Vejledning om Studieprøven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om Studieprøven"

Transkript

1 Vejledning om Studieprøven Danskuddannelse til voksne udlændinge Marts

2 Udgiver Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Styrelsen for International Rekruttering og Integration Copyright Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Styrelsen for International Rekruttering og Integration ISBN

3 Forord Studieprøven Vejledning om Studieprøven henvender sig til lærere, eksaminatorer og censorer samt til de ansvarlige for administration og afholdelse af prøven. Vejledningen danner grundlag for at orientere kursister og selvstuderende om indholdet i Studieprøven og om, hvordan deres præstationer bedømmes, samt orientere uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere og andre om prøven. Vejledningen beskriver prøverne inden for danskuddannelse til voksne udlændinge indeholder generelle retningslinjer for prøverne beskriver Studieprøven, herunder afholdelsen af den skriftlige og mundtlige del af prøven. Styrelsen for International Rekruttering og Integration 3

4 Indhold Studieprøven Indledning side 5 Generelt om Studieprøven side 7 Prøvegrundlaget Prøvens formål Kvalitet i prøver Retningslinjer for prøven side 9 Prøven og undervisningen Prøvens opbygning og indhold Bedømmelsen Prøveafholdelsen Prøvebevis Studieprøven side 11 Undervisningen og prøven Oversigt over prøven Beskrivelse af prøven: Prøven i læseforståelse Prøven i skriftlig fremstilling Prøven i lytteforståelse Prøven i mundtlig kommunikation Afholdelse af den skriftlige del af prøven: Læseforståelse og skriftlig fremstilling Afholdelse af den mundtlige del af prøven: Lytteforståelse Mundtlig kommunikation Samlet skema over prøven 4

5 Indledning Undervisning og prøver i dansk som andetsprog er reguleret i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., samt bekendtgørelse nr. 781 af 29. juni 2011, som ændret ved bekendtgørelse nr. 88 af 24. januar 2012 og bekendtgørelse nr. 224 af 6. marts 2013 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (prøvebekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 799 af 29. juni 2011 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (uddannelsesbekendtgørelsen). Danskuddannelsesloven, prøvebekendtgørelsen og uddannelsesbekendtgørelsen findes på Denne vejledning uddyber bestemmelserne i lov og bekendtgørelser. I henhold til prøvebekendtgørelsen, 1, stk. 1, afsluttes danskuddannelse til voksne udlændinge med en prøve. Prøven afholdes af de udbydere af danskuddannelse, som ministeriet har udpeget hertil. Deltagelse i prøverne er frivillig. Det er muligt at indstille sig til prøverne som selvstuderende, jf. prøvebekendtgørelsen, 3, stk. 1, nr. 2. Prøvesystemet omfatter tre almene sprogprøver: Prøve i Dansk 1 og Prøve i Dansk 2, der afslutter modul 6 på henholdsvis Danskuddannelse 1 og Danskuddannelse 2 samt Prøve i Dansk 3, der afslutter modul 5 på Danskuddannelse 3. Derudover er der Studieprøven, som er rettet mod specielle formål (videregående uddannelser), og som afslutter modul 6 på Danskuddannelse 3. Der henvises til prøvebekendtgørelsen, 5, stk. 1. Se niveaumodel for danskuddannelse til voksne udlændinge på følgende side. Styrelsen for International Rekruttering og Integration 5

6 6

7 Generelt om Studieprøven Prøvegrundlaget Ministeriet udformer prøvegrundlaget til både den skriftlige og den mundtlige del af Studieprøven. Der henvises til prøvebekendtgørelsen, 11, stk. 1 og 2. Prøvens formål Studieprøven er en prognostisk sprogfærdighedsprøve, der skal vise, om en prøvedeltager har tilegnet sig almene dansksproglige færdigheder på et C1-niveau, der bl.a. gør det muligt at tage del i videregående uddannelse. Sprogfærdighed omfatter viden om sprog og evnen til at anvende denne viden. Det ene aspekt af sprogfærdighed er lingvistisk færdighed, der omfatter ordforråd, grammatik (morfologi og syntaks) samt udtale (i mundtlig kommunikation) og retskrivning (i skriftlig kommunikation). Det andet aspekt af sprogfærdighed er pragmatisk færdighed, der omfatter evnen til at tilpasse sproget til situationen og hensigten med kommunikationen, dvs. bruge sproget relevant i en given sammenhæng og realisere sproghandlinger ved passende sproglige udtryk. Hertil kommer en diskursiv færdighed, der omfatter evnen til at opbygge tekster og skabe tekstsammenhæng. Den sociolingvistiske kompetence er overordnet i forhold til al sprogbrug, men bedømmes ikke i sprogprøverne, ligesom viden om verden heller ikke bedømmes direkte. 7

8 Kvalitet i prøver Studieprøven Prøver skal opfylde følgende kvalitetskrav: Validitet, dvs. at prøven skal måle de færdigheder, der er beskrevet i målsætningen for prøven på en tilstrækkelig repræsentativ og gyldig måde. Reliabilitet, dvs. at bedømmelserne skal være ensartede og pålidelige. Autenticitet, dvs. at prøven så vidt muligt skal afspejle de sproglige behov, som en prøvedeltager vil have uden for prøvesituationen. Interaktivitet, dvs. at en prøvedeltagers sprogfærdighed, viden om verden, følelser og evne til at anvende relevante løsningsstrategier i videst muligt omfang skal involveres på en positiv måde i opgaveløsningen. Backwash, dvs. at den indflydelse, som prøven har på undervisningen, skal være af positiv karakter. Praktisk gennemførlighed, dvs. at prøven lader sig gennemføre med de ressourcer, der er til rådighed. 8

9 Retningslinjer for prøven Prøven og undervisningen Undervisningen skal sikre optimale rammer for indlæring i forhold til de fastsatte mål for de enkelte danskuddannelser i uddannelsesbekendtgørelsen og skal derved sikre, at målsætningen for de prøvebærende moduler på danskuddannelserne opfyldes. Undervisningen skal derudover forberede prøvedeltageren på de specifikke krav i prøven. Det betyder, at prøvedeltageren skal være fortrolig med prøvens opbygning og indhold, herunder de anvendte opgavetyper og de hjælpemidler, der må anvendes ved prøven have viden om de kriterier, præstationen bedømmes efter. Prøvens opbygning og indhold Prøvens opbygning og indhold er beskrevet i prøvebekendtgørelsen, bilag 2. Prøvedeltageren skal være fortrolig med prøven, før den afholdes. Meningen er at sikre, at evt. mangler eller fejl i besvarelserne ikke skyldes manglende viden om prøvens opbygning og indhold, men alene beror på begrænsninger i de sproglige færdigheder. Prøvedeltageren skal fx træne de anvendte opgavetyper og have løst et helt opgavesæt inden for den anbefalede eller fastsatte tid for prøven, således at prøvedeltageren under prøveaflæggelsen vil kunne disponere arbejdet i forhold til tidsrammen. Eksempler på tidligere afholdte prøver er velegnede til formålet, men det anbefales, at prøvedeltageren også arbejder med andre opgaver, der ligner dem, der indgår i prøven. Der findes et eksempel på en tidligere afholdt prøve på ministeriet hjemmeside. Vedrørende tilladte hjælpemidler og supplerende regler om brug af computer ved skriftlige prøver, se prøvebekendtgørelsen, bilag 3 og 4. Bedømmelsen Bedømmelseskriterierne for prøverne er angivet i prøvebekendtgørelsen, bilag 2. Reglerne for bedømmelsen i øvrigt findes i prøvebekendtgørelsen og i bekendtgørelse nr. 756 af 26. juni 2007 om karakterskala inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (karakterbekendtgørelsen). 9

10 Præstationerne bedømmes på to måder: 1) Objektivt ud fra en vejledende rettenøgle, der fastsætter kriterierne for korrekte svar og angiver et pointtal. Pointtallet omregnes til en karakter på grundlag af en omregningstabel. 2) Subjektivt ud fra en helhedsvurdering af præstationen, støttet af bedømmelseskriterier, der angiver bestemte forhold af betydning for bedømmelsen. Præstationen bedømmes efter 7-trins-skalaen med følgende karakterer: 12: For den fremragende præstation 10: For den fortrinlige præstation 7: For den gode præstation 4: For den jævne præstation 02: For den tilstrækkelige præstation 00: For den utilstrækkelige præstation -3: For den ringe præstation. Prøveafholdelsen De prøveafholdende udbydere afholder de afsluttende prøver to gange om året i henholdsvis maj-juni og november-december måned (prøveterminer). Derudover afholdes sygeeksamen i Studieprøven inden udgangen af prøveterminen maj-juni måned, jf. prøvebekendtgørelsen, 6, stk. 1. Selvstuderende kan afkræves et gebyr ved indstillingen til en prøve, jf. prøvebekendtgørelsen, 3, stk. 2. Prøvebevis Lederen hos den prøveafholdende udbyder udsteder et prøvebevis for aflagte prøver og beståede prøver, jf. prøvebekendtgørelsen, 45, stk. 1. Udstedelsen af et prøvebevis for Studieprøven er betinget af, at både den skriftlige og den mundtlige del af prøven er bestået, jf. prøvebekendtgørelsen, 11, stk. 5, og 45, stk. 4. Hver af de fire deldiscipliner (læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation) skal bestås med mindst karakteren

11 Studieprøven Undervisningen Målet med undervisningen på Danskuddannelse 3, modul 6, som fører frem til Studieprøven, er, at kursisten i relation til videregående uddannelse kan fungere dansksprogligt i en- og tovejskommunikation ved anvendelse af et sammenhængende, nuanceret og komplekst sprog med en høj grad af korrekthed i de fleste kommunikationssituationer, herunder kan forstå almindeligt forekommende kommunikation, hvor sproget er nuanceret og komplekst, samt følge en forelæsning, præsentation, debat eller lignende kan kommunikere mundtligt i et umiddelbart forståeligt, sammenhængende, flydende, nuanceret og komplekst sprog med en høj grad af korrekthed på en situationstilpasset måde samt kan opretholde en akademisk diskussion, kan argumentere og konkludere og kan give en velstruktureret præsentation af et emne hurtigt kan uddrage information af og forstå indholdet i tekster, der er formuleret i et nuanceret og komplekst sprog, herunder tekster i relation til uddannelse på højt niveau umiddelbart forståeligt kan formulere sig skriftligt om vanskeligere emner i et sammenhængende, komplekst, nuanceret og præcist sprog med en høj grad af korrekthed på en situationstilpasset måde har opnået indsigt i kultur- og samfundsforhold i Danmark og kan relatere sine erfaringer hertil. (Uddannelsesbekendtgørelsen, bilag 3, afsnit 3.6). 11

12 Prøven Studieprøven Formål Formålet med prøven er at vurdere prøvedeltagerens kommunikative kompetence i form af specielle dansksproglige færdigheder inden for læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Målgruppe Studieprøven henvender sig til voksne udlændinge, som ønsker en formel dokumentation for dansksproglige færdigheder. Det er normalt udlændinge, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet, og som ønsker at tage en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Oversigt over prøven Skriftlig del: Prøve i læseforståelse 1 time 30 minutter Prøve i skriftlig fremstilling 3 timer Mundtlig del: Prøve i lytteforståelse ca. 1 time Prøve i mundtlig kommunikation 30 minutter Læseforståelse Prøvedeltageren forventes at kunne læse hurtigt for at finde og uddrage faktuelle informationer i større tekstmængder, at kunne læse omhyggeligt og forstå indholdet i detaljer og uddrage det væsentlige samt at kunne læse omhyggeligt ved at udnytte leksikalsk viden. Der indgår tre delprøver. Prøvegrundlaget er opslagstekster og/eller informerende og fortællende tekster. Indholdsmæssigt dækker teksterne emner af almen relevans inden for det humanistiske, det samfundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige område. Læsning af teksterne forudsætter et godt kendskab til det danske samfund. Skriftlig fremstilling Prøvedeltageren forventes at kunne udforme en længere, sammenhængende tekst om et emne og herunder analysere og videregive faktuel information i relevant form. Prøvedeltageren forventes at kunne ræsonnere, perspektivere, vurdere og eksemplificere samt tage stilling til et udsagn og underbygge med relevant og 12

13 sammenhængende argumentation. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig i et sammenhængende, umiddelbart forståeligt, præcist, nuanceret og komplekst sprog med en høj grad af korrekthed. Der indgår tre opgaver, hvoraf prøvedeltageren skal besvare den ene. Lytteforståelse Prøvedeltageren forventes at kunne forstå faktuelle informationer og uddrage væsentlige udsagn, holdninger og problemstillinger i en sammenhængende fremstilling, hvor sproget er nuanceret og komplekst. Prøvedeltageren forventes at kunne forstå detaljer i en sammenhængende fremstilling, hvor sproget er nuanceret og komplekst, ved at udnytte et præcist og hurtigt aktiverbart ordforråd. Der indgår to delprøver. Prøvegrundlaget er informerende tekster, der læses op. Mundtlig kommunikation Prøvedeltageren forventes at kunne forstå en kommunikation, hvor sproget er nuanceret og forholdsvis komplekst. Prøvedeltageren forventes at kunne fortælle, beskrive, forklare, argumentere og vurdere samt udtrykke sig i længere sammenhængende, struktureret form. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig umiddelbart forståeligt, nuanceret og komplekst med en høj grad af korrekthed. Der indgår tre emner, som udleveres til prøvedeltageren syv dage før den første prøvedato. Ved prøven tildeles prøvedeltageren et af de tre emner. Emnerne er almene og kan være af humanistisk, samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig karakter. Prøven aflægges individuelt. Bedømmelse Prøverne i læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation bedømmes hver for sig med en karakter efter 7-trins-skalaen, jf. karakterbekendtgørelsen. Prøverne i hver af de fire færdigheder skal bestås med mindst karakteren 02, jf. prøvebekendtgørelsen, 11, stk. 5. Der udstedes et prøvebevis, når prøven i alle fire færdigheder er bestået. 13

14 Beskrivelse af prøven Studieprøven Prøven i læseforståelse Formål Formålet med prøven er at vurdere prøvedeltagerens færdighed i at læse forskellige teksttyper og herunder anvende forskellige læsestrategier afpasset efter tekst og læseformål. Prøven er baseret på læsning som en funktionel færdighed, og der indgår tekster af almen relevans i en studiemæssig sammenhæng. Prøvegrundlag Der indgår tre delprøver: delprøve 1, delprøve 2 og delprøve 3. Delprøve 1 består af en eller flere opslagstekster og/eller informerende tekster og 20 spørgsmål. Delprøve 2 består af to opgaver: 2A og 2B. Der er to informerende eller fortællende tekster med tilsammen 10 spørgsmål. Delprøve 3 består af en informerende eller fortællende tekst og 15 spørgsmål. Der er 45 spørgsmål i de tre delprøver tilsammen. Den samlede tekstlængde for delprøverne er normalsider. Teksttyper Teksterne er autentiske og konstruerede tekster, der er relevante i en studiemæssig sammenhæng, men ikke tilpasset en bestemt studieretning. De autentiske tekster kan være bearbejdet til prøveformålet. Der indgår: opslagstekster (fx et katalog) informerende tekster (fx fra lærebøger eller tidsskrifter) fortællende tekster (fx fra aviser). Fokus Prøvedeltageren forventes at kunne læse hurtigt for at finde og udvælge faktuelle informationer i større tekstmængder læse omhyggeligt og forstå indholdet i detaljer og uddrage det væsentlige læse omhyggeligt ved at udnytte leksikalsk viden. 14

15 Opgavetyper Studieprøven kort-svar multiple matching multiple-choice hul-udfyldning (ord/udtryk) baseret på multiple-choice Prøvetid 90 minutter til de tre delprøver tilsammen. Læseforståelse 1 (delprøve 1) varer 25 minutter og læseforståelse 2 65 minutter. Bedømmelse Der gives en samlet karakter efter 7-trins-skalaen for de tre delprøver, jf. karakterbekendtgørelsen. Der indgår vejledende rettenøgler til støtte for bedømmelsen. 15

16 Del- Prøve Prøvegrundlag Antal spørgsmål Fokus og opgavetyper 1 En informerende tekst med spørgsmål. 20 Læse hurtigt for at finde og uddrage faktuelle informationer i større tekstmængder. Kort-svar. 2A En informerende/fortællende tekst, hvor udvalgte dele er fjernet. (Disse tekstdele findes i vilkårlig rækkefølge på et særskilt ark. Teksten skal rekonstrueres). 10 Læse omhyggeligt og forstå indholdet i detaljer og uddrage det væsentlige. Mutiple matching 2B En informerende/fortællende tekst med spørgsmål. Læse omhyggeligt og forstå indholdet i detaljer. Multiple-choice 3 En informerende/fortællende tekst, hvor ord/udtryk er fjernet. (Disse ord/udtryk findes som fire multiple-choice muligheder.teksten skal rekonstrueres). 15 Læse omhyggeligt ved at udnytte leksikalsk viden. Hul-udfyldning (ord/udtryk). Samlet tekstlængde: ca normalsider. 16

17 Prøven i skriftlig fremstilling Formål Formålet med prøven er at vurdere prøvedeltagerens færdighed i at udtrykke sig i en studiemæssig sammenhæng. Prøven er baseret på skriftlig fremstilling som en funktionel færdighed, og opgaven tager derfor udgangspunkt i forskellige studiemæssige behov. Prøvegrundlag Der indgår tre opgaver: opgave 1, opgave 2 og opgave 3, hvoraf prøvedeltageren skal vælge én til besvarelse. Til hver opgave er der en manchet, der introducerer emnet. Der tages udgangspunkt i faktuelle informationer gengivet i grafisk form eller som tekst. Fokus Prøvedeltageren forventes at kunne analysere og videregive faktuel information i relevant form ræsonnere, perspektivere, vurdere og eksemplificere tage stilling til et udsagn og underbygge med relevant og sammenhængende argumentation. Opgavetype Prøvedeltageren skal skrive en længere, sammenhængende tekst. Prøvetid 3 timer. Bedømmelse Der gives en karakter efter 7-trins-skalaen ud fra en helhedsvurdering af besvarelsen og på grundlag af bedømmelseskriterier relateret til faglige mål for prøven. Der indgår et skema til støtte for bedømmelsen. 17

18 Prøvegrundlag Antal opgaver Fokus og opgavetype En emneopgave, hvori der indgår en faktatekst og nogle fokuspunkter. Tre emneopgaver, hvoraf én skal besvares. Analysere og videregive faktuel information i relevant form, herunder ræsonnere, perspektivere, vurdere og eksemplificere. Tage stilling til et udsagn og underbygge med relevant og sammenhængende argumentation. En længere, sammenhængende fremstilling. Prøvedeltageren besvarer én opgave. Besvarelsen skal være på minimum 400 ord. 18

19 Prøven i lytteforståelse Studieprøven Formål Formålet med prøven er at vurdere prøvedeltagerens færdighed i at lytte envejs. Prøven er baseret på lytning som en funktionel færdighed, og opgaven tager udgangspunkt i emner, som er relevante i en studiemæssig sammenhæng. Prøvegrundlag Der indgår to delprøver: delprøve 1 og delprøve 2. Delprøve 1 består af én tekst til oplæsning. Opgavetypen er kort-svar baseret på noter taget under oplæsningen. Der indgår et særskilt opgaveark med 10 spørgsmål. Delprøve 2 består af én tekst til oplæsning. Opgavetypen er hul-udfyldning. Der er 30 spørgsmål. Der er 40 spørgsmål i de to delprøver tilsammen. Teksttyper Teksterne er autentiske eller konstruerede. De autentiske tekster kan være bearbejdede til prøveformål. Fokus Prøvedeltageren forventes at kunne forstå faktuelle informationer og uddrage væsentlige udsagn, holdninger og problemstillinger forstå detaljer ved at udnytte et præcist og hurtigt aktiverbart ordforråd. Opgavetyper kort-svar hul-udfyldning. Prøvetid Ca. 1 time til de to delprøver tilsammen. Prøvetiden for delprøve 1 er 30 minutter, ekskl. prøvedeltagerens gennemlæsning af opgavearket og de to oplæsninger. Prøvetiden for delprøve 2 er ca. 40 minutter, inkl. de tre oplæsninger (ca. 20 minutter) og ordbogsopslag (20 minutter) og ekskl. prøvedeltagerens gennemlæsning af teksten på opgavearket. 19

20 Bedømmelse Der gives én samlet karakter efter 7-trins-skalaen for de to delprøver, jf. karakterbekendtgørelsen. Der indgår vejledende rettenøgler ved bedømmelsen. Delprøve Prøvegrundlag Antal spørgsmål Fokus og opgavetyper 1 Én oplæst tekst. (Under oplæsningen gør prøvedeltageren notater af relevans for de stillede spørgsmål. Disse besvares efterfølgende på grundlag af notaterne). 10 Forstå faktuelle informationer og uddrage væsentlige udsagn, holdninger og problemstillinger i en sammenhængende fremstilling. Kort-svar. 2 Én oplæst tekst. (Under oplæsningen rekonstruerer prøvedeltageren teksten ved at udfylde de tomme felter på opgavearket). 30 Forstå detaljer i en sammenhængende fremstilling ved at udnytte et præcist og hurtigt aktiverbart ordforråd. Hul-udfyldning (ord). Samlet tekstlængde i oplæste tekster: ca. 4 normalsider. 20

21 Prøven i mundtlig kommunikation Formål Formålet med prøven er at vurdere prøvedeltagerens færdighed i at indgå i en akademisk samtale. Prøven er baseret på mundtlig kommunikation som en funktionel færdighed, og opgaven tager udgangspunkt i emner, der er relevante i en studiemæssig sammenhæng. Prøvedeltageren indleder med ca. 2 minutters præsentation (uddannelse, evt. arbejdserfaring, fremtidsplan). (Denne del indgår ikke i prøven). Prøvegrundlag Prøvegrundlaget er et opgaveark med tre emner med tilhørende stikord, der leder ind til områder inden for emnet. Prøvedeltageren tildeles ét af de tre emner ved lodtrækning. Fokus Prøvedeltageren forventes at kunne fortælle, beskrive, forklare, argumentere og vurdere samt udtrykke sig i længere sammenhængende, struktureret form. Opgavetyper Prøvedeltageren skal holde en forberedt præsentation om det tildelte emne svare på eksaminators opfølgende interviewspørgsmål om emnet. (Emnet kan være af humanistisk, samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig karakter). Prøvetid 30 minutter inkl. præsentation og votering. Bedømmelse Der gives en karakter efter 7-trins-skalaen ud fra en helhedsvurdering af præsentationen og på grundlag af bedømmelseskriterier relateret til faglige mål for prøven. Der indgår et skema til støtte for bedømmelsen. 21

22 Prøvegrundlag Tid Fokus og opgavetype Tre emner med stikord, der leder ind til områder inden for hvert emne. Ca. 5 minutter. Fortælle, beskrive, forklare, argumentere og vurdere samt udtrykke sig i længere sammenhængende, struktureret form. En præsentation af et emne. Et opfølgende interview ved eksaminator om et af emnerne. Ca. 15 minutter. Et interview. 22

23 Afholdelse af den skriftlige del af prøven Den skriftlige del af prøven afholdes før den mundtlige del og omfatter læseforståelse og skriftlig fremstilling. Læseforståelse Ved prøvens begyndelse uddeles teksthæfte og opgavehæfte til delprøve 1. Opgavehæfterne med besvarelserne indsamles efter 25 minutter, jf. tidsangivelsen på opgavehæfterne. Der holdes en pause på 10 minutter. Derefter uddeles teksthæfter og opgavehæfter til delprøve 2 og delprøve 3. Opgavehæfterne med besvarelserne indsamles, når den samlede prøvetid på 90 minutter er gået. Der må ikke anvendes ordbøger ved prøven i læseforståelse. Efter en pause på ca. 15 minutter begynder prøven i skriftlig fremstilling. Skriftlig fremstilling Ved prøvens begyndelse uddeles der opgavehæfter, kladdepapir og ark til indskrivning af besvarelserne. Besvarelserne indsamles, når prøvetiden på 3 timer er gået. Der må anvendes dansk-danske ordbøger ved denne del af prøven. 23

24 Afholdelse af den mundtlige del af prøven Den mundtlige del af prøven, som afholdes efter den skriftlige del, omfatter lytteforståelse og mundtlig kommunikation. Generelle bestemmelser Den mundtlige del af prøven består af to delprøver i lytteforståelse: delprøve 1 og delprøve 2, samt mundtlig kommunikation med to opgaver: en præsentation af et emne og et opfølgende interview ved eksaminator. Prøven i lytteforståelse Ved prøvens begyndelse uddeles der opgavehæfter med delprøve 1 og delprøve 2 samt kladdeark til noter. Delprøve 1 Prøvedeltagerne har ca. 5 minutter til at læse instruktionen, manchetten og spørgsmålene på opgavearket for derved at danne sig et overblik over indholdet i teksten. Herefter oplæses teksten to gange i sin helhed. Under oplæsningen gør prøvedeltagerne notater. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem de to oplæsninger af teksten. Når sidste oplæsning er afsluttet, har prøvedeltagerne 30 minutter til at besvare spørgsmålene på grundlag af egne noter. Når prøvetiden på 30 minutter er gået, beder den tilsynsførende prøvedeltagerne om at gå over til delprøve 2. Delprøve 2 Prøvedeltagerne har ca. 5 minutter til at læse instruktionen og gennemse teksten for at danne sig et overblik over indholdet i teksten. Herefter oplæses teksten tre gange: Første gang i sin helhed uden pauser. (Det anbefales, at prøvedeltagerne kun lytter under denne første oplæsning). Anden gang oplæses teksten med pauser, så prøvedeltagerne har mulighed for at indskrive ordene i de tomme felter på opgavearket. (Der læses i normalt oplæsningstempo, men oplæseren sørger for, at skrivepauserne har en længde, der sikrer, at prøvedeltagerne har tilstrækkelig tid til at indskrive ordene). Tredje gang oplæses teksten i sin helhed uden pauser. Prøvedeltageren har mulighed for at kontrollere og evt. justere det skrevne. Der holdes en pause på ca. 1 minut efter første og anden oplæsning. 24

25 Når oplæsningen er afsluttet, har prøvedeltagerne 20 minutter til ordbogsopslag. Derefter indsamles opgavehæfterne med besvarelserne. Ved begge delprøver i lytteforståelse må der anvendes dansk-danske ordbøger. Prøven i mundtlig kommunikation Før prøven Et opgaveark udleveres personligt til prøvedeltageren syv dage før den første prøvedato i den mundtlige del af prøveterminen. Normalt foretages udleveringen af opgavearket i tilknytning til prøven i lytteforståelse. På opgavearket er der tre emner. Under hvert emne er der angivet nogle stikord, der dækker områder, som prøvedeltageren kan komme ind på ved prøven. Prøvedeltageren forbereder sig til prøven ved at søge information om emnerne. Mulige kilder er radio, tv, internet, aviser, tidsskrifter, leksika, fagbøger osv. Prøvedeltageren forbereder et ark med noter til hvert emne. Noterne består af stikord og faktuelle informationer. Prøvedeltageren må medbringe arket ved prøven. Prøven Ved prøven tildeles prøvedeltageren ét af de tre emner ved lodtrækning. Først præsenterer prøvedeltageren sig for censor (og evt. eksaminator). Eksaminator stiller et par spørgsmål, der skal medvirke til, at prøven indledes på en naturlig måde. Derefter går prøvedeltageren over til at holde en præsentation om emnet. Det er prøvedeltageren selv, der vælger fokus på baggrund af det, som denne finder væsentligt at tale om. Efter ca. 5 minutter stiller eksaminator opfølgende interviewspørgsmål til prøvedeltageren på baggrund af punkterne på det eksaminatorark, der hører til emnet. Eksaminator stiller spørgsmål, der er relateret til emnet, og som lægger op til, at prøvedeltageren fortæller, beskriver, forklarer, argumenterer og vurderer. Interviewet skal folde sig naturligt ud, og eksaminator skal lede samtalen ind på de områder, hvor prøvedeltageren viser viden og interesse. 25

26 Studieprøven: samlet skema over prøven Prøve Tid Prøvegrundlag Fokus og opgavetype Skriftlig del Læseforståelse 90 minutter Delprøve 1: En informerende tekst med 20 spørgsmål. Delprøve 2A og 2B: To informerende tekster med 10 spørgsmål Delprøve 3: En informerende tekst med 15 spørgsmål. Samlet antal spørgsmål i de tre delprøver: 45. Samlet tekstlængde: normalsider. Læse hurtigt for at finde og uddrage faktuelle informationer i større tekstmængder. Læse omhyggeligt og forstå indholdet i detaljer og uddrage det væsentlige. Læse omhyggeligt ved at udnytte leksikalsk viden. Kort-svar Multiple matching Multiple-choice Hul-udfyldning (ord/udtryk) Skriftlig fremstilling 3 timer Én emneopgave, hvori der indgår en faktatekst, og nogle fokuspunkter. Analysere og videregive faktuel information i relevant form, herunder ræsonnere, perspektivere, vurdere og eksemplificere Tage stilling til et udsagn og underbygge med relevant og sammenhængende argumentation. Mundtlig del Lytteforståelse ca. 1 time Delprøve 1: En oplæst tekst med 10 spørgsmål. Forstå faktuelle informationer og uddrage væsentlige udsagn, holdninger og problemstillinger i en sammenhængende fremstilling. Delprøve 2: En oplæst tekst med 30 spørgsmål. Forstå detaljer i en sammenhængende fremstilling ved at udnytte et præcist og hurtigt aktiverbart ordforråd. Kort-svar Hul-udfyldning (ord) Mundtlig kommunikation 30 minutter (inkl. votering) Tre emner med stikord. Fortælle, beskrive, forklare, argumentere og vurdere samt udtrykke sig i længere, sammenhængende og struktureret form. En præsentation af et emne. Et opfølgende interview ved eksaminator om ét af emnerne. Et interview. 26

27 27

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om Studieprøven Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012

Vejledning om Studieprøven Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 Vejledning om Studieprøven Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2 Forord

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 1 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6, 1057 København K Tlf.:

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK nr 224 af 06/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen,

Læs mere

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU3.1 Lytte Mål Kan forstå det meste i en nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 15. maj 2007 Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 9, stk. 4, 14, stk. 4, 18, stk. 1 og 3, og 20, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 3. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 3 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU2.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en meget nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting i hverdagen Kan læse korte,

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Vejledning om modultestning

Vejledning om modultestning Vejledning om modultestning Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Oktober 2014 Vejledning om modultestning Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9)

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Vejledning om modultestning

Vejledning om modultestning 1 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Vejledning om modultestning Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. September 2008 2 Vejledning om modultestning Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Til forældre til elever der skal op i Prøveform B - også kaldet synopseprøven. Her er lidt information om prøven, opgivelser og forberedelser. Der findes

Læs mere

Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vejledende karakterbeskrivelse 5. Uddybning

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Karakterer på 7-trinsskalaen

Karakterer på 7-trinsskalaen Om 7-trins-skalaen I det danske uddannelsessystem anvender vi 7-trins-skalaen. Den består af syv karakterer. Hvis der er et beståkrav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren 02, 4,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V

Skuemestervejledning. Beslagsmedeuddannelsen. Marts 2013. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V Marts 2013 Skuemestervejledning Beslagsmedeuddannelsen Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning... 3 Indledning... 3 Skuemestrene...

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Dansk A hhx, februar 2014

Dansk A hhx, februar 2014 Bilag 1»Bilag 9 Dansk A hhx, februar 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faget dansk er et humanistisk fag med berøringsflader til de samfundsvidenskabelige fag. Fagets kerne er tekstanalyse og

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan tale i et meget nemt sprog om kendte ting

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16 Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik Skoleåret 2015-16 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Februar 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt... 4 Prøveform og -forløb... 5 Undervisningsbeskrivelsen...

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold Samfundsfag A 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der nationalt,

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Indhold Indhold... 2 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver

Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver på Byggetekniker- og Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 31.01.2013 / TF Bedømmelse af tværfaglige

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Censor- og eksaminatorhæfte. Mundtlig del. November-december Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 2. Censor- og eksaminatorhæfte. Mundtlig del. November-december Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen

Læs mere

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2013. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2013 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 27. maj, mens den anden prøve først er placeret den 3. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 20 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor April 2016 Side 2 af 20 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet - trin

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

Administrationsbacheloruddannelsen

Administrationsbacheloruddannelsen Studieretninger 5. semester Januar 2015 Skriftlig og mundtlig del Ekstern censur 7-trins-skalaen Opgavesættet består af i alt 5 sider. Eksamen Form Skriftlig opgave og mundtlig eksamen. Eksamenen kan gennemføres

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK nr 981 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-6739 Senere

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Sprogsynet bag de nye opgaver

Sprogsynet bag de nye opgaver Sprogsynet bag de nye opgaver KO N F E R ENCE O M NY DIGITAL S K R I F T L I G P R Ø V E M E D ADGANG T I L I N T E R N E T T E T I T Y S K FO R T S Æ T T ERS P ROG A ST X O G HHX 1 4. 1. 2016 Mette Hermann

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Religion og filosofi 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Indhold Faget Konklusion Prøverne i religion og filosofi Årets prøver 2014 Den skriftlige

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN

SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216

Læs mere

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i de humanistiske fag: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i de humanistiske fag: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i de humanistiske fag: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag Prøven er enkeltfaglig, men denne vejledning gælder for alle tre fag. Kvalitets- og

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 Indhold Formål... 3 Rammer... 3 Tidsplan... 3 Prøvens udformning...

Læs mere

Vejledning til prøven i faget samfundsfag

Vejledning til prøven i faget samfundsfag Vejledning til prøven i faget samfundsfag Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold 3 Indledning 4 Den mundtlige prøve 5 Faglige områder 6 Angivelse af emner med problemstilling og tilhørende opgivelser

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere