Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej"

Transkript

1 Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af omgivelserne Relation til øvrige planer Det videre forløb Århus Byråd vedtog i 2004 at igangsætte det nødvendige planarbejde for etablering af en forbedret vejforbindelse til Århus Havn. Med baggrund i vedtagne planer for udvidelse af Syd- og Østhavnen og for byomdannelse på de nordlige og centrale havnearealer tænkes dette at ske ved anlæg af en vejtunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej til 4-sporet vej. Anlægget skal bidrage til en fortsat gunstig udvikling af Århus Havn ved at sikre en effektiv, fremtidssikret og miljøvenlig vejtrafikforbindelse til og fra Århus Havn. Orthofoto: Cowi Der er tale om et omfattende projekt, som både vil berøre de byområder som grænser op til Marselis Boulevard og Åhavevej og som vil påvirke vejnettet og trafikafviklingen i større dele af det centrale byområde. Projektet forudsætter derfor, at Århus Amt udarbejder et regionplantillæg med en tilhørende VVM-redegørelse for projektet. "VVM" står for Vurderinger af Virkning på Miljøet. Redegørelsen vil indeholde resultater af analyser og vurderinger af projektets og alternative løsningers virkning på miljøet. Sideløbende udarbejder Århus Kommune kommuneplantillæg og lokalplan for projektet. Som led i en første offentlighedsfase, har Århus Amt og Århus Kommune udarbejdet dette debatoplæg med bud på løsningsmodeller og forhold der skal undersøges. Dette sker med henblik på en indledende orientering og inddragelse af borgerne i planlægningen af en forbedret vejforbindelse til Århus Havn. Alle interesserede inviteres hermed til at deltage i debatten og bidrage med idéer, forslag til alternative løsninger og til emner der bør belyses.

2 Side 2 af 10 Oplæg til debat Er der andre alternativer og løsninger på en bedre vejforbindelse til Århus Havn som bør vurderes i det videre planlægningsarbejde? De væsentligste påvirkninger af omgivelserne forventes at være støj- og luftforurening fra trafikken hvilken løsning afhjælper bedst sådanne gener? Er der særlige påvirkninger af omgivelserne, som bør belyses? BAGGRUND Masterplan for Århus Havn Med henblik på at sikre Århus Havn gode udviklingsbetingelser for fortsat at være en konkurrencedygtig international erhvervshavn, påbegyndte Århus Havn og Århus Kommune i 1995 planlægningen af en havneudvidelse. I slutningen af 1997 vedtog Århus Byråd en Masterplan for Århus Havn. Planen muliggør en omfattende udvidelse, som over en ca. 20-årig periode kan medføre en fordobling af havnens godsomsætning. Masterplanen indebærer en udvidelse af Syd- og Østhavnen og en flytning af al containeraktivitet fra Nordhavnen til Østhavnen. En første etape af havneudvidelsen er gennemført og næste etape er under forberedelse. Byrådet vedtog samtidig med Masterplanen en handlingsplan, der blandt andet indeholder initiativer vedrørende en vejtunnel under Marselis Boulevard samt påbegyndelse af et planlægningsarbejde vedrørende omdannelse af de centrale og nordlige havnearealer til byformål. Århus Amt udarbejdede i tilknytning til Masterplanen et regionplantillæg med en række retningslinier for havnens udbygning. Heri forudsættes blandt andet, at Århus Kommune anviser løsninger på de trafikale problemer og støjmæssige gener, som havnetrafikken medfører. I den forbindelse har Århus Kommune i et tilhørende kommuneplantillæg og i en handlingsplan forudsat, at der senest samtidig med en fuldstændig udflytning af Containerterminalen fra Nord- til Østhavnen skal være gennemført foranstaltninger, herunder etableret en vejtunnel til havnetrafikken under Marselis Boulevard, som imødegår trafikale og miljømæssige følger af havneudvidelsen. Trafikplanmæssigt forudsættes det i Masterplanen for Århus Havn, at de 2 eksisterende hovedadgangsveje til havnen Marselis Boulevard og Randersvej/Nørrebrogade opretholdes. Senere kommunale planer

3 Side 3 af 10 Grundkort: KMS Efterfølgende planarbejder, herunder specielt Kommuneplan 2001 og Helhedsplan for De Bynære Havnearealer, fastlægger, at der skal ske en omfattende byomdannelse på de centrale og nordlige dele af havnen og dermed, at erhvervshavnen samles i Syd- og Østhavnen. Vedtagelsen af disse planer indebærer en anden trafikbetjening af havnen end forudsat i Masterplanen, idet det nu er forudsat, at erhvervshavnen på sigt alene betjenes via Marselis Boulevard / Åhavevej. De Bynære Havnearealer trafikbetjenes på sigt primært via Randersvej / Nørrebrogade. Samtidig dæmpes trafikken langs havnen, Nordhavnsgade lukkes og Ringgaden vil få en større betydning i fordelingen af trafikken til Midtbyen. Den beskrevne trafikbetjening af den fremtidige erhvervshavn og De Bynære Havnearealer er i overensstemmelse med et foreliggende forslag til Trafikplan for Århus Midtby. Udover udbygning af vejforbindelsen til havnen via Marselis Boulevard, indeholder trafikplanen forslag om trafikdæmpninger på Skolebakken /Kystvejen samt reguleringer og udbygninger af Ringgaden. Samlet set vil en sådan ny trafikstruktur medføre væsentlige ændringer i trafikmønsteret omkring Midtbyen, herunder også i brugen af Marselis Boulevard. I trafikbetjeningen af erhvervshavnen indgår også på sigt en væsentlig forbedret banebetjening. Århus Havn og Trafikstyrelsen arbejder aktuelt med et projekt for et nyt godsspor til Østhavnen via Århus H, Midtkraftarealerne, Sydhavnsgade og Østhavnsvej. Et nyt godsspor forventes anlagt i PROJEKTFORSLAG I overensstemmelse med de senest vedtagne planer peger Byrådet på en vejtunnel under Marselis Boulevard og en udvidelse af Åhavevej frem til Viby Ringvej / Århus Syd Motorvejen som den foretrukne løsning. Det forudsættes, at der fortsat vil være en betydelig lokaltrafik på Marselis Boulevard (i terrænniveau). Dette projekt udgør således hovedalternativet, og i det følgende beskrives dette og de øvrige alternativer, som Århus Kommune og Århus Amt har valgt at præsentere i debatfasen. I dag er der mellem og daglige bilture til Århus Havn, hvoraf ca er lastbilture. Analyser viser, at over 90 % af lastbilturene har mål udenfor Ringvejen. Tidligere analyser i forbindelse med udarbejdelse af Masterplanen viste, at der ved en fuld udbygning af havnen (over en ca. 20-årig periode) vil være omkring daglige bilture til og fra havnen heraf ca lastbilture. På Marselis Boulevard er der i dag en årsdøgntrafik på op til ca køretøjer hvoraf ca er lastbiler og på Åhavevej op til ca køretøjer. Havnetrafikken udgør øst for Skanderborgvej ca. 35 % af den samlede trafik og 80 % af lastbilerne. Øst for Viby Ringvej udgør havnetrafikken ca. 25 % af den samlede trafik og 65 % af lastbilerne. Med en fortsat udbygning af havnen og en forudsætning om at vejtrafikbetjeningen af havnen sker via Marselis Boulevard vil der samlet set blive tale om betydelige stigninger i den samlede trafik her. Set i dette lys, er det vigtigt på en fremtidssikret, effektiv og miljøvenlig måde at få skabt en forbedret vejadgang til havnen via Marselis Boulevard.

4 Side 4 af 10 Vejtunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej hovedalternativ Hovedalternativet omfatter anlæg af en vejtunnel under Marselis Boulevard på strækningen fra Skanderborgvej til Strandvejen samt en udvidelse af Åhavevej til 4 spor på strækningen frem til Viby Ringvej. Der påregnes ikke etableret tilslutninger til vejtunnellen. Der vil fortsat skulle afvikles biltrafik og let trafik på Marselis Boulevard i terrænniveau. De mere præcise tværprofiler for den udbyggede vejforbindelse afklares i forbindelse med det videre planlægningsarbejde. Muligt tværprofil for vejtunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Anlægget vil være fremtidssikret med hensyn til kapacitet. Tunnelen vil kunne afvikle en stor del af havnetrafikken, herunder stort set al tung trafik og vil kunne begrænse støjgener fra trafikken og minimere barrierevirkninger af trafikken. Luftforurening fra trafikken i tunnelen vil ikke direkte belaste de nærmeste omgivelser, men vil kunne filtreres og udledes via særlige afkast. Den lokale langs- og tværgående trafik på Marselis Boulevard afvikles i terræn, ovenpå tunnelen ligesom trafik mellem de centrale bydele og havnen sker via bl.a. Marselis Boulevard. Tunnelen opdeles af sikkerhedsmæssige grunde i 2 tunnelrør og indrettes med de nødvendige sikkerhedsanlæg, nødudgange, udluftningssystemer, m.m. Rød streg: Vejtracé Åhavevej og Marselis Boulevard Blå streg: Ringgadetrafik Cirkel: Tilslutninger som skal bearbejdes Grundkort: KMS Klik på kortet for PDF udgave Udbygningen af Åhavevej vil omfatte en udvidelse af jernbaneviadukten og opsætning af støjafskærmning på dele af strækningen. Fra vest starter tunnelen umiddelbart før Skanderborgvej, og der etableres her rampeanlæg med forbindelse til Skanderborgvej. I den østlige ende kan tunnelen afsluttes ved den eksisterende tunnel under Strandvejen med videre forbindelse til

5 Side 5 af 10 Østhavnsvej og erhvervshavnen. Alternativt kan tunnellen fortsættes i et mere direkte forløb under Adolph Meyers Vej og videre frem til Østhavnsvej. Tilslutninger til den udbyggede vejforbindelse skal undersøges nærmere i forbindelse med det kommende planlægningsarbejde. Det gælder ikke mindst: Tilslutning til Viby Ringvej og Århus Syd Motorvejen ved Eskelundvej til Skanderborgvej, til havnen og Strandvejen samt til en eventuel senere forlængelse af Værkmestergade fra Ringgaden til Åhavevej. Den østlige del af Marselis Boulevard indgår som en del af ringgadesystemet, som planlægges opprioriteret. Med hensyn til trafikafviklingen på Marselis Boulevard i terrænniveau skal der derfor endvidere ske en afklaring af tilslutninger mellem Marselis Boulevard og henholdsvis Søndre Ringgade og Strandvejen. I forbindelse med det videre arbejde med hovedalternativet i VVM-analysen vil der indgå vurderinger af muligheder for en etapeopdeling af projektet, hvor tunnelanlægget etableres i 2-3 strækningsetaper. En forsænket havneforbindelse i Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Et muligt alternativ til en vejtunnel under Marselis Boulevard er anlæg af en forsænket vejforbindelse til havnen i Marselis Boulevard på strækningen fra Skanderborgvej til Strandvejen samt en udvidelse Åhavevej til 4 spor på strækningen frem til Viby Ringvej. Der vil i en sådan løsning være begrænset plads til lokalkørebaner i terrænniveau. Tværgående veje krydser over den forsænkede vej. Anlægget vil samlet set have en mindre kapacitet end hovedalternativet og vil i mindre grad begrænse gener fra støj og luftforurening for de nærmeste naboer til vejen. Den forsænkede vej vil kunne afvikle en stor del af havnetrafikken, herunder stort set al tung trafik. Forhold omkring tilslutninger, som skal nærmere belyses i det fortsatte planlægningsarbejde, vil i store træk være de samme som for hovedalternativet. Muligt tværprofil for en forsænket havneforbindelse i Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Udbygning af Marselis Boulevard i terrænniveau og udvidelse af Åhavevej Et andet alternativ er udbygning af den eksisterende Marselis Boulevard i niveau på strækningen fra Skanderborgvej til Strandvejen samt en udvidelse Åhavevej til 4 spor på strækningen frem til Viby Ringvej. Projektet omfatter en opretholdelse af 4 kørespor på forbindelsen til havnen samt anlæg af særlige lokalkørebaner på delstrækninger. Sådanne lokalkørebaner vil sammen med saneringer af mindre eksisterende adgange og tilslutninger kunne medføre visse kapacitetsforbedringer i forhold til dagens situation. Endvidere etableres støjafskærmning på hele strækningen mellem havnen og Viby Ringvej.

6 Side 6 af 10 Muligt tværprofil for udbygning af Marselis Boulevard i terrænniveau og udvidelse af Åhavevej Anlægget vil samlet set have en betydelig mindre kapacitet end hovedalternativet og vil i mindre grad begrænse gener fra støj og luftforurening for de nærmeste naboer til vejen. Barrierevirkningen vil være større end for alternativerne med en tunnel og en forsænket vej. Løsningen kan sammenlignes med udformningen af Hasle Ringvej, på strækningen mellem Randersvej og Viborgvej. Støjafskærmning af eksisterende Marselis Boulevard og Åhavevej Et tredje alternativ udgøres af et såkaldt "0-alternativ", hvor der kun i meget begrænset omfang sker ændringer af den eksisterende vejforbindelse til havnen. Alternativet indgår i den efterfølgende VVM-analyse med henblik på at belyse konsekvenserne af ikke at gøre noget. Muligt tværprofil for støjafskærmning af eksisterende Marselis Boulevard og Åhavevej "0-alternativet" indebærer, at der ikke sker udbygninger af hverken Marselis Boulevard eller Åhavevej de eksisterende tværprofiler fastholdes. Der indgår dog etablering af støjafskærmning i det omfang, det er muligt inden for det eksisterende tværprofil. Anlægget vil ikke forøge den eksisterende kapacitet, men vil i mindre grad begrænse gener fra trafikstøj. Barrierevirkningen vil være større end for alternativerne med en tunnel og en forsænket vej. Baneløsninger Supplerende til de rene vejløsninger undersøges 2 baneløsninger: Jernbanespor til godstrafik i tunnel under Marselis Boulevard Shuttletog-forbindelse.

7 Side 7 af 10 Orthofoto: Cowi Baneløsningerne skal generelt vurderes under indtryk af, at der er planlagt og påbegyndt et arbejde med en forbedring af banebetjeningen af Århus Havn. Århus Havn og Trafikstyrelsen påregner i 2007 at anlægge et nyt godsspor til Østhavnen - via Århus H, på en ny bro over Spanien, på bro/dæmning over Midtkraftarealerne og videre langs Sydhavnsgade og Østhavnsvej. Jernbanespor til godstrafik i tunnel under Marselis Boulevard Et af de alternativer, som har været præsenteret i forbindelse med Infrastrukturudvalgets arbejde i 1999, er etableringen af et jernbanespor til godstrafik i en tunnel under Marselis Boulevard, parallelt med den foreslåede vejtunnel og med forbindelse til det sydgående hovedspor ved Kongsvang. En sådan løsning indgik under andre forudsætninger i planlægningsarbejdet for et nyt jernbanespor fra Århus H via Midtkraftgrunden til Østhavnen, hvor det blev fravalgt, bl.a. fordi finansieringen forekom urealistisk, og fordi den ville forudsætte koordinering med projektet for en vejtunnel, som ikke var tilstrækkeligt konkret på daværende tidspunkt. Nu, hvor vejtunnelen konkret skal vurderes, findes det hensigtsmæssigt også at belyse mulighederne for på længere sigt at forbedre banebetjeningen af Århus Havn og på at forbedre mulighederne for at en større del af den landværts godstransport til havnen kan klares af banen. Shuttletog-forbindelse Det andet banealternativ er en såkaldt shuttletog-forbindelse, hvor lastvogne og/eller containere køres med tog mellem Århus Havn og en terminal ved motorvejssystemet (eventuelt placeret i et transportcenter). Dette alternativ tager sigte på, at så godt som al landværts godstrafik til og fra havnen skal foregå med shuttletog via eksisterende infrastruktur/banegraven, således at lastbiltrafikken gennem byen til havnen kan reduceres væsentligt. En sådan løsning har tidligere været vurderet i forbindelse med Masterplanen for Århus Havn og planerne for et transportcenter vest for Århus. Alternativet tager også sigte på at forbedre muligheden for banebetjening af havnen. FRAVALG AF ALTERNATIVER Der har i tidens løb været drøftet mange forskellige alternativer omkring etablering af en bedre vej- eller baneforbindelse til Århus Havn. Forbindelser både via Marselis Boulevard, Randersvej / Nørrebrogade og Banegraven har været undersøgt i forbindelse med en VVM-analyse i tilknytning til Masterplanen for Århus Havn og senest i tilknytning til Infrastrukturudvalgets arbejde, der blev afsluttet i 2000.

8 Side 8 af 10 Flere af disse alternativer er i kraft af tidligere undersøgelser og senere vedtagne planer ikke længere relevante. Århus Kommune og Århus Amt har derfor i dette debatoplæg fravalgt følgende løsningsmodeller: Muligheden for at etablere en nordlig adgangsvej til erhvervshavnen via Randersvej / Nørrebrogade. Denne løsning indgår i Masterplanen for Århus Havn fra 1997, men er ikke længere aktuel, da den ikke er i overensstemmelse med den senere vedtagne Helhedsplan for De Bynære Havnearealer. Muligheden for at etablere en hovedadgangsvej til erhvervshavnen via Banegraven. Denne løsning, der senest har været undersøgt af Infrastrukturudvalget i 1999, er fravalgt med baggrund i, at Byrådet i 2000 har tilsluttet sig Infrastrukturudvalgets anbefaling af at opgive en havnevej i Banegraven. Udvalgets undersøgelser viste, at omkostninger ved en havnevej i Banegraven i store træk vil være de samme som ved en vejtunnel via Marselis Boulevard, at anlægget vanskeligt kan realiseres med baggrund i den gennemførte og planlagte byomdannelse på henholdsvis Centralværkstedsarealet og Midtkraftarealet samt at forbindelsen via Banegraven ikke vil udgøre en særlig direkte og attraktiv forbindelse til Syd- og Østhavnen. PÅVIRKNING AF OMGIVELSERNE En udbygning af Marselis Boulevard og Åhavevej vil, uanset hvilket projekt der vælges, medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne i anlægsperioden og efter ibrugtagning af anlægget. I det kommende planlægningsarbejde skal de forskellige påvirkninger af omgivelserne nærmere belyses, og projektet kan i sidste ende pålægges forskellige foranstaltninger som skal afhjælpe generne. Umiddelbart skal følgende påvirkninger belyses: Påvirkninger efter ibrugtagning Boligbebyggelser og andre følsomme funktioner langs Marselis Boulevard og Åhavevej er i dag belastet af en del trafik, herunder særligt af tung trafik med de gener dette medfører i form af støj, luftforurening og barrierevirkning. Med de gældende planer for udbygning af erhvervshavnen og byomdannelse på dele af den eksisterende havn vil trafikken på Marselis Boulevard og Åhavevej øges. De mere præcise konsekvenser heraf, med hensyn til støj- og luftforurening, trafiksikkerhed samt barrierevirkning skal nøjere analyseres. Herunder skal også forskelle i belastning af de nærmeste omgivelser mellem en tunnelløsning og andre løsninger opgøres. Der skal også redegøres for de forventede samlede ændringer i trafikmønsteret i de centrale dele af byen, med henblik på at kunne vurdere kapacitetsmæssige konsekvenser for vejnettet. Der vil også indgå vurderinger af den mulige fremtidige fordeling af godstransporten på bil, bane og tog. I opgørelsen af konsekvenser af de forskellige alternativer vil der indgå vurderinger af de mulige ændringer af den samlede godstransport til havnen som forbedringer af vej- og banetransporten kan medføre. Endelig vil der i vurderingen af alternativerne indgå mere generelle analyser af forhold omkring rekreative interesser, eksempelvis adgang til områder ved Brabrandstien og Århus Å samt af forhold vedrørende bymiljø, beplantning og byarkitektur. Påvirkninger i anlægsperioden Kapacitet på specielt Åhavevej og Marselis Boulevard vil være mindre i anlægsperioden, og bilister og beboere i området må påregne ændrede adgangsforhold, med gener som omvejskørsel og øget rejsetid.

9 Side 9 af 10 Nedsat kapacitet og omvejskørsel i anlægsperioden må endvidere forventes at medføre trafikstigninger andre steder i byen. Dette forhold skal nærmere belyses. Det skal i den forbindelse bemærkes, at anlægget af en vejtunnel under Marselis Boulevard eventuelt vil skulle foregå tidsmæssigt sammenfaldende med igangsætning af byomdannelsen af De Bynære Havnearealer. Dette kan give anledning til særlige trafikale problemer i Midtbyen og under hensyntagen til at kunne trafikbetjene Østhavnen i anlægsperioden medfører dette i givet fald behov for at havnetrafikken kan benytte forbindelsen via Nørreport og Nordhavnsgade. I anlægsperioden må der endvidere påregnes væsentlige gener for den tilgrænsende bebyggelse, i form af støj, støv og rystelser fra anlægsarbejdet. Disse gener vil i videst muligt omfang søges minimeret. RELATION TIL ØVRIGE PLANER Etableringen af en forbedret vejforbindelse via Marselis Boulevard til Århus Havn skal ses i relation til en række øvrige planer, således at der opnås en sammenhæng i planlægningen. Det drejer sig primært om følgende planer: Forslag til Regionplan 2005 Regionplantillæg for omlægning af Århus Havnebane, 2005 Regionplan 2001 Kommuneplan 2001 Helhedsplan for De Bynære Havnearealer, 2003 Forslag til Trafikplan for Århus Midtby, 2004 Bane- og vejforhold i Århus. Forslag til handlingsplan. Infrastrukturudvalget 2000 Bane- og vejforhold i Århus, Infrastrukturudvalget 1999 Forslag til Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer, 2005 Masterplan for Århus Havn, 1997 Ovennævnte materiale er at finde på projektets hjemmeside DET VIDERE FORLØB Dette debatoplæg udgør starten på en offentlig idéfase vedrørende det regionplan- og kommuneplantillæg, som skal danne grundlag for det videre arbejde med en forbedret forbindelse til Århus Havn. Idéfasen har dels til formål indledningsvis at orientere og inddrage borgerne og dels til formål at indsamle idéer og forslag til alternative løsninger og særlige forhold som bør undersøges i det videre planlægningsarbejde. FORVENTET TIDSPLAN Procedure og tidsplan for det videre arbejde forventes at være følgende: Idéfase 1. offentlighedsfase 4. maj 2005 til 30. juni Alle interesserede kan her indsende idéer og forslag til planlægningsarbejdet. Udarbejdelse af forslag til regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse

10 Side 10 af 10 samt kommuneplantillæg August 2005-juni Amtsrådet beslutter ud fra idéer og forslag, der modtages i idéfasen, hvilke alternativer og miljøspørgsmål VVM-redegørelsen skal omfatte. Herefter udarbejdes VVMredegørelsen, som danner grundlag for udarbejdelse af forslag til regionplantillæg. Så vidt muligt udarbejder Århus Kommune parallelt hermed forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Forslagsfase 2. offentlighedsfase August-september Forslag til regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg og så vidt muligt forslag til lokalplan offentliggøres i mindst 8 uger. Der er her mulighed for at komme med bemærkninger til planforslagene. Politisk beslutning Ultimo Efter forslagsfasen kan Amtsråd og Byråd vedtage henholdsvis regionplantillæg og kommuneplantillæg endeligt. Ændringer af planerne, som følge af indkomne bemærkninger, kan indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen større ændringer forudsætter, at der udarbejdes nye planforslag. Herefter kan Amtsrådet give en såkaldt VVM-tilladelse til projektet. Tilladelsen kan indeholde vilkår for etablering af projektet. Detailprojektering og anlægsarbejde kan herefter igangsættes. Anlægget forventes at stå færdig i Idéer og forslag sendes til: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé Højbjerg eller til Århus Kommune Vejkontoret Kalkværksvej 10 Postboks Århus C inden den 30. juni 2005 mrk. "Vejforbindelse til Århus Havn" Yderligere oplysninger fås hos: Søren Sloth Lave Århus Amt tlf eller Svend Erik Lysdal Århus Kommune tlf Materiale og information kan findes på projektets hjemmeside: www. marselisboulevard.dk Copyright Århus Amt Artiklen kan findes på siden

Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til

Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til Debatoplægget Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej - ved Palle Bendsen, fmd. for M97 og Jørgen Aakjær,

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Lars Hansen, Rambøll lxh@ramboll.dk. Thorkild Green, Århus Kommune,

Lars Hansen, Rambøll lxh@ramboll.dk. Thorkild Green, Århus Kommune, Broer og tunneler Tunnel under Marselis Boulevard Det største enkeltstående anlægsprojekt i Århus Kommune nogensinde Tunnelarbejdet under Marselis Boulevard blev i oktober 2008 godkendt i Århus Byråd.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Projektorganisering (I) OPP er en (projekt)organiseringsmodel ikke en finansieringsmodel! Bygherre Glem technicalities omkring finansiering

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel)

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel) Miljøgevinster ved letbaner Med en letbane følger miljøgevinster som reduktion af energiforbrug, støj og luftforurening. UITP, den internationale sammenslutning for kollektiv trafik, vurderer, at det gennemsnitlige

Læs mere

Biltrafikken på få men robuste veje

Biltrafikken på få men robuste veje Biltrafikken på få men robuste veje Ikke flere biler til og fra Midtbyen Mindre gennemfartstrafik Øget kapacitet på Ringgaden En ny trafikal hovedstruktur Den individuelle biltrafik udgør i dag en meget

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag I mange år har det været et ønske at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, og den stadigt stigende trafik har forstærket behovet.

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 3. december 2014 BENTE LYKKE SØRENSEN OG SØREN BOEL Aarhus Kommune 330.000 325.000 320.000 315.000 310.000 305.000 300.000 295.000 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4

Læs mere

BILAG 3. Resumé af og kommentarer til indlæg i den offentlige debat om forslag til Trafikplan for Århus Midtby

BILAG 3. Resumé af og kommentarer til indlæg i den offentlige debat om forslag til Trafikplan for Århus Midtby BILAG 3 Resumé af og kommentarer til indlæg i den offentlige debat om forslag til Trafikplan for Århus Midtby 1. Bidrag til idé-konkurrence Udover nedenstående bemærkninger til de indkomne indlæg i konkurrencen

Læs mere

Business Aarhus. Et overblik over projekter og investeringsmuligheder

Business Aarhus. Et overblik over projekter og investeringsmuligheder Aarhus B y g g e b o o m i A a r h u s Et overblik over projekter og investeringsmuligheder 2 Indhold 4-5 Byggeprojekter uden for centrum 6-7 Byggeprojekter i centrum 8-9 De Bynære Havnearealer 10-11 helhedsplan

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

KAPITEL 5 TRAFIKANLÆG

KAPITEL 5 TRAFIKANLÆG KAPITEL 5 TRAFIKANLÆG 5.1 Veje 5.2 Transportcenter ved Årslev 5.3 Regionale busruter 5.4 Trafikhavne 5.5 Udvidelse af Århus Havn 5.6 Udvidelse af Grenaa Havn 5.7 Omlægning af Århus Havnebane KAPITEL 5

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Ændringsforslag til lokalplan 875

Ændringsforslag til lokalplan 875 Ændringsforslag til lokalplan 875 Forbedret vejforbindelse til Århus Havn, tracé 10. Vision for området ved Viby Ringvej og Århus Syd Motorvejen, samkørselsareal samt trafiksikring af Damkvarteret. Århus

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17. Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.30 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse 07-10-2008 Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse I forbindelse med den af Borgerrepræsentations vedtagne høring af forslag til kommuneplantillæg med

Læs mere

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16. Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.45 Radisson SAS Scandinavian Hotel Århus ATG Aarhus Transport Group

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 jock/6. juni 2012 Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 - hvor der er vilje er der en Hærvejsmotorvej Trekantområdet, som er en sammenslutning af kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart,

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED MEGET SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med meget små gener, som Center for Byens Anvendelse

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Kontorlokaler udlejes 823m²

Kontorlokaler udlejes 823m² Sag 12.009 Huset Campen Viborgvej 161A, 8210 Aarhus V Kontorlokaler udlejes 823m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere