Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til"

Transkript

1 Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til Debatoplægget Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej - ved Palle Bendsen, fmd. for M97 og Jørgen Aakjær, M97 s medlem af følgegruppen vedrørende Marselis Boulevard. Masterplanen for Århus Havn (1997) muliggjorde en udvidelse af Århus Havn, men uden at tage hensyn til om trafikafviklingen kunne foregå på en måde, som tog tilstrækkeligt hensyn til byens borgere, til miljøet i byen og til miljøet mere generelt. Århus Amts regionplantillæg krævede, at der blev fundet løsninger på de trafikale problemer og støjmæssige gener fra havnetrafikken. Men de øvrige miljømæssige påvirkninger blev der ikke stillet yderligere krav til. Århus Miljøgruppe M97 blev stiftet for at undgå udvidelsen (Masterplanen); vi har i årene siden dens vedtagelse arbejdet for at gøre opmærksom på de miljømæssige konsekvenser, ikke mindst forureningen af luften i byen med partikler, især de meget farlige ultrafine partikler, som dieselmotorerne udsender. Vejtunnelen under Marselis Boulevard kaldes i det aktuelle debatoplæg hovedalternativ. Dvs. det er den løsning, som Århus Kommune foretrækker. Efter M97 s vurdering kan den ikke leve op til de rimelige krav, som byens borgere må stille mht. luftforurening, økonomi, gener under anlægsperioden mv. M97 vil i dette indlæg kun forholde sig til denne tunnelløsning og det alternativ, som vi anser for at være det eneste acceptable, nemlig en shuttletogsløsning fra havnen, gennem banegraven og til et transportcenter ved Årslev. Vores indlæg består af spørgsmål til hovedalternativet og synspunkter om begge løsninger. Vi anser de øvrige alternativer som uinteressante: de andre vejalternativer kan i endnu ringere grad end hovedalternativet leve op til miljøkravene. Et jernbanespor (sammen med vejbaner) i en tunnel under Marselis Boulevard vil ødelægge alt for meget i Kongsvang og forudsætter netop vejtunnelen. A. Kommentarer og spørgsmål til vejtunnellen - og argumenter imod Økonomi Det eneste vi ved, er at det er en samfundsmæssigt meget dyr og hovedsageligt skattefinansieret løsning - med stor usikkerhed for den faktiske slutpris. Vi ved også, at transporterhvervene og havnens virksomheder foretrækker løsningen, bl.a. fordi den privatøkonomisk - er billigst for dem. 70% af alle store anlægsarbejder ender med at blive væsentligt dyrere end forventet/forudsagt på bevillingstidspunktet. (I Danmark f.eks. Storebæltsforbindelsen, Metroen, DR i Ørestaden, Operaen på Holmen etc.). Byggeriet er indgribende og dyrt i forhold til bestående ledninger (vand, kloak, el, telefon, it) både på langs og tværs af Marselis Boulevard. Er prisen på det ledningsarbejde indregnet fuldt ud i prisen på byggeriet? Er prisen for en tilfredsstillende ventilation med filtre indregnet i den pris, der er meldt ud? Er prisen for de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger regnet ind?

2 Politik Det er en speget situation, hvor et byråd på den ene side bør varetage byens borgeres interesser (bl.a. miljø og sundhed) og på den anden side som bestyrelse for Århus Havn er bundet af at sikre det bedst mulige økonomiske resultat for havnen. Det kræver en kritisk offentlighed. Tid og mere økonomi Det er en meget tidkrævende løsning, som betyder langvarige gener midt i Århus. Tunnelen kan ikke stå færdig - og de bynære havnearealer ikke tages i brug før Luftforurening Det er de mindste (ultrafine) partikler fra diesellastbilernes udstødning, der er særligt sundhedsfarlige. Derfor må det være indlysende, at vi - i hvert fald i byområderne - alvorligt søger at nedbringe lastbiltrafikken, samtidig med at kravene til motorernes udstødning skærpes. Vi tror, at tunnelen er en tvivlsom løsning vedr. partikler. Kan partikelforureningen undgås/nedsættes tilstrækkeligt ved brug af filtre i udsugningen fra tunnelen? Hvad med alle de øvrige former for luftforurening herunder partikler fra lastbildæk? Hvor mange skorstene skal der være? Hvor skal de placeres? Hvor høje skal de være? Byggeperioden trafik og støj Der vil være kaotiske trafikforhold på og omkring Marselis Boulevard og øget belastning med støj og rystelser fra spunsramning og støj og vibrationer i en lang byggeperiode. Sikkerhed EU s direktiv om sikkerhed i tunneler over 500 m kræver en række foranstaltninger, som bl.a. vedrører tunnelens geometri og konstruktion, sikkerhedsudstyr, herunder skiltning, trafikstyring, uddannelse af redningstjenesterne, uheldshåndtering, information til brugerne om bedste adfærd i tunneler og bedre kommunikation mellem de ansvarlige myndigheder og redningstjenester, f.eks. politi, brandvæsen og redningskorps. Hvis man ser på de foranstaltninger som man har valgt at iværksætte ved Mont Blanc-tunnelen, er der tale om en meget stærk nedsættelse af den effektivitet, som tunnelen tidligere har haft: først og fremmest kravet om, at lastbilers motorer og bremser skal kontrolleres for varme og dernæst kravet om, at alle køretøjer holder en sikkerhedsafstand på 150 m. Spørgsmål: Skal lignende krav gælde ved Marselis Boulevard-tunnelen? Kan de opfyldes, uden at det betyder lange køer af lastbiler i hver ende af tunnelen, med kraftigt forøget luftforurening (tomgang) og trafikkaos til følge? Vil det betyde en væsentlig reduktion af den forventede kapacitet i tunnelen? I tilfælde af ulykker, som sker trods alle foranstaltninger, er konsekvenserne meget store for alle, der opholder sig i tunnelen; og ofte også for redningsmandskab. og økonomisk og trafikmæssigt er konsekvenserne meget større end ved tilsvarende ulykker i overfladetrafikken. Tunnelåbningen mod vest Der er usikkerhed om placering af tunnelåbningen; øst eller vest for den nuværende togbro ved Åhavevej? Spørgsmål: ved etablering af tunnel tæt på åen, hvilke konsekvenser kan forventes for og fra grundvandet? Århus Amt har ikke forlangt en tunnel - det er alene Århus Kommunes løsning.

3 Rettidig omhu Mærsk-koncernen er med rette blevet berømt for at være ledet efter dette princip og med indiskutabel succes. Hvis Århus Kommune skulle udvise rettidig omhu i forbindelse med valget af trafikløsning til betjening af Århus Havn, bør man så ikke vælge en løsning, der kan være rentabel også selv om Mærsk-koncernen vælger at flytte sit container-anløb i Århus til andre havne? Så vi vil stille det helt naturlige spørgsmål til Byrådet: Hvor lang tid har Mærsk-koncernen forpligtet sig til at blive i Århus? B. Om shuttletoget. Præmis: Vores argumenter FOR shuttletoget skal ses i forhold til tunnelforslaget. Vi mener, at det er en grundlæggende fejlbeslutning (Masterplanen), der er skyld i, at vi i dag befinder os i en situation, hvor vi i M97 må foretrække en shuttletogsløsning. Den er selvfølgelig heller ikke uden gener og begrænsninger, men vi finder, at de er langt mindre end vejtunnelens. Vores løsningsforslag er baseret på, at transporten af de mange containere gennem byen ikke skal ske med diesellastbiler men at transporten skal baseres på skinnebåren trafik - via såkaldte shuttletog. Med forslaget vil containertrafikken over land blive flyttet fra lastbiler til tog fra veje til skinner. Dvs. A. Ingen selvkørende containerlastbiler gennem Århus Midtby af hensyn til byens borgere, miljøet og trafikafviklingen. B. Sikker, miljørigtig og rettidig transport af containere. Argumenter for shuttletoget. Luftforurening Shuttletoget vil markant forbedre miljø- og sundhedsforhold, sammenlignet med den nuværende situation og med tunnelløsningen. Det formindsker i særdeleshed det sundhedsskadelige partikeludslip fra lastbilerne i byen. Sikkerhed Shuttletoget tilbyder en langt større sikkerhed for alle trafikanter Tid og økonomi Shuttletogsløsningen er hurtig at etablere, hvilket har tre væsentlige konsekvenser: De bynære havnearealer kan komme i spil i år 2007 (mod 2012 ved tunnelløsningen). Hvad vil det ikke betyde for Århus økonomi og udvikling, hvis det skete? Koster i anlægsøkonomi ca. 1 mia. kr. mindre end tunnelen. Kan honorere EU-krav i år Byggeperioden Der er ikke nær så store og langvarige gener under anlægsperioden med omkørsler, nedramning af spunsvægge, transport af udgravet jord og byggematerialer gennem byen mv.

4 Trafikafvikling Trafikafviklingen forbedres. Såfremt den store og kraftigt voksende containertransport med diesellastbiler (med ærinde uden for Århus) bliver fjernet fra Marselis Boulevard og andre indfaldsveje (Randersvej og Viborgvej) ville den øvrige trafik, inkl. lastbiler med ikkecontainer-laster, naturligvis få væsentlig bedre forhold og en bedre trafikafvikling. Det sikrer en effektiv levering til og fra havnen - ingen bilfrie dage pga. luftforurening, jf. EUdirektivet. Det kan være en alene-løsning eller supplement til tunnel. Forudsætning Et shuttletog kræver et landtransportcenter. Årslev er Amtets valg, og det er et godt valg. Der skal findes interessenter og investorer. Mulighed Det kan være til gavn for de virksomheder, som deltager, idet de kan opbygge en ny kapacitet. Eksempel på en shuttletogsmodel for Århus form og funktion Et shuttletog kan, typisk som i Tyskland, eksempelvis bestå af følgende: 2 stk. lokomotiver 1 stk. i hver ende af togstammen. 31 stk. lave jernbanevogne til transport af lastbiler eller container. Såkaldte Niederflurwagen med en længde på 19,9 meter. Evt. 1 stk. mandskabsvogn til lastbilernes chauffører. Et sådant togsæt vil have en længde på 677 meter. Shuttletoget kører i faste intervaller på faste tidspunkter mellem havnen og et landtransportcenter, eksempelvis hver time, eller hver halve time. Shuttletoget kører gennem Århus By på det eksisterende banespor (Nordlige) gennem banegraven, - det spor der i dag benyttes til godstrafik til og fra havnen. Som nyinvestering anlægges et ca. 1 km langt parallelspor midt mellem havnen og et forhåbentlig kommende landtransportcenter i Årslev, således at to shuttletog kan passere hinanden. Landtransportcentret er et kombi-center med både tog og lastbiler. Togsættet kan naturligvis være mindre end 31 vogne. Det kan sammensættes individuelt med forskellige vogntyper: Togvogne hvor lastbiler selv med egen kraft kører af og på toget uden omladningsomkostninger, eller togvogne hvor man løfter trailer og containeren ombord på shuttletoget eller togvogne hvor man med trucks eller kraner på sædvanlig vis løfter containeren fra bil til tog eller omvendt.

5 Hvad koster en shuttletogsløsning anlægsudgifter? På sigt bør shuttletoget trækkes af 2 kraftige el-lokomotiver. Indtil el-master er opstillet, er det nødvendigt at anvende lokomotiver med de mest miljøvenlige drivmidler, f.eks. gas eller brint. 1 stk. shuttletogsæt 2 stk. lokomotiver (brugte) a 5 mio. 10 mio. kr. 31 stk. lave jernbanevogne a kr. 23 mio. kr. 1 stk. mandskabsvogn (forplejning, kontor, bad m.v.). 2 mio. kr. Pris for 1 stk. komplet shuttletogssæt 35 mio. kr. Pris for 4 stk. komplette shuttletogssæt Anlæggelse af 1 km parallel banespor Total investering i 4 stk. shuttletog og parallelt banespor (1999 priser) Hvilken kapacitet har sådanne 4 stk. shuttletog? Med regelmæssig afgang hver halve time: Pr. time 124 vogne/containere Pr. døgn vogne/containere I dag kører der ca lastbiler pr døgn med containere. 140 mio. kr. 50 mio. kr. 190 mio. kr. Shuttletog vil således have tilstrækkelig kapacitet også frem til år C. Generelle betragtninger Transport og miljø Så godt som alle: borgere, regering, amter, kommuner, EU samt miljøorganisationer er enige i, at jernbanernes og skibenes andel af godstrafikken bør øges, og at lastbiltrafikken samtidig bør nedsættes. Men togenes andel af godsfragten i Århus er højst 7%. Disse faktiske forhold hænger ikke sammen, og derfor bør de naturligvis ændres. Specielt for Århus bør den nuværende situation ændres, fordi Masterplanen forudsiger en tredobling af containeromsætningen i år Og landværts trafik fra havnen er desværre overvejende baseret på diesellastbiler. Den faktiske omsætning af containere via Århus Havn er i dag oven i købet større end forudsat i Masterplanen. Dvs., at der er en overordnet samfundsmæssig interesse i, at trafikinvesteringer foretages i løsninger, der er miljømæssigt mindst belastende. Med hensyn til godstransport er det skib og bane. Den ene side søsiden - af havnens transport lever således op til disse krav. Men en stor investering i en transportløsning, der baserer sig på gummihjul, binder også fremtiden til fortsat at satse på lastbiltransport også hvor den kunne erstattes af jernbane. Derimod vil en investering, der baserer sig på banedrift, i højere grad være fremtidssikret også den dag, hvor flertallet indser, at vi må lægge transportsystemet om for at reducere risikoen for samfundsskadelige klimaændringer. Shuttletogsløsningen peger i den rigtige retning det gør tunnelløsningen ikke. Store trafikinvesteringer som havne- og tunnelbyggerier skal tage disse forhold i betragtning. Og politikerne må vise lederskab ved ikke blindt at følge forståelige, men snævre erhvervsinteresser. Århus, den 20. juni 2005

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder

Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder BILAG 5 I forbindelse med idé-debatten er der indkommet forslag og bemærkninger til trafikplan for

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr.

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr. Transportrådet Udvikling af kapacitetsbegrebet for godstransport Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier Notat nr. 02 04 Juni 2002-1 - Titel: Udvikling af kapacitetsbegrebet

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet Roskilde Fjord Ny fast forbindelse Idékonkurrence omkring OPP-projektet MT Højgaard a/s E. PIHL & SØN A.S. DISSING+WEITLING arkitektfirma a/s Rambøll Danmark A/S BALSLEV A/S Rambøll Nyvig a/s HSH Nordbank

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002 Høringsnotat S-tog til Roskilde INDHOLD 1. KORT OM PROJEKTET Baggrund for den valgte S-togsløsning 4 4 2. BORGERNE ER BLEVET HØRT Høringsperioden Generelle

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014 SGH Årsberetning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009

Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Referat fra Nørrebro Luftforureningsseminar d. 21. april 2009 Velkomst Kim Christensen, formand for Nørrebro Lokaludvalg Det er i EU disse ting vedrørende luftforurening bliver besluttet. Vi skal tage

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

DEN 3. FORBINDELSE. Tæt på kritisk trængsel. Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår

DEN 3. FORBINDELSE. Tæt på kritisk trængsel. Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår DEN 3. FORBINDELSE Flertal i Folketinget: Ny Limfjordsforbindelse skal anlægges via Egholm Nordjyske kommuner: Brug for en anlægslov for Egholmsforbindelsen inden nytår Nye beregninger ved Limfjorden:

Læs mere