Ændringsforslag til lokalplan 875

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslag til lokalplan 875"

Transkript

1 Ændringsforslag til lokalplan 875 Forbedret vejforbindelse til Århus Havn, tracé 10. Vision for området ved Viby Ringvej og Århus Syd Motorvejen, samkørselsareal samt trafiksikring af Damkvarteret. Århus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej Århus C. Indsendt den af: Viby Grundejerforening Jan Blok Sillesen, næstformand Damtoften Viby. Web:

2 Baggrund for ændringsforslag 1: Med udgangspunkt i et markant beboerbehov for en langsigtet trafiksikring i og omkring Damkvarteret, fremsendes nedenstående ændringsforslag til lokalplan 875, tracé 10, som vil kunne løse op for en tiltagende problemstilling omkring trafikafviklingen i området. Damkvarteret udgøres af vejene Damtoften, Damagervej, Damgårdsvej, Markvangen, Myrholmsvej, Stensagervej, Rugholmvej og Ormslevvej. Herunder indgår ligeledes områdets store haveforeninger: Rugholm Haveforening, Norringholm Haveforening, Haveforeningen af 1918, Sølyst Haveforening, Haveforeningen af Ændringsforslaget er yderst relevant i forbindelse med en så omfattende strukturændring for det overordnede vejnet, og derfor bør der i videst muligt omfang, sikres trafikale løsninger og forbedringer i de tilgrænsende vejstrukturer. Det anses som et krav, at alle borgere langs et af de største vejinfrastruktur projekter der gennemføres over de næste 10 år i Århus Kommune, ligeledes sikres visionære lokale trafikløsninger. Denne opfattelse understøttes dog også på projektets hjemmeside: med følgende citat fra afsnittet: Trafikale og æstetiske gevinster : Når Marselistunnelen er færdig, vil der være fordele for alle. Overordnet set er det helt afgørende, at der bliver skabt en fremtidssikret trafikadgang direkte ind i byens økonomiske centrum. Derudover vil hele området få en forbedret trafikstandard. Åhavevej løftes op i standard og vil effektivt sluse trafikken fra motorvejen ind til byen. Omkring krydset Viby Ringvej/Skanderborgvej vil der blive etableret trafikramper og andre faciliteter, så trafikken kan afvikles hurtigere og med langt færre kødannelser end i dag. Trafiksikkerheden omkring Marselis Boulevard vil være væsentligt forbedret, når den tunge trafik stort set bliver fjernet fra det lokale vejnet. Området bliver tryggere at færdes i, ikke mindst for børn, cyklister og andre bløde trafikanter. Beboerne vil opleve, at deres miljø belastes mindre af støj og larm, og der bliver skabt en helt ny sammenhæng i kvarteret. Området omkring Marselis Boulevard får et æstetisk løft og bliver i højere grad en integreret del af bymiljøet. Det er helt præcist disse forhold omkring trafiksikkerhed, som ligeledes vil kunne forbedres, når nærværende ændringsforslag udmøntes i praksis. Trafik forholdene i Damkvarteret er gennem de seneste år forværret, med hensyn til intensitet og trafikstøj, hvilket skyldes følgende forhold: Lukningen af udkørslen fra Damagervej til Viby Ringvej Lukningen af udkørslen fra etageejendommene på Viby Ringvej til Viby Ringvej i forbindelse med Amtets ombygning af Viby Ringvej for nogle år siden. Disse beboere skal nu ind og ud via Damagervej på en nyetableret vej. Århus Kommunes fortsatte udstedelse af byggetilladelser til etagebyggeri på tidligere industrigrunde på Damagervej og Markvangen, som har betydet en markant forøgelse af alle typer af trafikanter. Der er bygherre interesser for bebyggelse af private jordlodder. Det kommer oveni en i forvejen stor trafikintensitet Al trafik til og fra Damkvarteret, skal efter de nuværende vejplaner for Marselistunnel projektets tracé 10, i fremtiden alene ske via Damtoften. Viadukten under Syd Motorvejen er som følge af tracé 10 vejforbindelserne, netop ved at få øget frihøjden, således at de helt høje lastvogns køretøjer kan køre igennem. Netop argumentet om, at trafiksikkerheden vægtes meget højt i projektet, og forbedres væsentligt, herunder at den tunge trafik fjernes fra det lokale vejnet, er et fantastisk incitament for gennemførelsen. Det er således med bekymring, at måtte konstatere, at det modsatte vil ske i Damkvarteret. Gennem flere år (siden 2004) har Viby Grundejerforening påpeget problemerne med den stigende trafikstøj, utrygheden blandt beboerne i området fra den høje trafikmængde, som hvert år øges fra april til oktober hvor haveforeningerne er åbne. Området er særligt trafiksikkerhedsmæssigt sårbart, på grund af områdets mange svage trafikanter, og boligområdet udgøres af en skøn blandet beboersammensætning: Kørestolsbrugere og handikappede beboere fra Høskovens, Trænings, Bo og Aktivitetshus (Høskovkollegiet) Side 2 af 10

3 Stensagerskolen Stensagergården Beskyttede boliger på Myrholmsvej Skolevej for områdets børn til Vestergårdsskolen, Viby Skole og Århus Privatskole. En del nye ungdomsboliger skaber trafik og hurtig kørsel. Gamle villakvarterer under udvikling med nye børnefamilier. Samling af kommunens meget store haveforeninger. Endvidere er det med undren, at projektets trafikmodel, som skal indeholde kendte og væsentlige ændringer i influensvejnettet, som har betydning for ændringer i trafikafviklingen i de områder, som er berørt af projektet, ikke indeholder vurderinger af mulige forbedringer for dette sårbare trafikale område. Derimod er det er en meget fin løsning, at der i forbindelse med forlægningen af Åhavevej ud i Eskelunden, både foretages terræn bearbejdning, og at der etableres beplantede støjvolde mod kolonihaverne langs Åhavevej. Endvidere prioriteres samtidig en tilkørselsvej til disse haveforeninger, hvor der kun er beboere i sommerhalvåret, fra det nye kryds ved Viby Ringvej/Åhavevej. Opfattelsen er, at der ikke har været samme fokus på området omkring Damkvarteret, som er et langt mere trafikalt sårbart område, og i øvrigt helårs bebos af mere end 1000 mennesker. Når de store havekoloniforeninger er åbnet i sommerhalvåret, færdes der mere end 2500 mennesker dagligt, hver dag i ugen, ad Damtoften som fremover bliver eneste adgangsvej. Derfor er der al mulig grund til at gentænke løsninger, der giver en fleksibel afvikling af trafikken i dette område, og ikke forspilde denne enestående mulighed for et trafikalt kvarterløft. I forbindelse med arbejdet, hvor frihøjden i viadukten på Damtoften skal øges, har trafikken til boligområderne og haveforeningerne været afbrudt, og midlertidigt ført direkte til Viby Ringvej. Denne trafikaflastning, selv på dette tidspunkt hvor haveforeningerne er lukkede, har været særdeles mærkbart på Damtoften, hvilket blot understøtter behovet for en alternativ adgang til området. Derudover skal nedenstående argumenter gøres gældende i forbindelse med at etablere en afgrening fra shunten over Hesteengen : a. Denne løsning vil reducere trafikmængden ind i Damkvarteret, som ellers kun kan ske ad Damtoften og Ormslevvej. Trafiksikkerheden kan forbedres for alle, men specielt kørestols brugerne, de dårligt gående, skolebørn og ikke mindst cyklisterne. b. Endvidere vil løsningen reducere trafikbelastningen på Ormslevvej i flaskehalsen (vejstykket fra Viby Ringvej til Damtoften hen forbi Vestergårdsskolen og Handelsgymnasiet). Der foregår en del handikap buskørsel til Høskov Kollegiet og transport af elever til Stensagerskolen flere gange hver dag, udover den tætte morgentrafik til områdets skoler og arbejdspladser. Dette tiltag vil blandt andet være med til at sikre børnenes skolevej. c. Udrykningstiden vil reduceres for brand-og redningskøretøjer til det samlede område i Damkvarteret. Udrykningskøretøjer skal, som det er nu, hele vejen udenom. Udrykningstiden kan afkortes med op til flere minutter ved at de benytter den nye adgangsvej. d. Trafik-og støjbelastningen i området vil klart forbedres, og skal ses i lyset af, at den daglige døgntrafikbelastning på Damtoften i forvejen udgøres af godt og vel trafikanter også i week-end erne, som den relativt smalle vej skal bære alene gennem dette følsomme boligområde med mange svage trafikantgrupper. e. Der er givet byggetilladelse til en udvidelse af traktørstedet Constantia 2. Det må forventes, at det medfører en stigende trafikmængde til traktørstedet ad Damtoften i forhold til nuværende niveau, ikke mindst i week-end erne. f. Der er bygherre sonderinger i gang omkring opkøb af en eller flere af de resterende erhvervsarealer og privatejede jordlodder, med henblik på opførelse af yderligere boligenheder i stil med de seneste tilkommende. Det vil medføre endnu flere beboere i området og yderligere trafikbelastning ad Ormslevvej og Damtoften. Hvis Kommunen fortsætter med blot at godkende nye boligprojekter uden at vurdere tilfredsstillende trafikal infrastruktur, presses området yderligere, med hensyn til støj, hensynsløs kørsel og en stigende frygt for trafikuheld. Side 3 af 10

4 Følgende ændringsforslag vil være medvirkende til at fremtidssikre trafikafviklingen, og reducere trafikmængden ad Damtoften og Ormslevvej. Det er eneste og sidste chance for at gøre en forskel. Beskrivelse af ændringsforslag 1. Med udgangspunkt i hjemmesiden for Marselistunnel projektet og 3D billedgalleriet samt 3D flyveturen, er der udarbejdet to håndtegnede skitser (alternativ 1 og alternativ 2), til at understøtte nedenstående tekstuelle beskrivelse. Hen over Hesteengen er der planlagt en shunt, som forbinder Viby Ringvej med Århus Syd Motorvejen. Alternativ 1, se skitse. Tidligt på shunten etableres en lang Y-forgrening, hvor der køres parallelt med samme hastighed i samme retning. Primærruten føres over i tilkørselsforløbet til Århus Syd Motorvejen, og afgreningen føres via Hesteengen rundt og rammer Rugholmvej. Trafikanter fra vest, kan med fordel benytte denne adgang til Damkvarteret. Afgreningen ender ca. 165 meter henne ad Rugholmvej i forhold til Viby Ringvej med ubetinget vigepligt. Afgreningen udformes således at hastigheden er den samme på shunten og i starten af den parallelle del af afgreningen, og deceleration påbegyndes først ude på afgreningen. Hastighedsbegrænsningen på 70 Km/t fra Viby Ringvej fortsætter ud på shunten, mindst til efter afgreningen. Alternativ 2, se skitse. Samme afgrening på shunten som alternativ 1, men længere oppe på shunten, hvorved der gives mulighed for et noget længere parallelt afkørselsforløb med samme hastighed, inden trafikanten påbegynder decelerationen senere på afgreningen. Hastigheden er den samme på shunten og afgreningen således, at trafikanterne blot glider fra hinanden. Fuldstændig samme princip som vejafgreningen mod Skanderborgvej som starter under de to nye jernbanebroer, når man kommer fra vest. Afgreningen ender i denne løsning ca. 310 meter længere henne ad Rugholmvej, i forhold til Viby Ringvej. Afgreningen ender ligeledes i Rugholmvej med ubetinget vigepligt. Hastighedsbegrænsningen på 70 Km/t fra Viby Ringvej fortsætter ud på shunten, mindst til efter afgreningen, som sikrer en gnidningsfri og trafiksikker frakørsel. Side 4 af 10

5 Alternativ 1: Side 5 af 10

6 Alternativ 2: Side 6 af 10

7 Beskrivelse af ændringsforslag 2 Helhedsløsningen for tracé 10 (se skitse). Dette ændringsforslag beskriver en visionær og fremtidssikret løsning 100 år frem i tiden, for etablering af et strategisk rigtig placeret samkørselsareal i Århus Syd området, på Eskelund arealet ved Åhavevej, hvor boldbanerne ligger nu. Århus Kommune har en stærk og klar grøn profil i forhold til styrkelsen af den kollektive trafik, og en fremadrettet fokus på mulighederne for reduktion af CO 2 udledningen. I denne sammenhæng bør Århus Kommune også trække i førertrøjen, når et så stort projekt skal gennemføres, og for omverdenen fremstå som kommunen med det grønne image. Vi har netop ved det seneste byrådsvalg set en stort politisk fokus på prestigen i at tænke grønt, og denne vision falder fint i tråd dette ønske. Ved at have muligheden for at kunne parkere sin bil ved den sydlige byport, og slippe for at køre ind til centrum og finde en parkeringsplads, spares der energi, og mængden af køretøjer inde i centrum reduceres. Ideen med et samkørselsareal på Eskelund arealet er endvidere, at pendlere og andre trafikanter, kan mødes på en veltilrettelagt, velstruktureret og indbydende samkørselsplads i syd, og samkøre videre på motorvejsnettet. Trafikanter fra Viby, Kongsvang, Åbyhøj, Brabrand, men også trafikanter som kommer fra byer syd for Århus, kan parkere bilen i dette knudepunkt, og køre videre til eksempelvis byens arbejdspladser. Samkørselsarealet skal indrettes med inddelte områder/afsnit for parkering af cykler, knallerter og motorcykler, foruden parkeringsbåse til biler. Der kan i sommerperioden være en iskiosk med tilhørende borde og bænke, så området bliver attraktivt indrettet og hyggeligt at komme til. Endvidere kan der etableres en bybus endestation på pladsen (evt. den nye A-rute). Denne busrute kan køre i fast pendulfart gennem Århus centrum, midtbyen ved busgaden og byens forretninger, og vender ved endestationen i Marienlund. Derved vil rigtig mange århusianere få glæde af etableringen af sådan et mødested. Århusianere kan tage bussen til mødestedet i syd og gå, løbe eller motionere i de rekreative områder ved Brabrand Sø. Lad os få etableret en attraktiv officiel adgang til Brabrand Søen og Brabrand Stierne, som kan være med til at gøre denne dejlige natur mere tilgængelig. Til-og frakørselsforhold kan etableres således: Den nye tunnel under Viby Ringvej ved Rugholmvej gøres tilpas bred, så Rugholmvej kan forlænges parallelt med Brabrandstien, og føres gennem den nye tunnel og frem til samkørselsarealet. Trafikanter fra vest kan benytte afgreningen på shunten i Hesteengen til Rugholmvej, og komme frem til pladsen (jf. ændringsforslag 1). Rugholmvej forlænges helt frem til det nye Eskelund kryds, og forbindes med Eskelund vejen, som dermed bliver udkørsel fra samkørselsarealet. Der etableres en afgrening fra shunten på Åhavevej siden (Eskelund shunten), som forbindes til samkørselsarealet. Trafikanter fra midtbyen, Viby og Frederiksbjerg benytter denne tilkørsels mulighed. Alternativt kan tilkørslen etableres via Eskelund krydset og Eskelundvej til Rugholmvej, som da bliver dobbeltrettet. Afgreningen fra Eskelund shunten kan i dette tilfælde eventuelt sløjfes. Den markante trailertrafik fra områdets største haveforeninger til Eskelund Genbrugspladsen med sommerens haveaffald, kan ligeledes ske via dette vejforløb. Denne trafik vil derfor ikke belaste Damtoften, Ormslevvej, krydset Skanderborgvej/Marselis Boulevard og Åhavevej, for at komme frem til Eskelund genbrugspladsen. Trailertrafikken kan ske lokalt på Rugholmvej. Århus Kommune udskriver en borgerkonkurrence om navngivning af samkørselsarealet. Støjværn. På samme måde som der etableres beplantede støjvolde langs Åhavevej mod kolonihaverne, er det nødvendigt at etablere støjhegn (hegn på grund af pladsforholdene) på den vestlige side af Viby Ringvej langs Haveforeningen af Her hæves Viby Ringvej niveauet i forhold til det nuværende vej niveau. Samtidig er der et udtalt behov for støjafskærmning langs den sydvendte del af Århus Syd Motorvejen, på samme side som Damkvarteret, som blandt andet indbefatter viadukten over Damtoften. Den stigende motorvejstrafik med tunge køretøjer til havnen via Marselistunnellen, afstedkommer øget trafikstøj ind over boligområdet Damkvarteret. Side 7 af 10

8 Ændringsforslag 2 Helhedsløsningen for tracé 10: Side 8 af 10

9 Epilog: Det er derfor oplagt, at udnytte det strategiske rationale, som en så omfattende ombygning af det overordnede vejnet giver, og derved fremtidssikre og forbedre trafiksikkerheden i influensvejnettene. Det er vigtigt at holde for øje, at infrastrukturen sikres, så store lokale områder ikke blot efterlades trafikalt nødlidende. Der er fortsat interesse fra bygherrer om, at sikre sig yderligere arealer til opførelse af flere lejlighedsprojekter, hvilket vil sætte Damkvarteret under yderligere trafikalt pres, som alene skal bæres af en enkelt vej, nemlig Damtoften. Trafik presset på Ormslevvej vil ligeledes stige, her hvor vores skolebørn, cyklister og andre bløde trafikanter færdes. Vi er alle ansvarlige for at skabe et solidt fundament for fremtidens trafikudvikling, også i denne geografiske del af Marselistunnel projektet, som udgøres af Damkvarteret, hvor mere end borgere dagligt færdes, og som har krav på trafiksikring, trafiktryghed og reduktion af trafikstøj. Husk, at dette område har en stor andel af handikappede og svagt gående medtrafikanter, som der bør tages et særligt hensyn til. I forventning om en helhjertet, reel og konstruktiv gentænkning af løsningsmulighederne for en fremadrettet trafikstruktur, samt udnyttelsen af områdets muligheder for en central placering af byens nye sydlige samkørselsareal, overlades det nu til Århus Kommune, at inddrage disse ændringsforslag til lokalplan 875 tracé 10 for Marselistunnel projektet. De ansvarlige og visionære projektdeltagere, herunder politimyndighederne og politikerne i Århus Byråd, må tage udfordringerne op, og finde løsninger på eventuelle udfordringer, så de beskrevne ændringsforslag kan implementeres til langsigtet fremtidig glæde og gavn for alle byens borgere. Der vil være politisk konsensus i byrådet for at gentænke mulighederne for en endnu bedre udnyttelse og anvendelse af områderne, herunder de rekreative områder der findes i tracé 10. Repræsentanter fra Viby Grundejerforening deltager gerne i et eventuelt uddybende møde vedrørende dette ændringsforslag. På opfordring fra flere borgere i de berørte områder i Damkvarteret, ønskes der offentlig fokus på disse forhold, og for at forslagene implementeres, hvilket må ske ved henvendelse til relevante områdets avis-og TV-redaktioner.. Side 9 af 10

10 Der er stor anerkendelse, støtte og opbakning af nærværende ændringsforslag til lokalplan 875, tracé 10, fra Damkvarterets borgere, institutionsledere, formænd for foreninger, erhverv og brugere, som er afspejlet i nedenstående underskrifter. Underskrifts arket er scannet, og original underskrifts arket er i Viby Grundejerforenings besiddelse. Side 10 af 10

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000

grundlæggende ramme for skabelsen af den nye landskabsby. Helhedsplan 1:15.000 N STRUK TURPLAN EN MODERNE LANDSKABSBY Tankefuld skal være en moderne landskabsby, hvor de bymæssige funktioner smelter sammen med landskabet i en velbalanceret enhed. Tankefuld rummer i dag en lang række

Læs mere

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020

1: Hovedstruktur for byområdet. Kommuneplan 2009-2020 1: Hovedstruktur for byområdet Kommuneplan 2009-2020 Ringsted Byråd besluttede den 8. december 2008 at udsende forslag til kommuneplan 2009-2020 i offentlig høring i perioden 6. januar 2009 til 3. marts

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002 Høringsnotat S-tog til Roskilde INDHOLD 1. KORT OM PROJEKTET Baggrund for den valgte S-togsløsning 4 4 2. BORGERNE ER BLEVET HØRT Høringsperioden Generelle

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag,

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder

Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder BILAG 5 I forbindelse med idé-debatten er der indkommet forslag og bemærkninger til trafikplan for

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere