Færdselsuheld Road traffic accidents

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents"

Transkript

1 Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents

2 Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN ISSN Pris: 126,00 kr. inkl. 25 pct. moms Adresse: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf Fax e-post: Signaturforklaring» Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker til at angives... Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige / / Databrud i diagrammer i.sk. Ikke sæsonkorrigeret sk. Sæsonkorrigeret r Reviderede tal Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Danmarks Statistik 2005 Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation, uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik, er forbudt efter gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere, med angivelse af denne publikation som kilde, i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

3 Forord Færdselsuheld 2004 er en fortsættelse af de årlige publikationer om færdselsuheld, der er udkommet siden Statistikken bygger på detaljerede oplysninger fra politiet om færdselsuheld med personskade. Indberetning foregår elektronisk, og er indbygget som en del af politirapporten, idet indberetningen automatisk udfyldes, samtidig med at der optages politirapport. Fra og med 1. januar 2003 er indberetningssystemet ændret således, at det er Vejdirektoratet, der modtager politiets rapporter, mod tidligere Danmarks Statistik. Tekstafsnittet omfatter tre artikler. I den første artikel præsenteres statistikkens hovedresultater i form af tekst, oversigtstabeller og figurer. I artiklen belyses væsentlige træk af udviklingen set over en længere periode, og desuden redegøres for færdselsuheld med personskade i En række baggrundsoplysninger om færdselsuheldene inddrages i beskrivelsen. Afsnittet indeholder desuden en international oversigt. I den anden artikel gennemgås det samlede statistiksystem. Den tredje artikel omhandler personskader ved færdselsuheld i 2003 belyst gennem skadestue- og sygehusregistreringer og politirapporter. I tilknytning til den første artikel er der et tabelafsnit med mere detaljerede oplysninger. Hæftet er udarbejdet i Danmarks Statistiks kontor for Social og Sundhed af overassistent Dorrit Ingvorsen og programmør Jan Lundø under ledelse af specialkonsulent Lisbeth Laursen. Danmarks Statistik, september 2005 Jan Plovsing / Carsten Torpe

4 4 Indholdsfortegnelse 1 Færdselsuheld med personskade 2004 Tekst med oversigtstabeller og figurer Tabelafsnit 1.1 Indledning Udviklingen i hovedtræk Personskader efter køn, alder og skadestype Implicerede førere og fodgængere Tid og sted Uheldssituationer Implicerede transportmidler Anvendelse af fodgængerovergange, cykelstier mv Spiritusuheld Korrektion for ændret definition af hjernerystelse International oversigt Personskader fordelt efter alder og køn Implicerede førere fordelt efter transportmiddel og alder Implicerede førere fordelt efter kørekortets udstedelsesår Uheld og personskader fordelt efter måned og klokkeslæt Uheld fordelt på hovedsituation og transportmiddel Uheld og personskader fordelt efter de anvendte transportmidler Implicerede førere og fodgængere fordelt efter spirituspåvirkning Førere fordelt efter alder, transportmiddel og spirituspåvirkning Uheld og dræbte i færdselsuheld i en række OECD-lande Statistiksystemet 2.1 Formål Definitioner og afgrænsninger Oplysninger om færdselsuheld Dækningsgrad Indberetningssystem Offentliggørelse Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestue- og sygehusregistreringer og politirapporter Baggrund Metode Udviklingen i antal personskader Sammenligning af politi- og skadestue/sygehusindberettede personskader Resumé... 53

5 5 1. Færdselsuheld med personskade Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad og transportmidlets art har betydning for, om et uheld kommer til politiets kendskab. Næsten alle uheld med dræbte indgår i statistikken, og uheld med alvorlig personskade indberettes oftere end uheld med lettere personskade. Desuden bliver uheld med biler oftere indberettet end uheld med cykler. For en nærmere uddybning henvises til afsnit 2, statistiksystemet, og afsnit 3, personskader ved færdselsuheld belyst gennem sygehusregistreringer og politirapporter. 1.2 Udviklingen i hovedtræk Stort fald i antal trafikdræbte og tilskadekomne Oversigtstabel 1. I 2004 omkom 369 trafikanter. I forhold til 2003 faldt antallet af trafikdræbte med 15 pct., jf. oversigtstabel 1. Der var alvorligt tilskadekomne, hvilket svarer til et fald på 8 pct. i forhold til Faldet i antallet af lettere tilskadekomne var på 12 pct. Der er et brud i den relative fordeling af lettere og alvorligt tilskadekomne fra 1997 på grund af en ny vejledning til politiet om færdselsuheldsindberetning, se afsnit Antal uheld og personskader Antal Antal personskader uheld i alt Dræbte Alvorligt Lettere tilskadekomne tilskadekomne I alt Antal indberettede materielskadeuheld i alt pct. færre uheld i 2004 Politiet rapporterede i alt uheld med personskade i 2004, hvilket er et fald på 8 pct. i forhold til 2003.

6 6 Stigning i biltrafikken i 2004 Færre uheld og personskader i forhold til 1990 Trafikindekset fra Vejdirektoratet viser, at biltrafikken i 2004 steg med 1,6 pct. i forhold til Cykel/knallert-30trafikken faldt fra 2003 til 2004 med 5,2 pct. Siden 1990 er biltrafikken vokset med i alt 36 pct. Niveauet for cykel/knallert-30trafikken er stort set faldet igennem hele perioden og lå i pct. lavere end cykel/knallert-30trafikken i Antallet af færdselsuheld er 32 pct. lavere i 2004 end i Således er antal uheld faldet fra i 1990 til i Der har været en reduktion på 30 pct. i antal personskader (tilskadekomne og dræbte tilsammen) fra i 1990 til i Figur 1 viser udviklingen i antal uheld og personskader. Det ses, at der er et jævnt fald i antal færdselsuheld igennem hele perioden, dog med stigninger i årene 1992, 1995, 1999 og Udviklingen i det samlede antal personskader viser det samme mønster. Figur 1. Antal uheld og personskader Uheld Personskader Fald i antal trafikdræbte siden 1990 Figur 2. Udviklingen i antal dræbte fra 1990 til 2004 er vist i figur 2. Der har været et jævnt fald i antallet af dræbte i perioden frem til Herefter har der været flere år med stigninger, senest i Antal dræbte ved færdselsuheld

7 7 Størst fald i uheld med motorcykler og varebiler involveret Uheld med varebiler involveret faldet mest siden 1990 Oversigtstabel 2. Oversigtstabel 2 viser udviklingen i antal uheld fordelt efter hvilke transportmidler, der har været involveret. Fra 2003 til 2004 skete det største fald i uheld, hvor motorcykler var involveret. Her var der 14 pct. færre uheld. Uheld med fodgængere involveret faldt med 4 pct. og uheld med cyklister involveret med 5 pct. Uheld med personbiler involveret faldt med 7 pct. Varebiler var involveret i 13 pct. færre uheld og lastbiler i 4 pct. færre. Totalt set er der i perioden sket et fald på 32 pct. i antallet af uheld. Det største fald skete i antallet af uheld med varebiler, cyklister og fodgængere involveret med fald på mellem 45 og 48 pct. Det mindste fald er sket for knallert-30, hvor der er blevet 18 pct. færre uheld. Den relative fordeling mellem de implicerede transportmidler er ændret en smule: Mens der i 1990 var personbiler involveret i 71 pct. af uheldene, er der i 2004 personbiler med i 76 pct. Omvendt var der cyklister med i 30 pct. af uheldene i 1990, mens det kun gjaldt for 24 pct. af uheldene i Uheld fordelt efter transportmiddel I alt Transportmiddel Lastbil mv. 1 Personbil Varebil Motorcykel Knal- lert- 45 Knal- lert- 30 Cykel Fodgænger Inkl. bus og traktor. Størst fald i personskader blandt personer i lastbiler mv. fra 2003 til 2004 Oversigtstabel 3 viser udviklingen i antal personskader fordelt efter transportmiddel. Det største fald i personskader fra 2003 til 2004 er sket for personer i lastbiler mv. (dvs. inkl. busser og traktorer), hvor 44 pct. færre mistede livet eller kom til skade. Også for varebiler og motorcyklister var der tale om relativt store fald på henholdsvis 23 og 21 pct. Blandt cyklister og fodgængere var der et fald på ca. 5 pct.

8 8 Personskader blandt personer i lastbiler mv. faldet med 60 pct. siden 1990 Oversigtstabel 3. Siden 1990 er faldet i antallet af personskader størst blandt personer i lastbiler mv., motorcyklister, cyklister og fodgængere og mindst blandt knallert-30 kørere og personbilister. Således er antal personskader for personer i lastbiler mv. faldet med 60 pct. fra 196 i 1990 til 79 i For både cyklister og fodgængere har faldet været på 45 pct. For personer i personbiler er der sket et fald i antal personskader på 20 pct. Personskader fordelt efter transportmiddel I alt Transportmiddel Lastbil mv. 1 Personbil Varebil Motorcykel Knal- lert- 45 Knal- lert- 30 Cykel Fodgænger Inkl. bus og traktor. Stort fald i antal dræbte fodgængere Udviklingen i antal trafikdræbte fordelt efter transportmiddel, jf. oversigtstabel 4, viser at antal dræbte fodgængere er faldet fra 118 i 1990 til 43 i 2004, svarende til et fald på 64 pct. For cyklister, førere af knallert- 30 og personbilister har faldet været på henholdsvis 52, 14 og 35 pct.

9 9 Oversigtstabel 4. Dræbte fordelt efter transportmiddel I alt Transportmiddel Lastbil mv. 1 Personbil Varebil Motorcykel Knal- lert- 45 Knal- lert- 30 Cykel Fodgænger Inkl. bus og traktor. 1.3 Personskader efter køn, alder og skadestype Flest dræbte blandt årige og blandt de ældre Større forskel end for 15 år siden I forhold til indbyggertallet havde mænd langt flere personskader end kvinder. Pr indbyggere forekom 182 personskader blandt mænd mod 112 blandt kvinder. Antallet af personskader pr indbyggere var størst blandt de unge på år med 514 mod 147 for alle aldersgrupper. De unge på år og år har også et højt antal dræbte pr indbyggere, nemlig henholdsvis 20 og 15. De ældre på 75 år og derover ligger også forholdsvis højt med 12 dræbte pr indbyggere. Unge mænd i alderen år, som netop er blevet gamle nok til at erhverve kørekort til motorcykel og bil, skiller sig særlig markant ud: De årige mænd havde i personskader pr indbyggere, dvs. 4,5 gange så mange som gennemsnittet for hele befolkningen, jf. figur 3 og tabel 1 (side 34). Denne forskel er blevet lidt større end for 15 år siden, hvor de unge mænd i alderen år havde 441 personskader pr indbyggere mod gennemsnitligt 100 skader for hele befolkningen. Det tilsvarende tal for 2004 er 454, jf. figur 4. For de unge kvinder er der sket en noget større stigning i antallet af personskader pr indbyggere i forhold til gennemsnittet for hele befolkningen, jf. figur 5.

10 10 Figur 3. Personskader pr indbyggere fordelt efter alder og køn Mænd Kvinder Figur 4. Personskader pr mænd fordelt efter alder. Index, hele befolkningen = og 2004 Index, hele befolkningen = Figur 5. Personskader pr kvinder fordelt efter alder. Index, hele befolkningen = og 2004 Index, hele befolkningen = Fald for alle aldersgrupper, men størst for børnene og de ældre Der har for alle aldersgrupper været tale om et fald i de 15 år fra i antallet af personskader pr indbyggere. Det generelle billede er, at faldet har været mindst for de aldersgrupper, hvor der er flest personskader. Faldet er således størst for børn og unge under 14 år og for de ældre aldersgrupper. For drenge og piger er der således tale

11 11 om fald på pct. Tilsvarende fald ses for personer over 64 år, jf. figur 6. Lille fald for årige kvinder, især de årige Figur 6. De årige kvinder har kun oplevet et meget lille fald i antallet af personskader pr indbyggere. Fra 1990 til 2004 er faldet for denne gruppe således kun på to pct. Også for de øvrige kvinder i alderen fra 15 til 44 år har der været tale om relativt små fald; mellem 8 og 18 pct. Fald i antal personskader pr indbyggere fordelt efter alder og køn Pct Mænd Kvinder Fordeling efter alder og transportmiddel Transportmiddel og skadens type Set under ét er der ikke sket de store ændringer i personskadernes relative fordeling på transportmiddel. Men for nogle aldersgrupper er der sket ret markante ændringer. Fx er personskader som passager i personbil for de 0-6 årige steget fra at udgøre halvdelen til at udgøre to tredjedele af alle skader. Omvendt er skaderne blandt 0-6 årige fodgængere faldet fra at udgøre 32 pct. til at udgøre 24 pct. Også for de 7-14 årige er der sket en stigning i den andel som personskaderne i personbil udgør: fra 19 til 36 pct. Samtidig har denne aldersgruppe oplevet et fald i andelen af personskader som cyklist: fra 54 til 33 pct. De årige har ligeledes oplevet et fald fra 31 til 15 pct. i cyklisternes andel af personskaderne samtidig med en stigning fra 36 til 46 pct. i førere af knallert-30 s andel, jf. oversigtstabel 5. For ca. halvdelen af alle personskader er der tale om alvorlig tilskadekomst og for den anden halvdel om lettere tilskadekomst. Der er imidlertid nogen variation med typen af transportmiddel. Således er 70 pct. af de tilskadekomne på motorcykel kommet alvorligt til skade. Det er især læsion af skulder, arm, hånd, hofte, ben og fod, der er overrepræsenteret blandt denne type trafikanter, jf. oversigtstabel 6.

12 12 Oversigtstabel 5. Personskader fordelt på alder og transportmiddel og 2004 I alt 0-6 år 7-14 år år år år år år år Over 74 år pct. I alt Personbil Motorcykel Knallert Knallert Cykel Fodgænger Øvrige

13 13 Oversigtstabel 6. Personskader fordelt efter skadernes type og transportmiddel I alt Kraniebrud, piskesmæld Læsion af brystkasse, underliv Læsion af rygsøjle, bækken Læsion i skulder, arm, hånd Læsion i hofte, ben, fod Læsion i flere kropsområder Forbrænding Alene lettere skade, hjernerystelse I alt Personbil Varebil Lastbil mv Motorcykel Knallert Knallert Cykel Fodgænger Inkl. bus og traktor. Ca. en fjerdedel af de tilskadekomne bliver indlagt på hospital Oversigtstabel 7. Lidt mere end en fjerdedel af de personer, der kommer til skade ved et færdselsuheld bliver hospitalsindlagt, og yderligere en fjerdedel bliver indlagt til observation. 30 pct. af de hospitalsindlagte havde læsioner i hofte, ben og fod og 21 pct. havde pådraget sig et kraniebrud eller piskesmæld. Over 90 pct. af de personer, der havde læsioner i flere kropsområder blev hospitalsindlagt, mens det kun gjaldt for en tredjedel af de tilskadekomne med læsion i skulder arm og hånd, og for ca. halvdelen med kraniebrud og piskesmæld, jf. oversigtstabel 7. (I modsætning til tidligere år, er der ikke blandt personer med skadestypen Alene lettere skade registreret personer som Indlagt på hospital. Det skyldes sandsynligvis, at det i 2003 i den nye vejledning til politiet vedrørende registrering af færdselsuheld, blev præciseret, at kun personer, der var indlagt til observation for hjernerystelse skulle registreres med skadestypen Alene lettere skade, mens personer, der fik konstateret hjernerystelse skulle registreres med skadestypen Kraniebrud, piskesmæld. Se i øvrigt også afsnit 1.10 Korrektion for ændret definition af hjernerystelse). Personskader 1 fordelt efter skadernes type og hospitalsbehandling I alt Kraniebrud, piskesmæld 2 Læsion af brystkasse, underliv Læsion af rygsøjle, bækken Læsion i skulder, arm, hånd Læsion i hofte, ben, fod Læsion i flere kropsområder Forbrænding Alene lettere skade 3 I alt Indlagt på hospital Indlagt til observation Skadestuebehandlet Personskader med oplysning om hospitalsbehandling. 2 Inkl. personer med konstateret hjernerystelse. 3 Inkl. personer indlagt til observation for hjernerystelse.

14 Implicerede førere og fodgængere Implicerede førere og fodgængere Fordelt efter køn Fordelt efter alder Kørekort Oversigtstabel 8a. I trafikken er der betydeligt flere mænd end kvinder, der er førere og derfor bliver også flere mænd impliceret i færdselsuheld som førere af motorkøretøjer. Mandlige førere og fodgængere udgjorde 69 pct. af samtlige implicerede førere og fodgængere. Mændenes andel var størst blandt lastbilførere med 93 pct., og mindst blandt cyklister og fodgængere med 50 pct., jf. oversigtstabel 8a. Når der alene ses på spiritusuheld er mændenes andel endnu højere, jf. oversigtstabel 19. Tabel 2 (side 35) viser de implicerede førere og fodgængere fordelt efter alder. Ca. en fjerdedel af de implicerede førere af almindelig personbil og af varebil var i alderen år, og 30 pct. af de implicerede førere af lastbiler over 3,5 tons var i alderen år. De unge i alderen år udgjorde 55 pct. af de implicerede førere på ulovlige knallerter-30 og de årige udgjorde 16 pct. Andelen af ældre over 74 år udgjorde 17 pct. af alle implicerede fodgængere, men kun 4 pct. af samtlige implicerede. Førere af implicerede motorcykler og knallert-45 er mindre erfarne i trafikken end førere af personbil. 13 pct. af de implicerede motorcyklister og 28 pct. af de implicerede førere af knallert-45 med oplysninger om kørekort havde således ikke kørekort til det benyttede køretøj, mens det kun gælder for 4 pct. af førere af personbil, jf. tabel 3 (side 36). Implicerede førere og fodgængere fordelt efter transportmiddel og køn I alt Mænd Kvinder I alt ,2 30,8 Personbil ,2 32,8 Varebil ,5 11,5 Lastbil mv ,3 6,7 Motorcykel ,5 8,5 Knallert ,5 8,5 Knallert ,3 13,7 Cykel ,8 50,2 Fodgænger ,1 49,9 1 Inkl. bus og traktor. pct. Førere af tohjulede køretøjer kommer oftest til skade Blandt førere af motorcykler og knallert-45 involveret i færdselsuheld kommer næsten alle til skade. Der er kun henholdsvis 11 og 9 pct., der slipper uskadt fra et færdselsuheld, jf. oversigtstabel 8b. Også for cyklister og førere af knallert-30 er det forholdsvis få, der er uskadte: 9 og 14 pct. Til sammenligning er der blandt førere af personbil 59 pct. og blandt førere af lastbil mv. 92 pct., der ikke kommer til skade.

15 15 Oversigtstabel 8b. Førere og fodgængere fordelt efter transportmiddel og personskade I alt Dræbte Alvorligt tilskadekomne pct. Lettere tilskadekomne Uskadte I alt Personbil Varebil Lastbil mv Motorcykel Knallert Knallert Cykel Fodgænger Inkl. bus og traktor. Børn involveret i færdselsuheld kommer oftere til skade end voksne Oversigtstabel 8c. Blandt børn, der er involveret i et færdselsuheld som førere eller fodgængere, er der en langt større andel, der kommer til skade end blandt voksne. Hovedparten - 87 pct. - af de 0-17 årige børn og unge, der har været involveret i et færdselsuheld som fører eller fodgænger, er således kommet til skade eller er blevet dræbt, mens det kun gælder for pct. af de voksne førere og fodgængere, jf. oversigtstabel 8c. Førere og fodgængere fordelt efter alder og personskade I alt Dræbte Alvorligt tilskadekomne pct. Lettere tilskadekomne Uskadte I alt Under 18 år år år år år år år Uoplyst Unge førere af personbil kommer oftest til skade.. For førere af personbil er der en større andel af de unge end af de ældre, der kommer til skade, når de er involveret i et færdselsuheld. For de årige er der således ca. halvdelen, der kommer til skade, mens det for førere over 24 år kun er pct., jf. oversigtstabel 8d.

16 16 og mest alvorligt Oversigtstabel 8d. Der er en tendens til, at de unge førere kommer alvorligst til skade. Der er således ca. en fjerdedel af de årige, der er blevet dræbt eller kommet alvorligt til skade mens det kun gælder for 18 pct. af de årige og 14 pct. af de årige. Førere af personbil fordelt efter alder og personskade I alt Dræbte Alvorligt tilskadekomne pct. Lettere tilskadekomne Uskadte I alt Under 18 år år år år år år år Uoplyst Tid og sted Uheld fordelt på tidspunkt Figur 7. De fleste uheld forekom i august og september, hvor der i gennemsnit skete 20 uheld pr. dag, mod 17 for hele 2004 i gennemsnit, jf. figur 7 og tabel 4 (side 37). Færrest uheld blev noteret i marts med i gennemsnit 14 uheld pr. dag. Gennemsnitligt antal uheld pr. dag fordelt efter måned Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Fredag farligst Fredag er den farligste dag at færdes i trafikken. Om fredagen skete i gennemsnit 19,8 uheld, mens søndag var sikrest med 14,8 uheld, jf. oversigtstabel 9.

17 17 Antal personskader fordelt på ugedag viser, at der var flest personskader fredag med 25,1 pr. dag mod 21,6 pr. dag for samtlige personskader i Om onsdagen skete færrest personskader med 20,0 pr. dag. Oversigtstabel 9. Uheld og personskader fordelt efter ugedag I alt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag antal Uheld i alt Pr. dag 17,0 16,3 17,0 17,0 17,7 19,8 16,1 14,8 Personskader i alt Pr. dag 21,6 20,1 20,7 20,0 22,3 25,1 22,7 20,5 Dræbte i alt Pr. dag 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 0,8 1,4 1,0 1 Inkl. 2 uheld med uoplyst ugedag. Flest uheld i myldretiden Figur 8. Fordelt på uheldstidsrum sker de fleste uheld i myldretiden om eftermiddagen fra kl. 14 til 19. Færrest uheld sker i nattetimerne fra kl. 01 til 06, jf. figur 8 og tabel 4 (side 37). Gennemsnitligt antal uheld pr. time fordelt efter klokkeslæt ,0 1,5 1,0 0,5 0, Uheld udenfor byzone de alvorligste Oversigtstabel 10. I 2004 forekom de fleste af uheldene i byområder. Men uheldene udenfor byzone er langt alvorligere. 59,8 pct. af alle uheld og 53,9 pct. af samtlige personskader skete i byområder, men udenfor byzone forekom flest trafikdrab - 68 pct. af alle trafikdræbte i 2004, jf. oversigtstabel 10. Uheld og personskader fordelt efter by- eller landområde I byzone Udenfor byzone I alt I byzone Udenfor byzone I alt antal pct. Uheld ,8 40,2 100,0 Personskader ,9 46,1 100,0 Dræbte ,5 67,5 100,0

18 Uheldssituationer En central faktor blandt uheldsoplysningerne er uheldssituationen. Baggrunden for brugen af uheldssituationerne er omtalt i afsnit 2.3. Uheldssituationerne er inddelt i 10 hovedsituationer, der kan karakteriseres som følger: Symboler for uheldssituationer Hovedsituation 0 er uheld med ét køretøj, alene eller med forhindring uden for kørebanen. Situationen benævnes eneuheld. Hovedsituation 1 er uheld mellem ligeud kørende på samme vej med samme retning: indhentningsuheld. Hovedsituation 2 er uheld mellem ligeud kørende på samme vej med modsat retning: mødeuheld. Hovedsituation 3 er uheld mellem kørende på samme vej med samme retning med svingning: svingningsuheld mellem medkørende. Hovedsituation 4 er uheld mellem kørende på samme vej med modsat retning og med svingning: svingningsuheld mellem modkørende. Hovedsituation 5 er uheld mellem ligeud kørende i kryds: uheld mellem krydsende køretøjer. Hovedsituation 6 er uheld mellem kørende på hver sin vej med svingning: svingningsuheld mellem krydsende køretøjer. Hovedsituation 7 er uheld mellem et kørende og et parkeret køretøj: parkeringsuheld. Hovedsituation 8 er uheld mellem et køretøj i bevægelse og en fodgænger: fodgængeruheld. Hovedsituation 9 er uheld mellem et køretøj og en forhindring på eller over kørebanen: forhindringsuheld. Som det fremgår af oversigtstabel 11, var eneuheld dominerende med omkring 22 pct. af samtlige uheld i Indhentningsuheld og fodgængeruheld udgjorde hver omkring 11 pct. af samtlige uheld. Omvendt udgjorde forhindringsuheld kun 1,5 pct. af alle uheld. Antal personskader fordelt efter hovedsituation Mødeuheld er farligst I gennemsnit for samtlige uheld var der 127 personskader pr. 100 uheld og 6 dræbte. Parkeringsuheld og fodgængeruheld tegnede sig for det laveste antal personskader pr. 100 uheld med henholdsvis 114 og 106. Mødeuheld var farligst med 167 personskader og 18 dræbte pr. 100 uheld. Antal dræbte i fodgængeruheld var på 6 pr. 100 uheld. Antal dræbte i svingningsuheld, i indhentningsuheld og i parkeringsuheld var på 2-5 pr. 100 uheld.

19 19 Oversigtstabel 11. Uheld og personskader fordelt efter hovedsituation I alt Uheld I alt Pct. 100,0 22,1 10,9 8,0 10,5 8,8 11,2 11,1 4,4 11,4 1,5 Personskader I alt Pct. 100,0 22,8 11,5 10,5 9,4 9,0 11,1 11,0 4,0 9,4 1,4 Dræbte I alt Pct. 100,0 25,7 8,4 24,1 5,1 3,3 10,6 6,0 3,3 11,1 2,4 Uheld fordelt efter transportmidler Tabel 5 (side 38) viser antal uheld fordelt efter hovedsituation og transportmiddel. Eneuheld forekom hyppigst med knallert-30, knallert-45 og motorcykel, hvor ca. hvert fjerde uheld var eneuheld. En femtedel af uheldene med cyklister involveret var svingningsuheld mellem krydsende køretøjer. Desuden var 17 pct. af uheldene med bus involveret fodgængeruheld, og hvert femte uheld med lastbil involveret var indhentningsuheld. 1.7 Implicerede transportmidler Der skelnes i færdselsuheldsstatistikken mellem transportmidler, der udgøres af køretøjer og fodgængere, og andre elementer, der udgøres af forhindringer på, over eller uden for kørebanen, fx dyr, afspærringsmateriel, luftledninger og vejtræer. Med henblik på en nøjere belysning af forskelle mellem de enkelte transportmidler er der i oversigtstabel 12 foretaget en opgørelse over antallet af implicerede transportmidler i forhold til antallet af enheder af samme art medio 2002, 2003 og 2004.

20 20 Oversigtstabel 12. Implicerede transportmidler, fodgængere og forhindringer I alt Pr enheder I alt Personbil i alt Personbil, almindelig Hyrevogn Udrykningskøretøj max. 3.5 t Varebil i alt kg totalvægt kg totalvægt Lastbil over kg totalvægt i alt Sololastbil Lastbil med anhænger Sættevognstog Køretøj under udrykning Bus i alt Rutebus Bus i øvrigt Traktor i alt Traktor Motorredskab Motorcykel i alt Motorcykel Knallert Knallert-30 i alt Knallert-30 lovlig Knallert-30 ulovlig Cykel Fodgænger Rytter, hestevogn Uoplyst køretøj Forhindring Antal implicerede i forhold til samtlige transportmidler af den pågældende art. Fald i antal implicerede transportmidler Antallet af implicerede transportmidler er faldet med 7 pct. i 2004 i forhold til Der har været et fald i antallet af implicerede almindelige personbiler på 9 pct., mens antallet af implicerede hyrevogne steg med 15 pct. Antallet af implicerede varebiler faldt med 12 pct., og antallet af implicerede lastbiler og busser med henholdsvis 5 og 3 pct. Antallet af implicerede motorcykler udviste et stort fald på 13 pct., mens antallet af knallerter-45 faldt med 6 pct. I forhold til antallet af enheder var hyrevogne, busser og lastbiler de hyppigst implicerede i færdselsuheld med personskade. Dette betyder

21 21 ikke nødvendigvis, at de er de mest risikobelastede køretøjer, idet deres gennemsnitlige årskørsel uden tvivl er større end for de øvrige køretøjer. Motorcykler og personbiler var impliceret i færdselsuheld med den samme hyppighed i 2004: 3 pr enheder. Det indikerer en større uheldsrisiko for motorcykler, da den gennemsnitlige årskørsel er mindre for motorcykler end for personbiler, jf. Transport Flest uheld med to transportmidler Personbil var impliceret i 76 pct. af samtlige uheld og 71 pct. af alle trafikdræbte blev dræbt i personbiluheld Lastbil og bus er farligst for modtrafikanter De svage trafikanter Færdselsuheld med to transportmidler impliceret udgjorde 70 pct. af alle uheld i 2004, og antal uheld med flere end to transportmidler impliceret udgjorde 7 pct., jf. oversigtstabel 13. Personbil var impliceret i 76 pct. af alle uheldene, og cykler var impliceret i 24 pct. af samtlige uheld. De tunge køretøjer som lastbiler og busser var impliceret i henholdsvis 6 og 3 pct. af uheldene. Fodgængere var involveret i 12 pct. af uheldene. Antallet af personskader fordelt efter transportmiddel vises i oversigtstabel 14. Antallet af personskader i personbiluheld var 6.280, hvoraf 62 pct. befandt sig i personbil. I personbiluheld blev 262 trafikanter dræbt, svarende til 71 pct. af alle trafikdræbte i Af de 262 dræbte i personbiluheld befandt 186 sig i personbil. Lastbiler, busser og traktorer var som nævnt impliceret i relativt få uheld, men konsekvenserne heraf var meget alvorlige, især for modtrafikanterne. I lastbiluheld blev 65 trafikanter dræbt, heraf 62 modtrafikanter, i busuheld blev i alt 15 dræbt, heraf 14 modtrafikanter og i traktoruheld blev 10 dræbt, alle modtrafikanter. De svage trafikanter er i høj grad udsat for personskader. I motorcykeluheld (inkl. knallert-45) rammer personskaderne for det meste motorcyklisterne selv. 574 trafikanter blev dræbt eller kom til skade ved motorcykeluheld i pct. af personskaderne i motorcykeluheld ramte motorcyklisterne selv. I knallert-30 uheld blev 88 pct. af personskaderne tilføjet knallertkørerne selv. I cykeluheld var det tilsvarende tal 93 pct., og i fodgængeruheld 92 pct. I motorcykel-, knallert-30-, cykel- og fodgængeruheld var næsten alle dræbte svage trafikanter. Tabel 6 (side 39) viser, hvilket transportmiddel, som har forårsaget personskader mod personer i et andet transportmiddel. For motorcykel, knallert-45, knallert-30, cykel og fodgænger under ét var lastbil modpart i 4 pct. af uheldene, men disse uheld tegnede sig for 20 pct. af alle trafikdræbte svage trafikanter.

22 22 Oversigtstabel 13. Uheld fordelt efter implicerede transportmidler mv I alt Med et transportmiddel impliceret Med to transportmidler impliceret Med tre eller flere transportmidler impliceret Uheld i alt Transportmiddel Personbil Personbil, almindelig Hyrevogn Udrykningskøretøj max. 3,5 t Varebil kg totalvægt kg totalvægt Lastbil over 3,5 t totalvægt Sololastbil Lastbil med anhænger Sættevognstog Køretøj under udrykning Bus Rutebus Bus i øvrigt Traktor Traktor Motorredskab Motorcykel Motorcykel Knallert Knallert Knallert-30 lovlig Knallert-30 ulovlig Cykel Fodgænger Medbringende barnevogn, cykel mv Rytter, hestevogn Uoplyst køretøj Forhindring

23 23 Oversigtstabel 14. Personskader fordelt efter implicerede transportmidler, fodgængere og forhindringer I alt Dræbte Tilskadekomne inden i transportmidlet uden for transportmidlet inden i transportmidlet uden for transportmidlet inden i transportmidlet uden for transportmidlet Transportmiddel Personbil Personbil, almindelig Hyrevogn Udrykningskøretøj max. 3,5 t Varebil kg totalvægt kg totalvægt Lastbil over 3,5 t totalvægt Sololastbil Lastbil med anhænger Sættevognstog Køretøj under udrykning Bus Rutebus Bus i øvrigt Traktor Traktor Motorredskab Motorcykel Motorcykel Knallert Knallert Knallert-30 lovlig Knallert-30 ulovlig Cykel Fodgænger Medbr. barnevogn, cykel mv Rytter, hestevogn Uoplyst køretøj Forhindring Anvendelse af fodgængerovergange, cykelstier mv. Der findes forskellige fysiske anlæg, fx fortov, fodgængerovergange og cykelstier, som har til formål at begrænse skaderne blandt de svage trafikanter.

24 24 Oversigtstabel 15. Personskader blandt fodgængere fordelt efter fodgængernes placering I alt Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Personskader i alt Langsgående fodgængere Fortov benyttet Fortov fandtes, men ikke benyttet Langsgående fodgængere i øvrigt Krydsende fodgængere Fodgængerfelt benyttet Fodgængerfelt fandtes, men ikke benyttet Fodgængerfelt fandtes ikke Fodgænger på helle el.lign. ifm. med krydsning Fodgænger der opholder sig på kørebanen uden at være hverken langsgående eller krydsende Inkl. 11 personer med uoplyst placering. Det ses i oversigtstabel 15, at 63 pct. af de tilskadekomne fodgængere enten ikke benyttede et eksisterende fortov/fodgængerfelt eller færdedes et sted, hvor fortov/fodgængerfelt ikke fandtes. 46 pct. af personskaderne blandt førere af knallert-30 og 39 pct. af personskaderne blandt cyklister skete uden for cykelsti, jf. oversigtstabel 16. Oversigtstabel 16. Implicerede knallerter-30 og cykler fordelt efter benyttelse af cykelsti mv Knallert-30 Cykel I alt Med cykelsti Uden cykelsti Uoplyst I alt Med cykelsti Uden cykelsti Uoplyst Implicerede transportmidler i alt På fodgængerareal Anlæg benyttet Anlæg ej benyttet Uoplyst Personskader i alt På fodgængerareal Anlæg benyttet Anlæg ej benyttet Uoplyst

25 Spiritusuheld Førere og fodgængere, der er impliceret i færdselsuheld, kan på politiets foranledning underkastes spiritusprøve. Endvidere har politiet mulighed for at anføre, at en fører eller en fodgænger er skønnet spirituspåvirket, uden at der er udtaget spiritusprøve. Spiritusuheld og spirituspåvirket Færre tilskadekomne i spiritusuheld Oversigtstabel 17. Spiritusuheld er alle uheld, hvor mindst én af de implicerede førere eller fodgængere har været spirituspåvirkede. En person anses som spirituspåvirket, enten når denne har en promille der overstiger 0,5, eller når politiet skønner, at vedkommende er påvirket, uden at der er udtaget spiritusprøve. Definitionen blev ændret fra og med 1997 i forhold til tidligere år, hvor personer med en promille på 0,5 også blev medregnet. Ved en promille på over 0,5 rejses i henhold til loven automatisk tiltale for promille/spirituskørsel. Ved lavere promille kan der også rejses tiltale, hvis det skønnes, at personen er uegnet til at færdes i trafikken. Promillegrænsen blev ændret fra 0,8 til 0,5 pr. 1. marts I 2004 registrerede politiet spiritusuheld med i alt personskader jf. oversigtstabel 17. Spiritusuheld udgjorde hermed 17 pct. af alle uheld, hvilket stort set er det samme andel som i 1990, hvor spiritusuheld udgjorde 18 pct. af alle uheld. Der omkom 106 trafikanter i spiritusuheld i 2004, hvilket er en mere end i Antallet af dræbte i spiritusuheld udgjorde således 29 pct. af alle dræbte i trafikken. Det er en stigning i forhold til 1990, hvor de dræbte i spiritusuheld udgjorde 24 pct. af alle dræbte i trafikken personer kom i 2004 til skade i spiritusuheld mod i 2003, hvilket svarer til et fald på 13 pct. Spiritusuheld og personskader Antal spiritusuheld i alt Dræbte Antal personskader Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne I alt

26 26 Udviklingen Figur 9. Siden 1990 er antallet af spiritusuheld faldet med 33 pct., mens antallet af dræbte i spiritusuheld er faldet med 31 pct., og antallet af tilskadekomne er faldet med 32 pct. Til sammenligning er antallet af øvrige uheld faldet 32 pct. siden 1990, antallet af dræbte med 45 pct. og antallet af tilskadekomne med 28 pct. Det vil sige, at mens faldet i antal spiritusuheld og øvrige uheld er stort set det samme, er faldet i antal dræbte i spiritusuheld noget mindre end faldet i dræbte i øvrige uheld. Som det ses af figur 9 og figur 10 var faldet størst i starten af perioden, og siden midten af 1990 erne har der været en svingende udvikling med både stigninger og fald i antallet af uheld og personskader. Spiritusuheld og personskader Uheld Personskader Figur 10. Dræbte ved spiritusuheld Skaderne ramte især de spirituspåvirkede selv Skaderne i spiritusuheld rammer i høj grad de spirituspåvirkede selv, især når det gælder spiritusuheld med to-hjulede køretøjer og fodgængere; for disse trafikantgrupper var 90 pct. af de dræbte og tilskadekomne selv spirituspåvirkede, mens andelen for spiritusuheld med biler under ét var 56 pct. Af de dræbte i spiritusuheld var 75 pct. selv påvirkede af spiritus, jf. oversigtstabel 18.

27 27 Oversigtstabel 18. Personskader i uheld med spirituspåvirket 1 fører eller fodgænger I alt Heraf med spirituspåvirket 1 fører af: Med spiritus- Personbil Varebil Cykel Lastbil mv. 2 Motorcykel Knal- lert- 45 Knal- lert- 30 påvirket fodgænger Spiritusuheld i alt Personskader i alt Dræbte Tilskadekomne Personskader blandt spirituspåvirkede førere/fodgængere Dræbte Tilskadekomne Personskader blandt øvrige implicerede Dræbte Tilskadekomne Anm. Da der forekommer færdselsuheld med mere end én spirituspåvirket fører/fodgænger impliceret, vil uheldet og personskaderne i forbindelse hermed være anført i 2 eller flere kolonner under de transportmidler, som de spirituspåvirkede benyttede. Derfor vil summen af kolonnerne være større end»i alt«-kolonnen. 1 Uheld med mindst én impliceret fører eller fodgænger med en spirituspromille over 0,5. 2 Inkl. bus og traktor. De fleste spirituspåvirkede førere er mænd Implicerede førere og fodgængere Spirituspåvirkede mænd optræder langt oftere i færdselsuheld end spirituspåvirkede kvinder, jf. oversigtstabel pct. af alle implicerede spirituspåvirkede førere og fodgængere var mænd. 100 pct. af alle spirituspåvirkede førere af lastbil var mænd, og mellem 91 og 98 pct. af de implicerede spirituspåvirkede førere af motorcykel, knallert-45 og knallert-30 var mænd. Af de spirituspåvirkede cyklister var 17 pct. kvinder, og af de spirituspåvirkede fodgængere udgjorde kvinder 23 pct. Til sammenligning udgjorde mændene kun 65 pct. af øvrige førere og fodgængere. For cyklister og fodgængere var der en næsten ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. Antallet af spirituspåvirkede førere og fodgængere var i 2004, hvilket er et fald på 9 pct. i forhold til Over halvdelen af samtlige spirituspåvirkede førere var førere af personbil. Over en fjerdedel af samtlige implicerede førere af knallert-30 var spirituspåvirkede, mens der blandt førere af hyrevogne og lastbiler var 1-2 pct. spirituspåvirkede. Ingen førere af bus var spirituspåvirkede i 2004, jf. tabel 7 (side 40).

28 28 Oversigtstabel 19. Implicerede førere og fodgængere i spiritusuheld og øvrige uheld fordelt efter transportmiddel og køn Spiritusuheld Øvrige uheld I alt Mænd Kvinder I alt 1 Mænd Kvinder pct. pct. I alt ,9 9, ,2 32,4 Personbil ,5 9, ,2 34,4 Varebil 49 95,9 4, ,0 11,9 Lastbil mv ,0 0, ,2 6,6 Motorcykel 21 90,5 9, ,5 8,5 Knallert ,9 2, ,6 10,1 Knallert ,7 4, ,5 16,7 Cykel 41 82,9 17, ,4 50,6 Fodgænger ,0 23, ,7 53,7 Anm. Summen af tallene i de enkelte fordelinger vil ikke altid udgøre den anførte total, da der ikke for alle uheld foreligger samtlige oplysninger. 1 Inkl. uoplyst. 2 Inkl. bus og traktor. Over halvdelen af alle implicerede mandlige knallert-30 kørere i alderen år var spirituspåvirkede Figur 11. Blandt de mandlige knallert-30 kørere var der størst andel spirituspåvirkede i de lidt ældre aldersgrupper, især blandt de årige, hvor over halvdelen af de implicerede førere var spirituspåvirkede. For de mandlige førere af personbiler var mønsteret lidt anderledes, idet det var blandt de yngre, der var størst andel spirituspåvirkede, hvorefter der er en faldende andel med alderen, jf. figur 11 og tabel 8 (side 41). For de helt unge under 18 år uden kørekort var der 38 pct. af førerne af personbil, der var spirituspåvirkede. Dette skal dog tolkes med forsigtighed, da der er tale om ganske få personer. Spirituspåvirkede knallert-30 kørere og førere af personbil. Mænd Pct Personbil Knallert

29 29 Flest spiritusuheld i august, september og oktober måned... Figur 12. I 2004 forekom flest spiritusuheld i august, september og oktober måned, med 3,3 uheld pr. dag, jf. figur 12. Gennemsnitligt antal spiritusuheld pr. dag fordelt efter måned Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. og i weekenden Oversigtstabel 20. Flest spiritusuheld sker i weekenden. To tredjedele af alle spiritusuheld skete fra fredag til søndag, men relativt få i begyndelsen af ugen. I weekenden udgør spiritusuheldene 27 pct. af alle uheld, mens de kun udgør 10 pct. af uheldene i hverdagene, jf. oversigtstabel 9 og 20. Antal spiritusuheld og personskader fordelt efter ugedag I alt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag antal Spiritusuheld i alt Pr. dag 3,0 1,5 1,7 1,6 2,0 3,7 5,1 5,1 Personskader i alt Pr. dag 3,8 1,9 2,1 1,8 2,5 4,9 6,8 6,8 Dræbte i alt Pr. dag 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 og i aften- og nattetimerne Uheld udenfor byzone de alvorligste I aften- og nattetimerne sker flest spiritusuheld, jf. figur 13. Det er den helt omvendte situation i forhold til alle uheld under ét, hvor der sker færrest uheld om natten, jf. figur 8. Ca. halvdelen af alle spiritusuheld skete i byzone og ca. halvdelen udenfor byzone. Uheldene udenfor byzone er dog de alvorligste, idet mere end to tredjedele af dødsfaldene skete her, jf. oversigtstabel 21 a. Det samme gør sig gældende, når alle uheld betragtes, jf. oversigtstabel 10. Spiritusuheld udgjorde 16 pct. af samtlige uheld i byområder i 2004 og 20 pct. udenfor byområder. Halvdelen af alle spiritusuheld er eneuheld I 2004 var 51 pct. af alle spiritusuheld eneuheld. Det er en væsentlig større andel end for de øvrige uheld, hvor eneuheld i 2004 kun udgjorde 16 pct., jf. oversigtstabel 21 b. Fodgængeruheld udgjorde 11 pct. af

30 30 spiritusuheldene, hvilket stort set er den samme andel som for de øvrige uheld. Figur 13. Gennemsnitligt antal spiritusuheld pr. time fordelt efter klokkeslæt ,4 0,3 0,2 0,1 0, Oversigtstabel 21a. Spiritusuheld og personskader fordelt efter by- eller landområde I byzone Udenfor byzone I alt I byzone Udenfor byzone I alt antal Spiritusuheld ,7 46,3 100,0 Personskader ,3 50,7 100,0 Dræbte ,2 70,8 100,0 pct. Oversigtstabel 21b. Spiritusuheld og personskader fordelt efter hovedsituation I alt Uheld I alt Pct. 100,0 51,2 8,8 7,5 2,9 2,1 5,1 3,1 6,9 10,7 1,7 Personskader I alt Pct. 100,0 49,9 9,5 10,3 2,9 2,2 5,5 3,8 5,7 8,8 1,4 Dræbte I alt Pct. 100,0 42,5 6,6 21,7 0,9 0,9 6,6 1,9 4,7 13,2 0, Korrektion for ændret definition af hjernerystelse Ny vejledning førte til misforståelse 1. januar 1997 blev der taget en ny vejledning til politiet om indberetning af færdselsuheld til Danmarks Statistik i brug. I forbindelse med et forsøg på at præcisere forskellen mellem konstateret hjernerystelse og indlæggelse til observation for hjernerystelse blev det ikke præcist nok,

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2003 Road traffic accidents Færdselsuheld 2003 Udgivet af Danmarks Statistik November 2004 71. årgang Oplag: 375 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1432-8 ISSN 0070-3516 Pris: 122,00

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1998

1. Færdselsuheld med personskade 1998 7 1. Færdselsuheld med personskade 1998 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 69. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1259-7 ISSN 0070-3516 Pris:

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

Overgang til efterløn. Thomas Michael Nielsen

Overgang til efterløn. Thomas Michael Nielsen Overgang til efterløn Thomas Michael Nielsen Overgang til efterløn Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2005 Oplag: 500 Danmarks Statistiks Trykkeri Pris: 126,00 kr. inkl. 25 pct. moms ISBN: 87-501-1478-6

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011

Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 21. NOVEMBER 2012 Børne- og ungdomsulykker i Danmark 2011 AF ANN-KATHRINE EJSING Resumé Blandt børn og unge i alderen 0-24 år skete der i 2011 270.000 ulykker, hvilket afspejler, at 13,6 pct. var udsat

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 DATO: Juni 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607766 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2012... 3 FORUDSÆTNINGER OG

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

National Strategisk Analyse i politiet

National Strategisk Analyse i politiet TRAFIKSIKKERHED National Strategisk Analyse i politiet Rigspolitiet udgiver i august publikationen Strategisk Analyse 217, som behandler udviklingen inden for alle typer af kriminalitet, trafiksikkerhed

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler

Effekt af blinkende grønne fodgængersignaler Effekt af blinkende grønne fodgængerer Af Bo Mikkelsen Aalborg Kommune Tidl. Danmarks TransportForskning Email: Bmi-teknik@aalborg.dk 1 Baggrund, formål og hypoteser Dette paper omhandler en undersøgelse

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

Trafikulykker for året 2017

Trafikulykker for året 2017 Trafikulykker for året Titel Trafikulykker for året Dato: Juni 2018 ISBN (NET): 978-87-93674-02-8 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Dato: Juli 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-23-7 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling

Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling Af Thomas Krag, Dansk Cyklist Forbund Indledning Cyklister beskyldes ofte for ikke at overholde færdselsreglerne og for ikke at tage hensyn til

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - Året 214 Tabeller og udvikling Dato: September 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-78-7 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

MILJØ OG ENERGI. 2002:21 29. november 2002. Familiernes miljøvaner august 2002. 1. Indledning. 2. Transportvaner

MILJØ OG ENERGI. 2002:21 29. november 2002. Familiernes miljøvaner august 2002. 1. Indledning. 2. Transportvaner MILJØ OG ENERGI 2002:21 29. november 2002 Familiernes miljøvaner august 2002 Halvdelen af den voksne befolkning kører dagligt i bil til arbejde eller uddannelsessted. 27 kører på cykel og 13 kører med

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Udgivet af Danmarks Statistik November 2000 104. årgang ISBN 87-501-1125-6 ISSN 0070-3567 Redaktion Figurer Stikord Cand. polit. Ulla Agerskov

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Trafikulykker for året 2018

Trafikulykker for året 2018 Trafikulykker for året 2018 Titel Trafikulykker for året 2018 Dato: Maj 2019 ISBN (NET): 978-87-93674-64-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet Vejdirektoratet Side 1 1 INDLEDNING Som led i evalueringen af forsøget med modulvogntog er der gennemført to undersøgelser af nationaliteten på modulvogntog. Undersøgelserne er gennemført ved betalingsanlægget

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Dato: Marts 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-53-4 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere