Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO). dækker Frederiksbjerg og Langenæsområderne samt Rosenvangkvarteret i Viby. Hvert område ledes af en direktion, som består af en områdechef og to viceområdechefer. For at sikre koordinering og kontinuitet i det enkelte borgerforløb er sygeplejerskerne organiserede i tværfaglige Sundhedsenheder sammen med ergo- og fysioterapeuter og borgerkonsulenter. I plejeboligerne er der ligeledes ansat sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter, som arbejder tværfagligt. De refererer til lederen i plejeboligen. I befolkningsoversigten fra 2010 har borgere, heraf 4357 over 65 år. I er der 4 lokalcentre: Frederiksbjerg-Langenæs, Marselis, Rosenvang og Dalgas. De danner rammer for: Sundhedsklinikker Sygepleje Pleje og praktisk hjælp Cafeer/mad Aktivitetslokaler Træning vedligeholdelse Frivilligarbejde Forebyggende hjemmebesøg Uddannelse. I tilknytning til lokalcentrene findes s pleje- og ældreboliger. Aktiviteterne på et lokalcenter er mangfoldige. For mere information: aarhus.dk / borger / ældre / områder og lokalcentre / områder /. Her kan du læse om de lokalcentre, der er tilknyttet. Lederen i plejeboligerne har en sundhedsfaglig baggrund. Der arbejdes teamorganiseret og plejeformen er tildelt pleje med fast kontaktperson. Der foretages uanmeldte tilsyn med plejeboligerne, mindst 1 gang om året. Fra Århus Kommune er der fokus på kontrol, kvalitet og udvikling. Tilsynet fra Embedslægeinstitutionen har udgangspunkt i sundhedsloven med fokus på det pleje- og sundhedsfaglige. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle Personalet omkring borgeren består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter. Desuden er der tilknyttet økonomaer, diætister, køkkenassistenter, pedeller, borgerkonsulenter og serviceassistenter. Hvor det er relevant, kan der trækkes på nøglepersoner indenfor f.eks. demens, diabetes, sår, inkontinens, palliation og ernæring. Side 1 af 9

2 Af eksterne og tværsektorielle samarbejdspartnere kan nævnes praktiserende læger, omsorgstandpleje og fodterapeuter samt personale på sygehuse herunder palliativt team, geriatrisk team og gerontopsykiatrisk team. Udover at være uddannelsessted for sygeplejestuderende er også uddannelsessted for fysioterapeutstuderende, grundforløbselever, social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever. Desuden er bl.a. tandplejestuderende, sundhedsteknologistuderende og lægestuderende på studiebesøg i området. Patientkategorier/borgerkategorier Langt de fleste borgere i plejeboligerne er ældre med varige funktionsnedsættelser. De vil derfor have behov for pleje og tilsyn det meste af døgnet. Beboerne kan have en eller flere diagnoser og hyppigt ses: Demenssygdomme Kroniske lidelser som eksempelvis osteoporose, diabetes, gigtsygdomme, parkinson, sclerose, kredsløbs- og lungelidelser (KOL) samt senskader efter f.eks. hjerneblødning og blodprop Sociale og/eller psykiske problemstillinger Misbrugsproblemer Terminale forløb med brug for pleje og omsorg i den sidste tid. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Borgerne har ofte flere kliniske problemstillinger af kompleks fysisk, psykisk og social art. Borgerens sygeplejefaglige problemstillinger og sygeplejefaglige indsats knytter sig ofte til flere af nedenstående områder. I den elektroniske journal danner nedenstående områder baggrund for en samlet faglig vurdering af borgeren: Aktivitet: Evnen til at klare sig selv i det daglige liv. ADL (Activity of Daily Living) Bevægeapparat: Bevægelse og mobilitet, inklusive funktioner i led og knogler, reflekser og muskler Ernæring: Under- og overvægt, spisevaner, kvalme og opkastning samt ernæringsproblemer som følge af sygdom eller behandling Hud og slimhinder: Forandringer og lidelser fra hud, slimhinder og andre væv eksempelvis hår og negle Kommunikation: Evnen til at gøre sig forståelig og forstå omverdenen Psykosociale forhold/mentale funktioner: Ensomhed, misbrug, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt og hukommelse Respiration og cirkulation: Luftvejsproblemer som åndenød, hoste, risiko for aspiration, legemstemperatur, blodtryk og puls Seksualitet: Seksuelle forstyrrelser som følge af sygdom og /eller lægemidler Smerter og sanseindtryk: Akutte eller kroniske smerter og ubehag, problemer med syn og hørelse Søvn og hvile: Problemer med søvn og hvile Viden og udvikling: Behov for information og undervisning Udskillelse af affaldsstoffer: Inkontinens, obstipation, diarré Omgivelser: Fysiske og sociale omgivelser, som mennesker bor og lever deres liv i Side 2 af 9

3 Personlige faktorer: Den særlige baggrund for en persons liv og levevis. Mestring Observation af virkning og eventuel bivirkning af given behandling: Observation og tilbagemelding til ordinerende læge. Prioritering, koordinering og delegering. Da borgerne ofte har komplekse plejebehov, er det centralt, at der foregår en sygeplejefaglig baseret prioritering, koordinering og delegering af den tværfaglige, rehabiliterende indsats med udgangspunkt i borgerens mål. Sygeplejersken skal sideløbende med ovenstående opgaver være opmærksom på eventuelle udviklingsbehov eksempelvis i form af undervisning eller oplæring af medarbejdere. Typiske kliniske sygeplejeopgaver I Sundhed og Omsorg findes en fælles fagprofil for sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Spørg til den hos din kliniske vejleder eller følg stien: sundhedogomsorg.dk / ansat / stillinger / stillinger og funktioner / stillingsbeskrivelser / Sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter, fagprofiler. Her kan du få uddybet de 4 virksomhedsområder i forhold til: At udføre sygepleje At formidle sygepleje At udvikle sygepleje At planlægge og lede sygepleje På modul 11 er der fokus på at udføre og formidle sygepleje, men der indgår også elementer af at lede og udvikle sygepleje. I vægtes det tværfaglige aspekt, og det skal medtænkes i sygeplejen. Sygeplejen tager afsæt i borgerens egne mål, forudsætninger og levevilkår med vægt på det sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende lindrende eller palliative aspekt. Dette er udgangspunktet dels for undervisning, vejledning og observation af borgeren men også i forhold til at identificere, prioritere, opstille mål for, planlægge, udføre og evaluere sygeplejen. Eksempler på sygepleje knyttet til fysiologiske behov Hjælp til personlig hygiejne og påklædning, hudpleje og forebyggelse af decubitus Mobilisering, genoptræning, lejring og sansestimulering Støtte til indtagelse af kost og væske samt støtte til udskillelse af affaldsstoffer Støtte til opretholdelse af sufficient kredsløb og respiration Hjælp til søvn og hvile Afhjælpning af smerter og kvalme. Eksempler på sygepleje knyttet til det psykosociale og eksistentielle område Støtte til borgere/pårørende der grundet sygdom og/eller alder ikke længere kan indgå i sine sædvanlige sociale sammenhænge Støtte til borgere/pårørende ved tab af ægtefælle eller andre eksistentielle problemstillinger og krisesituationer. Side 3 af 9

4 Eksempler på sygepleje tilknyttet det patientologiske aspekt Etablere, vedligeholde og afvikle relationer til borgeren og dennes pårørende I et livshistorisk perspektiv at medvirke til, at støtte op om borgerens ressourcer herunder borgerens netværk Støtte og kompensere borgeren ved kognitive og intellektuelle svigt eksempelvis som følge af demens, apopleksi, blodpropper eller psykisk sygdom Støtte og kompensere i forbindelse med sygdom, angst og ensomhed Kommunikationen med kognitivt skadede mennesker og eventuelt kriseramte pårørende. Eksempler på sygepleje med pædagogiske aspekter At afdække borgerens/pårørendes behov for vejledning og/eller undervisning og gennemføre vejlednings- og undervisningsopgaverne. Det kan eksempelvis rette sig mod vægt/kost væskebalance, udskillelse, at leve med kroniske handikaps, sygdomme eller aldersforandringer Vejlede og undervise andre faggrupper i plejeboligerne/på lokalcentret ud fra borgerens aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i den enkelte medarbejder/gruppe af medarbejderes behov og forudsætninger. Eksempler på sygepleje tilknyttet observation og behandling Udrede, afdække og observere sygdom eller symptomer på ændret sundhedstilstand Ud fra lægeordinationer medvirke til forskellige behandlingsformer. Det kan eksempelvis være: indgive peroral medicin, inhalatorbehandling, indgift af suppositorier/klyx, injektioner, smertepumper, depotplastre, øjendrypning og påsmøre medicinske salver Behandlende sygeplejeopgaver i forbindelse med venøse og arterielle sår, sår efter operative indgreb, ernæring gennem PEG-sonde, ødembehandling ved hjælp af comprilanbind og støttestrømper Afhjælpe/behandle inkontinensproblemer og foretage katerisationer. Eksempler på sygepleje tilknyttet organisation og ledelse Tilrettelægge og koordinere pleje- og behandlingsforløb for borgeren i samarbejde med denne og relevante samarbejdspartnere At dokumentere tiltag og ændringer i sundhedstilstand i den elektroniske journal. Udvikle og justere plejeplaner, fokusområder, helhedsbeskrivelse m.m. Afholde møder med interne og eksterne samarbejdspartnere Tværfagligt samarbejde omkring forflytninger, brug af hensigtsmæssige hjælpemidler og arbejdsstillinger. I plejeboliger har vi varierende komplekse instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder afhængig af de aktuelle borgere. Hos os er det centrale, at vi skal være generalister men beherske visse specialfunktioner. Vi skal i varierende grad formidle disse specialopgaver til mono- og tværfaglige samarbejdspartnere. Typiske patientforløb/borgerforløb Borgeren kan blive visiteret til en plejebolig, når der er varige funktionsnedsættelser, der kræver hjælp, nærhed og kontakt af personale døgnet rundt. Side 4 af 9

5 Ved indflytningen vurderes borgerens behov for hjælp, og lederen i plejeboligerne tildeler i samarbejde med sygeplejerske, fysio- og ergoterapeut ydelser, der som minimum 1 x årligt revurderes. Der lægges vægt på at inddrage den enkelte borger aktivt i at genvinde og vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Der lægges vægt på, at der i plejen vises respekt og opmærksomhed overfor borgerens integritet, selvbestemmelsesret, vaner og behov. Sygeplejemetoder Sygeplejeprocessen Deltagelse i tværfagligt samarbejde Visitationssamtaler Borgerforløb med tilhørende tværfaglige møder og kontakter til samarbejdspartnere internt og eksternt. Undervisning, oplæring og introduktion af andre faggrupper, elever og studerende Anvendelse af forskellige udredningsmetoder til at kvalificere dataindsamling eksempelvis i forhold til ernæring, immobilitet, inkontinens og smerter Udarbejdelse af plejeplaner. Til at understøtte din læring benyttes Model for praktisk færdighedsudøvelse med kategorierne indhold, rækkefølge, nøjagtighed, lethed, integration og omsorgsfuld væremåde (www.rins.dk). Der arbejdes løbende med metoder til udredning af eksempelvis inkontinens, smerter og sår. Til at forebygge magtanvendelse og vold, kan vi anbefale analyseredskabet: Handleplan og pædagogisk indsats. Skemaet kan du finde i journalen, eller via denne sti: sundhedogomsorg.dk / opgaver / lovgivning / magtanvendelse / de enkelte indgreb / filen: grundlæggende betingelser for anvendelse af magt. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder Byrådet har vedtaget en omsorgspolitik for. Målgruppen er borgere uanset alder og boform som får hjælp til at leve et godt hverdagsliv. Hvis du følger nedenstående sti kan du læse mere om Sundhed og Omsorgs serviceniveau i filen Sammen om et bedre liv og hvilke indsatsområder, der har særlig udviklingsmæssig interesse. Aarhus.dk / borger / ældre / hjælp og pleje / visitation. Det skal her fremhæves, at der er fokus på at styrke det sundhedsfremmende, rehabiliterende og tværfaglige. Samtidig er der i kommunerne øget fokus på sygepleje og genoptræning som en konsekvens af at patienterne hurtigere udskrives fra effektive sygehusbehandlinger. I strategien Ledetråde til et bedre liv er der også beskrevet en række indsatser, der har til hensigt at realisere forskellige målsætninger. Via nedenstående link kan du læse mere om strategien og de anvisninger, der er til at nå disse målsætninger. Side 5 af 9

6 Debatoplægget Kærlig Kommune er s vision for udviklingen af et velfærdssamfund, hvor borgerne har mere magt og hvor velfærd skabes i fællesskab. Du kan læse debatoplægget via stien: Sundhedogomsorg.dk / om os / kærlig kommune / filen Kærlig Kommune fremtidens sundhed og omsorg i Aarhus. I dokumentation af sygepleje følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer om Sygeplejefaglige optegnelser. Vi arbejder kontinuerligt med udvikling af vores elektroniske dokumentationssystem, der har tilknyttet kliniske retningslinjer og PPS (Praktiske Procedurer i Sygepleje). Udover de ovenfor nævnte udviklingsområder og tiltag kan der være lokale udviklingsprojekter. Spørg til dem i forbindelse med din uddannelse hos os. Alle områder i er arbejdsmiljøcertificeret. Det betyder, at der arbejdes målrettet og kontinuerligt med at udvikle det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Procedurer, politikker og konkrete instruktioner for arbejdsudførelser er beskrevet og findes i vores arbejdsmiljøsystem. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Udgangspunktet for din læring i klinisk undervisning er dine faglige og personlige forudsætninger og din individuelle kliniske studieplan. I den kliniske undervisning vil læringsformerne være baseret på erfarings-, praksis- og teorilæring. I samarbejde med den kliniske vejleder og daglige vejledere vil du efter oplæring og vejledning komme til at varetage sygeplejeopgaver, hvor der lægges vægt på at udvikle din faglighed og dine refleksioner over praksis. Selvstændigheden og kompleksiteten i opgavetildelingen vil gradvis blive øget. Du vil komme til at arbejde med refleksioner før, under og efter udførelse af klinisk sygepleje, hvor du underbygger dine observationer, vurderinger, handlinger og evalueringer med relevant teori. Til at støtte dig i disse læringsprocesser, vil du komme til at arbejde med følgende studieaktiviteter: En fastlagt studieaktivitet, der retter sig mod en bestemt klinisk metode. Vejledning til den får du på det kliniske undervisningssted Planlagt studieaktivitet: Seminar jævnfør bilag 2 i modulbeskrivelsen for modul 11 på sygeplejerskeuddannelsens hjemmeside. Udover den kliniske vejleder og underviseren fra sygeplejerskeuddannelsen, vil andre studerende i området samt den uddannelsesansvarlige (hvis muligt) deltage i seminaret for at kvalificere og støtte din læringsproces. Du er som studerende tilknyttet en underviser fra VIA, der deltager i seminaret og ved den interne kliniske prøve. I har vi etableret studieunit, der er karakteriseret ved mono- og interprofessionelle praksisfællesskaber for såvel studerende/elever som for kliniske vejledere/praktikvejledere. Hensigten med praksisfællesskabet er dels at skabe mulighed for sparring, dels at udveksle læringsmuligheder for Side 6 af 9

7 studerende og elever. Samtidig skal praksisfællesskabet gøre såvel mono- som interprofessionel peerlearning mulig. Ifølge studieordningen er tilstedeværelsen i klinisk undervisning 30 timer/ugen. Hvordan dine mødetider og studiedage overordnet er planlagt, fremgår af velkomstbrevet, der bliver sendt til dig ca. 4 uger før påbegyndelse af de kliniske studier. Den kliniske vejleder har fokus på din læring og mål og vil Samarbejde med dig om udarbejdelse af din individuelle kliniske studieplan samt at gennemføre, ajourføre og justere studieplanen løbende Afholde ugentlige samtaler eksempelvis refleksions- vejlednings-, planlægnings- og evalueringssamtaler samt afholde afslutningssamtale Deltage i udvælgelsen af borgere med relevante problemstillinger i forhold til dit aktuelle fokusområde Deltage i udvælgelse og gennemførsel af fastlagt studieaktivitet Vejlede og deltage i planlagt studieaktivitet i form af seminar med underviser fra Sikre, at du får daglig vejledning Efter aftale delegere uddannelsesopgaver til daglig vejleder Vejlede sygeplejepersonalet i uddannelsesmæssige spørgsmål Samarbejde med de uddannelsesansvarlige og Give en mundtlig evaluering ved afslutningen af uddannelsesperioden Godkende studieaktivitet i klinisk undervisning som forudsætning for indstilling til intern klinisk prøve Udvælge borgere til intern klinisk prøve og fungere som eksaminator Følge retningslinjerne for intern klinisk prøve for modul 11. Der henvises til bilag 1 i modulbeskrivelsen for modul 11 på Sygeplejerskeuddannelsens hjemmeside. Sygeplejegruppen/daglige vejledere vil Være medansvarlig for dine læringsprocesser, blandt andet i forhold til introduktion og opfølgning på besøg hos borgerne samt for tilbagemeldinger til dig og din kliniske vejleder. De uddannelsesansvarlige har fokus på organisering og udvikling og vil Sikre at relevante studievilkår er til stede Medvirke til implementering af studieordninger samt politiske beslutninger og lovkrav på uddannelsesområdet Udarbejde den generelle klinisk studieplan i samarbejde med kliniske vejledere, der kan danne baggrund for din individuelle kliniske studieplan Deltage i afvikling af seminar Samarbejde med Iværksætte relevante handlinger i forhold til mundtlige og elektroniske evalueringer af modulet, og på den måde skabe sammenhæng mellem teori og klinisk praksis. Side 7 af 9

8 Forventninger til den studerende Det forventes, at du har givet din kliniske vejleder samt uddannelsesansvarlige adgang til Praktikportalen inden de kliniske studier påbegyndes. Samtidig forventes, at Praktikportalen er opdateret i forhold til dine faglige og personlige kompetencer herunder status fra tidligere klinisk uddannelse. Som studerende har du medansvar for din uddannelse, og det forventes, at du deltager aktivt i faglige fællesskaber, samt at du benytter dig af de rammer og muligheder, der er til rådighed. Det forventes samtidig, at du i stigende grad forholder dig undrende overfor egen og andres praksis, og at du systematisk undersøger sygeplejefaglige problemstillinger og dilemmaer. Vi forventer, at du i borgerens eget hjem er opmærksom på og respekterer borgerens integritet, selvbestemmelsesret, vaner og behov. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer De kliniske vejledere er uddannede sygeplejersker og har som minimum gennemført uddannelsen til klinisk vejleder. Krav vedrørende klinisk pensum Ca. 4 uger før studiestart vil du modtage velkomstbrev med henvisning til litteratur for modulet. Der indgår selvvalgt pensum på sider, hvilket du dokumenterer i Praktikportalen i løbet af det kliniske studieforløb og gerne kobler til din individuelle kliniske studieplan. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser At være studieaktiv er en forudsætning for at din kliniske vejleder kan indskrive dig til den interne kliniske prøve. Med studieaktiv menes at du gennem dit kliniske forløb skal have: At du har planlagt, gennemført, evalueret og dokumenteret sygepleje til flere borgere/pårørende i samarbejde med involverede mono- og tværfaglige faggrupper At du har opsøgt kliniske sygeplejeopgaver og trænet de almindeligste praktiske sygeplejeopgaver og instrumentelle færdigheder flere gange At du i forbindelse med borgerforløb har været undersøgende og bidragende i forhold til at identificere og vurdere sygeplejefaglige problemstillinger ud fra praksis-, udviklings og forskningsbaseret viden At du i forhold til de borgerforløb du har været involveret i, har koordineret, prioriteret og uddelegeret arbejdsopgaver til relevante samarbejdspartnere under hensyntagen til borgerens behov og ønsker herunder værdier, opfattelser og reaktioner At du har udarbejdet og ajourført din individuelle kliniske studieplan samt gennemført og evalueret de planlagte og fastlagte studieaktiviteter At du har gennemført eget seminar med fokus på modulets tema og deltaget aktivt i medstuderendes seminarer At du har gennemført en fastlagt studieaktivitet efter retningslinjer for denne Har brugt og opdateret relevante elementer i Praktikportalen Side 8 af 9

9 Har dokumenteret selvvalgt litteratur i Praktikportalen Været forberedt til diverse vejlednings-, planlægnings- og evalueringssamtaler Været skriftligt forberedt til ugesamtalerne. Udarbejdet af uddannelsesansvarlige,, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Revideret august Godkendt af, august 2012, marts 2015 og august Side 9 af 9

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Revideret oktober/november 2013. Indhold

Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser. Revideret oktober/november 2013. Indhold N OTAT Fælles indsatskatalog med faglige beskrivelser Revideret oktober/november 2013 Indhold Forord... 2 Begrebsafklaring... 3 Formålet med et fælles indsatskatalog... 4 Udfordringerne ved at udarbejde

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering OPUS er en klinik for unge med ny-diagnostiseret skizofreni. Klinikken er et afsnit organiseret i afdeling P (psykose-afdeling),

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere