HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for A (advokat John Kahlke) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 4. afdeling den 24. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Per Walsøe, Jon Stokholm, Jens Peter Christensen og Jan Schans Christensen. Påstande Parterne har gentaget deres påstande. Retsgrundlag I tjenestemandsloven hedder det bl.a.: 10. Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. 24. Som disciplinær straf for tjenstlig forseelse kan anvendes advarsel eller irettesættelse, bøde, der dog ikke må overstige ½ måneds løn, overførelse til andet arbejde eller andet arbejdssted eller til anden stilling inden eller uden for ansættelsesområdet, degradation herunder helt eller delvis bortfald af anciennitetsbestemte løndele - eller afsked.

2 - 2 - Bøde over 1/25 af månedslønnen og overførelse til andet arbejde kan ikke anvendes, inden forhør er afholdt i overensstemmelse med 20-22, medmindre der foreligger en uforbeholden skriftlig tilståelse, i hvilken tjenestemanden vedgår de faktiske omstændigheder i det påsigtede forhold og erkender sig skyldig i en tjenesteforseelse. Overførelse til andet arbejdssted eller til anden stilling inden eller uden for ansættelsesområdet, degradation eller afsked som straf for tjenesteforseelser kan, når forholdet ikke er fastslået ved dom, aldrig finde sted uden efter afholdt tjenstligt forhør. Ikendte bøder kan indeholdes i lønnen. Den militære straffelov indeholder en række straffebestemmelser i 11-27, som kan sanktioneres med bøde eller fængsel. I militær disciplinarlov hedder det bl.a.: Kapitel 1 Lovens formål 1. Disciplinaransvar efter denne lov har til formål at sikre disciplinen inden for forsvaret. Stk.2. Disciplinaransvar kan pålægges, hvor der som følge af en overtrædelse af de bestemmelser, der er nævnt i 4 og 5, af disciplinære grunde er behov for en sanktion, men hvor der ikke er hjemmel til eller behov for straf. Kapitel 2 Lovens område m.v. 2. Loven finder anvendelse på tjenstgørende militært personel samt hjemsendt militært personel med hensyn til militære pligter, som påhviler dem efter hjemsendelsen. Kapitel 3 Pligtforsømmelser og disciplinarmidler 4. Disciplinarmidler efter 6 kan pålægges den, som 1) undlader at efterkomme en tjenstlig ordre fra en overordnet eller vagt, eller som efterkommer ordren på klart utilfredsstillende måde, 2) i handling eller ord krænker en foranstående eller vagt, 3) udsætter en sideordnet for krænkende behandling, herunder for nedværdigende ritualer, 4) forstyrrer den offentlige orden, eller som viser sig synligt påvirket af alkohol, euforiserende stoffer, opstemmende eller bedøvende midler el. lign., og som gennem sin påklædning el. lign. klart viser at høre til forsvaret,

3 - 3-5) forbindelse med tjeneste i udlandet forstyrrer den offentlige orden, eller som viser sig synligt påvirket af de i nr. 4 nævnte årsager, 6) tilsidesætter sine pligter som vagt, 7) uberettiget fjerner sig fra tjenestestedet eller udebliver fra tjenesten, 8) bevirker, at ting, der hører til det militære forsvar, bortkommer, ødelægges eller beskadiges, eller 9) i øvrigt gør sig skyldig i pligtforsømmelse. 6. Som disciplinarmidler kan anvendes: 1) Tilrettevisning. 2) Fremstilling. 3) Arbejde og efterøvelse i en del af fritiden. 4) Tjeneste uden for orden. 5) Disciplinarbøde. Stk.2. Disciplinarbøde kan højst udgøre 1/10 af den pågældendes månedsløn for hver enkelt forseelse. Kapitel 4 Behandlingen af disciplinarsager 20. For militære tjenestemænd finder bestemmelserne i lov om tjenestemænd 20, stk. 2 og 3, samt ikke anvendelse, når sagen hører til de sager, der kan behandles efter militær disciplinarlov. I forarbejderne til militær disciplinarlov hedder det bl.a. (Folketingstidende , 2. saml. tillæg A, side 1088 ff.): Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund Forslaget har til formål at afløse de nuværende regler i militær retsplejelov kapitel 15 om disciplinarmidler som led i en gennemgående revision af det nuværende militære straffe- og disciplinarsystem. Disciplinarsager inden for det militære forsvar behandles i dag i overensstemmelse med retsplejelovens almindelige processuelle bestemmelser om behandlingen af straffesager, jf. militær retsplejelov 37, stk. 1, jf. 1. Et disciplinarmiddel er som sanktion ikke no-

4 - 4 - gen straf, hvilket udtrykkeligt fremgår af 37, men anvendelsen af disciplinarmidler efter de gældende regler forudsætter, at der er begået et strafbart forhold. Lovforslaget indebærer, at der bliver en klar adskillelse af strafansvar og disciplinaransvar og at disciplinære sanktioner reserveres for pligtforsømmelser, hvor der af disciplinære grunde er behov for en sanktion, men hvor der ikke er hjemmel til eller behov for straf. Disciplinarmidler vil således fremover i enhver henseende være civilretlige sanktioner, og blandt andet henset hertil foreslås bestemmelser om disciplinarmidler optaget i en ny selvstændig lov, militær disciplinarlov. Forslaget indeholder bestemmelser om formål og anvendelsesområde, hvornår der kan pålægges disciplinaransvar, hvilke disciplinarmidler der kan anvendes samt regler for behandlingen af disciplinarsager. I sommeren 1999 nedsatte forsvarsministeren udvalget til revision af den militære straffe- og retsplejelovgivning. Udvalget fik til opgave at underkaste denne lovgivning samt de dertil knyttede administrative bestemmelser en vurdering med henblik på en mulig revision. I den forbindelse har udvalget skulle vurdere behovet for en særlig straffe- og retsplejelovgivning, herunder de eksisterende regler om disciplinarmidler. I januar 2004 afgav udvalget sin betænkning nr. 1435/2004 indeholdende forslag til en ny militær straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. 3. Lovforslagets udformning 3.1. Generelle synspunkter Ved de revisioner af militær straffelov, som fandt sted i 1937, 1954 og 1973, skete der en løbende begrænsning i omfanget af konkrete straffebestemmelser vedrørende pligtforsømmelser, ligesom omfanget af særlige militære strafarter blev indskrænket. Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning har fundet det naturligt at fortsætte denne udvikling, således at pligtforsømmelser, hvor straf ikke forekommer ubetinget nødvendig, ikke mødes med en strafferetlig reaktion, men med sanktioner, der ikke har karakter af straf, forudsat at en sanktion i det konkrete tilfælde i øvrigt skønnes nødvendig. Der bør efter udvalgets opfattelse normalt kun være mulighed for at skride ind med straf over for pligtforsømmelser, når der er tale om mere alvorlige forhold. Samtidig bør strafansvaret for uagtsomme overtrædelser begrænses mest muligt. Udvalget foreslår derfor strafansvar begrænset til grove forhold, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende, således at pligtforsømmelser af mindre grov karakter alene skal kunne mødes med disciplinarmidler. Det er således udvalgets opfattelse, at der af disciplinære grunde fortsat er behov for, at militære chefer har mulighed for at kunne reagere med en sanktion i umiddelbar tilknytning til en pligtforsømmelse. Udvalget foreslår derfor, at adgangen til at anvende disciplinære sanktioner over for mindre alvorlige tilfælde af pligtforsømmelser opretholdes, og således, at kompetencen

5 - 5 - til at pålægge disse sanktioner som efter de gældende regler henlægges til militære chefer Udvalget finder derfor, at disciplinarmidler bør være den eneste reaktion over for mindre alvorlige tilfælde af pligtstridig adfærd, særligt over for den form for adfærd, der influerer negativt på disciplinen. Et disciplinarmiddel får herved tydeligere karakter af en civilretlig sanktion netop over for denne form for pligtforsømmelser. Anvendelsesområdet for disciplinarmidler foreslås derfor udformet således, at det omfatter de former for pligtstridig adfærd, som konkret vurderes at være af mindre grov karakter, eller som alene skyldes simpel uagtsomhed, og som således ikke er strafbare. Straf anvendes derimod som udgangspunkt for andre tilfælde af pligtforsømmelser. At en pligtstridig adfærd konkret bedømmes som strafbar, bør dog efter udvalgets opfattelse ikke udelukke, at forholdet i det konkrete tilfælde afgøres med et disciplinarmiddel, jf. 1, stk. 2, i lovforslaget Disciplinaransvarets område Efter de gældende regler kan disciplinarmidler anvendes i alle militære straffesager, dvs. ikke blot i sager om overtrædelse af militær straffelov, men også i sager om strafbare forhold ved overtrædelse af anden lovgivning, f.eks. færdselsloven. Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning har imidlertid peget på, at disciplinarmidler først og fremmest har til formål at give mulighed for gennem en disciplinær sanktion at kunne reagere over for militære pligtforsømmelser. Udvalget finder ikke, at der kan påvises særlige grunde til at opretholde muligheden for at anvende disciplinarmidler over for almindelige overtrædelser, f.eks. af straffeloven, færdselsloven, told- og afgiftslovgivningen og våbenloven. Efter udvalgets opfattelse bør sådanne overtrædelser begået af militært personel i tjenesten sanktioneres på ganske samme måde som overfor andre borgere, nemlig gennem en strafferetlig sanktion. Anvendelsesområdet for disciplinaransvar er derfor i forslaget begrænset til i det væsentlige at angå forhold, der svarer til de handlinger og undladelser, der er beskrevet i militær straffelov, dog med et andet tilregnelseskrav, jf. forslaget til 4 og 5. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 20 Forslaget til 20 er en konsekvens af, at 14 i lov om forsvarets personel foreslås ophævet. Der henvises herom nærmere til forslaget om militær straffelov.

6 - 6 - Den foreslåede bestemmelse indebærer, at der skabes hjemmel til at indlede disciplinærforfølgning efter tjenestemandsloven af militære tjenestemænd, efter at en straffesag mod den pågældende er afsluttet. Hvis sagen derimod skal behandles efter den militære disciplinarlov, dvs. at der ikke er tale om en (militær) straffesag, vil der ikke samtidig eller efterfølgende kunne indledes en disciplinærforfølgning efter tjenestemandslovens regler. For militært personel, der ikke er tjenestemænd, forudsættes det på tilsvarende måde, at der efter en afsluttet sag efter disciplinarloven ikke efterfølgende iværksættes en disciplinarsag efter andre regler. Forslaget til disciplinarlov bygger på betænkning nr. 1435/2004, som indeholder forslag til en ny militær straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. I betænkningen hedder det bl.a. side : Udvalgets overvejelser Efter kommissoriet er udgangspunktet for udvalgets arbejde, at forsvarets personel på det foreliggende område både under tjeneste i Danmark og i udlandet så vidt muligt skal sidestilles med civile borgere, således at personellet kun skal tåle eventuelle særegne indskrænkninger af almindelige retssikkerhedsgarantier mv., såfremt det i hvert enkelt tilfælde kan begrundes, at dette er absolut nødvendigt. Baggrunden for, at militært tjenestemandsansat personel ikke er omfattet af tjenestemandslovens regler om disciplinær forfølgning, må formentlig søges i den omstændighed, at militært personel i forvejen er underkastet selvstændige bestemmelser om disciplinære sanktioner for tjenesteforseelser i form af disciplinarmidler. Udvalgets forslag indebærer, at adgangen til at anvende disciplinarmidler som sanktioner over for tjenesteforseelser inden for det militære forsvar bevares, men således, at disse sanktioner reserveres for pligtforsømmelser, som ikke er strafbare eller ikke er af en så grov karakter, at der er behov for at anvende bestemmelserne i udvalgets forslag til militær straffelov. Det er udvalgets opfattelse, at disciplinære sanktioner efter forslaget til militær disciplinarlov udtømmende bør regulere disciplinaransvaret for tjenstgørende militært personel, således at der ikke skal være mulighed for yderligere at kunne indlede disciplinærforfølgning efter tjenestemandsloven over for tjenestemandsansat militært personel. En opretholdelse af 14 i loven om forsvarets personel i øvrigt vil betyde, at tjenestemandsansat militært personel - i modsætning til alle andre tjenestemænd - efter gennemførelsen af en straffesag ikke vil kunne undergives disciplinærforfølgning efter tjenestemandsloven. Det er udvalgets opfattelse, at der ikke kan påvises afgørende hensyn, som kan begrunde denne forskel i retsstillingen for de to grupper af tjenestemænd. Almindelige lighedsbetragtninger taler for også i denne relation at sidestille tjenestemandsansat militært personel med andre tjenestemænd.

7 - 7 - Udvalget foreslår derfor følgende bestemmelse indsat som 20 i forslaget til militær disciplinarlov: For militære tjenestemænd finder bestemmelserne i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken 20, stk. 2 og 3, samt ikke anvendelse, når sagen hører til de sager, der kan behandles efter militær disciplinarlov. Den foreslåede bestemmelse og en samtidig ophævelse af personellovens 14 indebærer, at der skabes adgang til at kunne indlede disciplinærforfølgning mod militære tjenestemænd, efter at en straffesag mod den pågældende er afsluttet. Der vil således efter bestemmelsen i alvorligere sager kunne indledes disciplinærforfølgning med henblik på bl.a. degradation. Er forholdet ikke fastslået ved dom, kan de mere alvorlige disciplinære straffe, herunder degradation, ikke bringes i anvendelse uden at der er afholdt tjenstligt forhør. Dette kan f.eks. komme på tale, hvor den pågældende har vedtaget et bødeforlæg. Det bør specielt i disse tilfælde tilsikres, at den pågældende, forinden en eventuel vedtagelse af et bødeforlæg, oplyses om, at sagen ikke dermed nødvendigvis er afsluttet, men at en ansættelsesretlig reaktion kan komme på tale, herunder eventuelt ved gennemførelsen af et tjenstligt forhør. Om ophævelsen af 14 i lov om forsvarets personel henvises i øvrigt til afsnittet om retsgrundlaget i landsrettens dom. Højesterets begrundelse og resultat 1. Baggrunden for sagen Sagen angår, om det var berettiget, at Forsvarsministeriet i medfør af tjenestemandsloven degraderede A fra kommandør i lønramme 38 til orlogskaptajn i lønramme 36 uden chefbeføjelser med den begrundelse, at han havde begået tjenstlige forseelser ved at have foretaget tjenesterejser, uden at dette var tjenstligt begrundet, og ved væsentligt at have overskredet grænsen for afholdelse af rimelige udgifter til tjenesterejser og til repræsentation og arrangementer. Der skal i den forbindelse tages stilling til, i hvilket omfang tjenestemandsloven kan anvendes ved disciplinærsager mod militære tjenestemænd. 2. Sammenhængen mellem disciplinærbestemmelserne i militær disciplinarlov og tjenestemandsloven Det er som nævnt et spørgsmål i sagen, om bestemmelserne i tjenestemandslovens 20, stk. 2 og 3, samt om disciplinære undersøgelser og disciplinærstraf kan finde anvendelse i forbindelse med de forseelser, som Forsvarsministeriet fandt, at A havde begået.

8 - 8 - Hovedorganisationen af Officerer i Danmark har bl.a. anført, at As påståede pligtforsømmmelser skulle have været behandlet efter militær disciplinarlov og ikke efter tjenestemandslovens regler. Tjenestemandslovens regler om tjenesteforseelser finder efter organisationens opfattelse kun anvendelse på militære tjenestemænd, som har begået pligtforsømmelser, der er strafbare efter den militære straffelov andre tjenesteforseelser er der udtømmende gjort op med i den militære disciplinarlov, jf. dennes 20. Forsvarsministeriet har heroverfor bl.a. anført, at formålet med indførelsen af militær disciplinarlov var i videst muligt omfang at sidestille militært og civilt personel, og at dette ikke er foreneligt med en forståelse af militær disciplinarlov, hvorefter det er udelukket at bringe tjenestemandslovens disciplinærregler i anvendelse i en sag som den foreliggende. Når der ikke er indledt sag efter militær disciplinarlov, er anvendelse af tjenestemandslovens regler efter ministeriets opfattelse ikke udelukket efter 20. Til det anførte bemærker Højesteret, at tjenestemandsloven ikke indeholder særbestemmelser vedrørende tjenestemænd ansat i militæret, og tjenestemandslovens bestemmelser gælder derfor også for militærtjenestemænd ved siden af de nævnte militærlove, medmindre der i disse love måtte være truffet anden bestemmelse. Den militære straffelov indeholder straffebestemmelser rettet mod grovere pligtforsømmelser begået med forsæt eller grov uagtsomhed, jf. lovens 6 og Den militære disciplinarlov finder anvendelse, hvor der er tale om pligtforsømmelser, som kan begrunde en sanktion, men hvor der ikke er hjemmel til eller behov for straf, jf. lovens 1, stk. 2. Efter 20 i militær disciplinarlov finder bestemmelserne i tjenestemandslovens 20, stk. 2 og 3, samt ikke anvendelse, når sagen hører til de sager, der kan behandles efter militær disciplinarlov. Højesteret finder imidlertid, at 20 i militær disciplinarlov i tilfælde, hvor der ikke har været gennemført disciplinærsag efter denne lov, ikke er til hinder for, at der indledes disciplinærsag efter tjenestemandslovens regler.

9 - 9 - Højesteret har herved lagt vægt på, at militær disciplinarlov er led i en reform, hvis overordnede formål er så vidt muligt at sidestille militære tjenestemænd med andre tjenestemænd. En forståelse af militær disciplinarlovs 20 som hævdet af Hovedorganisationen af Officerer i Danmark ville stille militære tjenestemænd anderledes og væsentligt gunstigere end andre tjenestemænd. En militær tjenestemand ville i så fald kun kunne mødes med sanktioner for tjenesteforseelser efter tjenestemandsloven, herunder afsked og degradering, hvis der mod den pågældende havde været gennemført en straffesag efter militær straffelov. Disciplinarloven angår alene mindre alvorlige tjenesteforseelser sanktioneret med mindre alvorlige sanktioner. Militær disciplinarlovs 20 må forstås i overensstemmelse med sit formål som en beskyttelse mod først at blive disciplinarforfulgt efter disciplinarloven og derefter efter tjenestemandsloven. Den foreliggende sag blev behandlet af auditøren, som efter retsplejelovens 749, stk. 2, besluttede at indstille efterforskningen af, om der kunne fastslås et strafferetligt ansvar efter militær straffelov. Der blev ikke efterfølgende indledt disciplinærsag efter militær disciplinarlov. I overensstemmelse med det foran anførte finder Højesteret, at 20 i militær disciplinarlov således ikke har været til hinder for, at der over for A blev iværksat undersøgelse og fastsat sanktion efter tjenestemandslovens regler. 3. Tjenestemandsloven, de angivne tjenesteforseelser og sanktionen Efter tjenestemandslovens 10 skal en tjenestemand samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Handlinger i strid med 10 kan bl.a. medføre disciplinærforfølgning efter bestemmelserne i tjenestemandslovens kapitel 4. Foreligger en tjenstlig forseelse, er det op til forvaltningsmyndighedens skønsprægede vurdering, om den vil anvende disciplinær sanktion og i givet fald hvilken. Der påhviler en højt placeret tjenestemand, som indtager en betroet stilling med selvstændigt chefansvar og en vidtstrakt adgang til at tilrettelægge sit arbejde og disponere på egen hånd, en særlig pligt til at sikre, at den pågældendes dispositioner er i overensstemmelse med gældende regler. Det følger heraf, at tjenestemanden bl.a. skal overholde kravet om, at en tjenesterejse skal være et nødvendigt led i tjenesten, og reglen om, at han kun har krav på at få re-

10 funderet rimelige merudgifter, jf. bl.a. Kundgørelse for Forsvaret B af 15. januar 2004, Cirkulære om godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser. Som chef og kommandør i lønramme 38 var A omfattet af de nævnte krav. Med hensyn til en række af de tjenesterejser, som A foretog i perioden fra september 2005 til januar 2009, tiltræder Højesteret Forsvarsministeriets vurdering, hvorefter der ikke var tale om tjenstligt begrundede rejser. Dette gælder opholdet på Falsled Kro den september 2005, opholdet på Scandic Hotel, København, den maj 2006 med middag på Skt. Gertruds Kloster, opholdet på Liselund ny Slot den august 2006, opholdet på First Hotel, København, den oktober 2006 og opholdet på Hotel Prindsen, Roskilde, den januar A havde derfor ikke ret til at få refunderet udgifter vedrørende disse ophold. Højesteret finder endvidere, at tilrettelæggelsen og gennemførelsen af rejser med ophold på Hotel Radisson SAS, Århus, den august 2007, Comwell Storkro, Sorø, den januar 2008, Hotel Vilcon, Bøstrup, Slagelse, den marts 2008, Sørup Herregaard, Ringsted, den april 2008, Hotel Vinhuset, Næstved, den maj 2008 og Hotel Helnan Marselis, Århus, den september 2008 efter de foreliggende oplysninger ikke kan anses for tilstrækkeligt tjenstligt begrundet. A havde derfor ikke ret til at få udgifterne vedrørende disse ophold refunderet i det omfang, det skete. A har over en periode på 3½ år uden fornøden tjenstlig begrundelse foretaget en række rejser for det offentliges regning og fået refusion for udgifter, uanset at det måtte stå klart for ham, at han ikke var berettiget hertil. A har således handlet i strid med de regler, der gælder for tjenestemænd, jf. tjenestemandslovens 10. Det anførte støttes af, at A i en række andre tilfælde har modtaget refusionsbeløb til dækning af udgifter i en størrelsesorden, der i varierende omfang ligger ud over de beløb, som kunne kræves dækket. I lyset af forseelsernes karakter og omfang og de krav, der må stilles til en tjenestemand i As stilling, finder Højesteret, at det var berettiget og ikke i strid med proportionalitetskravet, at Forsvarsministeriet degraderede ham fra kommandør i lønramme 38 til orlogskaptajn i lønramme 36 uden chefbeføjelser.

11 Det af hovedorganisationen anførte om tjenestestedets godkendelse af As udgifter, 11-timers reglen, undersøgelsesforløbet og sagsbehandlingen kan ikke føre til andet resultat. 4. Konklusion Forsvarsministeriet frifindes. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Hovedorganisationen af Officerer i Danmark betale kr. til Forsvarsministeriet, hvoraf kr. er til dækning af udgifter til advokat og kr. er til dækning af retsafgift. Thi kendes for ret: Forsvarsministeriet frifindes. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Hovedorganisationen af Officerer i Danmark inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse til Forsvarsministeriet betale kr. Beløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side O.05 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse...

Læs mere

Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning mv.

Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov. Afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning mv. Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov Afgivet af Udvalget om den militære straffe- og retsplejeordning mv. - 3 - Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. Indledning... 12 KAPITEL

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 06.72 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse... 3 Kapitel 2. Iværksættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

Skoleleder og tjenestemand. når dit. job er. i fare. så kontakt altid skolelederforeningen...

Skoleleder og tjenestemand. når dit. job er. i fare. så kontakt altid skolelederforeningen... Skoleleder og tjenestemand når dit job er i fare så kontakt altid skolelederforeningen... 1 når dit job er i fare Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV.

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ULOVLIG UDEBLIVELSE...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 Det vedlagte reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (lokalbanetjenestemænd) indeholder bestemmelserne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2013. Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320. 16. december 2013

Meddelelse nr. 2/2013. Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320. 16. december 2013 Meddelelse nr. 2/2013 Strafpåstande i sager om overtrædelse af militær straffelov mv. J. nr.: 2013/001320 16. december 2013 1. Indledning...3 2. De særlige militære pligter...4 3. Generelle bestemmelser

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 Sag 71/2017 (1. afdeling) A (advokat Svend Erik Holm) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011 Sag 355/2010 (2. afdeling) Advokat A (selv) mod Justitsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere