Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019."

Transkript

1 Notat Almene boliger - udmøntning af ny grundkapital Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene Bagrund Furesø Kommune er en attraktiv og kreativ bosætningskommune med stærke fælleskaber. Furesø Kommune skal være et sted, hvor borgerne kan leve et helt og aktivt liv. Derfor er det i Kommuneplan 2013 fastlagt, at boligudviklingen skal tilgodese forskellige boligbehov ift. alder, familiestørrelse, indtægt og fysisk formåen. Dato: Sags id: Dok.nr.: Center for By og Miljø Oprettet af: Don Krusager Mail: Direkte telefon nr Til at understøtte ovenstående spiller de almene boliger en væsentlig rolle. Den grundlæggende ide med almene boligorganisationer er at kunne stille passende boliger til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje, samt at give beboerne indflydelse på egne boforhold. Mere konkret henvender den almene sektor sig bl.a. til borgere, som ikke har økonomiske muligheder for at komme ind på ejer markedet samt til ældre borgere, som ønsker at få realiseret friværdien i deres ejerbolig og samtidig få en mindre vedligeholdelseskrævende bolig. Desuden henvender den almene sektor sig til borgere, der har fået et mere akut boligbehov f.eks. i forbindelse med skilsmisse, nyt job langt fra den eksisterende bolig eller unge der skal flytte hjemmefra. Desuden kommer der i disse år en del flygtning, som kommunerne skal anvise permanente boliger, hvilket giver en større efterspørgsel efter almene boliger og dermed længere ventelister. Der er 9 almene boligvirksomheder i kommunen. Heraf er 7 virksomheder organiseret som almene boligorganisationer. Én virksomhed er en selvejende institution, og kommunen ejer en afdeling med ældreboliger.

2 Boligvirksomhederne fordelt på antal boliger og boligareal mm.: Antal boliger Areal Gnm. (m²) størrelse Furesø Boligselskab Værløse almennyttige Boligselskab Boligselskabet Farumsødal Hareskov-Værløse Andelsboligforening Lejerbo, Farum Boligselskabet Borgerbo, Værløse Boligforeningen AAB, afd. 88, Fuglsangpark Boligforeningen AAB, Regimentsparken II Den selvejende institution Ryetbo III Kommunalt ejede almene boliger Total Opgørelsen er udarbejdet med data fra Landsbyggefondens stamdataarkiv. Der medtages almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Følgende tal er udarbejdet ud fra boligorganisationernes seneste årsregnskab: Fordelt på boligtyper (antal): 1 vær. 2 vær. 3 vær. 4 vær. 5 vær. I alt Andel Familieboliger % Ungdomsboliger % Ældreboliger *) % Antal i alt *) Ældreboliger rummer over en række botilbud. Den gennemsnitlige boligstørrelse for fordelt på antal værelser: Fordelt på boligtyper 1 vær. 2 vær. 3 vær. 4 vær. 5 vær. (areal): Gnm. størrelser (m²) De fleste ældreboliger ejes af Boligselskabet Farumsødal ældreboliger - svarende til 33 % af det samlede antal ældreboliger i kommunen (ialt 342 stk.). Ungdomsboligerne ejes fortrinsvis af Hareskov-Værløse Andelsboligforening. De ejer 53 boliger ud af i alt 165, svarende til 32 %. Boligorganisationen har modtaget tilskud til at benytte 18 ungdomsboliger som startboliger for unge fra den 1. januar Side 2 af 12

3 Lejen for en almen bolig varierer fra ca. 600 kr. pr. m 2 til de dyreste på ca kr. pr. m 2. Nye almene boliger opføres til en pris på ca kr. pr. m 2 til kr. pr. m 2. Nedenfor ses en sammenligning af andelen af almene boliger i Furesø Kommune i forhold til den samlede boligmasse for kommunerne i hele Region Hovedstaden. Kilde: Landsbyggefonden 2015 Andelen af almene boliger udgør ca. 29 % af den samlede boligmasse i Furesø Kommune pr. 1. januar Andelen af almene boliger i de øvrige kommuner i hovedstadsområdet fremgår af ovenstående kort. For den samlede statistik på landsplan placerer det Furesø Kommune på en 13. plads (største andel almene boliger ift. samlede antal boliger). På landsplan udgør almene boliger ca. 20 % af det samlede boligudbud. I følge kommunens boligprognose planlægges der opført ca nye boliger i kommunen frem til Fastholdes den nuværende andel af almene boliger på 29 %, vil ca. 440 af de nye boliger blive almene. Til sammenligning kan oplyses, at der er ca private udlejningsboliger i kommunen. En del af disse ejes af pensionsselskaber, som primært lejer ud til medlemmerne. Side 3 af 12

4 Ventelister En boligorganisations venteliste giver en god indikation af efterspørgslen efter de pågældende boliger. Hovedparten af boligafdelingerne har lange ventelister, flere længere end 10 år. Enkelte boligafdelinger oplyser om korte eller ingen ventelister. En kort venteliste viser, at boligerne kan være svære at udleje. De typiske årsager til udlejningsvanskeligheder begrundes i huslejens størrelse, boligkvalitet, beliggenhed, områdets ry og rygte, fælles faciliteter mm. Generelt viser ventelisterne, at der er stor efterspørgsel på almene boliger. Behov for nye almene boliger Der er flere målgrupper, som efterspørger en almen bolig. Dels ønsker en del borgere at bo i den almene sektor og dels løser den almene sektor en lang række boligsociale behov. Ungdomsboliger Kommunen har en gruppe unge, der er under uddannelse og gerne vil bo væk hjemmefra. Gruppen studerer typisk på undervisningsinstitutioner tæt på kommunen. Gruppen søger billige boliger. Ungerådet har oplyst, at der savnes billige ungdomsboliger, som er centralt beliggende. Universitetsstuderende og studerende på videregående uddannelser søger mod København, Lyngby mm. For at komme tæt på uddannelsesstedet og studiemiljøet. Ungdomsboliger er desuden med til at løse en række kommunale boligsociale behov. Kommunen boligplacerer unge med særlige behov i ungdomsboliger. Kommunen har særlig anvisningsret til 87 ungdomsboliger ud af sammenlagt 165 stk. Familieboliger Boligtypen er den mest eftertragte boligtype og opfylder en lang række behov. De fleste familieboliger udlejes af boligorganisationer til boligsøgende optaget på venteliste. De boligsøgende er typisk resursestærke med en fast indtægt, kernefamilier mfl., som vælger at bo alment. Også ældre søger familieboliger, bl.a. for at få færre ren- og vedligeholdelses opgaver end i ejerboliger. Kommunen har anvisningsret til hver fjerde ledigblevne familiebolig til løsning af boligsociale udfordringer. I 2015 anviste kommunen ca. 70 familieboliger til Side 4 af 12

5 akut boligsøgende. Det er typisk boligsøgende, som pludselig mangler en bolig pga. skilsmisse, udsættelse, uoverensstemmelser mm. Kommunen har herudover indgået en række aftaler om anvisningsret til familieboliger til andre boligsøgende. Borgere med en sindslidelse, udviklingshæmmede eller sociale udfordringer, har også brug for en familiebolig. Disse borgere får typisk anden social støtte. For mange betyder det meget at bo sammen med jævnaldrende og i nærheden af socialt netværk. Botilbud til sindslidende stiller krav til planlægning, hvis boligen skal bidrage til at inklusion og resocialisering. Kommunen har i 2014 givet tilsagn om opførelse af en række individuelle bofællesskaber (seniorbofællesskaber). Her fraskriver kommunen sig retten til anvisning, idet fællesskabet er vigtigt for bofællesskaber. Kommunen har derfor brug for at øge anvisningen til andre familieboliger. Der forventes at komme 102 flygtninge i 2016 som kommunen er pligtig at tilbyde et permanent botilbud. Flygtninge og migranter har typisk en lav begyndelsesindkomst, hvilke betyder, at de kan have svært ved at betale husleje i en del af de almene boliger. Efterspørgslen på familieboliger, der prismæssigt passer til målgruppen øges derfor væsentligt. Ældrebolig Boligtypen henvender sig som udgangspunkt til boligsøgende med forskellige plejebehov. Kommunen anviser alle ældreboliger. Særligt indrettede ældreboliger betegnes plejeboliger. Prognosen vedrørende behovet for plejeboliger peger på, at der kommer til at mangle ca. 60 plejeboliger til ældre i Nogle borgere har behov for et længerevarende botilbud, hvor der er tilknyttet hjælp og støtte hele døgnet. Andre har brug for et kortvarigt botilbud. Mens andre igen har brug for egen bolig i kort afstand til kommunens eller regionens støttetilbud. En særskilt problemstilling, som boligviften skal tage højde for, er, at med færre sengepladser i behandlingspsykiatrien, er der et stigende behov for midlertidige boliger, hvor borgeren kan bo en kort overgang uden besværet med at skulle betale boligindskud mv. Kommunen arbejder med rehabilitering borgere med psykiske lidelser søges resocialiseret for at undgå fastholdelse i socialpsykiatriske botilbud. Der efterly- Side 5 af 12

6 ses muligheder for at etablere midlertidige boformer i stil med ungdomsboliger, hvor beboere kan opsiges, når forudsætningerne for botilbuddet er ophørt. Ovenstående peger også i retning af, at der er behov for at opføre skæve boliger, med en høj grad af fleksibilitet i længden af botilbuddet og betingelserne for at anvise en sådan bolig. 2. Prioritering af ny grundkapital Til at understøtte behovet for almene boliger er der i budgetaftalen for En attraktiv bosætningskommune i vækst og udvikling lagt op til et varieret boligudbud med vægt på bæredygtighed og et balanceret boligudbud med både ejer- og lejeboliger. Aftaleparterne har pt. afsat 10 mio. kr. årligt i perioden til grundkapital for opførelse af nye almene boliger, svarende til en samlet pulje på 40 mio. kr.. Kommunen kan selv vælge hvilke selskaber, der skal tildeles grundkapital. Konkurrencestyrelsen anbefaler kommunerne at udbyde grundkapitalen for at skabe øget konkurrence på markedet. Forvaltningen anbefaler, at vi som udgangspunkt udbyder grundkapital og alene i særlige tilfælde tildeler direkte. Ved tildeling af grundkapital til fremtidige byggeprojekter lægges vægt på en række kriterier. Udgangspunktet vil være, at projekter som lever op til flest kriterier prioriteres forud for andre projekter. Mere konkret vil de enkelte projekter blive tildelt point fra 1 til 10 indenfor hvert kriterie. Kriterier: 1. Særlige grupper Ved udbud af grundkapital er der mulighed for at prioritere særlige grupper, som har behov for almene boliger. a Øget kommunal anvisning Kommunal anvisning af almene boliger, hviler i høj grad på de udlejnings- og anvisningsaftaler, der indgås med boligorganisationerne. Den kommunale anvisning benyttes til boligplacering af akut boligsøgende. Det er borgere, som pludselig står på gaden eller flygtninge, hvor kommunen har pligt til at anvise en permanent bolig. Kriteriet vil få væsentlig indflydelse på en række boligorganisationer, som har afdelinger med en lav husleje. b Fleksible udlejningsregler bestemte befolkningsgrupper Flygtninge og migranter har typisk en lav begyndelsesindkomst. Opførelse af nye boliger har almindeligvis en for høj begyndelsesleje. Det øger kommunens behov for anvisningsret til almene boliger, men en lav husleje. Side 6 af 12

7 Fleksible udlejningskriterier kan tilrettelægges, så flygtninge får en fortrinsret på ventelisten til billige boliger. Udlejning til flygtninge er omfattet af samme garanti som kommunalt anviste boliger, når udlejningen sker indenfor integrationsperioden på 3 år jf. Almenboliglovens Øget rotation på boligmarkedet Nye boliger skal medvirke til, at skabe en øge rotation på boligmarkedet. Der lægges vægt på, at nye boliger tilgodeser boligsøgende med særlige behov. Eks. boliger indrettes ældrevenligst, så ældre i eksisterende parcelhuse kan flytte til en mere egnet bolig. Herved kan parcelhuset på ny anvendes til en børnefamilie. Etablering af ungdomsboliger og startboliger til unge, studerende mfl. medvirker til, at de unge kan flytte hjemmefra. Kommunens ældreboligstrategi lægger vægt på, at der opføres en række seniorbofællesskaber. Endvidere støtter kommunen op om borgergrupper, som ønsker at etablere familiebofællesskaber. Bofællesskaberne kan indrettes som individuelle- eller kollektive bofællesskaber. Kriteriet vil få væsentlig indflydelse på boligsøgende, som kan samles om et bofællesskab i en fælles vision. 3. Byudviklingsperspektiver Ved udbud af grundkapital lægges der vægt på at anvende grundkapitalen, som er et strategisk værktøj i byudviklingen. a. Blandede ejereformer i byområderne Kommunen lægger vægt på, at boligområder kan rumme en blanding af forskellige boligtyper, så de vil tiltrække en bred kreds af boligsøgende. Formålet med hensynet er at understøtte en alsidig boligsammensætning ved udvikling af boligområder. Samtidig er kriteriet med til at modvirke ghettoisering og monokulturer, hvor boligområder får en énsidig beboersammensætning Kommunen kan i lokalplanerne med den nuværende planlov fastlægge at op til 25 % af boligerne i et område skal opføres som almene boliger (Planlovens 15, stk. 2 nr. 9). Det er ikke sikkert at denne bestemmelse bliver fastholdt i en revision af planloven, som forventes fremlagt i foråret Det må derfor for- Side 7 af 12

8 ventes at aftalerne fremadrettet vil bygge på frivillighed mellem grundejer og kommunen. Kriteriet vil få væsentlig indflydelse på udvikling af Sydlejren, færdiggørelse af Laanshøj, nybyggeri på Bybækgrunden og i Stavnsholt mm. b. Fortætning af eksisterende boligområder Kommuneplanen udpeger en række boligområder, hvor eksisterende bebyggelsen med fordel kan udvikles. Boligområder søges styrket gennem en forøgelse af bebyggelsesgraden. Fortætning kan ske ved tilbygning eller udnyttelse af flere etager i eksisterende byggeri. Inddragelse af tilstødende friarealer vil også kunne udvide en eksisterende bebyggelse. Kriteriet vil få væsentlig indflydelse på Frederiksborgvej ved Farum Station og Bymidten i Værløse. c. Renovering og ombygning Mange støttede boligbyggerier i kommunen er opført før Mange af disse byggerier tilgodeser datidens boligbehov. Boligbehovet har efterfølgende ændret sig. Byggerierne kan med fordel fremtidssikres, så de opfylder nutidige behov. F.eks. ved at adgangsforhold forbedres, så ældre mfl. også kan komme op i etageboliger. Isolering øges til nutidige krav. Renovering af en eksisterende bebyggelse søges støttet gennem Landsbyggefonden. En større renovering hviler altid på en helhedsplan. Ved renovering søges uudnyttede arealer ind tænkt i ombygningsarbejderne. Inddragelse af nye boligarealer vil delvis kræve ny grundkapital. Kriteriet vil få væsentlig indflydelse på Frederiksborgvej ved Farum Station og Bymidten i Værløse mm. d. Igangsætning af en byudvikling Der kan være kommunale arealer, som det private bolig marked finder vanskeligere at igangsætte, eller arealer, som kommunen ønsker at udvikle hurtigere end de private developere byder sig til. For at starte en udvikling kan dele af arealerne udbydes til almene boliger. Dette har fx haft betydning i forbindelse med Bybækgrunden og kan få betydning ift. Farum Midtby. Side 8 af 12

9 4. Bæredygtighed Nye byggeprojekter må have en højt arkitektonisk kvalitet og være socialt og miljømæssigt bæredygtige. Byggeri må opfylde kravene til et moderne byggeri. Det skal leve op til bygningsreglementets 2020-krav. Byggeriet skal indeholde miljøtiltag eks. LAR løsninger. Byggier som er miljøcertificeret efter en anerkendt certificeringsmetode, som for eksempel DGNB tilpasset Danske forhold ved Green Building Council Denmark, LEED, Sanemærket eller Passiv husstandard foretrækkes. Desuden skal der etableres ladestandere til El-biler. Byggeriet skal leve op til kommunens arkitektur og byrumsstrategi. Særligt fremhæves projekter, hvor boligens indretning mm fremtidssikres gennem øget fleksibilitet. Falder behovet for den pågældende boligtype ønskes ind tænkt en alternativ anvendelse for boligen. Eks. kan boligen henvende sig til flere grupper af boligsøgende. Der lægges vægt på at boligselskabet kan vise en effektiv drift og administration af boligafdelingen. Proces Det anbefales, at grundkapitalen udbydes i konkurrence for at sikre, at nye projekter opfylder flest mulige af de behov, kommunen har til nyt støttet byggeri. Kommunen kan dog altid vælge at tildele grundkapital uden konkurrence, hvis særlige forhold taler herfor. Der udbydes en årligt 10 mio. kr. i grundkapital i perioden i alt en samlet ramme på 40 mio.kr.. Ved årets start vurderes behovet for boliger inden for de tidligere nævnte 3 kategorier familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger samt kombinationer heraf. Herved sikres, at kommunen får mulighed for at prioriterer boliger til borgere med særlige behov f.eks. plejeboliger, boliger til handicappede eller psykisk syge. På baggrund heraf meldes en pulje ud til hver af de 3 kategorier. Der vil formentlig ikke være behov for at etablere boliger inden for alle 3 kategorier hvert år. Parrallet hermed udpeges de lokaliteter, hvor kommunen gerne vil have etableret almene boliger. Det kan f.eks. være områder, der er udpeget til almene boliger i lokalplaner eller kommunale grunde, som ønskes solgt. Hertil kommer de Side 9 af 12

10 lokaliteter, boligselskaberne peger på. For at opnå øget konkurrence kan der blive meldt flere lokaliteter ud, end der reelt vil være grundkapital til det pågældende år. Modellen er illustreret i flg. tænkte eksempel: Familieboliger Xx mio Xx mio Ungdomsboliger Xx mio Ældreboliger Xx mio Lokaliteter Jonstrupgrunden Laanshøj Frederiksborgvænget Sydlejren Frederiksborgvænget Solgaven Bygmarkskolen Boligorganisationer opfordres herefter til at indsende en ansøgning til kommunen. Den skal indeholde en kort beskrivelse af det ønskede byggeri. Ansøgningen skal endvidere indeholde en beskrivelse af om og hvordan projektet opfylder kriterierne. Det enkelte projekt vurderes i forhold til kriterierne og tildeles point fra 1-10 ud fra i hvor høj grad projektet lever op til kriteriet. Jo flere flere point et projekt får, jo større mulighed vil der være for at projektet får tilsagn om grundkapital. Når forvaltningen har behandlet en ansøgning, fremlægges en sag til politisk behandling. Hvis Byrådet ønsker sagen fremmed, vil boligorganisationen modtage en opfordring til at udarbejde en støtteansøgning Skema A. Sagen behandles herefter som en skema sag (Skema A-B-C) om støttet byggeri. Side 10 af 12

11 Projekter, der pt. har ønske om grundkapital På nuværende tidspunkt er forvaltningen bekendt med en række projekter, som der er ønske om grundkapital til. Mio. kr Total Ryetbo* Langhusgrunden** Hjortefarmen** 8 8 Bybækgrunden** 8 8 Jonstrupgrunden 6 6 Laanshøj 7 7 Frederiksborgvænget Solgaven 5 5 Sydlejren Bygmarkskolen *)Afventer statsforvaltningens afgørelse **)Projekterne er politisk besluttet som udløber af ældreboligstrategien og indgår ikke i de 4x10 mio.kr. I beregningen er lagt til grund, at grundkapitalen er 10 % af maksimalprisen. Ovenstående projekter udgør ca. 570 boliger, hvilket er mere end de 440 almene boliger, der sal etableres hvis andelen af almene boliger i kommunen på 29% skal fastholdes. Uddybning af ovenstående projekter Sydlejren Ved opførelse af ca. 50 almene familieboliger i varierende størrelse forventes ét års samlede grundkapital. Den samlede grundkapital udgør ca. kr. 10 mio. Frederiksborgvænget Lejerbo har fremlagt tre udkast til projekter. Nyt byggeri på boldbanen Opførelse af nye seniorvenlige boliger på boldbanen ud til Frederiksborgvej. Det anslås, at der opføres ca. 24 boliger på 73 m² svarende til et areal på m². Boligerne ønskes indledningsvis anvendt til midlertidig genhusning af beboere vedrenovering af Frederiksborgvænget. Grundkapitalen udgør ca. kr. 4,3 mio. Tagboliger blok 1A, 2A og B Side 11 af 12

12 Tilbygning af 18 tagboliger á ca. 76 m² på blok 1A, 2A og B ved renovering af Frederiksborgvænget udgør sammenlagt m². Grundkapitalen udgør ca. kr. 3,3 mio. Tagboliger blok 1B og 2C Tilbygning af 18 tagboliger á ca. 98 m² på blok 1B og 2C ved renovering af Frederiksborgvænget udgør sammenlagt m². Grundkapitalen udgør ca. kr. 4,4 mio. Total Grundkapital for alle tre projekter udgør ca. kr. 12,0 mio. Bygmarkskolen - Stavnsholt Kommunen har købt skolen. Der kan etableres et bofællesskab på grunden. Det anslås, at der kan bygges ca m² ved en bebyggelsesprocent på 35 %. Grunden er på m². Boligerne forventes opført som familieboliger. Den samlede grundkapital udgør ca. kr. 6,7 mio. Solgaven (Stavnsholt) Lejerbo har fremsendt et projekt på den grund, hvor sansehaven ligger på Solgaven i Stavnsholt. Der kan etableres et bofællesskab på grunden. Det anslås, at der kan bygges ca m². Boligerne forventes opført som ældreboliger. Den samlede grundkapital udgør ca. kr. 4,6 mio. Jonstrup grunden. Hareskov-Værløse Andelsboligforening har udtrykt interesse for at bygge et bofællesskab el. lign på kommunens grund i Jonstrup Jonstrupvangvej 110. Efter lokalplan 119 kan etableres et byggeri på ca. 25 boliger på grunden. Det anslås, at der kan bygges ca m². Boligerne forventes opført som familieboliger. Den samlede grundkapital udgør ca. kr. 6,1 mio. Side 12 af 12

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede:

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 1. at 1-værelses ældreboliger fortrinsvist anvendes som boliger til sociale målgrupper, 2. at den nuværende

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Midlertidig og varig boligplacering af flygtninge og andre med akut boligbehov

Læs mere

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER BY- OG BOLIGMINISTERIET SLOTSHOLMSGADE 1, 3. SAL 1216 KØBENHAVN K TFL: 33 92 61 00 OKTOBER 2000 FOTOS: THOMAS TOLSTRUP, BILLEDHUSET, FORSIDEN, S.13

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. december 2014 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Plan for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 13. Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering opfølgning på handleplan

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde mandag den 23. februar 2015 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri 20. februar 2015 Side 1 af 5 Notat til udvalget på baggrund af byrådets drøftelse

Læs mere

Udlejningsregler i Glostrup Kommune

Udlejningsregler i Glostrup Kommune Udlejningsregler i Glostrup Kommune Maj 2015 Denne folder indeholder en oversigt over de boligorganisationer, som Glostrup Kommune har indgået udlejningsaftaler med. Vil du vide mere om, hvordan du kommer

Læs mere

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 26. oktober 2015 Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 Svar på spørgsmål fra boligorganisationerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra

Læs mere

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder I. Indledning I de særligt udsatte boligområder er der en række parallelle problemer, der gør sig gældende i mere eller mindre grad. Beboersammensætningen

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

Kommunen har den 14. april 2016 opfordret boligorganisationerne i Varde Kommune om at fremsende forslag til fremtidige almene boligbebyggelser.

Kommunen har den 14. april 2016 opfordret boligorganisationerne i Varde Kommune om at fremsende forslag til fremtidige almene boligbebyggelser. From: Georg Schmidt Sent: 7 May 2016 15:45:40 +0200 To: Arnfred Bjerg Cc: Torben Krogh;Bent Jacobsen (bj@lejerbo-kolding.dk);bjarne Burgdorff Subject: Forhåndstilsagn om grundkapitallån Attachments: Sagsnr16-4394_Doknr55746-16_v1_Strategi

Læs mere

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Deltagelse i frikommunenetværk 1. Resume By & Bolig, MSB, har i samarbejde med Randers, Favrskov, København, Roskilde

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Læs mere

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013 Boliganalyse 2013 Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune 15. oktober 2013 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk

Læs mere

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag

Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas. Åben sag Sag Lejetab ældreboliger Sagsnr. 07/3761 Initialer SusRas Åben sag Resumé I forbindelse med budgetforlig 16. september 2010 er et af opmærksomhedspunkter B2011 om en samlet administration af ældreboliger/udlejningsboliger

Læs mere

Reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende

Reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012-2014. Reservation af ungdomsboliger

Læs mere

Fleksible udlejningsregler. andre muligheder når du skal søge bolig

Fleksible udlejningsregler. andre muligheder når du skal søge bolig Fleksible udlejningsregler andre muligheder når du skal søge bolig December 2012 Denne folder indeholder en oversigt over de KAB-administrerede boligorganisationer, der er omfattet af fleksible udlejningsregler

Læs mere

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune Udlejningsaftale for de almene boliger i København Københavns Kommune 2 Det er en fordel med en aftale I loven står, at almene boligorganisationer skal stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen Udkast til SAMARBEJDSAFTALE mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen om anvisning af almene boliger i Skanderborg Kommune Aftale Mellem Skanderborg Kommune på den ene side

Læs mere

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014.

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Retningslinjer for udlejning

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 2. november 2015 2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget

Læs mere

Et trygt bolig-valg i Rødekro by

Et trygt bolig-valg i Rødekro by Et trygt bolig-valg i Rødekro by Med 351 boliger i tæt lav bebyggelseg Velkommen til Rødekro Andelsboligforening - et trygt sted at bo Ryttervænget 30, 6230 Rødekro Telefon 74 66 23 70 Telefax 74 66 23

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Munkesøparken LBF-: 277 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter alle

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard & velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard Brush up på den almene sektor 1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000 Kun 2 % er opført før 1940 Kun 5% er over

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune

Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 27. maj 2016 Sagsid 16/7648 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Notat vedr. Almene boliger i Esbjerg Kommune Indhold 1. Indledning...2 2.

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune Afrapportering Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune 1 Baggrund Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplever i flere sammenhænge tiltagende udfordringer med at boligplacere en række

Læs mere

Alment boligbyggeprogram 2015 2018. - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby

Alment boligbyggeprogram 2015 2018. - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby Alment boligbyggeprogram 2015 2018 - Prioritering ØK 26. august 2015 - Viborg Kommune; Viborg Baneby Overordnet prioritering Efter anmodning fra Viborg Kommune fremsendes hermed prioriteringsforslag i

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Bogense Boligforening. Lejemåls oversigt:

Bogense Boligforening. Lejemåls oversigt: Bogense Boligforening Lejemåls oversigt: Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kijo@bdk.dk eller bbch@bdk.dk Hjemmeside: www.bogenseboligforening.dk Åbningstid kontor: Mandag 11-13

Læs mere

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Kapitel 1 Beskrivelse af området Udvalget beskæftiger sig med en række overordnede politiske og strategiske opgaver i relation til integration og

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg

Notat. Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14. august 2013. Teknisk Udvalg Notat Til: Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 2. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Den 28. august 2013 Kvoteplan for 2013 til 2016, sag nr. 7 på byrådets møde den 14.

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Boligplan for det specialiserede socialområde

Boligplan for det specialiserede socialområde Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Notat. Bygning af små billige boliger

Notat. Bygning af små billige boliger Notat Vedrørende: Fælles - Notat Sagsnavn: Billige boliger til flygtninge og socialt udsatte Sagsnummer: 27.00.00-A00-6-17 Skrevet af: Torben Rugholm E-mail: torben.rugholm@randers.dk Forvaltning: Social

Læs mere

Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund.

Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund. Referat over forhandlinger i forbindelse med generalforsamlingen den 12. maj 2016 i Billund Boligforening, Billund. I generalforsamlingen deltog: På generalforsamlingen var 37 beboere mødt som repræsenterede

Læs mere

Strategi for nyt alment byggeri i Odense

Strategi for nyt alment byggeri i Odense Strategi for nyt alment byggeri i Odense Indhold Forord 1 Hvad er den almene sektor 2 Hvorfor en strategi for nyt alment nybyggeri 6 Hvordan bygger vi nyt alment byggeri 10 Forskellen på almene boliger

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Direktionssekretariatet Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Jesper Lohse Jørgensen Notatet redegør

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening Visioner for Bovia AAB Kolding Billund Boligforening 2013-2017 Indledning Det er stadig en større udfordring at samarbejde med moderne ledelse af virksomheder, og i den forbindelse er en boligforening

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 214 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 213 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011 Idekatalog Fra konferencen De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune den 6. april 2011 Vejle skal være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til

Læs mere

Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller.

Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2. Løsning af akutte boligbehov omkring studiestart på tværs af kommunegrænser mulige regionale løsningsmodeller. Kommunens

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

ÆLDREBOLIGER SAMT ÆLDRE- OG HANDICAPEGNEDE BOLIGER

ÆLDREBOLIGER SAMT ÆLDRE- OG HANDICAPEGNEDE BOLIGER (Bakkeboparken - ældreboliger i Hornbæk) ÆLDREBOLIGER SAMT ÆLDRE- OG HANDICAPEGNEDE BOLIGER Flyt af lyst og ikke af nød, mens du endnu selv kan bestemme. Mange får senere i livet problemer med at klare

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

22-11-2013. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2013-5215. Dokumentnr. 2013-5215-44

22-11-2013. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2013-5215. Dokumentnr. 2013-5215-44 KØBENHAVNS KOMMUNE Til Socialudvalget Udkast til rapportering: Arbejdsgruppe om tilvejebringelse af billige boliger til boligsocial anvisning 1 Indledning, opgavebeskrivelse og resume... 2 1.1 Konklusion...

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Forøget behov for midlertidige og varige boliger til flygtninge

NOTAT. Allerød Kommune. Forøget behov for midlertidige og varige boliger til flygtninge NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Forøget behov for midlertidige og varige boliger til flygtninge Byrådet behandlede

Læs mere

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum.

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum. Dato: 15..maj 2012 Mikael Fauerholm mfc@kubenman.dk Sagsnummer: 10837 Notat Boligselskabet Sydbo, Haderslev afd. 6, Rådmandsvej 22-24. 1. Historik, grundoplysninger mv. Rådmandsvej 22-24 er placeret på

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørforum for almene : Fredag den 04. december 2015 Mødetidspunkt:Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hoff Andersen

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015 Tirsbæk Bakker Bo midt i naturen - på toppen af Vejle 1 December 2015 Bolig i Vejle - Tirsbæk Bakker Boligforeningen ØsterBO kan nu i samarbejde med Tirsbæk Bakker A/S præsentere det nye boligområde i

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

BOLIGKATALOG. Seniorboliger

BOLIGKATALOG. Seniorboliger BOLIGKATALOG Seniorboliger 1 VELKOMMEN Dette katalog beskriver, hvilke seniorboliger Furesø Kommune råder over. Kataloget beskriver også, hvilke kriterier du skal opfylde for at komme i betragtning til

Læs mere

Her udlejer vi boliger

Her udlejer vi boliger Her udlejer vi boliger Brumleby - 2016 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening Mandag - onsdag kl. 9.00-15.30

Læs mere