Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse"

Transkript

1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. I øvrigt benyttes følgende definitioner, som er specifikke for Frederiksberg Kommune: 1) Elektronikaffald:Affald fra elektriske og elektroniske produkter. 2) Restaffald: Restaffald er dagrenovation eller dagrenovationslignende affald og småt forbrændingsegnet affald, der er blandet sammen. 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Frederiksberg Kommunes hjemmeside. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse By- og Miljøudvalget kan bestemme, at visse affaldsfraktioner skal afleveres adskilt fra det øvrige affald som forsøgsordning. Såfremt der i medfør af en sådan ordning opstilles særligt beholdermateriel, skal husstandene benytte dette. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Kommunalbestyrelsen bemyndiger By- og Miljøområdet til at træffe afgørelser efter dette regulativ, herunder: 1) By- og Miljøområdet godkender, opstiller, mærker og vedligeholder beholdere og kan fastsætte nærmere bestemmelser om anskaffelse, vedligeholdelse, mærkning og renholdelse. 2) By- og Miljøområdet kan meddele dispensation til, at affaldet af trafikale årsager kan afhentes fra kl. 6.00, dvs. før den normale indsamling, der starter kl ) By- og Miljøområdet kan bestemme, at affaldsbeholdere, ved ejendommens foranstaltning, kan placeres på fortovet foran ejendommen, såfremt det ikke er muligt at sikre hygiejniske eller arbejdsmiljømæssigt acceptable forhold. 4) By- og Miljøområdet kan i særlige tilfælde, hvor der kan være risiko for arbejdsskader eller uhygiejniske forhold, tillade at den normale indsamling ophører, og i stedet tillade at affaldet fjernes på anden måde. 5) By- og Miljøområdet kan tillade transportøren at undlade den normale afhentning og i stedet fjerne affaldet særskilt, herunder eventuelt forlange at affaldet føres til et nærmere anvist sted ved grundejerens foranstaltning, såfremt bestemmelserne om beholdermateriellets anbringelse og anvendelse m.v. samt om adgangsforhold m.v. ikke overholdes. 6) By- og Miljøområdet træffer i tvivlstilfælde afgørelse vedrørende anbringelse og anvendelse af beholder samt adgangsforhold m.v. Hvor spørgsmålet omfatter væsentlige arbejdsmiljømæssige forhold, afgøres sagen efter Side 1

2 samråd med Arbejdstilsynet. 7) By- og Miljøområdet kan stille yderligere anbringelses- og sorteringskrav til storskrald m.v. med henblik på at sikre en hensigtsmæssig praktisk håndtering og behandling. Stilles der sådanne yderligere krav, vil der blive givet nærmere besked til grundejeren. 8) By- og Miljøområdet kan fastsætte og iværksætte regulering af kapacitet efter anmodning fra grundejeren eller dennes repræsentant, og på egen foranledning, evt. efter forslag fra transportøren, samt aftale at sække medtages ved ekstraordinært kapacitetsbehov. 9) By- og Miljøområdet kan aftale standpladser, herunder godkende midlertidige standpladser på fortov og vejareal, aftale indretning af evt. trapper, trin, slisker, tekniske hjælpemidler eller lignende tilkørselsvej i forbindelse med stort materiel og placering af dokningssted for mobilsug med grundejere. 10) By- og Miljøområdet meddeler grundejeren eller dennes repræsentant, såfremt der sker ændringer af væsentlig betydning i tømmetid, -dag eller lignende, før ændringerne iværksættes. 11) By- og Miljøområdet anviser hvordan særskilt indsamling af affald skal ske, såfremt affaldstransportøren skønner, at affaldet ikke er sorteret efter regulativets bestemmelser. 12) By- og Miljøområdet kan fastsætte anden tømningshyppighed under hensyn til de hygiejniske forhold. 13) By- og Miljøområdet modtager oplysninger om håndteret affald fra den valgte transportør. 14) By- og Miljøområdet indgår aftaler med modtageanlæg og anviser modtageanlæg, hvortil affaldstransportøren skal transportere indsamlet affald. 15) By- og Miljøområdet træffer afgørelse om klassificering og sortering af affald, herunder hvad der er PVC til genanvendelse og deponering, imprægneret træ, storskrald, og farligt affald. 16) Såfremt en konkret affaldsmængde ikke kan indsamles og transporteres hensigtsmæssigt med en transportør, der har indgået aftale med kommunalbestyrelsen, kan By- og Miljøområdet tillade affaldet transporteret med en anden transportør. 17) By- og Miljøområdet fører tilsyn med overholdelsen af de regler, der fremgår af nærværende regulativ. 18) By- og Miljøområdet bidrager til opkrævningen af gebyrer i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (Forældelsesloven). 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den xxxx Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for husholdningsaffald i Frederiksberg Kommune af 27. september Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den xx Jørgen Glenthøj Borgmester Ulrik Winge By- og Miljødirektør 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Restaffald er Frederiksberg Kommunes betegnelse for sammenblandet dagrenovation og småt forbrændingsegnet affald. Restaffald må ikke indeholde brændbare dele, der er længere end 1 meter på den længste led, eller for store til at kunne passe ned i ejendommens eller husholdningens beholder til restaffald. Beholderens låg skal kunne lukkes helt. Større affald herunder bjælker, stød og lignende skal afleveres som storskrald eller på en genbrugsplads. Juletræer, som i januar måned er fremsat ved siden af beholdere til restaffald, indsamles som restaffald. Juletræer kan ligeledes afleveres som haveaffald eller på genbrugsplads. 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder desuden for alle virksomheder i kommunen jf. Regulativ for erhvervsaffald. 9.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen for dagrenovation er en indsamlingsordning, der er organiseret som en henteordning. Husstanden kan kompostere den vegetabilske del af restaffaldet på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. Der kan etableres fælleskompostering af vegetabilsk affald fra flere husstande, idet fælleskomposteringen forinden skal godkendes med hensyn til de enhver tid gældende miljøbestemmelser. Husstande, der komposterer, er ikke forpligtet til at benytte de kommunale indsamlingsordninger, for så vidt angår den del af affaldet, der komposteres. Side 2

3 Borgeren og grundejeren er ansvarlig for, at borgeren og grundejerens affald ikke opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord. Det er ikke tilladt at oplagre affald. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunen anviste beholdere til restaffald. By- og Miljøområdet godkender, opstiller, mærker og vedligeholder beholdere. Kommunen kan beslutte, at en borger og grundejer kan have fælles beholdere med andre borgere og grundejere. Borgere og grundejere med fælles beholdere er solidarisk ansvarlige for at sikre benyttelse af de indsamlingsordninger, der er fastsat i regulativet. Borgere og grundejere, der bor i etagebyggeri, skal, med mindre kommunen bestemmer andet for den enkelte affaldsordning, benytte fælles beholdere. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren. Grundejeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget af beholdere eller materiel, hvor dette ikke har været håndteret af transportøren. Kommunen kan i særlige tilfælde bestemme, at mobilsugsystemer eller andre faste afhentningssystemer skal benyttes. 9.5 Kapacitet for beholdere By- og Miljøområdet fastsætter ud fra en vurdering af adgangsforhold, pladsforhold og affaldsmængde m.v. beholdertype og -kapacitet i hver enkelt ejendom. Der skal i enhver ejendom til enhver tid forefindes beholdere med tilstrækkelig kapacitet til opsamling af restaffald, så der med den fastsatte tømningshyppighed ikke finder overfyldning sted. Ved overfyldning forstås, at der er for meget affald til, at låget på beholderen er helt lukket, når transportøren kommer for at tømme beholderen. Ved forhåndsberegning af den nødvendige beholderkapacitet i forbindelse med nybyggeri eller ombygning antages det, at hver husstand som udgangspunkt har behov for 125 liter beholdervolumen pr. uge. Regulering af kapacitet kan iværksættes efter anmodning fra grundejeren eller dennes repræsentant, samt på foranledning af By- og Miljøområdet, evt. efter forslag fra transportøren. Kortvarige ændringer af affaldsmængderne for eksempel sommerferie- og helligdagsperioder, medfører ikke ændring af kapacitet. Såfremt der på grundejerens foranledning er sket en nedsættelse af beholderkapaciteten, og det indenfor en periode på 5 måneder efter, at beholderkapaciteten er nedsat, viser sig nødvendigt atter at forøge kapaciteten, skal ejendommen betale affaldsgebyr for hele perioden svarende til den endelige kapacitet. Det påhviler grundejeren at orientere By- og Miljøområdet om forhold, som har betydning for kommunens fastsættelse af kapacitet og beholdertype samt om ændringer i ejerforhold, udstykning, nedrivning etc. Ekstraordinært kapacitetsbehov Overstiger restaffaldsmængden i en kort periode den normale mængde fra ejendommen, således at denne ikke kan rummes i beholderne, skal den overskydende mængde anbringes i sække ved beholderne til restaffald. Efter forudgående aftale med kommunen vil sækkene blive taget med ved næste tømning. Ordningen må kun anvendes lejlighedsvis. Er der regelmæssigt større mængder affald, der ikke kan rummes i beholderne, skal kapaciteten tilpasses behovet. 9.6 Anbringelse af beholdere Det påhviler grundejeren at anbringe beholderne således, at adgangsforholdene er bedst mulige for den af kommunalbestyrelsen valgte transportør. Beholderne skal være anbragt på de standpladser, som er aftalt med By- og Miljøområdet. Standpladser skal placeres, så adgangsvejen i forbindelse med tømning bliver så kort som mulig. Etageejendomme I beboelsesejendomme med mere end 1 etage og med 4 boligenheder eller mere skal beholderne, hvis de anbringes i det fri, holde en afstand på mindst 5 m fra vindue til beboelsesrum eller køkken. Beholderne skal anbringes på gårdsplads eller lignende åbent areal, eller i et let tilgængeligt rum i terrænniveau. Hvor beholdere ikke kan placeres i terrænniveau, aftales med By- og Miljøområdet, hvordan trapper, trin, slisker, tekniske hjælpemidler og lignende skal være indrettet, for at afhentningen af affaldet kan finde sted. Benyttes ophalercontainer eller lignende stort materiel til opsamling af affaldet, skal der etableres standplads og tilkørselsvej efter anvisning fra By- og Miljøområdet. Placering Side 3

4 af dokningssted for mobilsug skal inden etablering godkendes af By- og Miljøområdet og andre relevante myndigheder. Villaer og rækkehuse Beholdere skal anbringes i terrænniveau. Såfremt beholderne ikke kan anbringes i terrænniveau, aftales med By- og Miljøområdet, hvordan trapper, trin, slisker, tekniske hjælpemidler eller lignende skal være indrettet, for at afhentningen af affaldet kan finde sted. Generelt Anskaffelse og vedligehold af tekniske installationer mv. påhviler grundejer. Kun beholdere, der er anbragt på de aftalte standpladser, vil blive tømt. I forbindelse med bygnings- og anlægsarbejde eller lignende kan der aftales midlertidige standpladser og adgangsvej. Oprettelse af midlertidige standpladser på fortov eller vejareal, kan kun ske efter forudgående godkendelse fra By- og Miljøområdet. Såfremt det ikke er muligt at sikre hygiejniske eller arbejdsmiljømæssigt acceptable forhold kan By- og Miljøområdet bestemme, at affaldsbeholdere, ved ejendommens foranstaltning, kan placeres på fortovet foran ejendommen. Beholdere må i sådanne tilfælde tidligst placeres foran ejendommen en time før sædvanligt tømningstidspunkt. Beholdere skal være fjernet igen senest en halv time efter tømning. Krav til fysiske forhold på adgangsvejen og standplads Adgangsvejen skal være så bred og høj, at der sikres fri passage. Der kræves således en fri gangbredde gennem bygning på mindst 1,0 meter, og at døråbninger eller lignende skal være mindst 0,9 meter brede. Døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i åben stilling. Såfremt der anvendes beholdere på hjul, skal anslagslister, tærskler og trin forsynes med faste skråkiler/ramper eller lignende, som kan lette passagen. Såfremt der er stigninger på transportvejen, skal der foretages foranstaltninger, som tager højde herfor. Endelig skal adgangsvejen være udført med kørefast, jævn belægning, som f.eks. fliser eller asfalt. Adgangsvej og standplads skal være belyst på en sådan måde, at afhentningen af restaffald, kan foretages forsvarligt og uden risiko for arbejdsulykker. Adgangsveje og standplads skal være ryddet for sne og gruses på samme måde, som det er påbudt for fortove. Hvor flere beholdere opstilles i affaldsrum, skal der så vidt muligt sikres plads, så hver enkelt beholder er frit tilgængelig og kan afhentes og sættes tilbage efter tømning, uafhængigt af øvrige beholdere. Der skal være mulighed for, at kommunen kan anbringe opslag indeholdende information/instruktion om affaldsordninger ved standplads, skaktindkast eller andre egnede steder på ejendommen. Der skal være fri adgang til beholderne på de tider, der er fastsat for afhentningen af affaldet. Grundejeren kan dog deltage i en fælles nøgleordning jf. nedenstående. Deltagelse i fælles nøgleordning Ved fælles nøgleordning forstås etablering af et af nedenstående låsesystemer på døre/ porte, der anvendes som adgangsvej til afhentning af husholdningsaffald og udførelse af ydelser forbundet hermed. Parallelsystem. Der monteres en ekstra låsecylinder, som påvirker den eksisterende lås. Kun affaldstransportørens hovednøgle passer til denne lås. Grundejeren bruger den eksisterende nøgle i den eksisterende lås. Ny cylinder. Der monteres en ny cylinder i den eksisterende lås. Grundejeren anskaffer sig nye systemnøgler til dette system. Affaldstransportørens hovednøgle passer i den nye cylinder. Ellås. Der monteres en lås der, når den aktiveres med en nøgle påvirker det elektriske system, således at port/dør lukker op. Grundejeren benytter sin eksisterende kode/magnetkort. Kun affaldstransportørens hovednøgle passer til låsen. Låseboks. Der monteres en nøgleboks, som kun affaldstransportørens nøgle passer til. I nøgleboksen opbevares eksisterende nøgle til port/dør, som affaldstransportøren benytter for at åbne porten/døren. Grundejeren benytter sin eksisterende nøgle. Hængelås. Der monteres en hængelås som affaldstransportørens hovednøgle passer til. Grundejeren har en systemnøgle til hængelåsen. Alle udgifter i forbindelse med etablering, vedligeholdelse og eventuel afmontering af det godkendte låsesystem afholdes af grundejeren. Indgår grundejeren ikke i den fælles nøgleordning, er det dennes pligt at sikre fri adgang til afhentning af husholdningsaffald på den planlagte tømningsdag. Kommunen administrerer den fælles nøgleordning. Kommunen skal sikre, at alle grundejere, som ønsker at tilslutte sig den fælles nøgleordning, bliver kontaktet af systemleverandør. Side 4

5 Kommunen etablerer procedurer til at sikre, at hovednøglerne til brug for den fælles nøgleordning ikke misbruges. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Restaffald må kun henlægges i beholdere beregnet hertil. Beholdere, der benyttes til restaffald, skal holdes tæt tillukkede og må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt. Affaldssække må kun fyldes til markeringsstregen. Affald må ikke placeres i beholderne på en måde, som vanskeliggør tømningen. Der må ikke anbringes affald eller andet foran eller oven på beholderne. Beskadigelse af evt. affaldssæk skal undgås. Anbringes skarpe og/eller stikkende genstande i affaldssæk eller beholder, skal disse være indpakket forsvarligt, således at der ikke opstår risiko for arbejdsulykker for renovationsarbejderne. Vådt affald skal emballeres særskilt i plastposer eller andet egnet materiale inden anbringelse i beholderen. Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Stærkt støvende affald skal være emballeret inden anbringelse i beholderen. Affald fra rengøring af gade-, vej-, pladsareal og lignende i tilknytning til husstanden, kan henlægges i beholderne. Sne og is må ikke anbringes i beholderne. Såfremt affaldstransportøren vurderer, at affaldet ikke er sorteret efter regulativets bestemmelser, skal affaldet indsamles særskilt efter By- og Miljøområdets anvisning. Vægten af de fyldte beholdere må ikke være højere end de af Arbejdstilsynet fastsatte grænser for træk/skubkræfterne. 9.8 Renholdelse af beholdere Renholdelse af beholdere og mobilsug påhviler grundejeren. Grundejere kan rekvirere vask af beholdere mod særskilt betaling. I tilfælde af, at der ikke sker tilstrækkelig renholdelse af beholdere og dette skaber risiko for sundhedsmæssig fare, kan kommunen gennemføre vask af beholderne på grundejers regning. 9.9 Afhentning af dagrenovation Transport af affald omfattet af dette regulativ må kun foretages af de(n) af kommunalbestyrelsen valgte transportør(er). Beholdere tømmes normalt mindst 1 gang pr. uge. By- og Miljøområdet kan dog, under hensyn til de hygiejniske forhold, fastsætte anden tømningshyppighed. Ved fastsættelse af tømningshyppighed tages udgangspunkt i kapacitetskrav, pladsforhold på ejendommen og rationel ruteplanlægning. Transportøren skal ved fastsættelse af tømningstidspunkt tage udgangspunkt i, at tømning ikke må være til unødig gene. Afhentning af affald må kun finde sted efter kl , dog sådan at By- og Miljøområdet kan meddele dispensation til, at affaldet af trafikale årsager kan afhentes fra kl Det påhviler grundejeren, at indrette sig således, at kommunen har mulighed for at tømme mobilsug. Transportøren skal sikre, at der ikke tabes eller efterlades affald på standpladser, tilkørselsveje m.v. og at der foretages oprydning efter spild. Affaldstransportøren skal aflevere restaffaldet til forbrænding hos I/S Amager Ressourcecenter. Affald må kun modtages af anlæg, der har indgået aftale med By- og Miljøområdet. l aftalen kan fastlægges nærmere bestemmelser om håndtering, modtagelse, kontrol, registrering, afvisning og afsætning af affaldet. Aftalen kan omfatte en eller flere affaldsfraktioner Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunen. For beboelsesejendomme, hvor der er vedtaget sanerings- eller byfornyelsesbeslutning, kan restaffaldsordningen afmeldes, når ejendommen ikke længere bebos. Enfamilieboliger (villaer/rækkehuse), der i forbindelse med ejerskifte er ubeboet, kan frameldes restaffaldsordningen. 10 Ordning for papiraffald Side 5

6 10.1 Hvad er papiraffald Ved papir forstås kasserede aviser, blade, tryksager, kuverter og kasseret skrivepapir, indpakningspapir, kasserede telefonbøger, indbundne bøger, m.v Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder desuden for kommunens institutioner m.v., og tilbydes andre virksomheder, der er beliggende i ejendomme med boliger, for så vidt angår affald, der kan håndteres sammen med lignende affald fra husholdninger og uden at forringe kvaliteten eller værdien heraf Beskrivelse af ordningen Ordningen for papir er en indsamlingsordning, der er organiseret som en henteordning og undtagelsesvist som en bringeordning. Papir bringes af husstanden til de til formålet opstillede, særlige beholdere til papir. Beholdere til papir må kun anvendes til papir Beholdere By- og Miljøområdet godkender, opstiller, mærker og vedligeholder beholdere. Det påhviler grundejeren, at anvende godkendte beholdere. Kommunen kan beslutte, at en borger og grundejer kan have fælles beholdere med andre borgere og grundejere. Borgere og grundejere med fælles beholdere er solidarisk ansvarlige for at sikre benyttelse af de indsamlingsordninger, der er fastsat i regulativet, herunder korrekt sortering. Borgere og grundejere, der bor i etagebyggeri, skal, med mindre kommunen bestemmer andet for den enkelte affaldsordning, benytte fælles beholdere. Beholdere, som beskadiges af anden årsag end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, eller bortkommer, erstattes af grundejeren Kapacitet for beholdere By- og Miljøområdet fastsætter ud fra en vurdering af adgangsforhold, pladsforhold og affaldsmængde m.v. beholdertype og -kapacitet i hver enkelt ejendom. By- og Miljøområdet stiller tilstrækkeligt og egnede beholdere til rådighed. Det påhviler grundejeren at sikre mulighed for anbringelse af tilstrækkeligt med beholdere til, at kildesorteringsbestemmelserne kan overholdes, samt at overfyldning kan undgås. Ved overfyldning forstås, at der er for meget affald til at låget på beholderen er helt lukket, når transportøren kommer for at hente affaldet. Det påhviler grundejeren at orientere By- og Miljøområdet om forhold, som har betydning for kommunens fastsættelse af kapacitet og beholdertype samt om ændringer i ejerforhold, udstykning, nedrivning etc Anbringelse af beholdere Etageejendomme Ved etageejendomme opstiller By- og Miljøområdet beholdere på gårdsplads eller andet velegnet sted på ejendommens areal. Opstillingsstedet fastlægges i samråd med grundejeren eller dennes repræsentant. Ved fastlæggelse af standplads for beholdere tages udgangspunkt i de bestemmelser for placering, opstilling, adgangsforhold m.m., som er gældende for restaffald. Oplukning og aflåsning kan aftales med By- og Miljøområdet efter samme retningslinjer, som gælder for restaffald. Villaer og rækkehuse I villa- og rækkehuse, afhentes beholderen af transportøren ved standpladsen til beholderen til restaffald eller på adgangsvejen hertil.. I villa- og rækkehusområder, hvor der helt undtagelsesvist, ikke kan opstilles beholdere på adressen, opstiller By- og Miljøområdet beholdere på centrale steder i området. Generelt Det påhviler grundejeren, at: 1. anbringe beholdere således, at adgangsforholdene er bedst mulige for den af kommunalbestyrelsen valgte transportør. 2. sikre fri adgang til beholderne på de tider, der er fastsat for afhentning af affaldet, eventuelt ved deltagelse i fælles nøgleordning jf Side 6

7 3. sikre at adgangsveje og standplads er velbelyst og holdes i god stand, herunder ryddes for sne og gruses på samme måde som påbudt for fortove. 4. sikre mulighed for opsætning af opslag, opslagstavle eller lignende Anvendelse og fyldning af beholdere Affaldet anbringes af husstanden i de til formålet opstillede beholdere på ejendommens standplads. Affaldet må ikke placeres i beholderen på en måde, som vanskeliggør tømningen. Sortering skal foregå således, at der ikke sker sammenblanding eller kvalitetsforringelse af affaldet. Det påhviler grundejeren eller dennes repræsentant, at sikre at affaldet i beholderne er korrekt sorteret ved tømning. Dette gælder også, hvor offentligheden kan have haft adgang til beholderne Renholdelse af beholdere Renholdelse af beholdere påhviler grundejeren Afhentning af papiraffald Etageejendomme Transportøren placerer beholdere på standplads efter tømning. Villaer og rækkehuse Det påhviler transportøren at placere en tom beholder af samme størrelse på det sted, hvorfra den fyldte beholder tages med, dvs. på standplads eller adgangsvejen hertil. Kommunen fastlægger den nødvendige tømningshyppighed under hensyntagen til de vægtgrænser, der gælder for fyldte beholdere til restaffald. Generelt Det påhviler grundejeren, at anvende den af kommunalbestyrelsen valgte transportør til afhentning og transport. Den valgte transportør tømmer beholderne efter en af By- og Miljøområdet fastlagt rutine, som sikrer, at beholderne ikke overfyldes. Transportøren skal undgå unødig støj ved indsamlingen. Transportøren skal sikre, at risikoen for spild minimeres. Såfremt der alligevel sker spild, skal transportøren straks sørge for oprydning. Borgere og grundejere må ikke foretage egen behandling af affald, herunder afbrænding Øvrige ordninger Papir kan også afleveres på genbrugspladser i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner. Afleveringen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende modtageregler for genbrugspladsen. 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Ved pap forstås rent og tørt bølgepap, papæsker, papkasser samt forskellige former for karton Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder desuden for kommunens institutioner m.v., og tilbydes andre virksomheder, der er beliggende i ejendomme med boliger, for så vidt angår affald, der kan håndteres sammen med lignende affald fra husholdninger og uden at forringe kvaliteten eller værdien heraf Beskrivelse af ordningen Ordningen for pap er en indsamlingsordning, der er organiseret som en henteordning. Husstande i villa- og rækkehusområder får afhentet pap gennem storskraldsordningen. Husstande i etageejendomme skal anbringe pap i de særlige beholdere til pap Beholdere Vedrørende bestemmelser om beholdere henvises til Side 7

8 11.5 Kapacitet for beholdere Vedrørende bestemmelser om kapacitet for beholdere henvises til Anbringelse af beholdere Vedrørende bestemmelser om anbringelse af beholdere henvises til Bestemmelser for anbringelse af beholdere er ikke gældende vedr. pap, hvor pap indsamles som storskrald, dvs. i villaer og rækkehuse Anvendelse og fyldning af beholdere Pap skal sorteres fra det øvrige affald og må ikke anbringes i beholderen til restaffald. I øvrigt gælder bestemmelser om anvendelse og fyldning af beholdere jf Renholdelse af beholdere Renholdelse af beholdere påhviler grundejeren Afhentning af papaffald I villa og rækkehusområder fremsættes pap sammen med, men adskilt fra evt. andet affald på den aftalte indsamlingsdag. For etageejendomme gælder de samme bestemmelser som for afhentning af papir. Bestemmelserne fremgår af Øvrige ordninger Pap, der ikke kan anbringes i de til formålet opstillede beholdere, eller indsamles som storskrald for så vidt angår villaer og rækkehuse, skal afleveres på en genbrugsplads i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner. Afleveringen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende modtageregler for genbrugspladsen. 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Ved glas forstås glasflasker og husholdningsglas, samt skår heraf. Glas skal være tømt og evt. skyllet. Kapsler, propper, låg, etiketter m.v. behøver ikke frasorteres Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder desuden for kommunens institutioner m.v., samt tilbydes andre virksomheder, der er beliggende i ejendomme med boliger, for så vidt angår affald, der kan håndteres sammen med lignende affald fra husholdninger og uden at forringe kvaliteten eller værdien heraf Beskrivelse af ordningen Ordningen for glas er en indsamlingsordning, der er organiseret som en hente- og bringeordning. Glas bringes af husstanden til de til formålet opstillede containere til glas i nærområdet. På etageboligejendomme kan grundejere, der kan anvise plads til en beholder til glas og stille den frem til tømning, få opstillet en beholder. Som udgangspunkt skal der være minimum 20 husstande i ejendommen før de kan få tilbud om en beholder til glas. Øvrige husstande henvises til de offentligt opstillede containere Beholdere Vedrørende bestemmelser om beholdere henvises til Kapacitet for beholdere Vedrørende bestemmelser om kapacitet for beholdere henvises til Anbringelse af beholdere Hvor beholdere til glas opstilles på privat areal, sker dette i samråd med grundejeren eller dennes repræsentant. Ved opstilling på offentligt tilgængelige arealer, herunder på private fællesveje, skal placeringen være godkendt efter indhentet tilladelse fra By- og Miljøområdets Vej- og Parkafdeling Anvendelse og fyldning af beholdere Containere og beholdere til glas må kun anvendes til glas. Plastikposer og anden transportemballage må ikke Side 8

9 efterlades ved containerne og beholderne til glas. Flasker, glas og lignende skal henlægges forsigtigt i containerne og beholderne til glas for at opnå størst mulig genanvendelse af ubeskadigede flasker. I øvrigt gælder bestemmelser om anvendelse og fyldning af beholdere jf Renholdelse af beholdere Frederiksberg Kommune varetager renholdelse af de offentligt opstillede containere til glas. Renholdelse af beholdere opstillet på ejendommen påhviler grundejeren Afhentning af glasemballageaffald Transportøren tømmer de offentligt opstillede containere til glas efter en fastlagt rutine, som sikrer, at containerne ikke overfyldes. Tømningen af de beholdere, der er opstillet på etageboligejendomme, gennemføres efter bestilling til kommunen foretaget af ejendommens affaldsansvarlige. Senest kl på den aftalte tømmedag anbringer ejendommens affaldsansvarlige beholderen på fortovet foran indgangen til ejendommen eller et andet aftalt sted. Snarest og senest dagen efter tømningen anbringer den affaldsansvarlige atter beholderen på dens normale standplads på ejendommen. Det påhviler grundejeren, at anvende den af kommunalbestyrelsen valgte transportør til afhentning og transport Øvrige ordninger Glas, der ikke kan anbringes i de til formålet opstillede beholdere, skal afleveres på en genbrugsplads i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner. 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ved metal forstås alle former for genanvendelig metal, der naturligt forekommer i en husholdning, herunder kasserede dåser, tromler, spande, andre metalbeholdere af bl.a. aluminium, hvidblik eller stål, og affald, som overvejende består af metal. Metal må ikke indeholde rester af levnedsmidler eller andet, der kan medføre uhygiejniske forhold. Metal, der indeholder rester, der kan medføre uhygiejniske forhold, er ikke omfattet af bestemmelserne og skal afleveres som restaffald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder desuden for kommunens institutioner m.v., og tilbydes andre virksomheder, der er beliggende i ejendomme med boliger, for så vidt angår affald, der kan håndteres sammen med lignende affald fra husholdninger og uden at forringe kvaliteten eller værdien heraf Beskrivelse af ordningen Ordningen for metal er en indsamlingsordning. Ordningen for husstande i villaer og rækkehuse er organiseret som en frivillig henteordning, hvor husstande i villaer og rækkehuse uden særskilt betaling kan tilmelde sig ordningen. Husstande i villaer og rækkehuse, der ønsker at deltage i henteordningen og få opstillet beholdere til metal skal kontakte kommunen. Ordningen for husstande i villaer og rækkehuse, der ikke er tilmeldt den frivillige henteordning, er organiseret som en bringeordning, hvor metal skal bringes til en genbrugsplads i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner. I etageejendomme bringes metal til de til formålet opstillede, særlige beholdere til metal. Beholdere til metal må kun anvendes til metal Beholdere Vedrørende bestemmelser om beholdere henvises til Kapacitet for beholdere Vedrørende bestemmelser om kapacitet for beholdere henvises til Side 9

10 13.6 Anbringelse af beholdere Vedrørende bestemmelser om anbringelse af beholdere henvises til Anvendelse og fyldning af beholdere Vedrørende bestemmelser om anvendelse og fyldning af beholdere henvises til Renholdelse af beholdere Renholdelse af beholdere påhviler grundejeren Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald Der gælder de samme bestemmelser for afhentning af metal, som for afhentning af papir. Bestemmelserne fremgår af Øvrige ordninger Husstande i villaer og rækkehuse, der ikke er tilmeldt den frivillige ordning skal bringe metal til en genbrugsplads i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner. Metal, der ikke kan anbringes i de til formålet opstillede beholdere, skal indsamles som storskrald i overensstemmelse med gældende regler eller afleveres på genbrugspladser i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner. 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ved hård plast forstås alle former for genanvendelig hård plast, der naturligt forekommer i en husholdning. Ved hård plast, forstås alle former for kasserede dunke, flasker, bægre, låg og alle former for kasserede emner, som udelukkende består af genanvendelig hård plast. For dette affald gælder, at det ikke må være mere end 1 meter på længste led. Plast må ikke indeholde rester af levnedsmidler eller andet, der kan medføre uhygiejniske forhold. Hård plast, der indeholder rester, der kan medføre uhygiejniske forhold, er ikke omfattet af bestemmelserne og skal anbringes i de opstillede beholdere til restaffald. Hård plast, der har indeholdt stoffer eller materialer, der ved bortskaffelse vil være farligt affald, skal håndteres som farligt affald. Genanvendelige kasserede folier, plastposer, cellofan og lignende er blødt emballageaffald og skal afleveres på genbrugspladser i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner. PVC er ikke omfattet af ordningen for genanvendeligt plastemballageaffald / hård plast Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder desuden for kommunens institutioner m.v., og tilbydes andre virksomheder, der er beliggende i ejendomme med bolig, for så vidt angår affald, der kan håndteres sammen med lignende affald fra husholdninger og uden at forringe kvaliteten eller værdien heraf Beskrivelse af ordningen Ordningen for hårdt plast er en indsamlingsordning. Ordningen for husstande i villaer og rækkehuse er en frivillig henteordning, hvor husstandene kan tilmelde sig uden særskilt betaling. Husstanden i villa og rækkehuse, der ønsker at deltage i henteordningen og få opstillet beholdere til hård plast skal kontakte kommunen. Ordningen for husstande i villaer og rækkehuse, der ikke er tilmeldt den frivillige henteordning, er organiseret som en bringeordning, hvor hård plast skal bringes til en genbrugsplads i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner. I etageejendomme bringes hård plast til de til formålet opstillede, særlige beholdere til hård plast. Beholdere til hård plast må kun anvendes til hård plast Beholdere Vedrørende bestemmelser om beholdere henvises til Side 10

11 14.5 Kapacitet for beholdere Vedrørende bestemmelser om kapacitet for beholdere henvises til Anbringelse af beholdere Vedrørende bestemmelser om anbringelse af beholdere henvises til Anvendelse og fyldning af beholdere Vedrørende bestemmelser om anvendelse og fyldning af beholdere henvises til Renholdelse af beholdere Renholdelse af beholdere påhviler grundejeren Afhentning af genanvendeligt plastemballageaffald Der gælder de samme bestemmelser for afhentning af hård plast, som for afhentning af papir. Bestemmelserne fremgår af Øvrige ordninger Husstande i villa og rækkehuse, der ikke er tilmeldt den frivillige ordning skal bringe hård plast til en genbrugsplads i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner. Hård plast der ikke anbringes i de til formålet opstillede beholdere, skal afleveres på en genbrugsplads i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner. Genanvendeligt blødt plastemballageaffald bringes af husstanden til en genbrugsplads i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner. 15 Ordning for genbrugspladserne Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Genbrugspladserne er forbeholdt borgere og grundejere i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner. Desuden er genbrugspladserne åbne for alle virksomheder, der betaler for det, jf. regulativ for erhvervsaffald samt gebyrbladet på kommunens hjemmeside Adgang til genbrugspladserne Ved benyttelse af genbrugspladserne skal borgere og grundejere efter anmodning dokumentere, at være bosiddende i Frederiksberg Kommune, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis eller lignende. Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt kg) med tilhørende trailer har adgang til genbrugspladserne Sortering på genbrugspladserne På genbrugspladserne kan borgeren, grundejeren eller virksomheden aflevere sorteret affald i henhold til I/S Amager Ressourcecenters ordensregler for genbrugspladser. Restaffald eller andet letfordærveligt affald kan ikke afleveres. Der kan på den enkelte genbrugsplads være yderligere begrænsninger med hensyn til modtagelse af affald. Sortering skal foregå således, at der ikke sker sammenblanding eller kvalitetsforringelse af affaldet. Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Elektronikaffald fra husholdninger, som ikke er omfattet af producenternes ansvar, jf. elektronikaffaldsbekendtgørelsen, skal afleveres på en genbrugsplads anvist af kommunen. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne. Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald Ved PVC-affald (PolyVinylClorid) forstås bl.a. følgende produkter af hårdt eller blødt plastmateriale: A. PVC til genanvendelse Produkter af PVC som Rør Tagrender og nedløbsrør Side 11

12 Døre og vinduer med rammer, ovenlys vinduer samt hårde fejelister og paneler Tagplader, herunder trapezplader Elektrikerrør og kabelbakker Staldinventar B. PVC til deponering Produkter af PVC som Vinylgulve og vinylvægbeklædninger Bløde paneler og fodlister Persienner Havebassiner og havebassinfolier Badebolde, badedyr, svømmevinger og lignende Haveslanger, trykluftslanger og lignende Græsplænekanter og plastbelagte trådhegn Skriveunderlag, dækservietter og kontorstoleunderlag Tagfolier Ventilationsslanger Kunstlæder fra møbler og lampeskærme Presenninger Voksduge, gardiner og bruseforhæng Regntøj og gummistøvler Telte og teltbunde Måtter og måttebagsider Kufferter, rygsække og tasker Vugge- og sengeunderlag, vandsenge og puslepuder Kabler og ledninger, hvor metalindholdet ikke genvindes Altankasser og blomsterkasser Kælke Toiletsæder, toiletcisterner, tætningslister Grammofonplader PVC-produkter indeholdende cadmium og byggeprodukter af PVC, som indeholder bly Frasorterede ikke genanvendelsesegnede produkter fra A) 16.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder desuden for kommunens institutioner m.v., for så vidt angår affald, der kan håndteres sammen med lignende affald fra husholdninger og uden at forringe kvaliteten eller værdien heraf Beskrivelse af ordningen Ordningen for PVC-affald er en indsamlingsordning, der er organiseret som en henteordning. PVC-affald skal sorteres fra det øvrige affald og må ikke anbringes i beholderen til restaffald. PVC-affald skal sorteres i PVC-affald til genanvendelse og PVC-affald til deponering, jf Sortering skal foregå således, at der ikke sker sammenblanding eller kvalitetsforringelse af affaldet. PVC-affald afleveres i forbindelse med storskraldsindsamlingen, hvorfor der vedrørende nærmere beskrivelse af ordningen henvises til PVC-affald skal holdes adskilt fra det øvrige storskrald Øvrige ordninger PVC-affald, der ikke indsamles som storskrald, skal afleveres på genbrugspladser i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner i overensstemmelse med genbrugspladsernes til enhver tid gældende ordensreglement. 17 Ordning for imprægneret træ 17.1 Hvad er imprægneret træ Ved imprægneret træ forstås træ imprægneret ved tryk- eller vakuumimprægnering samt træ der helt eller delvist er behandlet med træbeskyttelsesmidler, der indeholder biologisk aktive stoffer til beskyttelse af træværk mod træødelæggende svampe og/eller skadedyr Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder desuden for kommunens institutioner m.v., for så vidt angår affald, der kan håndteres sammen med lignende affald fra husholdninger og uden at forringe kvaliteten eller værdien heraf. Side 12

13 17.3 Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Sortering skal foregå således, at der ikke sker sammenblanding eller kvalitetsforringelse af affaldet. Ordningen for imprægneret træ er en indsamlingsordning, der er organiseret som en henteordning. Imprægneret træ afleveres i forbindelse med storskraldsindsamlingen, hvorfor der vedrørende nærmere beskrivelse af ordningen henvises til Imprægneret træ skal holdes adskilt fra det øvrige storskrald Øvrige ordninger Imprægneret træ, der ikke indsamles som storskrald, skal afleveres på genbrugspladser i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner i overensstemmelse med genbrugspladsernes til enhver tid gældende ordensreglement. 18 Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder). Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Desuden indsamles alle slags lyskilder som farligt affald. Bestemmelserne omfatter ikke sprængstoffer, ammunition, og radioaktive stoffer. Sprængstof og ammunition skal i stedet anmeldes til politiet. Radioaktive stoffer skal anmeldes til Sundhedsstyrelsen. Der forefindes en liste over de mest almindelige stoffer og produkter, der skal indsamles som farligt affald efter nærværende bestemmelser på kommunens hjemmeside Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder desuden for kommunens institutioner m.v., og tilbydes andre virksomheder, der er beliggende i ejendomme med boliger, for så vidt angår affald, der kan håndteres sammen med lignende affald fra husholdninger og uden at forringe kvaliteten eller værdien heraf Beskrivelse af ordningen Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken. Olie- og kemikalieaffald skal afleveres i den originale emballage eller, i undtagelsestilfælde, i tilsvarende tæt emballage. Emballagen skal være mærket, således at indholdet nemt kan identificeres. Såfremt affaldet er uforsvarligt emballeret, kan modtagepersonalet nægte at tage imod dette. Ordningen for farligt affald er en indsamlingsordning organiseret som hente- eller bringeordninger: Skab til farligt affald I etageejendomme med minimum 10 husstande og vicevært, eller med en af grundejer udpeget person, som er ansvarlig for indsamlingen, kan ejendommen tilmelde sig ordningen. Rækkehusbebyggelser og kolonihaver, der har fælles opsamling af restaffald, kan tilsluttes ordningen og få tildelt et skab til farligt affald, hvis bebyggelsen har en fælles affaldsplads, hvor bebyggelsens affald opsamles. Viceværten eller den af grundejer udpegede person forestår indsamlingen af farligt affald fra ejendommen eller bebyggelsen og har ansvar for, at affaldet opbevares forsvarligt i et af kommunen udleveret, aflåst opbevaringsskab eller andet aflåst rum. Affaldet må ikke stå frit tilgængeligt. Affaldet skal desuden stå i kasser, som udleveres af kommunen. Hvis en ejendom ønsker at tilslutte sig ordningen, skal der rettes henvendelse til kommunen. Tilkaldeordning Husstande kan 2 gange årligt bestille afhentning af farligt affald fra egen adresse hos kommunen. Der kan maksimalt afleveres 25 liter farligt affald pr. gang. Husstande i ejendomme, der har et skab til farligt affald, kan ikke benytte tilkaldeordning til indsamling af farligt affald. Side 13

14 Apotekerordning Alle apoteker modtager medicinrester, kviksølvtermometre, kanyler og tilsvarende affald fra private husholdninger. Farvehandlerordning Farvehandlerne i kommunen modtager malingrester, opløsningsmidler og tilsvarende typer af farligt affald fra private husholdninger Beholdere Vedrørende bestemmelser om beholdere henvises til Kapacitet for beholdere Vedrørende bestemmelser om kapacitet for beholdere henvises til Anbringelse af beholdere Placering af skabe til farligt affald skal godkendes af By- og Miljøområdet, før ejendommene kan få opstillet et skab. I øvrigt vedrørende bestemmelser om anbringelse af beholdere henvises til Anvendelse og fyldning af beholdere For ejendomme og bebyggelser, der får tildelt et skab til farligt affald, skal viceværten eller en af grundejer udpeget person, som er ansvarlig for indsamlingen, gennemgå en grundig vejledning af By- og Miljøområdet i håndtering af farligt affald. I øvrigt gælder bestemmelser om anvendelse og fyldning af beholdere jf Renholdelse af beholdere Renholdelse af beholdere påhviler grundejeren Afhentning af farligt affald Skab til farligt affald Når den indsamlede mængde farligt affald maksimalt er 25 liter, kontakter viceværten eller den af grundejer udpegede person kommunen, der sørger for afhentning og transport af affaldet. Tilkaldeordningen I forbindelse med tilkaldeordningen, foretager husstanden bestilling inden for de til rådighed værende tider, bestående af intervaller på 2 timer, hvor afhentningen skal foregå. Afhentning sker på hverdage i tidsrummet kl Den af kommunalbestyrelsen valgte transportør afhenter husstandens farlige affald inden for det aftalte tidsrum. Husstanden bringer selv det farlige affald til gadedør, hvor det personligt afleveres til transportøren. Farligt affald må ikke henstilles uden opsyn ved gadedør, i ejendommens opgang m.v. Generelt Transport af affald omfattet af dette regulativ må kun foretages af de(n) af kommunalbestyrelsen valgte transportør(er). Transportøren afhenter farligt affald efter en rute, der fastlægges af transportøren på baggrund af indkomne tømningsbestillinger. Transportøren skal sikre, at risiko for spild minimeres. Såfremt der sker uheld eller ulykke, der kan indebære fare for personer eller miljø, skal Alarmcentralen, tlf. nr. 112, straks underrettes. Transportøren afhenter kun farligt affald, hvor det fremgår af emballagen, hvad der er indeholdt deri, eller fremgår ved mærkning af emballagen, at indholdet er ukendt. Farligt affald må under ingen omstændigheder sammenblandes. Transporten af farligt gods skal til enhver tid foregå i henhold til gældende lov jf. de til enhver tid gældende regler om national vejtransport af farligt gods Øvrige ordninger På genbrugspladser i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner kan alle typer farligt affald, undtagen stærkt støvende asbest, medicin affald m.v. afleveres, dog med forbehold for de aktuelle modtageforhold på de enkelte genbrugspladser. Afleveringen skal ske i overensstemmelse med det til enhver tid gældende ordensreglement for genbrugspladserne. Batterier kan afleveres i de af kommunen opsatte bokse ved containere til glas i det offentlige rum, i bokse ved standpladser på ejendomme, i klare plastposer placeret oven på beholdere til papir i villaer, i skabe til farligt affald, samt i batteribokse der er opstillet i en række butikker. Side 14

15 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. WEEE/elektronikaffald omfatter for eksempel: store husholdningsapparater og salgsautomater små husholdningsapparater, elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære, industrielle værktøjer i stor skala), legetøj og fritids- og sportsudstyr, medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter) samt overvågnings- og reguleringsinstrumenter it- og teleudstyr forbrugerudstyr belysningsudstyr fotovoltaiske paneler (solcellepaneler og tilbehør) Undtaget fra bekendtgørelsen er elektronisk udstyr, som indeholder lukkede, radioaktive kilder samt røgdetektorer med radioaktive stoffer. WEEE betegner elektronikaffald, der er omfattet af producentansvaret, mens elektronikaffald betegner alt elektrisk og elektronisk udstyr generelt. Praktisk taget alt elektronikaffald, der almindeligvis forekommer i husholdninger er WEEE. Lyskilder, dvs. elsparepærer, LED pærer, lysstofrør m.v. er WEEE, men indsamles på Frederiksberg i ordningen for farligt affald. Lamper afleveres generelt som elektronikaffald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder desuden for kommunens institutioner m.v., og tilbydes andre virksomheder, der er beliggende i ejendomme med boliger, for så vidt angår affald, der kan håndteres sammen med lignende affald fra husholdninger og uden at forringe kvaliteten eller værdien heraf Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. Ordningen for WEEE-affald er en indsamlingsordning, der er organiseret som en henteordning. Sortering skal foregå således, at der ikke sker sammenblanding eller kvalitetsforringelse af affaldet. Elektronikaffald afleveres i forbindelse med storskraldsindsamlingen, hvorfor der vedrørende nærmere beskrivelse ordningen m.v. henvises til Elektronikaffald skal holdes adskilt fra det øvrige storskrald Beholdere Indsamlingen af elektronikaffald sker efter de samme bestemmelser, som gælder for indsamling af storskrald, jf Kapacitet for beholdere Indsamlingen af elektronikaffald sker efter de samme bestemmelser, som gælder for indsamling af storskrald, jf Anbringelse af beholdere Indsamlingen af elektronikaffald sker efter de samme bestemmelser, som gælder for indsamling af storskrald, jf Anvendelse og fyldning af beholdere Indsamlingen af elektronikaffald sker efter de samme bestemmelser, som gælder for indsamling af storskrald, jf Renholdelse af beholdere Indsamlingen af elektronikaffald sker efter de samme bestemmelser, som gælder for indsamling af storskrald, jf Afhentning af WEEE Indsamlingen af elektronikaffald sker efter de samme bestemmelser, som gælder for indsamling af storskrald, jf Øvrige ordninger Elektronikaffald fra husholdninger, som ikke er omfattet af producenternes ansvar, jf. elektronikaffaldsbekendtgørelsen 3, nr. 2, litra b, skal afleveres på en genbrugsplads anvist af kommunen. Side 15

16 På genbrugspladser i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner kan afleveres elektronikaffald. Affaldet skal håndteres og sorteres i overensstemmelse med genbrugspladsernes ordensreglement. For større mængder WEEE skal der indgås aftale direkte med Dansk Producent Ansvarssystem (DPA-system), jf. elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder desuden for kommunens institutioner m.v., og tilbydes andre virksomheder, der er beliggende i ejendomme med boliger, for så vidt angår affald, der kan håndteres sammen med lignende affald fra husholdninger og uden at forringe kvaliteten eller værdien heraf Beskrivelse af ordningen Ordningen for bærbare batterier og akkumulatorer er en indsamlingsordning, der er organiseret som en hente- og bringeordning. Batterier kan afleveres i de af kommunen opsatte bokse ved containere til glas, i bokse ved standpladser på etageejendomme, i skabe til farligt affald der er opstillet på mange større ejendomme, i klare plastposer placeret oven på beholderen til papir ved villaer og rækkehuse samt i batteribokse der er opstillet i en række butikker Beholdere Vedrørende bestemmelser om beholdere henvises til Kapacitet for beholdere Vedrørende bestemmelser om kapacitet for beholdere henvises til Anbringelse af beholdere Vedrørende bestemmelser om anbringelse af beholdere henvises til Anvendelse og fyldning af beholdere Vedrørende bestemmelser om anvendelse og fyldning af beholdere henvises til Renholdelse af beholdere Kommunen renholder beholdermateriellet, medmindre andet er bestemt Afhentning af bærbare batterier og akkumulatorer Der gælder de samme bestemmelser for afhentning af batterier og akkumulatorer, som for afhentning af papir. Bestemmelserne fremgår af Øvrige ordninger På genbrugspladser i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner kan afleveres bærbare batterier og akkumulatorer. 21 Ordning for uforurenet bygge- og anlægsaffald 21.1 Hvad er uforurenet bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder) Hvem gælder ordningen for Ordningen omfatter alle borgere og grundejere Beskrivelse af ordningen Vedrørende bestemmelserne for uforurenet bygge- og anlægsaffald fra husholdningerne henvises til 22, herunder særligt Uforurenet bygge- og anlægsaffald der ikke kan indsamles som storskrald, afleveres på en genbrugsplads. I tilfælde Side 16

17 hvor det ikke er muligt at aflevere uforurenet bygge- og anlægsaffald på en genbrugsplads, anviser kommunen affaldet til korrekt modtageanlæg. Sortering skal foregå således, at der ikke sker sammenblanding eller kvalitetsforringelse af affaldet. 22 Ordning for storskrald 22.1 Hvad er storskrald I ordningen for storskrald indsamles: 1. Stort brændbart: kasserede indbogenstande såsom møbler, større grene og stammer, og andet, der ikke indeholder let fordærveligt affald og er for stort til at kunne passe ned i ejendommens beholdere til restaffald, samt ikke større end at det kan håndteres af to mand. 2. Stort jern og metal: alle former for genanvendelige kasserede indbogenstande af jern og metal der naturligt kommer fra en husholdning, der ikke kan anbringes i de opstillede beholdere til metal, for eksempel cykler, metalmøbler, barnevognsstel m.v. 3. Elektronikaffald, jf. definition i PVC-affald, jf. definition i PVC-affald skal sorteres og behandles efter regler fastsat i Imprægneret træ, jf. definition i Imprægneret træ skal sorteres og behandles efter regler fastsat i Pap (kun for villaer), jf. definition i Pap skal sorteres og behandles efter regler fastsat i Fraktionerne må maksimalt være 3 meter i længden (gulvtæpper 2 meter), 1,5 meter brede og må ikke stables højere end 1,2 meter. Affald fra bygge- og anlægsarbejder, herunder renovering og nedrivning, der udføres af den enkelte husstand uden bistand fra håndværksvirksomhed, er storskrald for så vidt angår affald, der kan kategoriseres under én af fraktionerne, der er listet ovenfor. Byggeaffaldet skal altså kunne karakteriseres som stort brændbart, stort jern og metal, elektronikaffald, PVC eller imprægneret træ for at det medtages som storskrald. Følgende typer affald er ikke storskrald: brokker (af mursten, tagsten, beton eller lignende) jord, sten eller grus sanitetsudstyr tagplader trailere, motorcykler, knallerter, biler, campingvogne, lystbåde m.v. samt dele heraf Disse affaldsfraktioner skal håndteres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for erhvervsaffald eller andre regler, fastsat for disse fraktioner. Uanset størrelse eller mængde betragtes følgende typer affald ikke som storskrald: Forrådneligt og/eller ildelugtende affald Farligt affald jf. 18 Papir-, pap- (for etageejendomme), glas- plast- metal- og haveaffald, for hvilket affald der er etableret særskilte indsamlingsordninger Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder desuden for kommunens institutioner m.v., og tilbydes andre virksomheder, der er beliggende i ejendomme med boliger, for så vidt angår affald, der kan håndteres sammen med lignende affald fra husholdninger og uden at forringe kvaliteten eller værdien heraf Beskrivelse af ordningen Ordningen for storskrald er en indsamlingsordning, der er organiseret som en henteordning. Etageejendomme Indsamling af storskrald fra etageejendomme sker ved bestilling til kommunen. Hver enkelt ejendom kan bestille afhentning af storskrald maksimalt 12 gange årligt. Dog kan ejendomme med over 50 husstande bestille afhentning oftere efter en konkret vurdering af behovet foretaget af By- og Miljøområdet. Storskraldet, jf skal sorteres i de enkelte fraktioner og anbringes løst, i bundter eller i klare plastsække. Villaer og rækkehuse I villa- og rækkehusområder er der 4 gange årligt, på dage fastsat og bekendtgjort af kommunen, ordinær indsamling af storskrald. Storskraldet, jf skal sorteres i de enkelte fraktioner og anbringes løst, i bundter eller i klare plastsække. Generelt Side 17

18 Mod særskilt betaling kan ejeren af ejendommen eller dennes repræsentant samt borgere og grundejere i villaer og rækkehuse når som helst bestille containere til stort brændbart eller stort jern og metal. Eventuelle containere på ejendommen kan anvendes forudsat afhentning kan ske tilsvarende kommunens egne containere og forudsat By- og Miljøområdets forudgående godkendelse. Grundejeren kan under normale omstændigheder forlange, at afhentningen finder sted senest 3 uger efter bestillingen Beholdere Der anvendes ikke beholdere til indsamling af storskrald, dog sådan at der er mulighed for indsamling i containere jf Vedrørende bestemmelser om beholdere henvises til Kapacitet for beholdere Vedrørende kapacitet for beholdere henvises i øvrigt til Anbringelse af beholdere Ved bestilling af container til stort brændbart og stort jern og metal, er det grundejernes ansvar at sørge for nødvendig afmærkning før containeren leveres. Indhentning af parkeringstilladelse m.v. foretages af By- og Miljøområdet. I øvrigt gælder bestemmelser om anbringelse af beholdere jf Anvendelse og fyldning af beholdere Vedrørende bestemmelser om anvendelse og fyldning af beholdere henvises til Renholdelse af beholdere Renhold af containere til stort brændbart eller stort jern og metal, der stilles til rådighed mod særskilt betaling, påhviler kommunen Afhentning af storskrald Etageejendomme Der afhentes maksimalt 10 m3 storskrald for etageejendomme pr. afhentning. Kommunen kan i særlige tilfælde fastsætte fast afhentning og tømningsfrekvens for enkelte etageejendomme. Ved afhentning af storskrald fra etageejendomme skal storskraldet stilles frem til afhentning et let tilgængeligt sted i terrænniveau enten på standplads eller foran ejendommen. Ved afhentning fra standplads på ejendommens areal skal der være fri adgang til storskraldet på de tider, der er fastsat for afhentningen af affaldet. Såfremt adgangsvejen skal være aflåst på de tidspunkter, hvor indsamlingen sker, kan der træffes aftale om oplukning og aflåsning efter samme retningslinjer, som gælder ved indsamling af restaffald jf Adgangsvejen til det sted, hvor affaldet er anbragt, skal være således indrettet, at affaldet kan afhentes i overensstemmelse med den gældende arbejdsmiljølovgivning. Hvor dette ikke kan lade sig gøre, aftales placeringen med By- og Miljøområdet, herunder hvordan eventuelle trapper, trin, slisker eller lignende skal være indrettet, for at indsamlingen af affaldet kan finde sted. Et eventuelt storskraldsrum skal være af en sådan størrelse og indretning, at der er let adgang til affaldet og affaldet kan sorteres i de enkelte fraktioner, også selvom rummet anvendes til opbevaring af andre affaldstyper. By- og Miljøområdet skal godkende standplads til storskrald. Villaer og rækkehuse Der afhentes maksimalt 5 m3 storskrald fra villaer og rækkehuse pr. afhentning. By- og Miljøområdet informerer grundejeren eller dennes repræsentant i god tid om tømningsdage. Storskrald fra villaer og rækkehuse sættes frem foran hver parcel inden kl , så vidt muligt i skel, på den aftalte indsamlingsdag. Affaldet må tidligst sættes frem aftenen før indsamlingsdagen. Generelt Indsamling af storskrald varetages af den af kommunalbestyrelsen valgte transportør. Adgangsvejen til storskrald skal være kortest mulig, dvs. at hvis der er flere egnede placeringer, bør storskraldet placeres nærmest ved et sted hvor skraldebilen kan parkeres. Er det fremlagte affald ikke omfattet af bestemmelserne under 22 eller er affaldet anbragt forkert, medtages det Side 18

19 ikke. I øvrigt gælder bestemmelserne jf Øvrige ordninger På genbrugspladser drevet af I/S Amager Ressourcecenter kan storskrald afleveres i overensstemmelse med det til enhver tid gældende ordensreglement. 23 Ordning for haveaffald 23.1 Hvad er haveaffald Ved haveaffald forstås planter og plantedele, herunder nedfaldsfrugt og grene mm. fra træbeskæring, som fremkommer ved vedligeholdelse af private haver og anlæg omkring etageejendomme. Større grene, stammer, rødder og stød er ikke omfattet af bestemmelserne, og skal indsamles som storskrald eller afleveres til genbrugsplads. Juletræer kan indsamles som haveaffald eller som restaffald. Se i øvrigt 9.1. Plantedele med særligt sygdomsangreb, f.eks. træ med svamp eller elmesyge skal afleveres som restaffald eller stort brændbart Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder desuden for kommunens institutioner m.v., og tilbydes andre virksomheder, der er beliggende i ejendomme med boliger, for så vidt angår affald, der kan håndteres sammen med lignende affald fra husholdninger og uden at forringe kvaliteten eller værdien heraf Beskrivelse af ordningen Ordningen for haveaffald er en indsamlingsordning, der er organiseret som en henteordning. Ejeren af ejendommen eller dennes repræsentant samt grundejeren eller borgeren i villaer og rækkehuse, kan når som helst bestille afhentning af haveaffald i containere hos kommunen mod særskilt betaling for indsamling. Husstande med have kan uden forudgående tilladelse kompostere eget vegetabilsk husholdningsaffald samt haveaffald på ejendommen. Fælleskompostering fra flere husstande kræver By- og Miljøområdets tilladelse Beholdere Alle villaer og rækkehuse har fået udleveret en beholder til haveaffald. For etageejendomme udleveres beholdere ved henvendelse til kommunen. Deltagelse i ordningen er frivillig. Der udleveres kun beholder til kompostering af eget vegetabilsk husholdningsaffald af kommunen under forudsætning af at ejendommen anvender kompost på egen grund. I øvrigt gælder bestemmelser om beholdere jf Kapacitet for beholdere Vedrørende bestemmelser om kapacitet for beholdere henvises til Ekstra beholdere til haveaffald udleveres af kommunen, hvis særlige forhold på ejendommen berettiger hertil, f.eks. hvis en etageejendom har udlagt fællesarealer i flere adskilte enheder Anbringelse af beholdere Haveaffaldet skal stilles frem til afhentning enten på standplads eller foran ejendommen eller villaen/rækkehuset. Ved afhentning fra standplads på ejendommens areal skal der være fri adgang til beholderne på de tider, der er fastsat for afhentningen af affaldet. Hvis beholderne er stillet frem til tømning foran parcellen, er det grundejers ansvar, at flytte beholderne tilbage på grunden, når de er tømt. I øvrigt gælder bestemmelser om anbringelse af beholdere jf Anvendelse og fyldning af beholdere Husstanden/grundejeren samler haveaffald, der ikke hjemmekomposteres, i bundter eller i særlige papirsække eller Side 19

20 beholdere beregnet til haveaffald. Der må kun anvendes beholdere udleveret af kommunen, mens papirsække anskaffes af grundejeren. Et bundt må højst være 120 cm i længden og 50 cm i diameter. Der må ikke anvendes metal- eller plasttråd til ombinding. Der skal anvendes f.eks. natursnor eller snor af andet komposterbart materiale. Grene, træer og lignende må højst være 120 cm i længden og 10 cm i diameter. Beholdere og papirsække må ikke indeholde andet end haveaffald, og der må ikke forekomme overfyldning. Papirsække må ikke tilbindes. Såfremt der er andet end haveaffald i bundter, papirsække eller beholdere, eller der er anvendt plastsække som emballage, vil affaldet ikke blive taget med. I øvrigt gælder bestemmelser om anvendelse og fyldning af beholdere jf Renholdelse af beholdere Det påhviler grundejeren, at renholde beholderen Afhentning af haveaffald Villa og rækkehuse Haveaffald skal stilles frem på fortovet foran hver parcel, så vidt muligt i skel, på den fastlagte indsamlingsdag inden kl Haveaffald må tidligst sættes frem aftenen før indsamlingsdagen. By- og Miljøområdet informerer husstanden/grundejeren om datoer for de faste afhentninger. Villaer må maksimalt stille 5 m3 haveaffald ud pr. afhentning. Etageejendomme Indsamling af haveaffald fra etageejendomme med fælles haveanlæg sker ved bestilling til kommunen. Haveaffald afhentes kun i perioden 15. marts 15. december. Hver enkelt ejendom kan som udgangspunkt bestille afhentning af haveaffald maksimalt 9 gange årligt. Der afhentes maksimalt 10 m3 haveaffald for etageejendomme pr. afhentning. Kommunen kan i særlige tilfælde fastsætte fast afhentning og tømningsfrekvens for enkelte etageejendomme. Generelt Transportøren informerer By- og Miljøområdet om baggrunden for, at fremsat affald eventuelt ikke er fjernet. I øvrigt gælder bestemmelserne i Øvrige ordninger På genbrugspladser i I/S Amager Ressourcecenters ejerkommuner kan haveaffald afleveres i overensstemmelse med det til enhver tid gældende ordensreglement. Haveaffald kan herudover hjemmekomposteres på egen grund eller fælleskomposteres sammen med flere husstande, idet fælleskompostering forinden skal godkendes med hensyn til de enhver tid gældende miljøbestemmelser. Side 20

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR PVC AFFALD I MORSØ KOMMUNE

REGULATIV FOR PVC AFFALD I MORSØ KOMMUNE REGULATIV FOR PVC AFFALD I MORSØ KOMMUNE MORSØ KOMMUNE JUNI 2001 1. FORMÅL: Dette regulativ skal sikre, at der sker en forøget indsamling og sortering af PVC-affald forøgelse af mængden af PVC-affald,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Køge Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

Frederiksberg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederiksberg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederiksberg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald Forslag til regulativ for husholdningsaffald Indholdsfortegnelse I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 31-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 5 5 Klage m.v. 5 6 Overtrædelse og straf 5 7 Bemyndigelse 6 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune

Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune Ikrafttrådt 1. januar 2012 1 I Generel del...3 1 Formål m.v...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Registrering af udenlandske virksomheder...3 5 Gebyrer...4

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs December 2014 1 af 18 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 4

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013 HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE November 2013 Beboerne har pligt til at være bekendt med og overholde foreningens vedtægter og husorden. Eventuelle uoverensstemmelser bør søges løst mellem de enkelte beboere.

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016 Regulativ for husholdningsaffald April 2016 Indhold I Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret

Obligatorisk tekst. De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret Nuværende regulativ for erhvervsaffald 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, jf. 3, nr. 18, i Århus Kommune med henblik på at forebygge

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-01-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald W eb ud ga ve Gældende fra 4. juni 2014 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune August 2009 Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse side 1. Formål... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Regulativets område... 2 4. Definitioner... 2 5. Borgernes og grundejernes

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq REGULATIV for natrenovation i FORORD Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation indenfor planlagte områder i by- og bygdezoner i. Gyldighedsområde Regulativet

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere