154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG FREDERIKSBJERGBYGGERIET BILAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG FREDERIKSBJERGBYGGERIET BILAG"

Transkript

1 154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG BILAG

2 155 Bilag FAKTA KOMMUNAL / SELVEJENDE SKOLE (6-17 ÅR) INDSKREVNE EGENSKOLEANDEL N.J.Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgade ,2% DAGTILBUD (0-5 ÅR) INDSKREVNE NORMERING FREDERIKSBJERG Ajstrup - udflytter Ajstrup Strandvej Baunes Plads Marselis Boulevard Børnehuset Jægergårdsgade Guldbryllupsasylet Sct. Paulsgade Jægergårdsgade Jægergårdsgade Kroghsgade Kroghsgade Marselisparken Marselis Boulevard Smørhullet Ole Rømersgade Tumlestien Ole Rømers Gade 36A SELVEJENDE Sct. Anna Sct. Annagade Skovslottet Skovridervej SKOVVANGEN Dagplejepladser i distriktet 2 SFO (6-10 ÅR) INDSKREVNE N.J.Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgade Marselisparken Marselis Boulevard 52 - KLUB (11-17 ÅR) INDSKREVNE Frederiksbjerg Fritidsklub Sct. Annagade 38 B 98 FO-klub: Frederiksbjerg Skt. Annagades Skole 73 Tallene er opgjort pr. 1. januar 2011

3 156 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag, Planlægningsmæssige temaer Område Horsensvej strækker sig fra midtbyen til Tranbjerg og rummer skov og strand, centrum og forstad, etageejendomme og parcelhuse. Område Horsensvej består af lokaldistrikter for seks skoler: Grønløkkeskolen Holme Skole Læssøesgades Skole N.J. Fjordsgades Skole Rundhøjskolen Tranbjerg Skole Pr. 1. januar 2011 var der i alderen 0 til 17 år bosat i området, hvoraf var 0-5 år. Overvægten af småbørn skyldes i høj grad en høj koncentration af småbørn i N.J. Fjordsgades og Læssøesgades lokaldistrikter, hvor der er meget lejlighedsbyggeri i boligmassen. Antallet af børn og unge fra 0 til 17 år forventes samlet at stige med 211 børn frem til Antallet af børn i alderen 0-5 år stiger med 233 børn, mens der er en mindre stigning i antallet af børn på 6-10 år og et fald i antallet af børn i alderen år. Der forventes således i 2015 at være ca i alderen 0 til 5 år og i alt i alderen 0 til 17 år. Forventningerne om stigende børnetal i Område Horsensvej skyldes bl.a. den forventede boligudbygning. Der forventes således ca. 498 nye familieboliger i perioden især i Tranbjerg og på Godsbanearealet i Læssøesgades lokaldistrikt. Stigningen er således i Grønløkkeskolens distrikt og i midtbyen, mens der forventes faldende børnetal i Holme og Rundhøj lokaldistrikter. Dagtilbudsområdet I Område Horsensvej passes der børn på ½-2 år og i alderen fra 3 år til skolestart. Af børn med bopæl i Område Horsensvej er der på ½-2 år og i alderen fra 3 år til skolestart, som passes i Aarhus Kommune. Samlet set er der således flere pladser i Område Horsensvej end der efterspørges af børn med bopæl i området. Dette skyldes i høj grad, at Læssøesga des og Holme lokaldistrikter passer flere børn fra andre områder. Skoleområdet De seks folkeskoler i området varierer i størrelse fra 376 elever på Læssøesgades Skole til 745 elever på N.J. Fjordsgades Skole. Egenskoleandelene (andelen af børn med bopæl i lokaldistriktet, som vælger distriktsskolen) varierer meget skolerne imellem. Tranbjerg Skole har den højeste med 76,9 pct., Grønløkke og Holme skoler lig-ger omkring 70 pct., N.J. Fjordsgades Skole har 62,2 pct., Læssøesgades Skole 48,2 pct. og lavest er Rundhøjskolen med 40,2 pct. Privatskoleandelene for de to skoler i Tranbjerg er under 10 pct., mens de er mellem 20 og 25 pct. for Rundhøj og N.J. Fjordsgades Skoler. Læssøesgades Skole og Rundhøjskolen har egenskoleandele omkring 14 pct. FU-området Fem af lokaldistrikterne i Område Horsensvej har en FU-afdeling placeret i distriktet, og der var pr. 1. januar børn og unge indskrevet i klubtilbuddene i Område Horsensvej. 379 indskrevne i alderen år og 215 indskrevne på år. Hensigtserklæringen er, at antallet af FUpladser skal tilstræbes at svare til 30 pct. af børn i alderen år og 15 pct. af de unge på år bosat i distriktet. For fire af lokaldistrikterne i Område Horsensvej er målet opfyldt. I Grønløkkeskolens distrikt er der ikke et klubtilbud. Klubberne Tranbjerg har unge fra hele Tranbjerg, dog ikke så mange at hensigtserklæringen er opfyldt, hvis de to lokaldistrikter ses under ét. Antallet af FU-pladser (inkl. FO-pladser) svarer til 20 pct. af børn i alderen år og 12 pct. af de unge på år bosat i de to distrikter. I Rundhøjskolens distrikt svarer antallet af FU-pladser til 25 pct. af børn i alderen år og 3 pct. af de unge på år bosat i distriktet. Derudover er der fire pædagogisk ledede legepladser i området. Byudvikling Lokaldistrikterne Læssøesgade og N. J. Fjordsgade er delvist færdig-udbyggede. De eneste muligheder for nye boliger er ved at omdanne eksisterende erhvervsområder og lignende. Der kan i den forbindelse peges på områderne ved Godsbanen, Ceresgrunden, Amtssygehuset, Søren Frichs Vej, Værkmestergade, Rutebilstationen og Ingeniørhøj-skolen. Lokaldistrikterne Holme og Rundhøj er del- vist udbyggede, og der kan forventes relativt få nye boliger i de kommende år. Der er dog på sigt mulighed for nye boliger på området ved Ael Kiers Vej. Tranbjerg er delvist udbygget, og der kan forventes relativt få nye boliger i de kommende år. BOLIGPROGNOSE Grønløkkeskolen 130 Holme Skole 0 Læssøesgades Skole 183 N.J. Fjordsgades Skole 80 Rundhøjskolen 0 Tranbjerg Skole 105 I alt Horsensvej 498 AKTUELLE BØRNETAL Lokaldistrikt 0-5 år 6-10 år år 0-17 år Grønløkkeskolen Holme Skole Læssøesgades Skole N.J. Fjordsg. Skole Rundhøjskolen Tranbjerg Skole I alt Horsensvej BØRNETALSPROGNOSE 2015 Lokaldistrikt 0-5 år 6-10 år år 0-17 år Grønløkkeskolen Holme Skole Læssøesgades Skole N.J. Fjordsg. Skole Rundhøjskolen Tranbjerg Skole I alt Horsensvej

4 157 Bilag, Pædagogiske temaer De pædagogiske udfordringer i område Horsensvej afspejler den mangfoldighed, området besidder i forhold til lokalområdernes forskelligheder. Det er fra midtbyen over de gamle forstæder i Holme-Rundhøj til lokalsamfundet i Tranbjerg. På trods af forskelligheden er der mange fælles udfordringer og mange bud på, hvorledes de skal håndteres. Nedenstående pædagogiske temaer giver et overblik over de indsatser, tiltag og udfordringer, området er optaget af at løse med det mål at fremme læring, trivsel og udvikling for alle børn og unge i område Horsensvej. Sprogarbejde Der arbejdes målrettet i alle dagtilbud på at styrke sprogindsatsen på 0-6 års området med det mål at sikre, at alle børn i området får mulighed for frit skolevalg. Desuden skal sprogarbejdet understøtte tidlig opsporing af udsatte børn. Vi ved, at børn lærer hele livet, og derfor er en tidlig indsats af afgørende betydning. 95 % målsætningen Et øget samarbejde og fokus på den fælles opgave om frafald på ungdomsuddannelserne skal bidrage til at sætte retning for indsatsen. HU (heltidsundervisningen) og Fleskolen er bydækkende skoletilbud. HU og Fleskolen henvender sig til børn og unge med store sociale og adfærdsmæssige problemstillinger. Begge skoler har et stort og veludviklet netværkssamarbejde på tværs af de forskellige magistratsafdelinger, er tilknyttet det lokale SDG-samarbejde og er forankret i FU Horsensvej. Begge skoler har det som en væsentlig opgave at bidrage til koordinerende helhedstænkning og tværfagligt samarbejde med børn og unge i centrum. Der skal i nærmeste fremtid udvikles en fælles pædagogisk vision og findes egnede lokaler til skolen. 95 % målsætningen i forhold til 10. klassecentre på Grønløkke- og Rundhøjskolen Den overordnede målsætning for 10. klasse er gennem faglige udfordringer og personlig udvikling at fungere som et fundament for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der lægges derfor stor vægt på at skabe en kombination af høj kvalitet i undervisningen og trygge og udfordrende ungdomsmiljøer. 10. klassetilbuddet er ligeledes sammensat, så det afspejler den mangfoldighed, der kendetegner de unge i Aarhus. Rundhøjskolens 10. klassecenter: 95 pct. indsatsen udmøntes i et fagligt og pædagogisk fokus på idræt - herunder essa (elite sports akademi aarhus), gymnasieforberedende undervisning og samarbejde med ungdomsuddannelserne. Grønløkkeskolens 10. klassecenter: 95 pct. indsatsen udmøntes i et fagligt og pædagogisk fokus på boglige fag (læringsstile), erhvervsklasse med obligatorisk arbejdspraktik og samarbejde med det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelserne. Tværfagligt samarbejde, der skaber sammenhæng Som et naturligt supplement til tidlig indsats skal samarbejdet mellem FU og skole fortsat udvikles og vedligeholdes for at skabe sammenhæng i overgangen fra SFO til klub. Samarbejdet bidraget til at realisere idéen om den røde tråd og fælles lærings- og udviklingsforståelse i Børn og Unge Der er et udbredt ønske om at samle SFO på skolens matrikel. Det skal ses i lyset af, at der er behov for et sammenhængende tilbud mellem SFO og undervisning, så de pædagogiske ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for børnene. Et par lokaldistrikter står overfor en udfordring i forhold til at tiltrække flere af lokaldistriktets børn til den lokal folkeskole. Det fordrer både en indsats på skolen og i de tilhørende dagtilbud. Udbygning af naturbørnehaver / manglende faciliteter i midtbyen til naturaktiviteter I forbindelse med Frederiksbjerg Dagtilbud etableres en skovbørnehave, der kan supplere et i forvejen forskelligartet tilbud og på den måde imødekomme børn og forældres ønske om variation i tilbuddet. Den eksisterende viden og ekspertise på både Langenæsstien og Gl. Ajstrup Skole i forhold til naturen som læringsmiljø skal inddrages og sættes i spil. Forældreinddragelse Generelt er der i område Horsensvej overvejende positive og aktive forældre, der prioriterer deres børns læring, trivsel og udvikling højt. Inddragelse af to-sprogede forældre skal til stadighed vedligeholdes og udvikles. Brugertilfredshedsundersøgelsen skal bruges som indikator for, hvilke mål skoler og institutioner i området skal forfølge. Den pædagogiske vision indeholder anvisninger på, hvordan det konkrete forældresamarbejde skal udfoldes. Fritidstilbud til alle / børn, der vil bevæges Det er et pædagogisk udviklingsprojekt i SFO-regi. Det har som sit helt overordnede formål, at foreningsverdenen og det professionelle system i samarbejde skal udvikle, afprøve og finde frem til den bedst mulige lokale model for tværfagligt samarbejde om at give udsatte og stærkt udsatte børn mulighed for at deltage i foreningslivet. Det er med henblik på, at de kan bryde med deres sociale arv og derved få nye muligheder i livet. Projektet skal således vise en ny vej i arbejdet med udsatte og stærkt udsatte børn, således at antallet af børn i disse grupper kan blive reduceret.

5 158 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Opsamling på workshop, bilag Indhold Introduktion Pædagogiske visioner Udsagn fra workshoppen Input fra workshoppen Fællesdiagram for relationer og ressourcer Prioriteringsbarometer Stærke input fra workshoppen Bilag fra workshoppen 1:5000 (relationskort og diagrammer) Workshop opsamling 1:500 Workshop opsamling 1:500 / Dagsforløb Workshop opsamling 1:500 / Funktionsdiagrammer Workshop opsamling 1:500 / Fælles funktionsdiagram Workshop opsamling 1:500 / Faciliteter Bilag fra workshoppen 1:500 (faciliteter) Workshop opsamling 1:50

6 159 Introduktion Opsamling på workshop, bilag Med udgangspunkt i projektetidéen om et nyt børne- og ungemiljø i midtbyen, er der i efteråret 2011 tilrettelagt en brugerproces, der gennem tre workshops skal give bud på, hvad miljøet og byggeriet skal indeholde. Visionen for projektet er, at byggeriet bliver et kraftcenter for lokalt fællesskab og social sammenhæng på Frederiksbjerg, der samtidig bliver til glæde for kommende generationer af børn og unge i Aarhus. Produktet af brugerprocessen bliver et pædagogisk programkatalog, der indgår som en del af det samlede byggeprogram. I sin helhed skal byggeprogrammet beskrive, hvad byggeriet skal indeholde i forhold til pædagogik, fysiske rammer og organisering. Byggeprogrammet er det grundlag, som arkitekter og ingeniører skal tegne projektet ud fra. Onsdag den 31. august 2011 blev den første af de tre workshops afholdt som forberedelse til Frederiksbjergbyggeriet. På den første workshop deltog cirka 90 interessenter fra lokalområdet på Frederiksbjerg. Udover repræsentanter for blandt andet pædagoger, lærere og forældre var der også inviteret beboerforeninger, uddannelsesinstitutioner, repræsentanter fra kirkerne, Kultur og Borgerservice, brugere af Skolemarken med flere. Udgangspunktet for workshoppen er visionerne for både pædagogik og fysiske rammer, som de er formuleret dels af Børn og Unge, dels af skole og institutioner i området. Visionerne er nedskrevet i: Børn og unge-politikken Differentiering Tænketanksprincipper 95% målsætning Områdevisionen for område Horsensvej Den lokale vision Du kan finde de forskellige visioner på Aarhus Kommunes hjememside. På den anden workshop den 21. september 2011 var der fokus på faciliteter og organisering i skalaforholdet 1:500 Formålet med workshoppen var at få et bud på, hvordan et funktionsdiagram for børne- og unge-miljøet kunne se ud. Spørgsmålene var blandt andet: Hvordan skal funktioner og faciliteter, der er indeholdt i byggeriet placeres i forhold til hinanden? Er der overlap i brug af funktioner? Hvad betyder placeringen i forhold til organisering og samarbejde? Skaber placeringen af faciliteterne og funktionerne en særlig synergieffekt? På de kommende sider kan du se de mange gode og inspirerende bud, der blev udarbejdet på de to workshops.

7 160 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Opsamling workshop 1:5000 / Fælles vision Skolen, dagtilbuddet og Fritids- og ungdomsskolen har formuleret en fælles vision for Frederiksbjergbyggeriet i lokalsamfundet: Uddrag fra den pædagogiske vision for Frederiksbjergbyggeriet udarbejdet af Fjordsgade skole, dagtilbud og FU. Med Frederiksbjergbyggeriet er det er vores klare intention at inddrage lokalsamfundet. Vi vil invitere til samarbejde og udnytte de mange positive synergieffekter, der er. Her tænker vi eksempelvis på alle afdelinger i Frederiksbjerg Dagtilbud, Børnehuset Sct. Annagade, den lokale billedkunstner, fodboldklubben, it-virksomheden, kirken og håndværkeren. Inddragelse er et vigtigt redskab til at vise demokratisk medborgerskab og som et aktivt redskab til at nå 95% målsætningen. Inspireret at den engelske community tankegang, vil vi arbejde med at nedbryde eksisterende grænser og finde nye måder, hvorpå vi kan inddrage lokalsamfundet og skabe et levende miljø, som er i gang 24 timer i døgnet. Vi vil gøre det muligt, at udnytte den ledige kapacitet som byggeriet har på forskellige tidspunkter. Et byggeri med moderne inspirerende

8 161 Workshop -opsamling 1:5000 læringsmiljøer vil være oplagt at bruge for mange andre i og udenfor den almindelige skoletid. Frederiksbjergbyggeriet skal bidrage til at børn og unge udvikler sig til kompetente, robuste og harmoniske mennesker, som kan indgå i et samspil med andre mennesker på en konstruktiv og respektfuld måde. børn og unge skal opleve udfordringerne i hverdagen som meningsfulde og vedkommende. Vi giver børn og unge oplevelser, sansninger, viden og erfaringer med naturen og kulturen. Vi arbejder med naturens logikker, og naturen som en medspiller. Vi arbejder med sprog, historie og den kultur, som vi er en del af samt forståelse for andre lande og andre kulturer. I globaliseringens tidsalder er det en vigtig forudsætning for at kunne færdes i andre kulturer, at vi kan kommunikere hensigtsmæssigt på tværs af geografiske og kulturelle grænser. Frederiksbjergbyggeriet rummer børn med forskellige sociale og kulturelle forudsætninger og børn med mange forskellige sprog. børn og unge deltager i fællesskabet og bidrager med deres forskellighed i undervisningen. Det er vigtigt, at alle børn og unge ser sig selv som en del af en social og kulturel sammenhæng Vi er opmærksomme på alle børn og unge, og at der er et stort behov for at have et særligt øje på de dygtige børn. børn med særlige kompetencer. Børn i vanskeligheder. Den alt for store gruppe børn, der bliver henvist til specialundervisning og specialtilbud.

9 162 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Opsamling workshop 1:5000 Udsagn fra workshoppen Som begyndelsen på indragelsesprocessens første workshop blev deltagerne bedt om at sætte sig i brugere og interessenters sted. Med udgangspunkt i eksempelvis Frederiksbjerg Beboerforenings perspektiv, -hvilke behov og muligheder kan beboerforeningen have til byggeriet, og hvordan kan disse ønsker indfries? Formålet med opgaven var at holde fokus på de vigtigste interessenter i projektet. Blandt de mange idéer, var der nogle særligt stærke udsagn, som gik på tværs af grupperne: Fysiske rammer: Byggeriet skal være et bydækkende tilbud, der peger udover lokalsamfundet, og er en ressource for børn og unge i hele Aarhus Byggeriet er landsbyens mødested, der understøtter medborgerskab og inddragelse Skabe variation i legepladsernes/ udearealernes indretning, med blik for aldersgrupperne 0-99 år. Legepladserne skal være kodet til hver aldersgruppe Gode sammenhængene mellem ude og inde har stor betydning Parkeringsarealer ved skolen, så torvearealet kan bruges til noget kreativt / byrum Kantine som restaurant og mulighed for fællesspisning for områdets beboere opbevaringsmuligheder / depoter til alle enheder Arkitektur, der passer til området det skal være et smukt 1) Hvilke behov og muligheder ønskes indfriet? 2) Hvordan kan de blive det? 1) Den lokale dilettantgruppe skal kunne opføre teaterstykker på en lokal scene 2) Frederiksbjergbyggeriet skal have scenefaciliteter, der kan bruges både i dag og aftentimer 1) 2) 1) Hvilke behov og muligheder ønskes indfriet? 2) Hvordan kan de blive det? 1) Vi vil gerne kunne deltage i børnenes projektarbejde 2) Frederiksbjergbyggeriet værksteder, laboratorier og udstillingsfaciliteter skal være åbent i weekenden, så forældre og børn kan samarbejde om projekter. 1) Hvilke behov og muligheder ønskes indfriet? 2) Hvordan kan de blive det?? INTERESSENTER

10 163 Workshop -opsamling 1:5000 og rart sted at være Pædagogisk praksis: Respekt for børn og unges behov for variation mellem skole og fritid Børn og unge skal have tilhørssteder og miljøer, der modsvarer deres udviklingsbehov Der skal være plads til både fritidspædagogikken og undervisningen FU kan ses som et supplement til undervisninegn Små børn skal have genkendelighed og overskuelighed Byggeriet med skole, dagtilbud og FU skal sikre gode overgange og naturlige sammenhænge i børn og unges liv Skole og SFO skal have et særligt særkende 1) Hvilke behov og muligheder ønskes indfriet? 2) Hvordan kan de blive det? 1) Eleverne skal lære om fysiskens love på praksis vis som unge forskere 2) Det kunne f.eks. ske gennem besøg på lokale virksomheder, på ingeniørhøjskolen og på Marselisborg Lystbådehavn. De skal have adgang til laboratoriefac. som deles med andre skoler. BØRN OG UNGE 1) Hvilke behov og muligheder ønskes indfriet? 2) Hvordan kan de blive det? 1) Vi skal have faciliteter, Organisering: der understøtter fagligheden bedst muligt Attraktive og tilgængelige mødesteder både ude og inde Tanken om distribuerede læringsrum skal forfølges (skov, vand, strand, havn, Aros, erhvervsliv, udannelsesinstitutioner mv.) Udskoling fra kl.8-16 inklusiv lektier skabe sammenhæng med forenings-og fritidslivet Øge fokus på it-anvendelse -fjernundervisning (virtuel tid), sprogundervisning, kontakt til virksomheder og skoler i andre lande 2) Det kunne være faciliteter på andre uddannelsessteder eller i virksomheder.

11 164 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Opsamling workshop 1:5000 Input fra workshoppen Målet med aftenens anden opgave var at få idéer på bordet til relationer, der enten kan aflaste eller supplere byggeriets egne faciliteter. Med brug af inputkort brainstormede gruppernes deltagere idéer til, hvilke relationer byggeriet kan have til sine omgivelser. Hvert kort repræsenterede en relation til et sted eller organisation og blev placeret på en spilleplade Brainstormen skulle åbne for at se så mange relationer i de nære og fjerne omgivelser som mulig. Lukas kirken Kulturel indhold, naturligt tilhørsforhold til kirkens liv Scene ift. kreative fag Musikskolen Laura Elever Fritidsbrugere Borgere i området Børn, forældre Laura Lokal musikundervisning, større aktivitet Kreativ udfoldelse kor teate/musical optrædener

12 165 Workshop -opsamling 1:5000 De mange forskellige input blev fordelt på spillepladen, hvor deltagerne tegnede et fællesdiagram for relationer og ressourcer i nabolaget og i Frederiksbjergbyggeriet Multimediehus Forenings-og fritidshus, Fjordsgade CAVI 0-6 år / skole Teater og fritidshus Aros Frederiksbjergbyggeriet: Marselisskoven Udekøkken, bålsted, Skolemarken Naturfags-og træværksted Skanseparken Legeplads/uderum/udeskole Æstetik, inspiration, Skaterbane Svømmehal motivation Bibliotek, læringscenter, Atletion/ DGI-huset Kirken mediatek, scene, café, ungelounge, Ingeslevs Idrætsfaciliteter Institut for idræt Marselisborg havn Sct. Anna DT.afd. Aarhus Cykelbane Hørhaven VIA/ UC Naturhistorisk Museum Steno Museet Musikskolen Laura marked Læringscenter Legeplads Dyrehold, på taget Læringscenter, Sabroesminde Motorikhal, Børnegården Skt. Anna Skolehaver/ Folkeoplysning Skolemarken Fjordsgade Skole Multifleksible rum Musikskole (faglokaler) Økologisk Landbrug Atletikhal Erhvervslivet Stor samlingssal Ude/indeværksteder Studier til prod. Frivillige/ ældre Bus Idærtsklubber i skolens gym. Arla Lokalsamfundet Kunstgræsbane Byrum Ingerslevs Boulevard Skov og strand Kreative butikker/ kunstnere i lokalsamfundet Ungdomsuddannelserne

13 166 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Opsamling workshop 1:5000 N =Nytænkning N =Nytænkning Workshoppens anden opgave Målet med aftenens anden opgave var at få idéer til relationer, der enten kan aflaste eller supplere byggeriets egne faciliteter. Ved hjælp af inputkort brainstormede gruppernes deltagere idéer til, hvilke relationer byggeriet kan have til sine omgivelser. Hvert kort repræsenterede en relation til et sted eller en organisation og blev placeret på en spilleplade. Brainstormen skulle åbne op for de mange relationer i de nære og fjerne omgivelser. Prioriteringsbarometer Aftenens sidste opgave var at prioritere de input, som var kommet i opgave 1 og 2. Prioriteringen skulle give styregruppen et grundlag at vælge ud fra. Hvilke idéer skulle forfølges og hvilke kunne vi allerede nu se bort fra? Deltagerne fik hver tildelt ti klistermærker. Fem klistermærker som skulle bruges til at prioritere de mest nytænkende idéer, mens sidste fem skulle bruges til at prioritere de idéer, der retter sig særligt mod behovsperspektiverne for børnene, de unge, forældrene, medarbejderne eller interessenterne fra den første opgave. Prioriteringsbarometeret viser, hvordan idéerne til relationer blev prioriteret i forhold til lokalområdet og Frederiksbjergbyggeriet og i forhold til nytænkning og perspektivering. Tættest på midten i prioriteringsbarometeret - i det mørkegrå felt - er relationerne med højest prioritering. Nogle inputkort fik ingen prioritering, men var gode idéer til byggeriet. inputkort ligger som bilag til opsamlingsdokumentet. Lokalområdet Atletikhal 1 Fjordsgade Skole (foreningshus) 1 Marselisborg Havn 1 Markedet, Ingeslevs Boulevard 2 Skov og strand 2 Aros 2 Eks. idrætsfaciliteter i nærom. 2 Svømmehal, havet, Spanien mv. 1 CAVI 3 Aarhus Cykelbane 3 Hørhaven 3 Fjordsgade Skole (lokalefællesskab) 4 Erhvervslivet 5 Saboroes Minde 6 Byrum på Ingeslevs Boulevard 9 Multimediehus 9 Kirken 10 Inst. for Idræt 15 Ungdomsuddannelserne 22 Fjordsgade Skole (lokalefællesskab) 18 Inst. for Idræt 18 Multimediehus 13 Studie til prod. af musik mv. 10 Byrum på Ingeslevs Boulevard 9 Eks. idrætsfaciliteter i nærom. (ASA) 8 Kirken 8 Svømmehal, havet, Spanien mv. 7 Ungdomsuddannelserne 6 Hørhaven 5 Aros 5 DGI/ atletion/ 4 VIA, Museer 4 Skaterbane 4 Sabroes Minde 3 Børnegården Skt. Anna 3 CAVI 3 Erhvervslivet 3 Fjordsgade Skole (foreningshus) 2 Motorikhal 2 Skov og strand 1 Atletikhal 1 P =Perspektiv Frederiksbjergbyggeriet Legeplads 1 Mødefaciliteter 1 Musikskole år forb. m. skole 2 Folkeoplysning 2 Idræt 3 Børnegården Skt. Anna 3 Æstetik /kreativitet 3 Kunstgræsbane 4 Unge-lounge 5 Motorikhal 5 Skolehaver / skolemarken 5 Bus 6 Kreative butikker/ kunstnere 6 Dyrehotel / dyrehold 7 Læringscenter/ lokal bib. 8 Foreningshus 10 Musikrum 12 Udeskole/værksteder 12 Stor samlingssal 16 Café/ kantine/ restaurant 20 Café/ kantine/ restaurant 22 Udeskole/værksteder 14 Bus 13 Foreningshus 10 Læringscenter/ lokal bib. 9 Stor samlingssal 9 Idræt 9 Skolehaver / skolemarken 13 Folkeoplysning 9 Musikrum 6 Unge-lounge 6 Kreative butikker/ kunstnere år forb. m. skole 5 Mødefaciliteter 3 Scene ift. kreative fag 3 Æstetik /kreativitet 2 Legeplads 2 Motorikhal 2 Dyrehotel / dyrehold 2 Musikskole 2 Kunstgræsbane 1 P =Perspektiv

14 167 Workshop -opsamling 1:5000 Stærke input Fra prioriteringsbarometet er der for overskuelighedens skyld udvalgt nogle særlig stærke input der har været arbejdet med på tværs af grupperne: Relationer til lokalsamfundet: N. J. Fjordsgade Skole (fritidslivet) Institut for idræt Multimediehus Kirken Byrum på Ingerslevs Boulevard Ungdomsuddannelserne ASA Synergieffekten mellem Frederiksbjergbyggeriet og de fremtidige forenings- og fritidsaktiviteter på N. J. Fjordsgade Skole støtter Aarhus kanidatur til Europæisk Kulturhovedstad i 2017 Relationer indeholdt i Frederiksbjergbyggeriet: N. J. Fjordsgade Skole (fritidslivet) Foreningshus med bl.a. café/ restaurant/ kantine og samlingssal Skolemarken Udeværksteder / udvidet faglokale Pædagogisklæringscenter Musikfaciliteter / studier / scene / øverum

15 168 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 1 Lukas kirken Byrum på Ingerslevsboulevard Musikskolen Laura Kunstgræsbane / 365 dg/år Kulturel indhold, naturligt tilhørsforhold til kirkens liv Brugere Skolen Dynamiske byrum, nye læringsrum Børn, forældre Laura Lokal musikundervisning, større aktivitet Skolen ASA IFI Lege, undervisning Boldspil boldspil/ forskning P=3 N=1 P=9 N=9 P=1 N=1 P=1 N=4

16 169 Bilag workshop 1:5000 CAVI Aarhus Cykelbane Læringscenter (tidl. biblioteket ) VIA UC, Naturhistorisk Museum, Steno Museet (på den gamel Ceres grund i 2015) Skolen CAVI, studerende Flere dimensioner på Det digitale Rum Skole CK Aarhus Cykel/spinning Flere børn, potentiale B&U 0-18 år Adgang til: bøger, musik, elektronik, web 2.0, kreative læreprocesser, være & lære Eleverne Lærerne Direkte adgang til et miljø om de naturvidenskabelige fag Læringscenter 0-18 år P=3 N=3 P=0 N=3 P=4 N=5 P=4 N=0

17 170 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 1 Legeplads Dyrehotel Institut for idræt Børn, forældre Leg, udvikling, samvær Børn Forståelse for dyr IFI læringsforskning Skolen læring, basismotoriske udfordringer Afgrænset område med leg, børn, dyr På taget P=2 N=1 P=2 N=7 P=6 N=1

18 171 Bilag workshop 1:5000 CAVI Institut for idræt Musikskolen Laura Læringscenter Legeplads Dyrehold (på taget) VIA/ UC Naturhistorisk Museum Steno Museet Aarhus Cykelbane Lukas Kirken Kunstgræsbane Byrum Ingerslevs Boulevard

19 172 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 1 Legeplads/uderum/udeskole Æstetik, inspiration, motivation Markedet, Ingerslevs Bibliotek, læringscenter, mediatek Mødested Faglokale Elever/ børn 0-6 Fritidsbrugere udvidet Unge/ ungdomsskole Forældre Borgere i området Elever Medarbejdere Øvrige borgere Kreativ udfoldese kunst udsmykning eleverne lærer markedsgæsternoget om salg/ Skoleelever omsætning/ udgifter der dannes nye relationer i lokalmiljøet Borgere i området elever på skolen brugere af skolen ældre i området Adgang til it og bibliotek hele dagen Studiepladser hjælp til digitale udfordringer Bygninger, lokaler, udeområder Baggrundsgruppe for undersøgelser Særligt for it-svage ældre, evt. i samarbejde med aftenskole/forening P=4 N=2 P=2 N=3 P=0 N=2 P=5 N=2

20 173 Bilag workshop 1:5000 Scene ift. kreative fag Café Unge-lounge Atletikhal Elever Fritidsbrugere Borgere i området Kreativ udfoldelse kor teate/musical optrædener Elever Fritidsbrugere Borgere i området år et samlingssted mad morgen, middag og aften for familier ældste elever Ungdomsskolen Unge i lokalområdet Opholdssted i frikvarteret og resten af dagen sækkestole, bordfodbold el.lign. Loungeområder for store+ml.trin+små (små oaser), overbygning:-klasser + skabe/lockers Akustikken skal være iorden Eleverne 0-6 år SFO Stort rum til bevægelse Eksamen P=3 N=0 P=5 N=7 P=6 N=5 P=1 N=1

21 174 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 1 Skanseparken Idrætsinstituttet Svømmehal Marselisskoven Børn 5.kl-18 år Fritidssted, samlingssted for unge Elever Studerende Spændende undervisning, gode faciliteter, gode studieobjekter De ældste elever Bevægelse Ejere Lejeindtægt Elever 0-6 år SFO Undervisningsrum, fysisk udfoldelse, frisk luft, oplevelser med natur mv. Tag over udendørs bassin P=0 N=0 P=0 N=1 P=0 N=0 P=0 N=0

22 175 Bilag workshop 1:5000 Fjordsgade Skole Aarhus Cykelbane Hørhaven Kirken Elever brugere borgere forening Lokalefællesskab Børn Unge Motion, idrætsliv, leg Elever Medarbejdere Undervisning og rekreative oplevelser Eleverne Lærerne -Et stort rum -Et undervisningslokale som er et faglokale -Foredrag P=0 N=2 P=0 N=0 P=2 N=0 P=4 N=2

23 176 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Bilag workshop 1:5000 Gruppe 1 Skolehaver / Skolemarken Udekøkken, bålsted, Naturfagsog værkstedsområde Skolemarken Skoleelever 0-6 år afgrøder sælges på markedet bruges i mad i hjemkundskab café Naturvidenskabelige fag Skolen Fritidsbrugere Borgere i området Integrer ude og indearealer udelokaler i forbindelse ml inde og udelokaler P=1 N=2 P=4 N=7

24 177 Bilag workshop 1:5000 Skanseparken Svømmehal Marselisskoven Udekøkken, bålsted, Kirken Naturfags-og Ingeslevs træværksted marked Legeplads/uderum/ udeskole Aarhus Cykelbane Æstetik, inspiration, (Svømmehal) motivation Bibliotek, læringscenter, Skolehaver/ Fjordsgade Skole mediatek, scene, café, ungelounge, Skolemarken Aarhus Cykelbane Atletikhal Institut for idræt Hørhaven

OPSAMLING RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. Opsamling på workshops 1:5000 og 1:500

OPSAMLING RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. Opsamling på workshops 1:5000 og 1:500 OPSAMLING RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet Opsamling på workshops 1:5000 og 1:500 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Introduktion... 3 Pædagogiske visioner... 4 Udsagn fra workshoppen...

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SOFIENDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE SOFIENDALSKOLEN FAKTA Adresse Sofiendalskolen Lange Müllersvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 99824646 E-mail

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune 2014-11-28

flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune 2014-11-28 flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune hvem er jeg...? Arkitektfirmaet RUM Fra Horsens, platform i Vejle og kunder i hele DK 25-30 medarbejdere Arkitektur

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse.1 Værdiggrundlaget i overskrifter..2 Grundtvig-Kold.3 Læringsstile.3 IT.4 Motion.5 Tidlig sprogindlæring 5 Natur og Teknik 6 Helhedsskole...6

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ

ĚĂŶƐŬ ŝŷɛɖŝƌăɵžŷ ƵĚǀŝŬůŝŶŐ ĂĨ ůăŷěɛďljžƌěŷŝŷőğƌ ŽŐ ŇĞƌĨƵŶŬƟŽŶĞůůĞ ƐŬŽůĞďLJŐŐĞƌŝĞƌ 2012-09-27 Karin Elbek Arkitekt RUM as Arkitektur I Landskab I Proces Kommunale helhedsplaner 10 daginstitutioner 6 skoler 1 overbygningsskole 12 skoler/landsbyordninger 1. Aktuelt om politisk, pædagogisk

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

HVAD ER LYDENS BY SKOLE?

HVAD ER LYDENS BY SKOLE? HVAD ER LYDENS BY SKOLE? RESUME Lydens By Skole er et projekt, der med lyd og akustik skaber innovative løsninger for forbedret læringsmiljø og fagligt udbytte. Lydens By Skole er et ambitiøst projekt,

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s.24-25 (pkt. 2.1.5) 1.1 Beskriv for hinanden

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere