DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.world-champ-pointing-dogs2016.com/ DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer"

Transkript

1 DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve UDTAGELSESPRØVE for DANMARK WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer 19. og 20. September 2016 kl Vielshøjen Hobro

2 Prøveleder & terrænansvarlig Peter Katholm Dommer: Oplyses senere Tilmelding på mail til: vedhæftet DJU s anmeldelsesblanket senest Prøveleder Erik Petersen Hedevænget Viborg Pris: 600,00 kr. pr. dag. Konto mærket Hubertus + hundens navn

3 "The Conversion of Holy Hubertus", Wilhelm Räuber ( )

4 REGLER OV E R S Æ T T E L S E

5 Reglement for verdensmesterskabskonkurrencen ST. HUBERT for jægere med stående hunde FORMÅL Formålet med konkurrencen ST. HUBERT for jægere med stående hunde er at fremme og udnytte jægerens sportsånd ved en sammenligning på højt niveau, som understreger de kynologiske og tekniske aspekter ved

6 jagten, og som tilstræber uddannelse af jægerne med respekt for naturen og økologien. 1. ORGANISATIONSKOMITEEN 1.1 Verdensmesterskabskonkurrencen ST. HUBERT for jægere med stående hunde arrangeres af organisationskomiteen for verdensmesterskabskonkurrencen med stående hunde.

7 1.2 Nævnte komite har ansvaret for organiseringen af konkurrencen. 1.3 Det land, som organisationskomiteen har betroet den praktiske organisering af Verdensmesterskabskonkurrencen i jagt for stå_nde hunde, påtager sig ligeledes organiseringen af verdensmesterskabskonkurrencen ST. HUBERT. Denne prøve afvikles på en dag og skal finde sted mellem de to dage, hvor verdensmesterskabskonkurrencen i jagt med stående hunde foregår. 1.4 Værtslandet skal ved udsendelsen af invitationen - der så vidt muligt skal ske 4 måneder før konkurrencen - i programmet nævne navnene på dommerne samt typen af det terræn og den

8 vegetation, hvor konkurrencen kommer til at foregå. Endvidere skal nævnes de vildtarter, som jagten vil omfatte gennem hele konkurrencen. Desuden skal værtslandet bekendtgøre de praktiske forholdsregler, hvad angår indførsel af våben og ammunition samt de vaccinationer og dokumenter, som er nødvendige for at kunne føre hundene ind i landet DELTAGELSE 2.1 Hvert land, som optræder på vegne af sit nationale forbund eller sin nationale jægersammenslutning, kan tilmelde en enkelt deltager eller et hold bestående af 2 jægere med 2

9 forskellige hunde. 2.2 Deltagerne skal have samme nationalitet som det land, som de repræsenterer, og præsentere hunde, hvis ejere har samme nationalitet, dog med undtagelse af oversøiske lande, idet der her tages hensyn til de store rejseudgifter. 2.3 Hvert land kan kun præsentere et hold, men kan have en reserve. 2.4 Det kan blive nødvendigt at dele deltagerne i en eller flere serier.

10 2.5 Fordelingen af deltagerne i serier samt nekkefølgen ved konkurrencens start afgøres ved lodtrækning, som finder sted aftenen før. 2.6 To deltagere fra samme land kan under ingen omstændigheder konkurrere i samme serie TEKNISKE DELEGEREDE

11 3.1 Værtslandet udnævner en teknisk delegeret til hver af de planlagte serier. Værtslandet må udvælge dem blandt jægere, som har praktisk erfaring fra store internationale konkurren-' cer samt et perfekt kendskab til reglementet. 3.2 De tekniske delegerede har følgende opgaver: a) ledsage juryen og være guide for den på terrænerne, som de skal kende godt; b) sikre en god afvikling af konkurrencen; c) før begyndelsen af hvert slip udpege det terræn for juryen og deltageren, som denne skal afsøge, samt minde ham om de vildtarter, som værtslandet har givet jagttilladelse til under konkurrencen; d) Efter hvert slip modtage de bedømmelser, der er givet af hver dommer, og straks forelægge dem

12 for konkurrencesekretariatet; e) tage alle forholdsregler med henblik på at få en god afvikling af konkurrencen, idet den tekniske delegerede skal sørge for punktlighed og streng overholdelse af de reglementerede bestemmelser og af programmet; f) i første instans afgøre eventuelle klager, som måtte blive ham forelagt skriftligt af holdlederen eller af den officielle ledsager af holdet - i henhold til kapitel Den tekniske delegerede samarbejder i praksis med juryen, men han har ingen kompetence, når det gælder den endelige bedømmelse.

13 4. - JURY Hver jury består af 3 dommere, For konkurrencen i 1986, der som følge af særlige omstændigheder vil foregå i Italien, er det blevet bestemt, at juryerne kun skal bestå af italienske dommere. Før afviklingen af 1986-konkurrencen skal hvert deltagerland til sekretariatet indsende en liste med maksimum 4 dommere, som helst skal være kendt af FCI, og som skal være jægere.

14 Komiteen forbeholder sig ret til f sidste ende at bestemme den måde, hvorpå man f fremtiden skal sammensætte juryerne, idet man dog er indforstået med, at de udpegede juryer obligatorisk skal udvælges blandt dem, som figurerer på førnævnte lister. I konsekvens af ovennævnte vil der på det næste møde i organisationskomiteen blive fremlagt en tillægsbestemmelse til nærværende kapitel TILMELDINGER

15 5.1 Tilmeldingsbeløbet fastsættes af organisationskomiteen ved sidste møde forud. 5.2 Den officielle repræsentant for det land, der er medlem af organisationskomiteen, foretager tilmeldingen. 5.3 Tilmeldingen af hold skal forelægges skriftligt for værtslandets sekretariat 7 dage før den planlagte dag for afviklingen af konkurrencen. I modsat fald kan deltagelsen af det pågældende land ikke accepteres. I øvrigt skal følgende data vedrørende deltagerne og den eventuelle reserve tilgå værtslandets sekretariat 48 timer før prøven: a) deltagerens fornavn, navn og adresse

16 b) hundens navn, race, køn, fødselsdato og registreringsnummer i stambog, som er godkendt af FCI. 5.4 Reserven kan erstatte en af deltagerne lige til opråbsøjeblikket ved konkurrenceslippet, og det er muligt at erstatte enten kun hunden eller kun jægeren eller dem begge to EKSKLUSIONER 6.1 Deltagerne må ikke benytte brunstige hunde, bidske hunde eller hunde, der er angrebet af smitsom

17 sygdom. 6.2 De hunde, som allerede har foretaget et konkurrenceslip, må ikke benyttes af en anden deltager under den samme konkurrence SLIP 7.1 Jægeren foretager alene sammen med sin hund et slip på 20 minutter.

18 7.2 Så vidt muligt tilbyder den tekniske delegerede hver deltager et terræn, som muliggør en tur igennem det uden afbrydelse. Inden for angivne begrænsninger har deltageren ret til at vælge det terræn, som han skal afsøge. 7.3 I det tilfælde, hvor dommerne skønner, at det terræn, som skal anvendes, er udtømt før slutningen af slippet, vil den tid, der medgår til flytning, ikke blive medregnet i slippets varighed. 7.4 Jægeren medbringer fire patroner og må kun benytte en bøsse med to skud, eller i det mindste kun lade et automatisk våben med to patroner.

19 7.5 Han kan nedlægge og opsamle maksimum 2 stykker vildt af de autoriserede arter. 7.6 I det tilfælde, hvor han har nedlagt et stykke vildt uden at kunne finde det igen, har han lov til at opgive afsøgningen for at prøve at skyde og medtage de to krævede stykker vildt, men juryen skal i høj grad tage dette tab af såret vildt med i bedømmelsen. - Hvis deltageren efter dette første tab af såret vildt sårer et andet stykke vildt, må han ikke nedlægge mere' vildt, før han har fundet dette andet stykke vildt Hvis jægeren har opsamlet disse to stykker vildt, og hvis han har flere patroner, må han ikke gøre brug heraf; han skal fortsætte på sin strækning med ladet våben for at give juryen mulighed for at bedømme fortsættelsen af hans jægeraktivitet.

20 8. - AFBRYDELSE AF SLIP - DISKVALIFIKATION 8.1 I tilfælde hvor deltageren nedskyder - selv uden at samle det op - ikke-autoriseret vildt, vil han blive udelukket fra konkurrencen. 8.2 Juryen kan afbryde afviklingen af slippet og udelukke deltageren, hvis hans opførsel er farlig både for ham selv og for andre.

21 8.3.1 I tilfælde af ekstraordinære naturkatastrofer og i tilfælde af dårligt vejr, som forhindrer jagtaktivitet efter de lokale love, kan slippet afbrydes og prøven udskydes efter beslutning fra den tekniske delegerede i samråd med juryen POINTGIVNING 9.1 Skydning - jægerens dygtighed. (Max. 20 points)

22 a) for hvert stykke vildt nedskudt og opsamlet med et enkelt skud opnås der: + 10 points b) for hvert stykke vildt nedskudt og opsamlet med to skud opnås der: +5 points c) for hvert stykke vildt, som der skydes forbi med et enkelt eller to skud, fratrækkes 5 points d) for hvert stykke vildt, som nedskydes (faldet dødt eller såret til jorden) og som ikke er samlet op, fratrækkes 10 points

23 9.2 Desuden disponerer juryen over maksimum 50 points, som den kan tildele for jægerens aktivitet efter de regler, som nævnes i kapitel Endelig disponerer juryen over maksimum 30 points for at påskønne hundens arbejde efter reglerne nævnt i kapitel Det totale pointtal til disposition for juryen udgør maksimum

24 10. - BEDØMMELSESKRITERIER 10.1 For at respektere en vis ensartethed i bedømmelsen og for at påvise sportsånden og det undervisningsmæssige ved konkurrencen skal følgende normer i særlig høj grad tages med i bedømmelsen: a) deltagerne skal afslutte deres konkurrenceslip med undtagelse af de tilfælde, som er nævnt i kapitel 8. Idet juryen til grund lægger den af deltageren udviste dygtighed og opførsel under

25 prøven, har juryen de værdifulde faktorer, som giver den mulighed for at tildele et maksimum på 50 points b) et maksimum på 30 points kan gives for hundens opførsel, idet hunden nødvendigvis må adlyde apportordre nr. 2 fra jægeren; c) Antallet af tildelte points for de nedskudte stykker vildt er udelukkende et resultat af en matematisk sumuden for enhver anden betragtning De forskellige vurderinger af de points, som skal gives ifølge -a, b og c, behøver ikke nødvendigvis at være i indbyrdes overensstemmelse - de skal være adskilt fra hinanden.

26 Vurdering af jægeren 10.3 Hvad angår bedømmelsen af deltagerens adfærd under prøveslippet, disponerer juryen over maksimum SO points, som kan tildeles som følger: 1 - nøjagtighed og uddannelse i jagtmæssig henseende: max. 15 points 2 - sikkerhed og dygtighed: max. 20 points 3 - sportsånd: max. 15 points.

27 Ved nøjagtighed og uddannelse i jagtmæssig henseende forstår vi deltagerens adfærd m.h.t. til overholdelse af jagtregler samt den måde, hvorpå han respekterer miljøet (økologisk jæger). - I særdeleshed skal der lægges vægt på følgende: - Deltageren skal hele tiden være i stand til at vurdere afstande fra veje og bebyggelser for på normal måde at kunne gennemføre jagtøvelsen og i særdeleshed sit prøveslip; - deltageren må være i besiddelse af en passende respektfølelse for andres ejendom, især når man betænker, at jagtøvelsen finder sted på tredjemands terræn. Deltagerens omhu for at undgå at forøve skader dels på andre, dels på sig selv, skal derfor tages med i bedømmelsen.

28 - det skal betragtes som overordentlig negativt, hvis der skydes mod et stykke ikke autoriseret vildt; - med i bedømmelsen skal være forholdet mellem jægeren og hans hund og hans måde at føre den på. Reaktionerne på ægte fejl og på fejl fra hunden skal ligeledes bedømmes Ved sikkerhed og habilitet forstår vi deltagerens overholdelse af sikkerhedsregler under afviklingen af konkurrenceslippet, for at han ikke skal skade sig selv eller andre, samt hans samlede tekniske kundskaber med henblik på slippets bedst mulige udfald. I særdeleshed skal følgende regler for optræden iagttages:

29 - Man skal bedømme måden at holde bøssen på, når jægeren er alene eller i nærheden af juryen eller af medhjælperne ved prøven; - det skal betragtes som en alvorlig fejl, hvis bøssen holdes i skudstilling, og endnu alvorligere, hvis fingeren er sat på aftrækkeren; - man skal observere deltageren, når han springer over en grøft _ller er i nærheden af et farligt terræn, hvor det ville være at foretrække, at jægeren fjerner våbnets patroner og bagefter på ny kontrollerer bøssen;

30 - det skal betragtes som en fejl at benytte bøssen til at jage vildtet op fra buskadset; - det skal observeres - med hensyntagen til sværhedsgraden - hvorledes deltageren forholder sig, når han hurtigt lokaliserer vildtet og bestemmer sig til på passende måde at udføre sit slip i et skovbevokset eller ujævnt område; - man skal vurdere - ud fra det vildt. som skal jages valget af den type patron og bøsse. som jægeren har besluttet at anvende; - det skal betragtes som en fejl, hvis han uden gyldigt motiv undlader at skyde på vildt, som befinder sig inden for skudvidde og i synsfeltet.

31 Ved sportsånd forstår vi jægerens opførsel i forhold til vildtet og sin hund. I særdeleshed skal følgende regler for opførsel observeres: - Det skal betragtes som en fejl, hvis deltageren efter at have såret et stykke vildt opgiver sin eftersøgning for at nedlægge og opsamle de to krævede stykker og derefter opsamler det første sårede stykke vildt; - man skal iagttage jægerens opførsel i forhold til dommerne, organisatorerne og de øvrige deltagere; - det skal betragtes som en alvorlig fejl at skyde på vildt, som sidder på en gren, løber eller har gravet

32 sig ned. Et stykke vildt, som måtte være nedlagt under sådanne omstændigheder, regnes ikke med ved pointtællingen for nedlagt vildt og skal overgives til de tilstedeværende medhjælpere; - det skal betragtes som en alvorlig fejl at skyde mod vildt uden for skudvidde, eller idet man vender sig mod publikum; - dommeren skal undersøge tilstanden hos det opsamlede vildt for at sikre sig, at det ikke er blevet beskadiget ved skydningen I tilfælde, hvor et stykke vildt, der er svageligt eller som er blevet såret af en anden deltager,

33 apporteres af hunden, gælder bedømmelsen kun hundens adfærd, og vildtet tæller ikke med i det nødvendige antal stykker vildt. Nævnte stykke vildt må ikke samles op af deltageren, men skal overgives til de tilstedeværende medhjælpere Juryen skal have hele sin opmærksomhed henledt på det, som man kan definere som de tekniske normer, fx: samarbejdet mellem deltageren og hans hund, evnen til at vælge det bedste terræn for hurtigt at kunne lokalisere vildtet; opretholdelse af. den største stilhed under slippet for at kunne nærme sig vildtet mest muligt Ud over disse normer, som man principielt kan be_ragte som vigtige for slippets afvikling, skal juryen vurdere den anvendte teknik m.h.t. stedet for prøvens afholdelse, vejrliget, terrænets beskaffenhed samt den type vildt, som man forventer at møde.

34 Bedømmelse af hunden 10.7 Hvad angår tildelingen af de 30 points, som er til rådighed for juryen for at bedømme hundens opførsel, skal hundens adfærd under prøven bedømmes efter følgende kriterier i forhold til normal adfærd ved jagt. Dressuraspekter

35 Juryen skal i henhold til et maksimum på 15 points bedømme det harmoniske forhold, som skal eksistere mellem jægeren og hans hund. Juryen skal især bedømme hundens dressur-kvaliteter; dens lydighed og effektivitet; søgets regelmæssighed; ubevægeligheden ved vildtets opflyvning og ved skuddet; hundens afmærkning; kvaliteten af dens apportering og svage bid; dens respekt for vildtet, hvad angår dets pels og fjer, selv hvis den ikke har haft stand. Naturlige evner På samme måde skal juryen - i henhold til et maksimum på 15 points - bemærke sig hundens initiativ og dens instinktive evner til at finde vildtet; dens stil, som skal være typisk for racen, både hvad angår tempo, stand og løb; søget samt hovedets rejsning, hundens evner til at vænne sig til ternænet og dens forsigtighed, når den er tæt ved vildtet; dens lugtesans.

36 11. - PLACERING OG TITLER 11.1 Når der er en eller flere serier, og der skal tildeles en individuel titel, skal den først placerede fra hver serie deltage i en omkamp, som afvikles under et reduceret slip på 15 minutter - uanset pointtal Omkampen afvikles solo på samme type terræn.

37 11.3 Deltagerne ved, omkampen placeres i henhold til pointtallet opnået ved denne ene omkamp De første pladser i den individuelle placering bliver meddelt af kontoret til de deltagere, som indkaldes til omkampen, med henblik på placeringen i denne omkamp Den individuelle placering sker på grundlag af de points, der er opnået af de andre deltagere i de forskellige serier under deres slip Hvis to deltagere har samme pointtal i den individuelle placering, begunstiges den deltager, som har opnået det bedste resultat ved bedømmelsen af ham som jæger. Hvis pointtallet fortsat er det

38 samme, begunstiges den deltager, som har opnået det bedste resultat ved bedømmelsen af hans hund Placeringen for hold sker på grundlag af det pointtal, som hvert medlem af holdet har opnået Hvis der er lige pointtal ved placeringen af holdene, skal der før tildeling af en titel ske en omkamp med et normalt slip på 15 minutter med deltagelse af alle de holdmedlemmer, som er indkaldt til omkampen. Omkampen sker solo på samme type terræn Hvis der efter titel-omkampen er point-lighed for de næste placeringers vedkommende, bruges som grundlag det samlede antal point, opnået af de to medlemmer af holdet i h.t. kapitel 11.5.

39 11.10 I tilfælde af omkamp - individuel eller for hold - skal juryen bestå af 3 dommere, som er fundet ved lodtrækning blandt dem, som har dømt ved serierne, med udelukkelse så vidt muligt af de dommere, som har samme nationalitet som deltagerne. Rækkefølgen ved omkampen e bestemmes ligeledes ved lodtrækning Vinderen af omkampen udnævnes til "Verdensmester ved St. Hubertus-jagt" for hele året, og et diplom tildeles ham og hans hund Det hold, som placeres bedst, kåres til IIVerdensmesterholdet ved St. Hubertus-jagtll for det

40 indeværende år PRÆMIER 12.1 Det er værtslandet for verdensmesterskabskonkurrencerne, der sørger for individuelle præmier og holdpræmier. Italien betaler alle præmier for værtslandet.

41 13. - KLAGER 13.1 Juryens afgørelser kan ikke appelleres Klager, som aldrig må vedrøre kriterierne for juryens bedømmelse, skal skriftligt afleveres af holdets anfører eller af holdets officielle anfører til den tekniske delegerede En klage over deltagelse af en konkurrent forhindrer dog ikke denne i at deltage som reserve Klager skal ledsages af et depositum, nemlig et klagegebyr, som hvert år fastsættes af organisationskomiteen med et beløb, der er afhængigt af instansen (første eller appel).

42 13.5 Hvis en klage er begrundet, vil gebyret blive refunderet; 1 modsat fald vil gebyret tilfalde værtslandet Klagerne forelægges den tekniske delegerede senest en time før konkurrencens afslutning (inklusive omkampen) Den tekniske delegerede skal i første instans afgøre klagen senest en time efter, at den er blevet forelagt Den tekniske delegeredes afgørelse kan appelleres til organisationskomiteen i form af en skriftlig anmodning enten til sekretæren eller til formanden senest en time efter, at den tekniske

43 delegerede har meddelt sin afgørelse i første instans Organisationskomiteen afgør klagen inden for 24 timer efter dens forelæggelse Offentliggørelsen af klagerne udsættes, indtil afgørelserne er truffet PUBLIKUM 14.1 Det tilstedeværende publikum ved konkurrencen skal opføre sig korrekt uden at forstyrre konkurrencernes afvikling eller give udtryk for nogen som helst bedømmelse. Publikum skal rette

44 sig efter forskrifterne, efterhånden som de gives af de tekniske delegerede, af organisatorerne samt af personalet. Folk, som overtræder dette, skal fjernes fra konkurrenceterrænet FORELØBIGE REGLER Hvad angår det, som ikke udtrykkeligt er nævnt i dette reglement, gælder reglerne for verdensmesterskaberne for stående hunde.

45 Dette reglement er blevet godkendt i sin nuværende form ved mødet i organisationskomiteen i Italien den 3. april Nærværende tekst skal anvendes fra og med prøven Ændringer eller præciseringer, specielt angående kapitel 4 om juryernes sammensætning, kan tilføjes efter prøven 1986 i forbindelse med mødet i organisationskomiteen i foråret I tilfælde af uenighed eller vanskeligheder ved fortolkningen af de forskellige oversættelser af nærværende reglement, er det den franske originale tekst, som er gyldig.

46 Nærværende regler dateret Juni

DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve under WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer

DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve under WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve UDTAGELSESPRØVE for DANMARK under WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer 16. og 17. September 2016 kl. 8.00 Vielshøjen 4 9500 Hobro Terrænansvarlig

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes PPC-skydninger efter nedenstående regler.

1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes PPC-skydninger efter nedenstående regler. PPC SKYDNING REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes PPC-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i PPC skyde præcisionsskydning på begrænset

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til landsholdet

Optimist Sailing Team Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til landsholdet Optimist Sailing Team Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til landsholdet 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af rangliste i forbindelse med stævner for Guld-felter og

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER A: Generelle statutter: A1 Regler og bestemmelser: Grandprix stævnerne er underlagt følgende regler: ISAF s

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

REGELSÆT FOR AFVIKLING AF HOVEDAVLSSKUE (HAS)

REGELSÆT FOR AFVIKLING AF HOVEDAVLSSKUE (HAS) GB kapitel 2 D, side 1 REGELSÆT FOR AFVIKLING AF HOVEDAVLSSKUE (HAS) Formål: Hovedavlsskuet skal understøtte, at det avlsmæssige billede af den korrekte schæferhund bliver forbedret i overensstemmelse

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

2.06 Uklassificerede - Uklassificerede skytter skyder i den for I.P.S.C. gældende klasse ved førstegangsdeltagelse

2.06 Uklassificerede - Uklassificerede skytter skyder i den for I.P.S.C. gældende klasse ved førstegangsdeltagelse STEEL CHALLENGE REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Steel Challenge-skydninger efter regler der er udarbejdet på baggrund af de regler der er gældende for

Læs mere

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE!

Udstillingen er åben lørdag den 28. november 2015 kl. 14:00-18:00 og søndag den 29. november 2015 kl. 10:00-16:00. GRATIS ENTRE FOR ALLE! Hadsten Fjerkræklub indbyder hermed sine medlemmer, samt alle medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, til at udstille på Hadsten Open og Det Jyske Svømmefugleskue, der afholdes som åben

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri.

Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri. Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri. Om deltagelse: a) Den der anbefales af en magisk forening i Danmark (eller har fået en direkte invitation) kan deltage i Danske Mesterskaber i Trylleri (DM). b)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

DS DM For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18 20 August 2016 INDBYDELSE

DS DM For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18 20 August 2016 INDBYDELSE DS DM For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18 20 August 2016 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions

Læs mere

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20.1 10 m Fem-skuds luftpistol Enhver kaliber 4,5 mm (.177") komprimeret luft eller gaspistol må anvendes Den pistol, der anvendes til 10 m fem-skuds luft disciplinen skal

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

Reglement for Landspokalturneringen

Reglement for Landspokalturneringen Finalerne i landspokalturneringen 2015 afholdes som Final Four 1 Udskrivning af turneringen Dansk Volleyball Forbund udskriver hvert år en Landspokalturnering i en dame- og en herrerække. 2 Pokaler I hver

Læs mere

15 and 50 M Kombiriffel Reglement

15 and 50 M Kombiriffel Reglement 15 and 50 M Kombiriffel Reglement 1. Om skydningen 15 og 50 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1.01 Koncept - Under afholdes 15/50 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER

TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER TIRSDAGSSEJLADSER 2009 KERTEMINDE SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Stævnet sejles efter Regler for Kapsejlads RRS 2009-2012 inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Europa Cup - rangerings- og seedningssystem

Europa Cup - rangerings- og seedningssystem Europa Cup - rangerings- og seedningssystem Informationsmateriale: Rangering og seedning gældende fra 2002/2003 Baggrund Tilbage i 2002/2003 blev større ændringer implementeret hvad angår Champions League

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

19.04.2016 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016

19.04.2016 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016 19.04.2016 Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2016 Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets regler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Vedtaget og udgivet august 2012 Med virkning til August 2012 Af Udvalget for TeamGym 2 1 Konkurrencebestemmelser 1.1 Hvad er en begynder-konkurrence

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

5A. Speedwayturneringer i 2007 Dansk Speedway Liga

5A. Speedwayturneringer i 2007 Dansk Speedway Liga 5A. Dansk Speedway Liga Reglement 5A skal indeholde 8 nummererede sider. Reglementet er i forhold til tidligere år totalt nyskrevet og renummereret. Indeholder derfor ikke markeringer af rettelser Indholdsfortegnelse:

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Konkurrence regler Heelwork to Music / Freestyle Generelle regler A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

JAGTLEJEKONTRAKT. Syddjurs Kommune. Ebeltoft Jagtselskab. Mellem. som ejer. og medunderskrevne. som lejer. er dags dato indgået følgende

JAGTLEJEKONTRAKT. Syddjurs Kommune. Ebeltoft Jagtselskab. Mellem. som ejer. og medunderskrevne. som lejer. er dags dato indgået følgende 1 of 6 Mellem Syddjurs Kommune som ejer og medunderskrevne Ebeltoft Jagtselskab som lejer er dags dato indgået følgende JAGTLEJEKONTRAKT 2 of 6 1 Arealer Syddjurs Kommune som udlejer, udlejer til Ebeltoft

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

Instruks for haglskydeprøve 2015

Instruks for haglskydeprøve 2015 Instruks for haglskydeprøve 2015 Udarbejdet af Danmarks Jægerforbund for Nurstyrelsen 1. Almindelige bestemmelser 1.1 Miljøministeriets gældende bekendtgørelse om jagttegn skal følges. Det er den prøvesagkyndiges

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Hundetræning Program 2016

Hundetræning Program 2016 Billeder fra hunde holdene Hundetræning Program 2016 TRIN 1 - UNGHUNDE TRIN 1 - FT SPANIELS SPECIEL TRIN 2 - ÅBENKLASSE TRIN 3 - APPORTERING Strandager Jagtforening www.strandagerjagtforening.dk 12 1 Velkommen

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

Sønderborg Yacht-club indbyder i samarbejde med Dansk Ylva klub til

Sønderborg Yacht-club indbyder i samarbejde med Dansk Ylva klub til Sønderborg Yacht-club indbyder i samarbejde med Dansk Ylva klub til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for Ylva i dagene fra 13. til 16. august 2015 NOTICE OF RACE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer, seniormix...

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Reglement for SLTU s holdturnering

Reglement for SLTU s holdturnering Reglement for SLTU s holdturnering Juniorer 2016 21. april 2016 1 Forord til Reglementet 3 Kapitel I: Generelle bestemmelser 4 Unionen udskriver turneringen 4 Deltagergebyr og præmier 4 Rækker, aldersgrupper

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Jagt for børnehavebørn et eksempel på praksis

Jagt for børnehavebørn et eksempel på praksis Jagt for børnehavebørn et eksempel på praksis Intro Før vi går i gang med selve jagten, har jeg en dialog med børnene bl.a. om følgende: Hvorfor går man på jagt? Hvilke dyr må man jage? o Kendskab til

Læs mere

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT

200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 200 M KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under afholdes 200 M Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i 200 M Kombiriffel

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Referat af møde med pladsformændene og RL 8. januar 2015

Referat af møde med pladsformændene og RL 8. januar 2015 Fællesmøde i regionen torsdag den 8. januar. Vejgaard Bibliotek. Møde tidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup Jette Søndergaard Jan Jørgensen Hanne Koldkjær Bente Sand Per K. Nielsen Thomas Kaldsen Poul

Læs mere

Amatør- og Ordensreglement

Amatør- og Ordensreglement 1 Amatør- og Ordensudvalget består af det i DVBF's love ( 21) nævnte antal medlemmer, der vælges som anført samme sted. Stk.2 Sager, der er til behandling af udvalget, færdiggøres af dette i dets oprindelige

Læs mere