Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej"

Transkript

1 Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af omgivelserne Relation til øvrige planer Det videre forløb Århus Byråd vedtog i 2004 at igangsætte det nødvendige planarbejde for etablering af en forbedret vejforbindelse til Århus Havn. Med baggrund i vedtagne planer for udvidelse af Syd- og Østhavnen og for byomdannelse på de nordlige og centrale havnearealer tænkes dette at ske ved anlæg af en vejtunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej til 4-sporet vej. Anlægget skal bidrage til en fortsat gunstig udvikling af Århus Havn ved at sikre en effektiv, fremtidssikret og miljøvenlig vejtrafikforbindelse til og fra Århus Havn. Orthofoto: Cowi Der er tale om et omfattende projekt, som både vil berøre de byområder som grænser op til Marselis Boulevard og Åhavevej og som vil påvirke vejnettet og trafikafviklingen i større dele af det centrale byområde. Projektet forudsætter derfor, at Århus Amt udarbejder et regionplantillæg med en tilhørende VVM-redegørelse for projektet. "VVM" står for Vurderinger af Virkning på Miljøet. Redegørelsen vil indeholde resultater af analyser og vurderinger af projektets og alternative løsningers virkning på miljøet. Sideløbende udarbejder Århus Kommune kommuneplantillæg og lokalplan for projektet. Som led i en første offentlighedsfase, har Århus Amt og Århus Kommune udarbejdet dette debatoplæg med bud på løsningsmodeller og forhold der skal undersøges. Dette sker med henblik på en indledende orientering og inddragelse af borgerne i planlægningen af en forbedret vejforbindelse til Århus Havn. Alle interesserede inviteres hermed til at deltage i debatten og bidrage med idéer, forslag til alternative løsninger og til emner der bør belyses.

2 Side 2 af 10 Oplæg til debat Er der andre alternativer og løsninger på en bedre vejforbindelse til Århus Havn som bør vurderes i det videre planlægningsarbejde? De væsentligste påvirkninger af omgivelserne forventes at være støj- og luftforurening fra trafikken hvilken løsning afhjælper bedst sådanne gener? Er der særlige påvirkninger af omgivelserne, som bør belyses? BAGGRUND Masterplan for Århus Havn Med henblik på at sikre Århus Havn gode udviklingsbetingelser for fortsat at være en konkurrencedygtig international erhvervshavn, påbegyndte Århus Havn og Århus Kommune i 1995 planlægningen af en havneudvidelse. I slutningen af 1997 vedtog Århus Byråd en Masterplan for Århus Havn. Planen muliggør en omfattende udvidelse, som over en ca. 20-årig periode kan medføre en fordobling af havnens godsomsætning. Masterplanen indebærer en udvidelse af Syd- og Østhavnen og en flytning af al containeraktivitet fra Nordhavnen til Østhavnen. En første etape af havneudvidelsen er gennemført og næste etape er under forberedelse. Byrådet vedtog samtidig med Masterplanen en handlingsplan, der blandt andet indeholder initiativer vedrørende en vejtunnel under Marselis Boulevard samt påbegyndelse af et planlægningsarbejde vedrørende omdannelse af de centrale og nordlige havnearealer til byformål. Århus Amt udarbejdede i tilknytning til Masterplanen et regionplantillæg med en række retningslinier for havnens udbygning. Heri forudsættes blandt andet, at Århus Kommune anviser løsninger på de trafikale problemer og støjmæssige gener, som havnetrafikken medfører. I den forbindelse har Århus Kommune i et tilhørende kommuneplantillæg og i en handlingsplan forudsat, at der senest samtidig med en fuldstændig udflytning af Containerterminalen fra Nord- til Østhavnen skal være gennemført foranstaltninger, herunder etableret en vejtunnel til havnetrafikken under Marselis Boulevard, som imødegår trafikale og miljømæssige følger af havneudvidelsen. Trafikplanmæssigt forudsættes det i Masterplanen for Århus Havn, at de 2 eksisterende hovedadgangsveje til havnen Marselis Boulevard og Randersvej/Nørrebrogade opretholdes. Senere kommunale planer

3 Side 3 af 10 Grundkort: KMS Efterfølgende planarbejder, herunder specielt Kommuneplan 2001 og Helhedsplan for De Bynære Havnearealer, fastlægger, at der skal ske en omfattende byomdannelse på de centrale og nordlige dele af havnen og dermed, at erhvervshavnen samles i Syd- og Østhavnen. Vedtagelsen af disse planer indebærer en anden trafikbetjening af havnen end forudsat i Masterplanen, idet det nu er forudsat, at erhvervshavnen på sigt alene betjenes via Marselis Boulevard / Åhavevej. De Bynære Havnearealer trafikbetjenes på sigt primært via Randersvej / Nørrebrogade. Samtidig dæmpes trafikken langs havnen, Nordhavnsgade lukkes og Ringgaden vil få en større betydning i fordelingen af trafikken til Midtbyen. Den beskrevne trafikbetjening af den fremtidige erhvervshavn og De Bynære Havnearealer er i overensstemmelse med et foreliggende forslag til Trafikplan for Århus Midtby. Udover udbygning af vejforbindelsen til havnen via Marselis Boulevard, indeholder trafikplanen forslag om trafikdæmpninger på Skolebakken /Kystvejen samt reguleringer og udbygninger af Ringgaden. Samlet set vil en sådan ny trafikstruktur medføre væsentlige ændringer i trafikmønsteret omkring Midtbyen, herunder også i brugen af Marselis Boulevard. I trafikbetjeningen af erhvervshavnen indgår også på sigt en væsentlig forbedret banebetjening. Århus Havn og Trafikstyrelsen arbejder aktuelt med et projekt for et nyt godsspor til Østhavnen via Århus H, Midtkraftarealerne, Sydhavnsgade og Østhavnsvej. Et nyt godsspor forventes anlagt i PROJEKTFORSLAG I overensstemmelse med de senest vedtagne planer peger Byrådet på en vejtunnel under Marselis Boulevard og en udvidelse af Åhavevej frem til Viby Ringvej / Århus Syd Motorvejen som den foretrukne løsning. Det forudsættes, at der fortsat vil være en betydelig lokaltrafik på Marselis Boulevard (i terrænniveau). Dette projekt udgør således hovedalternativet, og i det følgende beskrives dette og de øvrige alternativer, som Århus Kommune og Århus Amt har valgt at præsentere i debatfasen. I dag er der mellem og daglige bilture til Århus Havn, hvoraf ca er lastbilture. Analyser viser, at over 90 % af lastbilturene har mål udenfor Ringvejen. Tidligere analyser i forbindelse med udarbejdelse af Masterplanen viste, at der ved en fuld udbygning af havnen (over en ca. 20-årig periode) vil være omkring daglige bilture til og fra havnen heraf ca lastbilture. På Marselis Boulevard er der i dag en årsdøgntrafik på op til ca køretøjer hvoraf ca er lastbiler og på Åhavevej op til ca køretøjer. Havnetrafikken udgør øst for Skanderborgvej ca. 35 % af den samlede trafik og 80 % af lastbilerne. Øst for Viby Ringvej udgør havnetrafikken ca. 25 % af den samlede trafik og 65 % af lastbilerne. Med en fortsat udbygning af havnen og en forudsætning om at vejtrafikbetjeningen af havnen sker via Marselis Boulevard vil der samlet set blive tale om betydelige stigninger i den samlede trafik her. Set i dette lys, er det vigtigt på en fremtidssikret, effektiv og miljøvenlig måde at få skabt en forbedret vejadgang til havnen via Marselis Boulevard.

4 Side 4 af 10 Vejtunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej hovedalternativ Hovedalternativet omfatter anlæg af en vejtunnel under Marselis Boulevard på strækningen fra Skanderborgvej til Strandvejen samt en udvidelse af Åhavevej til 4 spor på strækningen frem til Viby Ringvej. Der påregnes ikke etableret tilslutninger til vejtunnellen. Der vil fortsat skulle afvikles biltrafik og let trafik på Marselis Boulevard i terrænniveau. De mere præcise tværprofiler for den udbyggede vejforbindelse afklares i forbindelse med det videre planlægningsarbejde. Muligt tværprofil for vejtunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Anlægget vil være fremtidssikret med hensyn til kapacitet. Tunnelen vil kunne afvikle en stor del af havnetrafikken, herunder stort set al tung trafik og vil kunne begrænse støjgener fra trafikken og minimere barrierevirkninger af trafikken. Luftforurening fra trafikken i tunnelen vil ikke direkte belaste de nærmeste omgivelser, men vil kunne filtreres og udledes via særlige afkast. Den lokale langs- og tværgående trafik på Marselis Boulevard afvikles i terræn, ovenpå tunnelen ligesom trafik mellem de centrale bydele og havnen sker via bl.a. Marselis Boulevard. Tunnelen opdeles af sikkerhedsmæssige grunde i 2 tunnelrør og indrettes med de nødvendige sikkerhedsanlæg, nødudgange, udluftningssystemer, m.m. Rød streg: Vejtracé Åhavevej og Marselis Boulevard Blå streg: Ringgadetrafik Cirkel: Tilslutninger som skal bearbejdes Grundkort: KMS Klik på kortet for PDF udgave Udbygningen af Åhavevej vil omfatte en udvidelse af jernbaneviadukten og opsætning af støjafskærmning på dele af strækningen. Fra vest starter tunnelen umiddelbart før Skanderborgvej, og der etableres her rampeanlæg med forbindelse til Skanderborgvej. I den østlige ende kan tunnelen afsluttes ved den eksisterende tunnel under Strandvejen med videre forbindelse til

5 Side 5 af 10 Østhavnsvej og erhvervshavnen. Alternativt kan tunnellen fortsættes i et mere direkte forløb under Adolph Meyers Vej og videre frem til Østhavnsvej. Tilslutninger til den udbyggede vejforbindelse skal undersøges nærmere i forbindelse med det kommende planlægningsarbejde. Det gælder ikke mindst: Tilslutning til Viby Ringvej og Århus Syd Motorvejen ved Eskelundvej til Skanderborgvej, til havnen og Strandvejen samt til en eventuel senere forlængelse af Værkmestergade fra Ringgaden til Åhavevej. Den østlige del af Marselis Boulevard indgår som en del af ringgadesystemet, som planlægges opprioriteret. Med hensyn til trafikafviklingen på Marselis Boulevard i terrænniveau skal der derfor endvidere ske en afklaring af tilslutninger mellem Marselis Boulevard og henholdsvis Søndre Ringgade og Strandvejen. I forbindelse med det videre arbejde med hovedalternativet i VVM-analysen vil der indgå vurderinger af muligheder for en etapeopdeling af projektet, hvor tunnelanlægget etableres i 2-3 strækningsetaper. En forsænket havneforbindelse i Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Et muligt alternativ til en vejtunnel under Marselis Boulevard er anlæg af en forsænket vejforbindelse til havnen i Marselis Boulevard på strækningen fra Skanderborgvej til Strandvejen samt en udvidelse Åhavevej til 4 spor på strækningen frem til Viby Ringvej. Der vil i en sådan løsning være begrænset plads til lokalkørebaner i terrænniveau. Tværgående veje krydser over den forsænkede vej. Anlægget vil samlet set have en mindre kapacitet end hovedalternativet og vil i mindre grad begrænse gener fra støj og luftforurening for de nærmeste naboer til vejen. Den forsænkede vej vil kunne afvikle en stor del af havnetrafikken, herunder stort set al tung trafik. Forhold omkring tilslutninger, som skal nærmere belyses i det fortsatte planlægningsarbejde, vil i store træk være de samme som for hovedalternativet. Muligt tværprofil for en forsænket havneforbindelse i Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Udbygning af Marselis Boulevard i terrænniveau og udvidelse af Åhavevej Et andet alternativ er udbygning af den eksisterende Marselis Boulevard i niveau på strækningen fra Skanderborgvej til Strandvejen samt en udvidelse Åhavevej til 4 spor på strækningen frem til Viby Ringvej. Projektet omfatter en opretholdelse af 4 kørespor på forbindelsen til havnen samt anlæg af særlige lokalkørebaner på delstrækninger. Sådanne lokalkørebaner vil sammen med saneringer af mindre eksisterende adgange og tilslutninger kunne medføre visse kapacitetsforbedringer i forhold til dagens situation. Endvidere etableres støjafskærmning på hele strækningen mellem havnen og Viby Ringvej.

6 Side 6 af 10 Muligt tværprofil for udbygning af Marselis Boulevard i terrænniveau og udvidelse af Åhavevej Anlægget vil samlet set have en betydelig mindre kapacitet end hovedalternativet og vil i mindre grad begrænse gener fra støj og luftforurening for de nærmeste naboer til vejen. Barrierevirkningen vil være større end for alternativerne med en tunnel og en forsænket vej. Løsningen kan sammenlignes med udformningen af Hasle Ringvej, på strækningen mellem Randersvej og Viborgvej. Støjafskærmning af eksisterende Marselis Boulevard og Åhavevej Et tredje alternativ udgøres af et såkaldt "0-alternativ", hvor der kun i meget begrænset omfang sker ændringer af den eksisterende vejforbindelse til havnen. Alternativet indgår i den efterfølgende VVM-analyse med henblik på at belyse konsekvenserne af ikke at gøre noget. Muligt tværprofil for støjafskærmning af eksisterende Marselis Boulevard og Åhavevej "0-alternativet" indebærer, at der ikke sker udbygninger af hverken Marselis Boulevard eller Åhavevej de eksisterende tværprofiler fastholdes. Der indgår dog etablering af støjafskærmning i det omfang, det er muligt inden for det eksisterende tværprofil. Anlægget vil ikke forøge den eksisterende kapacitet, men vil i mindre grad begrænse gener fra trafikstøj. Barrierevirkningen vil være større end for alternativerne med en tunnel og en forsænket vej. Baneløsninger Supplerende til de rene vejløsninger undersøges 2 baneløsninger: Jernbanespor til godstrafik i tunnel under Marselis Boulevard Shuttletog-forbindelse.

7 Side 7 af 10 Orthofoto: Cowi Baneløsningerne skal generelt vurderes under indtryk af, at der er planlagt og påbegyndt et arbejde med en forbedring af banebetjeningen af Århus Havn. Århus Havn og Trafikstyrelsen påregner i 2007 at anlægge et nyt godsspor til Østhavnen - via Århus H, på en ny bro over Spanien, på bro/dæmning over Midtkraftarealerne og videre langs Sydhavnsgade og Østhavnsvej. Jernbanespor til godstrafik i tunnel under Marselis Boulevard Et af de alternativer, som har været præsenteret i forbindelse med Infrastrukturudvalgets arbejde i 1999, er etableringen af et jernbanespor til godstrafik i en tunnel under Marselis Boulevard, parallelt med den foreslåede vejtunnel og med forbindelse til det sydgående hovedspor ved Kongsvang. En sådan løsning indgik under andre forudsætninger i planlægningsarbejdet for et nyt jernbanespor fra Århus H via Midtkraftgrunden til Østhavnen, hvor det blev fravalgt, bl.a. fordi finansieringen forekom urealistisk, og fordi den ville forudsætte koordinering med projektet for en vejtunnel, som ikke var tilstrækkeligt konkret på daværende tidspunkt. Nu, hvor vejtunnelen konkret skal vurderes, findes det hensigtsmæssigt også at belyse mulighederne for på længere sigt at forbedre banebetjeningen af Århus Havn og på at forbedre mulighederne for at en større del af den landværts godstransport til havnen kan klares af banen. Shuttletog-forbindelse Det andet banealternativ er en såkaldt shuttletog-forbindelse, hvor lastvogne og/eller containere køres med tog mellem Århus Havn og en terminal ved motorvejssystemet (eventuelt placeret i et transportcenter). Dette alternativ tager sigte på, at så godt som al landværts godstrafik til og fra havnen skal foregå med shuttletog via eksisterende infrastruktur/banegraven, således at lastbiltrafikken gennem byen til havnen kan reduceres væsentligt. En sådan løsning har tidligere været vurderet i forbindelse med Masterplanen for Århus Havn og planerne for et transportcenter vest for Århus. Alternativet tager også sigte på at forbedre muligheden for banebetjening af havnen. FRAVALG AF ALTERNATIVER Der har i tidens løb været drøftet mange forskellige alternativer omkring etablering af en bedre vej- eller baneforbindelse til Århus Havn. Forbindelser både via Marselis Boulevard, Randersvej / Nørrebrogade og Banegraven har været undersøgt i forbindelse med en VVM-analyse i tilknytning til Masterplanen for Århus Havn og senest i tilknytning til Infrastrukturudvalgets arbejde, der blev afsluttet i 2000.

8 Side 8 af 10 Flere af disse alternativer er i kraft af tidligere undersøgelser og senere vedtagne planer ikke længere relevante. Århus Kommune og Århus Amt har derfor i dette debatoplæg fravalgt følgende løsningsmodeller: Muligheden for at etablere en nordlig adgangsvej til erhvervshavnen via Randersvej / Nørrebrogade. Denne løsning indgår i Masterplanen for Århus Havn fra 1997, men er ikke længere aktuel, da den ikke er i overensstemmelse med den senere vedtagne Helhedsplan for De Bynære Havnearealer. Muligheden for at etablere en hovedadgangsvej til erhvervshavnen via Banegraven. Denne løsning, der senest har været undersøgt af Infrastrukturudvalget i 1999, er fravalgt med baggrund i, at Byrådet i 2000 har tilsluttet sig Infrastrukturudvalgets anbefaling af at opgive en havnevej i Banegraven. Udvalgets undersøgelser viste, at omkostninger ved en havnevej i Banegraven i store træk vil være de samme som ved en vejtunnel via Marselis Boulevard, at anlægget vanskeligt kan realiseres med baggrund i den gennemførte og planlagte byomdannelse på henholdsvis Centralværkstedsarealet og Midtkraftarealet samt at forbindelsen via Banegraven ikke vil udgøre en særlig direkte og attraktiv forbindelse til Syd- og Østhavnen. PÅVIRKNING AF OMGIVELSERNE En udbygning af Marselis Boulevard og Åhavevej vil, uanset hvilket projekt der vælges, medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne i anlægsperioden og efter ibrugtagning af anlægget. I det kommende planlægningsarbejde skal de forskellige påvirkninger af omgivelserne nærmere belyses, og projektet kan i sidste ende pålægges forskellige foranstaltninger som skal afhjælpe generne. Umiddelbart skal følgende påvirkninger belyses: Påvirkninger efter ibrugtagning Boligbebyggelser og andre følsomme funktioner langs Marselis Boulevard og Åhavevej er i dag belastet af en del trafik, herunder særligt af tung trafik med de gener dette medfører i form af støj, luftforurening og barrierevirkning. Med de gældende planer for udbygning af erhvervshavnen og byomdannelse på dele af den eksisterende havn vil trafikken på Marselis Boulevard og Åhavevej øges. De mere præcise konsekvenser heraf, med hensyn til støj- og luftforurening, trafiksikkerhed samt barrierevirkning skal nøjere analyseres. Herunder skal også forskelle i belastning af de nærmeste omgivelser mellem en tunnelløsning og andre løsninger opgøres. Der skal også redegøres for de forventede samlede ændringer i trafikmønsteret i de centrale dele af byen, med henblik på at kunne vurdere kapacitetsmæssige konsekvenser for vejnettet. Der vil også indgå vurderinger af den mulige fremtidige fordeling af godstransporten på bil, bane og tog. I opgørelsen af konsekvenser af de forskellige alternativer vil der indgå vurderinger af de mulige ændringer af den samlede godstransport til havnen som forbedringer af vej- og banetransporten kan medføre. Endelig vil der i vurderingen af alternativerne indgå mere generelle analyser af forhold omkring rekreative interesser, eksempelvis adgang til områder ved Brabrandstien og Århus Å samt af forhold vedrørende bymiljø, beplantning og byarkitektur. Påvirkninger i anlægsperioden Kapacitet på specielt Åhavevej og Marselis Boulevard vil være mindre i anlægsperioden, og bilister og beboere i området må påregne ændrede adgangsforhold, med gener som omvejskørsel og øget rejsetid.

9 Side 9 af 10 Nedsat kapacitet og omvejskørsel i anlægsperioden må endvidere forventes at medføre trafikstigninger andre steder i byen. Dette forhold skal nærmere belyses. Det skal i den forbindelse bemærkes, at anlægget af en vejtunnel under Marselis Boulevard eventuelt vil skulle foregå tidsmæssigt sammenfaldende med igangsætning af byomdannelsen af De Bynære Havnearealer. Dette kan give anledning til særlige trafikale problemer i Midtbyen og under hensyntagen til at kunne trafikbetjene Østhavnen i anlægsperioden medfører dette i givet fald behov for at havnetrafikken kan benytte forbindelsen via Nørreport og Nordhavnsgade. I anlægsperioden må der endvidere påregnes væsentlige gener for den tilgrænsende bebyggelse, i form af støj, støv og rystelser fra anlægsarbejdet. Disse gener vil i videst muligt omfang søges minimeret. RELATION TIL ØVRIGE PLANER Etableringen af en forbedret vejforbindelse via Marselis Boulevard til Århus Havn skal ses i relation til en række øvrige planer, således at der opnås en sammenhæng i planlægningen. Det drejer sig primært om følgende planer: Forslag til Regionplan 2005 Regionplantillæg for omlægning af Århus Havnebane, 2005 Regionplan 2001 Kommuneplan 2001 Helhedsplan for De Bynære Havnearealer, 2003 Forslag til Trafikplan for Århus Midtby, 2004 Bane- og vejforhold i Århus. Forslag til handlingsplan. Infrastrukturudvalget 2000 Bane- og vejforhold i Århus, Infrastrukturudvalget 1999 Forslag til Kvalitetshåndbog for De Bynære Havnearealer, 2005 Masterplan for Århus Havn, 1997 Ovennævnte materiale er at finde på projektets hjemmeside DET VIDERE FORLØB Dette debatoplæg udgør starten på en offentlig idéfase vedrørende det regionplan- og kommuneplantillæg, som skal danne grundlag for det videre arbejde med en forbedret forbindelse til Århus Havn. Idéfasen har dels til formål indledningsvis at orientere og inddrage borgerne og dels til formål at indsamle idéer og forslag til alternative løsninger og særlige forhold som bør undersøges i det videre planlægningsarbejde. FORVENTET TIDSPLAN Procedure og tidsplan for det videre arbejde forventes at være følgende: Idéfase 1. offentlighedsfase 4. maj 2005 til 30. juni Alle interesserede kan her indsende idéer og forslag til planlægningsarbejdet. Udarbejdelse af forslag til regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse

10 Side 10 af 10 samt kommuneplantillæg August 2005-juni Amtsrådet beslutter ud fra idéer og forslag, der modtages i idéfasen, hvilke alternativer og miljøspørgsmål VVM-redegørelsen skal omfatte. Herefter udarbejdes VVMredegørelsen, som danner grundlag for udarbejdelse af forslag til regionplantillæg. Så vidt muligt udarbejder Århus Kommune parallelt hermed forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Forslagsfase 2. offentlighedsfase August-september Forslag til regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg og så vidt muligt forslag til lokalplan offentliggøres i mindst 8 uger. Der er her mulighed for at komme med bemærkninger til planforslagene. Politisk beslutning Ultimo Efter forslagsfasen kan Amtsråd og Byråd vedtage henholdsvis regionplantillæg og kommuneplantillæg endeligt. Ændringer af planerne, som følge af indkomne bemærkninger, kan indarbejdes i forbindelse med vedtagelsen større ændringer forudsætter, at der udarbejdes nye planforslag. Herefter kan Amtsrådet give en såkaldt VVM-tilladelse til projektet. Tilladelsen kan indeholde vilkår for etablering af projektet. Detailprojektering og anlægsarbejde kan herefter igangsættes. Anlægget forventes at stå færdig i Idéer og forslag sendes til: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé Højbjerg eller til Århus Kommune Vejkontoret Kalkværksvej 10 Postboks Århus C inden den 30. juni 2005 mrk. "Vejforbindelse til Århus Havn" Yderligere oplysninger fås hos: Søren Sloth Lave Århus Amt tlf eller Svend Erik Lysdal Århus Kommune tlf Materiale og information kan findes på projektets hjemmeside: www. marselisboulevard.dk Copyright Århus Amt Artiklen kan findes på siden

DEBATOPLÆG. Forbedret vejforbindelse til Århus Havn - tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

DEBATOPLÆG. Forbedret vejforbindelse til Århus Havn - tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Århus Kommune Århus Amt DEBATOPLÆG Forbedret vejforbindelse til Århus Havn - tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Århus Byråd vedtog i 2004 at igangsætte det nødvendige planarbejde

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 16. marts 2005 via Magistraten J.nr. 05.00P05/04/00384 Den Ref.: Tlf.nr. Svend Erik Lysdal

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Forbedret vejforbindelse til Århus Havn. tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej

Forbedret vejforbindelse til Århus Havn. tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej Tillæg nr. 111 til Kommuneplan 21 Tillæg nr. 111 til Kommuneplan 21 Forbedret vejforbindelse

Læs mere

Tunnel under Marselis Boulevard

Tunnel under Marselis Boulevard Tunnel under Marselis Boulevard Anlæg af forbedret vejforbindelse Åhavevej Marselis Boulevard Århus Havn Information fra Århus Kommune til beboere og virksomheder Århus kommune Teknik og Miljø Trafik og

Læs mere

Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til

Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til Debatoplægget Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej - ved Palle Bendsen, fmd. for M97 og Jørgen Aakjær,

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard. VVM Redegørelse Projektplaner for vejanlæg

Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard. VVM Redegørelse Projektplaner for vejanlæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn ad Marselis Boulevard VVM Redegørelse Projektplaner for vejanlæg Forord Denne delrapport viser de udarbejdede vejprojekter for Hovedforslaget og Udbygningsalternativet

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Indstilling. Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVMredegørelse

Indstilling. Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVMredegørelse Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. maj 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøministeriet udstedte kommuneplantillæg nr. 24 og miljøgodkendelse af containerterminalen umiddelbart inden jul 2014.

Miljøministeriet udstedte kommuneplantillæg nr. 24 og miljøgodkendelse af containerterminalen umiddelbart inden jul 2014. Udtalelse Til Aarhus Byråd via magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag om flytning af Mols-Liniens færgeterminal TEKNIK OG MILJØ Ledelsessekretariatet Aarhus Kommune 1. Konklusion Venstre stillede i

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN

BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN BYOMDANNELSE PÅ ÅRHUS HAVN Baggrund Helhedsplan for bynære havnearealer Dispositionsplan Nordhavnen Trafikale udfordringer BAGGRUND Omdannelse af en aktiv havn Godsomsætning: 11 mio. tons/år Stor containerhavn:

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatperiode: fra den 1. marts 2010 til den 29. marts 2010 Frist for aflevering af idéer og forslag: den 29. marts 2010 Borgermøde: den 8. marts 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3. Forbedret vejforbindelse til Århus Havn. tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej

Bilag 3. Forbedret vejforbindelse til Århus Havn. tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej Bilag 3 Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej Tillæg nr. 111 til Kommuneplan 21 Kommuneplantillæg nr. 111 Forbedret vejforbindelse

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Århus Kommune Trafik og Veje, Anlæg trafikogveje@aarhus.dk Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune VVM-tilladelse til forlægning og udvidelse af Åhavevej, Viby J Århus Kommune,

Læs mere

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN

VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN VVM-TILLADELSE NY VEJADGANG TIL UDVIDET RANDERS HAVN Randers den 7. januar 2015 Miljø og Teknik Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon 8915 1515 PLANKONTOR@RANDERS.DK WWW.RANDERS.DK 2/6 VVM-TILLADELSE NY

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN 2 KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

TRAFIK I AARHUS Vejchef Michael Kirkfeldt Infrastrukturkonference 16. januar Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TRAFIK I AARHUS Vejchef Michael Kirkfeldt Infrastrukturkonference 16. januar Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vejchef Michael Kirkfeldt Infrastrukturkonference 16. januar 2012 Formål med og indhold i udredningen De trafikale udfordringer Et spænd af muligheder Processen - formål og indhold Formål Klarlægge de

Læs mere

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen.

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Side 1 af 7 Bro over Grenåbanen Ombygning af skæringen mellem Grenåvej og Grenåbanen Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Jernbaneskæringen Trafikstyrelsen

Læs mere

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej

Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Debatoplæg Ny administrationsbygning på Åstvej med parkeringshuse på Højmarksvej og evt. ny adgangsvej til Nordmarksvej Indkaldelse af forslag og idéer LEGO parkeringshus KIRKBI A/S har søgt Billund Kommune

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

STATUS PÅ OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG GENNEMFØRTE PROJEKTER FRA TRAFIKPLAN FOR AARHUS MIDTBY FRA 2005

STATUS PÅ OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER OG GENNEMFØRTE PROJEKTER FRA TRAFIKPLAN FOR AARHUS MIDTBY FRA 2005 Vestre Ringgade Botanisk Have Den Gamle By Rådhuset Kunstmuseum Musikhuset Scandinavian Congress Center Universitetet Ny Munkegade Domkirken Randersvej Banegården Kommunehospitalet Hovedbiblioteket Nordre

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C ÅRHS KOM MN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C NDSTLLNG Til Århus Byråd 16. april 2004 via Magistraten J.nr. 05.01.02P15/03/00524 Den Ref.: Tlf.nr. Hans V. Tausen / Bi/

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM Forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum Oddervej Golfbane Lokalplan nr. 76 Kommuneplanens rammeområde 320402RE Ny Moesgårdvej Nyt Moesgård Museum

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel Høringsnotat vedrørende den første offentlige høring i perioden 15. april til 15. maj 2015 Dato August 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K

Læs mere

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2015 Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Anlægsbevilling til etapevis færdiggørelse af Bernhardt Jensens

Læs mere

Letbane i Århus-området etape 1

Letbane i Århus-området etape 1 Bilag 2 Udkast til debatoplæg: Letbane i Århus-området etape 1 Baggrund Denne folder/dette hæfte udsendes som orientering og oplæg til debat om ændring af kommuneplanen for at etablere en letbanestrækning

Læs mere

ÅRHUS HAVN. INDSTILLING Til Århus Byråd Den Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM/AV

ÅRHUS HAVN. INDSTILLING Til Århus Byråd Den Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM/AV ÅRHUS HAVN INDSTILLING Til Århus Byråd Den 07.12.2004 Tlf. nr.: 86 13 32 66 Jour. nr.: 12.30.0001.04 Ref.: 17172 BM/AV Indstilling om forhøjelse af anlægsrammen med 500 mio. kr. 1. Resume Med den politiske

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS ANTON IVERSEN ÅRHUS KOMMUNE DANMARK ÅRHUS Verdens mindste storby smilets by Århus Kommune: 300.000 indbyggere 170.000 arbejdspladser ÅRHUS VESTDANMARKS HOVEDBY EMNE: To

Læs mere

Regionplan Etablering af ØKO-land ved Mørkøv, Tornved Kommune. Regionplan TILLÆG 7

Regionplan Etablering af ØKO-land ved Mørkøv, Tornved Kommune. Regionplan TILLÆG 7 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 11 Etablering af ØKO-land ved Mørkøv, Tornved Kommune Februar 2003 Regionplan 2001-2012 TILLÆG 7 2 Indhold Indledning... 3 Regionplanretningslinier... 4 Retningslinier...

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2006 Værkmestergades forlængelse fra Frederiks Bro til Ringgadebroen. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af detailprojekt

Læs mere

Forslag til. Forbedret vejforbindelse til Århus Havn. tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej

Forslag til. Forbedret vejforbindelse til Århus Havn. tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej Forslag til Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej Tillæg nr. 111 til Kommuneplan 21 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 111

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Skitse til helhedsplan for Tangkrogområdet Indkomne høringssvar i forbindelse med offentlig høring. Resumé, kommentarer

Skitse til helhedsplan for Tangkrogområdet Indkomne høringssvar i forbindelse med offentlig høring. Resumé, kommentarer Bilag 2 Skitse til helhedsplan for Tangkrogområdet Indkomne høringssvar i forbindelse med offentlig høring. Resumé, kommentarer og anbefalinger. Skitsen til helhedsplan for Tangkrogområdet var fremlagt

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 19. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan 934 Erhvervsområde

Læs mere

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for

idéoplæg Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk 3. april 2012 Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for 3. april 2012 idéoplæg Høringsfrist: 17. april 2012 Debatoplæg til idéfase før den videre planlægning for Holbæk Have - en ny bydel midt i Holbæk Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til den videre

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET

HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET JUNI 2016 AARHUS VAND A/S OG AARHUS KOMMUNE HELHEDSPLAN FOR TANGKROGOMRÅDET PROJEKTBESKRIVELSE - TRAFIKALE LØSNINGER ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Trafikplan for Århus Midtby Handlingsplan. Et trafikplankort er vedlagt dette hæfte

Trafikplan for Århus Midtby Handlingsplan. Et trafikplankort er vedlagt dette hæfte 2020 Trafikplan for Århus Midtby Handlingsplan Et trafikplankort er vedlagt dette hæfte Forord Hvad sigter trafikplanen mod? Denne trafikplan for Århus Midtby indeholder en række trafikale initiativer,

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011

TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 TRAFIKKEN i Esbjerg Kommune 2020 Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Maj 2011 Trafikken i Esbjerg hvordan i 2020? Biltrafikken i Esbjerg er steget gennem mange år, og særligt i en række store vejkryds opleves

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord Til Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2630599 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder DEBATOPLÆG Trafik i Aarhus 2030 Debatoplæg Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Debatoplæg. Kornmarken. Campus i Billund. Indkaldelse af forslag og idéer

Debatoplæg. Kornmarken. Campus i Billund. Indkaldelse af forslag og idéer Debatoplæg Udbygning af LEGO Koncernens Kornmarken Campus i Billund Indkaldelse af forslag og idéer September, 2016 LEGO SYSTEM A/S har søgt Billund Kommune om tilladelse til at kunne udbygge produktionen

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

/JHJ. Sanering af vindmøller

/JHJ. Sanering af vindmøller 02.11.07/JHJ Sanering af vindmøller 1. Fyns Amts Regionplan 2005- (offentliggjort december 2005) indeholder mulighed for opstilling af nye vindmøller i udpegede lokaliseringsområder for vindmøller, samt

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen.

1. Resume Indstillingen har til formål at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 7. oktober 2014 Tilslutning til Aarhus Syd Motorvejen For at sikre muligheden for at kunne etablere ramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1.

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. april 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere