Kvalitetsstandard. for Misbrugscentret. Misbrugscentret i Fredericia Kommune, CASM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard. for Misbrugscentret. Misbrugscentret i Fredericia Kommune, CASM"

Transkript

1 Kvalitetsstandard 2016 for Misbrugscentret Kvalitetsstandard Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Nr april 2014, samt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne, Vejledning Nr. 5 til serviceloven, 2. maj 2014 Misbrugscentret i Fredericia Kommune, CASM

2 Kvalitetsstandard for Misbrugscentret i Fredericia Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Nr april 2014, skal kommunerne udarbejde kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. I Fredericia Kommune vælger vi at udforme kvalitetsstandard for: Stofbehandlingen Alkoholbehandlingen Arbejdsmarkedsindsatsen under Misbrugscentret Akademiet under Misbrugscentret Ovennævnte bekendtgørelse præsenterer i 2 en række indholdsmæssige krav til kvalitetsstandarden, som er modsvaret i nedenstående disposition: 1. Opgaver s Målgrupper s Mål og værdier for indsatsen s Organisatorisk struktur og typer af tilbud s Visitationsprocedure s Behandlingsgaranti s Mulighed for frit valg s Anonymitet og vederlagsfrihed s Opfølgning på borgerens behandlingsplan s Koordinering og opfølgning på handleplan s Brugerinddragelse s Sagsbehandling og klageadgang s Faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling s Monitorering af indsatsen s. 13 2

3 1. Opgaver Misbrugscentret i Fredericia Kommune løser de misbrugsrelaterede opgaver der udspringer af Serviceloven og Sundhedsloven. Social behandling for stofmisbrug I Misbrugscentret har vi jf. Serviceloven s 101 et tilbud om rådgivning, vejledning og social behandling til alle voksne borgere i Fredericia kommune med stof- og blandingsmisbrug. Servicelovens 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Anonym ambulant stofmisbrugsbehandling En ny bestemmelse i Servicelovens 101 a betyder at kommunerne fra og med 1. juli 2015 skal yde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Anonym ambulant stofbehandling er ifølge loven, designet til borgere uden andre psykiske eller sociale problemer end stofmisbrug. Det er borgere i arbejde eller i uddannelse eller med tæt tilknytning til dette. Hovedstofferne er hash eller kokain. 3 Serviceloven 101 a Kommunalbestyrelsen skal tilbyde anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indgår aftale med to eller flere leverandører af tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrug, jf. stk. 1, hvoraf mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at en person, der ønsker at modtage anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. stk. 1, kan henvende sig til kommunen anonymt via hjemmeside eller telefonisk og indgå aftale om en afklarende samtale om behandlingsbehovet. Den afklarende samtale skal tilrettelægges på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om behandling efter stk. 1 på baggrund af en afklarende samtale, jf. stk. 3, hvorefter personen henvises til de behandlingstilbud, som kommunalbestyrelsen har indgået aftale med efter stk. 2. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de leverandører af tilbud, der er indgået aftale med, jf. stk. 2, skal behandle henvendelser, jf. stk. 3, samt træffe afgørelse om behandling på baggrund af en afklarende samtale. Stk. 6. Afgørelser om behandling efter stk. 4 og 5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 7. Behandlingen efter stk. 1 skal foregå adskilt fra behandlingstilbud efter 101 og på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås. Stk. 8. Behandlingen efter stk. 1 skal udgøre et afgrænset behandlingsforløb af kortere varighed og indeholde gruppebehandling og mulighed for en individuel, afsluttende samtale.

4 Lægesamtaler og lægelig stofmisbrugsbehandling Misbrugscentret er jf. Sundhedsloven forpligtet til at yde vederlagsfri lægelig behandling til stofmisbrugere. Sundhedslovens 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder personer, som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling efter denne lov eller efter lov om social service, en vederlagsfri lægesamtale. Stk. 2. En samtale i henhold til stk. 1 skal finde sted senest inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandling efter denne lov eller efter lov om social service. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilbyder personer, som har et stofmisbrug, vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 3 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, Regionsråd eller private institutioner. Stk. 5. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingstilbud m.v., jf. stk. 3, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 6. Behandling i henhold til stk. 3 skal iværksættes, senest 14 dage efter at en person, som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling, har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler. Stk. 7. En person, som er visiteret til behandling i henhold til stk. 3, kan vælge at blive behandlet på en anden offentlig eller privat institution end den, hvortil bopælskommunen har visiteret, medmindre der er tale om lægelig behandling med diacetylmorfin (heroin). En institution kan afvise at modtage en person, som har valgt institutionen. En offentlig institution kan dog kun afvise at modtage en person, som har valgt institutionen, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige hensyn. Stk. 8. Fristen i henhold til stk. 6 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet på en anden offentlig eller privat institution end den, hvortil bopælskommunen har visiteret. 4 Behandling for alkoholmisbrug Misbrugscentret er siden 1. januar 2007 også forpligtet til at yde vederlagsfri behandling til borgere med alkoholmisbrug. Forpligtelsen er formuleret i Sundhedslovens 141. Sundhedslovens 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Arbejdsmarkedsrettede aktiviteter Misbrugscentret har igennem årene i samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen tilrettelagt en række arbejdsmarkedsrettede aktiviteter, som er særligt tilrettelagte for borgere i misbrug, psykisk sårbarhed eller på anden måde socialt udsatte.

5 Omsorg - Akademiet For borgere indskrevet i Misbrugscentret med samtidig betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer tilbydes Jf. Servicelovens 102 et særligt tilbud om omsorg og pleje. Projekter Misbrugscentret har en mangeårig tradition for at udvikle sit tilbud via forsøgs- og udviklingsprojekter. Projekterne støttes typisk af statslige puljer. 2. Målgrupper Over 18-årige i misbrug Misbruget omfatter f.eks. alkohol, hash, amfetamin, kokain, Ecstasy, svampe, LSD, heroin, benzodiazepiner mv. Indtagelsen sker intravenøst, sniffes eller ryges. Disse personer har et stort regelmæssigt eller dagligt forbrug, og der er udviklet afhængighed med abstinenser til følge. Forbruget har allerede haft alvorlige fysiske, psykiske og sociale samt adfærdsmæssige følger. Denne persongruppe er som oftest kendt i det sociale og sundhedsmæssige system samt hos politi og retsvæsen. Gennemsnitsalderen for gruppen er omkring år og omfatter både mænd og kvinder. Ungegruppen / årige med et overforbrug, et misbrug under udvikling Et overforbrug primært af alkohol, hash og evt. andre rusmidler (Ecstasy, kokain, amfetamin og svampe). Desuden eksperimenteres der med LSD, rygeheroin, Rohypnol og lignende præparater fra benzodiazepingruppen. Hash er alt andet lige hovedstoffet. I løbet af 2015 har vi som et lokalt fænomen set en vis udbredelse og misbrug af legalt ordineret/illegalt forhandlet oxynorm/oxycontin, som er et stærkt smertestillende morfinlignende præparat. For gruppen af unge, der har et overforbrug af rusmidler, sker forbruget stadig især som en social aktivitet, men overforbruget kan begynde at forekomme privat og alene. Overforbruget belaster ikke nødvendigvis de almindelige sociale aktiviteter som skole, arbejde, uddannelse mv., men truer de unges faglige og personlige udvikling og sociale forpligtigelser. Overforbruget for nogen er karakteriseret ved et dagligt brug af rusmidler, for andre har det karakter af et week-end-overforbrug. Enkelte i gruppen af unge vil have udviklet et egentligt misbrug med afhængighed til følge. Gennemsnitsalderen for gruppen er omkring år og omfatter både unge mænd og kvinder. 5 Under 18 årige Alle unge under 18 år, hvor der er begyndende problemstillinger omkring eksperimenterende/overforbrug af rusmidler, OG de unge, hvor et misbrug er så udtalt, at der skal iværksættes et behandlingstilbud, jf. behandlingsgarantien.

6 3. Mål og værdier for indsatsen Mål Misbrugscentrets behandlingsindsats skal ses i forlængelse af Fredericia Kommunes politiske målsætninger og kommunens fælles ledelsesmæssige værdigrundlag Misbrugscentret tilbyder behandling til borgere i Fredericia med alkohol- samt stofmisbrug Misbrugscentret tilbyder behandling, som bringer misbrug til ophør. Dér hvor det ikke umiddelbart er muligt at bringe et misbrug til fuldstændigt ophør, tilbydes der en behandling, som kan reducere misbruget, øge den enkeltes ressourcer og livskvalitet samt endelig reducere misbrugets skadelige virkninger Misbrugscentret tilbyder et gradueret og faseopdelt behandlingstilbud, som i sin sidste fase fokuserer på den enkeltes sociale integration, herunder bl.a. udplacering på arbejdsmarkedet Misbrugscentret overholder behandlingsgarantierne foreskrevet i henholdsvis Service og Sundhedsloven. Værdier Vort tilbud er præget af åbenhed og gennemsigtighed og er let tilgængeligt for brugere, pårørende og samarbejdspartnere Vi vil være gode samarbejdspartnere i eget hus, i relation til vore brugere, i relation til vore kolleger i kommunen bredt set og andre samarbejdspartnere i øvrigt Brugerinddragelse er for os en vigtig kilde til viden om, hvad der fungerer godt og mindre godt i behandlingsarbejdet et vigtigt grundlag for kvalitetsudviklingen af behandlingsarbejdet! Fagligt måler vi os med de bedste! Vi vil være mennesker, der gør en forskel: vi er eksperimenterende og omstillingsparate vi er nysgerrige vi tør tage en chance hos os er det tilladt at begå fejl Vi vil til enhver tid være bekendt med og overholde gældende lovgivning på området 6 4. Organisatorisk struktur og typer af tilbud Misbrugscentret varetager Fredericia Kommunes misbrugsbehandling. Misbrugscentret er både myndighed og udfører, hvilket medfører kompetence til både at bevilge samt udføre behandling. Misbrugscentret er organisatorisk placeret under Voksenservice og refererer til Social- og Omsorgsudvalget i Fredericia Kommune. I det daglige er Misbrugscentret placeret under samme direkte ledelse som Socialpsykiatrien i centret Center for Aktiv Social Mestring. På følgende side er organiseringen skitseret:

7 Organisationsdiagram HC Langpap, leder for Center for Aktiv Social Mestring - CASM Trine Smith Ndzoboyi Trine Smith Ndzoboyi Lars Schau Anne Fabricius Projekter, misbrug Projekter, soc. psyk. Havnecafeen Alkoholamb. Bostøtten Nestlegården Billund Frivillighed Kontakten Helheds-indsatsen SKP Ny Vej UDSIT Soc. Færdighed SFT Akademiet Stofbeh./amb. Stoppestedet Dobbeltbel. Akutprojekt Stoffri beh. Kongens Ø Unge Metode Stifinder Kajen Familie 7 Housing First Misbrug Social psyk.- Udsatterådet Typer af tilbud Der findes forskellige typer af tilbud under Misbrugscentret. I det følgende har vi opdelt tilbuddene på de funktionsområder vi arbejder i aktuelt: 1. Stofbehandlingen 2. Alkoholbehandlingen 3. Arbejdsmarkedsindsatsen under Misbrugscentret 4. Omsorg under Misbrugscentret I det følgende gennemgås de forskellige typer tilbud funktionsområde for funktionsområde. 1. Stofbehandlingen Åben anonym rådgivning Tilbydes til enhver borger, og samarbejdspartner i Fredericia Kommune vedr. stofmisbrugsproblematikker. Formålet, er at være oplysende omkring rusmidler, problemer med rusmidler og behandlingsmuligheder.

8 Anonym ambulant stofbehandling Tilbydes borgere som: Er i uddannelse eller beskæftigelse Er over 18 år Har et reelt ønske om at reducere eller stoppe dit forbrug af rusmidler Har afklarede boligforhold Har brug for anonymitet Behandlingen tilbydes i Odense, Esbjerg og Kolding og finansieres via en abbonnementsordning. Udredning Vedrører borgers henvendelse sig et ønske om behandling, vil udredningen af borgerens misbrugsmæssige situation gå i gang. Som et led i udredningen knyttes borgeren på gruppen Vejen Frem, hvor borger og behandler på gruppebasis arbejder med behandlingsplanlægning, samt trænes i stabilt fremmøde, at være en del af en gruppe. Ligesom der arbejdes med borgers ambivalens og motivation for behandling. Behandlingsplan Der skal udformes en behandlingsplan i et tæt samarbejde med borgeren. Udredningen danner udgangspunkt for en vurdering hvilken behandlingen borgeren skal tilbydes. Behandlingsplanen skal foreligge inden der er gået 14 dage fra borgers første henvendelse. Socialmedicinske behandling Tilbydes stofmisbrugere som er indskrevet i stofbehandling. Omfatter lægekonsultation og klinisk sygepleje: Socialmedicinsk rådgivning og vejledning. Sundhedsrådgivning. Daglig kontakt, opmærksomhed og omsorg for brugere i medicinsk behandling. Koordinering mellem den medicinske indsats og den øvrige behandlingsindsats i Team Narko. 8 Individuelle samtaleforløb, Stofbehandlingen og Ungebehandlingen Med det mål at give støtte og vejledning i at træffe nye beslutninger og finde løsninger der kan afstedkomme positive forandringer reduktioner eller ophør af misbruget. Motivationsgruppe Over ti uger arbejdes der i en motivationsgruppe med afklaring af borgers ønske om stoffrihed. Ønskes stoffrihed påbegyndes nedtrapning af støttemedicin og en afgiftningstur arrangeres. Afgiftningsturen er et to-ugers ophold - typisk i sommerhus - hvor borger gennemgår en afgiftning for de stoffer vedkommende er afhængig af. Stoffri dagbehandling Et gruppebaseret længerevarende stoffrit behandlingsforløb inden for kognitiv referenceramme i tråd med CENAPS-modellen. Dagligt fremmøde mellem 9:00 12:00. Stoffri efterbehandling Et gruppebaseret tilbud i forlængelse af den stoffri behandling med det fokus at fastholde et liv uden stemningsændrende stoffer, samt at indarbejde redskaber til tilbagefaldsforebyggelse. Fremmøde en gang ugentlig.

9 2. Alkoholbehandlingen Åben anonym rådgivning Tilbydes til enhver borger, og samarbejdspartner i Fredericia Kommune vedr. alkoholproblematikker. Formålet, er at være oplysende omkring alkohol, alkoholproblemer og behandlingsmuligheder. Vagten Et akut tilbud til samtlige borgere i Fredericia kommune med problemer i relation til alkohol. Det kan være den drikkende, arbejdsgiveren, familiebehandleren eller den pårørende, der har brug for rådgivning. Man kan henvende dig uanmeldt og møde med/uden promille. I vagten er det muligt at få en sundhedsfaglig vurdering af alkoholabstinenser og evt. blive sat i medicinsk abstinensbehandling, B vitaminbehandling samt evt. antabusbehandling naturligvis i samarbejde med egen læge. Behandlingen er gratis for borgeren. Introkursus Der tilbydes et fire ugers kursus (2 timer ugentligt) til borgerne, hvor der arbejdes med temaerne Familie / Alkoholmisbrugets udvikling / Mentale ressourcer / Fysik og sundhed. På baggrund af oplæg/speaks/film drøftes temaerne i kursusgruppen. Kursusforløbet afsluttes med en individuel(le) samtale(r), hvor behandlingsplan udformes i et samarbejde mellem behandler og borger. Behandlingsplan Der skal udformes en behandlingsplan i et tæt samarbejde med borgeren. En nærmere udredning skal danne udgangspunkt for en vurdering hvilken behandlingen borgeren skal tilbydes. Behandlingsplanen skal foreligge inden der er gået 14 dage fra borgers første henvendelse, ligesom behandlingen skal være iværksat indenfor denne tidsfrist. 9 Forandringsgruppen dag/aften Forandringsgruppen er en motivations- og afklaringsgruppe. Målet er at starte en forandringsproces der kan få den enkelte borger videre til behandlingsgruppen. Metoden er anerkendende. Det er accepteret at man i denne fase aktivt bruger det rusmiddel, som man er afhængig af. Behandlingsgruppen Behandlingsgruppen tager over efter Forandringsgruppen. Behandlingsgruppen er et aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere. Gruppen har til formål, at opnå ædruelighed, samt tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Behandlingsgruppen er baseret på kognitiv terapi. Efterbehandling Er et tilbud til borgere som har gennemført et behandlingstilbud. Formålet er at øge deltagerens mestringsmuligheder, så tilbagefald reduceres og bedst mulig trivsel opnås. Som alternativ kan tilbydes individuelle samtaler, med samme formål. Metode; at fastholde fokusering på misbrugsmønster, ændringsmuligheder og personlig udvikling. 3. Arbejdsmarkedsindsatsen under Misbrugscentret Stifinder Et tilbud til personer der har været igennem et vellykket behandlingsforløb. Forsørgelsesgrundlaget er kontanthjælp, sygedagpenge, forrevaliderings- eller ledighedsydelse Risikoen for tilbagefald til aktivt misbrug er stort, når man skal i gang med uddannelse eller job. Målet med Stifinder er at reducere risikoen for tilbagefald og hjælpe folk med at finde en realistisk plan for deres fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

10 Kajen Kajen tilbyder mentorstøtte til borgere, med misbrugsproblematik, der er tilkendt Ressourceforløb. De tilbydes desuden socialt samvær i det omfang de kan overkomme det. Kajen er behjælpelige med at varetage den koordinerende funktion i borgerens ressourceforløb og der arbejdes tæt sammen med Jobcenteret i den henseende. AIA Aktivering i Alkohol AiA er et tilbud til borgere som er kontanthjælpsmodtagere, som grundet svære alkoholrelaterede problemstillinger, ikke kan modtage et ordinært aktiveringstilbud. Formålet med indsatsen er at få afdækket og iværksat flere former for indsats, som kan medvirke til at borgeren oplever større livskvalitet og på sigt motiveres til at gøre brug af Fredericia Misbrugscenter øvrige tilbud. Dette gøres med kontinuerligt/daglig kontakt, hjemmebesøg og støttende relationsarbejde samt social og ALD træning i bred forstand. 4. Omsorg under Misbrugscentret Akademiet Jf. Servicelovens 102 vedrører tilbuddet borgere i Fredericia med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Akademiet er et tilbud til borgere der har behov for en ganske særlig indsats, når det øvrige behandlingssystem ikke rummer den fornødne specialviden eller ekspertise. Formålet med indskrivning i Akademiet er at bevare eller forbedre de fysiske, psykiske eller sociale funktioner, når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning Visitations procedure Der kræves ingen forudgående visitation eller henvisning ved henvendelse i Misbrugscentret. Misbrugscentret har således den fulde myndighed og visitationskompetence i samtlige sager i relation til tilbud efter Servicelovens 101, 101a, samt Sundhedslovens 141 og 142. Ved borgers henvendelse foretages en udredning (social, fysisk, psykisk, misbrug m.m.) som sammen med borgerens mål danner grundlag for en behandlingsplan og et behandlingstilbud i ambulant regi. Dette indledende arbejde er tilrettelagt i henhold til reglerne om behandlingsgaranti, så der indenfor 14 dage efter første henvendelse er udarbejdet en behandlingsplan, og behandling er iværksat. Borgeren har endvidere mulighed for at få lagt en social handleplan jævnfør Servicelovens 141. Det er myndighed i Voksenservice, Arbejdsmarkedsafdelingen og - for unge under 18 år Familie og børnesundhed der er ansvarlige for at udforme handleplanen. Vores bidrag til den sociale handleplan er behandlingsplanen, som i lovgivningen omtales som en pædagogisk plan 1 1 Pædagogiske planer er forankret på det sociale tilbud, eksempelvis botilbuddet, og må ikke forveksles med og kan ikke erstatte 141 handleplaner. Pædagogiske planer handler om det sociale tilbuds indsats og vil ofte være et meget vigtigt element i indsatsen. Det er derfor vigtigt, at den pædagogiske plan spiller sammen med 141 handleplaner. I nogle kommuner har man besluttet, at den pædagogiske plan kan indgå som et delelement i 141 handleplanen, når det aftales med borgeren og sagsbehandleren. I så fald skal både borger og sagsbehandler sige god for indholdet af den pædagogiske plan, da den så bliver en del af og ikke kun en udmøntning af handleplanen.

11 6. Behandlingsgaranti Der er i henhold til Servicelovens 101 stk. 2 og stk. 3, samt Sundhedslovens 141 stk. 2 en behandlingsgaranti på 14 dage. Hvilket indebærer at borgeren uanset alder og misbrug inden 14 dage fra første henvendelse vil modtage et behandlingstilbud. Behandlingstilbuddet er beskrevet i en behandlingsplan. 7. Mulighed for frit valg I henhold til Servicelovens 101 stk. 4 og Sundhedslovens 142 stk. 7 kan en borger, der er visiteret til behandling for sit misbrug, vælge at blive behandlet på et andet offentlig behandlingstilbud eller på et godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som dét kommunale tilbud, man oprindeligt er blevet visiteret til. Det skal imidlertid være muligt at følge de faglige retningsliner og mål, som står beskrevet i borgers behandlingsplan. Det frie valg kan desuden være begrænset, hvor forhold hos borgeren gør sig gældende, f.eks. særlige psykiske forhold; eller ved kapacitetsproblemer på det pågældende behandlingssted. Når behandlingsplanen peger på døgnbehandling, er Misbrugscentret klienten behjælpelig med at søge relevant information i tilknytning til frit valg muligheden. I praksis anbefaler vi et udvalg af institutioner, som lever op til vore kvalitetskrav. 8. Anonymitet og vederlagsfrihed Jf. Sundhedslovens 141 kan borgere med et alkoholmisbrug modtage tilbuddet anonymt: Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. 11 Jf. Servicelovens 101a kan borgere der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer tilbydes anonym ambulant behandling ALLE borgere kan i øvrigt henvende sig anonymt i den åbne rådgivning. Både for borgere med et alkoholmisbrug og et stofmisbrug er behandlingen i Misbrugscentret vederlagsfri. 9. Opfølgning på borgerens behandlingsplan Misbrugscentret i Fredericia sikrer opfølgning på borgerens behandlingsplan senest 1 måned efter at et behandlingsforløb er afsluttet, og igen 6 måneder efter behandlingsforløbet er afsluttet.

12 De borgere, som er omfattet, er borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb med status som færdigbehandlet, udskrevet til et andet tilbud, udskrevet til hospital eller udskrevet med anden årsag til afsluttet behandling. Når borgere indskrives i behandling anføres det i behandlingsplanen, at der følges op senest 1 måned efter behandlingsforløbet afsluttes, og igen 6 måneder efter behandlingsforløbet er afsluttet. Det aftales med borger, hvordan kontakten genetableres (adresse, telefonnummer, mailadresse, andet). Den konkrete opfølgning består, som et minimum, af en telefonisk samtale med borgeren om status på borgerens situation, herunder om borgeren fortsat opretholder målet med behandlingsplanen. Misbrugscentret har en registreringspraksis, hvor status på borgerens situation og behandlingsplan efter henholdsvis 1 måned og 6 måneder efter behandlingsforløbet er afsluttet, angives. I den sammenhæng angiver vi, hvis det ikke har været muligt at kontakte borgeren, hvis borgeren er flyttet fra kommunen eller er faldet tilbage i misbrug. 10. Koordinering og opfølgning på handleplan Vi indgår i samarbejde med relevante parter, f.eks. myndighed i Voksenservice, Familieafdeling og Jobcenter, for at sikre en nødvendig koordinering af Misbrugscentret behandlingsplan (jf. Servicelovens 101 og Sundhedslovens 141) og den sociale handleplan (jf. Servicelovens 141). Der tilstræbes således at tænke og handle i tværgående helhedsindsatser, for at sikre en sammenhæng mellem den medicinske og psykosociale misbrugsbehandling på den ene side og kommunens øvrige sociale og sundhedsmæssige indsatser på den anden side. I tråd med de nye Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerede indsatsplaner, Sundhedsstyrelsen 2014, arbejder vi aktuelt på at få etableret et forum for denne koordinering i samarbejde med regionens behandlingspsykiatri. Tværgående og helhedsorienteret indsats præger i øvrigt vores indsats og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere såsom kriminalforsorgen, somatisk sygehus, borgers egen læge, andre kommuner mv Brugerinddragelse Brugerinddragelse og brugeindflydelse praktiseres på forskellig vis i Misbrugscentret. Borgers sag Primær kontaktperson i Misbrugscentret er i tæt dialog med borgeren i hele behandlingsforløbet. Borgerens ønsker og behov indgår i vurderingen af tilbuddene ved opstillingen af behandlingsplanen. Som udgangspunkt er borgeren altså altid den centrale og aktive person når behandlingsplanen lægges og evt. skal justeres over tid.

13 Behandlingens tilrettelæggelse Brugere inddrages ligeledes som centrale aktører i tilrettelæggelsen af arbejdet i Misbrugscentrets Caféer og væresteder. Når projekter evalueres i Misbrugscentret er brugerne altid en vigtig part at høre. I forskellige sammenhænge, i de enkelte afdelinger, gennemføres der brugerhøringer, brugermøder mv. Borgere fra byen tidligere misbrugere er blandt andet repræsenteret i Fredericia Kommunes Udsatteråd. Udsatterådet følger tæt med i Misbrugscentrets udvikling og forandringer. 12. Sagsbehandling og klageadgang Sagsbehandling Ved borgers henvendelse med ønske om behandling, foretages udredning og vurdering fra Misbrugscentret med henblik på opstilling af en behandlingsplan. På baggrund af borgers samtykke indhentes relevante oplysninger hos f.eks. egen læge eller tidligere behandlingstilbud. I samarbejde med borgeren foretages udredningen (en social- og misbrugsanamnese), som udmunder i en behandlingsplan. Familieperspektivet er en del af udredningssystematikken. Ved alle udredninger undersøges systematisk, hvem i netværk eller familie, der kan hjælpe den behandlingssøgende borger eller om der er nogen i familien der har behov for støtte. 13 Ved formodning om psykiske sårbarheder ikke udredte psykiatriske lidelser foretages en basisscreening i samarbejde med centrets psykolog, som eventuelt følges op af yderligere psykologisk screening. Klageadgang Misbrugsscentret er forpligtiget til at oplyse borger om klagemuligheder og vejlede om hvordan og hvornår der klages, herunder hjælpe med udformning af klagen. Der kan klages over afgørelser om afslag på behandling og manglende iværksættelse af tilbud senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Misbrugscentret er forpligtet til at afgive sin afgørelse/afslag på ansøgning skriftligt. Borgeren skal indgive klagen til Misbrugscentret senest 4 uger efter modtagelse af den skriftlige afgørelse. Misbrugscentret genvurderer afgørelsen og hvis borgeren ikke får helt eller delvist medhold i klagen, skal Misbrugscentret sende klagen videre til Ankestyrelsens afgørelse og samtidig orienterer borger om dette.

14 Socialtilsyn Syd opfordrer i øvrigt borgere til: Kender du til bekymrende forhold på tilbuddet, kan du som borger henvende dig helt anonymt til Socialtilsyn Syd Faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Misbrugscentret består af en tværfagligt sammensat personalegruppe af faggrupper som: socialpædagoger, socialrådgivere, misbrugsvejledere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægekonsulent og psykolog. Centret benytter endvidere eksterne fagkonsulenter. Personalegruppen arbejder i teams i forhold til ungetilbud, ambulant- og dagbehandling samt sundhedsydelser. Alle behandlere har eller får videre- og efteruddannelse, der sikrer dem relevante kompetencer med henblik på misbrugsbehandling. Der ydes ekstern sags supervision. 14. Monitorering af indsatsen Det er Misbrugscentrets overbevisning at vejen til udvikling og dygtiggørelse hænger sammen med dokumentation af egen indsats. Ud over almindelig journalisering anvender Fredericia Kommune systematisk indberetninger til de nationale dokumentations-systemer. Efter gældende lovgivning fortages således indberetninger til Sundheds- og Socialstyrelsen. 14 Rådgivningscenteret har løbende og systematisk overvågning af egne aktiviteter og resultater på de borgere som er indskrevet. F.eks. monitoreres antal indskrevne, alder, køn behandlingslængde, gennemførelse, gengangere. Misbrugscentret har mange års tradition for at gennemføre erfaringsopsamling på en lang række forsøgs- og udviklingsprojekter. I vid udstrækning gennemføres der således skriftlige projekt evalueringer med hjælp fra ekstern konsulent. Misbrugscentrets praksis er i flere sammenhænge gjort til genstand for forskning, bl.a. forestået af CfR og Rambøll Management.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Formål...1 Kapitel 1. Indledning...2 1.1. Lovgrundlag...3 Kapitel 2. Ambulant

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101)

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Indledning og resume Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere og pårørende til borgere, der ønsker at søge hjælp til at komme

Læs mere

ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING...

ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING... Kvalitetsstandard Behandling af misbrug 2016-2017 Indholdsfortegnelse. ORGANISERING... 1 MISBRUGSBEHANDLING... 1 Misbrugscentrets ydelser... 1 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU/I FÅ HJÆLP? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling for dig selv, en pårørende eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug

Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug Indholdsfortegnelse til Kvalitetsstandard for stofmisbrug 1. Lovgrundlag: 101...2 2. Målgruppen...2 3. Den overordnede målsætning for indsatsen i Odense Kommune...3 Målsætninger der er retningsanvisende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 / Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Social behandling af alkohol - og stofmisbrug Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Kvalitetsstandard. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard. Horsens Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010001 CHK/SR 13. september

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Formålet med hjælpen Formålet med behandling for stofmisbrug er: - at du mindsker dit misbrug eller kommer helt ud af det. - at mindske de skader,

Læs mere