anbefalinger Input fra Toyota i Bruxelles Kulturelle

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere