Lars Hansen, Rambøll Thorkild Green, Århus Kommune,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lars Hansen, Rambøll lxh@ramboll.dk. Thorkild Green, Århus Kommune,"

Transkript

1 Broer og tunneler Tunnel under Marselis Boulevard Det største enkeltstående anlægsprojekt i Århus Kommune nogensinde Tunnelarbejdet under Marselis Boulevard blev i oktober 2008 godkendt i Århus Byråd. Projektet skal skabe gode trafikforhold og forbedre vejforbindelsen til og fra havnen, der forventer en fordoblet godsomsætning over de næste 20 år, og som samtidig står over for omfattende byudviklingsprojekter. Anlægsarbejdet går i gang foråret 2010, og frem til åbningen i 2015 vil byen være præget af dette og andre store anlægsarbejder, som vil medføre en ekstra belastning af ind- og udfaldsvejene omkring Århus Havn og midtbyen i øvrigt. Af Helle Svantemann, Århus Kommune, Trafik og Veje Michael Kirkfeldt Århus Kommune, Trafik og Veje Thorkild Green, Århus Kommune, Byarkitektur Lars Hansen, Rambøll Ole Peter Jensen, Rambøll Jochim Kempe, Rambøll Århus har lige siden byen opstod i 700-tallet haft en tæt tilknytning til vandet, søfarten og handel. Dengang var det vikingerne, der stævnede ud fra den naturskabte havn og medbragte last af varer ud til omverdenen og andre varer med hjem. I dag har Århus Havn udviklet sig til Danmarks største terminalhavn (containertrafik) og spiller derfor en stor rolle for byens og regionens erhvervsliv. Århus Kommune har de sidste godt 10 år arbejdet med en plan for Århus Havn, der indebærer en opdeling af havnenes arealer i to: De såkaldte Bynære Havnearealer mod nord med boligprojekter som Z-huset og Lighthouse, og kulturtilbud, der bl.a. omfatter et nyt Multimediehus En udvidelse af erhvervshavnen mod syd og øst. Al erhvervsaktivitet skal herefter samles i den sydlige del af havnen, hvis godsomsætning samtidig forventes fordoblet over de næste 20 år. I fremtiden bliver havnen i endnu højere grad end i dag en bærende kraft og integreret i byen med mange og forskelligartede tilbud. Planen indebærer en anden trafikbetjening af havnen end i dag. De Bynære Havnearealer trafikbetjenes på sigt primært via Randersvej/Nørrebrogade. Samtidig dæmpes trafikken langs havnen, Nordhavnsgade lukkes og Ringgaden vil få en større betydning i fordelingen af trafikken til Midtbyen. Figur 1. Vikingeskibet Skuldelev 1 (Vikingemuseet i Roskilde). Den øgede godsomsætning betyder øget tung trafik til erhvervshavnen. Derfor planlægger Århus Kommune at forbedre vejforbindelsen til denne del af havnen ved at bygge en tunnel under Marselis Boulevard, som fremover skal være den primære adgangsvej for lastbiler til erhvervshavnen, og som har forbindelse til det overordnede vejnet via Åhavevej og via Århus Syd Motorvejen videre ud til E45-motorvejsnettet mod nord og vest via Genvejen eller direkte videre mod syd ad Østjyske Motorvej. Tunnelprojektet indebærer derfor også en udbygning af Åhavevej fra nuværende 2 til 4 spor samt en ombygning af gadeniveauet på eksisterende Marselis Boulevard. Proces, organisation, tid og økonomi Forud for beslutningen om at forbedre vejforbindelsen til Århus Havn blev der i perioden foretaget en VVM-undersøgelse, som havde til formål at forudsige og om muligt begrænse de miljømæssige konsekvenser af det store anlægsprojekt. VVM-redegørelsen blev udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med flere eksterne konsulenter fordelt på 5 hovedopgaver: Tunnelkonstruktion og større anlægskonstruktioner (Grontmij/Carl Bro) Tunnelinstallationer og mekanisk udstyr (Grontmij/Carl Bro) Vejanlæg og planer (Cowi) Trafik- og miljøvurderinger (Cowi) Æstetik og arkitektur (Møller & Grønborg). Gennem hele processen har Rambøll fun- 18 TRAFIK & VEJE 2009 FEBRUAR

2 geret som bygherrerådgiver. Der har været et tæt samarbejde om projektet og udarbejdelsen af VVM-redegørelsen. Mulige alternativer og projektets faglige og tekniske udfordringer og løsningsmuligheder er blevet diskuteret, og viden på tværs af firmaerne er blevet bragt i spil i hele processen. Projektorganisation Efter byrådsbeslutningen den 8. oktober 2008 om gennemførelse af projektet har Århus Kommune som bygherre i samarbejde med Rambøll formet en projektorganisation, der skal styre projektets gennemførelse. Projektledelsen er opdelt i tre hoveddele: Åhavevej (inkl. Marselis Boulevard gadeniveau), Tunnel og Bygherrefunktioner. Rambøll assisterer således Århus Kommune med projekteringsledelse, koordinering og udarbejdelse af udbud og nødvendige afrapportering. Århus Kommune, Byarkitektur har ansvar for projektets æstetik, hvortil Møller & Figur 2. Fremtidig opdeling af Århus Havn (Bynære Havnearealer mod nord og erhvervshavn mod syd). Figur 3. Indretning af Bynære Havnearealer (Arkitektfirmaet Knud Fladeland Nielsen). Grønborg er tilknyttet som landskabsarkitekter. Desuden er et eksternt kommunikationsbureau, Kragelund Kommunikation A/S, tilknyttet som formidlingsrådgiver i forhold til borgere, trafikanter og erhvervslivet gennem hele processen. Projektorganisationen tager højde for håndtering af projektets mange grænseflader, og der foregår en løbende og tæt dialog med såvel interne som eksterne interessenter, herunder myndigheder. Det gælder f.eks. i forhold til ledningsejere, beredskabsmyndigheder, Århus Havn, Natur og Miljø, Planlægning og Byggeri, arkæologer m.v. Informationsindsatsen og dialogen med omverdenen i forbindelse med projektet vægtes meget højt. Det er et vigtigt mål, at projektet udføres til mindst mulig gene for borgere, trafikanter og erhvervsliv, og at der konstant er mulighed for at følge med i, hvad der sker i byen i forbindelse med projektet og trafikale omstruktureringer. Dette sker gennem en målrettet og koordineret informationsindsats, der bl.a. indebærer informationsmøder med lodsejere, koordineringsmøder med erhvervslivet, nyhedsbreve til borgere, trafikinformation via GPS og radio samt løbende opdatering af projektets hjemmeside. Koncept-, udbuds- og udførelsesfase I de følgende måneder skal der udarbejdes et konceptdesign med et færdigt skitseprojekt for vejanlæggene, og beskrivelser for hvordan tunnelen kan bygges med tilhørende tegninger og nødvendig dokumentation. Konceptfasen skal være afsluttet medio april I løbet af forsommeren indledes en prækvalifikationsfase for entreprenører og rådgivere. I efteråret færdigprojekteres anlæggene, og projektet udbydes efter modellen styret totalentreprise i december Udvalgte delelementer af projektet vil således blive detailprojekteret i denne projekteringsfase, mens andre elementer vil blive færdigprojekteret af entreprenørkonsortiet og dennes rådgiver. Sideløbende uarbejdes der en lokalplan for vejprojektet og de tilgrænsende arealer, som sendes i høring efter sommerferien, og som forventes færdigbehandlet i indeværende år. Entreprenørerne forventes at påbegynde anlægsarbejdet i foråret I slutningen af 2015 forventer man at åbne Århus nye tunnel under Marselis Boulevard. Økonomi Projektet er i VVM-undersøgelsen vurderet at koste ca. 1,4 mia. kr. (i 2006-priser). TRAFIK & VEJE 2009 FEBRUAR 19

3 Århus Byråds beslutning af 8. oktober 2008 indebærer, at vejforbindelsen skal forberedes for 4 spor hele vejen fra Viby Ringvej til havnen. Der redegøres for merudgifter hertil ved det konceptuelle design medio april Projektet Den nye forbedrede vejforbindelse tager sin begyndelse vest for Viby Ringvej, hvor den tilsluttes Århus Syd Motorvejen. Vejen føres under Viby Ringvej til Åhavevej, og der etableres et nyt tilslutningsanlæg ved Viby Ringvej udformet som en såkaldt kompakt diamant, hvor der etableres direkte ramper fra Viby Ringvej ud til motorvejen mod vest og fra Åhavevej mod Viby Ringvej mod nord. Figur 4. Fremtidig trafikstruktur i Århus. Åhavevej Åhavevej udvides fra 2 til 4 spor og forlægges ca. 50 m mod nord ud i Eskelunden. Forlægningen mod nord muliggør en terrænbearbejdning, således at der kan etableres støjafskærmning mod syd for liggende kolonihaver, der udformes som en beplantet støjvold. Herfra føres Åhavevej i en blød bue under jernbanesporene ved Langenæstunnelen, hvorefter vejen bliver til Marselis Boulevard. Stedet har en særlig arkitektonisk bevågenhed som fremtidig byport ind til Århus. Før krydsningen med Skanderborgvej etableres portalen til tunnelen, hvorfra man enten kan komme videre direkte ind i tunnelen eller via ramper køre op til gadeniveau ved Skanderborgvej og op til Marselis Boulevards fremtidige gadeniveau. Figur 5. Projektorganisation. Figur 6. Tidsplan. Figur 7. Oversigtsplan. Marselis Boulevard Tunnelen udføres 4-sporet og etableres stort set lige under nuværende Marselis Boulevard frem til Dalgas Avenue. Herfra drejes den ned under Adolph Meyers Vej og videre under Strandvejen, hvor den østlige tunnelåbning placeres tæt på nuværende Sumatravej. Marselis Boulevard opgraves successivt i forbindelse med tunnelarbejdet. Efterfølgende skal vejen derfor genopbygges med et nyt gadeprofil, som får mange lighedspunkter med den nuværende, men hvor der i højere grad lægges vægt på et vejprofil, der tilgodeser æstetiske og rekreative værdier. Ek- 20 TRAFIK & VEJE 2009 FEBRUAR

4 sisterende kryds ved Jyllands Allé, Stadion Allé og Dalgas Avenue skal også ombygges og tilpasses den fremtidige trafikbelastning. Ved tunnelens og projektets afslutning på Århus Havn skal der foretages flere større ombygninger og omlægninger af den nuværende trafik. Blandt andet nedlægges og opfyldes den nuværende Strandvejstunnel, og der skabes direkte forbindelse mellem Marselis Boulevard og Strandvejen. Mange forhold spiller ind i den detaljerede udformning på havnen, blandt andet hensynet til hvordan trafikken kommer sikkert ud og ind i tunnelen, Århus Havns planer og strategier for områdets fremtid, transport af gods på havnesporet osv. Trafik Der er meget stort fokus på, at trafikken kan afvikles effektivt og med så få gener som muligt for trafikanterne, såvel når anlægsprojektet står færdigt som undervejs i anlægsfasen. Sammenholdt med Basis 2023 forventes Marselis Boulevard aflastet med i størrelsesordenen køretøjer pr. døgn, hvoraf ca vil være tunge køretøjer. Således vil den tunge trafik på Marselis Boulevard være reduceret til ca køretøjer pr. døgn. Nede i tunnelen forventes trafikken i 2023 være omkring køretøjer pr. døgn. Dimensioneringsgrundlag Det er en væsentlig forudsætning for projektet at få fastlagt det trafikale grundlag. Dette skal bruges til dimensionering af kryds i driftssituationen efter åbning af tunnelen og til konsekvensvurdering af diverse interimsforanstaltninger, idet det bliver nødvendigt at reducere antal kørespor, gennemføre midlertidige vejlukninger mv. Desuden skal det trafikale grundlag bl.a. anvendes til dimensionering af ventilationsanlæg i tunnelen, støjberegninger langs vejen, dimensionering af befæstelser mv. Trafikken i driftssituationen beregnes udover år 2023 (analyseåret) også for år 2030 og Endvidere foretages modelberegninger for anlægssituationen, år primært baseret på det nuværende trafikmønster. VISUM (trafikmodel) anvendes til beregning af døgn- og spidstimetrafik og VIS- SIM anvendes til simulering af trafikken, f.eks. til krydsdimensionering. Influensvejnet I trafikmodellen indgår alle kendte og væsentlige ændringer på influensvejnettet, som kan have betydning for trafikken ved Marselis Boulevard. Influensvejnettet er i princippet defineret som de strækninger i Århus Kommune, hvorpå trafikale ændringer kan påvirke trafikmængden på Marselis Boulevard eller omvendt. Dette har betydning for vurderingerne i såvel drifts- som anlægsfasen. Der ligger således også en ikke ubetydelig opgave i at koordinere arbejdet med Marselistunnelen med øvrige påtænkte drifts- anlægsarbejder i kommunen, således at der ikke sker uheldige tidsmæssige sammenfald. Det vil sige, at når kapaciteten som følge af anlægsarbejderne reduceres på Marselis Boulevard, skal det sikres, at der ikke Figur 8. Tværsnit af Åhavevej. Figur 9. Marselis Boulevard i dag. TRAFIK & VEJE 2009 FEBRUAR 21

5 er samtidige kapacitetsreducerende arbejder (f.eks. ledningsomlægninger) på de strækninger, som trafikken på Marselis Boulevard kan anvende som alternative ruter. Figur 10. Tværsnit af fremtidig Marselis Boulevard. ITS Århus Kommune arbejder allerede med ITS på flere fronter f.eks. på Ringgaden. Ved Marselistunnelprojektet vil der naturligvis også blive anvendt ITS. I driftsfasen vil alle nye signalanlæg blive trafikstyret (evt. med video) under hensyntagen til ønskede samordninger, og i og omkring tunnelen vil ITS medvirke til styring af trafikken. Der må f.eks. ikke opstå kødannelse i tunnelen, hvilket ITS skal medvirke til at undgå, ligesom der kan forekomme køvarsling og særlige foranstaltninger ved uheld, idet der blandt andet påregnes anvendt hændelsesdetektering i tunnelen. I anlægsfasen påregnes ligeledes anvendt ITS i et vist omfang til styring af trafikken, rutevejledning, køvarsling, evt. rejsetid mv. Disse oplysninger kan evt. også fremgå af kommunens hjemmeside eller projektets hjemmeside. Der pågår pt. vurderinger og konkretisering af påtænkte ITS-løsninger. Tunnelprojektet I VVM-redegørelsen er det besluttet, at tunnelen skal udføres som en cut and cover tunnel. Det vil sige en tunnel, der graves ned fra gadeniveau. Tunnelen vil som nævnt udføres med et tværsnit, der muliggør 4-sporet trafik. Tunnelen følger Marselis Boulevard Figur 11. Trafiktal i prognoseår Figur 12. Udgravning til støbning af slidsevæg. Figur 13. Eksempel på faseplaner. 22 TRAFIK & VEJE 2009 FEBRUAR

6 fra vest for Skanderborgvej frem til krydset ved Dalgas Avenue, hvor tunnelen drejer ind under Adolph Meyers Vej og under Strandvejen for at dukke op på havnearealet umiddelbart nord for rensningsanlægget. Cut and cover tunnelen er tænkt udført med slidsevægge, hvilket minimerer udgravningen rundt om tunnelen. Efter støbningen af slidsevæggene skal toppladen støbes hurtigst muligt, og tunnelen tildækkes. Senere foretages den egentlige udgravning under Figur 14. Eksisterende jernbanebro ved Langenæs (Langenæstunnelen). Figur 15. Jernbanebroerne ved Langenæs, tunnelportal og rampeanlæg ved Skanderborgvej (ill. Møller & Grønborg). toppladen. Metoden kaldes en top-down metode, og hovedparten af tunnelen forventes at blive udført med denne metode. Planlægningen af tunnelbyggeriet Udfordringen ved at bygge en tunnel under gadeniveau er først og fremmest, at den daglige trafik samtidig skal afvikles, og at minimere de gener der uundgåeligt vil blive påført beboerne i området under hele byggeperioden. Der foretages en meget nøje planlægning af entreprenørernes arbejdssekvenser og byggeetaper. En etape gøres færdig inden for en bestemt tid, så den ikke henligger i hele byggeperioden til stor gene for beboerne. Tunnelens totalbredde er omtrent den samme bredde som Marselis Boulevard, og da trafikken skal afvikles samtidigt i to baner, er det nødvendigt at bygge tunnelen i to etaper. Først bygges den nordlige halvdel af tunnelen ved at bygge tunnellens nordlige ydervæg og tunnelens midtervæg som slidsevægge og støbe en halv topplade understøttet af ydervæggen og midtervæg. Mens dette foregår i den nordlige side af Marselis Boulevard kører trafikken i to spor på den sydlige del af Marselis Boulevard. Når den nordlige del af tunnelen er bygget, flyttes trafikken mod nord, og tunnelbyggeriet kan gøres færdigt på den sydlige del af Marselis Boulevard. Byggekoncept Tunnelbyggeriet gribes an fra havneområdet ved at bygge tunnelen under Strandvejen, under Adolph Meyers Vej og under krydset ved Dalgas Avenue frem til et område lige syd for højhusene på Marselis Boulevard. På denne strækning bygges tunnelen helt færdig i fuld bredde. Når byggeriet fortsætter i den nordlige del af Marselis Boulevard, bruges den del af tunnelen til at transportere udgravet jord ned til havnen, hvor det dumpes i havnens udvidelsesområder. Ligeledes benyttes denne tunnelstrækning til transport af materialer frem til byggepladserne på Marselis Boulevard. Ved at benytte tunnelstrækningen vil en stor del af den tunge byggetransport blive fjernet fra Boulevarden, og dermed reduceres generne for omgivelserne. Umiddelbart efter start af tunnelbyggeriet fra havnen startes bygningen af tunnelen vest for Skanderborgvej. Det forudses, at det vil blive en langsom proces, idet tracéen er meget snæver, og fordi der skal være mindst to vejbaner åbne. Også krydsningen af Skanderborgvej kræver en nøje planlægning for at minimere den tid, hvor Skanderborgvej skal indsnævres til én vejbane i hver retning. Skanderborgvej er stærk trafikeret med myldretidstrafik morgen og eftermiddag, og derfor undersøges der alternative byggemetoder, der kan minimere forstyrrelsen eller fjerne forstyrrelsen ved bygning af tunnelen under krydset. Andre kryds såsom Stadion Alle og Jyllands Alle er tænkt udført ved en top-down metode med et kvart kryds først, derefter det modstående kvarte kryds begge i den nordlige del af Marselis Boulevard. Disse kryds gøres hurtigst muligt færdige, således at byggetransporterne kan køre under krydsene. Når den nordlige del af tunnelen er færdig og trafikken omlagt, bygges de sydlige underføringer på samme måde. Sikkerhed i den færdige tunnel Uheld kan ske overalt i trafikken på motorvej, landevej og også i en tunnel. Da det er andre typer af uheld, der kan ske i tunneller, er der derfor nedsat en SURR gruppe (Sikkerhed Udrykning Redning Rydning) bestående af Århus Brandvæsen og Østjyllands Politi. Det er gruppens arbejde at sikre, at tunnelen udformes og udstyres, således der opnås størst mulig sikkerhed. Arbejdspladsen er derfor tilpasset, så brandvæsenet og politiet kan rykke ud, hvis ulykken sker. Tunnelen vil blive udstyret med gennemgangsdøre fra det ene tunnel til den anden, og der vil blive et antal nødnedgange fra jordoverfladen, for at redningsmandskaber kan komme hurtigt frem til ulykkesområdet, alt imens tunnelen bliver lukket og tømt for køretøjer. Der er tradition i Danmark for at have en høj sikkerhedsstandard i de få tunneler, der er i landet. Sikkerhedsstandarden er også i henhold til gældende EU-direktiver. Broer og bygværker I forbindelse med projektet indgår i alt 11 broer og bygværker. De største udfordringer knytter sig til projekteringen af jernbanebroer ved Langenæs, hvor hovedsporet, godssporet og Odderbanen skærer Åhavevej og ikke mindst en vejbro, der etableres for TRAFIK & VEJE 2009FEBRUAR 23

7 Figur 16. Luftfoto af Århus set mod nordøst (foto Allan Kartin). niveaufri skæring ved underføring af Åhavevej motorvejen M61 og Viby Ringvej. Jernbanebroer ved Langenæs Jernbanen er i dag ført over Åhavevej på to adskilte broer ved Langenæs. Vestbroen bærer et spor for godsbanen og østbroen bærer to hovedspor (Fredericia - Århus H) og Odderbanen (Århus H Odder). De to eksisterende 3 fags betonbroer er udført i 1950 og ombygget for øget frihøjde i 1992 ved at sænke vejprofilet. Stedet har været generet af vandsamlinger på kørebanen under broerne. Der arbejdes pt. på en ny bro med plads til Åhavevejs fremtidige 4 kørebaner som indebærer en totaludskiftning af den eksisterende Langenæstunnel. Et muligt brodesign kunne være niveauforskudte broplader over 2 fag á ca m idet der også arbejdes på at integrere en cykel- og gangsti i broen. Opførelsen af det nye brokompleks kunne ske ved, at præfabrikerede tunnelelementer presses ind under banen eller ved at broen bygges på stedet med brug af interims-stålbroer og skinneafstivninger under jernbanesporene. Broprojektet skal tage højde for, at vej- og togtrafikken opretholdes og generes mindst muligt under hele anlægsperioden. For at minimere varigheden af togenes hastighedsnedsættelser eller sporlukninger er det væsentligt, at anlægsperioden forkortes mest muligt, og at der eksempelvis benyttes natarbejder. Vejbroen ved Viby Ringvej Der arbejdes på en betonbro for en niveaufri skæring ved underføring af Motorvejen- Åhavevej under Viby Ringvej. Overbygningen tænkes udført som 2 fag af ca. 15 m, der støbes i 2 halvdele, så vejtrafikken opretholdes. De mulige funderingsløsninger er geoteknisk udfordrende med blød bund og grundvandsspejl i niveau med eksisterende terræn. Det højtliggende grundvandsspejl resulterer i et design som tunnelkonstruktion med bund og støttevægge langs Motorvejen-Åhavevej. Støttevæggene får en længde på et par hundrede meter til hver side af broen med forankrede (opdriftssikrede) trugkonstruktioner, som også omfatter til- og afkørselsramper. Øvrige vejbroer, stibroer og stitunneler Projekteringen indeholder yderligere følgende broer og tunneler: Den eksisterende underføring ved Damtoften under Århus Syd Motorvejen ombygges for forøgelse af frihøjden Der udføres niveaufrie stipassager ved skæringer mellem stier og shunts fra Viby Ringvej ud til motorvejen og fra Åhavevej til Viby Ringvej og mellem Brabrandstien - Rugholmvej og Viby Ringvej. Ved skæringen mellem Bjørnholms Allé - Eskelundsvej og Åhavevej etableres en stitunnel. Broerne/tunnelerne tænkes udført i beton med bund, idet grundvandsspejlet står højt Den eksisterende Strandvejstunnel nedrives, og der udføres samtidig en stitunnel i beton for gang- og cykelsti (rekreativ stiforbindelse) langs kysten Der udføres en stibro over Åhavevej umiddelbart øst for jernbanebroerne ved Langenæs. Æstetik Vejingeniører, byplanlæggere, arkitekter, bydesignere og landskabsarkitekter arbejder tæt sammen om dette projekt. Udover de mange øvrige hensyn, der skal tages, skal det færdige resultat gerne fastholde byens identitet og skabe noget nyt og bedre, end det der var. Den arkitektoniske og landskabelige tilpasning af projektet tager udgangspunkt i det visuelle indtryk, der skal være ved ankomsten ad E45 og hele vejen ind til byen og havnen. Dernede ligger Århus omgivet af en ådal til venstre, ligefrem byens skyline og til højre endnu mere by omgivet af skov. Og efter en niveaufri krydsning under Viby Ringvej gennem nybyggede brofag, en grøn skrænt isprængt gamle hyggelige kolonihavehuse. Åhavevej skal blive ved med at være den vej i det grønne, den er i dag, men med et andet og forbedret forløb trukket væk fra kolonihaverne. Banebroerne ved Langenæs er nybyggede og gjort så brede, at fremtidens trafik kan passere. Lidt længere fremme bringer en rampe bytrafikken op til byen ved Skanderborgvej og havnetrafikken ligeud til havnen. Køreturen i den 1,8 km lange tunnel bliver en lys og varieret oplevelse med lyse vægge og mørkt loft med belysning som specialdesignede løsninger. Marselis Boulevard retableres sådan, at boulevardkarakteren fastholdes og forstærkes gennem design af beplantning, belysning og øvrigt byinventar, og for at opfattelsen af trafikbarrierer reduceres mest muligt. Hvor boulevarden krydses af for eksempel Stadion Allé og Dalgas Avenue, gøres mest muligt for at disse gamle akser i byen fortsat kan genkendes. Marselistunnelens udmunding på havnen udformes under størst mulig hensyntagen til både Strandvejen med dens flotte strandpromenade med havne- og bugtudsigt og ønskerne i dispositionsplanlægningen af De Bynære Havnearealer. En rekreativ sti forbinder byen fra nord til syd og skaber forbindelse mellem de Bynære Havnearealer og erhvervshavnen. Den entusiasme, der lægges for dagen i det daglige samarbejde for at få projektet til at lykkes, kan ikke undgå at præge det endelige resultat i en positiv retning til gavn for den arkitektoniske kvalitet i Århus. Afslutning Med projektet Tunnel under Marselis Boulevard skabes en moderne og effektiv vejforbindelse til Århus Havn, samtidig med at den tunge trafik flyttes væk fra gadebilledet. Projektets miljømæssige fordele indebærer mindre røg, støj og møg, og der skabes forbedret trafiksikkerhed for borgerne og trafikanterne. Samtidig realiseres visionen om at skabe en direkte forbindelse mellem Sicilien og Århus Havn via det europæiske motorvejsnet uden at skulle holde i lyskryds! Anlægsprojektet er et led i videreudviklingen af Århus som en visionær, internationalt orienteret by med mange varierende tilbud til borgere og erhvervsliv. Dermed er Verdens mindste storby blevet lidt større Følg i øvrigt med i projektet på: www. marselisboulevard.dk < 24 TRAFIK & VEJE 2009 FEBRUAR

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen Broer på Køge Bugt Motorvejen Nye veje med Wirtgen - og et led mere i kæden Funder Ådals broen - set med landskabsarkitektens briller Hovedistandsættelse af Mønbroen INDHOLD N0. 02 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Indvielse 2. november 2007 Forord Den 2. november 2007 indvier Vejdirektoratet motorvejen fra Ønslev til Sakskøbing på Sydmotorvejen. Motorvejen passerer igennem den 460

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

VVM-redegørelse for parkeringsanlæg under Vesterbrogade. VVM redegørelse Parkeringsanlæg under Vesterbrogade November 2004

VVM-redegørelse for parkeringsanlæg under Vesterbrogade. VVM redegørelse Parkeringsanlæg under Vesterbrogade November 2004 VVM redegørelse Side i VVM-redegørelse for parkeringsanlæg under Vesterbrogade Udgivet af: Københavns Kommune Telefon: 33 66 35 00 Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park Njalsgade 13, 2300 København

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Motorvejen Langerød - Tuse Nord

Motorvejen Langerød - Tuse Nord Motorvejen Langerød - Tuse Nord Åbning 15. august 2006 Forord Motorvejen fra Langerød til Tuse Nord åbnes for trafik den 15. august 2006. Den ca. 5 km lange strækning er første etape af udbygningen af

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009

Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 1 til Københavns Kommuneplan 2009 I henhold til 23 c i lov om planlægning (LBK nr. 1027 af 20. oktober 2008) ændres rammer for lokalplanlægningen for bydelen Østerbro som følger: Ændringer af

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet Roskilde Fjord Ny fast forbindelse Idékonkurrence omkring OPP-projektet MT Højgaard a/s E. PIHL & SØN A.S. DISSING+WEITLING arkitektfirma a/s Rambøll Danmark A/S BALSLEV A/S Rambøll Nyvig a/s HSH Nordbank

Læs mere

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Emissioner - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Emissioner Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-237-7 Emissioner Indhold Side 1 Forord

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere