Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser"

Transkript

1 1 af :34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2: /fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998 anmeldt en fortegnelse over individuelle risikoforøgelser på gruppelivsordninger. Der er anmodet om en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk De medlemmer af F&P, som tegner gruppelivsforsikringer i Danmark, er forpligtede til at indberette oplysninger til Gruppelivsudvalget i F&P om gruppelivsordninger, som over en periode på 3-5 år viser sig at have en markant højere skadeshyppighed end forudsat ved tegningen. 3. Disse indberetninger kan resultere i, at den enkelte gruppelivsordning påføres en fælles fortegnelse over individuelle risikoforøgelser, som udsendes til samtlige medlemmer af F&P, som tegner gruppelivsforsikringer. Fortegnelsen angiver navnene på de konkrete gruppelivsordninger (virksomheder, foreninger, forbund mv.), som har en forøget risiko, samt den procentvise forhøjelse af bruttopræmierne, som de forøgede risici medfører. 4. Fortegnelsen begrænser i strid med forbudet i konkurrencelovens 6 konkurrencen mellem medlemsselskaberne for denne gruppe af gruppelivsforsikringer. Uanset hvilket medlemsselskab en af de omhandlede gruppelivsordninger retter henvendelse til med henblik på at tegne en gruppelivsordning, må præmievilkårene i høj grad afspejle den vurdering, der er anført i fortegnelsen. 5. Betingelserne for en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, kan ikke anses for opfyldt. Det er ikke nødvendigt at udveksle oplysninger om procentvise forhøjelser af bruttopræmier for de omhandlede gruppelivsordninger. Afgørelse 6. F&P meddeles, at samarbejdet om og udarbejdelsen af fortegnelsen over individuelle risikoforøgelser er udtryk for en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder, der er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, at betingelserne for en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, ikke er til stede, påbud om at ophæve vedtagelsen om samarbejdet om og udarbejdelsen af fortegnelsen over individuelle risikoforøgelser, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1. Ophævelse skal ske senest den 27. juli 2000, jf. overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens 27, stk. 4. Sagsfremstilling Indledning 7. F&P har ved brev af 30. juni 1998 anmeldt en fortegnelse over individuelle risikoforøgelser på enkelte gruppelivsordninger. 8. Fortegnelsen, som angiver de gruppelivsordninger, hvor der efterfølgende har vist sig at være en markant større skadeshyppighed end forudsat ved etableringen af ordningen, udsendes til samtlige medlemsselskaber af F&P, som tegner gruppelivsforsikringer. Af fortegnelsen fremgår

2 2 af :34 dels navne og adresser på de pågældende gruppelivsordninger (virksomheder, foreninger, forbund mv.) og dels den procentvise forøgelse af bruttopræmien, som den forhøjede risiko resulterer i. 9. Anmeldelse er sket i henhold til overgangsreglerne i konkurrencelovens 27. Der er anmodet om en fritagelse efter lovens 8, stk. 1. Parterne 10. F&P er en erhvervsinteresseorganisation for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Det er ifølge F&P alene de selskaber, der tegner gruppelivsforsikringer, der modtager den omhandlede fortegnelse. 11. Pr. 1. juli 1999 udgør medlemstallet i F&P 209 selskaber. Stort set alle de selskaber, der tegner gruppelivsforsikringer, er medlemmer af F&P I 1998 udgjorde de samlede bruttopræmieindtægter på det samlede marked for livs- og pensionsforsikringer i alt mio. kr., hvoraf bruttopræmieindtægterne på gruppelivsforsikringer udgjorde mio. kr. 2 Medlemmerne af F&P tegner sig for hovedparten af disse bruttopræmieindtægter. Fortegnelsen over individuelle risikoforøgelser 13. Der er af Livs- og Pensionsforsikringsudvalget i F&P nedsat et Gruppelivsudvalg, som rådgiver i spørgsmål om gruppelivsforsikringer. Alle medlemmer, der tegner gruppelivsforsikringer, har mulighed for at være repræsenteret i dette udvalg. 14. Hvert år undersøger de gruppelivstegnende selskaber skadeshyppigheden i deres bestand af gruppelivsordninger. Hvis en gruppe over en periode på 3-5 år viser sig at have en markant højere skadeshyppighed end forudsat ved tegningen, underretter selskabet Gruppelivsudvalget herom. 3 Udvalget informeres tillige om den skærpelse af præmievilkårene, som ændringen efter selskabets opfattelse må medføre. 15. Gruppelivsudvalgets vurdering vil herefter kunne resultere i, at den pågældende gruppe påføres fortegnelsen over individuelle risikoforøgelser tillige med en angivelse af den procentvise forøgelse af bruttopræmien, som den forøgede risiko medfører. Bruttopræmien er sammensat af en nettopræmie, fortjeneste og administrative omkostninger. Nettopræmien den rene risikopræmie udgør typisk 97% af bruttopræmien for gruppelivsforsikringer. Fortegnelsen udsendes til de gruppelivstegnende medlemsselskaber og Finanstilsynet. Ved optagelse af en ny ordning på fortegnelsen fremgår navnet på det selskab, der har foretaget indberetningen. 16. Hvis en gruppe, der er påført fortegnelsen, senere opnår et gunstigere skadesforløb, gentages processen. Resultatet kan i så fald blive, at gruppen slettes af fortegnelsen og atter kan opnå normale præmievilkår. 17. Det er alene de gruppelivsordninger, der har en statistisk dokumenteret højere skadeshyppighed end forudsat ved tegningen, der kan påføres fortegnelsen. 18. Gruppelivsordninger, der allerede ved tegningen skønnes at have en højere risiko end normalt, kan ikke påføres fortegnelsen, førend der er statistisk belæg herfor. Det relevante marked Produktmarkedet

3 3 af : Fortegnelsen omfatter alene gruppelivsforsikringer, hvor der er en forøget risiko. Fortegnelsen berører ikke det øvrige marked for livs- og pensionsforsikringer, som markedet for gruppelivsforsikringer er en del af. 20. Det er styrelsens opfattelse, at individuelle livsforsikringer ikke umiddelbart kan antages at substituere gruppelivsforsikringer, selvom dækningsområderne er de samme. En gruppelivsforsikring omfatter en afgrænset gruppe af personer, og ydelserne og vilkårene på forsikringen fastsættes efter ensartede principper for alle i gruppen. Det er en betingelse for at få en gruppelivsforsikring, at man er medlem af en gruppe. Alle i gruppen betaler samme præmie uanset alder og køn. Der sker således en krydssubsidiering mellem de personer, der er i gruppen. 21. Ved de individuelle livsforsikringer sker der ikke nogen krydssubsidiering 4, og forsikringstageren bestemmer selv, hvor stor forsikringsdækningen skal være. Vilkårene fastsættes individuelt. Individuelle forsikringstagere vil ikke kunne deltage i en gruppeordning, medmindre de er del af en gruppe med deraf følgende forpligtelser og rettigheder. 22. Mange danskere er gennem et ansættelsesforhold, medlemsskab af en forening, et forbund eller et kundeforhold omfattet af enten en obligatorisk eller frivillig gruppelivsforsikring. Mange af disse personer tegner alligevel supplerende individuelle livsforsikringer. 23. Produktmarkedet er således efter styrelsens opfattelse markedet for gruppelivsforsikringer. Det spiller dog ikke nogen rolle for vurderingen, om markedet eventuelt afgrænses bredere til markedet for livsforsikringer. Det geografiske marked 24. Det er alene gruppelivstegnende selskaber, der driver forsikringsvirksomhed i Danmark, som modtager fortegnelsen. Disse selskaber kan være såvel danske som udenlandske. 25. Der er som udgangspunkt ikke noget til hinder for, at der kan tegnes gruppelivsforsikringer i udenlandske selskaber, der ikke driver forsikringsvirksomhed i Danmark. Det er dog styrelsens vurdering, at det må anses for begrænset, hvor mange gruppelivsforsikringer, der tegnes i sådanne udenlandske forsikringsselskaber. Der er endnu ikke i Danmark tradition for tegning af gruppelivsforsikringer i udlandet, og usikkerhed om beskatnings- og soliditetsforhold samt sprogbarrierer må efter styrelsens opfattelse antages at påvirke placeringen af gruppelivsforsikringer Det geografiske marked er derfor efter styrelsens opfattelse Danmark. Det spiller dog ikke nogen rolle for vurderingen, om det geografiske marked eventuelt udvides fx til hele Europa. Parternes stilling på markedet 27. De gruppelivstegnende selskaber, der er medlemmer af F&P, og som modtager fortegnelsen, udgør næsten hele markedet for gruppelivsforsikringer. 28. De samlede bruttopræmieindtægter på livs- og pensionsforsikringer udgjorde i 1998 i alt mio. kr. Heraf udgjorde bruttopræmieindtægterne på gruppelivsforsikringer mio. kr. svarende til ca. 8,3% af det samlede marked for livs- og pensionsforsikringer, jf. pkt De gruppelivsforsikringer, som er opført på fortegnelsen over individuelle risikoforøgelser, udgør ifølge F&P under 1% af de samlede gruppelivsforsikringer målt på bruttopræmierne, svarende til under 41 mio. kr. af de samlede årlige bruttopræmieindtægter på gruppelivsforsikringer i Anmelders bemærkninger

4 4 af : F&P har oplyst, at formålet med udsendelse af fortegnelsen er, at gruppelivsordninger med en markant forøget risiko ikke i forbindelse med begæring om en gruppelivsordning i andre medlemsselskaber skal have mulighed for at spekulere mod de andre forsikringstagere i disse selskaber ved at fortie gruppens forhøjede risiko. 31. Der er efter organisationens opfattelse tale om en form for advarselsregister i stil med den virksomhed, der udføres i Bedømmelsesforeningen for enkeltpersoner. Vurdering 32. Samarbejdet mellem de gruppelivstegnende medlemmer er udtryk for en økonomisk aktivitet, der er omfattet af konkurrenceloven, jf. 2. Samarbejdet er egnet til at påvirke afsætningen af gruppelivsforsikringer til grupper, der er opført på fortegnelsen. 33. Der gælder ikke nogen undtagelser eller fritagelser i henhold til EU-regler, jf. konkurrencelovens 4 (se nærmere pkt. 37). 34. Der er ikke tale om et samarbejde inden for samme virksomhed eller koncern, jf. konkurrencelovens 5, og samarbejdet er heller ikke omfattet af bagatelreglen i lovens 7, stk. 1, allerede fordi de gruppelivstegnende selskaber har samlede bruttopræmieindtægter på over 1 mia. kr., jf. pkt. 12. Konkurrencelovens Samarbejdet om og brugen af fortegnelsen udspringer af en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder, jf. konkurrencelovens 6, stk Samtlige gruppelivstegnende virksomheder, som tegner gruppelivsforsikringer i Danmark, får gennem fortegnelsen kendskab til de gruppelivsordninger, der i forhold til normalbestanden har en forhøjet skadeshyppighed samt den skærpelse i præmievilkårene, som denne forøgede risiko medfører. 37. Kommissionen har i en beretning 7 om gennemførelsen af gruppefritagelsen på forsikringsområdet meddelt, at Kommissionen på tidspunktet for gennemførelsen af gruppefritagelsen ikke havde tilstrækkelige erfaringer med behandlingen af fortegnelser over skærpede risici til også at lade sådanne fortegnelser være omfattet af gruppefritagelsen. Det er dog Kommissionens opfattelse, at aftaler mellem forsikringsselskaber om udarbejdelse af fortegnelser over eller udveksling af oplysninger om skærpede risici ikke er omfattet af artikel 81, stk. 1 (svarende til konkurrencelovens 6), hvis de er begrænset til at give oplysninger om skærpede risici. 38. Formålet med sådanne aftaler er efter Kommissionens opfattelse ikke at begrænse konkurrencen mellem forsikringsselskaberne, men at sætte selskaberne i stand til at få et bedre kendskab til karakteren af de risici, der forsikres, fx udveksling af oplysninger om dårlige chauffører, dårlige betalere eller om antallet af stjålne køretøjer. 39. Hvis informationsudvekslingen ledsages af en aftale om ensartet adfærd i forbindelse med de pågældende risici fx anbefalinger om at afvise dækning eller forhøje præmierne (både som en forhøjelse i % eller forhøjelsens præcise beløb) vil aftalerne efter Kommissionens opfattelse falde ind under anvendelsesområdet for artikel 81, stk. 1, og aftalerne synes ikke at kunne fritages efter artikel 81, stk. 3.

5 5 af : Som det fremgår af beretningen, jf. pkt. 37, er fortegnelser over skærpede risici ikke omfattet af gruppefritagelsen på forsikringsområdet. Hvis en fortegnelse går videre end til blot at angive skærpede risici, bør fortegnelsen efter Kommissionens opfattelse i princippet vurderes i lyset af gruppefritagelsens afsnit II og III (aftaler om præmieberegning og standardpolicebetingelser). Hvis fortegnelsen over de individuelle risikoforøgelser således går videre end til blot at angive skærpede risici og må anses for omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, må dette efter styrelsens vurdering indebære, at det må vurderes, om betingelserne for en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, er til stede. Vurderingen efter 8, stk. 1, vil da skulle foretages i lyset af gruppefritagelsens bestemmelser. 41. Der er styrelsens opfattelse, at fortegnelsen over individuelle risikoforøgelser ikke er begrænset til at give oplysninger om skærpede risici. Der er tale om en fortegnelse, der giver de gruppelivstegnende medlemmer oplysninger om den procentvise forøgelse af bruttopræmien på enkelte gruppelivsforsikringer, som de skærpede risici giver anledning til. Gruppelivsudvalgets vurderinger (og indberetningerne til udvalget) samt fortegnelsen sætter det enkelte medlemsselskab i stand til at vurdere en række væsentlige markedsmæssige oplysninger, som de ellers ikke nødvendigvis ville få kendskab til. 42. De gruppelivstegnende selskaber får ikke kendskab til den faktiske præmie på den enkelte gruppelivsordning, idet denne afhænger af det enkelte selskabs tarifstruktur for ordninger med normal risiko. Efter styrelsens opfattelse medfører fortegnelsen dog på trods heraf, at uanset hvilket gruppelivstegnende medlemsselskab, en af de omhandlede gruppelivsordninger retter henvendelse til med henblik på tegning af en gruppelivsordning, vil præmievilkårene i høj grad afspejle den vurdering, der er anført i fortegnelsen. 43. Konkurrencen mellem medlemsselskaberne for denne gruppe af forsikrede må derfor antages at være væsentligt begrænset som følge af fortegnelsen. Ikke alene får de andre selskaber kendskab til den forøgede risko, men de får også kendskab til den procentvise forhøjelse af bruttopræmien, som den forøgede risiko medfører. 44. Selvom fortegnelsen alene angav den procentvise forøgelse af nettopræmien altså den rene risikopræmie er det styrelsens opfattelse, at konkurrencen for denne gruppe af forsikrede fortsat ville blive begrænset, idet nettopræmien udgør 97% af bruttopræmien, jf. pkt. 15. Den del af bruttopræmien, som dækker administrationsomkostninger og fortjeneste udgør således alene 3%. Dette betyder, at fastsættelsen af præmievilkårene i høj grad fortsat ville afspejle den vurdering, der er angivet i fortegnelsen. 45. Dertil kommer, at Gruppelivsudvalget ifølge F&P fungerer som kontrolinstans for grupper med forøgede risici derved, at udvalget dikterer de maksimale præmieskærpelser, som en given forhøjet risiko må medføre. Derved begrænser ordningen det enkelte selskabs mulighed for selv at fastsætte sine præmier. Dette er en begrænsning, der er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 2, nr Samarbejdet om fortegnelsen er således efter styrelsens opfattelse omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, hvorfor der skal tages stilling til, om betingelserne for en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, er til stede. Konkurrencelovens Som nævnt under pkt. 48 er det styrelsens opfattelse, at vurderingen af, om betingelserne for en individuel fritagelse er til stede, skal ses i lyset af gruppefritagelsens bestemmelser. Gruppefritagelsen på forsikringsområdet 48. Fritagelsen omfatter bl.a. aftaler om opstilling af fælles risikopræmier baseret på kollektive

6 6 af :34 statistikker mv. Nærmere fastsatte betingelser skal være opfyldt, for at fritagelsen kan finde anvendelse. Af fritagelsens afsnit II fremgår det, hvilke former for samarbejde om fælles præmieberegning, der er fritaget. 49. Det er efter gruppefritagelsen tilladt at samarbejde om beregningen af en ensartet nettopræmie svarende til gennemsnitsomkostningerne ved risikodækningen, jf. art. 2, litra a). 50. Samarbejdet forudsætter dog, at beregningerne udsendes med angivelse af, at de er vejledende, jf. art. 3, litra a), at beregningerne ikke omfatter en fælles beregning af administrationsomkostninger og fortjeneste, jf. art. 3, litra b), at beregningerne ikke identificerer de pågældende selskaber, jf. art. 3, litra c). 51. Ad 1) Fortegnelsen indeholder ingen angivelse af, at de anførte procentvise præmieforhøjelser er vejledende. F&P har derimod oplyst, at Gruppelivsudvalget fungerer som kontrolinstans derved, at udvalget dikterer den maksimale præmieskærpelse, som en forhøjet risiko må medføre. 52. Ad 2) De på fortegnelsen anførte procentsatser er udtryk for den procentvise forøgelse af bruttopræmien, som de forøgede risici fører til. Beregningerne omfatter således også administrationsomkostninger og fortjeneste. 53. Ad 3) På selve fortegnelsen sker der ikke nogen direkte identificering af de selskaber, hvori de pågældende gruppelivsordninger er tegnet. Ved optagelse af en gruppelivsordning på fortegnelsen fremgår imidlertid navnet på det selskab, der har foretaget indberetningen til Gruppelivsudvalget, hvorved der sker en identificering af de pågældende selskaber. 8, stk. 1, nr. 1 styrkelse af effektiviteten/fremme af udviklingen 54. De gruppelivsordninger, der ender på fortegnelsen, er ifølge F&P de ordninger, hvor gruppens forøgede risiko ikke kan forudses som følge af de oplysninger, der gives. Selskaberne spørger på nuværende tidspunkt ikke en ny gruppe om dens hidtidige risikoforløb. En gruppe med en forhøjet risiko fortier dermed ikke bevidst oplysninger om risikoforløb, men kan undlade at oplyse herom. 55. Uden fortegnelsen ville de enkelte medlemsselskaber ifølge F&P ikke have nogen mulighed for at opdage, at en gruppe ikke har oplyst sin objektivt forhøjede risiko ved etableringen af en gruppelivsordning. Selskaberne ville derfor ikke have nogen mulighed for at imødegå spekulation mod selskabet og dermed de andre forsikringskunder. Uden fortegnelsen ville det enkelte selskab være nødsaget til at finde en anden måde, hvorpå den ønskede information om gruppens risiko kan indhentes. Fortegnelsen er efter F&Ps opfattelse den mest smidige, effektive og billigste måde, hvorpå denne information kan indhentes. Fortegnelsen fremmer effektiviteten i forbindelse med afdækningen af de risici, den enkelte ordning har. Herved undgås, at de enkelte ordninger også ordninger med en normal risiko - skal gennem et længere forløb med fremskaffelse af dokumentation for hidtidige risikoforløb, inden ordningen kan etableres. 56. Styrelsen er enig i, at det kan virke effektivitetsfremmende, at de enkelte selskaber ikke skal foretage en risikovurdering af hver enkelt ny gruppe, der ønsker at tegne en gruppelivsordning. Der sker kun skærpelser for ca. 1 pct. af ordningerne. I resten af tilfældene kan selskaberne undlade nærmere foranstaltninger. Betingelse nr. 1 kan derfor efter styrelsens opfattelse anses for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 2 sikring af forbrugerne 57. F&P anfører, at det er til fordel for forbrugerne, at der ikke for nogen grupper er mulighed for at spekulere igennem fortiede oplysninger om forøget risiko. Forsikringsselskaberne er lovmæssigt forpligtede til at sikre, at alle forsikrede betaler den pris for forsikringen, som svarer til den risiko,

7 7 af :34 som de udgør for forsikringsfællesskabet. Dette sikres ved fortegnelsen. Det er endvidere til fordel for forbrugerne, at vurderingen af, hvad en markant større skadeshyppighed bør medføre for præmievilkårene, hviler på et så bredt grundlag som muligt. 58. For de gruppelivsordninger, der har en normal risiko, er det styrelsens opfattelse, at fortegnelsen i et vist omfang forhindrer, at disse ordninger indirekte kan risikere i et vist omfang at komme til at skulle bidrage til betaling for nye ordninger, som er tegnet som ordninger med normal risiko, selvom de har en forøget risiko, der ikke er blevet oplyst ved etableringen. 59. For de gruppelivsordninger, som har en forøget risiko, er det styrelsens opfattelse, at det ikke er en fordel for disse forsikringstagere, at konkurrencen om disse ordninger begrænses ikke alene for så vidt angår selve risikopræmien men også for så vidt angår den del af bruttopræmien, der relaterer sig til selskabernes fortjeneste og administration. Betingelse nr. 2 kan derfor ikke efter styrelsens opfattelse anses for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 3 Ikke unødvendige konkurrencebegrænsninger 60. Ifølge F&P vil det ikke uden fortegnelsen være muligt at forhindre, at gruppelivsordninger med en forhøjet risiko bevidst kan spekulere mod andre forsikringstagere ved at fortie gruppens forhøjede risiko. 61. Det er efter styrelsens opfattelse ikke nødvendigt for at nå dette mål, at der foruden oplysning om den forøgede risiko tillige gives oplysninger om den resterende del af bruttopræmien. Det er alene risikoforøgelsen, som den statistiske skadeshyppighed vedrører. Betingelse nr. 3 kan derfor ikke efter styrelsens opfattelse anses for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 4 ikke udelukkelse af konkurrencen 62. F&P anfører, at de gruppelivsordninger, der udgør individuelle risikoforøgelser, set i forhold til den samlede mængde af gruppelivsforsikringer er meget lille. Hovedparten af markedet for gruppelivsforsikringer berøres derfor ikke af fortegnelsen. 63. Styrelsen er enig i, at fortegnelsen alene har betydning for en lille del af det samlede marked for gruppelivsforsikringer, og at fortegnelsen derfor ikke udelukker konkurrencen på det relevante marked. Betingelse nr. 4 må derfor efter styrelsens opfattelse anses for opfyldt. Bemærkninger Anmelders bemærkninger 64. F&P har meddelt, at organisationen har taget initiativ til at ændre fortegnelsen, således: at det fremover vil fremgå, at skærpelserne er vejledende, at de angivne procentsatser alene vil henvise til nettopræmien, at indberetningen af forslag til skærpelser vil ske i anonymiseret form. Styrelsens bemærkninger 65. F&P har anmodet om en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, for fortegnelsen, som den foreligger på nuværende tidspunkt. Styrelsen finder, at denne fortegnelse ikke opfylder betingelserne for en individuel fritagelse. Styrelsen bemærker dog, at de ændringer af fortegnelsen, som F&P har taget initiativ til, umiddelbart synes at imødekomme de betænkeligheder, som styrelsen har ved vurderingen af, om betingelserne for en individuel fritagelse er til stede. Men en endelig vurdering heraf afhænger af, hvordan ændringerne faktisk gennemføres.

8 8 af :34 Konklusion 66. Sammenfattende må samarbejdet mellem de gruppelivstegnende medlemmer af F&P anses for at være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. Betingelserne for en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, kan ikke anses for opfyldt. Der gives påbud om at ophæve vedtagelsen om samarbejdet om og udarbejdelsen af fortegnelsen over individuelle risikoforøgelser, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1. Ophævelse skal ske senest den 27. juli 2000, jf. overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens 27, stk Ifølge F&P er Slagteriernes Gruppeliv ikke medlem af F&P, men holdes generelt orienteret om gruppelivsområdet og modtager også fortegnelsen. 2 Jf. Forsikringsoplysningens statistik fra 1999, s F&P har oplyst, at Finanstilsynet over for et selskab, der søgte om koncession til at tegne gruppelivsforsikringer, har krævet, at en skærpelse af individuelle ordninger skulle forelægges for Gruppelivsudvalget med henblik på at sikre, at der er statistisk grundlag for skærpelsen, og at skærpelsen ikke er højere end nødvendigt. 4 Individuelle forsikringer med solidariske dækninger, hvor der betales samme præmie uanset individuelle risikoforhold, må dog antages at kunne substituere gruppelivsforsikringer i et vist omfang. Det er dog ikke givet, at den enkelte person altid vil kunne substituere en individuel forsikring med solidarisk dækning med en gruppelivsforsikring, hvis personen ikke er medlem af en gruppe, der kan tegne en sådan forsikring. 5 F&P har oplyst, at de gruppelivstegnende selskaber oplever en stigende interesse fra kundernes side for at tegne gruppelivsforsikringer i et andet EØS land, og at det forhold, at der ikke er fradragsret for præmien på gruppelivsforsikringer, betyder, at sådanne forsikringer uden problemer kan tegnes i udlandet. Det forhold, at det endvidere er en gruppeledelse, der skal tegne forsikringen i udlandet, betyder ifølge F&P, at barrieren er mindre end for en individuel person. Dette ændrer dog ikke styrelsens opfattelse af, at muligheden for at tegne disse forsikringer i udlandet ikke udnyttes særlig ofte, og at dette kan skyldes nogle af de anførte grunde. 6 Ifølge EF-Domstolens praksis udgør frivillige anbefalinger, som udstedes af forsikringsselskabers interesseorganisationer, vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder, jf. dom i sagen 45/85, Verband der Sachversicherer mod Kommissionen, Saml. 1987, s Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af Kommissionens forordning nr. 3932/92 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3 (ex artikel 85, stk. 3), på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet KOM(1999) 192 af Uddrag af beretningens s er vedlagt som bilag 3.

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter 1 af 13 18-06-2012 14:33 Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs-

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

2006-2011. Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer

2006-2011. Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer 2006-2011 Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer Maj 2012 Indholdsfortegnelse Undersøgelse af erhvervsevnetabsforsikringer...3 1. Baggrund - erhvervsevnetabsforsikringer...3 1.1 Fagspecifikt

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Interflora-Danmarks kædesamarbejde 1 af 12 21-06-2012 12:33 Interflora-Danmarks kædesamarbejde Journal nr 2:8032-643, bhh/service. Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Interflora-Danmark (herefter IF) har den 30. juni 1998 ansøgt

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.10.2006 SEK(2006) 1239 KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT Ledsagedokument til Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering

Læs mere

1. Vi har i år valgt at sætte fokus på forsikrings- og pensionsbranchens rolle i velfærdssamfundet. Det gør vi under overskriften:

1. Vi har i år valgt at sætte fokus på forsikrings- og pensionsbranchens rolle i velfærdssamfundet. Det gør vi under overskriften: Årsmødedebat 2016 - oplæg Almindelige forsikringer til alle på rimelige vilkår hvad betyder det? Indledning: 1. Vi har i år valgt at sætte fokus på forsikrings- og pensionsbranchens rolle i velfærdssamfundet.

Læs mere

G A R A N T I. Udstedt af

G A R A N T I. Udstedt af Stempelfri ifølge Stempellovens 62, stk. 1, nr. 9. G A R A N T I Udstedt af......, den...200x... 2 Da: - Transport- og energiministeren i henhold til lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S

Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S Journal nr. 2:8032-568/El/Service Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Den 30. juni 1998 har Advokaternes Serviceselskab A/S

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Gruppelivsaftale nr. 74020 H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt 1. Resumé I det følgende beskrives rammerne for et rådsmedlems tavshedspligt. Reglerne om et rådsmedlems

Læs mere

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA-BoS-14/176 DA Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere