SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010"

Transkript

1 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

2 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes og børnenes synsvinkel. De øvrige rapporter er: Sikre skoleveje i Københavns Kommune Kvalitativ undersøgelse af Københavnske skolelederes perspektiv på sikring af skolevejene September 2010 Sikre Skoleveje i Københavns Kommune Undersøgelse af københavnske skoleelevers oplevelser af færdsel og sikkerhed på deres skolevej November 2010 Sikre Skoleveje i Københavns Kommune Statistisk kortlægning og segmentering af københavnske forældre December 2010 ISBN Københavns Kommune Juni 2010 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 13 Postboks København V Rapporten er udarbejdet af Catinét. Københavns Kommune har alle rettigheder til rapporterne i henhold til lov om ophavsret. Citater og kopiering af uddrag af rapporten er tilladt med fuld kildeangivelse: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Henvendelse vedrørende rapporten kan rettes til: Projektleder Karen Kaas Lind e: t:

3 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål og metode...1 Formål...1 Metode og gennemførelse...1 Anbefalinger... 2 Hovedresultater... 2 Skolevej og transportmåde...2 Valg af transportmåde...4 Tryghed i fht. transportmåder...5 Kommentarer BILAG...13 Statistisk usikkerhed...13 Datarettigheder...13 Spørgeramme...15

4 Undersøgelsens formål og metode Formål Formålet med undersøgelsen er at opnå indsigt i, hvordan københavnske forældre med børn i skolealderen vurderer byens skoleveje med henblik på udarbejdelsen af kampagnen sikre skoleveje. Metode og gennemførelse Undersøgelsen er gennemført på Teknik- og Miljøforvaltningens elektroniske internetpanel, der består af repræsentativt udvalgte borgere med adgang til internettet. Undersøgelsen er således blevet besvaret via internettet. Alle deltagere er 15 år eller ældre. Der er på nærværende undersøgelsesrunde indkomme 82 brugbare besvarelser fra forældre, der har i alt 118 børn i de københavnske grundskoler. Interviewene er gennemført fra d. 17. maj til d. 9. juni Statistisk udvalgsusikkerhed Den statistiske udvalgsusikkerhed for nærværende undersøgelse er: +/- 4,1%. For flere detaljer omkring metode og gennemførelse henvises til bilag. Kvalitetsstandarder Catinét Research er medlem af ESOMAR, og undersøgelsen er blevet gennemført i overensstemmelse med de internationalt opstillede kvalitetsstandarder. Catinét A/S, juni

5 Anbefalinger Nedenstående anbefalinger, dannet på baggrund af undersøgelsens resultater, har blot til formål at fremhæve de elementer, som det er vigtigt at have for øje i udarbejdelsen af en kampagne. Det vigtigste aspekt er transportformen til og fra skole, som i høj grad afhænger af barnets alder og afstanden til og fra skole. Et andet og lige så vigtigt aspekt er forældrenes tryghed i fht. barnets transport til og fra skole og ikke mindst de trafikale forhold i forbindelse med transporten. Trygheden er stigende med barnets alder, hvorfor det i kampagnesammenhæng især er vigtigt at fokusere på at øge trygheden blandt forældre med børn i de lave klassetrin. Hovedresultater fra skolevejsundersøgelsen I dette afsnit præsenteres hovedresultater for undersøgelsen omhandlende sikre skoleveje. Resultaterne for hvert enkelt spørgsmål er blevet segmenteret på en række af respondenternes karakteristika som alder, køn og skolebørnenes alder. I det efterfølgende vil disse underresultater blive præsenteret, såfremt der spores signifikante resultater. Der henvises til tabelbilag for yderligere detaljer omkring resultaterne. Skolevej og transportmåde Skolevejens længde Mere end 5 km.: 12% Under 5 km.:3% Under 500 meter: 18% Under 4 km.: 6% Under 3 km: 10% Under 2 km: 15% Under 1 km: 36% Basis: 118 børn 2

6 Lige over halvdelen af børnene har iflg. forældrenes oplysning under en kilometer til skole, men som det fremgår, er der også en del børn, der har ganske lang vej. Afstanden viser ikke nogen klar sammenhæng med barnets alder, og heller ikke kendetegn ved forældrene, fx hvilken bydel der er tale om, ser ud til at influere på resultatet. Transportmåde på vej til skole Basis: 118 børn Hvordan barnet kommer i skole, er til gengæld yderst aldersafhængigt. Ingen 5-6- årige og kun 3 ud af årige kommer til skole på egen hånd, og ingen af de 13+-årige børn og kun 4 ud af årige bliver fulgt eller kørt. En forælder er altså så godt som altid med barnet op til omkring andet klassetrin, og så godt som aldrig med efter fjerde-femte klasse. Også skolevejens længde spiller naturligvis ind på valget af transportform. Samtlige, der er til fods det være sig barnet alene eller i følge med en forælder har under 2 km til skole, størsteparten endda kortere afstand. Og 12 ud af 14 (86%) af dem, der har mere end 5 km til skole, benytter enten offentlig transport eller bliver kørt i bil. Nettotallene er: 36% af de 118 børn cykler (ledsaget eller uledsaget), 32% går, og 25% køres. 3

7 Valg af transportmåde Man har kunnet pege på flere grunde, og i gennemsnit er der afgivet lige knap 2 svar ved begrundelse for valg af transportmåde. De afgivne begrundelser er naturligvis dels en funktion af hvilken transportform, der er tale om, dels en funktion af barnets alder, men på grund af det beskedne antal observationer er en fuld analyse heraf ikke forsvarlig. Begrundelser for valg af transportmåde Basis: 118 børn Dog kan det fremføres, at for de små børns vedkommende er de beskyttende grunde ikke uventet fremherskende: Barnet er ikke parat til at færdes alene i trafikken eller der er for meget trafik til, at jeg tør lade barnet gå eller cykle alene. Disse grunde er så godt som forsvundet, når vi kommer op i aldersgruppen 13+år, hvor transportvalget begrundes med, at det er den hurtigste løsning, og at det er barnets eget valg. Næsten uanset hvilket transportmiddel, der benyttes, er begrundelsen den hurtigste løsning kraftigt inde i billedet. 4

8 Hvor sandsynligt er det at følgende kunne ændre jeres valg af transportmåde? Tallene er gennemsnit påen skala fra 1 til 5 med 1 = meget usandsynligt og 5 = meget sandsynligt Basis: 82 forældre Som det fremgår, opnår 7 af de 12 faktorer et skalagennemsnit på 3,00 eller mere, hvilket betyder, at forældrene hælder mod at kalde det sandsynligt snarere end usandsynligt, at disse faktorer kunne ændre deres valg af transportmåde. Marginalt størst effekt ser der ud til at være i punkterne bredere cykelstier og øget fokus på bilisters hensyn til skolebørn. 36 af de 82 forældre har mere end ét skolesøgende barn, og for disse kan vi ikke se hvilket af børnene, den voksne har haft i tankerne ved besvarelsen, men en indikation kan fås ved alene at se på de 46 forældre, der kun har ét skolesøgende barn. Dette er en meget svag base at uddrage generaliserbare konklusioner fra, men det virker troværdigt, når tallene viser, at forældre til små børn vil lade transportmåden påvirke af, at barnet bliver ældre, og af at man som forælder havde bedre tid. For forældre til lidt ældre enebørn slår fokus på mere abstrakte størrelser som miljø- og sundhedsaspekter igennem. Tryghed i fht. transportformer Nedenstående grafik viser meget modsatrettede resultater. Når der nedbrydes efter barnets alder, viser det sig, at det, som en forælder er meget utryg ved at lade en 5-6-årig gøre, kan en forælder til en 13+-årig føle sig meget tryg ved. 5

9 Hvor tryg føler du dig ved følgende transportformer? Tallene er gennemsnit påen skala fra 1 til 5 med 1 = meget utryg og 5 = meget tryg Basis: 82 forældre/118 børn Dette gælder flertallet af de 8 viste transportformer, men i særdeleshed gang alene (gns. for hhv. yngste og ældste alderskategori af børn 1,84 og 4,08) og cykle alene (1,58 og 3,73). Den af forældrene ledsagende transport har i alle aldersklasser et gennemsnit over 3,00, og med enkelte undtagelser gælder dette også transport med bus og tog. Fornemmelsen af tryghed eller utryghed er omtrent den samme blandt mødre og fædre. 6

10 Hvad skal der til for at gøre skolevejen mere tryg? Basis: 82 forældre I gennemsnit udpeger forældrene 5,8 af de 16 svarmuligheder. Det indikerer, at der er et ønske om, at der spilles på alle tangenter i forsøg på at gøre skolevejen mere tryg. Der findes ingen væsentlige forskelle i mødres og fædres besvarelser. Som det fremgår af ovenstående, relaterer 3 af de 6 midler, som flest peger på kan gøre skolevejen mere tryg, til at cykle. Dette er måske ikke så underligt taget i betragtning, at cyklen er det mest benyttede transportmiddel for de adspurgtes børn. 7

11 Tryghed ved at barnet selv tager i skole Slet ikke: 19% I høj grad: 41% I mindre grad: 15% I nogen grad: 25% Basis: 82 forældre/118 børn Her står vi igen over for et totalresultat, der er grænsende til at være misvisende, fordi svarene er voldsomt afhængige af barnets alder. Samtlige 19 forældre, der har besvaret spørgsmålet i forhold til et barn på 5-6 år, har tilkendegivet, at de i mindre grad eller slet ikke ville være trygge ved, at barnet selv tager i skole, og i den anden ende af aldersspektret svarer 32 ud af 33 forældre til et 13+-årigt barn, at de i nogen grad eller i høj grad vil være trygge. Hele 12 af disse forældre svarer, at de i nogen grad er trygge ved, at barnet selv tager i skole. Til trods for, at nogle forældre kun i nogen grad er trygge ved at lade deres barn selv tage i skole, er der alligevel stort set ingen af de 13+-årige børn, der bliver fulgt af en voksen. Dette skyldes formentligt i mange tilfælde, at til trods for at forældrene er utrygge, så vurderer de, at barnet er gammelt nok til selv at kunne vurdere trafikken og eventuelle farer. I andre tilfælde er det måske endda efter direkte krav fra barnet selv. Der ses ingen nævneværdig forskel på mødres og fædres tryghedsfornemmelse i denne forbindelse. De der i mindre grad eller slet ikke ville føle sig trygge ved, at barnet tager alene i skole, har på en liste med 12 forskellige svarmuligheder vist, hvad der gør dem utrygge, og de tre ubestridte topscorere på denne liste handler om biler: Der er mange biler, bilisterne viser ikke nok hensyn, og bilerne kører for stærkt. 8

12 Hvor tilfreds er du med indsatsen for at sikre dit barns skolevej? Basis: 82 forældre Som det ses, er næsten halvdelen af forældrene (44%) utilfredse med kommunens indsats, men det samme gør sig kun gældende for et klart mindretal (13%) i forhold til skolens indsats. Dette skal naturligvis forstås i forhold til, at det er trafikken og især bilerne, der gør forældrene utrygge og det område er jo kommunens og ikke skolens ansvar. Svarene er temmelig uafhængige af børnenes alder og af, om det er mor eller far, der har svaret. 9

13 Rangorden af de tre, som har det største ansvar for at man trygt kan sende sit barn alene afstedtil skole Skolen 44% 37% 18% 1% Kommunen 10% 6% 32% 52% Ikke udpeget Politiet 68% 18% 11% 2% Tredjestørst Næststørst Forældrerne 9% 21% 32% 39% Størst ansvar Børnene 78% 15% 5% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Basis: 82 forældre Som det ses, frikender forældrene i vid udstrækning børnene for ansvar, og kun en tredjedel mener, at politiet har nogen væsentlig rolle i dette. Mere end halvdelen lægger hovedansvaret på kommunen, og kun 10% finder ikke, at kommunen skal have en plads blandt de tre, der har det største ansvar. Mange forældre tager dog også en del af ansvaret på sig. Vi kan ikke i materialet påvise forskelle i forhold til barnets alder eller forældrenes køn. 10

14 Har dit barns skole en trafikpolitik? Ja: 24% Ved ikke: 65% Nej: 11% Basis: 82 forældre I den udstrækning, der findes trafikpolitikker rundt om på kommunens skoler, er dette kun i ret begrænset omfang blevet opfattet af forældrene; som det ses, svarer to ud af tre ved ikke. Kommentarer Som slutning på interviewet er forældrene i form af et åbent spørgsmål blevet bedt om kommentarer til, hvad der kunne gøre skolevejen mere sikker. I det følgende er listet et par citater: Flere cykelstier, lavere fart omkring skoler, gerne bump på vejen. Flere lyssignaler og følgeordning, imens vi venter på en ny bro over Folehaven! Det er uacceptabelt, at den bliver taget ned uden en plan for, hvordan børnene kommer i skole, men det er dejligt, at der kun skulle gå 10 dage, før der blev etableret en følgeordning. INFORMATIONEN omkring udskiftningen af broen er ELENDIG! 11

15 Sætte ind over for andre cyklister og lære dem regler for, hvordan man kører i trafikken. 12

16 BILAG Statistisk usikkerhed på skolevejsundersøgelsen Da skolevejsundersøgelsen kun omfatter svar fra 82 forældre, må der tages betydelige forbehold over for resultaternes generelle gyldighed især når det spinkle materiale underopdeles, f.eks. efter børnenes alder. Skønt vi rapporterer i procenttal, må vi opfordre til en mere kvalitativ læsning af denne del af rapporten, da de fundne tal muligvis rammer rimelig i plet, men muligvis også kan ligge et pænt stykke fra de sande værdier. Under forudsætning af, at de 82 deltagende forældre er et simpelt tilfældigt udvalg af alle forældre til skolebørn i København, kan man regne med, at den sande værdi med 95% sikkerhed ligger inden for maksimalt +/- 11 procentpoints fra de her fundne værdier. Datarettigheder Københavns Kommune har alle rettigheder til materiale udarbejdet af Catinét og eventuelle underleverandører med mindre andet aftales skriftligt. Dette gælder rettigheder efter Lov om Ophavsret og enhver anden lovgivning, og dette gælder for såvel trykt, fotografisk, elektronisk, grafisk og andet materiale inklusive unikaarbejder med videre. Rettigheder kan udøves både i og uden for Danmark og på alle sprog. Rettigheder kan udøves til enhver tid og omfatter enhver form, herunder (men ikke udelukkende) trykte og elektroniske medier som for eksempel radio, fjernsyn, video og internet. Ved levering af materiale overtager Københavns Kommune alle rettigheder til varemærker, domænemærker og forretningskendetegn. Københavns Kommunes rettigheder omfatter rettigheder til selvstændig videreudvikling af det producerede materiale i samarbejde med evt. andre samarbejdspartnere. Ved aftalens ophør skal alt materiale udarbejdet af Catinét og eventuelle underleverandører straks sendes til Københavns Kommune. Catinét opbevarer færdigproduceret materiale på en systematisk og betryggende måde. Opbevaringspligten gælder to år fra leveringstidspunktet. Catinét skal orientere Københavns Kommune, inden materiale destrueres. 13

17 Københavns Kommune må ikke videresælge materiale til andre, med mindre dette er aftalt med Catinét. Catinét A/S, Juni

18 Spørgeramme Vi vil nu bede dig om at svare på nogle spørgsmål vedrørende skoleveje i København. (Undersøgelsen om sikre skoleveje kom i forlængelse af tilgængelighedsundersøgelsen, hvormed spørgsmålene her starter med nr. 14) Q14. Angiv venligst alderen på dine børn, der går i grundskole i København? (enten folkeskole, specialskole, privatskole eller lignende) år år år år Jeg har ingen børn i københavnske grundskoler (afslut) Q15. Hvor langt har dine børn til skole? (et spor hvis respondenten kun har et barn, et andet ved flere børn) (Hvis der er angivet flere børn (Q14), laves en vandret liste med nævnte aldre) Lodret Under 500 meter Under 1 km Under 2 km Under 3 km Under 4 km Under 5 km Mere end 5 km Q16. Hvordan kommer dit barn/dine børn fra hjemmet til skole/sfo? (et spor hvis respondenten kun har et barn, et andet ved flere børn) (Hvis der er angivet flere børn (Q14), laves en vandret liste med nævnte aldre) Lodret Mit barn går selv Vi følges til fods Mit barn cykler selv Vi cykler sammen på hver vores cykel Mit barn sidder i ladcykel, anhænger eller lignende 15

19 Mit barn bliver kørt til skole i bil Mit barn tager selv offentlig transport til skole Jeg følger mit barn i skole med offentlig transport Andet, (noter) Q17. Hvad afgør jeres valg af transport til skolen/sfo? (et spor hvis respondenten kun har et barn, et andet ved flere børn) (hvis der er angivet flere børn (Q14), laves en vandret liste med nævnte aldre) (gerne flere svar) Lodret Mit barn er ikke parat til at færdes i trafikken alene Det er den hurtigste løsning På den måde lærer mit barn at færdes i trafikken Jeg har ikke bil Jeg har ingen cykel Afstanden gør det nødvendigt at benytte bil eller offentlig transport Mit barn har ingen cykel Jeg skal alligevel den vej i bil Der er for meget trafik til, at jeg tør lade mit barn gå eller cykle selv Det er mit barns valg Vejret er afgørende for valg af transport Andet, (noter) Q18 Hvor sandsynligt er det at følgende udsagn kunne ændre jeres nuværende transportvalg? (gerne flere svar) Vandret Meget sandsynligt Mindre sandsynligt Hverken eller Lidt usandsynligt Helt usandsynligt Lodret Mere politi ved skolevejene på relevante tidspunkter Bedre færdselsundervisning på skolen Hvis jeg havde bedre tid, ville jeg prioritere at gå eller cykle med mit barn Miljøaspekter kan påvirke mit valg Sundhed kan påvirke mit valg Øget fokus på bilisters hensyn til skolebørn 16

20 Øget fokus på cyklisters hensyn til skolebørn Når mit barn bliver ældre (kommer i klasse), vil det ændre sig En øget følelse af tryghed Flere fodgængerovergange Bredere cykelstier Andet (noter) Mit barn er ikke interesseret i at benytte andre former for transport til og fra skole Jeg er ikke interesseret i, at mit barn kommer anderledes til og fra skole Q19 Hvor tryg føler du dig ved følgende transportformer for dit barns vej til og fra skole? Vandret Meget tryg Lidt tryg Hverken eller Lidt utryg Meget utryg Lodret Gang (alene) Gang (sammen) Cykle (alene) Cykle (sammen på hver sin cykel) Cykle (sammen i form af ladcykel, anhænger eller lignende) Bus Tog Bil Q20 Hvad skal der til for at gøre skolevejen mere tryg? (Kun ved Q18 = Lidt utryg eller Meget utryg) Lodret Skolepatruljer Fodgængerfelt foran skolen Flere cykelstier Flere cykelruter væk fra vejene Bedre cykelparkering Bredere fortove 17

21 Bredere cykelstier At bilerne kører langsommere Mere trafikundervisning på skolen Flere kampagner om sikre skoleveje Flere lyskryds Bedre belysning At der ikke er biler på den vej, hvor skolen ligger Stopforbud foran skoler Bedre skiltning omkring skoler Andet Q21 I hvor høj grad føler du dig tryg ved at lade dit barn transportere sig alene til skole? (hvis der er angivet flere børn Q14 laves en vandret liste med nævnte aldre) Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke Q22 Hvad gør dig utryg ved trafikken på dit barns skolevej? (ved Q17 = slet ikke eller i mindre grad) (gerne flere svar) Der er mange biler Bilerne kører for stærkt Bilisterne viser ikke nok hensyn Der er mange cyklister Cyklisterne viser ikke nok hensyn Krydsning af befærdet vej ved signal Krydsning af befærdet vej ved fodgængerfelt Krydsning af befærdet vej uden signal Krydsning af befærdet vej uden fodgængerfelt Der er ikke cykelsti Mit barn føler sig usikker i trafikken Andet (noter) Q23 Er du tilfreds med skolens indsats for at sikre dit barns skolevej? Meget tilfreds 18

22 Rimelig tilfreds Hverken eller Lidt utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Q24 Er du tilfreds med kommunens indsats for at sikre dit barns skolevej Meget tilfreds Rimelig tilfreds Hverken eller Lidt utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Q25 Du bedes rangordne de tre, du mener, har det overordnede ansvar for, at du trygt kan sende dit barn alene afsted til skole (den med det største ansvar får 1, derefter 2 og 3) Skolen Kommunen Politiet Forældrene Børnene Ingen af disse Ved ikke Q26 Har dit barns skole en trafikpolitik? Ja Nej Ved ikke Q27 Har du yderligere kommentarer til hvad, der ville gøre dit barns skolevej mere sikker? Åben Københavns Kommune takker mange gange for din deltagelse. Vi ser frem til at behandle de svar, du og andre deltagere har givet. 19

23 Vi håber, at du også har lyst til at deltage fremover. 20

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

PARKERING I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes erfaringer med p- vagter og Center for Parkering Februar 2011

PARKERING I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes erfaringer med p- vagter og Center for Parkering Februar 2011 PARKERING I KØBENHAVNS KOMMUNE Undersøgelse af borgernes erfaringer med p- vagter og Center for Parkering Februar 2011 ISBN 978-87-92689-31-3 Københavns Kommune Februar 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Bilag 4: Evalueringsrapport

Bilag 4: Evalueringsrapport Bilag 4: Evalueringsrapport Projekt Elver som ambassadører for tryg cykeltrafik har afprøvet og dokumenteret en metode til at arbejde helhedsorienteret med at løse skolevejsproblemstillinger. Denne evalueringsrapport

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Trafik politik for Børnegården

Trafik politik for Børnegården Trafik politik for Børnegården Formål Trafikpolitikken sætter fokus på, at alle har et ansvar for, at trafikken bliver afviklet sikkert og trygt. I trafikpolitikken er alle relevante parter blevet inddraget.

Læs mere

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Cykelregnskab 2012 2 Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 03 Status på cykeltrafik 2012 på Frederiksberg 04 Nøgletal for cykeltrafikken på Frederiksberg 06 Cykelforhold på Frederiksberg 08 Cyklisterne

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale Lærervejledning til Cyklistprøven Cyklistprøven er en læreproces, der styrker elevernes viden om færdselsreglerne, kompetence til at omsætte teori til praksis, samt øge elevernes risikoforståelse gennem

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer. Sonja Haustein, sonh@transport.dtu.dk Mette Møller, sonh@transport.dtu.

Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer. Sonja Haustein, sonh@transport.dtu.dk Mette Møller, sonh@transport.dtu. Sikkerhed på elcykel: Trafikantfaktorer og trafiksituationer Sonja Haustein, sonh@transport.dtu.dk Mette Møller, sonh@transport.dtu.dk Baggrund Elcykler bliver mere og mere udbredt og dermed også ulykker

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

Cykeltrafik - noget for sig?

Cykeltrafik - noget for sig? Indhold 1. 2. Kommunikation Cykeltrafik - noget for sig? 3. Lyngby 4. Nogle betragtninger Thomas Krag Mobility Advice Lyngby-Taarbæk Kommune 28. november 2005 Grundkursus i trafik kens mængde er nogenlunde

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Jelling. Oktober-november 2013

Jelling. Oktober-november 2013 Jelling Oktober-november 2013 Program Dag 1 Onsdag den 30. oktober Hvorfor undervise i færdsel? Børn og unge i trafikken -hvad skal de lære? Materialer til undervisningen Dag 2 Onsdag den 6. november qplanlægge

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fremme af børns cykling og gang til skole Afrapportering af projekt

Fremme af børns cykling og gang til skole Afrapportering af projekt Fremme af børns cykling og gang til skole Afrapportering af projekt Johan Nielsen Januar 2007 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag Udgivet med støtte fra København Kommunes Byøkologiske Fond

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Trafiksikkerhed En fælles opgave for skole og forældre 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Indholdsfortegnelse Læs om Hvad er en trafikpolitik?..................................................................................

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Skivholme Herskind cykelstien

Skivholme Herskind cykelstien Skivholme Herskind cykelstien Skal vi køre i bil, eller cykle hvis vi tør En brugerundersøgelse med henblik på at klarlægge behovet for en cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen. Udarbejdet af Flemming

Læs mere

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge Fokus på aktiv transport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2011 at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune. Det overordnede formål

Læs mere