Aftalegrundlag GENERELLE BETINGELSER... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlag GENERELLE BETINGELSER Hvem kan tegne forsikringen Hvad dækker forsikringen Hvor dækker forsikringen Hvornår dækker forsikringen Risikoforandring Forsikring i andet selskab Flytning af forsikring fra andet selskab Forsikredes mulighed for ændring af forsikringen Generelle undtagelser Forsikringens ophør LEDIGHEDSFORSIKRING Hvad er dækket Hvad er ikke dækket Erstatning Hvis du bliver ledig UARBEJDSDYGTIGHEDSFORSIKRING Hvad er dækket Hvad er ikke dækket Erstatning Hvis du bliver uarbejdsdygtig FÆLLESBESTEMMELSER Betaling af præmie Forsikringens varighed og opsigelse Forsikredes oplysningspligt Indeksregulering Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Ankenævn... 7 ORDFORKLARING... 8

2 FORSIKRINGSBETINGELSER nr. S0110 LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med AmTrust International Underwriters Ltd. (herefter kaldet Amtrust) udgøres af policen og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler i det omfang, sidstnævnte ikke er fraveget. FORTRYDELSESRET De kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens 17. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har modtaget din police og dine forsikringsbetingelser. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den tegnede forsikring. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller ). Hvis du har tegnet forsikringen d. 1. og modtager policen og forsikringsbetingelserne d. 7., så har du frist til og med d 21. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. d. 14., har du frist til og med d. 28. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftligt underrette Lederne om, at du har fortrudt aftalen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Lederne Vermlandsgade København S Du kan sende os en besked via Log ind med NemID eller Ledernes login 1

3 1. Generelle betingelser 1.1 Hvem kan tegne forsikringen Det er en betingelse ved forsikringens tegning, at forsikrede Er fyldt 18 år og er under 55 år Har arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende* i mere end 30 timer om ugen de seneste 6 måneder. Er medlem af både Lederne og Ledernes a- kasse. Har fast folkeregisteradresse i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2 Hvad dækker forsikringen Forsikringen består af: Ledighedsforsikring, se afsnit 2. Uarbejdsdygtighedsforsikring, se afsnit Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker ledighed* eller uarbejdsdygtighed* for forsikrede, som er dagpengeberettiget efter danske regler, og som har fast folkeregisteradresse i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne Ved ledighed* kan retten til udbetaling fra forsikringen bevares: i op til 5 dage, hvis forsikrede skal til ansættelsessamtale i udlandet, og det sker efter aftale med Ledernes a-kasse og Jobcentret. Forsikrede skal kunne dokumentere aftalen om ansættelsessamtale. i op til 3 måneder under jobsøgning i et andet EØS-land*. Det et er krav, at forsikrede i denne periode står til rådighed for arbejdsmarkedet i det pågældende land, og at Ledernes a-kasse har godkendt jobsøgningen, jf. afsnit Hvornår dækker forsikringen Forsikringen træder i kraft den første i den følgende måned efter, at Lederne har modtaget og accepteret tilmeldingen Ved forsikringens ikrafttrædelse begynder en start karens*, hvis længde fremgår af policen Efter udløb af start karensen*, gælder desuden den af forsikrede valgte karensperiode*, som starter fra den dato, hvor forsikrede regnes som ledig*. Karensperioden* fremgår af policen For hver periode med ledighed* og/eller uarbejdsdygtighed* gælder maksimalt den udbetalingsperiode, der fremgår af policen Ved flere anmeldte tilfælde af ledighed* og/eller uarbejdsdygtighed* kan udbetalingsperioderne samlet ikke overstige 24 måneder. 1.5 Risikoforandring Lederne skal hurtigst muligt have besked, hvis: Oplysningerne i policen er forkerte. Der sker en væsentlig og varig ændring i indkomsten Forsikrede bliver lønmodtager* Hvis forsikrede ikke giver besked kan det medføre, at AmTrusts erstatningspligt nedsættes eller eventuelt helt bort falder. 1.6 Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, og hændelsen skal også anmeldes dertil. AmTrusts erstatningspligt er betinget af, at der ikke i andet forsikringsselskab er tegnet forsikring for samme hændelse. Hvis andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Dette medfører, at AmTrust og det andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig erstatning. 1.7 Flytning af forsikring fra andet selskab Ved flytning af en tilsvarende ledighedsforsikring fra et andet forsikringsselskab, indtræder retten til erstatning efter udløb af start karensen* og karensperioden*. Med en tilsvarende ledighedsforsikring menes samme ydelse, karensperiode* og udbetalingsperiode. Anciennitet, som kan dokumenteres optjent i andet forsikringsselskab, kan dog overflyttes og modregnes i start karensen*. 1.8 Forsikredes mulighed for ændring af forsikringen Hvis forsikrede ønsker at foretage en ændring af forsikringen, der medfører en højere præmie, træder ændringen i kraft fra den første i den følgende måned efter udløb af ændringskarensen* på 6 måneder. Ændringskarensens* udløbsdato vil fremgå af policen. Medfører ændringen en lavere præmie, træder ændringen i kraft fra den første i den følgende måned. 2

4 1.8.2 Ændringer, der medfører en højere præmie kan ikke ske, hvis forsikrede er ledig/varslet ledig, eller hvis forsikringen er under udbetaling. En ændring træder ikke I kraft, såfremt forsikrede bliver ledig/varslet ledig eller uarbejdsdygtig i ændringskarensen* Ændrer forsikrede sin status på forsikringen fra lønmodtager* til selvstændig erhvervsdrivende*, træder ændringen i kraft fra den første i den følgende måned i form af en ny forsikring. Anciennitet optjent på den tidligere forsikring kan modregnes i start karensen*. 1.9 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til advokatbistand eller anden rådgivning Forsikringen dækker ikke ledighed* eller uarbejdsdygtighed*, uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed, der direkte eller indirekte skyldes: Forsætlige, strafbare eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser. Deltagelse i slagsmål, selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotika og andre rusmidler eller selvmordsforsøg Desuden dækker forsikringen ikke, når ledigheden* eller uarbejdsdygtigheden* direkte eller indirekte er opstået som følge af: Krig, krigslignende handlinger, terrorisme*, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Beslaglæggelse, nationalisering eller revolution. Atomkernereaktioner og radioaktivt henfald, uanset om skaden sker i krigstid eller i fredstid. Forsikringen dækker dog skade, som skyldes eller sker i forbindelse med kernereaktioner, der bliver anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål Forsikringens ophør Forsikringen ophører: Hvis forsikrede dør i forsikringsperioden Når forsikredes medlemskab af Lederne eller Ledernes a-kasse ophører Hvis forsikrede går på pension/førtidspension Hvis forsikrede permanent trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet Med udgangen af den måned forsikrede fylder 60 år Hvis den maksimale udbetalingsperiode på 24 måneder er brugt op. 3

5 2. Ledighedsforsikring 2.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker forsikredes ufrivillige ledighed* ved ophør af selvstændig virksomhed, hvis virksomheden: er erklæret konkurs er gået i betalingsstandsning bliver drevet af panthaver inden tvangsauktion (brugelig pant) er ophørt ved tvangsauktion Det er et krav, at ophør af selvstændig virksomhed er godkendt af a-kassen. 2.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Ledighed*, der opstår eller varsles i start karensen*, og heller ikke selv om ledigheden* varer ud over start karensen* eller først får virkning efter udløb af start karensen* Hvis forsikrede er ledig*, har eller burde have kendskab til kommende ledighed ved forsikringens tegning Ledighed*, hvis forsikrede ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked på grund af fx værnepligt, uddannelse, orlov, pensionering eller lignende Hvis forsikrede har fået karantæne fra a-kassen Hvis forsikrede har deltaget i ulovlig eller overenskomststridig strejke, lockout eller en anden ulovlig handling og dette har medført ledighed* Bedrageriske handlinger, anden uhæderlighed eller lignende. Ledighed* på grund af arrest, frihedsberøvelse el.lign., der er foretaget af en offentlig myndighed Ledighed* som følge af sæsonbestemt arbejde eller jævnlig/tilbagevendende ledighed* i forsikredes erhverv Ledighed*, der varer under 30 hele dage Ledighed*, der skyldes sygdom der har vist symptomer før eller ved forsikringens tegning Ledighed*, pga. salg eller udtræden. Se også de generelle undtagelser i afsnit Erstatning Forsikringen dækker den aftalte månedlige ydelse, som inkl. ydelsen fra a-kassen maksimalt kan udgøre 80 % af den hidtidige dagløn*. Den aftalte månedlige ydelse fremgår af policen Betingelse for erstatning Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede har været beskæftiget i mere end 30 timer om ugen de seneste 6 måneder før ledigheden* indtraf. Ledighedsperioder* på 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden på de 6 måneder. Beskæftigelseskravet gælder dog ikke, hvis forsikrede er i arbejde i mindre end 3 måneder imellem to ledighedsperioder*. Her betragtes de to ledighedsperioder* som et sammenhængende forløb, dvs. som en samlet ledighedsperiode*. Dog kun under forudsætning af, at der stadig resterer noget af udbetalingsperioden efter den første ledighedsperiode* og at der er tale om ufrivillig ledighed*. Det er desuden en betingelse for erstatning, at forsikrede: Er medlem af og berettiget til dagpenge fra Ledernes a-kasse. Er tilmeldt Jobcentret som arbejdsledig, er aktivt jobsøgende og står til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked Udbetaling af erstatning En erstatning udbetales, når de oplysninger, som er nødvendige for afgørelse, om en erstatning skal udbetales og erstatningens størrelse, er vurderet. Erstatning kommer til udbetaling, når karensperioden* er udløbet, og betales hver måned i ledighedsperioden, dog max. i udbetalingsperioden. Karensperioden* fremgår af policen. Hvis forsikrede har været i arbejde i mindre end 3 måneder imellem to ledighedsperioder*, som beskrevet i afsnit 2.3.2, vil udbetalingerne fortsætte umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet, uden at der indtræder en ny karensperiode*, dog max. i den resterende udbetalingsperiode. De månedlige ydelser udbetales i danske kroner til den konto i et dansk pengeinstitut, som forsikrede anviser Beregning af ydelse ved udbetaling Ydelsen beregnes ud fra den hidtidige dagløn*. Hidtidig dagløn* opgøres efter de regler, der gælder for a- kassen. Ændres disse regler, ændres beregning af hidtidig dagløn* tilsvarende. Beregning af ydelse vil som udgangspunkt ske ud fra virksomhedens skattepligtige overskud før renter og efter afskrivning beregnet som gennemsnittet af de 2 bedste afsluttede regnskabsår indenfor de seneste 5 år. Beregningen kan også i visse tilfælde ske på baggrund af et tidligere lønarbejde. Udbetales der efter en fast sats, beregnes ydelsen som den skattepligtige bruttoindkomst, der ville have givet den faste sats Ferie Der udbetales ikke ydelser, når forsikrede holder ferie Deltidsarbejde Forsikrede kan i en ledighedsperiode* have: Deltidsarbejde i op til 8 timer pr. uge uden at der sker fradrag i den månedlige ydelse, når arbejdet ikke er et flexjob eller et led i anden jobordning. Deltidsarbejde imellem 8 til 29,6 timer om ugen. Dette medfører fradrag i den månedlige ydelse og bliver talt med i den samlede udbetalingsperiode. 4

6 Beregning af fradrag i den månedlige ydelse, sker efter de for a-kassen gældende regler om udbetaling ved deltidsarbejde Midlertidigt arbejde Forsikrede kan i en ledighedsperiode* tage midlertidigt arbejde i indtil 6 måneder, når arbejdet er hos en ny arbejdsgiver. Når det på forhånd er aftalt med AmTrust, har forsikrede følgende muligheder: Hvis indtægten fra det midlertidige arbejde er mindre end 80%, jf. afsnit kan der suppleres op indtil de 80%, dog max op til den valgte ydelse. Udbetalingen af de månedlige ydelser under arbejdet bliver talt med i den samlede udbetalingsperiode. Forsikrede kan også sætte udbetaling af de månedlige ydelser i bero under det midlertidige arbejde. Udbetalingerne fra forsikringen kan fortsætte umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet, uden at der indtræder en ny karensperiode* Ny arbejdsgiver Ansættes forsikrede hos en ny arbejdsgiver i en ledighedsperiode*, men til en lavere løn end fra det tidligere arbejde, og er forsikrede samtidig berettiget til supplerende dagpenge, kan forsikrede vælge at supplere indtægten med op til de månedlige ydelser, jf. afsnit 2.3.1, indtil udbetalingsperioden er ophørt. Udbetalingerne bliver talt med i forsikringens samlede udbetalingsperiode Barselsorlov/forældreorlov Der udbetales ikke ydelser fra forsikringen i den periode, hvor forsikrede er på barsels- eller forældreorlov. Udbetalingsperioden kan sættes i bero indtil orlovsperioden er afsluttet, dog max. i 12 måneder. 2.4 Hvis du bliver ledig Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal hurtigst muligt anmeldes til Lederne, som sender en skadeanmeldelse Lederne skal senest have information fra forsikrede ved ledighedens* start, og hver måned have dokumentation for fortsat ledighed*. Ligeledes skal Lederne have information om dens ophør Ved jobsøgning i et andet EØS-land* i op til 3 måneder, skal godkendt E303-blanket foreligge. 5

7 3. Uarbejdsdygtighedsforsikring 3.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker, hvis forsikrede på grund af sygdom eller tilskadekomst* bliver uarbejdsdygtig* i henhold til lægeerklæring Forsikringen dækker sygdom og tilskadekomst*, der opstår tidligst 30 dage efter forsikringens ikrafttrædelsesdato. Der må ikke have været sygdomssymptomer før ikrafttrædelsesdatoen Tidligere færdigbehandlede sygdomme eller følgesygdomme er dækket, hvis forsikrede har været raskmeldt og symptomfri i mindst 12 måneder Uarbejdsdygtighed*, der opstår i en ledighedsperiode* er også dækket af forsikringen. 3.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Uarbejdsdygtighed*, der varer under 30 hele dage. Et nyt anmeldt tilfælde af uarbejdsdygtighed*, der skyldes samme sygdom eller tilskadekomst*, der tidligere har været dækket af forsikringen, se dog afsnit og Udbetaling af ydelser i den periode, forsikrede modtager løn. Udbetaling af erstatning fra Uarbejdsdygtighedsforsikringen, når der samtidig ydes dækning for ledighed*. Forsikringen dækker ikke uarbejdsdygtighed*, der skyldes: Ryg- og nakkelidelser eller skade på ryg og nakke, medmindre der fra lægeligt hold kan påvises objektive fysiske årsager til en sådan lidelse eller skade. Kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, som forsikrede selv har ønsket af psykiske, personlige eller kosmetiske grunde, medmindre operationen/ behandlingen er medicinsk begrundet*. Psykisk eller nervøs sygdom, inkl. stress eller dertil relateret lidelse eller tilstand, med mindre lidelsen er diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri. Graviditet, fødsel og eventuel efterbehandling. Provokeret abort, medmindre aborten er medicinsk begrundet*. Epidemier, der er taget under offentlig behandling. Se også de generelle undtagelser i afsnit Erstatning Forsikringen dækker 50 % af den aftalte månedlige ydelse Den månedlige ydelse, der fremgår af policen kan, inkl. sygedagpenge, maksimalt udgøre 80% af den hidtidige månedlige bruttoløn* Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede har været beskæftiget i mere end 30 timer om ugen de senste 6 måneder før uarbejdsdygtigheden indtraf. Undtage herfra er dog forsikrede, der bliver uarbejdsdygtig* i en ledighedsperiode* Perioder på 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden på de 6 måneder. Det er desuden en betingelse for erstatning, at forsikrede modtager sygedagpenge Udbetaling af erstatning En erstatning udbetales, når de oplysninger, som er nødvendige, for afgørelse om erstatning skal udbetales og erstatningens størrelse, er vurderet. Den månedlige ydelse kommer til udbetaling efter en sammenhængende uarbejdsdygtighedsperiode* på min. 30 dage, såfremt forsikrede stadig er sygemeldt. Der ydes dog ikke erstatning for den del af uarbejdsdygtighedsperioden* der ligger i karensperioden*. De månedlige ydelser udbetales i danske kroner til den konto i et dansk pengeinstitut, som forsikrede anviser Beregning af ydelse ved udbetaling Ydelsen beregnes ud fra den hidtidige dagløn* Hidtidig dagløn* opgøres efter de regler, der gælder for a- kassen. Ændres disse regler, ændres beregning af hidtidig dagløn* tilsvarende. Beregningen af ydelse vil som udgangspunkt ske ud fra virksomhedens skattepligtige overskud før renter og efter afskrivning beregnet som gennemsnittet af de 2 bedste afsluttede regnskabsår indenfor de seneste 5 år. Beregningen kan også i visse tilfælde ske på baggrund af et tidligere lønarbejde. Udbetales der efter en fast sats, beregnes ydelsen som den skattepligtige bruttoindkomst, der ville have givet den faste sats Arbejde på nedsat tid Er forsikrede i stand til at udføre andet og mindre krævende arbejde end hidtil, eller i stand til at arbejde på nedsat tid som selvstændig erhvervsdrivende*, men med en lavere indtægt til følge, kan forsikrede, hvis der samtidig udbetales sygedagpenge, supplere indtægten med op til den månedlige ydelse. Udbetalingerne vil blive talt med i forsikringens samlede udbetalingsperiode Afbrydelse af en udbetalingsperiode Ved et tilbagefald af samme sygdom inden for de første 3 måneder efter endt sygemelding, kan forsikrede fortsætte 6

8 udbetaling af de månedlige ydelser, jf. afsnit 3.3.1, under forudsætning af, at der resterer noget af udbetalingsperioden. 3.4 Hvis du bliver uarbejdsdygtig Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal hurtigst muligt anmeldes til Lederne, som sender en skadeanmeldelse Lederne skal senest have information fra forsikrede ved uarbejdsdygtighedens* start, og hver måned have dokumentation for fortsat uarbejdsdygtighed*. Ligeledes skal Lederne have information om dens ophør Forsikrede betaler selv udgiften til lægeerklæring Hvis det er nødvendigt med yderligere dokumentation for at fastslå om forsikrede er berettiget til at få udbetalt ydelser fra forsikringen, kan AmTrust i henhold til underskrevet samtykkeerklæring, stille som betingelse at forsikrede lader sig undersøge af en læge eller anden medicinsk sagkyndig. AmTrust betaler omkostningerne til denne undersøgelse. 4. Fællesbestemmelser 4.1 Betaling af præmie Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Præmie fremgår af og indgår i Ledernes kvartalsvise opkrævning. Hvis præmien ikke betales senest den rettidige indbetalingsdag, indgår præmien i Ledernes rykkerprocedure. Lederne skal sammen med egne rykkerrutiner varsle forsikrede om en ny betalingsfrist. I varslingen fremgår det, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er betalt inden den opgivne frist. Hvis betalingsadressen ændres, skal Lederne straks have besked. Hvis forsikrede ønsker at opsige forsikringen, skal meddelelse gives til Lederne. 4.3 Forsikredes oplysningspligt Forsikrede har pligt til at give AmTrust/Lederne de oplysninger, som Amtrust/Lederne anser for nødvendige for at afgøre om erstatning skal udbetales og erstatningens størrelse. 4.4 Indeksregulering Der foretages ikke indeksregulering. 4.5 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif AmTrust kan med 1 måneds varsel ændring af betingelserne og/eller præmien for denne forsikring. Hvis præmien ikke betales, ophører forsikringen fra ændringsdato. 4.6 Ankenævn Bliver du uenig med AmTrust om din forsikring, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ledernes Klagenævn Vermlandsgade København S Ledernes Klagenævn er et paritetisk sammensat nævn bestående af repræsentanter fra AmTrust, Lederne og Marsh. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet. Klagen til Ankenævnet skal sendes på et særligt skema, som kan downloades fra Sammen med klageskemaet skal klageren betale et gebyr. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 4.2 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen løber indtil den opsiges af en af parterne med nedenstående varsel eller hvis et af de punkter, der er nævnt i pkt indtræder. AmTrust kan opsige forsikringen skriftligt med et varsel på løbende måned + 1 måned. Forsikrede kan opsige forsikringen med et varsel på løbende måned + 1 måned. 7

9 Ordforklaring Ordforklaringerne er en del af betingelserne og gælder, uanset hvilken sproglig form af ordet/udtrykket der bliver anvendt. EØS-lande Ved "EØS-lande" forstås de lande, der er omfattet af Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, der blandt andet betyder, at samarbejde om at koordinere landenes sociale sikringsordninger, herunder arbejdsløshedsforsikring. De fælles regler om arbejdsløshedsforsikring gælder i følgende lande: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Ændres antallet af lande, der er omfattet af Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, ændres landene nævnt her i forsikringen tilsvarende. Hidtidig dagløn Ved hidtidig dagløn forstås den indkomst a-kassen til enhver tid beregner dagpengenes størrelse ud fra. Karensperiode Ved "karensperiode" forstås: -ved ledighed, perioden fra ophør af selvstændig virksomhed, jf. afsnit ,til det tidspunkt forsikrede har valgt, at udbetalingsperioden skal starte. -ved uarbejdsdygtighed, perioden fra den første dag på sygedagpenge til det tidspunkt, hvor forsikrede har valgt, at udbetalingsperioden skal starte. Ledig/Ledighed Ved "ledighed" forstås, at forsikredes selvstændige virksomhed ufrivilligt ophører, som beskrevet i afsnit og forsikrede hermed har mistet sin hidtidige dagløn. Ledighedsperiode Ved "ledighedsperiode" forstås den periode, hvor forsikrede modtager dagpenge fra Ledernes a-kasse. Tidspunktet for ledighedens* indtræden regnes fra det tidspunkt, som a-kassen har vurderet og oplyst, at forsikredes selvstændige virksomhed kan betragtes som ophørt, som beskrevet i afsnit Lønmodtager Ved "lønmodtager" forstås, at forsikrede har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver som ikke indeholder en aftalt udløbsdato, bortset fra almindelig pensioneringsdato. Ved "selvstændig erhvervsdrivende" forstås, at forsikrede har sin hovedbeskæftigelse i en virksomhed, der ejes af forsikrede selv eller dennes ægtefælle. Dette gælder, hvad enten virksomheden drives som personligt ejet virksomhed, som interessentskab eller som anpartsselskab, aktieselskab eller kommanditselskab med afgørende indflydelse, og uanset om forsikrede eller ægtefællen får udbetalt a-indkomst fra virksomheden. Start karens Ved "start karens" forstås den periode, der går fra forsikringen træder i kraft, og indtil forsikrede er berettiget til at modtage ydelser fra forsikringen, jf. dog også ordforklaringen af karensperiode*. Terrorisme Ved "terrorisme" forstås en handling, herunder - men ikke begrænset til - vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en person eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf. Tilskadekomst Ved tilskadekomst forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Tvist Ved "tvist" forstås en uenighed af retlig art. Uarbejdsdygtighed Ved "uarbejdsdygtighed" forstås, at forsikrede på grund af en medicinsk begrundet* sygdom eller tilskadekomst ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde eller noget andet arbejde, som er lønnet eller som normalt ville være det. Uarbejdsdygtighedsperiode Ved "uarbejdsdygtighedsperiode" forstås, den periode, hvor forsikrede modtager sygedagpenge. Tidspunktet for uarbejdsdygtighedens* indtræden regnes fra den første dag, hvor forsikrede ikke længere modtager sin hidtidige dagløn. Ændringskarens Ved "ændringskarens" forstås de 6 måneder, der går fra anmodning om ændring, til ændringen træder i kraft. Medicinsk begrundet Ved "medicinsk begrundet" forstås, at behandling eller operation lægeligt set er nødvendig for at bedre helbredstilstanden eller helt kurere sygdommen eller tilskadekomsten*. Selvstændig erhvervsdrivende 8

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 Indholdsfortegnelse Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 For Lønmodtagere 4. Ledighedsforsikring side 7 5. Uarbejdsdygtighedsforsikring side 9 For

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606 FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE Forsikringsbetingelser nr. 0606 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er låntager hos realkreditinstituttet, og som har tegnet denne Realkreditforsikring. Forsikringsgiver: AXA France IARD, registreringsnummer 722 057 460

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Indtræden i forsikringsordningen... 2 2.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 3. Definitioner... 2 4. Forsikringsdækning... 3 4.1 Forsikring ved Ufrivillig Arbejdsløshed...

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...4 6 Dækning...5 7 Dækningsberettiget

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Sygedriftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-SY-01

Sygedriftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-SY-01 Sygedriftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-SY-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringssum 5. Hvornår dækker forsikringen 6.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner pr. døgn. 1. Fællesbestemmelser I forsikringsbetingelserne

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Geografisk område... 3 5 Undtagelser... 3 6 Forsikringstid... 5 7 Ret til køb af afløbsdækning... 5 8 Dækningssum og selvrisiko...

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

ØkonomiSikring for låntagere i

ØkonomiSikring for låntagere i Nr. 2000-005d Forsikringsbetingelser ØkonomiSikring for låntagere i SPARXPRES en del af SPAR NORD Adelgade 8-7800 Skive Tlf.: 9616 1300 Fax: 9752 0670 www.sparxpres.dk AXA. Kirkebjerg Allé 86B. 2605 Brøndby

Læs mere