Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej"

Transkript

1 Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af omgivelserne Relation til øvrige planer Det videre forløb Århus Byråd vedtog i 2004 at igangsætte det nødvendige planarbejde for etablering af en forbedret vejforbindelse til Århus Havn. Med baggrund i vedtagne planer for udvidelse af Syd- og Østhavnen og for byomdannelse på de nordlige og centrale havnearealer tænkes dette at ske ved anlæg af en vejtunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej til 4-sporet vej. Anlægget skal bidrage til en fortsat gunstig udvikling af Århus Havn ved at sikre en effektiv, fremtidssikret og miljøvenlig vejtrafikforbindelse til og fra Århus Havn. Orthofoto: Cowi Der er tale om et omfattende projekt, som både vil berøre de byområder som grænser op til Marselis Boulevard og Åhavevej og som vil påvirke vejnettet og trafikafviklingen i større dele af det centrale byområde. Projektet forudsætter derfor, at Århus Amt udarbejder et regionplantillæg med en tilhørende VVM-redegørelse for projektet. "VVM" står for Vurderinger af Virkning på Miljøet. Redegørelsen vil indeholde resultater af analyser og vurderinger af projektets og alternative løsningers virkning på miljøet. Sideløbende udarbejder Århus Kommune kommuneplantillæg og lokalplan for projektet. Som led i en første offentlighedsfase, har Århus Amt og Århus Kommune udarbejdet dette debatoplæg med bud på løsningsmodeller og forhold der skal undersøges. Dette sker med henblik på en indledende orientering og inddragelse af borgerne i planlægningen af en forbedret vejforbindelse til Århus Havn. Alle interesserede inviteres hermed til at deltage i debatten og bidrage med idéer, forslag til alternative løsninger og til emner der bør belyses.

2 Side 2 af 10 Oplæg til debat Er der andre alternativer og løsninger på en bedre vejforbindelse til Århus Havn som bør vurderes i det videre planlægningsarbejde? De væsentligste påvirkninger af omgivelserne forventes at være støj- og luftforurening fra trafikken hvilken løsning afhjælper bedst sådanne gener? Er der særlige påvirkninger af omgivelserne, som bør belyses? BAGGRUND Masterplan for Århus Havn Med henblik på at sikre Århus Havn gode udviklingsbetingelser for fortsat at være en konkurrencedygtig international erhvervshavn, påbegyndte Århus Havn og Århus Kommune i 1995 planlægningen af en havneudvidelse. I slutningen af 1997 vedtog Århus Byråd en Masterplan for Århus Havn. Planen muliggør en omfattende udvidelse, som over en ca. 20-årig periode kan medføre en fordobling af havnens godsomsætning. Masterplanen indebærer en udvidelse af Syd- og Østhavnen og en flytning af al containeraktivitet fra Nordhavnen til Østhavnen. En første etape af havneudvidelsen er gennemført og næste etape er under forberedelse. Byrådet vedtog samtidig med Masterplanen en handlingsplan, der blandt andet indeholder initiativer vedrørende en vejtunnel under Marselis Boulevard samt påbegyndelse af et planlægningsarbejde vedrørende omdannelse af de centrale og nordlige havnearealer til byformål. Århus Amt udarbejdede i tilknytning til Masterplanen et regionplantillæg med en række retningslinier for havnens udbygning. Heri forudsættes blandt andet, at Århus Kommune anviser løsninger på de trafikale problemer og støjmæssige gener, som havnetrafikken medfører. I den forbindelse har Århus Kommune i et tilhørende kommuneplantillæg og i en handlingsplan forudsat, at der senest samtidig med en fuldstændig udflytning af Containerterminalen fra Nord- til Østhavnen skal være gennemført foranstaltninger, herunder etableret en vejtunnel til havnetrafikken under Marselis Boulevard, som imødegår trafikale og miljømæssige følger af havneudvidelsen. Trafikplanmæssigt forudsættes det i Masterplanen for Århus Havn, at de 2 eksisterende hovedadgangsveje til havnen Marselis Boulevard og Randersvej/Nørrebrogade opretholdes. Senere kommunale planer

3 Side 3 af 10 Grundkort: KMS Efterfølgende planarbejder, herunder specielt Kommuneplan 2001 og Helhedsplan for De Bynære Havnearealer, fastlægger, at der skal ske en omfattende byomdannelse på de centrale og nordlige dele af havnen og dermed, at erhvervshavnen samles i Syd- og Østhavnen. Vedtagelsen af disse planer indebærer en anden trafikbetjening af havnen end forudsat i Masterplanen, idet det nu er forudsat, at erhvervshavnen på sigt alene betjenes via Marselis Boulevard / Åhavevej. De Bynære Havnearealer trafikbetjenes på sigt primært via Randersvej / Nørrebrogade. Samtidig dæmpes trafikken langs havnen, Nordhavnsgade lukkes og Ringgaden vil få en større betydning i fordelingen af trafikken til Midtbyen. Den beskrevne trafikbetjening af den fremtidige erhvervshavn og De Bynære Havnearealer er i overensstemmelse med et foreliggende forslag til Trafikplan for Århus Midtby. Udover udbygning af vejforbindelsen til havnen via Marselis Boulevard, indeholder trafikplanen forslag om trafikdæmpninger på Skolebakken /Kystvejen samt reguleringer og udbygninger af Ringgaden. Samlet set vil en sådan ny trafikstruktur medføre væsentlige ændringer i trafikmønsteret omkring Midtbyen, herunder også i brugen af Marselis Boulevard. I trafikbetjeningen af erhvervshavnen indgår også på sigt en væsentlig forbedret banebetjening. Århus Havn og Trafikstyrelsen arbejder aktuelt med et projekt for et nyt godsspor til Østhavnen via Århus H, Midtkraftarealerne, Sydhavnsgade og Østhavnsvej. Et nyt godsspor forventes anlagt i PROJEKTFORSLAG I overensstemmelse med de senest vedtagne planer peger Byrådet på en vejtunnel under Marselis Boulevard og en udvidelse af Åhavevej frem til Viby Ringvej / Århus Syd Motorvejen som den foretrukne løsning. Det forudsættes, at der fortsat vil være en betydelig lokaltrafik på Marselis Boulevard (i terrænniveau). Dette projekt udgør således hovedalternativet, og i det følgende beskrives dette og de øvrige alternativer, som Århus Kommune og Århus Amt har valgt at præsentere i debatfasen. I dag er der mellem og daglige bilture til Århus Havn, hvoraf ca er lastbilture. Analyser viser, at over 90 % af lastbilturene har mål udenfor Ringvejen. Tidligere analyser i forbindelse med udarbejdelse af Masterplanen viste, at der ved en fuld udbygning af havnen (over en ca. 20-årig periode) vil være omkring daglige bilture til og fra havnen heraf ca lastbilture. På Marselis Boulevard er der i dag en årsdøgntrafik på op til ca køretøjer hvoraf ca er lastbiler og på Åhavevej op til ca køretøjer. Havnetrafikken udgør øst for Skanderborgvej ca. 35 % af den samlede trafik og 80 % af lastbilerne. Øst for Viby Ringvej udgør havnetrafikken ca. 25 % af den samlede trafik og 65 % af lastbilerne. Med en fortsat udbygning af havnen og en forudsætning om at vejtrafikbetjeningen af havnen sker via Marselis Boulevard vil der samlet set blive tale om betydelige stigninger i den samlede trafik her. Set i dette lys, er det vigtigt på en fremtidssikret, effektiv og miljøvenlig måde at få skabt en forbedret vejadgang til havnen via Marselis Boulevard.

4 Side 4 af 10 Vejtunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej hovedalternativ Hovedalternativet omfatter anlæg af en vejtunnel under Marselis Boulevard på strækningen fra Skanderborgvej til Strandvejen samt en udvidelse af Åhavevej til 4 spor på strækningen frem til Viby Ringvej. Der påregnes ikke etableret tilslutninger til vejtunnellen. Der vil fortsat skulle afvikles biltrafik og let trafik på Marselis Boulevard i terrænniveau. De mere præcise tværprofiler for den udbyggede vejforbindelse afklares i forbindelse med det videre planlægningsarbejde. Muligt tværprofil for vejtunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Anlægget vil være fremtidssikret med hensyn til kapacitet. Tunnelen vil kunne afvikle en stor del af havnetrafikken, herunder stort set al tung trafik og vil kunne begrænse støjgener fra trafikken og minimere barrierevirkninger af trafikken. Luftforurening fra trafikken i tunnelen vil ikke direkte belaste de nærmeste omgivelser, men vil kunne filtreres og udledes via særlige afkast. Den lokale langs- og tværgående trafik på Marselis Boulevard afvikles i terræn, ovenpå tunnelen ligesom trafik mellem de centrale bydele og havnen sker via bl.a. Marselis Boulevard. Tunnelen opdeles af sikkerhedsmæssige grunde i 2 tunnelrør og indrettes med de nødvendige sikkerhedsanlæg, nødudgange, udluftningssystemer, m.m. Rød streg: Vejtracé Åhavevej og Marselis Boulevard Blå streg: Ringgadetrafik Cirkel: Tilslutninger som skal bearbejdes Grundkort: KMS Klik på kortet for PDF udgave Udbygningen af Åhavevej vil omfatte en udvidelse af jernbaneviadukten og opsætning af støjafskærmning på dele af strækningen. Fra vest starter tunnelen umiddelbart før Skanderborgvej, og der etableres her rampeanlæg med forbindelse til Skanderborgvej. I den østlige ende kan tunnelen afsluttes ved den eksisterende tunnel under Strandvejen med videre forbindelse til

5 Side 5 af 10 Østhavnsvej og erhvervshavnen. Alternativt kan tunnellen fortsættes i et mere direkte forløb under Adolph Meyers Vej og videre frem til Østhavnsvej. Tilslutninger til den udbyggede vejforbindelse skal undersøges nærmere i forbindelse med det kommende planlægningsarbejde. Det gælder ikke mindst: Tilslutning til Viby Ringvej og Århus Syd Motorvejen ved Eskelundvej til Skanderborgvej, til havnen og Strandvejen samt til en eventuel senere forlængelse af Værkmestergade fra Ringgaden til Åhavevej. Den østlige del af Marselis Boulevard indgår som en del af ringgadesystemet, som planlægges opprioriteret. Med hensyn til trafikafviklingen på Marselis Boulevard i terrænniveau skal der derfor endvidere ske en afklaring af tilslutninger mellem Marselis Boulevard og henholdsvis Søndre Ringgade og Strandvejen. I forbindelse med det videre arbejde med hovedalternativet i VVM-analysen vil der indgå vurderinger af muligheder for en etapeopdeling af projektet, hvor tunnelanlægget etableres i 2-3 strækningsetaper. En forsænket havneforbindelse i Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Et muligt alternativ til en vejtunnel under Marselis Boulevard er anlæg af en forsænket vejforbindelse til havnen i Marselis Boulevard på strækningen fra Skanderborgvej til Strandvejen samt en udvidelse Åhavevej til 4 spor på strækningen frem til Viby Ringvej. Der vil i en sådan løsning være begrænset plads til lokalkørebaner i terrænniveau. Tværgående veje krydser over den forsænkede vej. Anlægget vil samlet set have en mindre kapacitet end hovedalternativet og vil i mindre grad begrænse gener fra støj og luftforurening for de nærmeste naboer til vejen. Den forsænkede vej vil kunne afvikle en stor del af havnetrafikken, herunder stort set al tung trafik. Forhold omkring tilslutninger, som skal nærmere belyses i det fortsatte planlægningsarbejde, vil i store træk være de samme som for hovedalternativet. Muligt tværprofil for en forsænket havneforbindelse i Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Udbygning af Marselis Boulevard i terrænniveau og udvidelse af Åhavevej Et andet alternativ er udbygning af den eksisterende Marselis Boulevard i niveau på strækningen fra Skanderborgvej til Strandvejen samt en udvidelse Åhavevej til 4 spor på strækningen frem til Viby Ringvej. Projektet omfatter en opretholdelse af 4 kørespor på forbindelsen til havnen samt anlæg af særlige lokalkørebaner på delstrækninger. Sådanne lokalkørebaner vil sammen med saneringer af mindre eksisterende adgange og tilslutninger kunne medføre visse kapacitetsforbedringer i forhold til dagens situation. Endvidere etableres støjafskærmning på hele strækningen mellem havnen og Viby Ringvej.

6 Side 6 af 10 Muligt tværprofil for udbygning af Marselis Boulevard i terrænniveau og udvidelse af Åhavevej Anlægget vil samlet set have en betydelig mindre kapacitet end hovedalternativet og vil i mindre grad begrænse gener fra støj og luftforurening for de nærmeste naboer til vejen. Barrierevirkningen vil være større end for alternativerne med en tunnel og en forsænket vej. Løsningen kan sammenlignes med udformningen af Hasle Ringvej, på strækningen mellem Randersvej og Viborgvej. Støjafskærmning af eksisterende Marselis Boulevard og Åhavevej Et tredje alternativ udgøres af et såkaldt "0-alternativ", hvor der kun i meget begrænset omfang sker ændringer af den eksisterende vejforbindelse til havnen. Alternativet indgår i den efterfølgende VVM-analyse med henblik på at belyse konsekvenserne af ikke at gøre noget. Muligt tværprofil for støjafskærmning af eksisterende Marselis Boulevard og Åhavevej "0-alternativet" indebærer, at der ikke sker udbygninger af hverken Marselis Boulevard eller Åhavevej de eksisterende tværprofiler fastholdes. Der indgår dog etablering af støjafskærmning i det omfang, det er muligt inden for det eksisterende tværprofil. Anlægget vil ikke forøge den eksisterende kapacitet, men vil i mindre grad begrænse gener fra trafikstøj. Barrierevirkningen vil være større end for alternativerne med en tunnel og en forsænket vej. Baneløsninger Supplerende til de rene vejløsninger undersøges 2 baneløsninger: Jernbanespor til godstrafik i tunnel under Marselis Boulevard Shuttletog-forbindelse.

7 Side 7 af 10 Orthofoto: Cowi Baneløsningerne skal generelt vurderes under indtryk af, at der er planlagt og påbegyndt et arbejde med en forbedring af banebetjeningen af Århus Havn. Århus Havn og Trafikstyrelsen påregner i 2007 at anlægge et nyt godsspor til Østhavnen - via Århus H, på en ny bro over Spanien, på bro/dæmning over Midtkraftarealerne og videre langs Sydhavnsgade og Østhavnsvej. Jernbanespor til godstrafik i tunnel under Marselis Boulevard Et af de alternativer, som har været præsenteret i forbindelse med Infrastrukturudvalgets arbejde i 1999, er etableringen af et jernbanespor til godstrafik i en tunnel under Marselis Boulevard, parallelt med den foreslåede vejtunnel og med forbindelse til det sydgående hovedspor ved Kongsvang. En sådan løsning indgik under andre forudsætninger i planlægningsarbejdet for et nyt jernbanespor fra Århus H via Midtkraftgrunden til Østhavnen, hvor det blev fravalgt, bl.a. fordi finansieringen forekom urealistisk, og fordi den ville forudsætte koordinering med projektet for en vejtunnel, som ikke var tilstrækkeligt konkret på daværende tidspunkt. Nu, hvor vejtunnelen konkret skal vurderes, findes det hensigtsmæssigt også at belyse mulighederne for på længere sigt at forbedre banebetjeningen af Århus Havn og på at forbedre mulighederne for at en større del af den landværts godstransport til havnen kan klares af banen. Shuttletog-forbindelse Det andet banealternativ er en såkaldt shuttletog-forbindelse, hvor lastvogne og/eller containere køres med tog mellem Århus Havn og en terminal ved motorvejssystemet (eventuelt placeret i et transportcenter). Dette alternativ tager sigte på, at så godt som al landværts godstrafik til og fra havnen skal foregå med shuttletog via eksisterende infrastruktur/banegraven, således at lastbiltrafikken gennem byen til havnen kan reduceres væsentligt. En sådan løsning har tidligere været vurderet i forbindelse med Masterplanen for Århus Havn og planerne for et transportcenter vest for Århus. Alternativet tager også sigte på at forbedre muligheden for banebetjening af havnen. FRAVALG AF ALTERNATIVER Der har i tidens løb været drøftet mange forskellige alternativer omkring etablering af en bedre vej- eller baneforbindelse til Århus Havn. Forbindelser både via Marselis Boulevard, Randersvej / Nørrebrogade og Banegraven har været undersøgt i forbindelse med en VVM-analyse i tilknytning til Masterplanen for Århus Havn og senest i tilknytning til Infrastrukturudvalgets arbejde, der blev afsluttet i 2000.

8 Side 8 af 10 Flere af disse alternativer er i kraft af tidligere undersøgelser og senere vedtagne planer ikke længere relevante. Århus Kommune og Århus Amt har derfor i dette debatoplæg fravalgt følgende løsningsmodeller: Muligheden for at etablere en nordlig adgangsvej til erhvervshavnen via Randersvej / Nørrebrogade. Denne løsning indgår i Masterplanen for Århus Havn fra 1997, men er ikke længere aktuel, da den ikke er i overensstemmelse med den senere vedtagne Helhedsplan for De Bynære Havnearealer. Muligheden for at etablere en hovedadgangsvej til erhvervshavnen via Banegraven. Denne løsning, der senest har været undersøgt af Infrastrukturudvalget i 1999, er fravalgt med baggrund i, at Byrådet i 2000 har tilsluttet sig Infrastrukturudvalgets anbefaling af at opgive en havnevej i Banegraven. Udvalgets undersøgelser viste, at omkostninger ved en havnevej i Banegraven i store træk vil være de samme som ved en vejtunnel via Marselis Boulevard, at anlægget vanskeligt kan realiseres med baggrund i den gennemførte og planlagte byomdannelse på henholdsvis Centralværkstedsarealet og Midtkraftarealet samt at forbindelsen via Banegraven ikke vil udgøre en særlig direkte og attraktiv forbindelse til Syd- og Østhavnen. PÅVIRKNING AF OMGIVELSERNE En udbygning af Marselis Boulevard og Åhavevej vil, uanset hvilket projekt der vælges, medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne i anlægsperioden og efter ibrugtagning af anlægget. I det kommende planlægningsarbejde skal de forskellige påvirkninger af omgivelserne nærmere belyses, og projektet kan i sidste ende pålægges forskellige foranstaltninger som skal afhjælpe generne. Umiddelbart skal følgende påvirkninger belyses: Påvirkninger efter ibrugtagning Boligbebyggelser og andre følsomme funktioner langs Marselis Boulevard og Åhavevej er i dag belastet af en del trafik, herunder særligt af tung trafik med de gener dette medfører i form af støj, luftforurening og barrierevirkning. Med de gældende planer for udbygning af erhvervshavnen og byomdannelse på dele af den eksisterende havn vil trafikken på Marselis Boulevard og Åhavevej øges. De mere præcise konsekvenser heraf, med hensyn til støj- og luftforurening, trafiksikkerhed samt barrierevirkning skal nøjere analyseres. Herunder skal også forskelle i belastning af de nærmeste omgivelser mellem en tunnelløsning og andre løsninger opgøres. Der skal også redegøres for de forventede samlede ændringer i trafikmønsteret i de centrale dele af byen, med henblik på at kunne vurdere kapacitetsmæssige konsekvenser for vejnettet. Der vil også indgå vurderinger af den mulige fremtidige fordeling af godstransporten på bil, bane og tog. I opgørelsen af konsekvenser af de forskellige alternativer vil der indgå vurderinger af de mulige ændringer af den samlede godstransport til havnen som forbedringer af vej- og banetransporten kan medføre. Endelig vil der i vurderingen af alternativerne indgå mere generelle analyser af forhold omkring rekreative interesser, eksempelvis adgang til områder ved Brabrandstien og Århus Å samt af forhold vedrørende bymiljø, beplantning og byarkitektur. Påvirkninger i anlægsperioden Kapacitet på specielt Åhavevej og Marselis Boulevard vil være mindre i anlægsperioden, og bilister og beboere i området må påregne ændrede adgangsforhold, med gener som omvejskørsel og øget rejsetid.

9 Side 9 af 10 Nedsat kapacitet og omvejskørsel i anlægsperioden må endvidere forventes at medføre trafikstigninger andre steder i byen. Dette forhold skal nærmere belyses. Det skal i den forbindelse bemærkes, at anlægget af en vejtunnel under Marselis Boulevard eventuelt vil skulle foregå tidsmæssigt sammenfaldende med igangsætning af byomdannelsen af De Bynære Havnearealer. Dette kan give anledning til særlige trafikale problemer i Midtbyen og under hensyntagen til at kunne trafikbetjene Østhavnen i anlægsperioden medfører dette i givet fald behov for at havnetrafikken kan benytte forbindelsen via Nørreport og Nordhavnsgade. I anlægsperioden må der endvidere påregnes væsentlige gener for den tilgrænsende bebyggelse, i form af støj, støv og rystelser fra anlægsarbejdet. Disse gener vil i videst muligt omfang søges minimeret. RELATION TIL ØVRIGE PLANER Etableringen af en forbedret vejforbindelse via Marselis Boulevard til Århus Havn skal ses i relation til en række øvrige planer, således at der opnås en sammenhæng i planlægningen. Det drejer sig primært om følgende planer: Forslag til Regionplan 2005 Regionplantillæg for omlægning af Århus Havnebane, 2005 Regionplan 2001 Kommuneplan 2001 Helhedsplan for De Bynære Havnearealer, 2003 Forslag til Trafikplan for Århus Midtby, 2004 Bane- og vejforhold i Århus. Forslag til handlingsplan. Infrastrukturudvalget 2000 Bane- og vejforhold i Århus, Infrastrukturudvalget 1999 Forslag til Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer, 2005 Masterplan for Århus Havn, 1997 Ovennævnte materiale er at finde på projektets hjemmeside DET VIDERE FORLØB Dette debatoplæg udgør starten på en offentlig idéfase vedrørende det regionplan- og kommuneplantillæg, som skal danne grundlag for det videre arbejde med en forbedret forbindelse til Århus Havn. Idéfasen har dels til formål indledningsvis at orientere og inddrage borgerne og dels til formål at indsamle idéer og forslag til alternative løsninger og særlige forhold som bør undersøges i det videre planlægningsarbejde. FORVENTET TIDSPLAN Procedure og tidsplan for det videre arbejde forventes at være følgende: Idéfase 1. offentlighedsfase 4. maj 2005 til 30. juni Alle interesserede kan her indsende idéer og forslag til planlægningsarbejdet. Udarbejdelse af forslag til regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse

10 Side 10 af 10 samt kommuneplantillæg August 2005-juni Amtsrådet beslutter ud fra idéer og forslag, der modtages i idéfasen, hvilke alternativer og miljøspørgsmål VVM-redegørelsen skal omfatte. Herefter udarbejdes VVMredegørelsen, som danner grundlag for udarbejdelse af forslag til regionplantillæg. Så vidt muligt udarbejder Århus Kommune parallelt hermed forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Forslagsfase 2. offentlighedsfase August-september Forslag til regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg og så vidt muligt forslag til lokalplan offentliggøres i mindst 8 uger. Der er her mulighed for at komme med bemærkninger til planforslagene. Politisk beslutning Ultimo Efter forslagsfasen kan Amtsråd og Byråd vedtage henholdsvis regionplantillæg og kommuneplantillæg endeligt. Ændringer af planerne, som følge af indkomne bemærkninger, kan indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen større ændringer forudsætter, at der udarbejdes nye planforslag. Herefter kan Amtsrådet give en såkaldt VVM-tilladelse til projektet. Tilladelsen kan indeholde vilkår for etablering af projektet. Detailprojektering og anlægsarbejde kan herefter igangsættes. Anlægget forventes at stå færdig i Idéer og forslag sendes til: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé Højbjerg eller til Århus Kommune Vejkontoret Kalkværksvej 10 Postboks Århus C inden den 30. juni 2005 mrk. "Vejforbindelse til Århus Havn" Yderligere oplysninger fås hos: Søren Sloth Lave Århus Amt tlf eller Svend Erik Lysdal Århus Kommune tlf Materiale og information kan findes på projektets hjemmeside: www. marselisboulevard.dk Copyright Århus Amt Artiklen kan findes på siden

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002 Høringsnotat S-tog til Roskilde INDHOLD 1. KORT OM PROJEKTET Baggrund for den valgte S-togsløsning 4 4 2. BORGERNE ER BLEVET HØRT Høringsperioden Generelle

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RAPPORT 364-20 10 RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater Rapport 364-2010 REDAKTION: Lene Nøhr

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder

Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder BILAG 5 I forbindelse med idé-debatten er der indkommet forslag og bemærkninger til trafikplan for

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN LOKALPLA R. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVE Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen Lokalplanen er bekendtgjort den 26. januar 2004. Københavns

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt Retningslinier og VVM-redegørelse maj 2001 Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere