Uanmeldt tilsyn 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn 2013"

Transkript

1 Område: Driftssekretariatet Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: Dato: 14. februar 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen Telefon: Uanmeldt tilsyn 2013 Center for Børn og unge, Region Syddanmark. Afdeling Egely, 5580 Nr. Åaby Adresse: Søndergårdsvej 9 Hjemmeside: Uanmeldt tilsyn foretaget den 14. februar Tilsynsførende: Specialkonsulent Hege Margrethe Grunnet og socialfaglig konsulent Else Pedersen 1. Kort om tilbuddet. Ungdomsinstitutionen Egely er en sikret døgninstitution, der er oprettet efter Servicelovens 67, som tilbyder pladser til unge mellem 15 og 18 år. Egely består af en sikret afdeling med i alt 14 pladser til unge mellem 15 og 18 år og dertil kommer en særlig sikret afdeling med 5 pladser. I alt 19 pladser. De sikrede pladser befinder sig sammen med den særligt sikrede afdeling og institutionens administration ved Nr. Åby. Egely er landsdækkende og har et integreret skole/værkstedstilbud. Eglys målgruppe er unge fra hele landet såvel unge mænd som unge kvinder i aldersgruppen år med en eller flere personlige/adfærdsmæssige problemer, og hvor der i de fleste tilfælde er tale om varetægtsfængslede i surrogat (jf. retsplejelovens 765). Andre unge har (jf. straffelovens 74a) en ungdomssanktion og skal have ophold i lukket regi i en periode. Endvidere anbringes nogle få unge på baggrund af farlighedskriteriet for at afværge, at den unge får skadet sig selv eller andre, eller der kan være tale om pædagogisk observation. Tilsynet har besøgt afdelingen på Søndergårdsvej. 2. Tilsynets generelle indtryk af tilbuddet.

2 Egely er i en periode med store organisatoriske ændringer i forbindelse med centerdannelse og ny ledelse. Det er tilsynets indtryk, at der er en positiv tilgang til disse ændringer. De bygningsmæssige faciliteter er rummelige og giver mulighed for værkstedsaktiviteter, motion m.v. Tilsynet har set på magtindberetninger, og det er tilsynets indtryk, at der er fokus på anvendelse af magt. Tilsynet har fremsat en anbefaling vedrørende opfølgning af unge, der overværer en magtanvendelse samt anbefaling af kvalitetssikring af medicinhåndteringsopgaven. Tilsynet har også fremsat en anbefaling vedr. servicedeklarationen, således at alle medarbejdergrupper fremgår af servicedeklarationen. Der er blevet spurgt til opfølgning til tidligere anbefalinger, som er blevet fremsat inden der skete et lederskifte på Egely. Tilsynet har anbefalet, at den nye ledelse forholder sig til disse anbefalinger. 3. Anbefaling til kvalitetssikring og -udvikling. Til videre kvalitetssikring og -udvikling anbefaler tilsynet: - At man fremadrettet sikrer, at de unge ikke skal overvære en magtanvendelse. Hvis det ikke er muligt, så at skærme den unge, som skal have en hurtig opfølgning på episoden. - At der straks implementeres en registreringspraksis af utilsigtede hændelser (både i DPSD og Bostedssystemet). - At der strammes op om, at nøglerne til medicinboksen opbevares i et aflåst rum. - At servicedeklarationen tilrettes, så den faktiske medarbejdersammensætning fremgår tydeligt, idet pædagoger og omsorgsmedhjælpere aktuelt fremstår som omsorgsmedarbejdere i en samlet gruppe. - At Egelys nye ledelse forholder sig til tilsynets tidligere anbefalinger (fra anmeldt tilsyn 2011). 4. Evt. bemærkninger fra centerledelsen, afdelingsleder og driftsdirektør, som ikke er indarbejdet. Fra centerledelsen og afdelingsledere: Ingen. Fra driftsdirektøren: Ingen. 5. Fremsendelsesbemærkning til driftsdirektøren. Rapporten fremsendes hermed til videre behandling, idet der herunder henvises til overstående anbefaling. Den 21. juni 2013, ABJ. 6. Fokuspunkter: Tilsynet har i perioden november 2012 august 2013 særligt fokus på utilsigtede hændelser i forhold til sundhedsfaglige opgaver/medicinhåndtering. Dette er også blevet undersøgt ved uanmeldt tilsyn på Egely. 7. Forløb. Tilsynet ankom kl Tilsynet blev modtaget af afdelingslederen, som kontaktede centerchefen og vicecenterlederen. Vicecenterlederen var til et møde ude af huset, men kom og deltog i tilsynet fra kl Side 2 af 8

3 Tilsynet forlod tilbuddet kl.15.30: Deltagere: Vicecenterlederen. Afdelingslederen, leder af sikrede afdeling B + C og projektleder på ART. Misbrugskonsulenten. Samtale med ung mand på sikrede afdeling. 8. Aktuel situation: Beboergruppen/brugergruppen: De unge: Der er plads til 19 unge på Egely. Belægningspct. i december og januar var over 100. På tilsynstidspunktet var der 14 unge mellem 15 og 17 år. 13 unge mænd og 1 ung kvinde. De unge kommer fra hele landet. Placeringen på den særlig sikrede afdeling er ikke betinget af kriminaliteten men af den enkelte unges adfærd. Da der overvejende et unge mænd på Egely, har tilsynet spurgt til om der er et særligt fokus på den ene unge kvinde. Ledelsen fortalte, at personalet har særligt fokus på, at pigen ikke føler sig forulempet af drengene på afdelingen. Der arrangeres særlige pige aktiviteter med det kvindelige personale, så som make up aftener, frisør aftener og Egely har stillet en dvd afspiller til rådighed på pigens værelse, så hun selv kan bestemme hvad hun vil se af aften film og ikke er nødsaget til at skulle se det som drengene vælger. Er der flere piger på Egely på samme tid etableres der en pige gruppe med aktiviteter på tværs af afdelingerne. Det bliver i skole/værkstedstilbuddet også ydet en særlig indsats overfor pigen. Der er en kvindelig multimedie designer ansat som tilbyder pigen særlig undervisning i pige relaterede emner og efter pigens egen interesse. Tilsynet havde en samtale med en ung mand, som har været på Egely i en periode. Han arbejder på værkstedet, hvor de arbejder med knallerter. Han oplyser, at han befinder sig godt ved at være på Egely. Dog er han ikke glad for, at den varme mad bliver serveret om middagen. Faglige problemstillinger: Projekt Andre Valg PAV: Tilsynet havde en drøftelse med misbrugskonsulenten, som fortalte at han har flere samtaler med de unge, når de er ankommet til Egely. Han oplyser, at 80 % - 90 % af de unge har udfordringer med narkotiske stoffer eller er aktive misbrugere (primært af hashrygning). Misbrugskonsulenten fortalte også, at de fleste af de unges kriminelle handlinger er begået under påvirkning af narkotika. De unge tilbydes Projekt Andre Valg - et program på Egely med sigte på at motivere de unge til at fortsætte i reel misbrugsbehandling efter anbringelsen på Egely. Der er for nyligt iværksat et initativ, hvor Egelys misbrugskonsulent tidligt i anbringelsen retter henvendelse til den unges socialrådgiver i kommunen. Programmet sigter efter at motivere den unge til at tale om sit forbrug og deltage i et efterfølgende tilbud om behandling efter opholdet på den sikrede institution. Målet er at skabe positive forandringer i forhold til de vanskeligheder, der ofte følger med et stort forbrug af rusmidler, fx kriminalitet, hvorfor målet med tilbuddet er at reducere kriminel adfærd. Side 3 af 8

4 ART: Der er givet Egely puljemidler til at indkøre projektet (Aggression Replacement Training), og der var 14 trænere (personaler) med, da kurset startede, og nu er der 8 trænere med i projektet. Den unge tilsynet talte med deltog også i ART og var glad for projektet. Tilsynet havde en drøftelse med projektlederen på ART. ART er et kognitivt træningsprogram, som Egely tilbyder anbragte unge. ART-programmet skal hjælpe de unge, så de formår at reducere deres problemadfærd. Det foregår ved, at de under opholdet får trænet deres sociale kompetencer og færdigheder for herved at mindske risikoen for tilbagefald i kriminaliteten. ART består af i alt 30 lektioner, som gives over 10 uger (et vredeshåndteringsprogram på 10 lektioner, et social trænings program på 10 lektioner og moralsk omtanke på 10 lektioner.) ART lektionerne gives efter arbejdstid, og det er frivilligt, om de unge vil deltage. Sikkerhedsmodellen: Udviklingskonsulenten og ledergruppen har beskrevet og arbejdet med sikkerhedsmodellen, og sikkerhedsmodellen er ved at være klar til at komme ud i medarbejdergruppen. Det oplyses, at Egely vil anvende Risikovurderingsværktøj Trafiklyset - rød - gul - grøn. Magtanvendelser: Der har været 36 magtindberetninger i 3. kvartal 2012, hvoraf 2 er registreret på voksenområdet på Egely. Der har været 1 ikke tilladt magt og 1 ikke tilladt isolation, hvor kriterierne for fastholdelse og isolation ikke var til stede. Tilsynet bemærker, at der er sket en stigning i forhold til de tidligere kvartaler. I 1. kvartal var der 25 magtindberetninger, og i 2. kvartal var der 27 magtindberetninger Ledelsen har efterfølgende informeret tilsynet om, at der i 4. kvartal 2012 var 13 magtanvendelser (alle tilladte), og i 1. kvartal 2013 er der indberettet 7 magtanvendelser, hvoraf der er kommet svar på 1, som vurderes at være tilladt magtanvendelse (der var ikke kommet svar vedr. de øvrige 6 indberetninger fra Socialområdets driftsafdeling). Vicecenterlederen oplyser, at der som arbejdsgrundlag på Egely er udarbejdet retningsgivende dokumenter for magtanvendelse, og de retningsgivende dokumenter er blevet implementeret på afdelingerne. Der er en nedskrevet fast procedure for opfølgning på magtanvendelserne, som tilsendes tilsynet. Proceduren er, at der efter et magtindgreb er en opfølgende samtale med den unge, og man bruger derefter magtindberetningen som et pædagogisk redskab ved afdelingsmøderne. Der sker yderligere opfølgning, når magtindberetningen kommer fra behandling i Regionshuset. Egely starter fra marts 2013 med at uddanne egne instruktører i konflikthåndtering, så både vikarer og fast personale får samme undervisning, og man håber, at det kan give et fald i magtanvendelserne. Undervisningen vil fremover indgå som en fast del i Egelys interne uddannelses program. Den unge mand, som deltog i tilsynet, oplyser, at han har set to magtindgreb på afdelingen omkring en ung to dage i træk. Han gav udtryk for, at det personale, der foretog magtindgrebet, var mere konfliktoptrappende end konfliktnedtrappende. Tilsynet har drøftet ovenstående med afdelingslederen og vicecenterlederen, som tog den unge mands oplevelser alvorligt, og de oplyste, at der er samtaler i gang med den pågældende medarbejder, som foretog indgrebet. Af dagsorden til personalemøder, vil der fremover kontinuerligt fremgå et punkt, der hedder opfølgning på magtanvendelser. Side 4 af 8

5 Personalesituationen. Vicecenterlederen oplyser, at personalesammensætningen på hver afdeling er 8 fastansatte personaler med pædagogisk uddannelse og 2-3 medhjælpere uden pædagogisk uddannelse på hver afdeling. Det tilstræbes, at personalet har en pædagogisk uddannelse. Ved nyansættelser har den nyansatte to prøvevagter sammen med fast personale, inden vedkommende starter på almindelig vagt. Afdelingslederen oplyser, at der er sket et fald i indberetninger for sidste kvartal i Tilsynet fik udleveret en oversigt over personale på afdelingerne og deraf fremgår, at der i afdeling A+B+C+D er ansat i alt 23 pædagoger, 4 husassistenter, 30 omsorgsmedhjælpere, 6 døgninstitutions medhjælpere og 2 faglærere. Af servicedeklarationen fremgår det ikke, at der er ansat omsorgsmedhjælpere. Tilsynet har ikke spurgt om omsorgsmedhjælperne har anden relevant uddannelse, eller om de evt. har deltaget i et undervisningsforløb på Egely, og tilsynet opfordrer til, at dette kunne beskrives i servicedeklarationen. Tilsynet fremsætter en anbefaling om, at medarbejdersammensætningen fremgår af servicedeklarationen. De fysiske rammer. Egely er opført i 2004 og ligger i landlige omgivelser vest for Nr. Åby. Byggeriet er tidssvarende og er opført med særligt hensyn til, at det skal fungere som anbringelsessted for unge. Uden for afdelingerne og indenfor den 5 meter høje ringmur er der græsarealer, og der er adgang til udendørsområdet under observation. Der er en hal, som hver afdeling kan benytte 2 gange ugentligt (skemalagt) og de unge melder sig på, hvis de ønsker at deltage i aktiviteter om aftenen på tværs af alle afdelinger. Der er opført en ny aktivitets- og værkstedsbygning i to etager, hvor der er der mulighed for at de unge kan opøve praktiske færdigheder i den tid de er på Egely. På første sal af værkstedsbygningen er der mulighed for undervisning og på medieværkstedet var der produktion af plakater og små malerier. På rundvisningstidspunktet var de unge i stueetagen i gang med at reparere en gammel jeep og nogle knallerter af ældre dato. Der var desuden et snedkerværksted, hvor de unge var beskæftiget med at lave forskellige ting i træ. Overalt på værkstederne var de unge meget optaget af det arbejde de var i gang med, og det er tilsynets opfattelse, at der var en god stemning medarbejdere og de unge imellem. De unges værelser er indrettet med fast inventar i form af seng, bord, stol og hylde. Alle værelser har tv, og de unge kan leje/købe en lille radio. I tilknytning til værelset er der et tilhørende badeværelse. Fællesarealer og gangarealer er placeret rundt om en lille lukket gård. Fællesarealerne er lyse, køkkenet rummeligt, og der er et depotrum. Der er et aktivitetsrum og et undervisningslokale tilknyttet hver afdeling. Tilsynet fik en rundvisning på alle afdelinger, i hallen, i værkstedsbygningen og nogle af kontorerne. Ved rundvisningen var der overalt rent og rydeligt, og på væggen i køkken/alrum hang der tavler med dag-/ugeskemaer for de unge. Driftsforhold. Der er udover centerdannelsen der trådte i kraft fra januar 2013 sket yderligere forandringer på Egely i Forstanderen er ophørt i jobbet, hvorefter viceforstanderen har været konstitueret som forstander. Fra 1. januar 2013 har institutionerne Børnehusene, Specialskolen Storebælt, Møllebakken og Egely dannet det nye Center for Børn og Unge med kontor i Odense. Ledelsen består af 1 Side 5 af 8

6 centerleder og to vicecenterledere. Den ene af de nye vicecenterledere er tidligere konstitueret forstander på Egely. Den nuværende ledelse på Egly er ved centerdannelsen blevet halveret, og består nu af 3 afdelingsledere. Iflg. afdelingslederen og vicecenterlederen har den ændrede struktur ikke medført problemer på afdelingerne. Projekt social kapital har man brugt i forbindelse med den nye centerdannelse, og det har betydet, at personalet har været inddraget i processerne, og det har været en glidende overgang for alle medarbejderne. Der har ifølge ledelsen været en positiv stemning og gejst omkring forandringen og de store faglige udfordringer for de nye ledere. Fokuspunkter: Utilsigtede hændelser i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver: Ledelsen oplyste, at der aktuelt er 4 af Egelys 19 unge, som får medicin. Ledelsen oplyste også, at 15 medarbejdere i øjeblikket har medicinkursus, og Egelys Instruks for medicinhåndtering er en del af introduktionen til medicinhåndteringsopgaven for nye medarbejdere og vikarer. Udviklingskonsulenten arbejder i øjeblikket med at lave en ny instruks. Tilsynet har læst de retningsgivende dokumenter for medicinhåndtering og utilsigtede hændelser. Vedr. de lokale tilføjelser i de retningsgivende dokumenter for medicinhåndtering bemærker tilsynet, at der under dokumentation står anført, at man dokumenterer i afdelingens papirkalender, hvis der er manglende adgang til Bostedssystemet. Tilsynet gør opmærksom på, at man ikke skriver de personfølsomme oplysninger i en fælles kalender. Tilsynet bemærker, at man har en instruks for medicinhandling, og at en ny udgave er under udarbejdelse. Tilsynet opfordrer til overvejelse af, om det er hensigtsmæssig at have både en instruks og retningsgivende dokumenter for medicinhåndtering, eller om instruksens indhold kan skrives ind i retningsgivende dokumenter. Vedrørende de retningsgivende dokumenter for utilsigtede hændelser står der under lokale tilføjelser til skriftlig dokumentation (side 10), at x-drew og Bosted udgør platformen for dokumentation og information. Tilsynet opfordrer til, at man tydeliggør i de retningsgivende dokumenter for de utilsigtede hændelser (lokale tilføjelser til skriftlig dokumentation, at der ikke må gemmes personfølsomme oplysninger på x- drevet). Ifølge vicecenterlederen har der ikke været en systematisk dokumentation af utilsigtede hændelser i De udarbejdede retningsgivende dokumenter (omtales ovenfor) vil ifølge ledelsen være udrullet og implementeret medio april Tilsynet anbefaler, at der straks implementeres en registreringspraksis af utilsigtede hændelser (både i DPSD og Bostedssystemet). I forbindelse med rundvisningen observerede tilsynet medicinopbevaringen. Medicinen opbevares i små vægbokse med lås på hver boks. I boksene opbevares medicinen med navn og CPR nr. på. Nøglerne til boksene opbevares i et andet rum. Ved rundvisningen sad der en nøgle i en af boksene. Side 6 af 8

7 Tilsynet anbefaler, at der strammes op på, om at nøglerne til medicinboksene opbevares i et aflåst rum. Klager Siden sidste tilsyn i 2011 har der været 1 klage i Klagen var fra en forælder til en ung mand, og klagen er besvaret. Der har ligeledes været 1 skriftlig klage på Bovbjerg, og klagen er besvaret, og man ikke har hørt fra klageren siden besvarelsen. 9. Andet Opfølgning på anbefalinger fra uanmeldt tilsyn 9. august 2012 (Projektafdelingen og Søndergårdsvej 9, Nr. Aaby): - Tilsynet anbefaler, at der indføres en rutine, som sikrer, at medicinkortet, som opbevares sammen med den unges doseringsæsker, altid er ajourført, og kun indeholder oplysninger om aktuel medicin (ingen overstregninger o.lign.). Opfølgning: Vicecenterlederen oplyser, at der er igangsat en proces omkring hele håndteringen af medicinopbevaring, dosering og udlevering. Gennem uddannelse af en ekstra medicinansvarlig medarbejder. Denne medarbejder vil så som en naturlig del af dennes kompetenceudvikling få denne opgave. Indtil dette er effektueret, vil afdelingslederen have særligt fokus på at sikre sammenhæng mellem medicinkort, doseringsæsker og den unges aktuelle medicin.. - Tilsynet anbefaler, at der nedskrives en procedure for opfølgning på magtanvendelser. Opfølgning: Ledelsen har beskrevet deres procedure for opfølgning på magtanvendelse, som følger: Tilstedeværende personale tager en personlig samtale med den unge, hvor det sikres, at den unge forstår, at der er mulighed for samtale og støtte. Samme dag, hvor indgrebet fandt sted, spørger personalet fra den pågældende afdeling den unge, hvordan magtanvendelsen blev oplevet og hændelsen gennemgås trin for trin. Det drøftes, hvordan hændelsen kunne være undgået. Den unges bemærkninger og forslag noteres i skemaet eller i et separat referat, der gemmes i den unges dokumenter i Bosted. De berørte medarbejdere tilses af kolleger og afdelingsleder og episodens aspekter drøftes. Dels for at forebygge fremtidige magtanvendelser og for at undersøge, hvordan medarbejderne reagerer på indgrebet. Afdelingsleder for de berørte medarbejdere indkalder til en samtale om hændelsesforløbet. Afdelingsleder for de berørte medarbejdere gennemgår hændelsen trin for trin og hvordan magtanvendelsen blev oplevet. Det drøftes, hvordan hændelsen kunne være undgået. Medarbejdernes bemærkninger og forslag noteres i et referat af samtalen, som afdelingsleder opbevarer. Magtanvendelser gennemgås af Afdelingsleder og afdelingens øvrige medarbejdere på først kommende p-møde og drøftes og evalueres i Egelys ledergruppe. - Tilsynet anbefaler at der er fokus på at sikre en hensigtsmæssig fordeling mellem pædagogisk uddannet personale og øvrige personalegrupper. Side 7 af 8

8 Opfølgning: Når der indskrives unge i Projektafdelingen, er der, ifølge ledelsen, en klar vurdering af fordelingen af pædagogisk uddannet personale og ufaglærte medarbejdere, inden der tages stilling til, hvem der indkaldes til samtale. - Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en handleplan for det videre arbejde med tilsynets anbefalinger fra det anmeldte tilsyn i januar Opfølgning: I januar 2011 (efter tilsynet fremsatte anbefalingen) et lederskifte, og den nye ledelse kender ikke til at der er udarbejdet en handleplan. Ledelsen fortalte, at Egely de seneste år har arbejdet intenst på at imødekomme Arbejdstilsynets påbud om at bringe tydelighed i opgaven for det pædagogiske personale, samt at skabe bedre forbindelser vertikalt og horisontalt i organisationen. Der findes handleplaner og midtvejsevaluering fra arbejdet med dette påbud, og ledelsen har oplyst, at påbud er imødekommet. Tilsynet anbefaler, at Egelys nye ledelse forholder sig til tilsynets tidligere anbefalinger (fra anmeldt tilsyn 2011). Side 8 af 8

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle Område: Det sociale område Konsulent og Rådgivning Journal nr.: Dato: 5. juni 2012 Udarbejdet af: Gitte Jakobsen E-mail: gitte.jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 2920 1434 Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken.

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding.

Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Det sociale område Handicap- og socialpsykiatriafdelingen 16. februar 2009 09/2464 Side 1 / 5 Uanmeldt tilsyn 2009 Røde kors, Dagcenter og inderhuset Sjællandsvej 3-7, 6000 Kolding. Uanmeldt tilsyn foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2013

Uanmeldt tilsyn 2013 Område: Driftssekretariatet Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18909 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631072 Uanmeldt tilsyn 2013 Center

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012

Uanmeldt tilsyn 2012 Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18892 Dato 8.februar 2012 Udarbejdet af: Lena Nørregaard E-mail: lena.noerregaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 29201041 Uanmeldt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Bihuset, Aflastningen. Bjerregaardsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn 2012 Bihuset, Aflastningen. Bjerregaardsvej i Odense Område: Det sociale område Konsulent og Rådgivning Journal nr.: Dato: 11. juni 2012 Udarbejdet af: Gitte Jakobsen E-mail: gitte.jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 2920 1434 Uanmeldt tilsyn 2012 Bihuset,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009. Skovsbovej

Uanmeldt tilsyn 2009. Skovsbovej Region Syddanmark Den 2. november 2009. Socialområdet, j.nr. 09/13100 Uanmeldt tilsyn 2009 Skovsbovej Uanmeldt tilsyn foretaget den 28. oktober 2009 Tilsynsførende: Faglig konsulent, Mette Zierau Kudsk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Egely Den åbne afdeling Pugholmgård. J.nr. 08/7221. Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl til 13.

Uanmeldt tilsyn Egely Den åbne afdeling Pugholmgård. J.nr. 08/7221. Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl til 13. J.nr. 08/7221 23. april 2008 Uanmeldt tilsyn 2008 Egely Den åbne afdeling Pugholmgård Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl. 11.00 til 13.00 Tilsynsførende: Jette V. Pedersen og Anja Stokholm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2008 Kingstrup bo- og beskæftigelsestilbud Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted.

Uanmeldt tilsyn 2008 Kingstrup bo- og beskæftigelsestilbud Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted. Det sociale område Handicap- og socialpsykiatriafdelingen D. 17. november 2008 08/6992 Side 1 / 5 Uanmeldt tilsyn 2008 Kingstrup bo- og beskæftigelsestilbud Fredehjemsvej 2, 5591 Gelsted. Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012. Autismecenter Holmehøj Holmehøjvej 2A, 5750 Ringe

Uanmeldt tilsyn 2012. Autismecenter Holmehøj Holmehøjvej 2A, 5750 Ringe Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18892 Dato: 17. januar 2013 Udarbejdet af: Hans Peter Lund/Pauline Lunding E-mail: Hans.Peter.Lund@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011

Uanmeldt tilsyn 2011 Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18905 Dato: 10. oktober 2011 Udarbejdet af: Jan Bolvinkel E-mail: Jan.Bolvinkel@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631059 Uanmeldt

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2013

Uanmeldt tilsyn 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftssekretariatet Journal nr.: 10/18911 Dato: 11.07 2013 Udarbejdet af: Martin Rasmussen E-mail: martin.rasmussen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1282 /2920 1282

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18898 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse

Furesø Kommune Ældreområdet. Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn. Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse Furesø Kommune Ældreområdet Notat fra kommunalt anmeldte tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Engstedet 1 3500 Værløse Tilsynsbesøg den 12. maj 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2013

Uanmeldt tilsyn 2013 Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18895 Dato: 25. juni 2013 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012

Uanmeldt tilsyn 2012 Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18873 Dato: 19. december 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 13. maj 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Fredericiaskolen

Uanmeldt tilsyn Fredericiaskolen Den 15.04.2008 j.nr. 08/6768 Uanmeldt tilsyn 2008 Fredericiaskolen Uanmeldt tilsyn foretaget den 14. april 2008. Tilsynsførende: Jette V. Pedersen og Marianne S. Nikolajsen, Afdelingen for Handicap og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2013

Uanmeldt tilsyn 2013 Område: Det Sociale Område Afdeling: Driftssekretariatet Journal nr.: 10/18870 Dato: 09.07 2013 Udarbejdet af: Martin Rasmussen E-mail: martin.rasmussen2@rsyd.dk Telefon: 7663 1282 / 2920 1282 Uanmeldt

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2013

Uanmeldt tilsyn 2013 Område: Socialdrift Afdeling: Driftssekretariatet Journal nr.: 10/18888 Dato: 10. juli 2013 Udarbejdet af: Christine Dalsgaard E-mail: Christine.Dalsgaard@rsyd.dk Telefon: 76631133 Uanmeldt tilsyn 2013

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehusene, Middelfart. Adresse: Billeshavevej 49, 5500 Middelfart. Dato: 14.november 2012

Uanmeldt tilsyn. Børnehusene, Middelfart. Adresse: Billeshavevej 49, 5500 Middelfart. Dato: 14.november 2012 Område: Det social Område Afdeling: Driftssekretariatet Journal nr.: 10/18871 Udarbejdet af: Martin Rasmussen E-mail: martin.rasmussen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1282/2920 1282 Uanmeldt tilsyn Børnehusene,

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2013

Uanmeldt tilsyn 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftssekretariatet Journal nr.: 10/18869 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631072 Uanmeldt tilsyn 2013 Center for børn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Teglgårdshuset

Uanmeldt tilsyn Teglgårdshuset Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18912 Dato: 11. februar 2013 Udarbejdet af: Hans Peter Lund/Pauline Lunding E-mail: Hans.Peter.Lund@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 26.11.08. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010

Uanmeldt tilsyn 2010 Område: Det sociale område Afdeling: Handicap- og socialpsykiatriafdelingen Journal nr.: 10/1200 Dato: 8. februar 2010 Udarbejdet af: Jan Bolvinkel E-mail: Jan.Bolvinkel@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631059

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse Lovgivning Retssikkerhed Magtanvendelse Faglighed Omsorg Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Huset I Tveje Merløse

Huset I Tveje Merløse Huset I Tveje Merløse Rapport over Uanmeldt tilsyn 2011 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2008 Møllebakken Møllebakkevej 6, Sdr. Højrup, 5750 Ringe

Uanmeldt tilsyn 2008 Møllebakken Møllebakkevej 6, Sdr. Højrup, 5750 Ringe Det sociale område Handicap- og socialpsykiatriafdelingen Kontaktperson: Kirsten Brøndsted Kirsten B. Broendsted@regionsyddanmark.dk Journal nr. 08/19205 og 08/6324 Side 1 / 5 Uanmeldt tilsyn 2008 Møllebakken

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted (navn/adresse) Bülowsvej - for børn og familier Bülowsvej 22 1870 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Fredag d. 8. marts

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bøgholt og Miniinstitutionerne - Afdeling Sirius 18. juni 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bøgholt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bihuset, Roeskovvej 127, 5299 Odense V.

Uanmeldt tilsyn på Bihuset, Roeskovvej 127, 5299 Odense V. Område: Det sociale område Udarbejdet af: Lone Christensen Afdeling: Handicap- og socialpsykiatriafdelingen E-mail: Lone.Christensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631067 Dato: 4. juni 2008

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 19.3.2014 Børnehaven Stjernen Gilmosevej 20, Tjørring Leder: Anders Pynt Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til

Læs mere

Rapport for anmeldt tilsyn 2009

Rapport for anmeldt tilsyn 2009 Voksen og Sundhed Rapport for anmeldt tilsyn 2009 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon :76 29 29 29 Telefax: 75 60 28 48 voksenservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Tilbuddets navn: Reballegård OK-Centret

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009 ÆBLEHAVEN

Uanmeldt tilsyn 2009 ÆBLEHAVEN Region Syddanmark Socialområdet, j.nr. 09/2719 Den 14. december 2009 Uanmeldt tilsyn 2009 ÆBLEHAVEN Uanmeldt tilsyn foretaget den 1. december 2009. Tilsynsførende: Hege Margrethe Ekberg, ac-konsulent,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Center for Voksne med Autisme og ADHD 21. juni 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

vedrørende privatinstitutionen Skansevejens børnehave, Skansevej 24, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Skansevejens børnehave, Skansevej 24, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Skansevejens børnehave, Skansevej 24, 7000 Fredericia 10. september 2013 Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

1. Får hjælp til personlig pleje og bad.

1. Får hjælp til personlig pleje og bad. Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang

Reflekterende gennemgang af skriftligt materiale: Formålet er at kontrollere om dokumentationen har en professionel og faglig tilgang Tilsyn Anmeldt den. 6. marts 2013 Rehabiliteringscenteret Brændgårdsvej 20 B 7400 Herning Leder: Kirsten Svendsen Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 1A 28. februar 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Ungdomskollektivet Bregnerødvej Bregnerødvej 1A 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn

Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Omsorgscentret Hvissinge Dato for tilsynsbesøg: 17. april 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl. 8.45 og slut kl. 13.00 Deltagere i tilsynet:

Læs mere

5. Døgnplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser (stikprøve) 6. 7. Interview af borgere og medarbejdere (stikprøve/personer der ønsker at deltage)

5. Døgnplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser (stikprøve) 6. 7. Interview af borgere og medarbejdere (stikprøve/personer der ønsker at deltage) Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Midlertidige pladser, ældrecentret Dalvangen Dato for tilsynsbesøg: 12. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: start kl. 9.00 og slut kl. 11.45

Læs mere

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Kirke Stillinge Plejecenter Stillingevej 48 4200 Slagelse Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning 1.1

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Piberødhus dagtilbud 10. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Piberødhus dagtilbud Sophie Magdalenesvej 11 3460 Birkerød

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013

Moesgaard, Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm. Tilsynsførense. 11 juni 2013 Uanmeldt tilsyn d.11.6. 2013 Moesgaard Tilbuddets navn og adresse Moesgaard, Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Joan Dahl Nørgaard, adm.

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 Adresse: Kløvervej 3 Koldby 7752 Snedsted Konstitueret

Læs mere

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010

Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Plejehjemstilsyn på Ishøj Kommunes Plejehjem 2010 Der blev den 15. december 2010 udført tilsyn på Ishøj Kommunes plejehjem, Torsbo og Kærbo. Ifølge lovændring om regelforenkling i kommunerne, skal der

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården

Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården Uanmeldt tilsyn foretaget den 29. oktober 2008 Tilsynsførende: Mitra Vatandoust og Gitte Jakobsen, socialfaglige konsulenter Holtegården er et socialpsykiatrisk tilbud

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Østerhuse

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Østerhuse Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18905 Dato: 31. oktober Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Egely Søndergårdsvej 9, 5580 Nørre Åby

Uanmeldt tilsyn Egely Søndergårdsvej 9, 5580 Nørre Åby Område: Psykiatri og socialområde Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben Journal nr.: 11/929 Dato: 10. august 2012 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk

Læs mere