SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon Ruth Schade, koncerndirektør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør"

Transkript

1 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Bestyrelsen for Harboes Bryggeri A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden Rapporten er omtalt på de følgende sider. Skælskør, den 18. december 2008 Anders Nielsen Bestyrelsesformand Bernhard Griese Adm. direktør Dette er side 1 af 22

2 SELSKABSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober 2008 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 17,9 % til 839,8 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning er steget med 19,3 % til 714,4 mio. kr. og udgør 85,1 % af koncernens samlede nettoomsætning. o Fødevarevirksomhedens omsætning er steget med 10,5 %. Afsætningen af øl og læskedrikke, herunder maltdrikke og malturtprodukter udgør 3,0 mio. hl., hvilket er en stigning på 6,0 % Resultat af primær drift udgør 24,9 mio. kr. mod 17,2 mio. kr. sidste år. o Bryggerivirksomhedens resultat af primær drift udgør 24,1 mio. kr. mod 17,4 mio. kr. i samme periode sidste år o Fødevarevirksomhedens resultat af primær drift udgør 0,8 mio. kr. mod -0,2 mio. i samme periode sidste år Koncernens resultat før skat blev på 21,1 mio. kr. mod 13,7 mio. kr. året før. Koncernen har i perioden gennemført investeringer i materielle aktiver for i alt 80,9 mio. kr., hvoraf 55,2 mio. kr. anlæg under opførsel. Pengestrømme fra drift og frit cash flow udgør henholdsvis 38,9 mio. kr. og 75,0 mio. kr. Yderligere oplysninger Adm. direktør Bernhard Griese Telefon: Dette er side 2 af 22

3 HOVEDTAL OG NØGLETAL (t.kr.) 2. kvartal 2. kvartal Hele året Indtjening Bruttoomsætning Øl- og vandafgift (64.181) (58.686) ( ) ( ) ( ) Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat Beregnet skat (1.593) (80) (5.770) (3.664) (4.637) Regulering af skat tidligere år (40) (40) Periodens resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld Investeringer m.v. Investeringer i immaterielle aktiver Investeringer i materielle aktiver Af- og nedskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investeringer (40.376) (38.293) ( ) (62.949) (97.497) Pengestrømme fra finansiering (8.809) (3.274) (9.640) Ændring i likvider (40.722) (16.444) (74.952) (59.497) (50.193) Nøgletal Overskudsgrad 1,9% 1,7% 3,0% 2,4% 1,6% Soliditetsgrad* 43,8% 58,3% 58,1% * Soliditetsgraden er påvirket negativt som følge af en ændring i koncernens kapitalstruktur i forbindelse med sikring af koncernens langsigtede kreditfaciliteter, som koncernen gennemførte i 1. kvartal. Sikringen er sket ved optagelse af et obligationslån på 304 mio. kr. De underliggende obligationer er endnu ikke realiseret, og indgår derfor i koncernens beholdning af finansielle aktiver disponibel for salg. Soliditetsgraden, korrigeret for ændret kapitalstruktur, ville pr. 31. oktober 2008 have udgjort 54,4 %. Der henvises endvidere til delårsrapportmeddelelse for 1. kvartal, hvori den regnskabsmæssige behandling er nærmere beskrevet. Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Dette er side 3 af 22

4 KONCERNENS FORRETNINGSMÆSSIGE UDVIKLING Nettoomsætning Nettoomsætningen udgjorde i 2. kvartal 408,2 mio. kr. mod 334,8 mio. kr. i samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 21,9 % Nettoomsætningen i første halvår blev 839,8 mio. kr. mod 712,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 17,9 %. Nettoomsætningen i bryggerivirksomheden steg med 19,3 %, mens nettoomsætningen i fødevareforretningen steg med 10,5 %. Udviklingen er nærmere beskrevet under gennemgangen af de enkelte forretninger. Indtjening Resultat af primær drift udgjorde i 2. kvartal 7,8 mio. kr. eller 34,0 % mere end samme periode sidste år. I første halvår udgjorde resultat af primær drift 24,9 mio. kr. mod 17,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat før skat udgjorde i 2. kvartal 5,6 mio. kr. mod 3,6 mio. kr. i samme periode sidste år. I første halvår udgjorde resultat før skat 21,1 mio. kr. mod 13,7 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat efter skat blev i 2. kvartal på 3,9 mio. kr. mod 7,1 mio. i samme periode sidste år. I første halvår blev resultat efter skat 15,3 mio. kr. mod 16,6 mio. kr. i samme periode sidste år. Sammenligningstallet for er påvirket af en positiv regulering af skat for tidligere år. Investeringer Investeringer i første halvår udgjorde 82,1 mio. kr., heraf er 56,4 mio. kr. anlæg under opførsel. Der er i perioden modtaget investeringstilskud på i alt 2,4 mio. kr. Det resterende investeringstilskud på ca. 29,0 mio. kr., bevilliget i forbindelse med investering i nyt aseptisk fabriksafsnit i Darguner Brauerei GmbH, forventes udbetalt primo Egenkapital Egenkapitalen udgjorde pr ,1 mio. kr. mod 696,9 mio. kr. pr. 1. maj Egenkapitalen er påvirket af periodens resultat, kursreguleringer og regulering af reserve for dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponibel for salg samt køb af egne aktier. I løbet af perioden fra den 14. oktober til den 15. oktober 2008 har selskabet købt stk. egne aktier i henhold til den bemyndigelse, som blev givet på selskabets ordinære generalforsamling den 21. august Aktierne er erhvervet til en samlet købspris på 15,4 mio. kr. Selskabet havde pr. 31. oktober stk. svarende til 3,2 % af aktiekapitalen. Udbytte På generalforsamlingen den 21. august 2008 blev der godkendt et udbytte på 1,50 kr. pr. aktie eller i alt 9 mio. kr., som efterfølgende blev udbetalt til aktionærerne. Likviditet og nettorentebærende gæld Cash flow fra driften udgjorde i første halvår 38,9 mio. kr. mod 6,7 mio. kr. i samme periode sidste år. Det frie cash flow ændringer i likvider - udgjorde -75,0 mio. kr. mod -59,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Dette er side 4 af 22

5 Likviditetsberedskabet er sammensat af likvide beholdninger og tilsagte uudnyttede kreditfaciliteter og udgjorde pr ,5 mio. kr. Hertil kommer beholdningen af stk. egne aktier svarende til 20,2 mio. kr. opgjort i henhold til officiel børskurs pr Endvidere tillægges dagsværdi af obligationsbeholdning på 297,4 mio. kr. Det samlede likviditetsberedskab udgør herefter 329,9 mio. kr. Koncernens rentebærende gæld er pr steget med 304 mio. kr. som følge af, at virksomheden i maj 2008 indgik en aftale, der sikrer en langfristet kreditramme på et tilsvarende beløb. Lånet er optaget som obligationslån, og da de underliggende obligationer ikke er realiseret, indgår disse i koncernens beholdning af finansielle aktiver disponibel for salg. Indtil obligationerne realiseres ved salg er arrangementet renteneutralt, og påvirker kun koncernens finansieringsomkostninger med administrationsbidrag til långiver. Den regnskabsmæssige behandling af denne ændring i kapitalstrukturen er nærmere behandlet i delårsrapporten for 1. kvartal Justeret for dagsværdien af obligationsbeholdningen på 297,4 mio. kr. udgør koncernens nettorentebærende gæld pr ,5 mio. kr. mod 95,3 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Pr udgjorde den nettorentebærende gæld 80,0 mio. kr. Finansielle risici Koncernens salg og indkøb i fremmed valuta er fortsat primært i EUR, hvorfor valutarisikoen anses for begrænset. Koncernen vurderer løbende behovet for valutasikring af øvrige valutaer. Udover de forhold, der er omtalt i denne delårsrapport, er der ikke sket væsentlige ændringer i koncernens risici og usikkerhedsfaktorer. Koncernens risikoforhold er nærmere beskrevet i Harboes årsrapport for. Forventninger til Det samlede koncernresultat før skat for forventes at ligge i intervallet mio. kr. som oprindeligt meddelt i årsrapporten og fastholdt i delårsrapporten for første kvartal af 10. september Harboe følger udviklingen i priserne på råvarer og hjælpematerialer tæt, men effekten heraf forventes ikke i indeværende år at få væsentlige indflydelse på omkostningerne. Med henblik på at sikre den løbende kapacitet indgår koncernen kontrakter med leverandører på nøgleområder som malt, humle og materialer til udvalgte emballager, hvor prisen er fastsat over en aftalt periode. Begivenheder efter periodens afslutning Efter periodens afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, der kan påvirke virksomhedens indtjening og økonomiske stilling. Opfølgning på strategi og finansielle mål Som nævnt i selskabets årsrapport for følger Harboe en strategi, hvor fokus er rettet mod at fastholde en fortsat høj volumen af selskabet kerneprodukter og sikre sin veletablerede position på markeder for disse produkter i de eksisterende hovedmarkeder. Harboe vil fortsat drive udviklingen på disse hovedmarkeder og sikre kunderne en høj kvalitet, sikkerhed i leverancerne og et attraktivt og tidssvarende produktsortiment. Harboes fortsatte vækst skal imidlertid primært skabes gennem målrettet produktudvikling og etablering inden for nye og mindre prisfølsomme produktsegmenter. I første halvår har Harboe målrettet fortsat eksekveringen af denne strategi og har yderligere konsolideret sin position på nøglemarkederne for sine kerneprodukter. Selskabet har endvidere med succes lanceret en vifte af nye specialprodukter i innovative emballager, og produktlanceringerne er en væsentlig faktor bag den Dette er side 5 af 22

6 realiserede vækst i perioden. Endvidere har aktiviteterne som ventet også bidraget til en positiv udvikling i selskabets overskudsgrad på trods af betydelige investeringer til markedsføringsaktiviteter mv. i forbindelse med produktlanceringerne. De positive resultater bekræfter værdien af Harboes strategiske fokus. Selskabet vil således fortsætte den målrettede eksekvering af forretningsstrategien og gennemføre fortsatte investeringer i udviklingsaktiviteter, der underbygger selskabets fokus på nye produkter og emballager, yderligere styrkelse af salgs- og distributionskanaler og fortsat udvikling af produktionsteknologier og effektivitet. Koncernens solide kapitalberedskab er i tråd med Harboes strategiske målsætning om at have en kapitalstruktur, der sikrer et komfortabelt og fleksibelt grundlag for den fortsatte vækst og værdiskabelse. Dermed kan Harboe uhindret arbejde videre med implementeringen af de målrettede strategiske initiativer, der skal bane vejen for realiseringen af koncernens overordnede finansielle mål. Målet om en årlig vækst på over 5% forventer Harboe at realisere allerede i. Opfyldelsen af målet om en overskudsgrad på mere end 8 % ventes at følge på lidt længere sigt i takt med, at koncernens innovationsaktiviteter får stadig mere indflydelse på Harboes produktmiks. Miljøforhold Det er et centralt element i Harboes strategi, at koncernens fortsatte vækst og udvikling skal ske på et bæredygtigt grundlag. Ambitionen er bl.a. at sikre en løbende reduktion af ressourceforbrug og miljøbelastning i forhold til den samlede produktionsvolumen. Det indebærer, at ressourceanvendelse, optimering af produktionsprocesser, mv. er naturligt integrerede elementer i de løbende innovationsaktiviteter. I udviklingen af det nye produktionsanlæg er der tilsvarende foretaget en række prioriteringer med henblik på energieffektiv udnyttelse. I første halvår har Harboe arbejdet videre med en række projekter, der skal sikre fortsatte forbedringer på miljøområdet. Et nøgleprodukt i den forbindelse er også forberedelserne til ISO-certificering af samtlige koncernens produktionsenheder i henhold til internationale standarder for arbejdsmiljø. Dette er side 6 af 22

7 NØGLETAL FOR BRYGGERIVIRKSOMHEDEN (t.kr.) 2. kvartal 2. kvartal Hele året Volumen (mio. hl.) Øl, læskedrikke og malturtprodukter 1,41 1,29 3,01 2,84 5,30 Indtjening Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat Beregnet skat (1.536) (91) (5.782) (3.947) (4.852) Regulering udskudt skat tidligere år (40) (40) Periodens resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Investeringer m.v. Investeringer i immaterielle aktiver Investeringer i materielle aktiver Af- og nedskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investeringer (40.376) (36.343) ( ) (59.821) (92.322) Pengestrømme fra finansiering (7.343) (487) (4.003) Ændring i likvider (35.454) (11.054) (74.665) (45.730) (30.344) Nøgletal Overskudsgrad 2,1% 2,0% 3,4% 2,9% 1,8% Soliditetsgrad 40,5% 56,2% 55,0% Soliditetsgrad, korrigeret for ændret kapitalstruktur 52,2% 56,2% 55,0% Dette er side 7 af 22

8 BRYGGERIVIRKSOMHEDEN Det samlede salg af øl og læskedrikke, herunder maltdrikke og malturtprodukter udgjorde i 2. kvartal 1,41 mio. hl mod 1,29 mio. hl. i samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 9,3%. I første halvår steg salget med 6,0 % til 3,01 mio. hl. fra 2,84 mio. hl. Den stigende afsætning og et ændret produktmiks har betydet, at bryggerivirksomhedernes nettoomsætning i 2. kvartal steg med 24,8 % til 340,2 mio. kr. I første halvår steg nettoomsætningen med 19,3 % til 714,4 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Stigningen er drevet af en positiv udvikling i afsætningen på alle virksomhedens hovedmarkeder. Udviklingen skal ses i lyset af, at de seneste års faldende tendens i det samlede forbrug af øl og læskedrikke på disse markeder er fortsat i perioden. Den positive udvikling er baseret på en yderligere konsolidering af virksomhedens solide position på markedet for Harboes kerneprodukter og i særdeleshed på en succesfuld lancering af en række nye specialprodukter i innovative emballager og nyt design. Produktlanceringerne er resultat af forretningens strategiske investeringer i udvikling og innovation og er blevet særdeles positiv modtaget i markederne. De nye specialprodukter supplerer virksomhedens eksisterende produktsortiment og er rettet mod et højere prissegment, der er mindre følsomt end virksomhedens traditionelle produkter. Dermed sikres samtidig en større robusthed over for udsving i priserne på råvarer og hjælpematerialer. Produktlanceringerne har bidraget til en yderligere styrkelse af eksisterende kunderelationer og har endvidere i en række tilfælde fungeret som døråbner til nye kunder og distributionskanaler. Harboe har bl.a. lanceret en række juiceprodukter under sit eget brand Pure, der er fremstillet på virksomhedens nye aseptiske produktionsanlæg i Tyskland. Produkterne, der med den nye produktionsteknologi fremstilles uden brug af tilsætnings- eller konserveringsmidler, markedsføres nu i både Danmark og Sverige og flere markeder er under udvikling. I henhold til den virksomhedens nye markedsføringsstrategi er der i forbindelse med lanceringen investeret i en række salgs- og markedsføringsaktiviteter over for både detail- og forbrugerleddet. I løbet af første halvår har Harboe endvidere lanceret to nye specialøl i forbindelse med 125 års jubilæet i august. Disse blev ledsaget af en omfattende markedsføringskampagne, der omfattede både traditionel annoncering, brug af outdoor -medier, mv. Endvidere er der lanceret nye energidrikke, både med og uden alkohol, som henvender sig til et stort og fortsat voksende segment på alle Harboes hovedmarkeder. Der er også lanceret en række nye cider-produkter i forskellige smagsvariationer i ny specialdesignet emballage. Rettet mod det stigende marked for moderne økologiske og ernæringsbevidste forbrugere har Harboe endvidere lanceret en serie økologiske sodavand. Sodavandsserien er fremstillet uden brug af konserveringsmidler eller kunstige farvestoffer, og produkterne har et højt naturligt saftindhold. De økologiske sodavand markedsføres i en ny, attraktiv 33 cl. emballage, hvor der også er taget hensyn til en optimeret ressourceanvendelse. Som et indslag i debatten og den stigende forbrugeropmærksomhed på klima og bæredygtighed har Harboe endvidere lanceret en ny øl under navnet IceBeer. For hvert solgt produkt bliver 25 øre indsat på den nyoprettede IceBeer Klimafond, som har til formål at støtte forskning og uddannelse samt naturbevarende projekter til gavn for klima og miljø. De mange produktlanceringer og markedsføringsaktiviteter har været mødt med anerkendelse og imødekommenhed hos kunder og samarbejdspartnere på alle relevante markeder, og aktiviteterne har været med til at styrke Harboes profil som en moderne og dynamisk virksomhed, der både kan levere hele viften af traditionelle kvalitetsprodukter, og samtidig kan skabe fornyelse og løfte standarder i nye kategorier. Dette er side 8 af 22

9 Dette fokus vil fortsætte, og der vil i den resterende del af året blive introduceret yderligere specialprodukter med henblik på fortsat at drive vækst og værdiskabelse i koncernen. Produktion Bryggerivirksomhedens produktion er i perioden forløbet tilfredsstillende, og den første del af det nye aseptiske produktionsanlæg i Tyskland er nu fuldt operationelt og fungerer som en integreret del af virksomhedens samlede produktionskapacitet. Anlægget er baseret på en ny produktionsteknologi, der har gjort det muligt for Harboe at fremstille en række af de nye specialprodukter, som er nævnt ovenfor, men det anvendes også til produktion af andre af virksomhedens produkter, der fremstilles uden brug af farve- og konserveringsmidler. Dermed har Harboe etableret en solid kapacitet til at kunne levere høj volumen med fleksibilitet for sæsonudsving. Dette er en nøgleforudsætning for, at Harboe kan fastholde sin veletablerede position på hovedmarkederne. Resultat Bryggerivirksomhedens resultat af primær drift udgjorde i 2. kvartal 7,3 mio. kr. Det svarer til en stigning på 35,2 % i forhold til samme periode sidste år. I første halvår udgjorde resultat af primær drift 24,1 mio. kr. mod 17,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat før skat blev i 2. kvartal 5,3 mio. kr. Det svarer til en stigning på 47,1 %. I første halvår blev resultat før skat på 21,2 mio. kr. mod 14,8 mio. kr. i tilsvarende halvår sidste år. Der er i perioden gennemført investeringer for 82,1 mio. kr., heraf er 56,4 mio. kr. optaget som anlæg under opførsel pr Periodens afskrivninger udgjorde 53,2 mio. kr. mod 52,1 mio. kr. sidste år. Harboe vil fortsætte den videre udvikling af sit højteknologiske og moderne produktionsapparat. Nye investeringer, som i 2008/ 2009 forventes at ligge i niveauet mio. kr., vil danne grundlag Harboes fortsatte strategiske innovations- og udviklingsaktiviteter. Dette er side 9 af 22

10 NØGLETAL FOR FØDEVAREVIRKSOMHEDEN (t.kr.) 2. kvartal 2. kvartal Hele året Indtjening Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) (252) Resultat før skat 225 (45) (51) (1.134) 438 Beregnet skat (57) Regulering udskudt skat tidligere år (1.258) (1.259) Periodens resultat 168 (34) (39) (2.109) (606) Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Investeringer m.v. Investeringer Af- og nedskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift (3.802) (1.876) (7.690) (9.037) Pengestrømme fra investeringer - (1.950) - (3.128) (5.175) Pengestrømme fra finansiering (1.466) (1.402) (2.915) (2.787) (5.637) Ændring i likvider (5.268) (5.228) (287) (13.605) (19.849) Nøgletal Overskudsgrad 0,8% 0,8% 0,6% -0,2% 0,4% Soliditetsgrad 73,7% 68,7% 76,2% Dette er side 10 af 22

11 FØDEVAREVIRKSOMHEDEN Fødevarevirksomhedens andel af nettoomsætningen udgjorde i første halvår 125,4 mio. kr. mod 113,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet af primær drift udgjorde 0,8 mio. kr. mod -0,3 mio. kr. sidste år. Resultat før skat blev på -0,1 mio. kr. mod -1,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Den positive udvikling i nettoomsætningen er bl.a. baseret på, at Harboefarm A/S i første halvår indgik nye flerårige aftaler, ligesom virksomhedens øvrige aktiviteter har udviklet sig positivt. Harboefarm A/S s har fortsat lejeaftaler for selskabets kalkunstalde, der alle er udlejet. Virksomheden forventer i resten af at kunne fastholde den positive udvikling i afsætning til såvel eksisterende som nye kunder. Dette er side 11 af 22

12 LEDELSESERKLÆRING Regnskabsmeddelelsen for indeholder udsagn om fremtiden, herunder forventninger til fremtidige resultater. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerheder, hvoraf mange ligger uden for Harboes kontrol. Dette kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de forudsigelser, der anføres i delårsrapporten. Faktorer, der kan påvirke forventningerne, er bl.a. de generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold. Regnskabsmeddelelsen for offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og engelske tekst, er den danske tekst gældende. Regnskabsmeddelelsen på engelsk offentliggøres senest fredag, den Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for regnskabsåret. Delårsrapporten er ikke revideret. Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Harboes Bryggeri A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden Skælskør, den 18. december 2008 Harboes Bryggeri A/S Adm. direktør Bernhard Griese Bestyrelse: Anders Nielsen, formand Bernhard Griese Mads O. Krage Mette Kirstine Agger Thøger Thøgersen Carl Erik Kjærsgaard Jens Bjarne Jensen* * Valgt af medarbejderne Dette er side 12 af 22

13 KONCERNOVERSIGT Koncernen omfatter pr følgende selskaber: Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru Ölu Estland 100% AS Puls Brewery Estland Harboe Norge A/S Norge Harboes Bryggeri A/S Danmark 100% Harboe Sverige AB Sverige Harboes Poland Sp. z o.o. Polen Skælskør Bryghus A/S Danmark Harboefarm A/S Danmark Dette er side 13 af 22

14 Resultatopgørelse koncern (t.kr.) 2. kvartal 2. kvartal Hele året Bruttoomsætning Øl- og vandafgifter (64.181) (66.099) ( ) ( ) ( ) Nettoomsætning Produktionsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Bruttoresultat Distributionsomkostninger (45.639) (42.851) (89.977) (78.964) ( ) Administrationsomkostninger (9.068) (9.726) (19.916) (19.146) (38.059) Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter (2.746) (3.001) (5.486) (5.907) (11.467) Resultat af primær drift Indtægter af kapitalandele i ass. selskaber Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (9.195) (1.672) (14.900) (4.390) (7.444) Resultat før skat Beregnet skat af periodens resultat (1.593) (3.584) (5.770) (3.664) (4.637) Regulering skat tidligere år (40) (153) (40) (263) (705) Regulering udskudt skat tidligere år Periodens resultat Periodens resultat fordeles således: Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser (24) 24 (16) 11 (45) Resultat pr. aktie Resultat og udvandet resultat pr. aktie 1,92 1,58 2,58 2,78 3,39 Dette er side 14 af 22

15 Balance - aktiver (t.kr.) 31. oktober oktober april 2008 Rettigheder Software Immaterielle anlægsaktiver under opførelse Immaterielle aktiver Grunde og bygniner Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Reservedele til eget produktionsudstyr Materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle aktiver Kapital i associerede virksomheder Finansielle aktiver disponible for salg Deposita, lejemål Finansielle aktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver Råvarer, hjælpematerialer og emballage Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender Periodiseringer Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver i alt Dette er side 15 af 22

16 Balance passiver (t.kr.) 31. oktober oktober april 2008 Selskabskapital Overkurs ved aktieemission Reserver (4.700) Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Hensættelse til udskudt skat Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Leverandør af varer og tjenesteydelser Indløsningsforpligtelse, returemballage Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodisering Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver Dette er side 16 af 22

17 Pengestrømsopgørelse koncern (t.kr.) hele året Resultat af primær drift Afskrivninger mv Indtægtsførte tilskud (5.077) (4.146) (9.271) Pengestrømme fra drift før ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger (9.285) (1.413) (12.500) Ændring i tilgodehavender (20.292) (14.749) Ændring i kortfristede forpligtelser (3.937) (54.847) (6.151) Ændring i driftskapital (33.514) (36.199) (33.400) Pengestrømme fra primær drift Nettorenter, udbytter og kursreguleringer mv. (3.572) (3.348) (6.057) Betalt skat, netto (2.890) (18.848) (25.025) Pengestrømme fra drift Nettoinvesteringer i immaterielle anlægsaktiver (1.281) - (658) Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver (78.120) (61.523) (89.214) Nettoinvesteringer i finansielle anlægsaktiver ( ) (1.426) (1.517) Køb af virksomheder - - (6.108) Køb af egne aktier (15.383) - - Pengestrømme fra investeringer ( ) (62.949) (97.497) Udbetalt udbytte (9.000) (9.000) (9.000) Nettosalg af egne aktiver incl. modtaget udbytte Modtaget investeringstilskud Afdrag på langfristede forpligtelser, netto (7.653) (10.693) (20.239) Optagelse af finansiel forpligtelse Pengestrømme fra finansiering (3.274) (9.640) Ændringer i likvider (74.952) (59.497) (50.193) Likvider pr (42.518) Likvider pr ( ) (51.443) (42.139) Dette er side 17 af 22

18 Egenkapitalopgørelse for koncernen 2007/08 (t.kr.) Aktiekapital Overkurs ved aktieemmission Reserve for valutakursreguleringer Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Overført overskud Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital Valutakursregulering for udenlandske dattervirksomheder Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Indregnet direkte i egenkapital Periodens resultat Nettoindtægter i alt Udloddet udbytte (9.000) (9.000) - (9.000) Udbytte af egne aktier Egenkapital pr Dette er side 18 af 22

19 Egenkapitalopgørelse for koncernen 2008/09 (t.kr.) Aktiekapital Overkurs ved aktieemmission Reserve for valutakursreguleringer Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg Overført overskud Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital Valutakursregulering for udenlandske dattervirksomheder - - (1.325) (1.325) - (1.325) Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg (6.500) - (6.500) - (6.500) Indregnet direkte i egenkapital - - (1.325) - (6.500) - (7.825) - (7.825) Periodens resultat (16) Nettoindtægter i alt - - (1.325) - (6.500) (16) Udloddet udbytte (9.000) (9.000) - (9.000) Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier (15.383) (15.383) - (15.383) Egenkapital pr (200) (6.238) Dette er side 19 af 22

20 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten. Årsrapporten for indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Regnskabsmeddelelsen offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og engelske tekst, er den danske tekst gældende. 2. Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten. Dette er side 20 af 22

21 3. Resultat og udvandet resultat pr. aktie (t.kr.) Hele året Resultat og udvandet resultat pr. aktie (kr. pr. aktie á 10 kr,) 2,58 2,78 3,39 Beregning af resultat og udvandet resultat pr. aktie er baseret på følgende grundlag: Resultat til moderselskabets aktionærer anvendt ved beregning Gennemsnitlig antal aktier Gennemsnitlig antal egne aktier (60.557) (50.000) (50.000) Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie (stk.) Udestående tegningsrettigheder mv. gennemsnitlige udvandingseffekt (stk.) Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie, udvandet (stk.) Materielle aktiver Køb og salg af materielle aktiver Der er i perioden anskaffet aktiver for i alt 80,9 mio. kr.. (samme periode sidste år 38,5 mio. kr.). Anskaffelserne kan henføres til nyt inddampningsanlæg og til udbygning af eksisterende produktions- og procesanlæg. Der er i perioden ikke solgt aktiver for væsentlige beløb. Investeringsforpligtelser Koncernen har indgået kontrakter om opførsel af bygninger og levering af tekniske anlæg og maskiner til en samlet værdi på ca. 17,5 mio. kr. Levering, installation og indkøring vil løbende finde sted i løbet 3. kvartal 2008 / Dette er side 21 af 22

22 5. Segmentoplysninger for koncernen Primær segmentopdeling Ledelsesmæssigt og rapporteringsmæssigt er koncernen opdelt i to forretningsmæssige segmenter, der anses for at være koncernens primære segmentopdeling. Aktiviteten i de to forretningsmæssige segmenter er følgende: Bryggerivirksomhed: Fødevarevirksomhed Produktion og salg af øl, læskedrikke, maltdrikke samt malturtprodukter Forarbejdning og salg af fødevarer Der henvises til Nøgletal for bryggeri- og fødevarevirksomheden på henholdsvis side 7 og side 10. Sekundær segmentopdeling Koncernens aktiviteter er primært lokaliseret i Danmark og det øvrige Nordeuropa. Nedenstående tabel viser koncernens varesalg mv. fordelt på geografiske markeder. Der er ved fordelingen taget hensyn til afsætningssted. Geografisk marked (t.kr.) hele året Omsætning, indland Omsætning, udland Nedenstående tabeller viser de regnskabsmæssige værdier og årets tilgange af immaterielle og materielle aktiver fordelt på geografiske områder ud fra aktivernes fysiske placering. Regnskabsmæssige værdier af aktiver (t.kr.) 31. oktober oktober april 2008 Indland Udland Tilgange af aktiver (t.kr.) hele året Indland Udland Dette er side 22 af 22

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 1,5 % til 1.071,5 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. www.harboes.dk telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. www.harboes.dk telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S www.harboes.dk telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 Til OMX

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2014 31. januar 2015

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2014 31. januar 2015 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2009

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2011 Delårsrapport

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. oktober 2010 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 30. oktober 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernd Griese ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2004 30. april 2005 Til KØBENHAVNS

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-31. marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-31. marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2011-31. december 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2011-31. december 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere