Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494."

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001

2 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til offentlige formål ved Marselis Boulevard. 619 Marselis Boulevard Kongsvangs Allé Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor Juni 2001

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelsty-relsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 619 Område til offentlige formål ved Marselis Boulevard. INDHOLDSFORTEGNELSE d side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området. baggrund og mål med planen. planens h0vedtrækm.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Områdeog opdeling Anvendelse Udstykning... 5 $i 5. Trafikforhold Tekniskforsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsensudseende Hegnog beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser fra andre myndigheder Servitutter... 7 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokal planens for hold til kom m u neplanen. veje. stier. støj. institutioner. teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger... 13

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD H e r beskrives baggrunden for lokalpianen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gadder for et område ved Marselis Boulevard og Skanderborgvej i Århus. Lokalplanområdet, der er ca m2stort og beliggende i byzone, var ved planens udarbejdelse kommunalt ejet, men under salg til Teknologisk Enstitut. Beskrivelse af området Området e r beliggende mellem Marselis Boulevard og Husumvej umiddelbart ast for Skanderborgvej. Den ene halvdel af området har tidligere været bebygget med en ridehal og tilhørende faciliteter. På den anden har der vaeret træningsbaner for hestesporten. Bebyggelsen er nu fjernet og grunden ryddet. Grunden afgrmses p6 3 sider af en beplantning bestående af poppeltrceer, Luftfoto af omradet far nedrivning af ridehallen Planens baggrund og mål Lokalplanen er udarbejdet i forbindelse med at Teknologisk Institut overtager grunden, Den nye ejer ansker at lokalplanen kan danne grundlag for udskrivelse af en arkitektkonkurrence med det formål at kunne opføre den bedst mulige be- byggelse til inctituttets udvidelse. Hamærende lokalplan skal alene udstikke de overordnede retningslinier for denne konkurrence, og er derfor at betragte som en rammelokalplan. %I grundlag af det projekt der v d g e s, vil der blive udarbejdet en detaillokalplan for området.

6 3 Planens hovedtræk Lokalplanområde er beliggende ud til en af byens større indfaldsveje. Det er derfor vigtigt,at der skabes mulighed for en kommende bebyggelse,som med sin placering proportioner, materialeholdning og arkitektur vil markere sig i bybilledet. For at opnå dette, er der i lokalplanen indsat bestemmelser om, at ny bebyggelse skal placeres op til og parallelt med Marselis Boulevard. For at understrege den kommende bebyggelses markante placering i bybilledet, gives der mulighed for at bebyggelsen på hjørnet mod Skanderborgvej kan opføres i 5 etager, for så at blive trappet ned mod øst. Bebyggelsen skal samtidig fungere som en støjbeskyttelse mod de bagvedliggende boligområder samt områdets egne interne opholdsarealer. Såfremt bebyggelsen mod Marselis Boulevard bliver brudt, skal hullet i bebyggelsen lukkes med en støjskærm. Dette kan enten være en fast skærm, eller en skærm af et gennemsigtigt materiale. Eksisterende vejadgang til Marselis Boulevard nedlægges, og ny vejadgang til området sker både fra nabogrunden og fra en ny vejforbindelse over Teknologisk Instituts og kommunens sydfor liggende grund. d Nedenfor er vist en illustration af en af mulighederne for, hvordan den kommende udbygning af området kan komme til at fremtræde L L _7 I T.-

7 4 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformning m.v Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at området udlægges til offentlige formål, ny bebyggelse opføres som facadebebyggelse mod Marselis Boulevard og Skanderborgvej, og fastlægge retningslinierne for bebyggelsens udformning, så der opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning mod omgivelserne Område og opdeling f Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset sodvist på lokalplankortet, og omfatter jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: 520 og 521, samt del af 51 9 a og 519 b, alle Marselisborg, Århus Jorder, samt alle parceller der efter den 5. april 2000 udstykkes i området. Se fodnote. - - Marselis Boulevard f I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Magistratens 2. Afdeling.

8 5 3. Stk. 1. Stk. 2. Stk Stk. 1. Anvendelse Området er udlagt til offentlige formål (bebyggelse til kontorer, undervisningslokaler, laboratorier, forskning og værksteder for Teknologisk Institut, lignende institutioner og/eller tilknyttede videntunge virksomheder). Udendørs opholdsarealer skal udgøre minimum 15 % af den kommende bebyggelses etageareal. Til opretholdelse af den nuværende og fremtidige elforsyning kan der place res en tansformerstation. Placeringen af denne samt andre mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Magistratens 2. Afdeling. Udstykning De 2 parceller i området skal sammenlægges til en ejendom. Udstykning af området må kun finde sted efter godkendelse fra Magistratens 2. Afdeling. Trafikforhold På lokalplankortet er med raster vist areal udlagt til vej A - 8 i en bredde af 8,O m. Yderligere vejadgang til lokalplanområdet skal ske via matr. nr. 519 b, Marselisborg, Århus som vist på lokalplankortet. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk Stk. 1. Stk. 2. Veje i lokalplanområdet skal som hovedregel have en udlægsbredde på mindst 8,OO m. Gående adgang til området kan herudover ske fra Marselis Boulevard og Husumvej. Eksisterende vejadgang til matr. nr. 521, Marselisborg, Århus Jorder, nedlægges i henhold til vejloven. Der skal i lokalplanområdet reserveres arealer til parkeringsformål i overensstemmelse med "Retningslinier for anlæg af Parkeringsarealer i Århus Kommune". Teknisk forsyning Nybyggeri skal tilsluttes Århus Kommunale Værker, Varmeforsyningen på værkernes til enhver tid gældende betingelser. Bebyggelsens omfang og placering m.m. I området må maksimalt opføres 7200 m2 etageareal. Se fodnote2. Mod Marselis Boulevard må bebyggelsen maksimalt opføres med 4 etager og i minimum 2 etager og med maksimale bygningshøjder på Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvist til en bebyggelsesprocent på 60.

9 6 17,5 m. De vestligste 30 m af bebyggelsen på hjørnet af Marselis Boulevard og Skanderborgvej kan dog opføres i 5 etager og med en maksimal bygningshøjde på 20,5 m. Eventuel bebyggelse bag randbebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Stk. 3. Bebyggelsen skal opføres med en facade placeret med udgangspunkt i de på lokalplankortet viste facadelinier mod Marselis Boulevard. Facadelinien, der er identisk med de pålagte byggelinier langs Marselis Boulevard, er beliggende i en afstand på 27 m fra vejmidten, for så vidt at bygningsfundamenter føres minimum 4 m under terræn, og i 33 m fra vejmidten, for så vidt bygningsfundamenter føres minimum 1 m under terræn. Herudover er der sikret ret til placering af jordankre i en afstand af 25 m fra væggen i en kommende tunnel til Marselis Boulevard ind under byggeriet. Såfremt de ovenfor nævnte byggelinier på henholdsvis 27 og 33 m fra midten af Marselis Boulevard ophæves inden bebyggelse af området, skal facadelinierne rykkes ud til en afstand af 24 m fra vejmidten så bebyggelsen flugter med bebyggelsen Kongsvang Alle 26. Såfremt bebyggelsen mod Marselis Boulevard brydes, skal hullet i bebyggelsen udfyldes med en støjskærm. Stk. 4. Terrænreguleringer må kun finde sted efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,50 m i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,50 m kan dog finde sted uden tilladelse. Ud over ovenstående kan der efter godkendelse fra Århus Amt, Affaldskontoret og Magistratens 2. Afdeling ske større terrænreguleringer i forbindelse med omplacering af forurenet jord fra området. 8. Bebyggelsens udseende Stk. 1. Stk. 2. Ny bebyggelse skal fremstå med facader i en kombination af tunge materialer som tegl og beton og med en let facadebeklædning. Vinduer skal udføres som vandrette og lodrette vinduesbånd. Tagflader skal i princippet fremstå som hele ubrudte tagflader. Eventuelle glasoverdækninger, elevatortårne, ventilationsanlæg og lignende skal udformes, så de indgår som en del af taget i en arkitektonisk helhed. Stk. 3. Udendørs antenner må kun opsættes efter tilladelse fra Magistratens 2. Afdeling i hvert enkelt tilfalde. Stk. 4. Skiltning og reklamering må kun foretages med tilladelse fra Magistratens 2. Afdeling i hvert enkelt tilfælde.

10 7 9. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk Stk. 1. Stk Hegn og beplantning Der udlægges 7-10 m brede beplantnings/græsbælter i området mellem den kommende bebyggelse og Marselis Boulevard som vist på lokalplankortet. Beplantningen skal bestå af mellemstore eller store træer, idet der skal være skalaoverensstemmelse mellem bebyggelsen, træerne og Marselis Boulevard. Træerne kan etableres som en trærække, i grupper eller lignende efter planer godkendt af Naturforvaltningen. Den eksisterende vold på matr. nr. 520, Marselisborg, Århus Jorder, kan forlaenges mod vest. Volden skal på sydsiden tilplantes med buskroser. Parkeringspladser skal beplantes efter planer godkendt af Naturforvaltningen. Brydes randbebyggelsen mod Marselis Boulevard, skal det frie areal etableres som et landskabeligt bearbejdet grønt areal. Støjforhold Ved opførelse af kontorbebyggelse skal det sikres, at det konstante udendørs støjniveau hidrørende fra trafikstøj på mindst 1 facade ikke overstiger 60 db(a) på døgnbasis. Det skal endvidere sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen, ikke overstiger 30 db(a) på døgnbasis. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører friarealer, ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse ikke må tages i brug før: Der er udarbejdet efterfølgende detaillokalplan for hele eller dele af nærværende lokalplanområde Tilladelser fra andre myndigheder Uanset foranstående bestemmelser må der ikke ske bebyggelse eller frigivelse til anden anvendelse samt afmelding som aff aldsdepot uden godkendelse fra Århus Amtsråd. Servitutter Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende servitutbestemmelser i medfør af Planlovens 5 15, stk. 2, nr. 16: På matr. nr. 520, Marselisborg, Århus Jorder: Servitut om bebyggelse, benyttelse m.v. lyst den 21. september 1935 (badmintonhal). På matr. nr. 521, Marselisborg, Århus Jorder: Servitut om bebyggelse, benyttelse m.v. lyst den 26. april 1940 (ridehal).

11 8 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER lier beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har godkendt. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område OF og udlagt til offentlige formål. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

12 9 Anden planlægning En del af området er omfattet af lokalplan nr Lokalplanen regulerer ikke de bebyggelsesmæssige forhold, men fastlægger bl.a., at der ved ny støjfølsom bebyggelse på grunden skal sikres, at fastlagte støjniveauer overholdes. Sådanne bestemmelser er indsat i lokalplanen. Overordnede vejforhold Lokalplanområdet er på nordsiden afgrænset af Marselis Boulevard, som er pålagt byggelinier for at sikre en eventuel fremtidig tunnelforbindelse under Marselis Boulevard frem til Århus Havn. Byggelinierne ligger i en afstand af ca. 27 m fra vejmidten, for så vidt at bygningsfundament er minimum 4 m under terræn og i ca. 33 m fra vejmidten for så vidt bygningsfundament er minimum 1 m under terræn. Foruden byggelinierne skal der sikres ret til at etablere jordankre i en afstand af 25 m fra væggen i en eventuel kommende tunnel ind under byggeriet. Den eksisterende vejadgang til området til Marselis Boulevard nedlægges. I stedet skal området vejbetjenes over naboejendommen matr. nr. 519 b, Marselisborg, Århus Jorder samt fra en ny vejforbindelse på både kommunens sydfor liggende grund og Teknologisk Instituts grund. Støjmæssige forhold De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Lokalplanområdet er primært belastet af vejtrafikstøj fra Marselis Boulevard og S kanderborgvej. På baggrund af Den Nordiske Beregningsmodel for trafikstøj er støjniveauet 10 m fra midten af Marselis Boulevard og Skanderborgvej beregnet til henholdsvis ca. 71 db(a) og 72 db(a) på døgnbasis. I følge kommuneplanens støjbestemmelser må det udendørs støjniveau for nye kontorer ikke overstige 60 db(a) på døgnbasis. Når særlige forhold taler for det, vil der kunne forekomme afvigelser herfra. I sådanne tilfælde må det ved facadeisolering sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a) på døgnbasis, mens støjniveauet på mindst en facade ikke må overstige 60 db(a) på døgnbasis. For at sikre en rimelig udnyttelse af lokalplanområdet og på grund af områdets placering er de lempede støjbestemmelser taget i anvendelse. Desuden er der optaget bestemmelser om, at støjniveauet på de tilhørende opholdsarealer ikke må overstige 55 db(a) på døgnbasis. Forureningsforhold - jord Århus Amt er i gang med at kortlægge ejendomme, hvor der har foregået potentielt forurenende aktivitet eller er konstateret forurenet jord. Kortlaegningen er igangsat efter Lov om Forurenet Jord, der trådte i kraft pr. 1, januar 2000.

13 10 Lokalplanområdet vil fra 1. januar 2000 blive betragtet og administreret som kortlagt på vidensniveau 2 efter Jordforureningslovens 5, det vil sige ejendomme, hvor der er konstateret, at der findes en forurening. Dette vil efterfølgende blive noteret i et matrikelregister. Århus Kommunale Værker, Affaldskontoret skal kontaktes før der igangsættes. grave-, bygge- eller anlægsarbejde. Overs kudsjordhyggeaff ald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Århus Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive indenfor lokalplanområdets grænser. Omplacering og genanvendelse af forurenet jord og affald indenfor lokalplanområdet skal forinden godkendes af Århus Amt. Arkæologiske forhold Forhistorisk Museum, Moesgård har foretaget en antikvarisk kontrol af lokalplanom rådet. I museets arkiver er der ikke registreret fortidsminder inden for området. Hvis der ved kommende anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag og lignende) skal arbejdet standses, og fundet anmeldes til museet, jf. Museumslovens 26. Kollektiv trafik Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området af linierne 2, 5, 11, 15, 25, 26, 52, 55, 104, 107, 109, og 202 ved Skanderborgvej/Marselis Boulevard. Teknisk forsyning Vand- og varmeforsyning sker fra: Elforsyning sker ved: Kloakforsyning sker ved: Århus kommunale Værker Bautavej Århus V NRGi Grenåvej Århus N Miljøkontoret Silkeborgvej Åbyhøj Spildevand skal afledes via eksisterende spildevandsledning i Husumvej ved lokalplanområdets sydøstlige hjørne til Marselisborg Renseanlæg, hvor der er kapacitet til stede. Regnvand skal afledes via eksisterende regnvandsledning i Husumvej til Århus Å.

14 11 RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Hvis det er af væsentlig betydning at få planen ført ud i livet, kan kommunen ekspropriere privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme efter Lov om Planlægning, 47. Lokalplanområdet udlægges til offentlige formål. Det betyder, at ejerne efter Lov om Planlægning, 48, under visse omstændigheder kan kræve de pågældende ejendomme overtaget af kommunen mod erstatning. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan.

15 ...."...,.., ,.,., I._I ~ -..I.. _ I. -

16 13 Foranstående er vedtaget som forslag til lokalplan nr. 619 i mødet den /O,/W. $001 U Århus Byråd, den P.b.v. Flemming Knudsen Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 31. an 2 *O 1 til den $8. ni&- $bo / J Foranstående er vedtaget som lokalplan nr i mødet den 2. /31 Århus Byråd, den P.b.v. Flemming Knudsen Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den

17

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 881 Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager Marts 211 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 395 Skovgårdsparken i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Maj 1989 Arhus kommune Lokalplan m : Skovgårdsparken i Brabrand 395 Statistikområde/distrikt nr.: 6.3 Registreringskortblad

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere