Lars Hansen, Rambøll Thorkild Green, Århus Kommune,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lars Hansen, Rambøll lxh@ramboll.dk. Thorkild Green, Århus Kommune,"

Transkript

1 Broer og tunneler Tunnel under Marselis Boulevard Det største enkeltstående anlægsprojekt i Århus Kommune nogensinde Tunnelarbejdet under Marselis Boulevard blev i oktober 2008 godkendt i Århus Byråd. Projektet skal skabe gode trafikforhold og forbedre vejforbindelsen til og fra havnen, der forventer en fordoblet godsomsætning over de næste 20 år, og som samtidig står over for omfattende byudviklingsprojekter. Anlægsarbejdet går i gang foråret 2010, og frem til åbningen i 2015 vil byen være præget af dette og andre store anlægsarbejder, som vil medføre en ekstra belastning af ind- og udfaldsvejene omkring Århus Havn og midtbyen i øvrigt. Af Helle Svantemann, Århus Kommune, Trafik og Veje Michael Kirkfeldt Århus Kommune, Trafik og Veje Thorkild Green, Århus Kommune, Byarkitektur Lars Hansen, Rambøll Ole Peter Jensen, Rambøll Jochim Kempe, Rambøll Århus har lige siden byen opstod i 700-tallet haft en tæt tilknytning til vandet, søfarten og handel. Dengang var det vikingerne, der stævnede ud fra den naturskabte havn og medbragte last af varer ud til omverdenen og andre varer med hjem. I dag har Århus Havn udviklet sig til Danmarks største terminalhavn (containertrafik) og spiller derfor en stor rolle for byens og regionens erhvervsliv. Århus Kommune har de sidste godt 10 år arbejdet med en plan for Århus Havn, der indebærer en opdeling af havnenes arealer i to: De såkaldte Bynære Havnearealer mod nord med boligprojekter som Z-huset og Lighthouse, og kulturtilbud, der bl.a. omfatter et nyt Multimediehus En udvidelse af erhvervshavnen mod syd og øst. Al erhvervsaktivitet skal herefter samles i den sydlige del af havnen, hvis godsomsætning samtidig forventes fordoblet over de næste 20 år. I fremtiden bliver havnen i endnu højere grad end i dag en bærende kraft og integreret i byen med mange og forskelligartede tilbud. Planen indebærer en anden trafikbetjening af havnen end i dag. De Bynære Havnearealer trafikbetjenes på sigt primært via Randersvej/Nørrebrogade. Samtidig dæmpes trafikken langs havnen, Nordhavnsgade lukkes og Ringgaden vil få en større betydning i fordelingen af trafikken til Midtbyen. Figur 1. Vikingeskibet Skuldelev 1 (Vikingemuseet i Roskilde). Den øgede godsomsætning betyder øget tung trafik til erhvervshavnen. Derfor planlægger Århus Kommune at forbedre vejforbindelsen til denne del af havnen ved at bygge en tunnel under Marselis Boulevard, som fremover skal være den primære adgangsvej for lastbiler til erhvervshavnen, og som har forbindelse til det overordnede vejnet via Åhavevej og via Århus Syd Motorvejen videre ud til E45-motorvejsnettet mod nord og vest via Genvejen eller direkte videre mod syd ad Østjyske Motorvej. Tunnelprojektet indebærer derfor også en udbygning af Åhavevej fra nuværende 2 til 4 spor samt en ombygning af gadeniveauet på eksisterende Marselis Boulevard. Proces, organisation, tid og økonomi Forud for beslutningen om at forbedre vejforbindelsen til Århus Havn blev der i perioden foretaget en VVM-undersøgelse, som havde til formål at forudsige og om muligt begrænse de miljømæssige konsekvenser af det store anlægsprojekt. VVM-redegørelsen blev udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med flere eksterne konsulenter fordelt på 5 hovedopgaver: Tunnelkonstruktion og større anlægskonstruktioner (Grontmij/Carl Bro) Tunnelinstallationer og mekanisk udstyr (Grontmij/Carl Bro) Vejanlæg og planer (Cowi) Trafik- og miljøvurderinger (Cowi) Æstetik og arkitektur (Møller & Grønborg). Gennem hele processen har Rambøll fun- 18 TRAFIK & VEJE 2009 FEBRUAR

2 geret som bygherrerådgiver. Der har været et tæt samarbejde om projektet og udarbejdelsen af VVM-redegørelsen. Mulige alternativer og projektets faglige og tekniske udfordringer og løsningsmuligheder er blevet diskuteret, og viden på tværs af firmaerne er blevet bragt i spil i hele processen. Projektorganisation Efter byrådsbeslutningen den 8. oktober 2008 om gennemførelse af projektet har Århus Kommune som bygherre i samarbejde med Rambøll formet en projektorganisation, der skal styre projektets gennemførelse. Projektledelsen er opdelt i tre hoveddele: Åhavevej (inkl. Marselis Boulevard gadeniveau), Tunnel og Bygherrefunktioner. Rambøll assisterer således Århus Kommune med projekteringsledelse, koordinering og udarbejdelse af udbud og nødvendige afrapportering. Århus Kommune, Byarkitektur har ansvar for projektets æstetik, hvortil Møller & Figur 2. Fremtidig opdeling af Århus Havn (Bynære Havnearealer mod nord og erhvervshavn mod syd). Figur 3. Indretning af Bynære Havnearealer (Arkitektfirmaet Knud Fladeland Nielsen). Grønborg er tilknyttet som landskabsarkitekter. Desuden er et eksternt kommunikationsbureau, Kragelund Kommunikation A/S, tilknyttet som formidlingsrådgiver i forhold til borgere, trafikanter og erhvervslivet gennem hele processen. Projektorganisationen tager højde for håndtering af projektets mange grænseflader, og der foregår en løbende og tæt dialog med såvel interne som eksterne interessenter, herunder myndigheder. Det gælder f.eks. i forhold til ledningsejere, beredskabsmyndigheder, Århus Havn, Natur og Miljø, Planlægning og Byggeri, arkæologer m.v. Informationsindsatsen og dialogen med omverdenen i forbindelse med projektet vægtes meget højt. Det er et vigtigt mål, at projektet udføres til mindst mulig gene for borgere, trafikanter og erhvervsliv, og at der konstant er mulighed for at følge med i, hvad der sker i byen i forbindelse med projektet og trafikale omstruktureringer. Dette sker gennem en målrettet og koordineret informationsindsats, der bl.a. indebærer informationsmøder med lodsejere, koordineringsmøder med erhvervslivet, nyhedsbreve til borgere, trafikinformation via GPS og radio samt løbende opdatering af projektets hjemmeside. Koncept-, udbuds- og udførelsesfase I de følgende måneder skal der udarbejdes et konceptdesign med et færdigt skitseprojekt for vejanlæggene, og beskrivelser for hvordan tunnelen kan bygges med tilhørende tegninger og nødvendig dokumentation. Konceptfasen skal være afsluttet medio april I løbet af forsommeren indledes en prækvalifikationsfase for entreprenører og rådgivere. I efteråret færdigprojekteres anlæggene, og projektet udbydes efter modellen styret totalentreprise i december Udvalgte delelementer af projektet vil således blive detailprojekteret i denne projekteringsfase, mens andre elementer vil blive færdigprojekteret af entreprenørkonsortiet og dennes rådgiver. Sideløbende uarbejdes der en lokalplan for vejprojektet og de tilgrænsende arealer, som sendes i høring efter sommerferien, og som forventes færdigbehandlet i indeværende år. Entreprenørerne forventes at påbegynde anlægsarbejdet i foråret I slutningen af 2015 forventer man at åbne Århus nye tunnel under Marselis Boulevard. Økonomi Projektet er i VVM-undersøgelsen vurderet at koste ca. 1,4 mia. kr. (i 2006-priser). TRAFIK & VEJE 2009 FEBRUAR 19

3 Århus Byråds beslutning af 8. oktober 2008 indebærer, at vejforbindelsen skal forberedes for 4 spor hele vejen fra Viby Ringvej til havnen. Der redegøres for merudgifter hertil ved det konceptuelle design medio april Projektet Den nye forbedrede vejforbindelse tager sin begyndelse vest for Viby Ringvej, hvor den tilsluttes Århus Syd Motorvejen. Vejen føres under Viby Ringvej til Åhavevej, og der etableres et nyt tilslutningsanlæg ved Viby Ringvej udformet som en såkaldt kompakt diamant, hvor der etableres direkte ramper fra Viby Ringvej ud til motorvejen mod vest og fra Åhavevej mod Viby Ringvej mod nord. Figur 4. Fremtidig trafikstruktur i Århus. Åhavevej Åhavevej udvides fra 2 til 4 spor og forlægges ca. 50 m mod nord ud i Eskelunden. Forlægningen mod nord muliggør en terrænbearbejdning, således at der kan etableres støjafskærmning mod syd for liggende kolonihaver, der udformes som en beplantet støjvold. Herfra føres Åhavevej i en blød bue under jernbanesporene ved Langenæstunnelen, hvorefter vejen bliver til Marselis Boulevard. Stedet har en særlig arkitektonisk bevågenhed som fremtidig byport ind til Århus. Før krydsningen med Skanderborgvej etableres portalen til tunnelen, hvorfra man enten kan komme videre direkte ind i tunnelen eller via ramper køre op til gadeniveau ved Skanderborgvej og op til Marselis Boulevards fremtidige gadeniveau. Figur 5. Projektorganisation. Figur 6. Tidsplan. Figur 7. Oversigtsplan. Marselis Boulevard Tunnelen udføres 4-sporet og etableres stort set lige under nuværende Marselis Boulevard frem til Dalgas Avenue. Herfra drejes den ned under Adolph Meyers Vej og videre under Strandvejen, hvor den østlige tunnelåbning placeres tæt på nuværende Sumatravej. Marselis Boulevard opgraves successivt i forbindelse med tunnelarbejdet. Efterfølgende skal vejen derfor genopbygges med et nyt gadeprofil, som får mange lighedspunkter med den nuværende, men hvor der i højere grad lægges vægt på et vejprofil, der tilgodeser æstetiske og rekreative værdier. Ek- 20 TRAFIK & VEJE 2009 FEBRUAR

4 sisterende kryds ved Jyllands Allé, Stadion Allé og Dalgas Avenue skal også ombygges og tilpasses den fremtidige trafikbelastning. Ved tunnelens og projektets afslutning på Århus Havn skal der foretages flere større ombygninger og omlægninger af den nuværende trafik. Blandt andet nedlægges og opfyldes den nuværende Strandvejstunnel, og der skabes direkte forbindelse mellem Marselis Boulevard og Strandvejen. Mange forhold spiller ind i den detaljerede udformning på havnen, blandt andet hensynet til hvordan trafikken kommer sikkert ud og ind i tunnelen, Århus Havns planer og strategier for områdets fremtid, transport af gods på havnesporet osv. Trafik Der er meget stort fokus på, at trafikken kan afvikles effektivt og med så få gener som muligt for trafikanterne, såvel når anlægsprojektet står færdigt som undervejs i anlægsfasen. Sammenholdt med Basis 2023 forventes Marselis Boulevard aflastet med i størrelsesordenen køretøjer pr. døgn, hvoraf ca vil være tunge køretøjer. Således vil den tunge trafik på Marselis Boulevard være reduceret til ca køretøjer pr. døgn. Nede i tunnelen forventes trafikken i 2023 være omkring køretøjer pr. døgn. Dimensioneringsgrundlag Det er en væsentlig forudsætning for projektet at få fastlagt det trafikale grundlag. Dette skal bruges til dimensionering af kryds i driftssituationen efter åbning af tunnelen og til konsekvensvurdering af diverse interimsforanstaltninger, idet det bliver nødvendigt at reducere antal kørespor, gennemføre midlertidige vejlukninger mv. Desuden skal det trafikale grundlag bl.a. anvendes til dimensionering af ventilationsanlæg i tunnelen, støjberegninger langs vejen, dimensionering af befæstelser mv. Trafikken i driftssituationen beregnes udover år 2023 (analyseåret) også for år 2030 og Endvidere foretages modelberegninger for anlægssituationen, år primært baseret på det nuværende trafikmønster. VISUM (trafikmodel) anvendes til beregning af døgn- og spidstimetrafik og VIS- SIM anvendes til simulering af trafikken, f.eks. til krydsdimensionering. Influensvejnet I trafikmodellen indgår alle kendte og væsentlige ændringer på influensvejnettet, som kan have betydning for trafikken ved Marselis Boulevard. Influensvejnettet er i princippet defineret som de strækninger i Århus Kommune, hvorpå trafikale ændringer kan påvirke trafikmængden på Marselis Boulevard eller omvendt. Dette har betydning for vurderingerne i såvel drifts- som anlægsfasen. Der ligger således også en ikke ubetydelig opgave i at koordinere arbejdet med Marselistunnelen med øvrige påtænkte drifts- anlægsarbejder i kommunen, således at der ikke sker uheldige tidsmæssige sammenfald. Det vil sige, at når kapaciteten som følge af anlægsarbejderne reduceres på Marselis Boulevard, skal det sikres, at der ikke Figur 8. Tværsnit af Åhavevej. Figur 9. Marselis Boulevard i dag. TRAFIK & VEJE 2009 FEBRUAR 21

5 er samtidige kapacitetsreducerende arbejder (f.eks. ledningsomlægninger) på de strækninger, som trafikken på Marselis Boulevard kan anvende som alternative ruter. Figur 10. Tværsnit af fremtidig Marselis Boulevard. ITS Århus Kommune arbejder allerede med ITS på flere fronter f.eks. på Ringgaden. Ved Marselistunnelprojektet vil der naturligvis også blive anvendt ITS. I driftsfasen vil alle nye signalanlæg blive trafikstyret (evt. med video) under hensyntagen til ønskede samordninger, og i og omkring tunnelen vil ITS medvirke til styring af trafikken. Der må f.eks. ikke opstå kødannelse i tunnelen, hvilket ITS skal medvirke til at undgå, ligesom der kan forekomme køvarsling og særlige foranstaltninger ved uheld, idet der blandt andet påregnes anvendt hændelsesdetektering i tunnelen. I anlægsfasen påregnes ligeledes anvendt ITS i et vist omfang til styring af trafikken, rutevejledning, køvarsling, evt. rejsetid mv. Disse oplysninger kan evt. også fremgå af kommunens hjemmeside eller projektets hjemmeside. Der pågår pt. vurderinger og konkretisering af påtænkte ITS-løsninger. Tunnelprojektet I VVM-redegørelsen er det besluttet, at tunnelen skal udføres som en cut and cover tunnel. Det vil sige en tunnel, der graves ned fra gadeniveau. Tunnelen vil som nævnt udføres med et tværsnit, der muliggør 4-sporet trafik. Tunnelen følger Marselis Boulevard Figur 11. Trafiktal i prognoseår Figur 12. Udgravning til støbning af slidsevæg. Figur 13. Eksempel på faseplaner. 22 TRAFIK & VEJE 2009 FEBRUAR

6 fra vest for Skanderborgvej frem til krydset ved Dalgas Avenue, hvor tunnelen drejer ind under Adolph Meyers Vej og under Strandvejen for at dukke op på havnearealet umiddelbart nord for rensningsanlægget. Cut and cover tunnelen er tænkt udført med slidsevægge, hvilket minimerer udgravningen rundt om tunnelen. Efter støbningen af slidsevæggene skal toppladen støbes hurtigst muligt, og tunnelen tildækkes. Senere foretages den egentlige udgravning under Figur 14. Eksisterende jernbanebro ved Langenæs (Langenæstunnelen). Figur 15. Jernbanebroerne ved Langenæs, tunnelportal og rampeanlæg ved Skanderborgvej (ill. Møller & Grønborg). toppladen. Metoden kaldes en top-down metode, og hovedparten af tunnelen forventes at blive udført med denne metode. Planlægningen af tunnelbyggeriet Udfordringen ved at bygge en tunnel under gadeniveau er først og fremmest, at den daglige trafik samtidig skal afvikles, og at minimere de gener der uundgåeligt vil blive påført beboerne i området under hele byggeperioden. Der foretages en meget nøje planlægning af entreprenørernes arbejdssekvenser og byggeetaper. En etape gøres færdig inden for en bestemt tid, så den ikke henligger i hele byggeperioden til stor gene for beboerne. Tunnelens totalbredde er omtrent den samme bredde som Marselis Boulevard, og da trafikken skal afvikles samtidigt i to baner, er det nødvendigt at bygge tunnelen i to etaper. Først bygges den nordlige halvdel af tunnelen ved at bygge tunnellens nordlige ydervæg og tunnelens midtervæg som slidsevægge og støbe en halv topplade understøttet af ydervæggen og midtervæg. Mens dette foregår i den nordlige side af Marselis Boulevard kører trafikken i to spor på den sydlige del af Marselis Boulevard. Når den nordlige del af tunnelen er bygget, flyttes trafikken mod nord, og tunnelbyggeriet kan gøres færdigt på den sydlige del af Marselis Boulevard. Byggekoncept Tunnelbyggeriet gribes an fra havneområdet ved at bygge tunnelen under Strandvejen, under Adolph Meyers Vej og under krydset ved Dalgas Avenue frem til et område lige syd for højhusene på Marselis Boulevard. På denne strækning bygges tunnelen helt færdig i fuld bredde. Når byggeriet fortsætter i den nordlige del af Marselis Boulevard, bruges den del af tunnelen til at transportere udgravet jord ned til havnen, hvor det dumpes i havnens udvidelsesområder. Ligeledes benyttes denne tunnelstrækning til transport af materialer frem til byggepladserne på Marselis Boulevard. Ved at benytte tunnelstrækningen vil en stor del af den tunge byggetransport blive fjernet fra Boulevarden, og dermed reduceres generne for omgivelserne. Umiddelbart efter start af tunnelbyggeriet fra havnen startes bygningen af tunnelen vest for Skanderborgvej. Det forudses, at det vil blive en langsom proces, idet tracéen er meget snæver, og fordi der skal være mindst to vejbaner åbne. Også krydsningen af Skanderborgvej kræver en nøje planlægning for at minimere den tid, hvor Skanderborgvej skal indsnævres til én vejbane i hver retning. Skanderborgvej er stærk trafikeret med myldretidstrafik morgen og eftermiddag, og derfor undersøges der alternative byggemetoder, der kan minimere forstyrrelsen eller fjerne forstyrrelsen ved bygning af tunnelen under krydset. Andre kryds såsom Stadion Alle og Jyllands Alle er tænkt udført ved en top-down metode med et kvart kryds først, derefter det modstående kvarte kryds begge i den nordlige del af Marselis Boulevard. Disse kryds gøres hurtigst muligt færdige, således at byggetransporterne kan køre under krydsene. Når den nordlige del af tunnelen er færdig og trafikken omlagt, bygges de sydlige underføringer på samme måde. Sikkerhed i den færdige tunnel Uheld kan ske overalt i trafikken på motorvej, landevej og også i en tunnel. Da det er andre typer af uheld, der kan ske i tunneller, er der derfor nedsat en SURR gruppe (Sikkerhed Udrykning Redning Rydning) bestående af Århus Brandvæsen og Østjyllands Politi. Det er gruppens arbejde at sikre, at tunnelen udformes og udstyres, således der opnås størst mulig sikkerhed. Arbejdspladsen er derfor tilpasset, så brandvæsenet og politiet kan rykke ud, hvis ulykken sker. Tunnelen vil blive udstyret med gennemgangsdøre fra det ene tunnel til den anden, og der vil blive et antal nødnedgange fra jordoverfladen, for at redningsmandskaber kan komme hurtigt frem til ulykkesområdet, alt imens tunnelen bliver lukket og tømt for køretøjer. Der er tradition i Danmark for at have en høj sikkerhedsstandard i de få tunneler, der er i landet. Sikkerhedsstandarden er også i henhold til gældende EU-direktiver. Broer og bygværker I forbindelse med projektet indgår i alt 11 broer og bygværker. De største udfordringer knytter sig til projekteringen af jernbanebroer ved Langenæs, hvor hovedsporet, godssporet og Odderbanen skærer Åhavevej og ikke mindst en vejbro, der etableres for TRAFIK & VEJE 2009FEBRUAR 23

7 Figur 16. Luftfoto af Århus set mod nordøst (foto Allan Kartin). niveaufri skæring ved underføring af Åhavevej motorvejen M61 og Viby Ringvej. Jernbanebroer ved Langenæs Jernbanen er i dag ført over Åhavevej på to adskilte broer ved Langenæs. Vestbroen bærer et spor for godsbanen og østbroen bærer to hovedspor (Fredericia - Århus H) og Odderbanen (Århus H Odder). De to eksisterende 3 fags betonbroer er udført i 1950 og ombygget for øget frihøjde i 1992 ved at sænke vejprofilet. Stedet har været generet af vandsamlinger på kørebanen under broerne. Der arbejdes pt. på en ny bro med plads til Åhavevejs fremtidige 4 kørebaner som indebærer en totaludskiftning af den eksisterende Langenæstunnel. Et muligt brodesign kunne være niveauforskudte broplader over 2 fag á ca m idet der også arbejdes på at integrere en cykel- og gangsti i broen. Opførelsen af det nye brokompleks kunne ske ved, at præfabrikerede tunnelelementer presses ind under banen eller ved at broen bygges på stedet med brug af interims-stålbroer og skinneafstivninger under jernbanesporene. Broprojektet skal tage højde for, at vej- og togtrafikken opretholdes og generes mindst muligt under hele anlægsperioden. For at minimere varigheden af togenes hastighedsnedsættelser eller sporlukninger er det væsentligt, at anlægsperioden forkortes mest muligt, og at der eksempelvis benyttes natarbejder. Vejbroen ved Viby Ringvej Der arbejdes på en betonbro for en niveaufri skæring ved underføring af Motorvejen- Åhavevej under Viby Ringvej. Overbygningen tænkes udført som 2 fag af ca. 15 m, der støbes i 2 halvdele, så vejtrafikken opretholdes. De mulige funderingsløsninger er geoteknisk udfordrende med blød bund og grundvandsspejl i niveau med eksisterende terræn. Det højtliggende grundvandsspejl resulterer i et design som tunnelkonstruktion med bund og støttevægge langs Motorvejen-Åhavevej. Støttevæggene får en længde på et par hundrede meter til hver side af broen med forankrede (opdriftssikrede) trugkonstruktioner, som også omfatter til- og afkørselsramper. Øvrige vejbroer, stibroer og stitunneler Projekteringen indeholder yderligere følgende broer og tunneler: Den eksisterende underføring ved Damtoften under Århus Syd Motorvejen ombygges for forøgelse af frihøjden Der udføres niveaufrie stipassager ved skæringer mellem stier og shunts fra Viby Ringvej ud til motorvejen og fra Åhavevej til Viby Ringvej og mellem Brabrandstien - Rugholmvej og Viby Ringvej. Ved skæringen mellem Bjørnholms Allé - Eskelundsvej og Åhavevej etableres en stitunnel. Broerne/tunnelerne tænkes udført i beton med bund, idet grundvandsspejlet står højt Den eksisterende Strandvejstunnel nedrives, og der udføres samtidig en stitunnel i beton for gang- og cykelsti (rekreativ stiforbindelse) langs kysten Der udføres en stibro over Åhavevej umiddelbart øst for jernbanebroerne ved Langenæs. Æstetik Vejingeniører, byplanlæggere, arkitekter, bydesignere og landskabsarkitekter arbejder tæt sammen om dette projekt. Udover de mange øvrige hensyn, der skal tages, skal det færdige resultat gerne fastholde byens identitet og skabe noget nyt og bedre, end det der var. Den arkitektoniske og landskabelige tilpasning af projektet tager udgangspunkt i det visuelle indtryk, der skal være ved ankomsten ad E45 og hele vejen ind til byen og havnen. Dernede ligger Århus omgivet af en ådal til venstre, ligefrem byens skyline og til højre endnu mere by omgivet af skov. Og efter en niveaufri krydsning under Viby Ringvej gennem nybyggede brofag, en grøn skrænt isprængt gamle hyggelige kolonihavehuse. Åhavevej skal blive ved med at være den vej i det grønne, den er i dag, men med et andet og forbedret forløb trukket væk fra kolonihaverne. Banebroerne ved Langenæs er nybyggede og gjort så brede, at fremtidens trafik kan passere. Lidt længere fremme bringer en rampe bytrafikken op til byen ved Skanderborgvej og havnetrafikken ligeud til havnen. Køreturen i den 1,8 km lange tunnel bliver en lys og varieret oplevelse med lyse vægge og mørkt loft med belysning som specialdesignede løsninger. Marselis Boulevard retableres sådan, at boulevardkarakteren fastholdes og forstærkes gennem design af beplantning, belysning og øvrigt byinventar, og for at opfattelsen af trafikbarrierer reduceres mest muligt. Hvor boulevarden krydses af for eksempel Stadion Allé og Dalgas Avenue, gøres mest muligt for at disse gamle akser i byen fortsat kan genkendes. Marselistunnelens udmunding på havnen udformes under størst mulig hensyntagen til både Strandvejen med dens flotte strandpromenade med havne- og bugtudsigt og ønskerne i dispositionsplanlægningen af De Bynære Havnearealer. En rekreativ sti forbinder byen fra nord til syd og skaber forbindelse mellem de Bynære Havnearealer og erhvervshavnen. Den entusiasme, der lægges for dagen i det daglige samarbejde for at få projektet til at lykkes, kan ikke undgå at præge det endelige resultat i en positiv retning til gavn for den arkitektoniske kvalitet i Århus. Afslutning Med projektet Tunnel under Marselis Boulevard skabes en moderne og effektiv vejforbindelse til Århus Havn, samtidig med at den tunge trafik flyttes væk fra gadebilledet. Projektets miljømæssige fordele indebærer mindre røg, støj og møg, og der skabes forbedret trafiksikkerhed for borgerne og trafikanterne. Samtidig realiseres visionen om at skabe en direkte forbindelse mellem Sicilien og Århus Havn via det europæiske motorvejsnet uden at skulle holde i lyskryds! Anlægsprojektet er et led i videreudviklingen af Århus som en visionær, internationalt orienteret by med mange varierende tilbud til borgere og erhvervsliv. Dermed er Verdens mindste storby blevet lidt større Følg i øvrigt med i projektet på: www. marselisboulevard.dk < 24 TRAFIK & VEJE 2009 FEBRUAR

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Projektorganisering (I) OPP er en (projekt)organiseringsmodel ikke en finansieringsmodel! Bygherre Glem technicalities omkring finansiering

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Ændringsforslag til lokalplan 875

Ændringsforslag til lokalplan 875 Ændringsforslag til lokalplan 875 Forbedret vejforbindelse til Århus Havn, tracé 10. Vision for området ved Viby Ringvej og Århus Syd Motorvejen, samkørselsareal samt trafiksikring af Damkvarteret. Århus

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Tunnel under Marselis Boulevard

Tunnel under Marselis Boulevard DFTU Præsentation 24. november 2009 v/inge Damsgaard 24. November 2009, side 1 Entrepriser Åhavevej Tunnel / Marselis Boulevard Arbejderne for projekt - Tunnel under Marselis Boulevard - udføres i 2 entrepriser:

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED MEGET SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med meget små gener, som Center for Byens Anvendelse

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til

Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til Debatoplægget Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej - ved Palle Bendsen, fmd. for M97 og Jørgen Aakjær,

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 3. december 2014 BENTE LYKKE SØRENSEN OG SØREN BOEL Aarhus Kommune 330.000 325.000 320.000 315.000 310.000 305.000 300.000 295.000 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Fra planlægning til udførelse

Fra planlægning til udførelse Fra planlægning til udførelse 1 Odense Letbane v/mh Situationen Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Arbejdsprogram Fremkommelighed Kommunikation 2 Situationen - Flytning

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 jock/6. juni 2012 Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 - hvor der er vilje er der en Hærvejsmotorvej Trekantområdet, som er en sammenslutning af kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart,

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Storstrømsforbindelsen Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Hvorfor en ny bro? Forbindelsen har stor betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape I anledning af Københavns Kulturfond s præmiering af COWI A/S for opførelse af 1. etape af Københavns Metro. 2 COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape Siden maj 1994

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt 2.0

Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt 2.0 Til: Realdania/Styregruppen BY, KULTUR OG ERHVERV Dato:2.12.2014 Tlf. dir.: 44772319 E-mail: agi@balk.dk Kontakt: Annegitte Hjort Sagsnr: 2013-20167 Dok.nr: 2013-152132 Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag I mange år har det været et ønske at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, og den stadigt stigende trafik har forstærket behovet.

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Plan & Erhverv Dato... : 20. august 2015 Ref.... : Anna Pi Poulsen Kim Pløhn R E F E R A T af borgermøde om forslag til Kommuneplantillæg 14/2013

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel)

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel) Miljøgevinster ved letbaner Med en letbane følger miljøgevinster som reduktion af energiforbrug, støj og luftforurening. UITP, den internationale sammenslutning for kollektiv trafik, vurderer, at det gennemsnitlige

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere