Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0414 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0414 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0414 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2011) 414 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Årsberetning 2011 om gennemførelsen af Den Europæiske Unions politikker for udvikling og ekstern bistand i 2010 {SEK(2011) 880 endelig}

2 Vanskelige rammebetingelser I 2010 begyndte verden så småt at komme sig efter den finansielle og økonomiske krise i Fremskridtet var ulige fordelt og spredt. De udviklede økonomier, såsom USA, Japan og Den Europæiske Union, fremviste en beskeden vækst. De nye vækstlande med Kina, Indien, Rusland og Brasilien i spidsen tegnede sig for den stærkeste fremgang. Udviklingslandene, især lavindkomstlande, der var hårdest ramt af krisen, havde kun ringe mulighed for økonomisk ekspansion. Nogle af dem var de første til at lide under en ny stigning i verdensmarkedspriserne på råvarer, energi og fødevarer, der fandt sted i løbet af året. De var ikke i stand til at skabe eller udnytte nye økonomiske muligheder hjemme eller i udlandet. Samtidig voksede verdens befolkning med 79,3 mio., hovedsagelig i udviklingslandene. Chancerne for at nå årtusindudviklingsmålene (MDG) senest i 2015, der var aftalt som frist, blev forskertset. Som følge heraf steg arbejdsløsheden og fattigdommen i de fattige lande, hvilket påvirkede yderligere mio. mennesker på verdensplan i Navnlig unge mennesker følte virkningerne, der øgede de sociale spændinger og migrationspresset. Regeringerne i de fleste udviklingslande havde ikke ressourcer til at anvende konjunkturudjævnende politikker. De var derfor nødt til at reducere deres budgetunderskud ved at skære i udgifterne. Dette indvirkede negativt på programmerne på det sociale område samt sundheds- og uddannelsesområdet og udvidede kløften mellem rig og fattig. Indkomstuligheden voksede også i både de udviklede lande og udviklingslandene. Det var baggrunden for EU's bestræbelser i 2010 på at yde mere og bedre bistand og på at yde den hurtigere og mere effektivt. En fast bestanddel i EU's udviklingsbistand i løbet af året var, at der skulle ydes maksimal støtte til den globale og lokale indsats for at nå årtusindudviklingsmålene. Hensigten var at forhindre, at fremskridtet skulle blive bremset på grund af krisen, og at konsolidere det, der var blevet opnået. EU var en vigtig aktør på FN's MDG-topmøde i september, hvor det blev besluttet at fordoble indsatsen for at nå årtusindudviklingsmålene fuldt ud senest i Årtusindudviklingsmålene skulle holdes på sporet Dette var den største begivenhed for årtusindudviklingsmålene i EU spillede en vigtig rolle forud for og under topmødet. For at understrege sin vilje til at støtte de globale bestræbelser bebudede EU under mødet et MDG-initiativ til et beløb af 1 mia. EUR til intensivering af sin bistand med henblik på at hjælpe partnerne i landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) med at nå årtusindudviklingsmålene, især de lande, der var sakket længst agterud. EU er fast besluttet på at fastholde støtten til sine MDG-politikker, selv om dets bistand kommer under pres, efterhånden som regeringerne skærer ned på udgifterne for at reducere deres budgetunderskud. Resultaterne for de otte årtusindudviklingsmål (MDG) har varieret betydeligt. Der er f.eks. sket gode fremskridt med opnåelse af grundlæggende uddannelse til alle (MDG 2) og adgang til rent drikkevand (MDG 7). 1,4 mia. mennesker lever dog fortsat i den yderste fattigdom, og man er alvorligt bagud med flere MDG'er. Der skal i højere grad fokuseres på forbedring af sundheden for mødre (MDG 5) og adgang til ordentlige sanitære forhold (en del af MDG 7). Afrika syd for Sahara er kommet bagud med hensyn til de fleste MDG'er. DA 1 DA

3 I april 2010 forelagde Europa-Kommissionen en række konkrete forslag til en EUhandlingsplan, som skulle hjælpe udviklingslandene med at nå deres årtusindudviklingsmål til tiden. Denne 12-punkts-handlingsplan giver prioritet til de lande, der er længst bagud, herunder dem, der er ramt af konflikt eller er i andre sårbare situationer. Planen blev ledsaget af fem arbejdsdokumenter, der igen analyserede fremskridtene med årtusindudviklingsmålene, udviklingsfinansiering, bistandseffektivitet, støtte til handel og sammenhæng i politikkerne. Andre bidrag fra Kommissionen vedrørende fødevaresikkerhed, global sundhed, skat til finansiering af udvikling, uddannelse og ligestilling mellem kønnene indgik i EU's oplæg til FN-statustopmødet. I slutdokumentet gav topmødedeltagerne tilsagn om at fordoble deres indsats for at nå årtusindudviklingsmålene inden fristen i Tilsagnene kom fra både de udviklede lande og udviklingslandene og tilførte MDG-processen ny dynamik. En lovende måde at opnå det er ved at tilskynde udviklingslandene til at tilvejebringe flere indenlandske midler til finansiering af deres egen udvikling, f.eks. ved at forbedre deres evne til at forhøje skatteprovenuet i overensstemmelse med principperne for god forvaltningspraksis på skatteområdet. I den forbindelse vedtog Kommissionen i april 2010 en meddelelse 1 om styrkelse af forbindelsen mellem skatte- og udviklingspolitikken og fremme af god forvaltningspraksis på skatteområdet (gennemsigtighed, udveksling af oplysninger og fair skattekonkurrence). Den arbejder på at etablere et partnerskab med African Tax Administration Forum (det afrikanske skattevæsensforum). EU forpligter sig også til at støtte udvidelsen af den private sektor i udviklingslandene. Mere effektivt samarbejde Lissabontraktaten kræver, at EU i alle sine politikker tager hensyn til udviklingssamarbejdsmålene. Kommissionen udsendte i april et arbejdsprogram om politiksammenhæng med henblik på udvikling for perioden Målet er yderligere at forbedre sammenhængen mellem udviklingsbistand og andre relevante EU-politikområder af relevans for de eksterne forbindelser såsom handel, skat og finanser, fødevaresikkerhed, klimaændringer, migration og sikkerhed. Europa-Kommissionen tog flere initiativer til at forbedre sine udviklingspolitikker. Disse omfatter offentlige høringer om den rolle, EU's bistand skal spille til støtte for inklusiv vækst og bæredygtig udvikling (se tekstboks), og om den rolle, EU's eksterne finansielle instrumenter skal spille. Med hensyn til høringen om disse instrumenter var målet at indsamle idéer og synspunkter om en bred vifte af spørgsmål, såsom merværdien af EU's finansielle engagement på visse områder, mulighederne for nye samarbejdsformer og implementeringsmekanismer med partnerlande samt effektiviteten, virkningen og synligheden af EU's eksterne bistand. EU's fremtidige udviklingspolitik I november 2010 lancerede Kommissionen en offentlig debat med offentliggørelsen af sin grønbog "EU's udviklingspolitik til støtte for inklusiv vækst og bæredygtig udvikling" 3. Den fremlagde nogle muligheder for, hvordan man kan gøre EU's udviklingspolitik til en KOM(2010) 163 endelig af SEK(2010) 421 endelig af KOM(2010) 629 endelig. DA 2 DA

4 katalysator for udviklingslandenes kapacitet til at skabe inklusiv og bæredygtig vækst og mobilisere deres økonomiske, naturlige og menneskelige ressourcer til støtte for strategierne til nedbringelse af fattigdom. Grønbogen så nærmere på muligheden for udvikling af partnerskaber for inklusiv vækst med inddragelse af den offentlige og private sektor og på klimaændringer, energi- og miljøpolitik som drivkraft for bæredygtig udvikling samt på den rolle, som landbrug og biodiversitet spiller for opnåelse af fødevaresikkerhed og vækstskabelse. Resultaterne af denne høring vil indgå i Kommissionens politikforslag senere i 2011, herunder dem, der vedrører modernisering af EU's udviklingspolitik. Kommissionen lancerede også en offentlig høring om ydelse af EU-bistand i form af budgetstøtte 4. Formålet hermed var at tage ved lære af mere end et årtis ydelse af budgetstøtte, og der blev opfordret til at fremlægge synspunkter og dokumentation om mulighederne i dette redskab og om, hvordan man kan forbedre dets kvalitet, nytteværdi og virkning. Budgetstøtte er en mekanisme til overførsel af støttemidler til modtagerlandets statskasse, hvis det opfylder de aftalte betingelser for betaling. I 2010 udgjorde budgetstøtte 24 % (1,8 mia. EUR) af alle forpligtelser, der blev afholdt via EU-budgettet og EUF. Ved generel budgetstøtte forstås, at EU støtter gennemførelsen af en national udviklingsstrategi, og ved sektorspecifik budgetstøtte forstås, at EU finansierer bistand til partnerlandet inden for en bestemt sektor. Et andet område under udvikling er kombinationen af tilskud og lån til finansiering af udviklingsbistand med henblik på at medtage mere lånefinansiering, især fra Den Europæiske Investeringsbank. På grund af de nuværende knappe tilskudsmidler kan disse blandingsmekanismer både være til gavn for modtagere og donorer i og med, at de bidrager til at opnå lettere adgang til finansiering med stor løftestangseffekt. Et eksempel herpå er det innovative blandingsinstrument, der er blevet lanceret inden for rammerne af energifaciliteten. Der er nu et beløb på 40 mio. EUR, der skal kombineres med finansiering fra medlemsstaterne og EIB, til rådighed for medfinansiering af projekter på mellemlang sigt, som har til formål at øge adgangen til bæredygtige energitjenester i AVS-landene. Kommissionen planlægger at udvide den innovative finansiering yderligere i sin indsats udadtil for at optimere EU-budgettets finansielle og politiske løftestangseffekt ved at tiltrække andre offentlige og private finansielle institutioner. Effektiv støtte er et vigtigt redskab for gennemførelsen af årtusindudviklingsmålene. Hver eneste euro, der afsættes til udvikling, skal anvendes effektivt. EU er fast besluttet på at øge støtteeffektiviteten. Udadtil koordinerer Kommissionen EU's holdninger vedrørende støtteeffektivitet på forskellige niveauer, herunder OECD, FN, G8 og G20. Arbejdet vil være relevant som forberedelse til FN's fjerde forum på højt niveau om bistandseffektivitet i Busan i Sydkorea i slutningen af november I OECD var Kommissionen i 2010 medformand for gruppen vedrørende støtteeffektivitet under Komitéen for Udviklingsbistand (DAC), der søger at udvikle bedste praksis og politiksammenhæng blandt donorlandene. Kommissionen bidrog med input til større 4 KOM(2010) 586 endelig af DA 3 DA

5 operationel effektivitet af brugen af landesystemer, arbejdsdeling, større gennemsigtighed i bistanden og større ansvarlighed samt bedre teknisk samarbejde. Sammen med de 27 medlemsstater gennemførte Kommissionen den operationelle ramme for bistandseffektivitet, der blev aftalt i 2009, og som indeholder et sæt forpligtelser til at styrke gennemførelsen af principperne for bistandseffektivitet. I denne ramme fokuseres der bl.a. på arbejdsdelingen mellem donorerne, der skal reducere opsplitningen af støtteindsatsen. Kommissionen er ved at udarbejde et forslag, der skal synkronisere EU's og de enkelte landes programmeringscyklusser på partnerlandeniveau baseret på partnerlandenes strategier og deres programmeringscyklusser. En anden mekanisme til forbedring af arbejdsdelingen er den ordning, hvorved Kommissionen uddelegerer gennemførelsen af et bestemt projekt til en medlemsstat eller omvendt, afhængigt af hvem der bedst er i stand hertil. Kommissionen foreslog ligeledes ti omfattende foranstaltninger til forbedring af støtteeffektiviteten, der fokuserer på tre prioriterede hovedområder: arbejdsdeling, anvendelse af landesystemer og forbedret teknisk samarbejde. Med hensyn til kvaliteten af bistandsforvaltningen øgede Kommissionen tillige antallet af igangværende og afsluttede projekter, der blev overvåget i løbet af 2010, væsentligt. Den fremsatte forslag til Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet om forenkling af udbuds- og tilskudsprocedurerne med henblik på tildeling og gennemførelse af projekter. Også uddannelsen af personalet blev intensiveret. Senest foreslog Kommissionen at styrke Den Europæiske Investeringsbanks kapacitet til at støtte EU's udviklingsmål. Tættere samarbejde med internationale donorer I årets løb styrkede EU sit samarbejde med de traditionelle donorer og nye partnere. EU og USA blev på deres topmøde i november enige om at udvikle en fælles arbejdsplan for den landeinterne arbejdsdeling, gennemsigtighed og ansvarlighed og gennemføre den i udvalgte partnerlande i løbet af Den første årlige politikdialog om udvikling med Japan fandt sted i april. I forbindelse med det første initiativ nåede de nye vækstøkonomier og de udviklede økonomier på G20-topmødet i november i Seoul til enighed om en flerårig handlingsplan, der skulle overvinde de vigtigste hindringer for vækst, især i lavindkomstlande. Nye lande som Kina, Brasilien og visse arabiske stater har tilsluttet sig donorsamfundet og har bidraget med supplerende midler og nye metoder. Kommissionen fortsatte kontakten, samarbejdet og dialogen med FN og Verdensbanken. Kommissionen og FN arbejder nu sammen i mere end 100 lande om projekter lige fra minerydning til sanitære forhold. I 2010 bidrog EU med 597 mio. EUR til FN og dets særorganisationer og med 192 mio. EUR til Verdensbanken. Samarbejdet med FN og Verdensbanken muliggør flere og større projekter, hvilket har positive følger for modtagerne og for effektiviteten af den måde, hvorpå bistanden ydes. Verdensbankens ekspertise har været særdeles værdifuld for budgetstøtten, forvaltningen af de offentlige finanser, gældsreduktionen og udviklingen af den private sektor. EU's finansielle bestemmelser gør det muligt for internationale organisationer at forvalte EUmidler i overensstemmelse med deres egne procedurer under forudsætning af, at disse DA 4 DA

6 opfylder EU's standarder for gennemførelse og tilsyn, og at EU om nødvendigt kan foretage stikprøvekontrol. EU samarbejder også med Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Den Internationale Migrationsorganisation (IOM). Deling af ansvaret med partnerne Bistandseffektiviteten og årtusindudviklingsmålene indtog en fremtrædende plads i EU's samarbejde med dets partnere rundt omkring i verden i En række regionale og bilaterale topmøder blev afsluttet med EU-Afrika-topmødet i november i Tripoli. Topmødet vedtog anden handlingsplan ( ) under den fælles Afrika-EU-strategi med henblik på at levere hurtige konkrete resultater på områder som årtusindudviklingsmål, handel, energi, fred og sikkerhed, god forvaltningspraksis og menneskerettigheder, regional integration og migration. Sideløbende hermed blev der lanceret eller videreført konkrete projekter. Listen over projekter omfatter indsatsen vedrørende håndvåben og lette våben, AVSobservationscentret for migration, Nyerere-programmet, Caprivielektricitetssamkøringslinjen, det østafrikanske undersøiske kabelsystem, populariseringen af videnskab og teknologi, en vandreudstilling om afrikansk kunst og fremme af offentlig deltagelse. EU's flagskibsinitiativ for udviklingssamarbejde nemlig partnerskabet med 79 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet gik ind i en ny fase, da den reviderede Cotonouaftale trådte i kraft i november. I den reviderede aftale tilpasses partnerskabet til de globale forandringer og den regionale integrations stigende betydning, den gensidige afhængighed mellem sikkerhed og udvikling og de vedvarende udfordringer, som hiv/aids og fødevaresikkerhed udgør. Betalingerne fra Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), der er den vigtigste kilde til finansiering af bistanden til AVS-staterne, nåede op på et rekordhøjt niveau på 3,32 mia. EUR i 2008 sammenlignet med 3,13 mia. EUR i Dermed er kursen lagt for 10. EUF, der blev lanceret i 2008, så den kan disponere over sine samlede midler efter den fastsatte plan, dvs. inden udgangen af I 2010 stillede Kommissionen budgetstøtteprogrammer (495 mio. EUR) til rådighed for Afrika til fattigdomsbekæmpelse med et fortsat stærkt fokus på årtusindudviklingsmålene. Den fortsatte også bestræbelserne på at bekæmpe de kortsigtede finanspolitiske virkninger af den økonomiske krise for de mest sårbare lande gennem sårbarheds-flex-mekanismen, der gør det muligt at opretholde fattigdomsfokuserede programmer på trods af strammere budgetter. EU har været aktiv i bekæmpelsen af sult i Afrika via sin fødevarefacilitet og sine særlige fødevaresikkerhedsprojekter. Mange EU-projekter i området er også direkte rettet mod sundhedsrelaterede årtusindudviklingsmål. EU fortsatte sin indsats i sårbare lande og spiller en ledende rolle i sektorer som demokratiske styreformer, retsvæsen, reform af sikkerhedssektoren, infrastruktur, forvaltning af offentlige finanser og landdistriktsudvikling. Der skete fremskridt i forbindelserne med EU's naboer i Østeuropa og i det sydlige Middelhavsområde i økonomisk henseende, men ikke i tilstrækkelig grad i relation til demokratiske reformer og menneskerettigheder. Det var afslutningen på Kommissionens evaluering af den europæiske naboskabspolitik (ENP) og det fjerde sæt ENP-rapporter 5, der blev vedtaget i maj. Disse viser klart de fordele, partnerlandene har som følge af 5 KOM(2010) 207 af DA 5 DA

7 forbindelserne med EU. Der skete betydelige fremskridt inden for transport, energi, klimaændringer, forskning og udvikling samt sundhed og uddannelse. I den østlige partnerskabsregion fortsatte forhandlingerne om en forbedret associerings- og frihandelsaftale med Ukraine, men der blev indledt forhandlinger om associeringsaftaler med Moldova, Armenien, Aserbajdsjan og Georgien. Syvende runde af de langdragne forhandlinger om en ny aftale med Rusland, der nu er en del af ENP, blev afsluttet i december. I den sydlige naboskabsregion blev der holdt et topmøde i marts i Marokko for at markere landets "avancerede status" som EU-partner. To forsøg på at holde et topmøde i Middelhavsunionen, først i juni og så i november, mislykkedes. EU's bistand til ENP-regionen fokuserede på jobskabelse, forbedring af investeringsklimaet, god regeringsførelse, udvikling af sociale infrastrukturer og støtte til administrative, økonomiske og sociale reformer. Den vanskeligste sociale situation er fortsat situationen i det besatte palæstinensiske område, hvor de socioøkonomiske indikatorer på trods af den humanitære bistand ikke blev forbedret i 2010, og hvor 30 % af den palæstinensiske befolkning fortsat lever i fattigdom. I perioden støttede naboskabsinvesteringsfaciliteten (NIF) 35 projekter inden for transport, miljø- og energisektoren samt den sociale og private sektor med NIF-tilskud på i alt 260 mio. EUR. Dette bidrog til at tilvejebringe 9,4 mia. EUR til investeringer fra internationale finansielle institutioner. EU's forbindelser med Asien bliver stadig mere komplekse. De asiatiske landes fremkomst på den økonomiske og politiske scene skaber dramatiske ændringer, der påvirker balancen i de globale forbindelser. EU afholdt topmøder med Kina i oktober og med Indien i december. Der fandt mange kontakter sted på regionalt plan, f.eks. med ASEAN (Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien), og på bilateralt plan. Horisontale spørgsmål som miljø og klimaændringer var vigtige emner. Der er blevet undertegnet partnerskabs- eller frihandelsaftaler med Indien, Indonesien, Mongoliet, Filippinerne og Vietnam, eller der er forhandlinger i gang med dem herom. Asiens økonomiske vitalitet og hurtige industrialisering, som Kina og Indien er eksponenter for, er imponerende. Men selv om dette har været til stor gavn for en voksende middelklasse, er Asien fortsat hjemsted for to tredjedele af verdens fattige. Udviklingsbistand står derfor fortsat højt på EU's asiatiske dagsorden, der er rettet mod fattigdomsbekæmpelse, sundhed og uddannelse. De centralasiatiske overgangsøkonomier har haft betydelige vækstrater i det sidste årti, men har i betragtelig grad været berørt af den seneste krise. EU's bistand fokuserede på at forøge levestandarden, udvikle den sociale sektor og tilvejebringe et socialt sikkerhedsnet. Den søger også at forbedre retsstaten og god ledelsesskik i det offentlige. Der er blevet oprettet en investeringsfacilitet for Centralasien, der fokuserer på at kombinere tilskud og lån inden for energi, miljø, små og mellemstore virksomheder og social infrastruktur. Det årlige EU-topmøde med Latinamerika og Stillehavsområdet fandt sted i maj i Madrid. Efter seks års dødvande blev forhandlingerne om en associeringsaftale mellem EU og Mercosur genoptaget med flere forhandlingsrunder og en tidsplan for Topmødet gav startskuddet til den latinamerikanske investeringsfacilitet (LAIF) og godkendte afslutningen af forhandlinger om en associeringsaftale med Centralamerika og en handelsaftale mellem EU og Colombia og Peru. Narkotikabekæmpelse indgik også i EU's kontakter med de DA 6 DA

8 latinamerikanske partnere, navnlig omkostningerne i forbindelse med narkotikabekæmpelsesoperationer og foranstaltninger til bekæmpelse af transit af narkotika fra Latinamerika til Europa via Vestafrika. I maj vedtog Europa-Kommissionen sit første landestrategidokument for Cuba nogensinde, der skal danne grundlag for det fremtidige bilaterale samarbejde. Ca. 40 % af Latinamerikas befolkning lever fortsat i fattigdom. I 2010 vedtog Kommissionen 24 aktioner i Latinamerika til en samlet værdi af 356 mio. EUR. De vigtigste områder vedrører bekæmpelsen af fattigdom, social samhørighed, gensidig viden og forståelse, bæredygtig udvikling, narkotikabekæmpelse samt handel og den private sektor. Integrering af horisontale spørgsmål I årets løb har EU samarbejdet med sine udviklingspartnere om tværgående spørgsmål, der berører alle aspekter af EU's udviklingspolitik. EU sigter mod at gøre disse spørgsmål til en integrerende del af alle udviklingsaktiviteter. To af disse blev taget op på konferencerne i Nagoya og Cancun om nye ordninger for biodiversitet og klimaændringer. Nagoyaforhandlingerne mundede ud i en protokol om adgang til genetiske ressourcer og en strategiplan for På Cancunkonferencen blev der vedtaget en pakke af beslutninger, der fik forhandlingerne om en ny international post-kyoto-klimaordning tilbage på sporet efter det resultatløse møde i København i Demokratiske styreformer er et andet tværgående spørgsmål, hvor EU har ydet sektorspecifik støtte og gennemført informations- og bevidstgørelsesaktiviteter. God regeringsførelse er et tilbagevendende emne i den politiske dialog med partnerlandene. Det er afgørende for et sundt investeringsklima, god forvaltning af de offentlige finanser, nedbringelse af korruption og styrkelse af institutionerne. Ligestilling mellem kønnene er et af de fem principper, der ligger til grund for EU's udviklingspolitik. I juni vedtog EU en handlingsplan for ligestilling og styrkelse af kvinders indflydelse og status i udviklingssamarbejdet. Den sigter mod at styrke EU's bestræbelser på at fremme ligestillingen mellem kønnene i udviklingslandene og realisere årtusindudviklingsmålene. Handlingsplanen, der dækker perioden , vil sikre, at ligestillingsspørgsmål indgår i den årlige og flerårige planlægning af EU's udviklingsprogrammer og -projekter. Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) finansierer menneskerettighedsprojekter og -initiativer i hele verden inden for rammerne af de relevante EU-politikker. Det er det konkrete udtryk for EU's intention om at integrere støtte til demokrati og menneskerettigheder i alle sine eksterne politikker. EIDHR afsætter en del af sit budget til mindre projekter i individuelle lande. Blandt de prioriterede spørgsmål er kvinders og børns rettigheder og beskyttelse af mindretal. EIDHR organiserer også valgobservationsmissioner og valgbistandsprojekter. I 2010 vedrørte denne aktivitet næsten 20 lande, primært i Afrika, og beløb sig til i alt 100 mio. EUR. Fødevaresikkerhed DA 7 DA

9 I maj vedtog EU en ny rammepolitik for fødevaresikkerhed 6. Den er baseret på at hjælpe lokale landmænd og små landmænd i nødlidende lande overalt i verden, bistå sårbare befolkningsgrupper og udarbejde regionale landbrugs- og fødevaresikkerhedspolitikker. Den nye rammepolitik fremmer de emner, der er genstand for EU's hurtigt reagerende fødevarefacilitet, der yder 1 mia. EUR til 50 mållande i perioden Der var blevet disponeret over det fulde beløb i slutningen af 2010, idet 80 % af beløbet allerede var kommet til udbetaling. I 2010 ydede EU også fødevarehjælp og andre former for nødhjælp til mere end 150 millioner mennesker, som var ramt af natur- eller menneskeskabte katastrofer i 80 lande overalt på kloden. Det endelige budget var på over 1 mia. EUR. Vejen frem Den langsomme genrejsning efter den globale krise, de højere fødevare- og energipriser og det folkelige pres for demokratiske forandringer, især i visse lande i Middelhavsområdet og Mellemøsten, har skabt nye rammebetingelser for EU's udviklingspolitik i og efter I 2011 vil en af hovedopgaverne blive at tage disse udfordringer op og samtidig gennemføre støtteprioriteterne. Blandt disse prioriteter er opfølgningen af topmødet om årtusindudviklingsmålene med henblik på at sikre, at EU's og dets medlemsstaters udviklingspolitik får størst mulig virkning i forhold til gennemførelsen af disse mål. EU er fast besluttet på at fremskynde processen med det formål at komme årtusindudviklingsmålene nærmere inden Med hensyn til klimaændringer vil EU følge op på Cancunaftalen og samarbejde med partnerne i udviklingslandene om forberedelserne til de næste post-kyoto-forhandlinger i december 2011 i Durban. EU koncentrerer sin hurtige startfinansiering om at modvirke klimaændringer og støtte tilpasningsbestræbelserne i de mindst udviklede lande (LDC) og små østater, der er udviklingslande. FN's konference om bæredygtig udvikling i juni 2012 vil give EU lejlighed til at fremskynde sit mål om at fremme overgangen til en grønnere økonomi i udviklingslandene. EU vil også forberede den holdning, det skal indtage på mødet på højt plan om støtteeffektivitet i Busan i november og på fjerde EU-konference om de mindst udviklede lande i maj i Istanbul. Ud over at styrke bistandssamarbejdet med USA, Japan og de internationale finansielle institutioner vil EU stærkt støtte de ny vækstøkonomier som udviklingspartnere. Deres rolle omfatter syd-syd-programmer og -projekter samt et trekantssamarbejde med de traditionelle donorer. Europa-Kommissionen vil deltage i opfølgningsaktiviteterne efter G20-topmødet i november i Seoul gennem sin udviklingsgruppe. Den vil også fremme yderligere samarbejde om udvikling med Kina og Afrika. Internt har Europa-Kommissionen udarbejdet et ambitiøst reformprogram for 2011 gennem en række politiske initiativer, herunder opfølgningen af konsultationer om EU's fremtidige udviklingspolitik. Målet er at gøre den til en katalysator for udviklingslandenes interne kapacitet til at skabe inklusiv og bæredygtig vækst og mobilisere deres egne økonomiske, 6 KOM(2010) 126 endelig af og KOM(2010) 127 endelig af DA 8 DA

10 naturlige og menneskelige ressourcer og styre dem i denne retning. En meddelelse senere i 2011 vil fastlægge rammerne for EU's udviklingsbistand frem til Kommissionen vil også offentliggøre meddelelser om budgetstøtte og om investering og vækst i udviklingslandene. Den vil offentliggøre rapporter om den officielle udviklingsbistand (ODA) fra EU og medlemsstaterne og om sammenhængen mellem udviklingspolitikken og andre EU-politikker, samtidig med at den vurderer EU's resultater på fem hovedområder: integreringen af udviklingslandene i verdensøkonomien, fødevaresikkerhed, klimaændringer, migration og sikkerhed. I løbet af 2011 vil Kommissionen endvidere udarbejde forslag til, hvordan udgifterne via EU's budget skal struktureres, herunder tildelingen til udviklingsbistand, for regnskabsperioden På det institutionelle plan skulle ændringerne som følge af Lissabontraktaten bidrage til en bedre programmering og forvaltning af EU's bistand. De mest relevante ændringer er: udnævnelsen af den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, der som Kommissionens næstformand er ansvarlig for at sikre sammenhængen i EU's optræden udadtil, og som også er formand for Rådet i udenrigsanliggender oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), der fungerer som støtte for den højtstående repræsentant og næstformand for Europa- Kommissionen, formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Kommissionen nye muligheder for at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne og fælles programmering. Denne nye struktur vil, sammen med passende finansielle ressourcer for perioden , styrke EU's status som en vigtig international aktør og støtte for den globale udvikling. DA 9 DA

11 DA 10 DA

12 DA 11 DA

13 DA 12 DA

14 DA 13 DA

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

EU som udviklingsaktør

EU som udviklingsaktør EU som udviklingsaktør Og EU s fælles landbrugspolitik efter 2013? Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder llg@concorddanmark. CONCORD Concord Europe: 1600 udviklings- og nødhjælps-ngoer 18 internationale

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2008) XXX MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 4.3.2015 JOIN(2015) 6 final

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON

EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON DA EUROPA-PARLAMENTET SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON Del B specifikke spørgsmål 1. Meddelelsen om det globale Europa betragtes som Kommissionens politiske erklæring om international handel

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.8.2014 COM(2014) 501 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Årsrapport for 2014 om gennemførelsen af Den Europæiske Unions politikker for

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan (2012/2711(RSP)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene. Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering og tilpasning af Danmarks bilaterale bistand til programsamarbejdslandene November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) 15007/14 ADD 2 ECOFIN 1007 FIN 808 RELEX 887 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. december 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

RETSGRUNDLAG POLITIK OG FINANSIEL RAMME

RETSGRUNDLAG POLITIK OG FINANSIEL RAMME GENERELT OVERBLIK OVER UDVIKLINGSPOLITIKKEN Udviklingspolitikken er en central del af Den Europæiske Unions eksterne politikker. EU har gradvist udvidet sit fokus fra det oprindelige fokus på staterne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 26.8.2013 2013/2057(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand (2013/2057(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

7514/12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 1 DG I 1A

7514/12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 1 DG I 1A RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 12. marts 2012 (16.03) (OR. en) 7514/12 E V 198 DEVGE 62 RELEX 211 O U 32 ECOFI 240 ORIE TERE DE OTE fra: generalsekretariatet til: delegationerne Vedr.: Rio+20:

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.4.2011 KOM(2011) 218 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Styrkelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/0115(NLE) 8.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 Udkast til betænkning Csaba Őry (PE441.223v01-00) om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 824 endelig. KOMMISSIONENS ENDELIGE RAPPORT TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR.en) SN 38/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU og Tyrkiet SN 38/16 1 Erklæring fra EU

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-245 Center for Europa og Nordamerika Den 12. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender - udvikling)

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 FORELØBIG TEKST TALEN SOM OPTAGET I MØDEREFERATET ERSTATTER MANUSKRIPTET. Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 Mine damer og herrer

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne IP/04/622 Bruxelles, den 10. maj 2004 WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne For at tilføre WTO-forhandlingerne under Doha-udviklingsdagsordenen

Læs mere

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa.

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa. Direktoratet for Rådgivende Funktioner Enhed 3 Netværk & Subsidiaritet DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Et år efter Spørgeskema Frist

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.12.2011 SEK(2011) 1482 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET Vedr.: Rapport fra formandskabet til Det Europæiske Råd om EU's udvidelse og

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-214 FORSVARSMINISTERET Den 4. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender, inkl. forsvar) den

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3267 - Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3267 - Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3267 - Udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. oktober 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 21.

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER SYDLIGE PARTNERE Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter ti af EU's naboer i det østlige og sydlige Middelhavsområde: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0304 Protokol om ændring af Marrakesh-overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (aftale om handelslettelser)

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 3 Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3166 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3166 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3166 - udenrigsanl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Den 26. april 2012 Rådsmøde (udenrigsanliggender - udviklingsdelen) den 14. maj 2012 SAMLENOTAT

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA EU og dets nordamerikanske partnere, Amerikas Forenede Stater og, deler de fælles værdier demokrati og respekt for menneskerettighederne samt økonomisk og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2008 KOM(2008) 6 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0509/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Hannes Swoboda,

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 26.10.2011 2011/2157(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Göran Färm (PE472.222v01) om revision af den europæiske naboskabspolitik (2011/2157(INI)) AM\881877.doc PE473.915v03-00

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER RETSGRUNDLAG

MENNESKERETTIGHEDER RETSGRUNDLAG MENNESKERETTIGHEDER Den Europæiske Union er engageret i at støtte demokrati og menneskerettigheder i sine udenrigsanliggender i overensstemmelse med EU's grundprincipper om frihed, demokrati, respekt for

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bevilling af midler, der er frigjort fra

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.3.2005 KOM(2005) 64 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 2003- BERETNING OM PHARE OG FØRTILTRÆDELSESINSTRUMENTERNE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere