Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet"

Transkript

1 BEU Dagsordenspunkt: JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem rammeaftaler mellem kommunerne og FTF-regonerne, og at den efterfølgende konkrete udmøntnng fastlægges aftaler mellem jobcentrene og de enkelte a- kasser/organsatoner. _ Motverng: Som opfølgnng på KL/FTF-aftalen om samarbejde mellem jobcentre og a- kasserne/organsatonerne nden for FTF-områderne har KL og FTF aftalt en regonal møderække mellem jobcentre og a-kasserne september/oktober måned. Blag vedlagt Det skal afklares, hvorledes KL/FTF-aftalen udmøntes. I forlængelse af KL/FTF-aftalen vl det være naturlgt at ndgå rammeaftaler mellem de enkelte jobcentre og FTF s regonsbestyrelse, der afspejler ndholdet KL/FTF-aftalen. Hermed vl KL/FTF-aftalen få en poltsk forankrng kommunen. Dsse aftaler vl dernæst kunne følges op af konkrete delaftaler mellem jobcentrene og a-kasserne/organsatonerne. I delaftalerne fastlægges det konkrete ndhold samarbejdet (hvad, hvordan og hvem) Dette ndebærer konkret, at a-kasserne bemyndger FTF s regonsbestyrelse tl at ndgå en rammeaftale, hvs ndhold svarer tl ndholdet KL/FTF-aftalen. Dette ændrer kke ved, at A- kassen/organsatonen efterfølgende med det enkelte jobcenter suverænt afgør, hvlke dele af rammeaftalen a-kassen/organsatonen og jobcenteret skal samarbejde om og det konkrete ndhold samarbejdet. Såfremt a-kasserne/organsatonerne tlslutter sg ovenstående vl Retnngslnjerne for regonsbestyrelsens ansvar og kompetence som part ved ndgåelse af samarbejdsaftaler skulle tlrettes overensstemmelse hermed. Blag vedlagt En række a-kasser nden for LO-området har ndgået en såkaldt partnerskabsaftale med Jobcenter København om sammenhængende kontaktforløb for ledge. Blag vedlagt Indstllng - Sde 1

2 Notat Sde 2

3 Blag 1 pkt JEFR Kontakt: Jens Framk - - Tlf: Opfølgnng på KL/FTF-aftalen om samarbejde mellem jobcentre og a-kasserne/organsatonerne nden for FTFområdet Der følges op på KL/FTF-aftalen med regonale møder mellem jobcentre og a- kasserne nden for FTF-området september og oktober måned. A-kassernes ledelsesansvarlge nddrages den nærmere planlægnng af mødernes ndhold og opfølgnng. _ Det fremgår af KL/FTF-aftalen, at FTF og KL fællesskab vl anbefale og nsprere tl, at koncepterne blver brugt som udgangspunkt for lokale drøftelser om, hvordan samarbejdet kan tlrettelægges. Det vl bl.a. ske va de to organsatoners netværk med henholdsvs a-kasser og kommuner. FTF og KL har drøftet den konkrete opfølgnng på aftalen. Der er enghed om, at afholde fem regonale møder september/ oktober som opfølgnng på aftalen. Der arbejdes med følgende tdspunkter for møderne: Hovedstaden: kl Nordjylland: kl Sjælland: kl Mdtjylland: kl Syddanmark:? Det er formålet med møderne at de udmønter sg en fællesforståelse af behovet for forplgtende samarbejder mellem a-kasserne/organsatonerne og jobcentrene. Derfor er KL og FTF enge om, at det bør tlstræbes, at både jobcentre og a-kasser repræsenteres af personer, der kan forplgte organsatonerne. På FTF-sden foreslås det, at samtlge a-kasser nden for FTF-området sammen med FTF central og regonalt er repræsenteret på de regonale møder. For at møderne kan have en så konkret og fremadrettet karakter som mulgt bør a-kassernes ønsker og mulgheder for samarbejde med jobcentrene stå centralt møderne. Der er behov for på FTF-sden nærmere at få fastlagt ndhold og konkrete formål med møderne. Derfor har FTF ndkaldt sekretaratsgruppen af a-kassedrektører tl møde uge 37. Notat Sde 1

4 Blag 2 pkt JHøy Kontakt: Jette Høy - Tlf.: Retnngslner - FTF som part samarbejdsaftaler på det beskæftgelsespoltske område Dette notat beskrver regonsbestyrelsernes ansvar og kompetence ved ndgåelse af samarbejdsaftaler samt de væsentlgste retnngslner og procedurer for vdereformdlng af dsse. Indlednng Når samarbejdsaftaler stgende grad vnder ndpas, sker det ud fra en erkendelse af, at samarbejde og fælles ansvar er nøgleord, hvs det skal lykkes at fastholde og ntegrere flere personer på arbejdsmarkedet. Ansvaret for at medvrke, lgger hos alle aktører det beskæftgelsespoltske system. Samarbejdsaftaler kan medvrke tl at sætte fokus på udvalgte grupper, der har problemer med at forblve på arbejdsmarkedet. De kan også anvendes tl at styrke arbejdet med at udvde vrksomhedernes socale ansvar og rummelghed. Samarbejdsaftaler er således et redskab arbejdet med at forbedre et nærmere beskrevet fokusfelt beskæftgelsespoltkken på lokalt/regonalt nveau, gennem partnernes fælles ansvar og samarbejde. En aftale omhandler et konkret partnerskab et frvllgt, men forplgtende samarbejde med flere parter. Regonsbestyrelsens rolle og kompetance ved ndgåelse af en samarbejdsaftale FTF s regonsbestyrelse har kompetence tl at ndgå samarbejdsaftaler på det beskæftgelsespoltske område relateret tl jobcentrenes myndghedsudøvelse kommunerne. Aftalerne kan ndgås med flere samarbejdspartnere, som fx prvate og offentlge vrksomheder, faglge organsatoner, a-kasser, praktserende læger m.fl. Det vl sge, at regonsbestyrelsen på vegne af FTF s organsatoner kan ndgå en samarbejdsaftale om fastholdelse, ntegraton eller udmøntnng af en bestemt kommunal myndghedsopgave. Det skal understreges, at den enkelte LBR eller RBR-repræsentant kke kan ndgå og underskrve en aftale, men den enkelte repræsentant kan tage ntatvet tl en samarbejdsaftale og bdrage med sn lokale/regonale ndsgt ved kontakt tl FTF-regonen. FTF-regonen er herefter ansvarlg for det vdere forløb for aftalens ndgåelse. Det drejer sg bl.a. om, hvem der skal deltage forhandlngerne med kommunen om aftalens udformnng. Når et medlem af en FTForgansaton kommer ud en stuaton, der er omfattet af aftalen, er det fortsat den enkelte FTF-organsaton, der deltager udmøntnng af aftalen den konkrete sagsbehandlng. Notat Sde 1

5 FTF-organsatoner kan vælge kke at være omfattet af samarbejdsaftaler. De organsatoner, der kke ønsker at være omfattet af en samarbejdsaftale, skal meddele dette tl FTF-centralt, som herefter vl orentere samtlge regonsbestyrelser. En sådan afmeldng vl gælde samtlge regoner. De organsatoner, der er repræsenteret FTF s regonsbestyrelse, skal ved drøftelsen regonsbestyrelsens behandlng af sagen allerede her meddele, hvs man kke ønsker at tltræde aftalen. Regonsbestyrelsen skal også være opmærksom på, om de enkelte organsatoner allerede har ndgået samarbejdsaftaler med et jobcenter på egne vegne og gvet fald at dsse kke kollderer med de fælles aftaler, der ndgås regonsbestyrelsens reg. Vdereformdlng af samarbejdsaftaler Når regonsbestyrelsen har tltrådt en samarbejdsaftale, skal den sendes tl kontaktpersonerne for FTF-organsatonerne den pågældende regon. Kendskabet tl aftalen blandt FTForgansatonerne er afgørende, da de ndgår udmøntnng og samarbejdet med kommunen de konkrete sager. Det er derfor vgtgt, at regonsbestyrelsen ved ndgåelse af en aftale nformerer om baggrunden og mulghederne aftalen samt de enkelte organsatoners rolle og ansvar. Uden organsatonernes kendskab tl - og forståelse for aftalen, får aftalen ngen effekt. FTF s regonsbestyrelse har ansvaret for at orentere aftaleparterne om, hvlke FTF- organsatoner, der kke ønsker at være omfattet af en samarbejdsaftale. Alle ndgåede samarbejdsaftaler ndsendes tl FTF centralt tl orenterng. Indhold samarbejdsaftaler Samarbejdsaftalen beskrver hvlke fælles problemstllnger, der er omfattet af samarbejdet. Aftalen skal udmønte sg en skrftlg aftale om konkrete mål og mdler. Det skal tydelgt fremgå af aftalen, hvlke målgrupper beskæftgelsesndsatsen den omfatter, hvad den ndebærer af forplgtelser for aftaleparterne og hvlke parter der har ndgået aftalen. Følgende 8 punkter er vejledende retnngslner for de overvejelser, der bør tages stllng tl ved udarbejdelse af en samarbejdsaftale. 1. Formål med aftalen Det skal fremgå med hvlket formål, FTF og de øvrge aftaleparter har med at ndgå en samarbejdsaftale og hvad ntentonen er. Hvad vl man opnå med denne aftale? 2. Hvlke målgrupper beskæftgelsesndsatsen omfatter aftalen Målgruppen for aftalen defneres således, at alle parter har samme opfattelse af, hvem ndsatsen skal rettes mod. En målgruppe kan være mere eller mndre bred. Notat Sde 2

6 3. Betngelser samarbejdsaftalen Det skal fremgå af aftalen, at den bygger på frvllgt samarbejde, hvor alle partnere bdrager tl en fælles løsnng. Det skal præcseres, at det er den enkelte FTF-organsaton, som udmønter aftalen ved konkret sagsbehandlng og at den kan opsges uden forudgående varsel. 4. Parternes ansvar og opgaver Her beskrves partnernes rolle og ansvarsfordelng, det vl sge, hvem gør hvad, hvordan og hvornår. Det kan fx dreje sg om hvem, der har ansvaret for at tage kontakt tl hnanden og under hvlke forudsætnnger, når der opstår en konkret sag. Det kan også handle om partnernes forplgtgelser tl at orentere og nddrage hnanden forløbet. Udformnngen af denne del af aftalen vl høj grad afhænge af den lokale problemstllng og den lokale tlgang tl afhjælpnngen af problemet. Erfarngerne vser, at nogle aftaler beskrves partnernes ansvar og opgaver detaljeret. I andre aftaler er der mere tale om overordnede retnngslner. Det er en vgtg del af aftalen, hvad den konkrete ndsats består. 5. Forhold tl andre regler Aftalen bør ndeholde en beskrvelse af, hvorledes aftalen relaterer sg tl lovgvnngen og overenskomsterne. Det skal fx understreges, at aftalen kke kan tlsdesætte de socale kaptler overenskomsterne, fagretlge regler, aftaler og overenskomster eller gældende lovgvnng. 6. Udvekslng af personlge oplysnnger og tavshedsplgt Hvs aftalen har en karakter, hvor der kan blve tale om at udveksle personlge oplysnnger mellem aftaleparterne, skal det klart fremgå af aftalen, at det, med henvsnng tl forvaltnngslovens bestemmelser, skal skres, at den enkelte gver st skrftlge samtykke tl, at jobcentret og den faglge organsaton/a-kasse og evt. andre parter, kan samarbejde og vderegve oplysnnger, hnanden mellem. Her kan det understreges, at alle er underlagt tavshedsplgt. 7. Struktur og evaluerng af samarbejdet Hvs der aftales en samarbejdsstruktur, som fx mødevrksomhed mellem parterne, udarbejdelse af nformatonsmaterale, konferencer m.v. skal det klarlægges, hvem der er ansvarlg for planlægnng, gennemførelse og fnanserng. Lgeledes vl det være hensgtsmæssgt, at partnerne fastsætter et tdspunkt for evaluerng og evt. revson af aftalen. 8. Aftalens parter Det skal fremgå af aftalen, at FTF s regon har ndgået aftalen på vegne af FTF s organsatoner og hvs én eller flere FTF-organsatoner kke ønsker at være omfattet af aftalen, skal dsse organsatoner nævnes med navn aftalen, således at det altd fremgår, hvlke organsatoner, der kke ønsker at være part aftalen. Notat Sde 3

7 Ð ²» µ ¾» µ : ²¹ ±³ ³³»² :²¹»²¼» µ±² µ º± (¾ º±»¼ ¹» ³»»³ ÔÑ óµ» Ø±ª»¼ ¼»¹ ±²»² ±¹ Ö±¾½»²» Õ(¾»² ª²ò º± ¾ ²¼»» ³»¼» ¾» ²¹ º ¼»»²»²¹»¼» ¾» µ:º ¹»»»³ º ïò «¹«îððç (² µ»»² :µµ» ÔÑ óµ» ±¹ Þ» µ:º ¹»» Š ±¹ ²»¹ ±² º± ª ² ²¹»² Õ(¾»² ª² Õ±³³«²» ¾» ¼» º± ô ¼»² ²» «µ «¾ ª» ( ³«¹ ¹ ª² º± ¼»»¼ ¹» ±¹ º± ¾» µ:º ¹»»²ò Ü» ±ª» ± ¼²»¼» ³; º± ²¼»²» º± ¾»¼» ¼»»¼ ¹» ³«¹»¼» º± «¹ ³«¹ ª»²¼» ¾ ¹» ± ¼ ²: ¾» µ:º ¹»» óµ» ²»ô ±³ º± (¹ô ª» ¹» µ±² µ»² º± µ»¼»»¼ ¹» ²¼»² µ ª» ²¹» ±¼»² ¾ ; ª µ ±³»¼» ²» ³»¼ º; ± º ¼ ¼»» ¾» ±ª º± µª º ½»» ¾» ¼ µ º ³³»² ± ¼ ³»¼ ¼»»¼ ¹» º± «¼ : ² ²¹» ±¹ ³«¹»¼» ±¹ ¼» ¼»² º± ¾ ²¼»» µ»»²»»ª ² º± ª»² ² ²¹ º»³² ²¹ ; ±³ ;¼» ³»¼ ³ ²¹» ; ¾» ¼ µ º º± ± ¼ «¼¾«¼ ±¹»º» ( ¹» µ»ô ¼»²»¼ ¹» ±»ª»»² ³³»² :²¹»²¼» ²¼ ¼» ¹(»² º± µ» ͱ³ ¹ «²¼ ¹ º± µ±²µ»» ³ ¾» ¼ º» ³»»³ Þ» µ:º ¹»» ó ±¹ ²»¹ ±² º± ª ² ²¹»² ±¹ ÔÑ óµ» ²» ¹¹»»² :µµ» º± «¼ : ² ²¹» ±¹ ¹»²»»» ³³» æ Í ³ ¾» ¼»» ¾»» ±³»² º± (¹ ± ¼² ²¹ô ª± «¼ª ¹» ³; ¹ ¾ ²¼ óµ»² ³»¼»³³» µ» µ ª» ±¾ (¹² ²¹ º± (¾ ±¹ ± º( ¹² ²¹ óµ»»¹»²» ±¼»ô ¼» ³ ³ µ ² (¾» ²¼ «¼¹ ²¹»² º 껼 ¹»¼ ³;²»¼ò Ô»¼ ¹» «²¼» íð ; ô ¹» ±³ ²¼»»¼ ¹» ±³º» º ±¾½»²»»½ ²¼» ±³ «¼¹ ²¹ «²µ «²¼ ¹²» º ³; ¹ ² º± ²» µ ¾» ò Ü» µ ² ¼±¹ º» ô º¹ :²»¼» ¹ º «²¹»»¼ ¹» ²¼¹; ³ ¾» ¼» ò Ü»» «²¼» º± (¾» óµ»² ³«¹»¼ º±» ¾»» ²º±³(¼» ³òªò ª± ±¾½»²» ³»¼ ¾» ¼»» ²º± ³»» ¼»»¼ ¹» ±³» ª ½» ³òªò ±¾½»²» ô ;º»³ ¼» µµ» µ±³³» ±¾ò (ª ¹ ¹: ¼» º( ¹»²¼» ¹»²»»» ³³» º± ³ ¾» ¼» æ ͱ³ «¼¹ ²¹ «²µ» ¼» ± º(» ±¾ ³»»² ¹ óµ»²ò Ü»²»¼ ¹» µ ² ª»¼»² º»¼ ¹»¼» ±¼»² ª: ¹»ô ±¾½»²» ª» ¹» µ±² µ º± (¾ ±¹ ¾» µ:º ¹»» ²¼ ¹» ±³ ±¾½»²»»² ª» ¼» ²¼µ ¼» ¼»²»¼ ¹» ³»»» ²¼» ²¹»³»² ³»¼»²¾ µ ;»µ ²¹ò

8 ßóµ»² µ ²ô º± ¼» ¼» µµ» «³ ¼¼» ¾ µ ² µ ºº» ¹ ±¾ô»º» º» ³»¼ ±¾½»²»» ¾»»» ² ±¾µ «¾º± (¾»ª»² » ³ ¾» ¼» ³»¼ ²» µ»²¼ ²¼»² µ ( ; ±³ ;¼» ò ßóµ»² µ ² µ«² ª»» ¼» º± (¾ ²¼»²º±»² ²: ³»» º (µ±²±³ µ ³³»ô ¹» ±³ ¼» º± (¾ µ ª:» ;¾²» º± ²¼»»¼ ¹» Õ(¾»² ª²»²¼ óµ» ²» ³»¼»³³» ò Ü» ³ ²¼» ¹» ;¼ ¹»¼»¹»» ¹: ¼»²¼» «²¼»»» º± (¾» ò º± ¾ ²¼»» ³»¼ º»² «¼ ¾» ¼» ¼» ²: ³»» ¾» ¼ ¹ ²¹» ¾ ò ò ±½»¼ º±»¹» ²¹ ³»»³ óµ» ±¹ ±¾½»²» ô º ²;»¼ ¹» ª»» ±¾µ «¾ò ͱ³ ²:ª²» ¾»» ³ ¾» ¼» ±³» º± (¹ ³»»³» ² óµ» ±¹ ±¾½»²» Õ(¾»² ª²ò л ²»»»² ¹» ±³ (¾»²¼» º( ¹» º± (¹» : ±¹ µ» º± «¼ : ² ²¹» ²» ±¹ ¼» ¹»²»»» ³³» µµ» ª µ» :³³»²¼» º±»²»ºº»µ ª ²¼ ±ª» º± ¼»²»¼ ¹»ò Ü»² Ú± Õ(¾»² ª² Õ±³³«²» Ú± ÔÑ Í ± µ(¾»² ª² Þ± ¹³»» Ö µ±¾ ر«¹ ¼ л» Õ Ó±»²»²

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Ö ØÒ ÅÓÒÖÙÔ Ò ØÐ ÓÐÚÖÚ ÓÖ ÓÖ ÓÐ ØÖ Ó ÐÚÖ ¼¼¼ Ö ØÒ ÅÓÒÖÙÔ ÒÑÓ ºµ Å ÖØ ÓÔÖ ØÐ ÓÑÑÖÐÐ ÓÖÑÐ ÀÇÄ Ö ÄÖ Ò ÂÙÐ Ò ÇÐ ÖÚ ÖØ ÖÒ ÂÖ ÚÒØ ÂÙÐÒØ ½¼ ÓÖ ÅÓÒÖÙÔ ÅÖÐØ ½ ÓÖ ÅÓÒÖÙÔ ÄÙØÐ ½ Ä ÖÒ Ò ÎÒØÖÒ ØÙÒÒÐ ½ ÓÔÖÒ ÐØ ÒÓÖ

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland

Kommunikationsplan for SOF erne og IPG erne i Sønderjylland Kommunkatonsplan for SOF erne og IPG erne Vgtgheden af on og gensdg nformaton fremgår tydelgt af de respektve kommssorer for IPG erne : rne har tl opgave at skre mplementerngen af ndsatserne på de 4 oblgatorske

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ ËÙÒ Ø ÒÓÐÓ Ö Ö Ö Î ¾¾¼ Ð ÓÖ Ø ÌÁÌ Ä Æ ÙÖÓ Ý ÓÐÓ ÚÙÖ Ö Ò Ò ÖÚ Ð ¹ Ò Ò Ø ÅÆ ÇÔ ÑÐ Ò Ò Ð Ò Ó ÔÖ ÒØ Ø ÓÒ ÓÐÓ Ò Ð Ö ÈÊÇ ÃÌ ÊÍÈÈ ÖÙÔÔ ÊÍÈÈ Å Ä ÅÅ Ê ÒÒ Å Ö Ö Ø Ò Ò Ã Ö Ò¹ÄÓÙ Ð ÑÑ

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

RockDelta GG200 Støjabsorberende stenuldsplader til udendørs skydebaner

RockDelta GG200 Støjabsorberende stenuldsplader til udendørs skydebaner RockDelta GG200 Støjabsorberende stenuldsplader til udendørs skydebaner RockDelta a/s, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene Tel: +45 46 56 50 20 /Fax: +45 46 56 50 80 e-mail: sales@rockdelta.dk www.rockdelta.com

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Samarbejdsaftale 15-02 -2013. Sagsnr. 2010-160601. Dokumentnr. 2013-125092. 1. Parterne

Samarbejdsaftale 15-02 -2013. Sagsnr. 2010-160601. Dokumentnr. 2013-125092. 1. Parterne KØBENHAVNS KOMMUNE Ten- og Mljøforvaltnngen Center for Mljø Samarbejdsaftale mellem aftagerommunerne tl Hovedstadsområdets Forsynngsselsab (HOFOR A/S) om fælles tlsyn med vandværer tlnyttet HOFOR Vand

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området

31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området Blag 1 Oversgt over områdebestemmelser overenskomst vedrørende pædagogsk personale og husholdnngsledere ved (Danske Regoners overenskomst) Henføres tl overenskomst Henføres tl BUPL overenskomst (NIS 60.01)

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

ì Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse

ì Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse Anmeldeskema Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Hændelse 1: En sygeplejerske i nattevagt kontakter forvagten telefonisk med henblik på ordination af smertestillende til en 68-årig indlagt kvinde.

Hændelse 1: En sygeplejerske i nattevagt kontakter forvagten telefonisk med henblik på ordination af smertestillende til en 68-årig indlagt kvinde. Hændelse 1: En sygeplejerske i nattevagt kontakter forvagten telefonisk med henblik på ordination af smertestillende til en 68-årig indlagt kvinde. Lægen ordinerer 10 mg petidin i.v. Først da sygeplejersken

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Bilag til vejledning om akkreditering af nye uddannelser og udbud: Oversigt over nøgletalstabeller til vurdering af nye uddannelsers/udbuds relevans

Bilag til vejledning om akkreditering af nye uddannelser og udbud: Oversigt over nøgletalstabeller til vurdering af nye uddannelsers/udbuds relevans Blag Blag tl vejlednng om akkredterng af nye uddannelser og udbud: Oversgt over nøgletalstabeller tl vurderng af nye uddannelsers/udbuds relevans Indhold: Sde 1/5 Blag A: Nøgletal tl brug ved akkredterng

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00 Frednngen vedrører: Lyngbo Hede Domme la ksatons kom mss onen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 21-02-1966 Kendelser Deklaratoner FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere