154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG FREDERIKSBJERGBYGGERIET BILAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG FREDERIKSBJERGBYGGERIET BILAG"

Transkript

1 154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG BILAG

2 155 Bilag FAKTA KOMMUNAL / SELVEJENDE SKOLE (6-17 ÅR) INDSKREVNE EGENSKOLEANDEL N.J.Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgade ,2% DAGTILBUD (0-5 ÅR) INDSKREVNE NORMERING FREDERIKSBJERG Ajstrup - udflytter Ajstrup Strandvej Baunes Plads Marselis Boulevard Børnehuset Jægergårdsgade Guldbryllupsasylet Sct. Paulsgade Jægergårdsgade Jægergårdsgade Kroghsgade Kroghsgade Marselisparken Marselis Boulevard Smørhullet Ole Rømersgade Tumlestien Ole Rømers Gade 36A SELVEJENDE Sct. Anna Sct. Annagade Skovslottet Skovridervej SKOVVANGEN Dagplejepladser i distriktet 2 SFO (6-10 ÅR) INDSKREVNE N.J.Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgade Marselisparken Marselis Boulevard 52 - KLUB (11-17 ÅR) INDSKREVNE Frederiksbjerg Fritidsklub Sct. Annagade 38 B 98 FO-klub: Frederiksbjerg Skt. Annagades Skole 73 Tallene er opgjort pr. 1. januar 2011

3 156 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag, Planlægningsmæssige temaer Område Horsensvej strækker sig fra midtbyen til Tranbjerg og rummer skov og strand, centrum og forstad, etageejendomme og parcelhuse. Område Horsensvej består af lokaldistrikter for seks skoler: Grønløkkeskolen Holme Skole Læssøesgades Skole N.J. Fjordsgades Skole Rundhøjskolen Tranbjerg Skole Pr. 1. januar 2011 var der i alderen 0 til 17 år bosat i området, hvoraf var 0-5 år. Overvægten af småbørn skyldes i høj grad en høj koncentration af småbørn i N.J. Fjordsgades og Læssøesgades lokaldistrikter, hvor der er meget lejlighedsbyggeri i boligmassen. Antallet af børn og unge fra 0 til 17 år forventes samlet at stige med 211 børn frem til Antallet af børn i alderen 0-5 år stiger med 233 børn, mens der er en mindre stigning i antallet af børn på 6-10 år og et fald i antallet af børn i alderen år. Der forventes således i 2015 at være ca i alderen 0 til 5 år og i alt i alderen 0 til 17 år. Forventningerne om stigende børnetal i Område Horsensvej skyldes bl.a. den forventede boligudbygning. Der forventes således ca. 498 nye familieboliger i perioden især i Tranbjerg og på Godsbanearealet i Læssøesgades lokaldistrikt. Stigningen er således i Grønløkkeskolens distrikt og i midtbyen, mens der forventes faldende børnetal i Holme og Rundhøj lokaldistrikter. Dagtilbudsområdet I Område Horsensvej passes der børn på ½-2 år og i alderen fra 3 år til skolestart. Af børn med bopæl i Område Horsensvej er der på ½-2 år og i alderen fra 3 år til skolestart, som passes i Aarhus Kommune. Samlet set er der således flere pladser i Område Horsensvej end der efterspørges af børn med bopæl i området. Dette skyldes i høj grad, at Læssøesga des og Holme lokaldistrikter passer flere børn fra andre områder. Skoleområdet De seks folkeskoler i området varierer i størrelse fra 376 elever på Læssøesgades Skole til 745 elever på N.J. Fjordsgades Skole. Egenskoleandelene (andelen af børn med bopæl i lokaldistriktet, som vælger distriktsskolen) varierer meget skolerne imellem. Tranbjerg Skole har den højeste med 76,9 pct., Grønløkke og Holme skoler lig-ger omkring 70 pct., N.J. Fjordsgades Skole har 62,2 pct., Læssøesgades Skole 48,2 pct. og lavest er Rundhøjskolen med 40,2 pct. Privatskoleandelene for de to skoler i Tranbjerg er under 10 pct., mens de er mellem 20 og 25 pct. for Rundhøj og N.J. Fjordsgades Skoler. Læssøesgades Skole og Rundhøjskolen har egenskoleandele omkring 14 pct. FU-området Fem af lokaldistrikterne i Område Horsensvej har en FU-afdeling placeret i distriktet, og der var pr. 1. januar børn og unge indskrevet i klubtilbuddene i Område Horsensvej. 379 indskrevne i alderen år og 215 indskrevne på år. Hensigtserklæringen er, at antallet af FUpladser skal tilstræbes at svare til 30 pct. af børn i alderen år og 15 pct. af de unge på år bosat i distriktet. For fire af lokaldistrikterne i Område Horsensvej er målet opfyldt. I Grønløkkeskolens distrikt er der ikke et klubtilbud. Klubberne Tranbjerg har unge fra hele Tranbjerg, dog ikke så mange at hensigtserklæringen er opfyldt, hvis de to lokaldistrikter ses under ét. Antallet af FU-pladser (inkl. FO-pladser) svarer til 20 pct. af børn i alderen år og 12 pct. af de unge på år bosat i de to distrikter. I Rundhøjskolens distrikt svarer antallet af FU-pladser til 25 pct. af børn i alderen år og 3 pct. af de unge på år bosat i distriktet. Derudover er der fire pædagogisk ledede legepladser i området. Byudvikling Lokaldistrikterne Læssøesgade og N. J. Fjordsgade er delvist færdig-udbyggede. De eneste muligheder for nye boliger er ved at omdanne eksisterende erhvervsområder og lignende. Der kan i den forbindelse peges på områderne ved Godsbanen, Ceresgrunden, Amtssygehuset, Søren Frichs Vej, Værkmestergade, Rutebilstationen og Ingeniørhøj-skolen. Lokaldistrikterne Holme og Rundhøj er del- vist udbyggede, og der kan forventes relativt få nye boliger i de kommende år. Der er dog på sigt mulighed for nye boliger på området ved Ael Kiers Vej. Tranbjerg er delvist udbygget, og der kan forventes relativt få nye boliger i de kommende år. BOLIGPROGNOSE Grønløkkeskolen 130 Holme Skole 0 Læssøesgades Skole 183 N.J. Fjordsgades Skole 80 Rundhøjskolen 0 Tranbjerg Skole 105 I alt Horsensvej 498 AKTUELLE BØRNETAL Lokaldistrikt 0-5 år 6-10 år år 0-17 år Grønløkkeskolen Holme Skole Læssøesgades Skole N.J. Fjordsg. Skole Rundhøjskolen Tranbjerg Skole I alt Horsensvej BØRNETALSPROGNOSE 2015 Lokaldistrikt 0-5 år 6-10 år år 0-17 år Grønløkkeskolen Holme Skole Læssøesgades Skole N.J. Fjordsg. Skole Rundhøjskolen Tranbjerg Skole I alt Horsensvej

4 157 Bilag, Pædagogiske temaer De pædagogiske udfordringer i område Horsensvej afspejler den mangfoldighed, området besidder i forhold til lokalområdernes forskelligheder. Det er fra midtbyen over de gamle forstæder i Holme-Rundhøj til lokalsamfundet i Tranbjerg. På trods af forskelligheden er der mange fælles udfordringer og mange bud på, hvorledes de skal håndteres. Nedenstående pædagogiske temaer giver et overblik over de indsatser, tiltag og udfordringer, området er optaget af at løse med det mål at fremme læring, trivsel og udvikling for alle børn og unge i område Horsensvej. Sprogarbejde Der arbejdes målrettet i alle dagtilbud på at styrke sprogindsatsen på 0-6 års området med det mål at sikre, at alle børn i området får mulighed for frit skolevalg. Desuden skal sprogarbejdet understøtte tidlig opsporing af udsatte børn. Vi ved, at børn lærer hele livet, og derfor er en tidlig indsats af afgørende betydning. 95 % målsætningen Et øget samarbejde og fokus på den fælles opgave om frafald på ungdomsuddannelserne skal bidrage til at sætte retning for indsatsen. HU (heltidsundervisningen) og Fleskolen er bydækkende skoletilbud. HU og Fleskolen henvender sig til børn og unge med store sociale og adfærdsmæssige problemstillinger. Begge skoler har et stort og veludviklet netværkssamarbejde på tværs af de forskellige magistratsafdelinger, er tilknyttet det lokale SDG-samarbejde og er forankret i FU Horsensvej. Begge skoler har det som en væsentlig opgave at bidrage til koordinerende helhedstænkning og tværfagligt samarbejde med børn og unge i centrum. Der skal i nærmeste fremtid udvikles en fælles pædagogisk vision og findes egnede lokaler til skolen. 95 % målsætningen i forhold til 10. klassecentre på Grønløkke- og Rundhøjskolen Den overordnede målsætning for 10. klasse er gennem faglige udfordringer og personlig udvikling at fungere som et fundament for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der lægges derfor stor vægt på at skabe en kombination af høj kvalitet i undervisningen og trygge og udfordrende ungdomsmiljøer. 10. klassetilbuddet er ligeledes sammensat, så det afspejler den mangfoldighed, der kendetegner de unge i Aarhus. Rundhøjskolens 10. klassecenter: 95 pct. indsatsen udmøntes i et fagligt og pædagogisk fokus på idræt - herunder essa (elite sports akademi aarhus), gymnasieforberedende undervisning og samarbejde med ungdomsuddannelserne. Grønløkkeskolens 10. klassecenter: 95 pct. indsatsen udmøntes i et fagligt og pædagogisk fokus på boglige fag (læringsstile), erhvervsklasse med obligatorisk arbejdspraktik og samarbejde med det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelserne. Tværfagligt samarbejde, der skaber sammenhæng Som et naturligt supplement til tidlig indsats skal samarbejdet mellem FU og skole fortsat udvikles og vedligeholdes for at skabe sammenhæng i overgangen fra SFO til klub. Samarbejdet bidraget til at realisere idéen om den røde tråd og fælles lærings- og udviklingsforståelse i Børn og Unge Der er et udbredt ønske om at samle SFO på skolens matrikel. Det skal ses i lyset af, at der er behov for et sammenhængende tilbud mellem SFO og undervisning, så de pædagogiske ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for børnene. Et par lokaldistrikter står overfor en udfordring i forhold til at tiltrække flere af lokaldistriktets børn til den lokal folkeskole. Det fordrer både en indsats på skolen og i de tilhørende dagtilbud. Udbygning af naturbørnehaver / manglende faciliteter i midtbyen til naturaktiviteter I forbindelse med Frederiksbjerg Dagtilbud etableres en skovbørnehave, der kan supplere et i forvejen forskelligartet tilbud og på den måde imødekomme børn og forældres ønske om variation i tilbuddet. Den eksisterende viden og ekspertise på både Langenæsstien og Gl. Ajstrup Skole i forhold til naturen som læringsmiljø skal inddrages og sættes i spil. Forældreinddragelse Generelt er der i område Horsensvej overvejende positive og aktive forældre, der prioriterer deres børns læring, trivsel og udvikling højt. Inddragelse af to-sprogede forældre skal til stadighed vedligeholdes og udvikles. Brugertilfredshedsundersøgelsen skal bruges som indikator for, hvilke mål skoler og institutioner i området skal forfølge. Den pædagogiske vision indeholder anvisninger på, hvordan det konkrete forældresamarbejde skal udfoldes. Fritidstilbud til alle / børn, der vil bevæges Det er et pædagogisk udviklingsprojekt i SFO-regi. Det har som sit helt overordnede formål, at foreningsverdenen og det professionelle system i samarbejde skal udvikle, afprøve og finde frem til den bedst mulige lokale model for tværfagligt samarbejde om at give udsatte og stærkt udsatte børn mulighed for at deltage i foreningslivet. Det er med henblik på, at de kan bryde med deres sociale arv og derved få nye muligheder i livet. Projektet skal således vise en ny vej i arbejdet med udsatte og stærkt udsatte børn, således at antallet af børn i disse grupper kan blive reduceret.

5 158 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Opsamling på workshop, bilag Indhold Introduktion Pædagogiske visioner Udsagn fra workshoppen Input fra workshoppen Fællesdiagram for relationer og ressourcer Prioriteringsbarometer Stærke input fra workshoppen Bilag fra workshoppen 1:5000 (relationskort og diagrammer) Workshop opsamling 1:500 Workshop opsamling 1:500 / Dagsforløb Workshop opsamling 1:500 / Funktionsdiagrammer Workshop opsamling 1:500 / Fælles funktionsdiagram Workshop opsamling 1:500 / Faciliteter Bilag fra workshoppen 1:500 (faciliteter) Workshop opsamling 1:50

6 159 Introduktion Opsamling på workshop, bilag Med udgangspunkt i projektetidéen om et nyt børne- og ungemiljø i midtbyen, er der i efteråret 2011 tilrettelagt en brugerproces, der gennem tre workshops skal give bud på, hvad miljøet og byggeriet skal indeholde. Visionen for projektet er, at byggeriet bliver et kraftcenter for lokalt fællesskab og social sammenhæng på Frederiksbjerg, der samtidig bliver til glæde for kommende generationer af børn og unge i Aarhus. Produktet af brugerprocessen bliver et pædagogisk programkatalog, der indgår som en del af det samlede byggeprogram. I sin helhed skal byggeprogrammet beskrive, hvad byggeriet skal indeholde i forhold til pædagogik, fysiske rammer og organisering. Byggeprogrammet er det grundlag, som arkitekter og ingeniører skal tegne projektet ud fra. Onsdag den 31. august 2011 blev den første af de tre workshops afholdt som forberedelse til Frederiksbjergbyggeriet. På den første workshop deltog cirka 90 interessenter fra lokalområdet på Frederiksbjerg. Udover repræsentanter for blandt andet pædagoger, lærere og forældre var der også inviteret beboerforeninger, uddannelsesinstitutioner, repræsentanter fra kirkerne, Kultur og Borgerservice, brugere af Skolemarken med flere. Udgangspunktet for workshoppen er visionerne for både pædagogik og fysiske rammer, som de er formuleret dels af Børn og Unge, dels af skole og institutioner i området. Visionerne er nedskrevet i: Børn og unge-politikken Differentiering Tænketanksprincipper 95% målsætning Områdevisionen for område Horsensvej Den lokale vision Du kan finde de forskellige visioner på Aarhus Kommunes hjememside. På den anden workshop den 21. september 2011 var der fokus på faciliteter og organisering i skalaforholdet 1:500 Formålet med workshoppen var at få et bud på, hvordan et funktionsdiagram for børne- og unge-miljøet kunne se ud. Spørgsmålene var blandt andet: Hvordan skal funktioner og faciliteter, der er indeholdt i byggeriet placeres i forhold til hinanden? Er der overlap i brug af funktioner? Hvad betyder placeringen i forhold til organisering og samarbejde? Skaber placeringen af faciliteterne og funktionerne en særlig synergieffekt? På de kommende sider kan du se de mange gode og inspirerende bud, der blev udarbejdet på de to workshops.

7 160 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Opsamling workshop 1:5000 / Fælles vision Skolen, dagtilbuddet og Fritids- og ungdomsskolen har formuleret en fælles vision for Frederiksbjergbyggeriet i lokalsamfundet: Uddrag fra den pædagogiske vision for Frederiksbjergbyggeriet udarbejdet af Fjordsgade skole, dagtilbud og FU. Med Frederiksbjergbyggeriet er det er vores klare intention at inddrage lokalsamfundet. Vi vil invitere til samarbejde og udnytte de mange positive synergieffekter, der er. Her tænker vi eksempelvis på alle afdelinger i Frederiksbjerg Dagtilbud, Børnehuset Sct. Annagade, den lokale billedkunstner, fodboldklubben, it-virksomheden, kirken og håndværkeren. Inddragelse er et vigtigt redskab til at vise demokratisk medborgerskab og som et aktivt redskab til at nå 95% målsætningen. Inspireret at den engelske community tankegang, vil vi arbejde med at nedbryde eksisterende grænser og finde nye måder, hvorpå vi kan inddrage lokalsamfundet og skabe et levende miljø, som er i gang 24 timer i døgnet. Vi vil gøre det muligt, at udnytte den ledige kapacitet som byggeriet har på forskellige tidspunkter. Et byggeri med moderne inspirerende

8 161 Workshop -opsamling 1:5000 læringsmiljøer vil være oplagt at bruge for mange andre i og udenfor den almindelige skoletid. Frederiksbjergbyggeriet skal bidrage til at børn og unge udvikler sig til kompetente, robuste og harmoniske mennesker, som kan indgå i et samspil med andre mennesker på en konstruktiv og respektfuld måde. børn og unge skal opleve udfordringerne i hverdagen som meningsfulde og vedkommende. Vi giver børn og unge oplevelser, sansninger, viden og erfaringer med naturen og kulturen. Vi arbejder med naturens logikker, og naturen som en medspiller. Vi arbejder med sprog, historie og den kultur, som vi er en del af samt forståelse for andre lande og andre kulturer. I globaliseringens tidsalder er det en vigtig forudsætning for at kunne færdes i andre kulturer, at vi kan kommunikere hensigtsmæssigt på tværs af geografiske og kulturelle grænser. Frederiksbjergbyggeriet rummer børn med forskellige sociale og kulturelle forudsætninger og børn med mange forskellige sprog. børn og unge deltager i fællesskabet og bidrager med deres forskellighed i undervisningen. Det er vigtigt, at alle børn og unge ser sig selv som en del af en social og kulturel sammenhæng Vi er opmærksomme på alle børn og unge, og at der er et stort behov for at have et særligt øje på de dygtige børn. børn med særlige kompetencer. Børn i vanskeligheder. Den alt for store gruppe børn, der bliver henvist til specialundervisning og specialtilbud.

9 162 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Opsamling workshop 1:5000 Udsagn fra workshoppen Som begyndelsen på indragelsesprocessens første workshop blev deltagerne bedt om at sætte sig i brugere og interessenters sted. Med udgangspunkt i eksempelvis Frederiksbjerg Beboerforenings perspektiv, -hvilke behov og muligheder kan beboerforeningen have til byggeriet, og hvordan kan disse ønsker indfries? Formålet med opgaven var at holde fokus på de vigtigste interessenter i projektet. Blandt de mange idéer, var der nogle særligt stærke udsagn, som gik på tværs af grupperne: Fysiske rammer: Byggeriet skal være et bydækkende tilbud, der peger udover lokalsamfundet, og er en ressource for børn og unge i hele Aarhus Byggeriet er landsbyens mødested, der understøtter medborgerskab og inddragelse Skabe variation i legepladsernes/ udearealernes indretning, med blik for aldersgrupperne 0-99 år. Legepladserne skal være kodet til hver aldersgruppe Gode sammenhængene mellem ude og inde har stor betydning Parkeringsarealer ved skolen, så torvearealet kan bruges til noget kreativt / byrum Kantine som restaurant og mulighed for fællesspisning for områdets beboere opbevaringsmuligheder / depoter til alle enheder Arkitektur, der passer til området det skal være et smukt 1) Hvilke behov og muligheder ønskes indfriet? 2) Hvordan kan de blive det? 1) Den lokale dilettantgruppe skal kunne opføre teaterstykker på en lokal scene 2) Frederiksbjergbyggeriet skal have scenefaciliteter, der kan bruges både i dag og aftentimer 1) 2) 1) Hvilke behov og muligheder ønskes indfriet? 2) Hvordan kan de blive det? 1) Vi vil gerne kunne deltage i børnenes projektarbejde 2) Frederiksbjergbyggeriet værksteder, laboratorier og udstillingsfaciliteter skal være åbent i weekenden, så forældre og børn kan samarbejde om projekter. 1) Hvilke behov og muligheder ønskes indfriet? 2) Hvordan kan de blive det?? INTERESSENTER

10 163 Workshop -opsamling 1:5000 og rart sted at være Pædagogisk praksis: Respekt for børn og unges behov for variation mellem skole og fritid Børn og unge skal have tilhørssteder og miljøer, der modsvarer deres udviklingsbehov Der skal være plads til både fritidspædagogikken og undervisningen FU kan ses som et supplement til undervisninegn Små børn skal have genkendelighed og overskuelighed Byggeriet med skole, dagtilbud og FU skal sikre gode overgange og naturlige sammenhænge i børn og unges liv Skole og SFO skal have et særligt særkende 1) Hvilke behov og muligheder ønskes indfriet? 2) Hvordan kan de blive det? 1) Eleverne skal lære om fysiskens love på praksis vis som unge forskere 2) Det kunne f.eks. ske gennem besøg på lokale virksomheder, på ingeniørhøjskolen og på Marselisborg Lystbådehavn. De skal have adgang til laboratoriefac. som deles med andre skoler. BØRN OG UNGE 1) Hvilke behov og muligheder ønskes indfriet? 2) Hvordan kan de blive det? 1) Vi skal have faciliteter, Organisering: der understøtter fagligheden bedst muligt Attraktive og tilgængelige mødesteder både ude og inde Tanken om distribuerede læringsrum skal forfølges (skov, vand, strand, havn, Aros, erhvervsliv, udannelsesinstitutioner mv.) Udskoling fra kl.8-16 inklusiv lektier skabe sammenhæng med forenings-og fritidslivet Øge fokus på it-anvendelse -fjernundervisning (virtuel tid), sprogundervisning, kontakt til virksomheder og skoler i andre lande 2) Det kunne være faciliteter på andre uddannelsessteder eller i virksomheder.

11 164 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Opsamling workshop 1:5000 Input fra workshoppen Målet med aftenens anden opgave var at få idéer på bordet til relationer, der enten kan aflaste eller supplere byggeriets egne faciliteter. Med brug af inputkort brainstormede gruppernes deltagere idéer til, hvilke relationer byggeriet kan have til sine omgivelser. Hvert kort repræsenterede en relation til et sted eller organisation og blev placeret på en spilleplade Brainstormen skulle åbne for at se så mange relationer i de nære og fjerne omgivelser som mulig. Lukas kirken Kulturel indhold, naturligt tilhørsforhold til kirkens liv Scene ift. kreative fag Musikskolen Laura Elever Fritidsbrugere Borgere i området Børn, forældre Laura Lokal musikundervisning, større aktivitet Kreativ udfoldelse kor teate/musical optrædener

12 165 Workshop -opsamling 1:5000 De mange forskellige input blev fordelt på spillepladen, hvor deltagerne tegnede et fællesdiagram for relationer og ressourcer i nabolaget og i Frederiksbjergbyggeriet Multimediehus Forenings-og fritidshus, Fjordsgade CAVI 0-6 år / skole Teater og fritidshus Aros Frederiksbjergbyggeriet: Marselisskoven Udekøkken, bålsted, Skolemarken Naturfags-og træværksted Skanseparken Legeplads/uderum/udeskole Æstetik, inspiration, Skaterbane Svømmehal motivation Bibliotek, læringscenter, Atletion/ DGI-huset Kirken mediatek, scene, café, ungelounge, Ingeslevs Idrætsfaciliteter Institut for idræt Marselisborg havn Sct. Anna DT.afd. Aarhus Cykelbane Hørhaven VIA/ UC Naturhistorisk Museum Steno Museet Musikskolen Laura marked Læringscenter Legeplads Dyrehold, på taget Læringscenter, Sabroesminde Motorikhal, Børnegården Skt. Anna Skolehaver/ Folkeoplysning Skolemarken Fjordsgade Skole Multifleksible rum Musikskole (faglokaler) Økologisk Landbrug Atletikhal Erhvervslivet Stor samlingssal Ude/indeværksteder Studier til prod. Frivillige/ ældre Bus Idærtsklubber i skolens gym. Arla Lokalsamfundet Kunstgræsbane Byrum Ingerslevs Boulevard Skov og strand Kreative butikker/ kunstnere i lokalsamfundet Ungdomsuddannelserne

13 166 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Opsamling workshop 1:5000 N =Nytænkning N =Nytænkning Workshoppens anden opgave Målet med aftenens anden opgave var at få idéer til relationer, der enten kan aflaste eller supplere byggeriets egne faciliteter. Ved hjælp af inputkort brainstormede gruppernes deltagere idéer til, hvilke relationer byggeriet kan have til sine omgivelser. Hvert kort repræsenterede en relation til et sted eller en organisation og blev placeret på en spilleplade. Brainstormen skulle åbne op for de mange relationer i de nære og fjerne omgivelser. Prioriteringsbarometer Aftenens sidste opgave var at prioritere de input, som var kommet i opgave 1 og 2. Prioriteringen skulle give styregruppen et grundlag at vælge ud fra. Hvilke idéer skulle forfølges og hvilke kunne vi allerede nu se bort fra? Deltagerne fik hver tildelt ti klistermærker. Fem klistermærker som skulle bruges til at prioritere de mest nytænkende idéer, mens sidste fem skulle bruges til at prioritere de idéer, der retter sig særligt mod behovsperspektiverne for børnene, de unge, forældrene, medarbejderne eller interessenterne fra den første opgave. Prioriteringsbarometeret viser, hvordan idéerne til relationer blev prioriteret i forhold til lokalområdet og Frederiksbjergbyggeriet og i forhold til nytænkning og perspektivering. Tættest på midten i prioriteringsbarometeret - i det mørkegrå felt - er relationerne med højest prioritering. Nogle inputkort fik ingen prioritering, men var gode idéer til byggeriet. inputkort ligger som bilag til opsamlingsdokumentet. Lokalområdet Atletikhal 1 Fjordsgade Skole (foreningshus) 1 Marselisborg Havn 1 Markedet, Ingeslevs Boulevard 2 Skov og strand 2 Aros 2 Eks. idrætsfaciliteter i nærom. 2 Svømmehal, havet, Spanien mv. 1 CAVI 3 Aarhus Cykelbane 3 Hørhaven 3 Fjordsgade Skole (lokalefællesskab) 4 Erhvervslivet 5 Saboroes Minde 6 Byrum på Ingeslevs Boulevard 9 Multimediehus 9 Kirken 10 Inst. for Idræt 15 Ungdomsuddannelserne 22 Fjordsgade Skole (lokalefællesskab) 18 Inst. for Idræt 18 Multimediehus 13 Studie til prod. af musik mv. 10 Byrum på Ingeslevs Boulevard 9 Eks. idrætsfaciliteter i nærom. (ASA) 8 Kirken 8 Svømmehal, havet, Spanien mv. 7 Ungdomsuddannelserne 6 Hørhaven 5 Aros 5 DGI/ atletion/ 4 VIA, Museer 4 Skaterbane 4 Sabroes Minde 3 Børnegården Skt. Anna 3 CAVI 3 Erhvervslivet 3 Fjordsgade Skole (foreningshus) 2 Motorikhal 2 Skov og strand 1 Atletikhal 1 P =Perspektiv Frederiksbjergbyggeriet Legeplads 1 Mødefaciliteter 1 Musikskole år forb. m. skole 2 Folkeoplysning 2 Idræt 3 Børnegården Skt. Anna 3 Æstetik /kreativitet 3 Kunstgræsbane 4 Unge-lounge 5 Motorikhal 5 Skolehaver / skolemarken 5 Bus 6 Kreative butikker/ kunstnere 6 Dyrehotel / dyrehold 7 Læringscenter/ lokal bib. 8 Foreningshus 10 Musikrum 12 Udeskole/værksteder 12 Stor samlingssal 16 Café/ kantine/ restaurant 20 Café/ kantine/ restaurant 22 Udeskole/værksteder 14 Bus 13 Foreningshus 10 Læringscenter/ lokal bib. 9 Stor samlingssal 9 Idræt 9 Skolehaver / skolemarken 13 Folkeoplysning 9 Musikrum 6 Unge-lounge 6 Kreative butikker/ kunstnere år forb. m. skole 5 Mødefaciliteter 3 Scene ift. kreative fag 3 Æstetik /kreativitet 2 Legeplads 2 Motorikhal 2 Dyrehotel / dyrehold 2 Musikskole 2 Kunstgræsbane 1 P =Perspektiv

14 167 Workshop -opsamling 1:5000 Stærke input Fra prioriteringsbarometet er der for overskuelighedens skyld udvalgt nogle særlig stærke input der har været arbejdet med på tværs af grupperne: Relationer til lokalsamfundet: N. J. Fjordsgade Skole (fritidslivet) Institut for idræt Multimediehus Kirken Byrum på Ingerslevs Boulevard Ungdomsuddannelserne ASA Synergieffekten mellem Frederiksbjergbyggeriet og de fremtidige forenings- og fritidsaktiviteter på N. J. Fjordsgade Skole støtter Aarhus kanidatur til Europæisk Kulturhovedstad i 2017 Relationer indeholdt i Frederiksbjergbyggeriet: N. J. Fjordsgade Skole (fritidslivet) Foreningshus med bl.a. café/ restaurant/ kantine og samlingssal Skolemarken Udeværksteder / udvidet faglokale Pædagogisklæringscenter Musikfaciliteter / studier / scene / øverum

15 168 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 1 Lukas kirken Byrum på Ingerslevsboulevard Musikskolen Laura Kunstgræsbane / 365 dg/år Kulturel indhold, naturligt tilhørsforhold til kirkens liv Brugere Skolen Dynamiske byrum, nye læringsrum Børn, forældre Laura Lokal musikundervisning, større aktivitet Skolen ASA IFI Lege, undervisning Boldspil boldspil/ forskning P=3 N=1 P=9 N=9 P=1 N=1 P=1 N=4

16 169 Bilag workshop 1:5000 CAVI Aarhus Cykelbane Læringscenter (tidl. biblioteket ) VIA UC, Naturhistorisk Museum, Steno Museet (på den gamel Ceres grund i 2015) Skolen CAVI, studerende Flere dimensioner på Det digitale Rum Skole CK Aarhus Cykel/spinning Flere børn, potentiale B&U 0-18 år Adgang til: bøger, musik, elektronik, web 2.0, kreative læreprocesser, være & lære Eleverne Lærerne Direkte adgang til et miljø om de naturvidenskabelige fag Læringscenter 0-18 år P=3 N=3 P=0 N=3 P=4 N=5 P=4 N=0

17 170 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 1 Legeplads Dyrehotel Institut for idræt Børn, forældre Leg, udvikling, samvær Børn Forståelse for dyr IFI læringsforskning Skolen læring, basismotoriske udfordringer Afgrænset område med leg, børn, dyr På taget P=2 N=1 P=2 N=7 P=6 N=1

18 171 Bilag workshop 1:5000 CAVI Institut for idræt Musikskolen Laura Læringscenter Legeplads Dyrehold (på taget) VIA/ UC Naturhistorisk Museum Steno Museet Aarhus Cykelbane Lukas Kirken Kunstgræsbane Byrum Ingerslevs Boulevard

19 172 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 1 Legeplads/uderum/udeskole Æstetik, inspiration, motivation Markedet, Ingerslevs Bibliotek, læringscenter, mediatek Mødested Faglokale Elever/ børn 0-6 Fritidsbrugere udvidet Unge/ ungdomsskole Forældre Borgere i området Elever Medarbejdere Øvrige borgere Kreativ udfoldese kunst udsmykning eleverne lærer markedsgæsternoget om salg/ Skoleelever omsætning/ udgifter der dannes nye relationer i lokalmiljøet Borgere i området elever på skolen brugere af skolen ældre i området Adgang til it og bibliotek hele dagen Studiepladser hjælp til digitale udfordringer Bygninger, lokaler, udeområder Baggrundsgruppe for undersøgelser Særligt for it-svage ældre, evt. i samarbejde med aftenskole/forening P=4 N=2 P=2 N=3 P=0 N=2 P=5 N=2

20 173 Bilag workshop 1:5000 Scene ift. kreative fag Café Unge-lounge Atletikhal Elever Fritidsbrugere Borgere i området Kreativ udfoldelse kor teate/musical optrædener Elever Fritidsbrugere Borgere i området år et samlingssted mad morgen, middag og aften for familier ældste elever Ungdomsskolen Unge i lokalområdet Opholdssted i frikvarteret og resten af dagen sækkestole, bordfodbold el.lign. Loungeområder for store+ml.trin+små (små oaser), overbygning:-klasser + skabe/lockers Akustikken skal være iorden Eleverne 0-6 år SFO Stort rum til bevægelse Eksamen P=3 N=0 P=5 N=7 P=6 N=5 P=1 N=1

21 174 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 1 Skanseparken Idrætsinstituttet Svømmehal Marselisskoven Børn 5.kl-18 år Fritidssted, samlingssted for unge Elever Studerende Spændende undervisning, gode faciliteter, gode studieobjekter De ældste elever Bevægelse Ejere Lejeindtægt Elever 0-6 år SFO Undervisningsrum, fysisk udfoldelse, frisk luft, oplevelser med natur mv. Tag over udendørs bassin P=0 N=0 P=0 N=1 P=0 N=0 P=0 N=0

22 175 Bilag workshop 1:5000 Fjordsgade Skole Aarhus Cykelbane Hørhaven Kirken Elever brugere borgere forening Lokalefællesskab Børn Unge Motion, idrætsliv, leg Elever Medarbejdere Undervisning og rekreative oplevelser Eleverne Lærerne -Et stort rum -Et undervisningslokale som er et faglokale -Foredrag P=0 N=2 P=0 N=0 P=2 N=0 P=4 N=2

23 176 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 1 Skolehaver / Skolemarken Udekøkken, bålsted, Naturfagsog værkstedsområde Skolemarken Skoleelever 0-6 år afgrøder sælges på markedet bruges i mad i hjemkundskab café Naturvidenskabelige fag Skolen Fritidsbrugere Borgere i området Integrer ude og indearealer udelokaler i forbindelse ml inde og udelokaler P=1 N=2 P=4 N=7

24 177 Bilag workshop 1:5000 Skanseparken Svømmehal Marselisskoven Udekøkken, bålsted, Kirken Naturfags-og Ingeslevs træværksted marked Legeplads/uderum/ udeskole Aarhus Cykelbane Æstetik, inspiration, (Svømmehal) motivation Bibliotek, læringscenter, Skolehaver/ Fjordsgade Skole mediatek, scene, café, ungelounge, Skolemarken Aarhus Cykelbane Atletikhal Institut for idræt Hørhaven

OPSAMLING RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. Opsamling på workshops 1:5000 og 1:500

OPSAMLING RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. Opsamling på workshops 1:5000 og 1:500 OPSAMLING RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet Opsamling på workshops 1:5000 og 1:500 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Introduktion... 3 Pædagogiske visioner... 4 Udsagn fra workshoppen...

Læs mere

WORKSHOP 3 RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. Workshop 3, 1:50. 12. oktober 2011

WORKSHOP 3 RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. Workshop 3, 1:50. 12. oktober 2011 WORKSHOP 3 RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG Frederiksbjergbyggeriet Workshop 3, 1:50 12. oktober 2011 Program for workshoppen 08.00-08.15 Kaffe og brød 08.15-08.20 Velkomst ved områdechef Kurt Kristensen /

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Bilag 4. Projektbeskrivelser af de indstillede RULL-projekter i Midtbyen Byrådsindstillingen. Kopi til. Århus Kommune. Den 18.

Bilag 4. Projektbeskrivelser af de indstillede RULL-projekter i Midtbyen Byrådsindstillingen. Kopi til. Århus Kommune. Den 18. Bilag 4 Emne Til Kopi til Projektbeskrivelser af de indstillede RULL-projekter i Midtbyen Byrådsindstillingen Den 18. december 2009 På de efterfølgende sider er der en kort beskrivelse af de indstillede

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010 Notat Emne Til Kopi til Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades Skoles distrikt Børn og Unge-udvalget Den 11. juni 2010 Århus Kommune Børn og Unge Byrådet besluttede den 28. april 2010

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Program 18.00 Indledning ved Trine Torp 18.10 Folkeskolereform

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Provstegårdskolen. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn.

Provstegårdskolen. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn. Provstegårdskolen Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Provstegårdskolen I Den Sammenhængende Skoledag handler det om at skabe helhed

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse.1 Værdiggrundlaget i overskrifter..2 Grundtvig-Kold.3 Læringsstile.3 IT.4 Motion.5 Tidlig sprogindlæring 5 Natur og Teknik 6 Helhedsskole...6

Læs mere

FRA SKOLETID TIL FRITID

FRA SKOLETID TIL FRITID Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FRA SKOLETID TIL FRITID - FOLKESKOLEN KAN BRUGES BEDRE FOLKESKOLER / ET STED MELLEM... RUM +

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? Vores børn skal gå på den skole, som giver det bedste og det mest spændende undervisningsforløb. På Frisholm

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Forårs SFO for dit barn

Forårs SFO for dit barn Tingløkkeskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Opsamling på strukturdrøftelser Brugerbestyrelser Den 14. marts 2016

Opsamling på strukturdrøftelser Brugerbestyrelser Den 14. marts 2016 Dato 300316 Dok.nr. 47526-16 Sagsnr. 15-7239 Ref. siko Opsamling på strukturdrøftelser Brugerbestyrelser Den 14. marts 2016 På mødet den 14. marts 2016 blev der gennem tre forskellige processer drøftet

Læs mere

Vision for skolernes fysiske rammer

Vision for skolernes fysiske rammer Vision for skolernes fysiske rammer Baggrund for visionen Vision for skolernes fysiske rammer indeholder en række principper for, hvad der skal til for at skabe en moderne skole med optimalt lærings- og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume Aarhus byråd vedtog den 16. marts 2011 en indstilling

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

2. Kvaliteter / Potentialer Skovgårdsskolens bygninger

2. Kvaliteter / Potentialer Skovgårdsskolens bygninger Skovgårdsskolen den 24.11.04 fra kl. 18-21 1. Introduktion, status og tidsplan 2. Kvaliteter / Potentialer Skovgårdsskolens bygninger 3. Værdiprogrammet set på en anden måde 4.»Samtale«ved bordene 5. Måltavle

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Herlev Byskole En skole der løfter alle elever Hvor alle elever bliver så dygtige de kan. Informationsaften november 2014

Herlev Byskole En skole der løfter alle elever Hvor alle elever bliver så dygtige de kan. Informationsaften november 2014 Herlev Byskole En skole der løfter alle elever Hvor alle elever bliver så dygtige de kan Informationsaften november 2014 Præsentation af Herlev Byskole Fokus på overgangen fra børnehave til SfO Vision

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere