Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning"

Transkript

1 Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Korfundamentsgrøften, A53, af den middelalderlige kirke i Arløse Næstved Museum

2 NÆM 2007:156 Arløse Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, tidl. Sorø Amt. Matr. 17a, Arløse by, 4262 Sandved. Sted nr Fig. 1. Oversigtskort over området omkring Arløse. Kort fra

3 Resumé Ved undersøgelsen lykkedes det at finde kirketomten, kirkegården og dennes nogenlunde afgrænsning samt en del bebyggelsesspor fra middelalder og nyere tid og to brandgrave muligvis fra bronzealderen. Forhistorie Næstved Museum havde før kommunesammenlægningen i 2007 og dermed også før Fuglebjerg Kommune kom under museets ansvarsområde kendskab til tre ødekirker i henholdsvis Bøgesø (Everdrup Sogn) samt Ladby og Vridsløse (Herlufsholm Sogn). Med det nytilkomne ansvarsområde fulgte oplysninger om en ødekirke i Arløse, hvis placering imidlertid var ukendt. Det blev derfor besluttet, at museet som en del af sin forskning og formidling i skulle forsøge at lokalisere kirketomten ved en kortvarig arkæologisk undersøgelse efter aftale med ejer og forpagter af den jord matr. 17a, hvor man mente, at kirketomten lå. I efteråret 2007 henvendte detektorfører Maibritt Thomsen sig tillige på museet med en række metal og keramikgenstande opsamlet på stedet. D. 20. november 2007 blev dette fulgt op af en besigtigelse af museumsleder Palle Birke Hansen, museumsinspektørerne Birgitte Borby Hansen og sammen med Maibritt Thomsen og lokalhistoriker H.J. Heegaard. Fig.2 På besigtigelse en grå novemberdag i vinteren Foto, Næstved Museum.

4 Navnet Arløse er sammensat af to led, henholdsvis ʺarʺ og ʺløseʺ. Efterleddet ʺløseʺ betyder lysning, mark med eng, græsgang eller måske et dalstrøg. Endelsen hører til blandt de ældste og kan henføres til tiden omkring e. Kr. Det første led ʺarʺ er formentlig en terrænbeskrivelse eller et gammelt navn på Arløsebæk. Landsbyen optræder første gang i de skriftlige kilder omkring år 1370, da den nævnes i Roskildebispens Jordebog. I Arløse lå der indtil 1562 en kirke, der var blevet grundlagt i den tidlige middelalder. Kirken var anneks til kirken i Førslev, men det lille sogn Arløse formåede efter Reformationen i 1536 ikke længere at udrede midler til at holde præst. Samtidig søgte sognets befolkning over til Førslev kirke, der havde bedre forhold. Derfor blev det besluttet at nedrive kirken ved kongebrev af 31. august Ornamenter, klokker, kalk, sten og tømmer skulle genbruges til Førslev kirkes forbedring. Men Førslev kirke fik højst sandsynligt ingen materialer i hvert fald blev kirken ikke udvidet i anden halvdel af 1500 tallet. I ældre bygninger i Arløse har man kunnet finde munkesten så kirken blev sandsynligvis fordelt i landsbyen. Arløse blev udskiftet omkring 1794 ved en såkaldt stjerneudskiftning. Der er ikke tidligere registreret fortidsminder i eller omkring Arløse. Administration Administrativ korrespondance: Se museets sag NÆM 2007:156. Der er dog ikke mange sagsakter, idet undersøgelsen blev foretaget på museets eget initiativ og meget er aftalt pr. telefon med ejer og forpagter. Der blev ikke lagt budget forud for undersøgelsen. Undersøgelsen fandt sted fra tirsdag d. 2. september til fredag d. 12. september. Museumsinspektør og arkæolog var daglig leder. Arkæolog Kasper W. Stjernqist var assistent. Desuden gennemgik detektorførere Maibritt Thomsen og Peter Henriksen arealet i perioden. Ansvarlig leder var museumsinspektør Birgitte Borby Hansen. Undersøgelsen blev bekostet af Næstved Museum og foretaget på eget initiativ efter aftale med ejeren, Harry Olsen, Hindholmvej 29, Arløse, 4262 Sandved, tlf samt forpagter Steen Sørensen, Hindholmvej 24, Arløse, 4262 Sandved, tlf HRJ Service leverede skur og toilet samt maskinkraft. Harry førte den 7,5 tons store gravemaskine.

5 Terræn, topografi og undergrund Arløse ligger i den sydlige del af Førslev Sogn sydvest for Førslev. Området er her præget af jævne bakkeformer, hvorover der er strøet en række små vandhuller. Jorderne har mod sydøst en særdeles god lerbund, men ellers er de af noget mere jævn bonitet og ringest i den nordlige del af sognet. Arløse ødekirke har ligget på et højt punkt syd for landsbyen nordvest for en dalsænkning med et åløb og med vid udsigt over landskabet. Fra stedet kan man i klart vejr se såvel Førslev Kirke som Hyllinge Kirke. Fig. 3. Oversigtsfoto af udgravningen set fra øst. Herfra fornemmer man tydeligt at terrænet stiger mod vest. Foto, Næstved Museum. Muldlaget er kun ca cm tykt på det højeste punkt på bakken dvs. i felt 1 og den vestlige halvdel af felt 2, mens de østligere liggende felter har et muldlag på ca cm. Længere mod øst skal muldlaget være endnu tykkere jvf. landmanden, der forpagter jorden. Der er tydeligvis sket en vis erosion af jord ned i dalsænkningen fra toppen af bakken. Gravene lå i flere tilfælde umiddelbart under mulden, og derfor har det tynde muldlag på den vestlige del af kirkegården haft betydning for bevaringen af skeletterne. På denne del var skeletter derfor ikke særlig velbevaret pga. ploven, der endvidere havde lavet tydelige spor i undergrunden.

6 Undergrunden var hovedsagelig grågul og meget leret, hvilket besværliggjorde udgravningen af skeletterne. Knoglerne var endvidere meget dårligt bevaret og porøse pga. den lerholdige undergrund. Målesystem Alle grøfter blev indmålt med totalstation af Landmålergården torsdag d. 4. september efter målesøm udsat i grøfterne. Desuden indmålte Landmålergården de ca. 20 grave, der var erkendt pt. samt korets fundamentsgrøft. Se vedlagte kort (bilag 1). Metode Formålet med undersøgelsen var at finde Arløse ødekirke, hvis eksakte placering ikke var helt kendt. Man vidste blot, at kirken måtte ligge syd for byen på bakken ved matr. 17a. Ved rekognoscering på stedet vinteren 2007 sås et markant parti på marken med meget mørk jord, der viste, at her var omsat meget organisk materiale. Tillige kan man på højderyggen finde mængder af teglfragmenter og keramikstumper i overfladen. Der er med detektor fundet en del metalgenstande fra nyere tid på stedet. Undersøgelsen skulle altså fastslå, hvor på bakken kirken havde ligget. Med gravemaskinen udlagdes først en grøft nær landsbyen fra vest mod syd (felt 4). Efter et godt stykke uden spor af kirke eller kirkegård udlagdes en grøft ca. midt fra den første grøft i nord sydlig retning (felt 3). Her dukkede pludselig skeletdele op. Det blev besluttet af forsøge med en grøft med vest (felt 1). Her fandtes endelig rester af kirken. Herefter forsøgtes kirke og kirkegården afgrænset vha. en række grøfter (felt 1 samt fortsættelse af felt 3). Der blev trukket så meget muld af som muligt indenfor de 6 timer, der var sat af til maskinkraft. Fig. 4. Arbejdsfoto. Kirkens kor er netop lokaliseret. Foto., Næstved Museum.

7 Alle synlige skeletter eller dele heraf blev hjemtaget, i alt 8 stk. Skeletterne blev pga. tidsnød hasteudgravet, hvilket ses både af knoglernes bevaringsstand (de var generelt meget dårligt bevarede og lå i undergrundsler, der var svær at få knoglerne op af) samt beskrivelserne. Fig. 5. Skeletterne var generelt dårligt bevaret pga. dårlige bevaringsforhold samt pga. ploven, der har pløjet mange skeletdele bort. Foto Kasper W. Stjernqvist, Næstved Museum. Alle anlæg er blevet tegnet i 1:50 og beskrevet. Der er blevet taget oversigtsfotos samt fotos af især korets fundamentsgrøft, optagne skeletdele samt brandgravene. Kortes fundamentsgrøft blev som det eneste snittet for at se dybden af denne. Alle grøfter blev indmålt med totalstation af Landmålergården torsdag d. 4. september efter målesøm udsat i grøfterne. Desuden indmålte Landmålergården de ca. 20 grave, der var erkendt pt. samt korets fundamentsgrøft. Der blev gjort meget få genstandsfund i anlæggene derfor er der mange anlæg med usikker datering/udateret. Efter bearbejdning af genstandsfundene blev fundet en diskette fra Kim Christoffersen i Arkæologi rummet i Grønnegade med en liste over tidligere detektorfund indleveret af Maibritt Thomsen i efteråret Disse er alle registreret med numre fra 1 15, hvorfor der desværre er sket en dobbeltnummerering af flere genstande. Listen ligger i sagsmappen samt i fundæskerne (bilag 2). Resultater Undersøgelsen var vellykket. Det lykkedes at finde kirketomten, kirkegården og dennes nogenlunde afgrænsning samt en del bebyggelsesspor fra middelalder og nyere tid. Desuden blev fundet og optaget to brandgrave, der sandsynligvis daterer sig til yngre bronzealder. Begge anlæg blev hjemtaget til udgravning på Bevaringscenter Næstved. Resultatet kendes endnu ikke ved rapportens afslutning.

8 Kirken Det var forventet, at kirken ville fremtræde som fundamentsrester eller måske plyndrede fundamentsgrøfter af kor og skib samt evt. våbenhus(e) og tårn jvf. udgravningen af Bøgesø ødekirke i Everdrup Sogn for få år tilbage (NÆM1998:103). Dette var ikke helt tilfældet. Kun korets plyndrede fundamentsgrøft (A53) sås i undergrunden, hvorimod der ikke var spor overhovedet af et stenbygget skib endsige stolpehuller fra en trækirke. Nedbrydningen af koret og den resterende kirke har været særdeles effektivt! Der må have været tale om en ret lille og kompakt kirke. Koret var blot ca. 6x6 m i ydermål. Fig. 6. Kirkens kor ses i undergrunden som et plyndret fundamentsgrøft (A53) med muld iblandet tegl og mørtelfragmenter samt trækulsnister. Nedbrydningen har været særdeles effektiv. Forrest anes grav G1. Foto, Næstved Museum I koret lå resterne af en voksengrav (G1, ses på fig. 6) lidt skævt i forhold til fundamentsgrøften (graven kan være ældre en stenkoret) og endvidere overlejrede koret flere ældre begravelser (G1, G2, G2,1, G28 og G29). Konklusionen må derfor være, at Arløse i ældre middelalder blev opført som en trækirke, sandsynligvis med stolper sat på syldsten, idet der ikke sås spor efter nedgravede stolper i undergrunden. På et tidspunkt har man ville ombygge kirken i sten og har som det kendes fra mange andre steder først fået koret opført i sten. Med sten menes her munkesten/tegl, idet der var mange teglfragmenter og teglnister i fundamentsgrøften. Byggeriet er altså igangsat efter ca Der er spor efter afsats til skibet, men denne er aldrig blevet opført i sten. I stedet må man have haft et skib opført i træ eller bindingsværk, evt. med murede tavl, med stolper sat på

9 syldsten. Et ikke ukendt fænomen; det er blot ikke beskrevet i den gængse litteratur om kirkebyggeri! Det må sandsynligvis være en medvirkende årsager til, at kirken blev nedrevet i 1562: Kirken var for lille og bygningen vanskelig at vedligeholde. I og omkring koret fremkom syv anlæg, der tolkes som stolpehuller (A54 A57, A60 A62). Måske A54,A56 og A60 er stolpehullerne fra et lektorie? Eller fra en ældre kirkebygning? Ingen af anlæggene kunne dateres. Fig. 7. Som det eneste anlæg blev kortes fundamentsgrøft snittet. Foto, Næstved Museum. Kirkegården Der fremkom i alt 31 spor af grave (G1 G30) enten i form af synlige skeletter eller blot som nedgravningen i undergrunden. Gravene fordelte sig i syd, især i øst og lidt færre nord for kirken. Dog skal det nævnes, at det også var her felterne tilfældigvis blev udlagt. Der sås ingen grave vest og nordvest for kirken. Det lykkedes i hovedtræk at afgrænse kirkegårdens udstrækning i form af grøfter. I felterne mod sydøst (A118 A121) og nordøst (A116) afsluttedes kirkegården af grøfter muligvis også i øst (A69). Mod vest, sydvest og nordvest iagttoges ingen grøfter. Da der ikke fandtes spor af begravelser på den anden side af disse grøfter, regnes det for sandsynligt at de udgør kirkegårdsafgrænsningen! Fig. 8. Blandt de udgravede skeletter var også en barnegrav G15/A9. Foto Kasper W. Stjernqvist, Næstved Museum.

10 Andre bebyggelsesspor Mellem den nuværende landsby og den nedlagte kirke fremkom massive bebyggelsesspor i form af syldsten (A50) i den nordlige halvdel af felt 1 samt stolpehuller og grøfter i den nordlige halvdel af felt 3 samt i den vestlige del af felt 4. Der blev fundet en del skår af Østersø keramik i denne del af feltet, der således kan tyde på byggeri allerede i ældre middelalder. Måske en stormandsgård knyttet til kirken? På denne del af marken er der tillige opsamlet mængder af middelalder, renæssance og nyere tids keramik samt forskellige metalgenstande, hvilket tyder på en fortsat gårdbebyggelse op i nyere tid. Landmanden, der ejer jorden, fortalte under udgravningen, at han her gennem årene har pløjet mængder af små og store sten op på netop dette sted disse må tolkes som sten fra brolægning og fra syldsten eller fundament. Fig. 9. I Danmarks Kirker ses et lille kortudsnit med Arløse by fra 1786 (1805). Her ses to gårde, der sandsynligvis ligger på dette sted (vanskeligt at se, da bebyggelsen i Arløse har ændret sig en del siden da). Fra Danmarks Kirker, Sorø Amt, bd. 7. Fig. 10. På kort fra ligger der en gård på marken umiddelbart øst for kirketomten. Kort fra Kort og Matrikelstyrelsen. Umiddelbart sås der ikke spor af denne gård ved undersøgelsen.

11 Fig. 11. Gården øst for kirken er forsvundet på kortet fra Her med nuværende matrikler. Kort fra Kort og Matrikelstyrelsen. Brandgrave Mellem sporene efter gårdbebyggelse og kirkegården lå to brandgrave indeholdende keramik og fragmenter af knogler (A109 og A110) fra yngre bronzealder. Disse sætter på fin vis bosættelsen omkring Arløse ind i en større sammenhæng og rækker længere bagud i tid end jernalderen, hvortil navnet Arløse kan datere sig. Fig. 12. Nordøst for kirkegården fremkom to brandgrave fra yngre bronzealder. Foto Kasper W. Stjernqvist, Næstved Museum. Undersøgelsen blotlagde kun dele af kirkens samt kirkegårdens oprindelige udstrækning. Samtidig var det ikke muligt at nå at udgrave og analysere de fremkomne anlæg, hvorfor nogle tolkninger kan være usikre. Alligevel må det siges, at denne lille undersøgelse har bragt mange overraskende oplysninger om den forsvundne kirke og bebyggelsen umiddelbart op af denne.

12 Fremtid Fra 2004 foreligger en bevarende lokalplan for Arløse (Lokalplan nr. 511), der bl.a. udpeger en række arealer, som kan udstykkes. Delområde C udgør mere eller mindre hele det område, hvor undersøgelsen blev foretaget. Museumslovens bestemmelser er ikke nævnt i lokalplanen! Men det er nævnt, at kirken muligvis er at finde på matr. 17a. Hvis området på et tidspunkt ønskes udstykket og bebygget bør hele området pga. de massive anlægs og gravfund totaludgraves. Alternativt kan man vælge at flytte den planlagte bebyggelse, således at det ikke kolliderer med kirkegårdsarealet. Lokaliteten er stærkt dykningstruet på visse steder. Da, der ikke er bevaret bygningsrester kan arealet ikke fredes, men der bør arbejdes for en friholdelse for dyrkning/braklægning således at der kan finde en beskyttelse sted af kirketomten og den omliggende kirkegård. Evt. bør der foretages yderligere prøvegravninger for at præcisere kirkens og kirkegårdens udstrækning mod nord og vest. Ligeledes bør de øvrige tilbageværende delområder B og D også undersøges. Her vurderes, at der vil være stor risiko for at støde på fortidsminder i form af gårdtomter eller andet fra jernalder, vikingetid, middelalder og renæssance. Næstved d. 17. december. Museumsinspektør, arkæolog

13 Anlægsliste Anlæg Hovedgrupp Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af e Kampagne: A1 Grav Jordfæstegra Middelald T2 v, Trækiste er A2 Grav Jordfæstegra Middelald T2,T4 v er A3 Grav Jordfæstegra Middelald T4 v er A4 Grav Jordfæstegra Middelald T4 v er A5 Grav Jordfæstegra Middelald T1 v er A6 Grav Jordfæstegra Middelald T1,T2 v er A7 Grav Jordfæstegra Middelald T1 v er A8 Grav Jordfæstegra Middelald T1 v er A9 Grav Jordfæstegra v Middelald er A10 Grav Jordfæstegra Middelald T4 v er A11 Grav Jordfæstegra Middelald T4 v er A12 Grav Jordfæstegra Middelald T4 v er A13 Grav Jordfæstegra Middelald T4 v er A14 Grav Jordfæstegra Middelald T4 v er A15 Grav Jordfæstegra Middelald T4 v er A16 Grav Jordfæstegra Middelald T4 v er A17 Grav Jordfæstegra Middelald T4 v er A18 Grav Jordfæstegra Middelald T4 v er A19 Grav Jordfæstegra Middelald T4 v er A20 Grav Jordfæstegra Middelald T4

14 v er A21 Grav Jordfæstegra Middelald T4 v er A22 Grav Jordfæstegra v Middelald er A23 Grav Jordfæstegra Middelald T3,T4 v er A24 Grav Jordfæstegra Middelald T3 v er A25 Grav Jordfæstegra Middelald T3 v er A26 Grav Jordfæstegra Middelald T3 v er A27 Grav Jordfæstegra Middelald T3 v er A28 Grav Jordfæstegra Middelald T3 v er A29 Grav Jordfæstegra Middelald T5 v er A30 Grav Jordfæstegra Middelald T5 v er A50 Kulturlag Kulturlag Nyere tid T1 (1661 ) A51 Afgrænsning Grøft Udateret T1 A52 Stolpehul Stolpehul Udateret T1 A53 Bygningsdel Fundament Middelald T2,T4 er A54 Stolpehul Stolpehul Udateret T2 A55 Stolpehul Stolpehul Udateret T2 A56 Stolpehul Stolpehul Udateret T2 A57 Stolpehul Stolpehul Udateret T2 A58 Grube Grube Udateret T2 A59 Grube Grube Udateret T2,T4 A60 Grube Grube Udateret A61 Stolpehul Stolpehul Udateret T2 A62 Stolpehul Stolpehul Udateret T2 A63 Kulturlag Kulturlag Middelald T1,T4 er A64 Afgrænsning Afgrænsning Middelald T1 er A65 Grube Grube Udateret T1 A66 Kulturlag Kulturlag Middelald er A67 Grube Affaldsgrube Udateret T4

15 A68 Grube Trækulsplet Udateret T4 A69 Afgrænsning Grøft Udateret T4 A70 Grube Grube Udateret T4 A71 Afgrænsning Grøft Udateret T4 A72 Stolpehul Skillevægssto Udateret T4 lpehul A73 Afgrænsning Grøft Udateret A74 Stolpehul Stolpehul Udateret T4 A75 Kulturlag Kulturlag Udateret T4 A76 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A77 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A78 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A79 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A80 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A81 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A82 Afgrænsning Grøft Udateret T3 A83 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid, efterkrigst iden A84 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A85 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A86 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A87 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A88 Ildsted Ildsted Udateret T3 A89 Afgrænsning Grøft Udateret T3 A90 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A91 Afgrænsning Grøft Udateret T3 A92 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A93 Afgrænsning Grøft Udateret T3,T6 A94 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A95 Sten Sten Udateret T3 A96 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A97 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A98 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A99 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A100 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A101 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A102 Grube Grube Udateret T3 A103 Grube Affaldsgrube Udateret T3,T6 A104 Vandteknisk anlæg Dræn Nyere tid, efterkrigst iden A105 Grube Affaldsgrube Udateret T3 T3 T3,T6

16 A106 Grube Grube Udateret T3 A107 Grube Koge Oldtid T3 /ildgrube A108 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A109 Grav Brandgrav, Oldtid T3 Ligbrænding sgrube A110 Grav Brandgrav, Oldtid T3 Ligbrænding sgrube A111 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A112 Grube Koge Udateret T3 /ildgrube A113 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A114 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A115 Stolpehul Stolpehul Udateret T3 A116 Afgrænsning Grøft Middelald er A117 Kulturlag Kulturlag Middelald T5 er A118 Afgrænsning Grøft Udateret T5 A119 Afgrænsning Grøft Udateret T5 A120 Afgrænsning Grøft Udateret T5 A121 Afgrænsning Grøft Middelald T5 er A122 Stolpehul Stolpehul Udateret T5 A123 Stolpehul Stolpehul Udateret T5 A124 Grube Grube Udateret T5 A125 Afgrænsning Grøft Middelald T5 er A126 Grube Grube Udateret T5 A127 Grube Grube Udateret T5 A128 Stolpehul Stolpehul Udateret T5 A129 Kulturlag Kulturlag Nyere tid, T5 efterkrigst iden A130 Grube Grube Udateret T5 A131 Stolpehul Stolpehul Udateret T6 A132 Stolpehul Stolpehul Udateret T6 A133 Stolpehul Stolpehul Udateret T6 A134 Stolpehul Stolpehul Udateret T6 A135 Grube Grube Udateret T6 A136 Stolpehul Stolpehul Udateret T6 A137 Grube Grube Udateret T6

17 A138 Grube Affaldsgrube Udateret T6 A139 Dyrkningssp Dyrkningssp Udateret T6 or or A140 Stolpehul Stolpehul Udateret T6 A141 Afgrænsning Tofteskel Udateret T6 A142 Stolpehul Stolpehul Udateret T6 A143 Stolpehul Stolpehul Udateret T6 A144 Stolpehul Stolpehul Udateret T6 A145 Stolpehul Stolpehul Udateret T6 A146 Stolpehul Stolpehul Udateret T6 A147 Afgrænsning Tofteskel Udateret T6 A148 Afgrænsning Grøft Udateret T6 A149 Grube Grube Udateret T6 A150 Grube Grube Udateret T6 A151 Grube Grube Udateret T6 A152 Grube Grube Udateret T6 Anlægsbeskrivelse A1 Grav, Jordfæstegrav, Trækiste, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G1. Skeletdele hjemtaget. Gråbrunt let leret muld iblandet gulbrunt leret undergrund. Laget er heterogent. Indeholder enkelte tegl og mørtelnister. Skeletdele er blottet, men optaget og hjemtaget. Få spor af trækiste i østenden. Nedgravningen er delvis tydelig, muligvis har ploven fjernet dele af gravens spor. Overkroppen er delvis forsvundet ligesom spor af graven. Nedgravningen og skelettet ligger skævt placeret i forhold til koret (og kirken). Tolkning og datering: Grav G1. Ældre end kor og skib, muligvis fra ældre forgænger? Tidlig middelalder? T2 0/14,0/25 A2 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G2. Skeletdele hjemtaget. Gråbrunt let leret muld iblandet gulbrunt leret undergrund. Laget er heterogent. Indeholder trækulsnister, lidt mørtel og teglnister. Laget overlejret af A53, korfundamentet. Kranie er synligt optaget og hjemtaget. Nedgravningen er synlig. Tolkning og datering: Grav G2. Oprindeligt synes graven at kunne ses øst for korgrøften, men dette viste sig senere ikke at være tilfældet. I stedet tolkes dette anlæg nu som endnu en grav. Middelalder. T2,T4

18 0/15,0/26 A3 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G3. Skeletdele hjemtaget. Gråbrunt, let leret muld. Heterogent. Blandet med undergrundsler. Indeholder tegl og mørtelnister. Indeholder knogler. Hjemtaget. Tolkning og datering: Grav G3. Middelalder. T4 0/30 A4 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G7. Gråbrunt let leret muld iblandet gulbrunt leret undergrund. Laget er heterogent. Indeholder skeletdele disse er optaget og hjemtaget. Muligvis er hele anlægget ikke fremdraget, idet det ligger i kanten af grøften. Der kan derfor være flere skeletdele tilbage på stedet. Tolkning og datering: Grav G7. Middelalder. T4 0/31 A5 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G23. Skeletdele hjemtaget. Fyld af muld med lidt natursten og teglstykker. Heterogent. Indeholder teglnister, mørtelnister og trækulsnister. Graven/knoglerne er noget spredt ud af ploven og kraniet befinder sig ca. 1 m sydligere end resten. Ellers få knogler bevaret. Tolkning og datering: Grav G23. Kan muligvis være to forskellige grave, da der ved østprofilen ses endnu et kranie. Middelalder. T1 0/29 A6 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G25. Skeletdele hjemtaget. Tolkning og datering: T1,T2 0/39,0/40

19 A7 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G24. Skeletdele hjemtaget. Gråbrunt, let leret muld blandet med gulbrunt leret undergrund. Heterogent. Nedgravningen er ikke særlig synlig. Knogler ses i overfladen, da mulden fjernedes. Fragment af trækiste sås. Synlige knogledele hjemtaget den resterende del udenfor feltet fortsat in situ. Tolkning og datering: Grav G24. Middelalder. T1 0/37,0/38 A8 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G26. Skeletdele er hjemtaget. Gråbrunt, let leret muld iblandet gulbrunt undergrundsler. Heterogent. Nedgravningen er ikke synlig, men knogler ses i overfladen. Synlige knogler hjemtaget. Skeletdele udenfor feltet fortsat in situ. Tolkning og datering: Grav G26. Middelalder. T1 0/36 A9 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 3. Indeholder grav G15. Blandet fyld af undergrund og mørkegråt muldjord. Indeholder knogledele. Hjemtaget. Tolkning og datering: Grav G15. Middelalder. 0/32,0/33,0/34,0/35 A10 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G9. Gråbrunt, let leret muld iblandet gulbrunt leret undergrund. Laget er heterogent. Indeholder mørtel og teglnister. Et kranium anes i overfladen ikke hjemtaget. Nedgravning er ikke synlig. Tolkning og datering: Grav G9. Middelalder. T4

20 A11 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G8. Gråbrunt, let leret muld iblandet gulbrunt leret undergrund. Laget er heterogent. Indeholder mørtel og teglnister. Nedgravningen anes. Tolkning og datering: Grav G8. Middelalder. T4 A12 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G10. Gråbrunt, leret leret muld iblandet gulbrunt leret undergrund. Laget er heterogent. Indeholder trækulsnister og mørtelnister samt knoglestumper. Et kranium anes i overfladen ikke hjemtaget! Nedgravningen ses kun svagt. Tolkning og datering: Grav G10. Middelalder. T4 A13 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G2,1. Gråbrunt let leret undergrund. Laget er heterogent. Indeholder enkelte knoglestumper. Graven er tydelig afgrænset. Oprindelig tolket i sammenhæng med G2 deraf nummeret! Overlejres af A53 (korgrøften). Tolkning og datering: Grav G2,1. Middelalder. T4 A14 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G29. Gråbrunt let leret muld iblandet gulbrunt undergrund. Laget er heterogent. Der ses ingen knoglestumper, men anlægget er tydelig afgrænset. Overlejret af A53 (korfundamentet). Tolkning og datering: Grav G29. Middelalder. T4 A15

21 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G28. Gråbrunt leret muld iblandet gulbrunt leret undergrund. Laget er heterogent. Indeholder trækulsnister og knoglestumper (kranium?). Anlægget er tydeligt afgrænset. Måske to grave. Overlejres af A53 (korgrøften). Tolkning og datering: Grav G28. Middelalder. T4 A16 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G21. Gråbrunt leret muld iblandet gulbrunt leret undergrund. Laget er heterogent. Indeholder knoglestumper og trækulsnister. Tolkning og datering: Grav G21. Middelalder. T4 A17 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G22. Gråbrunt leret muld iblandet gulbrunt leret undergrund. Laget er heterogent. Indeholder knoglestumper og trækulsnister. Nordenden af graven er udenfor feltet. Tolkning og datering: Grav G22. Middelalder. T4 A18 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G27. Gråbrunt leret muld iblandet gulbrunt leret undergrund. Laget er heterogent. Indeholder knoglestumper og trækulsnister. Nedgravningen er ikke synlig, bortset fra mod syd. Tolkning og datering: Grav G27. Middelalder. T4 A19 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder

22 Felt 2. Indeholder grav G4. Gråbrunt let leret muld iblandet gulbrunt leret undergrund. Laget er heterogent. Indeholder teglnister og knoglestumper. Nedgravningen svær at skelne fra den omgivende kirkegårdsjord. Tolkning og datering: Grav G4. Middelalder. T4 A20 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G5. Gråbrunt let leret muld iblandet gulbrunt leret undergrund. Laget er heterogent. Indeholder knoglestumper. Nedgravningen ses kun svagt. Tolkning og datering: Grav G5. Middelalder. T4 A21 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G6. Gråbrunt let leret muld iblandet gulbrunt leret undergrund. Laget er heterogent. Indeholder knoglestumper og teglnister. Nedgravningen er svær at skelne fra den omgivne, omrodede kirkegårdsjord. Tolkning og datering: Grav G6. Middelalder. T4 A22 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 2. Indeholder grav G11. Gråbrunt, let leret muld iblandet gulbrunt leret undergrund. Heterogent. Indeholder trækulsnister samt tegl og mørtelnister. Nedgravningen anes. Tolkning og datering: Grav G11. Middelalder. A23 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 3. Indeholder grav G12. Brunt muld. Heterogent. Blandet med undergrundsler. Indeholder tænder og knogler. Anlægget er nogenlunde klart afgrænset. Tolkning og datering: Grav G12. Middelalder.

23 T3,T4 A24 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 3. Indeholder grav G13. Mørkt, ret humøst muld. Heterogent. Blandet med undergrundsler. Få knogler observeret. Indeholder lidt trækulsnister og tegl. Anlægget nogenlunde klart afgrænset. Tolkning og datering: Grav G13. Middelalder. T3 A25 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 3. Indeholder grav G14. Gråt, lettere humøst muld. Heterogent. Blandet med undergrundsler. Umiddelbart ingen knogler at se. Indeholder tegl og trækulsnister. Klart afgrænset. Tolkning og datering: Grav G14. Middelalder. T3 A26 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 3. Indeholder grav G16. Gråt, lettere humøst muld. Heterogent. Blandet med undergrundsler. Indeholder tegl og trækulsnister. Anlægget nogenlunde klart afgrænset. Umiddelbart ingen knogler at se. Tolkning og datering: Grav G16. Middelalder. T3 A27 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 3. Indeholder grav G17. Gråt, let humøst muld. Heterogent. Blandet med undergrundsler. Indeholder trækulsnister. Klart afgrænset. Umiddelbart ingen knogler at se. Tolkning og datering: Grav G17. Middelalder. T3

24 A28 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 3. Indeholder grav G18. Brunt, humøst muld. ret homogent. Indeholder tegl og trækulsnister. I anlægget opsamlet keramik (X45). Tolkning og datering: Grav G18. Middelalder, evt. første halvdel 1500 årene på baggrund af keramikken. T3 X45: Keramik diverse, Nyere tid (1661 ) A29 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 3. Indeholder grav G19. Gråt muld. Heterogent. Blandet med undergrundsler. Indeholder enkelte nister af trækul. Ingen klar afgrænsning. Anlægget ligger i A117. Umiddelbart kun få knogler at se. Tolkning og datering: Grav G19. Middelalder. T5 A30 Grav, Jordfæstegrav, Middelalder Felt 3. Indeholder grav G20. Gråt muld. Heterogent. Blandet med undergrundsler. Indeholder noget tegl og enkelte små sten (under 5cm). Klart afgrænset. Umiddelbart ingen knogler at se. Fund af keramik af Østersøtype (X54). Tolkning og datering: Grav G20. Ældre middelalder? T5 X54: Østersøkeramik, bugskår, Ældre middelalder ( tal) A50 Kulturlag, Kulturlag, Nyere tid (1661 ) Felt 1. Mørkegråt sandet lag af humøst muld. Heterogent. Blandet med undergrund (spættet) og trækul. I laget ses en række på 4 sten. Tolkning og datering: Kulturlag med syldsten. Fund af Østersøkeramik i laget. Dateringen usikker. T1 X50: Østersøkeramik, bugskår, Ældre middelalder ( tal) A51

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udgravning af: Gretbjergvej Øst, Hedensted, Matr. nr.: 19 e og 4 b Ejerlav: Torup Journalnr.: HOM 2407 KUAS 20087.24.02/HOM-0017 År: 2008 Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt:

Læs mere

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.05.07. Kampagne: 01-10-2010. Museets egen sag. Overvågning ved etablering af cykelsti nord for Kirke Skensved.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Bistrup. Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby.

Bistrup. Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby. Bistrup Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby. Undersøgelsens baggrund. I forbindelse med meddelelse om landzonetilladelse for ovennævnte

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.15. Kampagne: 26-05-2014 KUAS nr. 014-7.24.02/SVM-0004 Forundersøgelse til cykelsti syd for Slots Bjergby

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

NÆM 2001:105 Næstved Museum 1 Beretning for prøvegravning af område vest for Sandbyvej, Glumsø. Uge 35, 2001 NÆM 2001:105

NÆM 2001:105 Næstved Museum 1 Beretning for prøvegravning af område vest for Sandbyvej, Glumsø. Uge 35, 2001 NÆM 2001:105 NÆM 2001:105 Næstved Museum 1 Sandbyvej/Glumsø Arkæologisk prøveundersøgelse af område til erhvervsformål vest for Sandbyvej. Matrikel 16b Glumsø by. Som følge af lokalplan GL.E.4.1, Suså Kommune NÆM 2001:105

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM

Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM 1894 KUAS FOR 2003-2123-0296 År: 2004 Indhold

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

Sølunden, Fensmark. Rapport for prøvegravning. J.nr. NÆM 2006:152; KUAS

Sølunden, Fensmark. Rapport for prøvegravning. J.nr. NÆM 2006:152; KUAS Sølunden, Fensmark Rapport for prøvegravning J.nr. NÆM 2006:152; KUAS 2003-2123-1095 Næstved Museum 2006 Sølunden, Fensmark Rapport for prøvegravning forud for bebyggelse J.nr. NÆM 2006:152; KUAS 2003-2123-1095

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49.

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49. HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.03.18. Sb.nr. 49. Kampagne: 06-04-2011 KUAS nr. 2003-2122-1304 Beretning om udgravning af bopladsspor fra sen førromersk

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Kirke Skensved sogn, Tune hrd., Københavns amt., Stednr. 02.05.07 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro april

Læs mere

KTM140 Vestertoften, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 114.

KTM140 Vestertoften, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 114. , Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 4. KUAS nr. 003-1-1094 Beretning for udgravning af 6 fyldskifter: 4 affaldsgruber, 1 kogegrube og 1 diffust lag med keramik. Fund af skaller

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2878, Ørridslevvej 1 Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.: 8t Sted-SBnr.: 160514-83 2 undersøgelsesgrøfter blev anlagt

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr SVM 2003048 HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr. 040203 SVM 2003048, Holtegård Beretning for prøvegravning forud for anlæggelse af stald og gylletank

Læs mere

KNV KUAS

KNV KUAS Forundersøgelsesberetning for KNV 00184 Algestrup, Sædder sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted Nr. 050109-19 KUAS j.nr 2014-7.24.02/KNV- 0014 Beretning for arkæologisk forundersøgelse. Forundersøgelsen

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Beretning for forundersøgelse af Bjerregård etape 2

Beretning for forundersøgelse af Bjerregård etape 2 Beretning for forundersøgelse af Bjerregård etape 2 Udgravningsleder Frederik Callesen Matr. nr.: 3a Ejerlav: Ring By, Ring Sogn: Ring Herred: Tyrsting Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder Af Museumsinspektør Mette Sejr Thomsen Arkæologisk rapport nr. 101, 2007 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse ved Rådbjergvej

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse ved Rådbjergvej mho2006048 Rådbjergvej Stednr. 030706 Jyderup sogn, Tuse herred Region Sjælland Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse ved Rådbjergvej af Bente Juhl Andersen Grunden ved Rådbjergvej med den østlige

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100.

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100. KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.04. Sb.nr. 100. Kampagne: 18-03-2011 KUAS nr. 2011-7.24.02/KØM-0003 I forbindel med anlæggelse af regnvandsbassin

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06.

HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06. HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06. Kampagne: 28-06-2011 KUAS nr.2010-7.24.04/msj-0001 Beretning vedr. forundersøgelse af skovrejsningsområde

Læs mere

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213.

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213. SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.03.06. Sb.nr. 213. Kampagne: 11 01 Foto: Abstrakt Prøvegravning forud for etablering af vandhul i Store Åmosen. Der

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr. 07.01.04. Udført af for, 06.11 2012 07.11 2012, 16.01.2013 Museets j.nr.: MLF00706 KUAS j.nr.: Stednavn:

Læs mere

Arkæologisk Forundersøgelse

Arkæologisk Forundersøgelse Arkæologisk Forundersøgelse KNV00163, Gørslev Voldsted Sogn: Gørslev Herred: Bjæverskov herred Amt: Roskilde Amt, (Tidligere Præstø Amt) Stednr.: 050103 Sb.nr.: 1 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr.

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. ENGGÅRDEN bygherrerapport NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. 2003 2122-1550 1 Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse ved

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Journalnummer: SIM 7/2011 Sted: Kirkebjerggård II SB Stednummer: 13.03.03-217 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Matr. nr.: 3am og 7a

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00260 Karlslunde kirkegård KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0035 Matrikelnummer 16n Karlslunde by, Karlslunde Karlslunde Sogn, Tune Herred, Københavns Amt. Stednummer 020504-58

Læs mere

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid Af museumsinspektør Kirsten Prangsgaard og arkæolog Anne Katrine Thaastrup-Leth Undersøgelsesområdet,

Læs mere

MFG Galaksen, Ølstykke sogn, Ølstykke herred, tidl. Frederiksborg amt. Sted nr Sb.nr. 109.

MFG Galaksen, Ølstykke sogn, Ølstykke herred, tidl. Frederiksborg amt. Sted nr Sb.nr. 109. MFG351-05 Galaksen, Ølstykke sogn, Ølstykke herred, tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.06.07. Sb.nr. 109. Abstract Ved undersøgelsen blev der afdækket en række anlag fra middelalderen. En række stolpehuller

Læs mere

OBM6299 Tomsholm, Krarup sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 38.

OBM6299 Tomsholm, Krarup sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 38. OBM6299 Tomsholm, Krarup sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.04.16. Sb.nr. 38. KUAS nr. 2011-7.24.01/OBM-0018 I forbindelse med projektet "Kloakering i det åbne land" (OBM5544 admin)

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01599 Søndergade 25, Nakskov

Kulturhistorisk rapport for MLF01599 Søndergade 25, Nakskov Kulturhistorisk rapport for MLF01599 Søndergade 25, Nakskov udført af Signe Fog Mogensen for, 17-03-2016 Søndergade 25, Nakskov Museets j.nr.: MLF01599 KUAS j.nr.: 2015-7.24.02/MLF-0032 Stednavn: Søndergade

Læs mere

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55.

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55. TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.02.10. Sb.nr. 55. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af et areal forud for anlæggelse af cykelsti. Abstract Forud

Læs mere

LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.02.05. Kampagne: 26-10- KUAS nr. -7.24.02/LMR-0002 I forbindelse med udstykning til parceller umiddelbart øst

Læs mere

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr.

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved KONVENTHUSET, Roskilde Domsogn ROM 2509 KUAS FOR 2003-2122-1783. Stednr. 020410 KONVENTHUSET Kulturlag, brønd Tidlig middelalder, nyere tid Matr.nr. 339 af

Læs mere

SMV 8366 Præstø Multicenter

SMV 8366 Præstø Multicenter SMV 8366 Præstø Multicenter Prøvegravningsrapport Udarbejdet af arkæolog Jonas Christensen 16.01.2012 Museerne Vordingborg Slotsruinen 1 4760 Vordingborg +45 55 37 25 54 ark@museerne.dk www.museerne.dk

Læs mere

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124.

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124. KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 124. KUAS nr. 2003-2122-1054 Forundersøgelse af byggemodningsfelt på ca 11,6 ha i Munkebo. Prøvegravningen omfattede

Læs mere

VSM Søndersø-området, Asmild sogn, Nørlyng herred, Viborg amt mange KUAS j.nr.:

VSM Søndersø-området, Asmild sogn, Nørlyng herred, Viborg amt mange KUAS j.nr.: VSM 09700 Søndersø-området, Asmild sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130801-mange KUAS j.nr.: 1 Sonderende prøvegravning forud for strukturplan syd for Viborg Søndersø Udført af Mag Art. Kamilla Fiedler

Læs mere

UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 3 ADMINISTRATIVE DATA 3 TOPOGRAFI 3 MÅLESYSTEM 5 UDGRAVNINGSMETODE 5 UNDERSØGELSENS RESULTATER 6

UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 3 ADMINISTRATIVE DATA 3 TOPOGRAFI 3 MÅLESYSTEM 5 UDGRAVNINGSMETODE 5 UNDERSØGELSENS RESULTATER 6 Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM3031 Aalevej, Tørring Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, Tørring By Ejerlav, matrikelnr.: 10fx Sted-SBnr.: 160607-107 KUAS: -7.24.02/HOM-0007 Forud

Læs mere

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen Staderapport for etape 3 Perioden 18/5 til 15/6 2009 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Sb. nr. 13.03.03-204 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0018 Sted: motorvejen Pankas-Funder Matr. nr.: 2s Funder

Læs mere

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund...

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund... VSM 09819 Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130810-209 KUAS j.nr.: 2011-7.24.04/VSM-0001 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning Udført af Sanne

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen Resumé En arkæologisk udgravning af affaldsgruber og stolpehuller inden for et knapt 100 m 2 stort udgravningsfelt

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere