Projektforslag Metso m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag Metso m.fl."

Transkript

1 Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund... 4 Forhandling med berørte parter... 4 Retsvirkninger... 4 Redegørelse for projektforslaget... 5 Kommunal varmeplanlægning... 5 Arealafståelse... 5 Tidsplan... 5 Tilknyttede projekter... 5 Projektbeskrivelse... 6 Referencesituation... 6 Projekt... 6 Forbrugerøkonomi... 7 Selskabsøkonomi... 9 Investeringer... 9 Driftsforhold... 9 Resultat... 9 Samfundsøkonomi Miljø Bilag Bilag 1 - Områdeafgrænsning Bilag 2 - Ledningsføring Bilag 3 - Matrikelliste Bilag 4 - Forbrugerøkonomi Bilag 5 - Selskabsøkonomi Bilag 6 - Samfundsøkonomi Horsens Varmeværk

3 Resumé og indstilling Side 3 af 29 Resumé og indstilling Projektforslaget omhandler en udvidelse af Horsens Varmeværks fjernvarmeområde, således at det omfatter et blandet bolig og erhvervsområde beliggende ved erhvervsvirksomheden Metso i den sydlige del af Horsens by. Området er afgrænset i bilag 1. Området vil blive forsynet via en ny fjernvarmeledning i Vejlevej. Varmeforsyningen sker gennem det eksisterende fjernvarmenet i Horsens med forsyning fra det eksisterende kraftvarmeværk på Endelavevej og naturgascentralerne i Horsens. Området omfatter eksisterende etageejendomme, og syv erhvervsvirksomheder. Etageejendommene er i dag forsynet med fjernvarme fra Horsens Varmeværk, mens seks erhvervsvirksomheder er opvarmet med enten olie eller naturgas. Disse erhvervsvirksomheder vil, såfremt de ønsker det, blive tilsluttet fjernvarmen. Det forudsættes, at en enkelt erhvervsvirksomhed i området ikke har et varmebehov, da virksomheden i dag fungerer som benzinstation. Virksomheden er derfor ikke indeholdt i beregningerne. Erhvervsvirksomheden Metso (virksomhed 1) har forud for dette projektforslag givet tilsagn til Horsens Varmeværk om at tilslutte sig fjernvarmen inden fyringssæsonen Metso er det bærende element i nærværende projektforslag. Hvis kun Metso tilsluttes fjernvarmeforsyningen vil både Metso og Horsens Varmeværk opnå et årligt overskud. Konklusion En fjernvarmeforsyning af området vil være samfundsøkonomisk fordelagtig i forhold til den eksisterende individuelle opvarmning. Den samfundsøkonomiske besparelse ved fjernvarmeforsyning contra individuelle opvarmningsformer bliver ca. 25,5 mio. kr. beregnet som en nuværdi over 20 år. Denne er beregnet ud fra Energistyrelsens forudsætninger, hvori miljøbelastningen værdisættes og medtages i økonomiberegningen. Beregnes CO 2 -belastningen separat under hensyntagen til den samtidige elproduktion der finder sted på kraftvarmeværket, vil den samlede CO 2 -udledning blive reduceret med gennemsnitlig 296 tons pr. år. Den selskabsøkonomiske beregning for Horsens Varmeværk resulterer i et akkumuleret overskud på 13,7 mio. kr. over 20 år. En erhvervsvirksomhed på m 2 vil årligt spare kr. ved tilkobling til fjernvarme i forhold til opvarmning med oliefyr, mens en erhvervsvirksomhed på m 2 årligt vil spare kr. ved tilkobling til fjernvarme i forhold til opvarmning med naturgas. Horsens Varmeværk ansøger hermed om Horsens Kommunes godkendelse af nyt fjernvarmeforsyningsområde i Torsted i den sydlige del af Horsens by, samt ændring af området fra naturgasforsynet område til fjernvarmeforsyningsområde, efter 4 i henhold til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr af 14. december 2011, idet der henvises til Energiministeriets Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 374 af 15. april Horsens Varmværk

4 Indledning Side 4 af 29 Indledning Ansvarlig Ansvarlig for gennemførelse af projektet er Horsens Varmeværk a.m.b.a., der ved dette projektforslag bistås af Plan & Projekt A/S. Formål Formålet med projektforslaget er en udvidelse af Horsens Varmeværks forsyningsområde til også at omfatte et blandet bolig- og erhvervsområde i den sydlige del af Horsens by. Myndighedsbehandling Projektet er godkendelsespligtigt efter Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 374 af 15. april Byrådets behandling af projektforslaget foregår på følgende måde. Horsens Kommune behandler projektforslaget Projektforslaget sendes til høring i fire uger hos berørte parter, som er DONG Horsens Kommune behandler de eventuelt indkomne kommentarer og kan efterfølgende godkende projektforslaget Baggrund Med forsyning af det nye fjernvarmeområde ved Vejlevej, ønsker Horsens Varmeværk at fastholde den tidligere byrådsbeslutning om udbygning af fjernvarmen i kommunen. Forhandling med berørte parter Erhvervsvirksomheden Metso (virksomhed 1) har forud for nærværende projektforslag givet tilsagn til at tilslutte sig fjernvarmen ved Horsens Varmeværk, såfremt dette kan ske inden fyringssæsonen Retsvirkninger Horsens Varmeværk får, ved en udlægning af området til fjernvarme, pligt til at forsyne ejendommene med fjernvarme såfremt de måtte ønske det. Horsens Varmeværk

5 Redegørelse for projektforslaget Side 5 af 29 Redegørelse for projektforslaget Kommunal varmeplanlægning Projektforslaget er i fuld overensstemmelse med den hidtidige varmeplanlægning i Horsens Kommune. Udbygning med fjernvarme til nye områder er kommunens mål, dels for at fastholde en miljømæssig fornuftig varmeproduktion til så mange borgere i kommunen som muligt, og dels for at sikre alle borgere attraktive varmepriser. Dette projektforslag er således en naturlig fortsættelse af den hidtidige strategi, og projektforslaget er således den, ifølge Varmeforsyningsloven, nødvendige opfølgning for en godkendelse i henhold til Varmeforsyningsloven. Området, der ønskes udlagt til fjernvarmeforsyning, fremgår af bilag 1. Arealafståelse Distributionsnettet anlægges i offentlige veje i området. Den påtænkte ledningsføring for de nye ledninger fremgår af bilag 2. Tidsplan Fremførelse af distributionsnet og stikledninger til ejendomme i området forventes realiseret i 2014 og Metso ønsker at tilslutte sig fjernvarmen inden fyringssæsonen Tilknyttede projekter Der skal ikke udarbejdes andre projekter i henhold til Varmeforsyningsloven. Horsens Varmeværk

6 Projektbeskrivelse Side 6 af 29 Projektbeskrivelse Referencesituation I området er der syv erhvervsvirksomheder, hvor af den ene forudsættes ikke at have et varmebehov, og derfor ikke tages med i beregningerne. Ejendommene er opvarmet med brændslerne naturgas og olie. I de økonomiske beregninger er ejendommene opdelt efter brændsel. Varmebehovet er dels oplyst af en af virksomhederne og dels estimerede på baggrund af oplysninger i BBR. Antal Areal i alt Specifikt varmebehov Samlet varmebehov Naturgas m kwh/m MWh Olie m kwh/m MWh Fjernvarme m kwh/m MWh Det samlede varmebehov til ejendomme i området er MWh. Projekt Der er i dag fjernvarmeforsyning i store dele af Horsens By. Fjernvarmeforsyningen er primært baseret på varme fra kraftvarmeværk på Endelavevej, og spidsbelastning fra naturgaskedlerne placeret forskellige steder i Horsens. Fordelingen mellem varme fra kraftvarmeværket og naturgaskedlerne er 85 % og 15 %. Forsyningen af området vil ske ved etablering af en ny fjernvarmeledning i Vejlevej, jf. bilag 2. Alle distributionsledninger i området etableres i offentlige vejarealer som twinrør og isolering efter serie 2. Da der er to etageejendomme i området, som allerede fjernvarmeforsynes, er der efterfølgende regnet på en konvertering af de seks erhvervsvirksomheder med et samlet varmebehov på MWh. Investeringer Forsyning af området med fjernvarme medfører investeringer i ledningsanlæg på kr. Hertil kommer investeringer hos de enkelte erhvervsvirksomheder som virksomhederne selv står for, samt den kompensationsbetaling der skal tilfalde DONG ved ændring af forsyningsområdet fra naturgasområde til fjernvarmeforsyningsområde. Kompensationsbetalingen udgør samlet set kr. som betales af Horsens Varmeværk, når de enkelte erhvervsvirksomheder overgår til fjernvarme. Disse investeringer fremgår i detaljer af bilag 4 og 5. Horsens Varmeværk

7 Forbrugerøkonomi Side 7 af 29 Forbrugerøkonomi I de efterfølgende økonomiske beregninger er foretaget en sammenligning mellem de årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme og individuel opvarmning med kondenserende naturgaskedel og oliekedel. Fjernvarmetarif Den aktuelle fjernvarmetarif ved Horsens Varmeværk er oplyst i følgende tabel. Alle anvendte priser i forbrugerberegningerne er eksklusive moms. Forbrugere i området tilbydes den til enhver tid gældende fjernvarmetarif. Varmepriser ekskl. moms Varmepris 550,00 kr./mwh Målerleje 500,00 kr./år Fast bidrag pr. m² m 2 18,00 kr./m m 2 16,50 kr./m m 2 15,00 kr./m m 2 13,50 kr./m 2 Over m 2 12,25 kr./m 2 Tilslutningsbidrag Grundbeløb 3.600,00 kr. Rumbidrag m 2 49,87 kr./m m 2 40,35 kr./m m 2 30,26 kr./m 2 Over 400 m 2 20,18 kr./m 2 For individuel opvarmning med naturgas og olie er der forudsat følgende priser. Priser individuel opvarmning Naturgaspris 7,369 kr./m 3 Olie kr./1.000 liter Alle beløb er inklusive afgifter og eksklusive moms. Det skal bemærkes, at investeringer i kedelanlæg og fjernvarmeinstallationer er overslagspriser. Der er ikke detaljeret kendskab til de aktuelle installationer hos erhvervsvirksomhederne. Erhvervsvirksomhedernes ledningsbidrag er baseret på de konkrete stikledninger, der forventes etableret hos den enkelte erhvervsvirksomhed. Investeringer i installationer og detaljerede beregninger fremgår af bilag 4. Investeringer afskrives over 15 år. Horsens Varmeværk

8 Forbrugerøkonomi Side 8 af 29 Forbrugerøkonomien er vist i efterfølgende tabeller. Forbrugerøkonomi Virksomhed 1 Fjernvarme Olie Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter kr kr kr. Forbrugerøkonomi Virksomhed 2 Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter kr kr kr. Forbrugerøkonomi Virksomhed 3 Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter kr kr kr. Forbrugerøkonomi Virksomhed 4 Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter kr kr kr. Forbrugerøkonomi Virksomhed 5 Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter kr kr kr. Forbrugerøkonomi Virksomhed 6 Fjernvarme Olie Besparelse ved fjernvarme Årlige udgifter kr kr kr. For alle virksomheder i området, med undtagelse af virksomhed 2, vil det være en økonomisk fordel at skifte til fjernvarme. Virksomhed 2 belastes af en forholdsmæssig lang og derved dyr stikledning, hvilket medfører den dårlige økonomi. Virksomhed 1 har ytret ønske om at få fjernvarme hurtigst muligt, og er samtidig det bærende element i det samlede projekt. Se bilag 4 for detaljerede beregninger af forbrugerøkonomien. Horsens Varmeværk

9 Selskabsøkonomi Side 9 af 29 Selskabsøkonomi Investeringer For at forsyne området på Vejlevej med fjernvarme er det nødvendigt at etablere nyt distributionsnet og stikledninger. Der skal samlet etableres 970 meter med et varmetab på 109 MWh årligt. Investeringen i disse ledninger udgør 2,294 mio. kr., og afskrives over en periode på 30 år. Derudover skal Horsens Varmeværk betale kompensationsbetaling til gasselskabet svarende til kr., på det tidspunkt, hvor erhvervsvirksomheden overgår til fjernvarme. Driftsforhold Varmeforsyningen til området forventes dækket med 85 % varme fra kraftvarmeværket og de resterende 15 % produceret på naturgascentralerne. Varmeproduktionen på kraftvarmeværket ventes at ske ved 67 % affaldsforbrænding og 33 % naturgas. Ved fuld tilslutning af erhvervsvirksomhederne forventes et samlet, årligt varmebehov på MWh. Ledningstabet i fjernvarmeledninger og stikledninger er beregnet til 109 MWh, så det årlige varmeproduktionsbehov efter fuld tilslutning bliver MWh. Resultat En fjernvarmeforsyning af området vil, over den 20-årige betragtningsperiode, medføre et samlet dækningsbidrag for Horsens Varmeværk på 13,7 mio. kr. De detaljerede selskabsøkonomiske beregninger ses af bilag 5. Horsens Varmeværk

10 Samfundsøkonomi Side 10 af 29 Samfundsøkonomi I beregningerne af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en fjernvarmeforsyning af området, er fjernvarmeforsyningen sammenlignet med den eksisterende opvarmning i virksomhederne, som er naturgas og olie. Den samfundsøkonomiske beregning af projektet er udført i henhold til Energistyrelsens beregningsmetode og forudsætninger, som disse fremgår af Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005 og Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011 samt Opdateret tillægsblad om kalkulationsrente, levetid og reference af den 12. juni 2013 fra Energistyrelsen. Mere detaljerede tal og beregninger kan ses af bilag 6. I henhold til Energistyrelsens vejledning og forudsætninger indgår, ud over investeringer, driftsudgifter, brændselsudgifter m.v. også energiafgifter og miljømæssige omkostninger i den samfundsøkonomiske beregning. Samfundsøkonomisk besparelse over 20 år ved skift til fjernvarme Faste priser Nuværdi 39,882 mio. kr. 25,541 mio. kr. Miljø I de samfundsøkonomiske beregninger er blandt andet CO 2 -udledningen værdisat efter de gældende regler i Energistyrelsens vejledning. Energistyrelsens vejledning foreskriver en beregningsmetode hvor alle emissioner skal beregnes og fastsættes som økonomiske værdier. For CO 2 -belastningens vedkommende værdisættes den eksklusiv besparelsen ved den samtidige elproduktion, der finder sted på kraftvarmeværket. Medtages denne besparelse vil den samlede CO 2 -udledning blive reduceret med 296 tons pr. år. Horsens Varmeværk

11 Bilag Side 11 af 29 Bilag Bilag 1 - Områdeafgrænsning Områdeafgrænsning Virksomhedsnummer Horsens Varmeværk

12 Bilag Side 12 af 29 Bilag 2 - Ledningsføring Nye distributionsledninger Eksisterende distributionsledning Virksomhedsnummer Horsens Varmeværk

13 Bilag Side 13 af 29 Bilag 3 - Matrikelliste Horsens Varmeværk

14 Metso m.fl. Matrikel nr. Vejnavn Nr. Virksomhedsnr. Ejerlav 2f Vejlevej 5 1 Torsted By, Torsted 2qb Vejlevej 3 2 Torsted By, Torsted 14na Vejlevej 10 3 Torsted By, Torsted 14mø Vejlevej 2 4 Torsted By, Torsted 1a + 13e Vejlevej 1 5 Torsted By, Torsted 2ld Sønderbrogade 80 6 Bygholm Hgd. Horsens Jorder 14nd Vejlevej 6a 7 Torsted By, Torsted 14nd Vejlevej 6b 7 Torsted By, Torsted 14ff Vejlevej 4 Torsted By, Torsted 8i Vejlevej 8 Torsted By, Torsted 14el Vejlevej 12 Torsted By, Torsted Plan & Projekt A/S

15 Bilag Side 15 af 29 Bilag 4 - Forbrugerøkonomi Horsens Varmeværk

16 Metso m.fl. Forbrugerøkonomi Tilslutningsbidrag inkl. moms Årlige udgifter inkl. moms Grundbeløb kr. Varmeforbrug efter måler 550,00 kr./mwh Rumbidrag m 2 49,87 kr./m 2 Fast bidrag m 2 18,00 kr./m 2 Rumbidrag m 2 40,35 kr./m 2 Fast bidrag m 2 16,50 kr./m 2 Rumbidrag m 2 30,26 kr./m 2 Fast bidrag m 2 15,00 kr./m 2 Rumbidrag over 400 m 2 20,18 kr./m 2 Fast bidrag m 2 13,50 kr./m 2 Fast bidrag over m 2 12,25 kr./m 2 Målerleje 500,00 kr./måler Økonomiske forudsætninger Tekniske forudsætninger Afmelding - Naturgasselskab kr. Virkningsgrad - Naturgas 95% Virkningsgrad - Olie 90% Naturgaspris 7,369 kr./m 3 Oliepris kr./1000 l Brændværdi - Naturgas 11,00 kwh/m 3 Årlig ydelsesprocent 8,9 % Brændværdi - Olie 9,89 MWh/1000 l Plan & Projekt A/S

17 Metso m.fl. Virksomhed 1 Areal m 2 Varmebehov kwh Fjernvarme Olie Besparelse ved fjernvarme Investering kr. Reinvestering kr. Grundbeløb kr. Samlet reinvestering kr. Rumbidrag over 400 m kr. Ledningsbidrag kr. Olieforbrug kr. Samlet investering kr. Drift og vedligehold kr. Finansiering kr. Varmekøb kr. Årlige udgifter kr kr. Fast bidrag over m kr. Målerleje (2 stk.) kr. Finansiering kr. Årlige udgifter kr. Metso (virksomhed 1) har fået et tilbud af Horsens Varmeværk i forbindelse med deres ønske om at få fjernvarme. I forbrugerøkonomien for Metso er der derfor indregnet en rabat på rumbidrag og fast bidrag. Plan & Projekt A/S

18 Metso m.fl. Virksomhed 2 Areal m 2 Varmebehov kwh Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Investering kr. Reinvestering kr. Grundbeløb kr. Samlet reinvestering kr. Rumbidrag m kr. Rumbidrag m kr. Naturgasforbrug kr. Rumbidrag m kr. Drift og vedligehold kr. Rumbidrag over 400 m kr. Finansiering kr. Ledningsbidrag kr. Årlige udgifter kr kr. Afmelding kr. Samlet investering kr. Varmekøb Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Målerleje Finansiering Årlige udgifter kr kr kr kr kr. 500 kr kr kr. Plan & Projekt A/S

19 Metso m.fl. Virksomhed 3 Areal m 2 Varmebehov kwh Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Investering kr. Reinvestering kr. Grundbeløb kr. Samlet reinvestering kr. Rumbidrag m kr. Rumbidrag m kr. Naturgasforbrug kr. Rumbidrag m kr. Drift og vedligehold kr. Rumbidrag over 400 m kr. Finansiering kr. Ledningsbidrag kr. Årlige udgifter kr kr. Afmelding kr. Samlet investering kr. Varmekøb Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag over m 2 Målerleje Finansiering Årlige udgifter kr kr kr kr kr kr. 500 kr kr kr. Plan & Projekt A/S

20 Metso m.fl. Virksomhed 4 Areal m 2 Varmebehov kwh Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Investering kr. Reinvestering kr. Grundbeløb kr. Samlet reinvestering kr. Rumbidrag m kr. Rumbidrag m kr. Naturgasforbrug kr. Rumbidrag m kr. Drift og vedligehold kr. Rumbidrag over 400 m kr. Finansiering kr. Ledningsbidrag kr. Årlige udgifter kr kr. Afmelding kr. Samlet investering kr. Varmekøb Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Målerleje Finansiering Årlige udgifter kr kr kr kr kr. 500 kr kr kr. Plan & Projekt A/S

21 Metso m.fl. Virksomhed 5 Areal m 2 Varmebehov kwh Fjernvarme Naturgas Besparelse ved fjernvarme Investering kr. Reinvestering kr. Grundbeløb kr. Samlet reinvestering kr. Rumbidrag m kr. Rumbidrag m kr. Naturgasforbrug kr. Rumbidrag m kr. Drift og vedligehold kr. Rumbidrag over 400 m kr. Finansiering kr. Ledningsbidrag kr. Årlige udgifter kr kr. Afmelding kr. Samlet investering kr. Varmekøb Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Målerleje Finansiering Årlige udgifter kr kr kr kr kr. 500 kr kr kr. Plan & Projekt A/S

22 Metso m.fl. Virksomhed 6 Areal m 2 Varmebehov kwh Fjernvarme Olie Besparelse ved fjernvarme Investering kr. Reinvestering kr. Grundbeløb kr. Samlet reinvestering kr. Rumbidrag m kr. Rumbidrag m kr. Olieforbrug kr. Rumbidrag m kr. Drift og vedligehold kr. Rumbidrag over 400 m kr. Finansiering kr. Ledningsbidrag kr. Årlige udgifter kr kr. Samlet investering kr. Varmekøb Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Fast bidrag m 2 Målerleje Finansiering Årlige udgifter kr kr kr kr kr. 500 kr kr kr. Plan & Projekt A/S

23 Bilag Side 23 af 29 Bilag 5 - Selskabsøkonomi Horsens Varmeværk

24 Metso m.fl. Selskabsøkonomi - beregning af dækningsbidrag Grundbeløb pr. tilslutning Rumbidrag kr./m², m² Rumbidrag kr./m², m² Rumbidrag kr./m², m² Rumbidrag kr./m², over 400 m² Årlig inflation 0,0220% (ENS middelværdi) Tilslutningsbidrag Naturgas ,87 40,35 30,26 20,18 Olie ,87 40,35 30,26 20,18 Finansielydelse 5,90% 30-årig fastforentet aftalelån annuitet, 3,0% ved kommunekredit Løbende betaling Inflationsreg Variabel afgift, kr./mwh 1 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 Fast bidrag, kr./m² m² 1 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Fast bidrag, kr./m² m² 1 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 Fast bidrag, kr./m² m² 1 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Fast bidrag, kr./m² m² 1 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 Fast bidrag, kr./m² over m² 1 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 Målerleje pr. kunde 1 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Andet pr. kunde 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) FSA: Forysningssikkershedsafgift (bidrag efter 2013) Investeringer, kr Transmissionsnet Gadenet Stikledninger Kraftvarmeanlæg Kedelanlæg Andet - kompensation til gasselskab Andet (anlæg ved central) I alt Akkumuleret Tilslutningsafgifter, kr Grundbeløb Rumbidrag, kr./m² m² Rumbidrag, kr./m² m² Rumbidrag, kr./m² m² Rumbidrag, kr./m² over 400 m² Ledningsbidrag Tilslutningsafgifter i alt Akkumuleret Nettoinvestering, kr I alt Akkumuleret Varmeproduktion, MWh Varmesalg Ledningstab Produktionsbehov Netvirkningsgrad, % 96,25 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 Netvirkningsgrad, excl. forbindelsesnet % 96,25 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 97,47 Plan & Projekt A/S

25 Metso m.fl. Udgifter og indtægter, kr Udgifter, kr. Udgifter til varmeproduktion 1.010, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Vedligeholdelse net/målere 26,1 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 34,4 Vedligeholdelse værk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elforbrug 12,8 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 Andet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øget forbrugeradministration 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Finansieringsudgift 65,5 84,8 83,0 81,2 79,5 77,8 76,1 74,4 72,8 71,3 69,7 68,2 66,8 65,3 63,9 62,6 61,2 59,9 58,6 57,3 Samlede udgifter Indtægter, kr. Varmesalg Fast bidrag, kr./m² m² Fast bidrag, kr./m² m² Fast bidrag, kr./m² m² Fast bidrag, kr./m² m² Fast bidrag, kr./m² over m² Målerleje Samlede indtægter Varmeforsyningens årlige likviditetstilvækst Varmeforsyningens akkumulerede likviditetstilvækst Plan & Projekt A/S

26 Bilag Side 26 af 29 Bilag 6 - Samfundsøkonomi Horsens Varmeværk

27 Metso m.fl. Samfundsøkonomi og miljø Brændselsforhold, MWh Reference Naturgas Olie Fjernvarme Affald Naturgas CC Tilknyttet elproduktion Naturgas Elforbrug Miljøforhold - ton Reference CO 2 -ækvivalenter CO 2 631, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 CH 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 2 O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO 2 -ækvivalenter i alt 631, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 CO 2 -ækvivalenter akkumuleret 631, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 NOx 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 NOx akkumuleret 0,4 1,1 1,8 2,5 3,2 3,9 4,5 5,2 5,9 6,6 7,3 8,0 8,7 9,3 10,0 10,7 11,4 12,1 12,8 13,5 SO 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 SO 2 akkumuleret 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 PM 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM 2,5 akkumuleret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fjernvarme CO 2 -ækvivalenter CO 2 538, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 CH 4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Sparet CH 4 ved samtidig elprod. 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 CH 4 - netto 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 N 2 O 3,8 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 Sparet N 2 O ved samtidig elprod. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 2 O - netto 3,8 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 CO 2 - netto 542, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 CO 2 -ækvivalenter akkumuleret 542, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 NOx 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Sparet NOx ved samtidig elprod. 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 NOx - netto 0,7 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 NOx akkumuleret 0,7 2,0 3,3 4,6 5,9 7,3 8,7 10,2 11,6 13,0 14,4 15,9 17,3 18,7 20,1 21,5 22,9 24,3 25,6 27,0 SO 2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Sparet SO 2 ved samtidig elprod. 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 SO 2 - netto -0,1-0,2-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SO 2 akkumuleret -0,1-0,3-0,4-0,4-0,5-0,6-0,6-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 PM 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM 2,5 akkumuleret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Samlede miljøbesparelser, ton CO 2 NOx SO 2 PM 2,5 Reference ,6 13,5 4,1 0,0 Fjernvarme ,7 27,0-0,9 0,1 Besparelse 1.099,9-13,5 5,0 0,0 Plan & Projekt A/S

28 Metso m.fl. Afgifter Reference kr Naturgas Energiafgift 42,1 449,6 452,1 453,5 453,6 453,3 453,0 452,7 452,5 452,0 451,6 452,1 452,1 452,1 452,2 452,1 452,1 461,7 471,5 471,5 CO2-afgift 6,5 81,8 82,2 82,5 82,5 82,4 82,4 82,3 82,3 82,2 82,1 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 82,2 84,0 85,7 85,7 NOx-afgift 2,5 26,7 26,9 27,0 27,0 27,0 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 27,5 28,0 28,0 FSA - fossile 8,0 97,2 109,2 124,9 134,0 139,9 163,3 163,2 163,1 162,9 162,8 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 166,4 169,9 169,9 Olie Energiafgift 489,9 536,6 539,6 541,3 541,4 541,0 540,6 540,3 540,1 539,4 539,0 539,6 539,6 539,6 539,7 539,6 539,6 551,0 562,7 562,7 CO2-afgift 98,2 108,0 108,6 109,0 109,0 108,9 108,8 108,8 108,7 108,6 108,5 108,6 108,6 108,7 108,7 108,6 108,6 110,9 113,3 113,3 NOx-afgift 10,2 11,3 11,3 11,4 11,4 11,4 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,6 11,8 11,8 FSA - fossile 91,3 114,3 128,4 146,8 157,5 164,5 191,9 191,8 191,8 191,5 191,4 191,6 191,6 191,6 191,6 191,6 191,6 195,6 199,8 199,8 I alt 748, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Fjernvarme, 1000 kr Horsens Kraftvarme Affaldsvarmeafgift 17,0 32,1 31,7 34,2 35,0 35,7 36,3 37,0 37,7 38,4 39,0 39,8 40,5 41,1 41,8 42,4 43,0 44,5 46,1 46,1 CO 2 -afgift affald 2,1 5,1 6,2 7,5 8,4 9,3 10,4 10,4 10,4 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,6 10,8 10,8 Energiafgift 213,4 402,8 405,0 406,3 406,4 406,1 405,8 405,6 405,4 404,9 404,6 405,0 405,0 405,1 405,1 405,0 405,0 413,6 422,4 422,4 Godtgørelse energiafgift E-formel -76,4-144,3-145,1-145,5-145,6-145,5-145,4-145,3-145,2-145,0-144,9-145,1-145,1-145,1-145,1-145,1-145,1-148,2-151,3-151,3 CO 2 -afgift naturgas 33,0 62,3 62,7 62,9 62,9 62,8 62,8 62,7 62,7 62,6 62,6 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 64,0 65,3 65,3 NOx-afgift naturgas 1,7 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 Forsyningssikkerhedsafgift naturgas 1,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 Godtgørelse forsyningssikkerhedsafgift -0,7-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,6-3,6-3,6 Horsens Fjernvarme Energiafgift 73,6 138,9 139,7 140,1 140,2 140,1 140,0 139,9 139,8 139,7 139,5 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 142,7 145,7 145,7 CO 2 -afgift 11,4 21,5 21,6 21,7 21,7 21,7 21,7 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 22,1 22,5 22,5 NOx-afgift 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 Elforbrug 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 I alt 278,6 524,8 528,2 533,6 535,4 536,5 538,0 538,4 538,9 538,9 539,1 540,4 541,2 541,8 542,5 543,1 543,7 555,8 568,2 568,2 Samfundsøkonomiske omkostninger, incl. nettoafgiftsfaktor på investering, brændsler og drift, 1000 kr. Reference Naturgas 68,8 734,1 737,0 739,7 742,2 750,5 758,7 765,9 773,1 780,3 787,5 794,8 800,9 807,1 813,3 819,5 825,6 829,8 833,9 838,0 Olie 1.290, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Drift og vedligeholdelse 14,0 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 Reinvestering individuel opvarmning 414,8 620,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdi -31,0 Miljøomkostninger 57,2 116,1 133,8 151,2 168,1 186,7 205,3 212,1 219,0 225,8 232,7 239,5 246,3 253,2 260,0 266,9 273,7 280,6 287,4 294,2 I alt 1.845, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Fjernvarme Affald 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Naturgas 345,5 650,6 654,1 657,4 660,4 670,4 680,3 689,0 697,6 706,3 715,0 723,7 731,1 738,6 746,0 753,5 760,9 765,9 770,8 775,8 Elkøb 11,7 21,4 20,8 21,7 21,1 21,9 22,4 20,6 21,6 22,7 19,7 20,8 22,2 22,9 23,8 24,8 25,4 26,1 28,1 28,1 Elindtægt -356,8-644,9-620,4-655,4-633,3-665,7-684,7-612,6-652,2-696,3-578,1-619,5-675,3-705,3-739,9-780,8-805,5-834,1-912,7-912,1 Drift og vedligeholdelse 26,3 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 Investering fjernvarmeanlæg 2.292, ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdi ,4 Miljøomkostninger 42,0 94,4 108,8 122,9 136,6 151,8 166,9 172,4 178,0 183,5 189,1 194,7 200,2 205,8 211,3 216,9 222,5 228,0 233,6 239,1 I alt 2.360, ,7 198,4 181,6 220,0 213,4 220,0 304,5 280,2 251,4 380,9 354,8 313,3 297,1 276,4 249,5 238,4 221,1 154, ,3 Samfundsøkonomiske meromkostninger (Fjernvarme - individuel opvarmning), kr Alle omkostninger excl. skatteforvridning 515, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Skatteforvridning 94,0 180,1 186,0 192,5 196,2 198,4 208,1 207,8 207,6 207,2 206,9 207,0 206,8 206,7 206,6 206,5 206,3 210,6 214,9 214,9 I alt 609, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Akkumulerede meromkostninger - faste priser -39,882 mio. kr, (Negativ værdi, viser at fjernvarmealternativets samfundsøkonomiske omkostninger er lavere end alternativet, dvs. der er tale om en gevinst) Akkumulerede meromkostninger - nuværdi -25,541 mio. kr, Plan & Projekt A/S

29 Udarbejdet af Plan & Projekt A/S

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projektforslag Lergraven

Projektforslag Lergraven a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund... 4

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Tilslutnings- og forblivelsespligt Lergraven

Tilslutnings- og forblivelsespligt Lergraven Tilslutnings- og forblivelsespligt Lergraven Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Redegørelse for projektet... 4 Ansvarlig... 4 Forhold til varmeplanlægningen...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RESTEN AF HORSENS BY OMRÅDET

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RESTEN AF HORSENS BY OMRÅDET HKV Horsens A/S Horsens Varmeværk a.m.b.a. Dagnæs-Bækkelund Varmeværk a.m.b.a. 22. april 2015 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF RESTEN AF HORSENS BY OMRÅDET PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over tilslutningspligt til Aars Fjernvarmeforsyning Energiklagenævnet modtog ved brev af 6. september 2002 fra Tilsynsrådet fra Nordjyllands Amt kopi

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juni 2008 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet.

Læs mere

Introduktion til Farum Fjernvarme Hvilke muligheder er der for fjernvarme i industriområde Fremtidsplaner i Farum Fjernvarme

Introduktion til Farum Fjernvarme Hvilke muligheder er der for fjernvarme i industriområde Fremtidsplaner i Farum Fjernvarme Introduktion til Farum Fjernvarme Hvilke muligheder er der for fjernvarme i industriområde Fremtidsplaner i Farum Fjernvarme Farum Fjernvarme a.m.b.a blev etableret i 1964. Værket leverer varme til over

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Fjernvarme til Dråbydalen

Fjernvarme til Dråbydalen LAVERER BIDRAGS PRIS Hvordan kan det nu hænge samme??? Vi har reduceret projektområdet til at omfatte Dråbyvej til Dråbydalen, Dråbydalen og Faunavej. I ovenstående område ligges husene forholdsvis tæt,

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune

Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune Sammenfatning 1. Baggrund Gentofte Kommune var en af de første kommuner i Danmark til at se mulighederne for at udnytte overskudsvarmen fra de københavnske

Læs mere