Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD"

Transkript

1 Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9 Ordning for dagrenovation 4 10 Ordning for papiraffald Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladsen(-erne) Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for haveaffald Ordning for hjemmekompostering Ordning for afbrænding af have- og parkaffald Ordning for klinisk risikoaffald Ordning for storskrald 37 Bilag 1: Placering af beholdere 2015.pdf 39 Bilag 2: Krav til vendeplads 41

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Mariagerfjord Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Ved en husstand forstås alle helårs- og fritidsboliger samt beboelse i institutioner. Herved forstås f.eks. Side 1

4 Villa og rækkehuse Lejligheder Kollegier Sommerhuse Kolonihaver Landbrugsejendomme Fire lejligheder i institutioner og tre værelser i beboelsesejendomme betragtes som én lejlighed. Ved grundejer forstås den, der ifølge tingbogen har adkomst til ejendommen eller den ubebyggede grund. I en ejendom med andelsboliger eller ejerlejligheder anses andelsboligforeningen eller ejerforeningen som grundejer efter dette regulativ. 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 6 Overtrædelse og straf Side 2

5 Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Udvalget for Teknik og Miljø til at foretage ændringer af dette regulativ. Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Natur og Miljø til at træffe afgørelser efter dette regulativ. 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for Husholdningsaffald for Mariagerfjord kommune, godkendt Regulativ for Husholdningsaffald for Mariagerfjord kommune, godkendt Regulativ for Husholdningsaffald for Mariagerfjord kommune, godkendt Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den Side 3

6 Natur- og Miljøchef Jørgen Ussing 9 Ordning for dagrenovation 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til dagrenovation. Ved dagrenovation forstås eksempelvis: Vegetabilsk affald (f.eks. skræl og rester fra frugt og grønt, blomster, kaffegrums, filtre mv.) Animalsk affald Tilsmudset papir, pap og plast Sammensatte produkter (eksempelvis mælke- og juiceemballage) Sod og aske (indpakket forsvarligt) Gulvopfej (indpakket forsvarligt) Små mængder porcelæn og keramik (indpakket forsvarligt) Skarpe genstande (indpakket forsvarligt) Dyreekskrementer (indpakket forsvarligt) Bleer (indpakket forsvarligt) Hygiejnebind (indpakket forsvarligt) Andet affald, der ikke er omfattet af de ovenstående affaldstyper, og som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som dagrenovation. Ordningen omfatter ikke: Affald, som ikke er forbrændingsegnet, som f.eks. jord og sten eller som skal neddeles inden forbrændingen som f.eks. madrasser, hynder, haveparasoller og stole. Affald, der afleveres til genanvendelse, f.eks. flasker, papir, pap, glas, plast og metal Affald, der afleveres til deponering, destruktion eller særlig behandling, f.eks. kanyler, batterier, elektronikaffald, farligt affald, pvc, trykimprægneret træ og eksplosive effekter. 9.2 Hvem gælder ordningen for Side 4

7 Ordningen gælder for husstande i Mariagerfjord Kommune, herunder fra eventuel tilknyttet erhvervsvirksomhed. 9.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en henteordning, hvor Mariagerfjord Kommune foretager regelmæssig afhentning af affaldet. Mariagerfjord Kommune kan med henblik på at fremme genanvendelse eller begrænse problemer med affaldshåndtering bestemme, at der skal anvendes en særlig beholdertype og der til disse beholdertyper er knyttet særskilte tømningsintervaller og sorteringskrav. Alle nye beholdere udleveret som følge heraf vil være ejet af Mariagerfjord Kommune. Forsøgsordning: Mariagerfjord Kommune kan med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for dagrenovation, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af dagrenovation. Det kan f.eks. besluttes, at visse dele af affaldet, som led i et forsøg, skal opsamles adskilt fra det øvrige affald. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal brugerne benytte dette, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre grundejeren har en dispensation. Hvis der er flere ejendomme om den samme affaldsløsning, skal der mellem de berørte ejendomme indgås en af kommunen godkendt aftale. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Side 5

8 Ejendommen skal være tilmeldt dagrenovationsordningen med en beholder, som fremgår af gældende takstblad og som svarer til den mængde dagrenovation, der frembringes på ejendommen. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. 9.5 Kapacitet for beholdere Natur og Miljø afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Natur og Miljø efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder eller ændre beholderstørrelsen, således at overfyldning undgås. Det påhviler grundejeren/bygningsejeren at sikre, at der er den nødvendige kapacitet til rådighed, så sækken/containeren ikke overfyldes. Til ekstra dagrenovation kan der købes sækkemærker, mærket "EKSTRA". Pris for mærkaten fremgår af gældende takstblad. 9.6 Anbringelse af beholdere Kravene til forholdene omkring anbringelse af beholdere og adgangsveje gælder både for toog firehjulede beholdere samt for sække. I det følgende omtales de alle som beholdere. Standplads Beholderne skal placeres på et for renovatøren lettilgængeligt sted. Der skal være god plads omkring beholderne, således at de uhindret kan åbnes/lukkes. Det påhviler grundejeren/bygningsejeren altid at holde standpladsen i god og rengjort stand og at sørge for nødvendig snerydning/grusning således at tømning kan ske ubesværet. I sommerhusområder, hvor der fortsat kan anvendes sække, skal der være plads til sækkekærre omkring stativerne. Stativerne skal være afskærmet net/låge mv. Der skal være en frihøjde på mindst 2 meter under udhæng og træer. Beholderne skal stilles på et fast underlag. Grus og græs betragtes ikke som et fast underlag. Side 6

9 Håndtag på affaldsbeholdere skal vende ud af, jf. bilag 1. Adgangsveje med hældninger: Er der trapper eller stigninger på vejen til din affaldsbeholder, gælder der følgende regler. Hvis hældningen er mellem 1:10 og 1:4, skal følgende være opfyldt: Der skal være trin til at gå på og dobbeltramper til at køre på. Trinnene skal være mindst 0,40 m brede, mindst 0,40 m dybe og højst 0,10 m høje. Dobbeltramperne skal passe til det kørende materiel, så det ikke afsporer. Hældningen skal for ca. hver femte meter være udformet med en vandret repos, der er så lang og bred, at der er plads til materiel og person. Trin, dobbeltramper og vandrette reposer kan undlades på hældninger op til 1:7, hvis hældningen sker inden for mindre end 5 m. Bilag 1 angiver eksempler på udformningen af trin, stigninger/hældninger og ramper. Adgang: Adgangsforholdene fra beholderens standplads til renovationsbilens nærmeste tilgængelige holdeplads skal overholde nedenstående krav: Adgangsvejen skal have en bredde på min. 90 cm og en absolut frihøjde på min. 200 cm. Døråbninger skal have en lysning på min. 90 cm i bredden og min. 200 cm i højden. Døre, låger og lign. skal kunne fastholdes i åben stilling. Anslagslister, tærskler og trin skal forsynes med faste skråkiler eller lign., så passage med kørende materiel lettes. Adgangsvejen skal have fast underlag af for eksempel fliser eller asfalt. Grus og græs betragtes som udgangspunkt ikke som et fast underlag. Natur og Miljø afgør om, der er tale om et fast underlag. Låger på vejen til affaldsbeholderen skal kunne stå åbne af sig selv. Kan disse krav ikke opfyldes, skal grundejeren/forbrugeren sætte den fyldte sæk/beholder frem til vejskel. Sækken skal i så fald være omhyggeligt lukket og tilbundet. Skraldemanden stiller den tomme affaldscontainer samme sted. Skraldemanden sætter en ny affaldssæk i stativet. Adgangsvejen skal være ren, vedligeholdt og velbelyst. Adgangsvejen skal være ryddet for sne og må ikke være glat. Hunde skal på afhentningstidspunktet holdes væk fra adgangsvejen, så de ikke kan genere renovatøren. I øvrigt henvises til Arbejdstilsynets vejledning D.2.24 om indretning og brug af dagrenovationssystemer. Adgangsforhold, hvis ejendommen ligger tilbagetrukket fra offentlig vej, jf. bilag 2 Såfremt ejendommen ligger tilbagetrukket fra offentlig vej, skal adgangsvejen kunne bære Side 7

10 tunge lastbiler, og der skal være en absolut fri passage, 3,2 m i bredden og 4,0 m i højden, samt rimelig plads til at vende renovations-køretøjet på. Krav til vendeplads for renovationskøretøj fremgår af bilag 2. Kan disse krav ikke opfyldes, skal grundejeren/forbrugeren sætte den fyldte sæk/beholder frem til nærmeste farbare vej for renovationsbilen. Sækken skal i så fald være omhyggelig lukket og tilbundet. Oprydning i tilfælde af at sækken ødelægges af dyr e.l. påhviler grundejeren. Ekstra sække: Sække med ekstra affald skal påklæbes et sækkemærke med mærkaten "EKSTRA". Ekstra sække skal lukkes omhyggeligt og placeres ved siden af beholderen til dagrenovation. Specialafhenting Hvis betingelserne for at udføre en ordinær afhentning ikke er opfyldt, vil Mariagerfjord Kommune, efter forudgående skriftlig varsel herom, iværksætte en specialafhentning i henhold til de fastsatte gebyrer herfor. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholdere, herunder eventuelt affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sod, aske og slagger fra brændeovne, grill mv. skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald som bleer, hygiejnebind og dyreekskrementer skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på affaldssækken/beholderen. En affaldssæk skal kunne afhentes uden at gå i stykker og må maksimalt veje 20 kg. Side 8

11 9.8 Renholdelse af beholdere Det påhviler grundejer/bygningsejer at renholde materiellet, så det er i forsvarlig hygiejnisk stand. Hvis grundejer/bygningsejer ikke renholder materiellet forsvarligt, kan Mariagerfjord Kommune lade den rengøre for grundejers/bygningsejers regning. 9.9 Afhentning af dagrenovation Tømning finder normalt sted på samme ugedag og med den tømningsfrekvens som er fastsat for ejendommen. Under specielle vejrlig forhold kan tømningsfrekvensen fravige den for ejendommen fastsatte frekvens. Mariagerfjord Kommune kan desuden i kortere perioder indføre alternativt indsamlingsmateriel. Mariagerfjord Kommune afgør, hvad der betragtes som specielle vejrlig forhold. Afhentning vil normalt ske på hverdage i tidsrummet Der kan efter aftale mellem Mariagerfjord Kommune og renovatøren fraviges dette tidsrum. Helårsbeboelse: Boliger med helårsstatus skal være tilmeldt med helårstømning, jf. dog punkt Som hovedregel er der afhentning af dagrenovation hver anden uge hele året. I særlige tilfælde kan der indgås aftale om ugetømning. Natur og Miljø afgør, hvornår der er tale om særlige tilfælde. I forbindelse med helligdage vil der blive foretaget tømning enten umiddelbart før eller efter helligdagene. Dette giver ikke anledning til godtgørelse. Sommerhuse og kolonihaver: Ved ejendomme med sommerhusstatus afhentes der som udgangspunkt dagrenovation én gang om ugen på følgende tidspunkter: I sommerhalvåret fra 1. maj til 30. september (i kolonihaver fra 1. april) Uge 1 eller uge 2 Uge 9 Ugen efter påskeferien Uge 43 eller uge 44 I forbindelse med helligdage vil der blive foretaget tømning enten umiddelbart før eller efter helligdagene. Dette giver ikke anledning til godtgørelse. Renovatøren medtager kun Mariagerfjord Kommunes sække og sække med mærkaten Side 9

12 "EKSTRA" påklæbet. Ejendomme med sommerhusstatus kan tilmeldes ordningen med helårsrenovation. Der vil i disse tilfælde blive leveret en 240 l. beholder, der vil blive tømt hver anden uge. Er der tilknyttet folkeregisteradresse i et sommerhus, skal enheden være tilmeldt helårsrenovation Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Mariagerfjord Kommune kan opkræve et gebyr for ændringer i opsamlingsmateriel og tømningsfrekvens. Ændringer mellem sæk og beholder eller til størrelse på container eller til tømningshyppighed skal ske med mindst 2 ugers varsel. Kun helårsbeboelse kan opnå dispensation for tilmelding af dagrenovation, genbrugsplads/genbrugsbeholder og miljøkasse. For at kunne opnå en dispensation skal der fremsendes en skriftlig ansøgning til Mariagerfjord Kommune. Der kan meddeles dispensation i tilfælde hvor en bolig er kondemneret/nedbrændt, eller hvor der ikke har været nogen tilmeldinger i folkeregisteret på adressen i mindst 3 måneder. Der kan ikke gives dispensation med tilbagevirkende kraft. Når beboelsen igen benyttes, skal der ske tilmelding til renovation på ny. Det påhviler grundejeren at sikre tilmelding. 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til papiraffald. Eksempler på, hvad papiraffald er: Aviser/ugeblade/magasiner/tidsskrifter Reklamer/tryksager Skrive/tegnepapir Side 10

13 Breve Fotokopier Telefonbøger Bøger Papiraffald må gerne indeholde clips og hæfteklammer. Papiraffald skal være rent og må ikke have været i kontakt med fødevarer. Eksempler på, hvad papiraffald ikke er: Plastbelagt papir, som f.eks. mælke- og juicekartoner Pizzabakker Gavepapir Papir, der er forurenet af fødevarer mv Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle husstande i Mariagerfjord Kommune Beskrivelse af ordningen Mariagerfjord Kommune foretager som hovedregel afhentning af papiraffald én gang om måneden ved den enkelte ejendom/affaldsø eller lignende. Papiraffaldet må ved henteordningen sammenblandes med småt pap, men skal herudover holdes rent for andet affald. Rent papiraffald kan også bringes til en af kommunens genbrugspladser. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre at grundejeren har en dispensation Beholdere Alle beholdere udleveres og ejes af Mariagerfjord Kommune. Side 11

14 Ved enfamilieboliger tilbydes som hovedregel 240 l. skillerumsopdelte beholdere. Ved rækkehuse, andelsboliger og etageboliger tilbydes der 240 l., 400 l. og 660 l. Specialcontainere som maxi-, komprimator-, eller undergrundcontainere skal borger eller grundejer selv anskaffe, installere og vedligeholde. Containerne skal have en udformning, så de kan håndteres af kommunens renovatør, og må ikke etableres eller anvendes uden forudgående godkendelse. I sommerhusområder vil løsningerne være centralt placeret opsamlingsmateriel. Udformningen kan variere. Er ejendommen tilmeldt med en beholder til indsamling af genanvendeligt affald gælder retningslinjerne for kapacitet, anbringelse, anvendelse samt renholdelse som beskrevet under 9 Ordning for dagrenovation Afhentning af papiraffald I forbindelse med afhentning af papiraffaldet vil affaldet i affaldsbeholderen blive beset. Er der sket fejlsortering, kan Mariagerfjord Kommune undlade tømning og efter forudgående varsel opkræve et særligt gebyr for afhenting af affaldet. 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til papaffald. Ved papaffald forstås rene materialer der ikke har været i kontakt med fødevarer, eksempelvis: Papkasser (foldes sammen) Bølgepap til indpakning Paprør Karton Andre rene papemballager Affaldstyper, der eksempelvis ikke er omfattet er: Side 12

15 Tilsmudsede papvarer, som for eksempel pizzabakker, juicekantoner og lignende Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle husstande i Mariagerfjord Kommune Beskrivelse af ordningen Mariagerfjord Kommune foretager som hovedregel afhentning af papaffald én gang om måneden ved den enkelte ejendom/affaldsø eller lignende. Småt pap må ved henteordningen sammenblandes med papir, men skal herudover holdes rent for andet affald. Alle typer af ren pap kan bringes til en af kommunens genbrugspladser. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre grundejeren har en dispensation Beholdere Alle beholdere til småt pap udleveres og ejes af Mariagerfjord Kommune. Ved enfamilieboliger tilbydes der som hovedregel 240 l. skillerumsopdelte beholdere. Ved rækkehuse, andelsboliger og etageboliger tilbydes der 240 l., 400 l. og 660 l. Specialcontainere som maxi-, komprimator-, eller undergrundcontainere skal borger eller grundejer selv anskaffe, installere og vedligeholde. Containerne skal have en udformning, så de kan håndteres af kommunens renovatør, og må ikke etableres eller anvendes uden forudgående godkendelse. I sommerhusområder vil løsningerne være centralt placeret opsamlingsmateriel. Udformningen kan variere. Er ejendommen tilmeldt med en beholder til indsamling af genanvendeligt affald gælder Side 13

16 retningslinjerne for kapacitet, anbringelse, anvendelse samt renholdelse som beskrevet under 9 Ordning for dagrenovation Afhentning af papaffald I forbindelse med afhentning af papiraffaldet vil affaldet i affaldsbeholderen blive beset. Er der sket fejlsortering, kan Mariagerfjord Kommune undlade tømning og efter forudgående varsel opkræve et særligt gebyr for afhentning af affaldet. 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til glasemballageaffald. Eksempler på glasemballageaffald: Tomme glasflasker uden pant. Tomme glas (konserves, syltetøj mv.). Anden glasemballage Skår af glasemballage Eksempler på affaldstyper, der ikke er omfattet: Porcelæn Keramik Hvide (ikke gennemsigtige) flasker Urene eller fyldte flasker og glas (f.eks. glas og flasker med rester af maling, terpentin eller andre kemikalier) Glasfade Hærdet glas Spejlglas Glas fra møbler, vinduer og døre Side 14

17 El-pærer Lysstofrør 12.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle husstande i Mariagerfjord Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning, hvor glasemballageaffald skal bringes til en af Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser eller til en af Mariagerfjord Kommunes kuber opstillet ved dagligvarebutikker, butikscentre, større boligforeninger o.l. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre at grundejeren har en dispensation. 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til genanvendeligt metalemballageaffald. Ved genanvendeligt metalaffald forstås eksempelvis: Side 15

18 Tomme konservesdåser Øl- og sodavandsdåser Metalkapsler og låg Tomme og rene metaldunke og bøtter Affaldstyper, der eksempelvis ikke er omfattet: Urene metalemballageaffald Komfurer CFC-holdige køleskabe og frysemøbler Fjernsyn, radioer, edb-udstyr, telefoner mv Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle husstande i Mariagerfjord Kommune Beskrivelse af ordningen Mariagerfjord Kommune foretager som hovedregel afhentning af metalaffald én gang om måneden ved den enkelte ejendom/affaldsø eller lignende. Metalaffaldet må ved henteordningen sammenblandes med hård plast, men skal herudover holdes rent for andet affald. Metalaffald kan desuden bringes til en af kommunens genbrugspladser. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre at grundejeren har en dispensation Beholdere Alle beholdere udleveres og ejes af Mariagerfjord Kommune. Ved enfamilieboliger tilbydes der som hovedregel 240 l. skillerumsopdelte beholdere. Ved Side 16

19 rækkehuse, andelsboliger og etageboliger tilbydes der 240 l., 400 l. og 660 l. Specialcontainere som maxi-, komprimator-, eller undergrundcontainere skal borger eller grundejer selv anskaffe, installere og vedligeholde. Containerne skal have en udformning, så de kan håndteres af kommunens renovatør, og må ikke etableres og anvendes uden forudgående godkendelse. I sommerhusområder vil løsningerne være centralt placeret opsamlingsmateriel. Udformningen kan variere. Er ejendommen tilmeldt med en beholder til indsamling af genanvendeligt affald gælder retningslinjerne for kapacitet, anbringelse, anvendelse samt renholdelse som beskrevet under 9 Ordning for dagrenovation. 14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til genanvendeligt plastemballageaffald. Eksempler på genanvendeligt plastemballageaffald: Plastflasker til drikkevarer Øvrige plastflasker og -dunke Bøtter og spande af plast Plastkasser Plastfolie Eksempler på affaldsfraktioner, der ikke er omfattet: Urene plastemballage Plastemballager med indhold Sammensat affald hvor kun en mindre del udgøres af plast Hvem gælder ordningen for Side 17

20 Ordningen gælder for alle husstande i Mariagerfjord Kommune Beskrivelse af ordningen Mariagerfjord Kommune foretager som hovedregel afhentning af plastaffald én gang om måneden ved den enkelte ejendom/affaldsø eller lignende. Plastaffaldet må ved henteordningen sammenblandes med metal, men skal herudover holdes rent for andet affald. Plast kan også bringes til en af kommunens genbrugspladser. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre at grundejeren har en dispensation Beholdere Alle beholdere udleveres og ejes af Mariagerfjord Kommune. Ved enfamilieboliger tilbydes som hovedregel 240 l. skillerumsopdelte beholdere. Ved rækkehuse, andelsboliger og etageboliger tilbydes der 240 l., 400 l. og 660 l. Specialcontainere som maxi-, komprimator-, eller undergrundcontainere skal borger eller grundejer selv anskaffe, installere og vedligeholde. Containerne skal have en udformning, så de kan håndteres af kommunens renovatør, og må ikke etableres eller anvendes uden forudgående godkendelse. I sommerhusområder vil løsningerne være centralt placeret opsamlingsmateriel. Udformningen kan variere. Er ejendommen tilmeldt med en beholder til indsamling af genanvendeligt affald gælder retningslinjerne for kapacitet, anbringelse, anvendelse samt renholdelse som beskrevet under 9 Ordning for dagrenovation. Side 18

21 15 Ordning for genbrugspladsen(-erne) Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Genbrugspladserne er forbeholdt borgere, grundejere og virksomheder i Mariagerfjord Kommune Adgang til genbrugspladsen(-erne) Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt 3500 kg) med tilhørende trailer har adgang til genbrugspladserne Sortering på genbrugspladsen(-erne) På genbrugspladsenerne kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren. Som udgangspunkt er følgende affald undtaget: Dagrenovationslignede affald og andet let fordærveligt affald Radioaktivt affald Eksplosivt affald Risikoaffald Kommunen kan beslutte, at der kan afleveres dagrenovation på udvalgte genbrugspladser, herunder fastsætte betaling herfor. Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladsen. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Side 19

22 Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladsenerne. Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. Det er ikke tilladt for besøgende på genbrugspladsen at klunse. Aflastning skal ske uden hjælp af personalet. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre at grundejeren har en dispensation. 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til genanvendeligt PVCaffald og ikke genanvendeligt PVC-affald. Ved genanvendeligt PVC-affald forstås: Rør til kloak, dræn og vand Tagrenser og nedløbsrør Tagplader/trapezplader Vindues- og dørrammer af plast Elektrikerrør og kabelbakker Paneler af hård plast Ved ikke genanvendeligt PVC-affald forstås: Vinylgulve og bløde plastpaneler Presenninger Plastslanger Persienner af plast Side 20

23 Gummimåtter Regntøj og arbejdsstøvler af PVC Andet ikke-genanvendeligt PVC 16.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle husstande i Mariagerfjord Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning, hvor affaldet skal bringes til en af Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser. PVC-affald skal sorteres i PVC til genanvendelse og PVC til deponering. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre at grundejeren har en dispensation. 17 Ordning for imprægneret træ 17.1 Hvad er imprægneret træ Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til imprægneret træ. Ved imprægneret træ forstås træ, der er behandlet med træbeskyttelsesmidler, som indeholder biologisk aktive stoffer, (giftige stoffer) til beskyttelse af træværk med træødelæggende svampe og/og eller skadedyr. Det omfatter dels træ, som er behandlet ved industriel træimprægnering som for eksempel vakuum- og trykimprægnering, og dels træ som er imprægneret ved håndværksmæssig overfladebehandling f.eks. strygning med pensel, sprøjtning eller dypning. Side 21

24 Imprægneret træ kan f.eks. være hegnspæle, elmaster, havemøbler, udvendig beklædning på huse, carporte, havehegn/plankeværker, stolper, vinduer, udvendige døre, legepladsredskaber, sandkasser, jernbanesveller og træterrasser Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle husstande i Mariagerfjord Kommune Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Ordningen er en bringeordning, hvor Mariagerfjord Kommune modtager affaldet på en af kommunes genbrugspladser. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre at grundejeren har en dispensation. 18 Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Side 22

25 Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til farligt affald. Ved farligt affald forstås for eksempel: Spraydåser Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpiks Plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler Olie, smørefedt og benzinprodukter Vaske- og rengøringsmidler, herunder afløbsrenser, afkalkningsmidler, ovnrenser og lignende Terpentin, acetone og lignende opløsningsmidler Lavenergipærer, kviksølvtermometre og andre kviksølvholdigt affald. Batterier 18.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle husstande i Mariagerfjord Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen er en henteordning og bringeordning. Mariagerfjord Kommune foretager regelmæssig afhentning af farligt affald i miljøkasse. I forbindelse med afhenting af dagrenovation vil der ske en ombytning til en tom miljøkasse. Farligt affald kan desuden bringes til en af Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser. Forsøgsordninger: Mariagerfjord Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for indsamlingen af farligt affald, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal brugerne benytte dette, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyr: Side 23

26 Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre grundejeren har en dispensation for dagrenovation. Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken. Hver husstand pålignes en miljøkasse til farligt affald, dog kan flere husstande i andels- og etagebebyggelse deles om en miljøklasse Beholdere Mariagerfjord Kommune udleverer en miljøkasse til farligt affald Kapacitet for beholdere Miljøkassen til farligt affald må maksimalt veje 12 kg og låget skal kunne lukkes Anbringelse af beholdere Miljøkassen til farligt affald skal opbevares "inden døre" forud for afhentning Anvendelse og fyldning af beholdere Affaldet skal ved aflevering i miljøkassen til farligt affald være sorteret og emballeret således at videre håndtering kan foretages hensigtsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt. Side 24

27 De forskellige affaldstyper må ikke sammenblandes og skal så vidt muligt opbevares i originalemballagen. I modsat fald skal affaldet tydeligt mærkes med angivelse af art. Affald i væske- eller pulverform skal altid emballeres forsvarligt. Mariagerfjord Kommune kan fastlægge nærmere krav til emballering, herunder påbyde anvendelse af bestemte emballeringsformer Afhentning af farligt affald Miljøkassen til farligt affald skal placeres ved affaldsbeholderen til dagrenovation dagen før afhentning af dagrenovation. Renovatøren sætter en tom miljøkasse til farligt affald ved affaldsbeholderen Øvrige ordninger Medicinrester kan afleveres på en af apotekerne beliggende i Mariagerfjord Kommune. 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til elektriske og elektroniske produkter. Ved elektriske og elektroniske produkter forstås: Side 25

28 Store husholdningsapparater Små husholdningsapparater It- og teleudstyr Forbrugerudstyr Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i storskala) Legetøj og fritids- og sportsudstyr Medicinsk udstyr (undtagen eller implanterede og inficerede produkter) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter Salgsautomater 19.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle husstande i Mariagerfjord Kommune Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: 1. Store husholdningsapparater 2. Kølemøbler 3. Små husholdningsapparater 4. Skærme & monitorer 5. Lyskilder Ordningen er en henteordning, hvor mindre mængder af WEEE-affald kan afleveres via miljøkassen til farligt affald. WEEE-affald kan desuden bringes til genbrugspladserne. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre grundejeren har en dispensation. Side 26

29 19.4 Beholdere Benyttes miljøkasse til aflevering af WEEE, gælder de samme forhold til placering, anvendelse og afhentning, som er beskrevet under Øvrige ordninger Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineretet som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator. Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til bærbare batterier og akkumulatorer. Ved batteri eller akkumulator forstås enhver elektrisk eller elektronisk energikilde, som dannes ved direkte omdannelse af kemisk energi, og som består af en eller flere primære battericeller. Ved bærbare batterier og akkumulatorer forstås: Alkaline batterier Brunsten batterier Lithium batterier Side 27

30 Sølvoxid batterier Knapcelle batterier Nikkel-cadmium batterier Nikkel-metalhydrid batterier 20.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle husstande i Mariagerfjord Kommune Beskrivelse af ordningen Batteribeholderordning: Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer bringes af borgeren og grundejeren til de til formålet særligt opstillede beholdere og/eller kuber. Ordningen er en henteordning, hvor mindre mængder batterier kan afleveres via miljøkassen til farligt affald. Bærebare batterier og akkumulatorer kan også bringes til genbrugspladerne. Forsøgsordninger: Mariagerfjord Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal brugerne benytte dette, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etablere i hele kommunen eller dele heraf. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre at grundejeren har en dispensation. Side 28

31 20.4 Beholdere Benyttes miljøkasse til aflevering af batterier, gælder de samme forhold til placering, anvendelse og afhentning, som er beskrevet under Ordning for bygge- og anlægsaffald 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder). Eksempler på bygge- og anlægsaffald: natursten, f.eks. granit og flint uglaseret tegl (mur- og tagsten) beton blandinger af stenmaterialer, uglaseret tegl og beton jern og metal gips stenuld/mineraluld jord asfalt Uforurenet bygge- og anlægsaffald er bygge- og anlægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at genanvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak. Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til uforurenet bygge- og anlægsaffald. Side 29

32 21.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private husstande og grundejere i Mariagerfjord Kommune Beskrivelse af ordningen Bygge- og anlægsaffald skal afleveres på genbrugspladserne i Mariagerfjord Kommune. Alternativ bortskaffelse og anvendelse af bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Mariagerfjord Kommune. Bygge- og anlægsaffald til genanvendelse skal sorteres på stedet og som minimum sorteres i følgende fraktioner: 1) Natursten, f.eks. granit og flint. 2) Uglaseret tegl (mur- og tagsten). 3) Beton. 4) Blandinger af stenmaterialer, uglaseret tegl og beton. 5) Jern og metal. 6) Gips. 7) Stenuld. 8) Jord. 9) Asfalt. Det skal ved kildesortering af affaldsfraktionerne omfattet af nr. 1-4, sikres, at alt andet end mørtel og evt. armeringsjern er frasorteret og særskilt håndteret, herunder at PCB-holdig fugemateriale er identificeret, frasorteret og særskilt håndteret. Såfremt termoruder forekommer, skal disse udsorteres og om muligt genanvendes. Termoruder, der ikke er egnede til genanvendelse, skal destrueres eller deponeres. Sortering kan undlades, hvor den samlede affaldsmængde fra det pågældende bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton. Affaldet anvises i så fald til sortering af kommunalbestyrelsen. Sortering kan, hvor de fysiske omgivelser er til hinder for, at sortering sker på stedet, foregå på en af kommunalbestyrelsen godkendt lokalitet. Side 30

33 Uforurenet bygge- og anlægsaffald omfattet af nr. 1-7, må uden tilladelse forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil, herunder til genbrug af mursten, tegl eller gipsplader i byggeri m.v. Uforurenet bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse oplagres på stedet i op til 1 år. Uforurenet bygge- og anlægsaffald omfattet af nr. 5-7, må uden tilladelse og efter forarbejdning genanvendes på en virksomhed eller et anlæg, der modtager affald med henblik på genanvendelse. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre grundejeren har en dispensation. 22 Ordning for haveaffald 22.1 Hvad er haveaffald Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til haveaffald. Eksempler på haveaffald: Græs og blade Hækafklip Buske Grene og kviste Rødder uden jord Nedfalden frugt Eksempler på affaldstyper, der ikke er omfattet: Jord eller jordblandet affald Strøelse og gødning fra husdyr 22.2 Hvem gælder ordningen for Side 31

34 Ordningen gælder for alle husstande i Mariagerfjord Kommune 22.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning, hvor haveaffald kan afleveres på genbrugspladserne i kommunen. Større rødder og grene over 5 cm. afleveres i særskilt container. Forsøgsordninger: Mariagerfjord Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for indsamling af haveaffald, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal brugerne benytte dette, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre at grundejeren har en dispensation. 23 Ordning for hjemmekompostering 23.1 Hvad er hjemmekompostering Ved hjemmekompostering anvendes vegetabilsk affald fra haven og køkken/husholdning. Eksempler på vegetabilsk affald fra haven: Blade Græs Hækafklip Kviste Side 32

35 Smågrene Ukrudt Alt affald fra køkken- og prydhave Eksempler på vegetabilsk affald fra køkken/husholdning: Skræl fra frugt og grønt Grøntsager Blomster Visne buketter Kaffegrums + filtre Teblade Æggeskaller Nøddeskaller Potteplanter Eksempler på affald, der ikke er omfattet af ordningen: Animalsk affald, f.eks. mælkeprodukter, fiske- og kødrester Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle husstande i Mariagerfjord Kommune Beskrivelse af ordningen Borgeren og grundejere kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovation på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsen samt kompostere den vegetabilske del af affald fra haven. Hjemmekompostering skal foregå på en hygiejnisk og miljømæssig forsvarlig måde, så det ikke er til gene for omgivelserne og ikke virker tiltrækkende på skadedyr. Eventuelle anvisninger fra Mariagerfjord Kommune skal følges. Såfremt hjemmekompostering giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller tilhold af skadedyr på ejendommen/naboejendomme, kan Mariagerfjord Kommune nedlægge forbud mod hjemmekompostering på den pågældende ejendom. Gebyr: Side 33

36 Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre at grundejeren har en dispensation Beholdere Helårsboliger og sommerhuse tilbydes gratis lån af kompostbeholder til brug for hjemmekompostering af vegetabilsk affald fra haven og køkken/husholdningen. Hvis ejendommen skifter ejer eller beboerne ikke ønsker at benytte beholderen, skal den leveres tilbage til Mariagerfjord Kommune. Komposteringen kan foretages på egen grund i egen fremstillet beholder eller i beholder fra Mariagerfjord Kommune. 24 Ordning for afbrænding af have- og parkaffald 24.1 Hvad er afbrænding af have- og parkaffald Afbrænding af have- og parkaffald 24.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle husstande i Mariagerfjord Kommune Beskrivelse af ordningen Side 34

37 I byzone samt i sommerhusområder må afbrænde: Haveaffald til Skt. Hans aften efter gældende afstandskrav. Bemærk dog at dette KUN gælder Skt. Hans aften. Haveaffald er planteaffald som naturligt forekommer i haver. Rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser. Ved rent træ forstås træ fra skoven og uforarbejdet træ. Rent, tørt træ i brændeovne og fyrings-anlæg. Ved rent træ forstås træ fra skoven og uforarbejdet træ. I landzone må tillige afbrænde: Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts. Haveaffald er planteaffald som naturligt forekommer i haver. Trærødder, hugstaffald og kvas fra skovarealer og naturpleje aktiviteter. Trærødder, hugstaffald og kvas fra fældning af læhegn. Træet skal være rent (træ fra skoven) og være uforarbejdet. Overskudshalm, som har været anvendt til afdækning eller halmballer, som er blevet våde og uanvendelige Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år. Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer. Ved afbrænding skal afstandsregler overholdes og naboer må ikke generes, der skal også tages hensyn til vejrliget. Forbudt at afbrænde følgende affaldstyper: Imprægneret træ, malet/lakeret træ, limet træ, paller, dagrenovation mv. 25 Ordning for klinisk risikoaffald 25.1 Hvad er klinisk risikoaffald Ved klinisk risikoaffald forstås: Smitteførende, uhygiejnisk, uæstetisk affald, skarpe og spidse genstande samt biologisk affald. Blodig eller pusgennemtrængte og stadig fugtige forbindinger, skiftemateriale, vattamponer og andet inficeret materiale. Alt affald fra personer med smitsomme infektionssygdomme samt visse former for affald fra personer i behandling med specielle medikamenter. Side 35

38 25.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle husstande i Mariagerfjord Kommune Beskrivelse af ordningen Kanyler i kanylebokse kan afleveres på Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser. Kanyleboksene kan også indsamles gennem miljøkasserne, der kan ombyttes ved hver afhentning af dagrenovation. Andet risikoaffald vil blive anvist efter henvendelse til Miljøafdelingen. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre at grundejeren har en dispensation Beholdere Beholdere til kanyler kan afhentes på borgerservice og på Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser Anvendelse og fyldning af beholdere Skærende og stikkende genstande, for eksempel kanyler, lægges straks efter brug i egnede brudsikre beholdere. Beholderen skal være tør og ikke indeholde for eksempel desinfektionsvæske. Den anvendte emballage skal lukkes forsvarligt, før affaldet bortskaffes. Side 36

39 26 Ordning for storskrald 26.1 Hvad er storskrald Mariagerfjord Kommune afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til storskrald. Eksempler på storskrald fra husholdninger: Barnevogne Cykler Fjernsyn Elektronik Jern og metal Haveaffald Køleskabe Vaskemaskiner Møbler og madrasser Gulvtæpper PVC-plast Eksempler på hvad ordningen ikke omfatter: Papiraffald Papaffald Bygge- og anlægsaffald PVC Flasker Glas 26.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle husstande i Mariagerfjord Kommune 26.3 Beskrivelse af ordningen Afhentning af storskrald bestilles hos Reno-Nord. Side 37

40 10 måneder om året kan storskrald blive afhentet. Afhentning kan maks. være en gang om måneden. Gebyr: Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 4. Gebyrernes størrelse fremgår af Mariagerfjord Kommunes takstblad. Grundejeren er forpligtet til at betale det fastsatte gebyr, uanset om ordningen benyttes, medmindre grundejeren har en dispensation for dagrenovation Afhentning af storskrald Mængden af storskrald skal være mindst 15 kg og højest 75 kg. Længden af hver ting må maksimalt være 2,5 meter og vægten må ikke overstige 50 kg. Storskrald skal sættes frem til boligens indkørsel eller skel. Det skal stå, så det er nemt at få øje på for chaufføren. Affaldet skal være sat frem senest kl 7 den dag, det bliver hentet Øvrige ordninger Affald som kan bortskaffes gennem storskraldsordning kan også afleveres på en af Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser. Side 38

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-07-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. januar 2017 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Nordfyns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-09-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Allerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lolland Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 02-07-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Guldborgsund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 16-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016

Regulativ for husholdningsaffald. April 2016 Regulativ for husholdningsaffald April 2016 Indhold I Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 2 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Slagelse Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gribskov Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse

Regulativ for husholdningsaffald 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Gebyrer 5 Klage m.v. 6 Overtrædelse og straf 7 Bemyndigelse 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Frederiksberg Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kerteminde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 5 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 7 8 Klage m.v. 10

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner.

Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. Bilag 1. til regulativ for husholdningsaffald for Halsnæs Kommune. Beskrivelse af affaldsfraktioner. 1. Dagrenovation, restaffald Ved dagrenovation forstås eksempelvis: vegetabilsk affald, som ikke hjemmekomposteres

Læs mere

Bilag 1 Regler for afbrænding 1. Private grundejere og borgere må ikke afbrænde affald, herunder træ- og haveaffald - se dog undtagelser nedenfor. 2. Affald skal bortskaffes til godkendte modtageanlæg.

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald W eb ud ga ve Gældende fra 4. juni 2014 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Halsnæs Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald Halsnæs December 2014 1 af 18 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 4

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 31-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 5 5 Klage m.v. 5 6 Overtrædelse og straf 5 7 Bemyndigelse 6 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald Forslag til regulativ for husholdningsaffald Indholdsfortegnelse I. Generel del... 2 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v.... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE GENEREL DEL... 3 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 ORDNINGER... 6 5 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 6 7 GEBYRER... 7 8 KLAGE

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 2012

Regulativ for husholdningsaffald 2012 Regulativ for husholdningsaffald 2012 Indhold 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 5 4 Gebyrer... 5 5 Klage m.v... 5 6 Overtrædelse og straf... 5 7 Bemyndigelse... 5 8 Ikrafttrædelse... 5

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere