Generalforsamling i Aarhus 1900 Volleyball referat Torsdag d. 19. februar 2015 kl I kantinen på Svømmestadion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Aarhus 1900 Volleyball referat Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 1900 I kantinen på Svømmestadion"

Transkript

1 GeneralforsamlingiAarhus1900Volleyball referat Torsdagd.19.februar2015 kl.1900 IkantinenpåSvømmestadion Dagsorden: 1.Valgafdirigent. KasperPedersen 2.Valgafreferent. DorteToft NB:Dagsordenenerblevetrettidigtsendtud,regnskabeterikke. 3.Bestyrelsensberetningfradetforgangneår. Formandenberetter: Gennemgangafdeforskelligeholdsplacering. Nystrukturfordivisionernegennemgås,dennegælderfrasæsonstart2015. Holdsport.dk.Opfordringtilatbrugeklubkalenderenmere,såderkommermereopbakning tilhjemmekampeogfester. Aktivitetsudvalg.Komikkeopatkøreidennesæson,somønsket.Opfordringtilatmeldesig idennyesæson. Trænermødevedsæsonstart. Frivilligtarbejdeiklubben:trænermangel,manglendeopbakningoghjælptilfester. Opfordringtilathjælpetiliklubben,ogmeldesigsomholdrepræsentant. Opbakningtilfesterne,dadeterherklubbentjenerpenge.Giverogsåklubbenet bedreomdømme.taggernekontakttilbestyrelsesmedlemmer. Tilbagegangimedlemstal.Deterenopgavefordennyebestyrelseatprøveat findefleremedlemmer.derergjortlidtforatfindemedlemmervha.foldereog plakaterioplandsklubberne.merereklameforklubben,ogetbedreomdømme someftertragtetklub.detmåhelstikkekosteformeget,daklubbenikkehar rådtilekstraudgifter.klubbenskalhenvendesigtilstuderende,såderkan kommeennygenerationiklubben. 4.Repræsentant(LiseJulsrud)fra1900 shovedledelseinformerer. Hovedledelsenarbejderforatskabegoderelationerimellemdeforskelligedeleaf1900.

2 14 16afdelinger(2erpåvejud:mountainbikeogbeachvolley) Reorganiseringafhovedledelsen.Manharskulletvælgesdirekteind,detharværetsværtat gennemskue,hvaddetindebar.opdeledeforskelligeafdelingerigrupper,sådervaret tætteresamarbejde.tilbagetilrødderne,hvaderdetegentligenklubaffrivilligemennesker beståraf? Repræsentatskabsmøde25.marts. Hovedforeningsformandvalgteatgåudioktober,nyformand:DorteHansen. SculpturesbytheSea:godmulighedforafdelingenforattjeneekstrapengetilklubkassen mednattevagter. Vigør:arbejderpånytsamarbejde. Marselisløbet:hvisdennyebestyrelseerfremmeiskoeneoghenvendersigtilMarselisfonden,kandermåskeoprettesetsamarbejdemeddemigen. KomgerneogspørgLise,hvismanerinteresseretiathøremereomhovedledelsen. Opfordringtilatdyrkefællesskabetiklubben,dadeterdet,derstyrkerklubben. 5.Kassererenfremlæggerregnskabetfor2014ogbudgetfor2015. Satsetpåmedlemsfremgangiforbindelsemedfoldereogplakater.Dognedgangi medlemstal.væsentliglaverekontingentindkomst. Klubhæfterharikkefungeretoptimalt,dadetblevlavetomtilenapp.Detteharikkegivet klubbensærligstorindtægt. Festerharikkegivetoverskud,tværtimod,daderikkeharværetkontrolnokmedfesterne ogspiritusbeholdningen.detderkansælgestilbagetilføtex,skalsælgestilbage. Udgifter: Turneringsgebyretersteget,daligaenharværetdyrere,samthøjerekørselsgebyrer. Halgebyrerstabilt,sammehaltidersomsidst. Dommerbøderogkampbøder:dummebøderatfå,dadethandleromindtelefoneringog manglendeindsendelseafkampskemaer.ogsåbøderforforkerteudfyldtekampskemaeri danmarksserien. Trænergodtgørelse:nogenlundedet,dervarbudgetteretmed. Trænerkursus:brugtmindreendbudgetteret Lokaleleje:brugtmereendbudgetteret,pga.bødeforforkertbenyttetlokaletil

3 julefrokosten. Annoncer:bliverigenbudgetteretmed1000,,sådennyebestyrelsekanlave annoncearbejde. Tabtkontingent:Afskrivningpga.forkertudskrevnekontingenterogunavngivnegirokort. Deterblevetslæbtmedietparår,ogblivernuafskrevet. Underskudialt , efterafskrivningaftabtekontingenter. Budget: Skrabetudgave. Satudfraenstigningimedlemstal. Fester:satserpåoverskud,vha.detaljeretplanforafholdelseaffester. Turneringsgebyr:usikker,daderkommernystruktur. Trænergodtgørelse:trænergodtgørelseforforår2015.Ingentrænergodtgørelseefter sommer. Diskussion:Kaspermenerikke,atvikanfindenyetrænereudentrænergodtgørelse. Jimmy:bestyrelsenernødttilatskærebetydeligtnedpåudgifter. Lise:mener,atderbørværetrænerlønninger.Detteerrealistisk,hvisderkantjenesnogle pengetilklubben,ogviallesammengørenekstraindsats. Kasper:derbørikkegivesgratiskontingenttilaktivitetsudvalg. Nicolai:Ideandreklubber,givesderikketrænerløn,såhvorforskulledetikkekunneladesig gøreheriklubben? Lise:Vibørstileefteratfåsåbilligetræneresommuligt.Mener,deteretdårligtsignalikke atsættenogetaftiltrænerløn. Kasper:vibørgøreenindsatsforatfåboldenedfraloftet,davikunnespare materialeudgifter. Vendertilbagetiltrænerlønningersenere Lokaleleje:budgetteretmeddenlokaleleje,vived,derskalbruges. 6.Fastsættelseafkontingentsamtgodkendelseafbudget. Liseforeslår,atdersættesflereindtægterindfrafrivilligtarbejde.Dissekunnebrugessom trænerlønninger(måskeiformaftøj).menerat5000, ernok.

4 Kasperopfordrertilatallegørenindsatsforatskaffenyemedlemmeribeachparkentil sommer.synes,viskalfindeengodtrænertilintroholdet,ogatdeskalhavegode træningstider,daderskalværeopbygningfrabunden.viharmistetformangemedlemmer tilasvpådennekonto. Lisemenerikke,atmanskalbudgetteremedøgetmedlemsantal,menderskalgøresen indsatsforatskaffenyemedlemmer. Aktivitetsudvalgskalikkehavegratiskontingent. Budgettetændret:trænergodtgørelse:6000,,ekstraindtægt:5000,.Uændretkontingent. Derkanlavesforhandlingomtrænergodtgørelseudenombudget. Forslagframedlemmer: Liseforeslårpassivtmedlemskabtil100, kr./sæsonfortidligereklubmedlemmer.detteer vedtagetvedafstemning. Forslagomstudenterrabatpåkontingent.Detteerforbesværligtadministrativt,mener kassereren. Ireklameforklubben:fremhæv,atmankankommetilklubbenogprøvetræneudenatvære bundet. Budgettetervedtagetvedafstemning. 7.Behandlingafindkomneforslag. Ingenindkomneforslag. 8.Valgafbestyrelse: Formand vælgesfor1år. JimmyLauridsen påvalg,genopstillerikke. JesperSaksøvalgtsomnyformand. Næstformand vælgesfor1år. JeanneDybbøl påvalg,genopstillerikke. Ingennæstformandvælges.Detteerikkeetkrav. Kasserer vælgesfor2år. AndersRaunsø påvalg,genopstillerikke. Ingenopstillertilposten.Forsamlingengivermandattilatbestyrelsenkanfinde ennykassererindenfor3uger.hvisikkederfindesenny,indkaldesdertil

5 ekstraordinærgeneralforsamling. StineNielsenerefterfølgendevalgtsomnykasserer. Menigebestyrelsesmedlemmer vælgesfor2år. VibekeAndersen påvalg,genopstiller valgt ChristineSchäfer påvalg,genopstiller valgt DorteToft ikkepåvalg. NicolaiKarlsen ikkepåvalg. TineKaastrupPedersen stillerop valgt. 2 3suppleanter vælgesfor1år. suppleant:heidicarlsen påvalg,genopstillerikke. 2.suppleant:JanneToft påvalg,genopstillerikke. 3.suppleant:SonjaBraun påvalg valgt TrineKristensenvalgtsom1.suppleant TrineEstrupvalgtsom2.suppleant Revisorogrevisorsuppleanter vælgesfor1år. Revisor:TineTherkildsenHansen påvalg,genopstiller Valgt Revisorsuppleant:PeterSteensgaard påvalg,genopstillerikke. LiseJulsrudvalgtsomrevisorsuppleant. 9.Eventuelt. Liseopfordrermedlemmertilatsehinandeniøjneneogatbakkeomomhinanden,klubben, bestyrelsenogfester.viskalvise,atvigiderhavenogetsocialtsammen! Mix motionhararrangeretenaktivitetd.11.marts. Kasperopfordrertilatkommeihallend.7.Martsogkommetilfastelavnsfesten! VibekeopfordrertilUnite Aarhus. Læggekampeoppåfacebook,såfolkkommerihallen opgavefordennyebestyrelse. Jesper:tilfesterskalvitænkepå,atvierenklubogikkemangeindividuellehold.Istedetfor bordplan,såsocialeinitiativer(fxstoledans),dabordplankanafholdefolkfraatkomme.

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Referat Bestyrelsesmøde Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Overby Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning v/flemming Dyring 3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse v/anne Thomasen 4. Fastlæggelse af kontingent 5. Indkomne

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere