Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune"

Transkript

1 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune Storetorv Aabenraa Frederikshavn Kommune har videresendt din henvendelse vedrørende kommunens aftale med Foreningen Knivholt Hovedgaard til Statsforvaltningen Nordjylland. JOURNAL NR.: SAGSBEHANDLER:SUSHAN DIREKTE TELEFON: Sagen er pr. 1. juli 2013 overgået til enhedsforvaltningen Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Foreningen Knivholt Hovedgaards aktiviteter anført i foreningens formålsbestemmelse og i brugeraftale mellem kommunen og foreningen er omfattet af de opgaver, som kommunen efter kommunalfuldmagtsreglerne kan yde støtte til, at foreningen varetager. Telefon: EAN- Nr EKSPEDITIONS- OG TELEFONTIDER findes på Foreningens fremleje af jord, som foreningen har lejet af kommunen til markedspris, til samme pris, som foreningen selv har betalt, udelukker efter Statsforvaltningens opfattelse, at der foreligger en indirekte kommunal støtte til fremlejer. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i sagen. Statsforvaltningen beklager den lange sagsbehandlingstid. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Frederikshavn Kommune har ved af 17. december

2 2012 fremsendt din klage af 14. oktober 2012 over, at Frederikshavn Kommune udlejer landbrugspligtig jord til Foreningen Knivholt Hovedgaard med henblik på landbrugsdrift til Statsforvaltningen. Du har i din klage til kommunen anført, at udlejningen er ulovlig, fordi: - Foreningen modtager betydelige kommunale midler som direkte driftstilskud - Foreningen råder vederlagsfrit over hele det kommunalt ejede bygningskompleks inklusive udenomsarealer til fri afbenyttelse som f.eks. genudleje. - Foreningen har personale på kommunens lønningsliste, der direkte og indirekte arbejder for foreningen, og flere vil sikkert komme til ved denne konstruktion. Med baggrund i ovenstående og under henvisning til, at projektet finansieres af landbrugsdrift og EUlandbrugsstøtte, er det din opfattelse, at projektet er i strid med kommunalfuldmagten, da kommunen yder såvel direkte som indirekte økonomisk støtte til erhvervsproduktion. Du har endvidere anført, at du hidtil har lejet og har en kontraktlig forlejeret til de berørte arealer, og at det vil få betydelige konsekvenser for dig, hvis du ikke fremover har mulighed for det. Kommunen har fremsendt din klage og kommunens redegørelse samt diverse bilag til sagen. Vi har modtaget yderligere oplysninger og bemærkninger fra dig og fra kommunen den 15. januar, den 3. februar, den 22. maj, den 1. juni 2014 og den 29. oktober Kommunen har blandt andet oplyst følgende: Frederikshavn Byråds Økonomiudvalg besluttede den 29. august 2012, at pågældende arealer lejes ud til naturpark på kommunens generelle vilkår for udlejning til landbrug. I dagsordenspunktet henvises til forskellige marknumre. Disse numre fremgår af vedlagte luftfoto af 9. august Arealerne er eller har været udlejet til til landbrugsdrift med undtagelse af mark nr. 6 og en del af mark 3, der er udlejet til anden lejer. Den selvejende institution Foreningen Knivholt Hovedgaard som forening modtager et årligt anlægstilskud, som kun må bruges til vedligeholdelse af Knivholts bygninger, da bygningerne ejes af kommunen. Der er altså SIDE 2

3 ikke tale om, at Foreningen Knivholt modtager et driftstilskud. I 2012 var anlægstilskuddet på kr. Næste år er tilskuddet på kr. efter byrådets budgetbehandling. Frederikshavn Kommune stiller Knivholts bygninger til rådighed for den selvejende institution Knivholt Hovedgaard. Rådigheden over lokalerne giver foreningen mulighed for at låne lokaler ud til forskellige f.eks. kulturelle formål såsom fugle- og knivudstillinger. Kommunen har videre oplyst, at kommunen som ejer af Knivholt Hovedgaard har ansat en bestyrer til at sikre vedligeholdelsen af bygninger og tilhørende arealer. Bestyreren udfører også arbejde for Foreningen Knivholt Hovedgaard, og der er foretaget en procentmæssig fordeling af hans løn ud fra, hvad han anvender sin tid på. Foreningen betaler 18,73% af bestyrerens løn. Kommunen har yderligere oplyst, at den ikke direkte har noget med de enkelte aktiviteter i foreningen at gøre. Kommunen har ifølge brugeraftale overdraget den daglige drift og brugsretten af bygninger og friarealer til foreningen. Kommunens tilskud til foreningen til sikring af, at ejendommen og arealerne omkring den vedligeholdes, er oplyst til kr. i Kommunen har anført, at bygninger og friarealer ifølge brugeraftale kun må anvende ejendommen til aktiviteter, som er beskrevet i brugeraftalen. Der betales ikke for benyttelse af arealer og bygninger, men foreningen har vedligeholdelsespligten for samtlige bygninger og for jordarealet. Det er kommunens vurdering, at den lejeafgift, som foreningen betaler kommunen for leje af landbrugsjord, svarer til markedsprisen, idet jorden, som du gennem nogle år har lejet, tidligere har været udbudt offentligt til leje og er pristalsreguleret. Kommunen har den 29. oktober 2015 oplyst, at der sker udlejning af matr.nr. 1a Den østlige del, Åsted, til foreningen til naturpark til 810,37 kr. pr. hektar i Lejemålet er på 21 hektar, men der opkræves kun leje for 6 hektar, da størstedelen af det lejede er tilgroet med fredskov. Det er videre oplyst, at foreningen fremlejer dette lejemål til et græsningslaug til samme leje, som foreningen betaler. Græsningslauget er ifølge kommunen en selvstændig enhed med vedtægter og bestyrelse. SIDE 3

4 Ifølge kommunen gives der EU-støtte til landbrugsarealerne på samme måde som på al anden landbrugsjord. Vedrørende jagtret på jorden har kommunen oplyst, at jorden ikke tidligere har været lejet ud til jagt, og at der heller ikke nu er indtægter på jagtretten. Det er kommunens holdning, at dyrene skulle have et åndehul, og at man derfor ikke ønsker jagt på disse arealer. Det er kommunens opfattelse, at det er inden for rammerne af kommunalfuldmagten at give støtte til foreninger, der er af kommunal interesse, også selv om foreningen varetager ikke kommunale formål. Kommunen har henvist til, at man i Foreningen Knivholt Hovedgaard ønsker et kulturcenter, som hele egnens beboere kan besøge, og at hele ideen med Knivholt Hovedgaard er baseret på et ønske om at hjælpe andre. Vedrørende de planmæssige forhold af betydning for de landbrugspligtige arealer har kommunen oplyst, at den i forbindelse med lokalplanlægningen for området i 2010 var i dialog med Ministeriet for FødevareErhverv og Miljøcenter Århus. Lokalplanen er ifølge kommunen arealmæssigt reduceret væsentligt i forhold til det lokalplanforslag, der blev fremlagt i offentligheden. Den arealmæssige reduktion er blandt andet begrundet i veto fra Ministeriet for FødevareErhverv mod at planlægge naturpark på et landbrugsareal, da ministeriet ikke ønsker disse planmæssige restriktioner. Vetoet er samtidig ledsaget af en kommentar om, at indsigelsen ikke var mod selve etableringen af en naturpark, der drives landbrugsmæssigt med græssende dyr, men mod planlægningen herfor. Det er således alene et kommunalt anliggende, hvorvidt man ønsker at gøre det muligt at etablere naturpark på de pågældende arealer vest for Knivholt Hovedgaard. Du har blandt andet anført, at det kun er en påstand fra kommunen, at den omhandlede landbrugsjord er udlejet på markedsvilkår, og du finder det veldokumenteret, at direkte og indirekte tilskud fra kommunen og EUarealstøtte danner grundlag for konkurrenceforvridende landbrugsdrift og er i strid med kommunalfuldmagten. Du har bemærket, at man blot har udlejet jorden til en gammel pris uden at kontrollere, om denne fortsat er markedsprisen. Du har anført, at jagtretten på kommunens arealer typisk er lejet ud, og at der er tale om en mindreindtægt for kommunen, når jagtret ikke udlejes. Du har bemærket, at der er en nyere byrådsbeslutning angående jagt på kommunale arealer, hvorved jagt er blevet tilladt. Vedrørende græsningslaugets kvægdrift finder du, at denne direkte og indirekte finansieres med kommunale midler SIDE 4

5 Vedtægter for Foreningen Knivholt Hovedgaard 1. Foreningens formål er: 1. At leje og/eller bruge bygninger og udendørsarealer på hovedgården Knivholt, herunder vedligeholde samt indrette bygningerne og områderne med henblik på etablering af en række kulturelle og historiske aktiviteter med relation til dansk landbrug, håndværk samt aktiviteter som musik, marked og teater samt endelig aktiviteter med socialt og turistmæssigt indhold (se i øvrigt brugeraftalen). 2. At fremme børn og unges forståelse for sammenhængen mellem natur, miljø og landbrug. 2. Foreningens kapital og drift Foreningens drift finansieres dels gennem kontingent, dels gennem frivillige bidrag og gaver samt ved hjælp af reklameindtægter og lejeindtægter i forbindelse med disponering af bygninger og udendørsarealer på hovedgården Knivholt. Et eventuelt overskud ved driften tilfalder foreningen og vil være at anvende til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for foreningen i forbindelse med dens formål. Det fremgår af vedtægterne, at foreningen er en selvejende institution, at foreningens medlemmer udgøres af 10 kategorier, herunder tre kommunale forvaltninger, at repræsentantskabet, som er foreningens øverste myndighed, sammensættes med en repræsentant fra hver af disse 10, at de tre repræsentanter fra kommunen udpeges af kommunen, at repræsentantskabet vælger en bestyrelse til varetagelse af den daglige drift og med deltagelse af de tre kommunale repræsentanter. Brugeraftale Brugeraftale er indgået i august 2004 mellem Frederikshavn Kommune som ejer og Foreningen Knivholt Hovedgaard som bruger. Af aftalen fremgår blandt andet følgende: 0. Brugsret SIDE 5

6 0.1 Frederikshavn kommune som ejer af ejendommen overdrager den daglige drift og brugsretten af bygninger og friarealer som vist på vedlagte tegningsbilag nr. 1, revideret august Al administration af de fremtidige aktiviteter overdrages fra Teknisk forvaltning til foreningen. 03. Ejendommen må kun anvendes til aktiviteter, som er indeholdt i det af byrådet vedtagne koncept: Musik (inde og ude) Teater (inde og ude) Andre indendørsarrangementer Festpladsarrangementer Dyrskue Formidling af landbrugserhvervet før og nu Formidling af erhverv tilknyttet landbruget gennem tiderne Formidling af menneskers levevilkår som beboere og arbejdende på en hovedgård i Vendsyssel Repræsentative formål Kursus både for interne og eksterne brugere Konkret må ejendommen anvendes til: Arbejdende værksteder Dyrehold Park- og havebrug Administration Servicefaciliteter Information Landbørnehave Barokhave Parkering 1.2 Områdets friarealer, hvortil bruger får ret, er offentligt tilgængelige som rekreativt område. 2. Brugers renholdelsespligter 2.1 Bruger har ansvaret for, at området er vel vedligeholdt, således at offentligheden kan færdes sikkert i området og samtidig få en positiv oplevelse. Hermed menes f.eks.: almindelig renholdelse, græsslåning, snerydning. 2.2 For at sikre den bygningsmæssige standard er det aftalt mellem parterne, at ejer hvert år yder et bidrag til renoveringstilskud til bygningerne på SIDE 6

7 tag og fag. Dette tilskud fastsættes af ejer hvert år ved den kommunale budgetvedtagelse. Se i øvrigt punkt 7.1 og Økonomi 3.1 Der betales ikke leje eller andre afgifter for benyttelse af arealer og bygninger. 3.2 Bruger afholder selv udgifterne til ansvarsforsikringer, el, vand, varme og renovation, og afgifter m.m., der er afledt af den daglige brug. 3.3 Vederlag for foreningers og stationære brugers anvendelse (husleje) tilfalder foreningen. 3.4 Afholdelse af udgifter til pedel/bestyrer afholdes af ejer og bruger i samarbejde med en fast normeret stilling i Teknisk forvaltning. Bruger dækker p.t. 18,73% af den til enhver tid gældende lønom kostning til pedel/bestyrer 7. Vedligeholdelsesforpligtelser på den bestående bygningsmasse 7.1 For samtlige bygninger samt for jordarealet har bruger vedligeholdelsespligter, idet ejer dog årligt yder et renoveringstilskud til bygningerne på tag og fag. 7.2 Bygningsrenoveringen foretages på foranledning af Teknisk forvaltning efter et prioriteret oplæg udarbejdet af foreningen. 10. Fremleje og udlån 10.1 Bruger har ret til at fremleje og udlåne bygninger og arealer til brug for arrangementer m.v., som bestyrelsen finder foreneligt med formålsbestemmelserne. 12. Regnskabsmæssig indsigt 12.1 Ejer har til enhver tid ret til, på forlangende, at blive orienteret om alle relevante regnskabsmæssige forhold og kan ligeledes på forlangende kræve dokumentation for disse forhold Årsregnskabet for bruger skal godkendes af ejer. SIDE 7

8 Aftalen var bestemt til at gælde til 1. januar 2006, dog med den erklærede hensigt, at aftalen skulle fortsætte efter dette tidspunkt, såfremt aktiviteterne på området udviklede sig tilfredsstillende for ejer. Der foreligger ikke en nyere aftale for Statsforvaltningen. Det fremgår af sagen, at Frederikshavn Byråd den 29. august 2012 besluttede, at nogle nærmere angivne marker lejes ud til foreningen til naturpark på kommunens generelle vilkår for udlejning til landbrug med tidsplan som ønsket, herunder med forskellige overtagelsestidspunkter frem til efteråret Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører efter kommunestyrelseslovens 48, stk. 1, tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Det tilsyn, som Statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Statsforvaltningen kan i medfør af kommunestyrelseslovens 50 udtale sig om lovligheden af kommunens dispositioner eller undladelser. Udtrykket lovgivning forstås som gældende ret i almindelighed, det vil sige både skreven og uskreven ret, herunder offentligretlige grundsætninger. Sagen giver anledning til, at Statsforvaltningen tager stilling til spørgsmålene om Frederikshavn Kommunes støtte til Foreningen Knivholt Hovedgaard, foreningens aktiviteter og foreningens fremleje af kommunalt ejet jord. Kommunalfuldmagtsreglerne Ifølge de uskrevne kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse de såkaldte kommunalfuldmagtsregler kan kommuner varetage opgaver, der ikke er reguleret i den skrevne lovgivning. Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne antages en kommunes adgang til uden hjemmel i den skrevne lovgivning at gennemføre eller at yde støtte til foranstaltninger blandt andet at være afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekriterium. Det indebærer blandt SIDE 8

9 andet, at der skal foreligge en saglig kommunal interesse i aktiviteten, og at kommunen som udgangspunkt kun kan varetage opgaver, som kommer alle kommunens borgere eller en sagligt afgrænset kreds af kommunens borgere til gode. Den kommunale interesse er ikke fast afgrænset. Der sker til stadighed en udvikling i de samfundsmæssige behov og dermed også af, hvad der er relevante fælles behov i et lokalsamfund. Som eksempler på opgaver, som kommunen lovligt kan varetage efter kommunalfuldmagtsreglerne, nævner Dario Silic i Kommunalret i praksis, 1. udgave, 2012, side 123f, at: kommuner har en vid adgang til at iværksætte aktiviteter til fremme af borgernes fritids- og friluftsliv, herunder støtte til foreninger. Endvidere er kultur- og idrætsområderne nogle af kommunalfuldmagtens kerneområder. Kommunerne har tillige adgang til med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne at fremme turisme, visse undervisningsaktiviteter samt generel erhvervsudvikling, ligesom kommunerne har mulighed for at varetage miljøhensyn. Om de nærmere betingelser for kommuners støtte til for eksempel kulturelle aktiviteter anfører Inger Mogensen og Dario Silic, Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, 1. udgave, 2004, side 52f, at: Det er en betingelse for kommunens varetagelse af kulturelle aktiviteter, at sådanne aktiviteter stilles til rådighed for alle borgere i kommunen eller for en kreds af borgere, der er afgrænset efter saglige kriterier. Kommunen kan endvidere yde støtte til private foreningers varetagelse af kulturelle opgaver. Det er en betingelse for en sådan kommunal støtte til foreninger, at samtlige de aktiviteter, som varetages af foreningen, lovligt ville kunne udføres af kommunen selv, eller at støtten alene ydes til de aktiviteter, som kommunen lovligt selv ville kunne varetage. I udtalelse af 27. marts 2007 om Skanderborg-festivalen har det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium blandt andet anført: Kommuner kan endvidere yde støtte til private foreningers varetagelse af kommunale opgaver. Det er en betingelse for en sådan kommunal støtte til foreninger, at samtlige de aktiviteter, som varetages af foreningen, lovligt vil kunne udføres af kommunen selv, eller at støt- SIDE 9

10 ten alene ydes til de aktiviteter, som kommunen lovligt selv ville kunne varetage. Kommunen skal i sidstnævnte tilfælde sikre, at støtten, f.eks. ved øremærkning, alene kan anvendes til formål, som kommunen lovligt kan varetage. Hvis kommunen ønsker at yde en ikke øremærket støtte til en forening, er det således bl.a. en betingelse for kommunens adgang til at yde støtte, at den private forenings opgavevaretagelse ikke sker med henblik på at opnå en fortjeneste herved, idet kommunen ikke selv ville kunne varetage opgaven med dette formål for øje. Kommunal støtte til Foreningen Knivholt Hovedgaard Foreningen og dens aktiviteter Foreningen formål er fastlagt i institutionens vedtægter. Det fremgår heraf, at formålet er: - Leje/bruge bygninger og udendørs arealer på Knivholt Hovedgaard, herunder - Vedligeholde og indrette bygningerne og områderne med henblik på - Kulturelle og historiske aktiviteter med relation til dansk landbrug samt musik, marked og teater, samt - Aktiviteter med turistmæssigt indhold - Fremme børn og unges forståelse for sammenhængen mellem natur, miljø og landbrug. Desuden er det i en brugeraftale mellem kommunen og foreningen om foreningens ret til at bruge Knivholt Hovedgaard og friarealer bestemt, at ejendommen kun må anvendes til musik, teater, andre indendørsarrangementer, festpladsarrangementer, dyrskue, formidling af landbrugserhverv m.v., repræsentative formål samt kursus for interne og eksterne brugere. Det fremgår af foreningens vedtægter, at foreningen finansieres gennem kontingenter, frivillige bidrag, reklameindtægter og lejeindtægter for brug af bygninger og udendørsarealer. Et eventuelt overskud tilfalder foreningen, og anvendes til at dække et eventuelt fremtidigt underskud og i øvrigt til foreningens ovennævnte formål. Foreningens eventuelle overskud må således antages at skulle anvendes til foreningens ovennævnte formål. Dermed findes den betingelse opfyldt for kommunal støtte, at den private forenings opgavevaretagelse ikke sker med et erhvervsøkonomisk formål. SIDE 10

11 Vedrørende udlejning af lokaler på Knivholt Hovedgaard bemærker Statsforvaltningen, at en kommune, der ejer en ejendom, som den for en kortere eller længere periode ikke selv skal benytte, kan udleje denne på markedsvilkår. Hvis der blot er en vis mulighed for, at ejendommen senere kan anvendes til et kommunalt formål, der ikke behøver at være nærmere specificeret, vil kommunen kunne beholde den pågældende ejendom og udleje den. Vi henviser til Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 3. udgave, 2015, side 215f. Statsforvaltningen antager på grundlag heraf, at foreningens udlejning af lokaler på Knivholt Hovedgaard lige som kommunal udlejning som udgangspunkt kan ske i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne, hvis udlejning sker på markedsvilkår. Vi har ikke herved taget stilling til konkrete lejemål. På baggrund af, hvad der ovenfor er anført om kommuners adgang til at varetage kultur- og fritidsaktiviteter, finder Statsforvaltningen, at Foreningen Knivholt Hovedgaards ovennævnte aktiviteter er omfattet af de opgaver, som Frederikshavn Kommune lovligt ville kunne varetage, og som kommunen følgelig efter kommunalfuldmagtsreglerne kan yde støtte til, at foreningens varetager. Statsforvaltningen konstaterer, at kommunen er repræsenteret i foreningens ledelse og skal godkende foreningens regnskab og således har indsigt i foreningens aktiviteter. Kommunen kan derved sikre, at støtte alene ydes til aktiviteter, som kommunen lovligt selv ville kunne varetage. Kommunal støtte Kommunens aftale med foreningen er fastlagt i en brugeraftale af 5. august Statsforvaltningen lægger til grund, at vilkårene i den af kommunen indsendte brugeraftale af 5. august 2004 fortsat er gældende uanset aftalens udløbsbestemmelser. Statsforvaltningen konstaterer, at Frederikshavn Kommune har overdraget den daglige drift af Knivholt Hovedgaard og friarealer og brugsretten til bygninger og friarealer til Foreningen Knivholt Hovedgaard på blandt andre følgende vilkår: - Foreningen betaler ikke leje eller andre afgifter for benyttelse af friarealer og bygninger SIDE 11

12 - Foreningen har pligt til at vedligeholde bygningerne og friarealer, idet kommunen yder et årligt renoveringstilskud til bygningerne på tag og fag - Områdets friarealer er offentligt tilgængelige. Offentlighedens adgang til bygningerne, gårdspladsen og de umiddelbart tilknyttede udenomsarealer administreres af foreningen Kommunens aftale om at give foreningen brugsret til Knivholt Hovedgaard og friarealer må isoleret set betragtes som støtte til foreningen, Som det fremgår ovenfor, er der imidlertid knyttet betingelser, blandt andet i form af modydelser som for eksempel vedligeholdelsespligt, til foreningens modtagelse af støtte. Statsforvaltningen kan ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger fastslå værdien af brugsretten og værdien af modydelserne. Vi har derfor ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, om og i givet fald i hvilket omfang brugeraftalen med de dertil knyttede vilkår indebærer en kommunal støtte til foreningen. Da vi som anført ovenfor antager, at kommunen lovligt vil kunne yde støtte til foreningen, når kommunen samtidig sikrer sig, at støtten alene ydes til de aktiviteter, som kommunen lovligt selv ville kunne varetage, finder vi imidlertid ikke anledning til at søge spørgsmålet om den kommunale støtte nærmere oplyst. Vedrørende kommunens og foreningens fordeling af udgiften til en bestyrer på Knivholt Hovedgaard finder vi ikke grundlag for at antage, at denne ordning indebærer kommunal støtte til foreningen. Vi har lagt vægt på kommunens oplysning om, at udgiften til bestyrer deles mellem kommunen og foreningen på grundlag af omfanget af bestyrerens arbejde for henholdsvis kommunen og foreningen. Jord udlejet til Foreningen Knivholt Hovedgaard Understøttelse af enkeltpersoner kan ikke ske inden for rammerne af kommunalfuldmagten, idet begunstigelse af enkeltpersoner kræver lovhjemmel, og kommunen kan som hovedregel heller ikke uden lovhjemmel yde individuel økonomisk støtte til privat erhvervsvirksomhed. Der hen- SIDE 12

13 vises til Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 3. udgave, 2015, side 84 og side 234. Statsforvaltningen konstaterer, at foreningen har lejet landbrugsjord af kommunen og har fremlejet jord til et græsningslaug til samme pris. Kommunen har oplyst, at græsningslauget er en selvstændig enhed med vedtægter og bestyrelse. Vi finder ikke, at de foreliggende oplysninger om lejeafgiften giver grundlag for at antage, at udlejning og fremleje ikke sker på markedsvilkår. Vi har lagt vægt på Frederikshavn Kommunes oplysning om, at udlejning af jord til foreningen er sket på kommunens generelle vilkår for udlejning til landbrug med henblik på foreningens etablering af en naturpark, der drives landbrugsmæssigt. Vi har endvidere lagt vægt på kommunens oplysning om, at kommunen har vurderet, at lejeafgiften svarer til markedsprisen, idet landbrugsjorden tidligere har været udbudt offentligt til leje, og foreningen betaler den samme leje, som du betalte, da du lejede jorden; lejen er i øvrigt pristalsreguleret. Foreningens fremleje af jorden til markedspris og til samme pris, som foreningen selv har betalt, udelukker efter Statsforvaltningens opfattelse, at der foreligger en indirekte kommunal støtte til græsningslauget. Vi bemærker, at der ikke i lovgivningen er krav om offentligt udbud ved kommunens udlejning af jord. Der er heller ikke i lovgivningen krav om udlejning af jagtret på kommunalt ejede jorder. Vi bemærker i denne forbindelse, at kommunens dispositioner inden for rammerne af kommunalfuldmagten skal være økonomisk forsvarlige, og at kravet herom ofte er nævnt i de senere års udtalelser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, nu Sundheds- og Indenrigsministeriet, jf. Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 3. udgave, 2015, side 109ff. Ifølge ministeriet må fastlæggelsen af, hvad der er økonomisk forsvarligt, bero på den konkrete situation, og der må som udgangspunkt gives kommunalbestyrelsen et bredt spillerum med hensyn til anvendelse af kommunale midler. Vi har bemærket os, at det er kommunens holdning, at dyrene skulle have et åndehul på den omhandlede jord. SIDE 13

14 Vi finder ikke ud fra de foreliggende oplysninger grundlag for at antage, at kommunen ved sine dispositioner over de omhandlede jorder har handlet økonomisk uforsvarligt. Kommunens udlejning af jord til naturparkformål findes i øvrigt at være overensstemmende med, at kommunen som ejendomsbesidder lovligt kan varetage hensyn til borgernes fritidsaktiviteter i bredere forstand. Vi har med ovenstående alene behandlet spørgsmålet om kommunal støtte i forbindelse med udlejning af kommunal jord. Vi har ikke taget stilling til de særlige regler for græsningsret og for arealstøtte fra EU, da disse spørgsmål i første række vedfører foreningens og græsningslaugets forhold, og der som anført ovenfor ikke efter Statsforvaltningens opfattelse foreligger indirekte kommunal støtte til græsningslauget. Vi har ikke taget stilling til spørgsmålet om din kontraktlige forlejeret til berørte arealer, da det er et privatretligt forhold, som falder uden for tilsynets kompetence. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Frederikshavn Kommune. Med venlig hilsen Hanne Villumsen kontorchef /Susanne Hansgaard fuldmægtig SIDE 14

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 19. december 2008 til Fåborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens afgørelse af 19. december 2008 til Fåborg- Midtfyn Kommune Statsforvaltningens afgørelse af 19. december 2008 til Fåborg- Midtfyn Kommune 19-12- 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune har den 4. december 2008 anmodet statsforvaltningen om samtykke til dispensation fra reglerne

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland.

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Lejre Kommunes bus-ordning for alene et bestemt ældrecenter er i strid med forbuddet mod begunstigelse af grupper af borgere efter kommunalfuldmagtsreglerne. 14-05-

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Som underbilag 1 er vedlagt oversigt over tilbagekøbsretter på private ejendomme.

Som underbilag 1 er vedlagt oversigt over tilbagekøbsretter på private ejendomme. Notat om hjemfaldspligt på de private ejendomme. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Jakob Tønners Dato: 1. december 2014/jtq 1. Indledning Hvidovre Kommune har en

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Folketingsmedlem Y. Tivoli B. Du har ved brev af 16. december 2008 stillet spørgsmålstegn ved X Kommunes engagement i B.

Folketingsmedlem Y. Tivoli B. Du har ved brev af 16. december 2008 stillet spørgsmålstegn ved X Kommunes engagement i B. Folketingsmedlem Y 13. oktober 2009 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Tivoli B. Du har ved brev af 16. december 2008 stillet spørgsmålstegn ved X Kommunes engagement i B. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Statsforvaltningens udtalelse til en kommune 2015-29042 Dato: 22-12-2016 Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Brøndby Kommune har den 29. april

Læs mere

Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI. J.nr. 54430

Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI. J.nr. 54430 Advokatfirmaet Langberg & Vinther v/advokat Mogens Vinther Tvedgade 21, 1. sal 6760 Ribe KOPI 31-10- 2013 J.nr. 54430 Tilsynet Med brev af 28. september 2012 har Varde Kommune fremsendt din klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsamtmanden for Århus Amt aarhus@statsamt.dk Dato: 28. juni 2006 Kontor: Valgkontoret J.nr.: 2005-2113/070-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Silkeborg Statsamtmanden for Århus Amt udtalte ved brev af 6.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har den 21. april 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at genoptage behandlingen af kommunens anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole Y 29-10- 04 TILSYNET Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Ved brev af 1. juni 2004 har Y Byråd anmodet om statsamtets godkendelse af, at Y Kommune

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Statsforvaltningens brev til en borger Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden. Statsforvaltningens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem 2014-185434 Dato: 03-02-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Hvidovre Kommune Den 11. marts 2013 har du som kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: 01-03- 2007 De har ved brev af 7. september 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland, Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Juridisk vurdering etableringsstøtte til overnatningsfacilitet, modtagefaciliteter og parkeringspladser på FÆNGSLET.

Juridisk vurdering etableringsstøtte til overnatningsfacilitet, modtagefaciliteter og parkeringspladser på FÆNGSLET. Juridisk vurdering etableringsstøtte til overnatningsfacilitet, modtagefaciliteter og parkeringspladser på FÆNGSLET. Indledning. Fonden FÆNGSLET har i forlængelse af budgetforlig for 2013 ansøgt om støtte

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 24-02- 2011 TILSYNET Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud.

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. 2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. Resumé: Udtalt, at kommunen ikke er berettiget til at stille vilkår, som omhandler en privat naboejendom i forbindelse med udbud af en kommunal ejendom. Statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens skrivelse af 2. april 2008 til en kommune: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har ved skrivelse af 5. februar 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig.

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig. NOTAT Juridisk Afdeling er, af Teknisk Forvaltning, blevet bedt om en juridisk vurdering af spørgsmålet om betalingen af driften for gadebelysning på private fællesveje i Tønder Kommune. Det følger af

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Som besvarelse på Statsforvaltningens brev af 14. februar 2014 kan det oplyses, at sagen har været behandlet i Byrådet den 24. marts 2014.

Som besvarelse på Statsforvaltningens brev af 14. februar 2014 kan det oplyses, at sagen har været behandlet i Byrådet den 24. marts 2014. Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Statsforvaltningen Att.: Tilsynet Sendt pr. mail til tilsynet@statsforvaltningen.dk Stengade 59 3000 Helsingør Byrådet Tlf.

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 23-06- 2008 Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Kommune har i brev af 13. november 2007 søgt om statsforvaltningens samtykke til fritagelse for offentligt

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Departementet Torfor@mail.dk Holmens Kanal 22. Tlf. 3392 9300 9. april 2008

Departementet Torfor@mail.dk Holmens Kanal 22. Tlf. 3392 9300 9. april 2008 Torkil Forman Departementet Torfor@mail.dk Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 9. april 2008 Fax. 3393 2518 Ved brev af 24. januar 2006 med bilag videresendte Folketingets Ombudsmand Deres

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber.

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. X 8. august 2008 Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. Du har anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til bl.a. lovligheden af, at Y Kommune havde besluttet ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 30. september 2009 til en borger 30-09- 2009 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 24. marts 2009, hvor du

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune Statsforvaltningens brev af 24. marts 2009 til en kommune 24-03- 2009 Statsforvaltningen er på baggrund af et indslag i TV 2 nyhederne den 30. januar 2008 blevet opmærksom på, at kommunen havde besluttet

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen

I/S Reno-Nord Markedsprismodellen Aarhus 2. februar 2015 Per Hemmer Partner T +45 72 27 35 50 phe@bechbruun.com Sagsnr. 036007-0007 phe/jhp I/S Reno-Nord Markedsprismodellen 1. Indledning Rebild Kommune består efter strukturreformen af

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune

Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune 1 1. j u n i 2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har på baggrund af omtale i pressen rejst sag om Nordfyn Kommunes bevilling af underskudsgaranti til

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere