Complexity management i Ferrosan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Complexity management i Ferrosan"

Transkript

1 Complexity management i Ferrosan Interessen for complexity management er steget de seneste år. For hvordan håndteres kompleksistet, og hvordan gør man complexity management til en del af den daglige styring af virksomheden, således at man får mest muligt ud af den værdiskabende kompleksitet? Ferrosan har mødt kompleksiteten med en holistisk og ledelsesbaseret løsning, og deres erfaringer med dette præsenteres i denne artikel. FOTO: ISTOCKPHOTO 44 DILForientering oktober 2011 ÅRGANG 48

2 AF UFFe NØrtoFt og HeNrIk knak, SCoPtI MANAGeMeNt CoNSULtING A/S En af de mange udfordringer, som ofte bliver nævnt, når snakken falder på bedre supply chain-styring, er kompleksitet og effektiv styring af kompleksitet, samt hvordan kompleksitetsstyring indarbejdes som en naturlig del af den daglige drift. ofte bliver der peget på kompleksitet forbundet med store og hastigt voksende produktporteføljer, og på at løsningen er at AbC-opdele produktporteføljen og klippe halen. Men hvordan sikres den løbende styring af kompleksiteten i en stor produktportefølje, og hvordan sørger man for, at produktporteføljens kompleksitet mindskes eller holdes i hævd, når nye produkter kommer til? og vigtigst af alt: tjener virksomheden penge på den værdiskabende kompleksitet, som man ikke ønsker at eliminere? Ferrosan har udviklet en holistisk og ledelsesbaseret løsning, som denne artikel vil afdække. Complexity management i danske virksomheder I to meget omfattende undersøgelser fra 2010 og 2011 (baseret på interviews med henholdsvis og ledere af store virksomheder fra en række forskellige industrier og lande) peges der på kompleksitet som en af de nuværende højtprioriterede udfordringer for virksomheder og topledere. Undersøgelserne peger blandt andet på, at kompleksitet kun forventes at stige i de kommende år og vil få endnu større betydning for virksomhederne. Derudover peger de på, at mange ledere tvivler på deres egne og virksomhedernes evne til at håndtere den stigende kompleksitet. Selvom kompleksitet ofte fremstilles som en udfordring, der skal forceres, formår mange af de adspurgte ledere at se mulighederne og perspektiverne i at mestre effektiv styring af kompleksitet og derved opnå f.eks. øget konkurrenceevne, nye produkt- og markedsmuligheder, mv. 1, 2 om de samme tendenser og udfordringsprioriteringer gør sig gældende, når der zoomes ind på danske virksomheder, afdækker undersøgelsen ikke specifikt, men i konsulentverdenen mærker vi bestemt en stigende interesse for emnet. DILF afholdt i maj måned en complexity management-temadag i kolding, hvor det store fremmøde, indlæggene på dagen og de uformelle diskussioner i pauserne vidnede om, at interessen for complexity management er kraftigt stigende i mange danske virksomheder. På dagen var der især stor interesse for metoder og værktøjer til en mere effektiv håndtering af kompleksitet i dagligdagen. For som der så ofte peges på i forbindelse med complexity management-diskussioner, kan hurtige gevinster høstes ved en gennemførelse af eksempelvis en produkt-, kunde- eller leverandørsanering, men udfordringerne opstår særligt, når complexity management skal gøres til en del af den daglige styring af virksomheden. 3, 4 På temadagen mødte vi Mitra Sigurdsson og Anders Groth, som i de seneste to år har arbejdet intensivt og med stor succes på at gøre kompleksitetsforståelse og -styring til en del af hverdagen i Ferrosan. I den forbindelse har de udarbejdet et ledelseskoncept og et operationelt værktøj, og de har gjort en række erfaringer, som vi har fået lov til at afdække og dele med DILForienterings læsere. Da Ferrosan tog egen medicin Som i de fleste virksomheder med en stærk og mersalgsstræbende Sales & Marketing-organisation, kæmpede Ferrosan med effektivt at styre produktporteføljen samt aktiviteterne forbundet med introduktionen af nye produkttyper og -varianter. Særligt gjaldt det for introduktionen af nye produktvarianter. Ferrosan har længe haft en effektiv stage-gate-proces til at understøtte introduktionen af nye produkttyper (de jomfruelige produkter ) og sikre, at kun de strategisk rigtige og rentable produkter bliver introduceret til markedet. Men for introduktionen af nye produkt- og pakkevarianter eksisterede der indtil i 2009 ingen standardprocedurer, som sikrede en minimumsrentabilitet eller vurderede den kompleksitet, ny-introduktioner kunne medføre. Der lå en tung proces bag introduktionen af nye produktvarianter, som ikke var synlige for beslutningstagerne, og det var svært at gennemskue de kompleksitets- og omkostningsmæssige konsekvenser ved at sætte den nye variant i produktion. Alle introduktioner blev vurderet ud fra netsales, så fokus var følgeligt primært rettet mod meromsætning og sekundært mod øget profit, og da alle de indirekte omkostninger ved at lancere en ny variant ikke var transparente, forblev netsales rettesnoren. Alt dette førte til flere omkostningsfulde aktiviteter med varenummeroprettelse, stamdataændringer, produktregistreringer mv. og efterfølgende et øget kompleksitets- og omkostningsniveau, der ikke blev målt, og som i nogle tilfælde oversteg den øgede omsætning. Med en bred portefølje af produkter inden for Consumer Health, herunder multivitaminer, mineraler, fiskeolie mv., stræber Ferrosan efter at bistå voksne og børn i at opnå et godt helbred samt optimale fysiske og intellektuelle kapabiliteter. I 2008 erkendte Ferrosan behovet for at tage egen medicin med henblik på at Anders Groth, Ferrosan Mitra Sigurdsson, Ferrosan Ingeniør i International Teknologiledelse fra Aalborg Universitet, Anders Groth arbejder i dag i Ferrosan, hvor han driver Supply Chain Business Development og er hovedansvarlig for complexity management. Civilingeniør fra DTU med HD (U) fra CBS. Mitra Sigurdsson har mere end ti års ledelseserfaring inden for supply chain fra virksomheder som DaimlerChrysler og Carlsberg og de seneste tre år hos Ferrosan, hvor hun nu arbejder som senior supply chain director. 45 DILForientering oktober 2011 ÅrGANG 48

3 OM FERROSAN To forretningsområder: Consumer Health og Medical Devices Producerer bl.a.: Multitabs, IME- DEEN, Zinaxin Grundlagt i 1920, baseret på opfindelsen og salget af jerntilskud til de mange personer, som led af anæmi efter Første Verdenskrig Geografisk tilstedeværelse: Distribuerer til til ca. 75 lande Hovedkontor og produktion i Søborg, Danmark, samt produktion i Cluj, Rumænien Lokale kontorer i Finland, Norge, Polen, Rumænien, Rusland, Sverige, Tyrkiet, Ukraine, Storbritanien samt U.S.A og Brasilien styrke virksomhedens samlede helbredssituation (læs: rentabiliteten). Virksomheden skulle blive bedre til at træffe mere effektive og velbegrundede beslutninger i forbindelse med styringen af produktporteføljen, samt øge produktporteføljens samlede rentabilitet. Formålet var i høj grad at synliggøre og forstå kompleksitet, men ikke nødvendigvis at fjerne al kompleksitet for som Mitra Sigurdsson forklarer det: Ferrosan må godt have kompleksitet, så længe det skaber værdi for kunden, og virksomheden er bevidst om det, når der tages yderligere kompleksitet ind i systemet. Sæt penge i banken! Dette udsagn blev det bærende element for complexity managementprogrammet i Ferrosan. en ny produktvariant skal kunne generere den øgede omsætning, der kræves for at dække omkostningerne forbundet med lanceringen og produktionen af den nye variant og derudover bidrage positivt til bruttoavancen. Ikke alene skal de direkte omkostninger indgå i regnestykket, men også de indirekte omkostninger forbundet med den øgede kompleksitet, som produktet vil generere, skal indgå. Som Mitra Sigurdsson forklarer det: Vi plejer at sige; der skal kunne sættes kr. i banken, ellers aktiverer vi ikke hele virksomheden for at lancere din nye produktvariant. Dette udsagn berører én af de udfordringer, som mange andre virksomheder også står overfor: Hvordan kan vi flytte Sales & Marketing-afdelingens fokus fra at skabe netto-omsætning til at skabe bruttoavance for virksomheden? Som en del af complexity management-programmet var Ferrosans løsning at give dem en ledelsesmodel og et værktøj til at afdække og forstå både de direkte og indirekte omkostninger, herunder kompleksitetsomkostningerne forbundet med at lancere nye produktvarianter. The golden rules Men hvordan kvantificeres kompleksitet, hvad er omkostningerne forbundet med kompleksitet, og er den værdiskabende eller ej for kunderne og for virksomheden? Mange virksomheder har ikke fuld forståelse for sammenhængen mellem kompleksitet og omkostninger, fordi disse sammenhænge ofte tilsløres eller forsvinder i isolerede, silo-orienterede afdelinger og It-systemer. 5 Derfor er forudsætningen for at opnå forståelsen for sammenhængen mellem kompleksitet og omkostninger at betragte problemstillinger på tværs af afdelinger. For at overbevise Sales & Marketing og andre implicerede parter om, hvorvidt en ny eller eksisterende produktvariant skulle være en del af produktporteføljen, var der som Mitra Sigurdsson udtrykker det behov for at hive det emotionelle ud af diskussionen, fremvise tal, tal og atter tal og sikre, at folk tror på det. Ambitiøse som Ferrosan er, begyndte de med at konstruere et værktøj baseret på en activity based costing - tilgang, som skulle være i stand til at indregne de indirekte omkostninger og herunder måle sammenhængen mellem kompleksitet og omkostninger. Men de indså hurtigt, at værktøjet ville blive for indviklet og vokse sig for stort til at kunne bruges som et værktøj i hverdagen og også for komplekst til at levere et tydeligt nok beslutningsgrundlag til de personer, som havde behov for det. Derfor ændrede Mitra Sigurdsson og Anders Groth tilgangen og tilpassede værktøjets detaljeringsgrad og fulgte dermed nærmest einsteins berømte tilgang til simplificering: everything KOMPLEKSITETSMODELLENS MÅLEPARAMETRE Måleparameter Forklaring MC1 Marginal omkostningsscore Volumenscore Kompleksitetsscore Tabel 1. should be made as simple as possible, but not simpler. Først definerede Mitra Sigurdsson og Anders Groth de evalueringsparametre, som enhver nyintroduktion skulle måles mod. Parametrene består af tre scorer: en marginal score, en volumenscore samt en kompleksitetsscore, der hver især vægtes til én samlet score per færdigvare. Specielt kompleksitetsscoren er nytænkning som mange virksomheder ofte glemmer at få med i evalueringen. kompleksitetsscoren er brudt ned i de afdelinger, som påvirkes af en nyintroduktion, og afhængigt af hvor komplekst produktet er, får det en tilhørende score. Der sættes lighedstegn mellem kompleksitet og indirekte omkostninger, og kompleksitet måles på en imaginær skala baseret på Ferrosans omfattende erfaring med, hvad der gør en SkU kompleks og besværlig, og hvilke faktorer der driver mange indirekte omkostninger. Vi er klar over, at modellen aldrig vil give os et 100% sandfærdigt billede, men den giver en valid indikation af den kompleksitet, som et givent produkt genererer, siger Anders Groth. Modellens måleparametre er vist i tabel 1, og eksempler på kompleksitetsgenererende faktorer er illustreret i figur 1. Da ledelsen først havde godkendt evalueringsmodellen og accepteret den interne kompleksitet, en nyintroduktion genererer, gik Mitra Sigurdsson og Anders Groth i gang med at mappe hele Ferrosans produktportefølje på færdigvareniveau (SkU). Dertil udviklede de endnu et værktøj, der hurtigt og effektivt giver et overblik over hvert enkelt SkU s præstationsniveau. Næste skridt var at fastsætte tærskelværdierne for, hvilket præstationsniveau en SkU skal opnå for at kunne introduceres eller for at få lov til at leve videre, hvis der er tale om en eksisterende SkU. Disse tærskelværdier blev døbt the golden rules. Dermed var rammerne for styringen Dækker over indvirkningen på bruttoavancen, og at et dyrt produkt (og dermed indirekte komplekst) er tilladt så længe det genererer en høj omsætning. (MC1 = netto-omsætning COGS indirekte omkostninger) Baseret på antagelsen, at små volumener skaber kompleksitet og ineffektivitet. På bulk-niveau bliver antallet af tabletter og produktionsserier ofte evalueret Måler de indirekte omkostninger forbundet med en given SKU på tværs af hele organisationen 46 DILForientering oktober 2011 ÅrGANG 48

4 af kompleksitet sat og de grundlæggende værktøjer udviklet, og implementeringen kunne gå i gang. Værktøjet i brug Vi kørte to workstreams; det første med fokus på at fjerne eksisterende, tabsgivende produkter og varianter, og det andet med fokus på reduktion af nye produktvarianter, fortæller Mitra Sigurdsson. Når der i Ferrosan fremsættes forslag om at lancere en ny produktvariant, er det ikke længere nok at kunne argumentere for den øgede omsætning eller forbedrede kundeservice, som produktet vil medføre. I dag skal der ansøges om lov til at lancere et nyt produkt i form af en mini-business case, eller Mini-plan, som Ferrosan kalder det. I Mini-planen indsætter ansøgeren information om produktets produktions- og indpakningskarakteristika, samt forventet pris og omsætning over en treårig periode. På baggrund af dette beregner finansafdelingen produktets dækningsbidrag, Anders Groth beregner produktets kompleksitetsomkostninger og regulatory Affairsafdelingen vurderer, om tidsplanen er realistisk i forhold til bl.a. myndighedsgodkendelser. kun hvis dette viser et positivt billede, og produktet er i stand til at bidrage positivt til bruttoavancen over en vis tærskel defineret af golden rules, bliver produktvarianten godkendt og sat i produktion. For at sikre minimalt bureaukrati i dette forløb, samt at Sales & Marketing ikke forsinkes i deres arbejde, er der stillet garanti om, at Mini-planen behandles inden for 24 timer, og Mini-plan-formularen er gjort tilgængelig direkte i medarbejdernes daglige It-brugerflade, Lotus Notes. Derudover er der udviklet en light udgave af kompleksitetsberegningsværktøjet, så gerne selv kan vurdere, om ansøproduktet vil kunne generere den nødvendige omsætning til dækning af de direkte produktionsomkostninger og kompleksitetsomkostningerne, inden ansøgningen sendes. I figur 2 er der vist et eksempel på light udgaven af kompleksitetsberegningsværktøjet. Byd op til dans løbende! Ferrosan forstod fra starten, at arbejdet KOMPLEKSITETSGENERERENDE FAKTORER MC1% MC1% % Complexity Volume Figur 1. Volume % Bulk no of tablets per year 15 Bulk no of batches per year 20 Finished goods 20 Bulk % Stempler 5 Processer/maskiner 15 Unikke råvarer i bulk 5 Håndtering 5 med kompleksitet ville berøre virksomheden på tværs af afdelinger og markeder, og at det derfor var essentielt for programmets succes at de implicerede afdelinger og interessenter bakkede op om projektet. Udover at sikre stærk forankring i virksomhedens ledelse blev der derfor også brugt mange ressourcer på kommunikationen omkring projektet, og som Mitra Sigurdsson udtrykker det: Vi bød løbende op til dans og afsatte meget tid til at involvere interessenter og tage på roadshows, hvor ideen blev solgt til de implicerede i organisationen. Men det var også klart en hjælp, at der sideløbende med kompleksitetsprojektet blev formuleret en kommerciel strategi fra ledelsens side, som fokuserer på virksomhedens kernekompetencer og kerneprodukter. og Anders Groth tilføjer: Vi var meget opmærksomme på ikke at lancere projektet som et supply chain-projekt og på at understrege, at projektet ikke havde til hensigt bare at trimme og sanere produktporteføljen. Dette er et Ferrosan-projekt og Ferrosans nye way of doing business! QN'er QC/QA/RA 20 Drug/food 15 Analyser 5 Pakkeri 60 Container 10 Blister/sachet 5 Label 10 Insert/leaflet 5 Carton 10 Retail unit 5 Shipperbox 5 Misc. 10 Planning 20 Planning production 5 Raw mat 5 Planning pack 5 Pack mat 5 Gode råd Fordi Mitra Sigurdsson og Anders Groth har lagt så meget vægt på kommunikation og den brede forankring, eksisterer complexity management i dag i Ferrosan som en almen anderkendt ledelsesform i forbindelse med produktevalueringer, understøttet af et stærkt værktøj. Udover GOLDEN RULE LIGHT BEREGNER Category Bulk Bulk location Pack location Brand FE status* Search code Figur Parameter Existing bulk Soeborg Soeborg FE brand Food ESSF Threshold Low complexity, MC1 DKK High complexity, MC1 DKK *Food includes food, medical device and cosmeceutical. Drug includes drug and EU drug 47 DILForientering oktober 2011 ÅrGANG 48

5 kommunikation og at sikre bred forankring, peger Mitra Sigurdsson og Anders Groth på en række faktorer, som har været afgørende for projektets succes, og som andre virksomheder i samme situation kan lære af: Udstrål engagement og afsæt dedikerede ressourcer, så projektet får og skaber den nødvendige opmærksomhed i dagligdagen. Find det niveau og den detaljeringsgrad, som passer til virksomhedens modenhed. Hav forudgående kendskab til og overblik over virksomhedens processer og fordelingen af såvel direkte som indirekte omkostninger. Sikr stærk forankring i topledelsen. kombiner teknologikræfter med ledelsesmetoder, og opbyg en ledelsesmodel for styring, som understøttes af et værktøj til synliggørelse af kompleksitetskonsekvenser i værdikæden. kend dine interessenter og byd dem op til dans løbende. / Noter 1 Capitalizing on complexity, IBM, 2010, link: public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/gbe03297gben/gbe03297gben.pdf 2 Confronting complexity, KPMG & Lighthouse Global, 2011, link: https://www.kpmg.com/ee/en/issuesandinsights/articlespublications/documents/confrontingcomplexity.pdf 3 How much does Complexity really cost?, A.T. Kearney, 2011, Reprinted with permission in DILForientering April Cultivating smart complexity, A.T. Kearney, 2011, Reprinted with permission in DILForientering April How much does Complexity really cost?, A.T. Kearney, 2011, Reprinted with permission in DILForientering April DILForientering oktober 2011 ÅrGANG 48

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet

Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet fokus: complexity management Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet Danske virksomheder oplever i disse år en stigende grad af kompleksitet i forsyningskæden. Men hvad skaber størst

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

RUSLAND RYKKER NÆRMERE

RUSLAND RYKKER NÆRMERE RUSLAND RYKKER NÆRMERE Konference torsdag den 30. oktober 2008 i DI Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, København V Rusland er et nærmarked med en kolossal efterspørgsel og en stærk vækst. Mange

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Rubiks kube = supply chain kompleksitet

Rubiks kube = supply chain kompleksitet KLUMMESKRIBENT: Henrik Knak, partner i SCOPTI Management Consulting og Uffe Nørtoft, konsulent i SCOPTI Management Consulting. Rubiks kube = supply chain kompleksitet Kompleksitet er en voksende udfordring

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent?

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent? Intelligent Logistik Hvornår er logistik intelligent? Præsentation for Hub North 9. januar 2012 LOGIMATIC Gruppen International ingeniør- og softwarevirksomhed Leverer markedsledende løsninger til udvalgte

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Få overblik over virksomhedens lønsomhed

Få overblik over virksomhedens lønsomhed Session C3 Få overblik over virksomhedens lønsomhed V/ Thomas Varan, Salgschef, EG Business Analytics 1 Hvad er ABC? Kilde: http://www.pnbukh.com/activity_based_costing-10122.htm 2 Lønsomhedsmåling Direkte

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Movia kører med IBM Cognos-teknologier

Movia kører med IBM Cognos-teknologier IBM Business Partner Case Study kører med IBM Cognos-teknologier Oversigt Udfordring Styringen af økonomien i 600 offentlige busruter og otte toglinjer i region Sjælland og Hovedstaden i Danmark er en

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Logistikkens dag 2. december 2013

Logistikkens dag 2. december 2013 Logistikkens dag 2. december 2013 Simuleringsmodeller til optimering af produktion og logistik Poul Mose Johansen Kort om Integrate Vi er et kompetent team bestående af 6 konsulenter med lang uddannelsesmæssig

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker!

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Tænk på sidst du købte noget meget dyrt! Købte du det der var mest logisk? Er du sikker? Ville den sælger du fravalgte være enig? Kunden og

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen Kvægkongres Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen 27 February 2014 1 EMG & Innovation/Marketing board Et stærkt lederskab kan External view on how

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Velkomst og praktiske informationer. Jacob Herbst Søborg, 23. maj 2013

Velkomst og praktiske informationer. Jacob Herbst Søborg, 23. maj 2013 Velkomst og praktiske informationer Jacob Herbst Søborg, 23. maj 2013 Dubex A/S - Profil Specialister i og laver kun it-sikkerhed siden 1997 Ca. 50 medarbejdere i København og Århus - over 2/3 arbejder

Læs mere

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes!

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! Velkommen Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing Nysgerrighed fører til udforskning

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

DEN GODE KONSULENTPROFIL

DEN GODE KONSULENTPROFIL DEN GODE KONSULENTPROFIL C O M P L I A N C E S E R V I C E S F O R L I F E S C I E N C E S COMPLIANCE SERVICES FOR LIFE SCIENCES Kort om Genau & More: Vi er en konsulentvirksomhed der yder højt specialiseret

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Temadag om socialøkonomi. BL 22 januar 2015 Lars Jannick Johansen

Temadag om socialøkonomi. BL 22 januar 2015 Lars Jannick Johansen Temadag om socialøkonomi BL 22 januar 2015 Lars Jannick Johansen Hvorfor er vi her? Den Sociale Kapitalfond Management ApS 23/01/15 1 Den Sociale Kapitalfond Management ApS 23/01/15 2 Den Sociale Kapitalfond

Læs mere

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 Carsten Nørgaard IT-direktør Værdipapircentralen A/S SAS CIO Torsdag d. 15. maj 2008 Hvem er VP? Markedsejet Markedsdrevet

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Asset management forbedring med GAP analyse

Asset management forbedring med GAP analyse Asset management forbedring med GAP analyse Erik Helms Nielsen, direktør DDV konference 2014: Asset management i Introduktion Erik Uddannelse og kurser: Civilingeniør, DTU HD, CBS EMBA, CBS EFNMS Maintenance

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer Økonomistyringssystemer i virksomheder - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer genda Nutidens lønsomhedsfokus 1. Dækningsbidraget 1. Hvordan frembringes

Læs mere

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst

EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst EffectMakers Business Management System - supporterer profitabel vækst Customer Business Planning Profitabel vækst med dine kunder DLF Netværkstræf Comwell, Kolding Dato: 14. Juni 2012 EffectMakers: Henrik

Læs mere

Krise som brændende platform

Krise som brændende platform Krise som brændende platform Med udgangspunkt i en innovations og ledelses undersøgelse: Konklusion på undersøgelse blandt danske virksomheder Innovation som vækst motor Ledelses stilens indflydelse på

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020" De usikre! Demographic development

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020 De usikre! Demographic development De usikre! Verden, Give me virksomheder, direction! kompetencer og Erhvervsskoler frem mod 2020" Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed

Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed Spørgeskema til evaluering af virksomhedens modenhed Med fokus på øget vækst og større konkurrencekraft FORMÅL: Dette spørgeskema har til hensigt at identificere virksomhedens modenhed indenfor vigtige

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemandingsplanlægning i opnås den optimale fordeling af medarbejderressourcerne i forhold til virksomhedens produktions-, job- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKATION AF OPGAVER DER SKAL LØSES OG HVORNÅR

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen

ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI. Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Tillidsrepræsentant Bjarne Kirkeby Fabrikschef Bent Nielsen ET MODERNE LØNSYSTEM, DER STYRKER VIRKSOMHEDENS STRATEGI Lidt om A/S Vestfrost Baggrunden

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Nye ledelsesprincipper og -systemer

Nye ledelsesprincipper og -systemer e-bog KAPITEL 2 Nye ledelsesprincipper og -systemer Balanced scorecard blev oprindeligt udviklet som et integreret præstationsmålingssystem, og det er med det fokus, mange af de første virksomheder tog

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR 19. marts 2015 FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR STRATEGISK VÆRDIKÆDE UDVIKLING SÅDAN UDVIKLER DU SAMMEN MED KUNDERNE Benny Madsen bm@valcon.dk +45 2027 8280 INDHOLD KORT OM VALCON STATUS PÅ VÆRDIKÆDEUDVIKLING

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere