DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *"

Transkript

1 DOM AF SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag, VOBIS Microcomputer AG mod Oberfinanzdirektion München, at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af den kombinerede nomenklatur til den fælles toldtarif, således som den fremgår af bilagene til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2505/92 af 14. juli 1992 om ændring af bilag I og II til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 267, s. 1), har * Processprog: tysk. I

2 VOBIS MICROCOMPUTER DOMSTOLEN (Første Afdeling) sammensat af afdelingsformanden, D.A.O. Edward (refererende dommer), og dommerne P. Jann og L. Sevón, generaladvokat: CO. Lenz justitssekretær: R. Grass, efter at der er indgivet skriftlige indlæg af: VOBIS Microcomputer AG ved Steuerberater Helmut Columbus, Handorf Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved Claudia Schmidt, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, bistået af advokat Plans- Jürgen Rabe, Hamburg, på grundlag af den refererende dommers rapport, og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 12. marts 1996, I

3 DOM AF SAG C-121/95 afsagt følgende Dom 1 Ved kendelse af 16. marts 1995, indgået til Domstolen den 10. april 1995, har Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 forelagt to præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af den kombinerede nomenklatur til den fælles toldtarif, således som den fremgår af bilagene til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2505/92 af 14. juli 1992 om ændring af bilag I og II til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 267, s. 1). 2 Spørgsmålene er blevet rejst under en retssag mellem VOBIS Microcomputer AG (herefter»vobis«) og Oberfinanzdirektion München om tariferingen af et»computerkabinet med indbyggede floppy-drev (kompakt)«. Der er tale om et basismodul (ca. 27 χ 41 χ 15 cm; vægt ca. 8,1 kg) til den digitale bearbejdningsenhed i en automatisk databehandlingsmaskine. Modulet består af en strømforsyningsenhed, to diskette-drev samt tilslutningskabler i et metalkabinet med display- og betjeningsenheder (herefter»basismodulet«). 3 Underposition i den kombinerede nomenklatur til tariffen har følgende ordlyd:»8473 Dele og tilbehør... som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner og apparater henhørende pos : I

4 VOBIS MICROCOMPUTER Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8471: Andre varer«. Herudover har underposition , der indgår i kapitel 84 i afsnit XVI i den kombinerede nomenklatur, følgende ordlyd:»8471 Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magnetiske og optiske læsere, maskiner til overførsel af data til datamedier i kodet form samt maskiner til bearbejdning af sådanne data, ikke andetsteds tariferet: Lagerenheder, også selv om de foreligger sammen med de øvrige dele af et anlæg: Pladelagerenheder: I andre tilfælde«. I-3061

5 DOM AF SAG C-121/95 5 Bestemmelse 5 til kapitel 84 i den kombinerede nomenklatur lyder:»5. A. Som 'automatiske databehandlingsmaskiner' henhørende under pos betragtes: a) digitalmaskiner, som: 1) kan lagre et eller flere behandlingsprogrammer samt mindst de data, der umiddelbart er nødvendige for udførelsen af programmerne; 2) frit kan programmeres i overensstemmelse med brugernes krav; 3) kan udføre aritmetiske regneoperationer, som er fastsat af brugeren; 4) uden menneskelig indgriben kan udføre et behandlingsprogram, som de skal kunne ændre ved logisk beslutning under kørslen; I B. Automatiske databehandlingsmaskiner kan foreligge som anlæg bestående af et varierende antal enheder, monteret i selvstændige kabinetter. En enhed

6 VOBIS MICROCOMPUTER skal anses som en del af det komplette anlæg, såfremt den opfylder alle de følgende betingelser: a) Den kan tilsluttes centralenheden enten direkte eller gennem en eller flere andre enheder, og b) den er specielt konstrueret som en del til et sådant anlæg; den skal således især (bortset fra strømforsyningsenheder) kunne modtage eller levere data i en form (kode eller signaler), som kan anvendes af anlægget. Såfremt sådanne enheder foreligger særskilt, tariferes de også i pos Pos omfatter ikke maskiner, der er sammenbygget eller forbundet med en automatisk databehandlingsmaskine, men som udfører deres egen selvstændige arbejdsfunktion. Disse maskiner skal tariferes i positionen for den pågældende arbejdsfunktion, eller, hvis en sådan position ikke findes, i en relevant opsamlingsposition.«6 Endelig hedder det i de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur:» Såfremt varer ved anvendelse af ovennævnte punkt 2 b) eller af andre årsager kan henføres under to eller flere positioner, afgøres tariferingen efter følgende regler: I

7 DOM AF SAG C-121/95 a) Den position, der har den mest specificerede varebeskrivelse, skal foretrækkes for positioner med en mere almindelig varebeskrivelse. Såfremt to eller flere positioner hver for sig kun nævner en del af de materialer, som indgår i blandinger eller sammensatte varer, eller en del af varer i sæt til detailsalg, betragtes disse positioner som lige specificerede for disse varer, selv om en af dem giver en mere fuldstændig eller præcis beskrivelse af varerne. b) Når den foran under a) nævnte regel ikke kan anvendes ved tariferingen af blandinger eller sammensatte varer, bestående af forskellige materialer eller forskellige bestanddele, eller af varer i sæt til detailsalg, tariferes de pågældende varer, som om de bestod af det materiale eller den bestanddel, der er karaktergivende, for så vidt udøvelsen af et skøn herover forekommer mulig.«7 VOBIS, som er et tysk selskab, har indført basismodulet til Tyskland; selskabet har forsynet dette med yderligere elementer med henblik på at fremstille en digital databehandlingsmaskine. 8 Den 13. januar 1993 udstedte Oberfinanzdirektion München en bindende tariferingsoplysning, hvori basismodulet blev tariferet i underposition i den kombinerede nomenklatur til den fælles toldtarif. 9 Efter forgæves administrativ påklage af denne tarifering anlagde VOBIS sag ved Finanzgericht. VOBIS anførte, at basismodulet som en»lagerenhed«skulle henføres under underposition , da modulet, selv om det er en del af et I

8 VOBIS MICROCOMPUTER kompaktanlæg, opfylder de betingelser til en»enhed«, som er fastlagt i bestemmelse 5 Β til kapitel 84 i den kombinerede nomenklatur. 10 Finanzgericht frifandt Oberfinanzdirektion München dels med den begrundelse, at basismodulet skulle tariferes som en»del«af en endnu ikke færdigbygget databehandlingsmaskine og ikke som en højtudstyret drev-enhed, dels med den begrundelse, at der først og fremmest var tale om et kabinet, hvori der allerede indgik dele af en computer. VOBIS har iværksat revisionsanke til prøvelse af denne afgørelse ved Bundesfinanzhof. 11 Bundesfinanzhof fandt, at sagen rejste spørgsmål om fortolkning af fællesskabsretten, og har derfor forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:»1) Skal den fælles toldtarif kombineret nomenklatur 1993 umiddelbart eller under anvendelse af punkt 3 b) i de almindelige tariferingsbestemmelser, fortolkes således, at et 'basismodul', som er beregnet til brug ved bygning af en færdig databehandlingsmaskine, og som i det væsentlige består af et kabinet med to diskette-drev (som nærmere beskrevet i præmisserne), skal tariferes i underposition som en 'lagerenhed' på grund af de indbyggede drev? 2) Såfremt spørgsmål 1) besvares benægtende: Skal den fælles toldtarif fortolkes således, at en vare af den ovenfor omtalte art skal tariferes i underposition som en 'del' (af en databehandlingsmaskine)?«i

9 DOM AF SAG C-121/95 12 Med det første spørgsmål ønsker Bundesfinanzhof i det væsentlige oplyst, om den kombinerede nomenklatur til den fælles toldtarif, således som den fremgår af bilagene til forordning nr. 2505/92 om ændring af bilag I og II til forordning nr. 2658/87 skal fortolkes således, at et basismodul, som er beregnet til brug ved bygning af en færdig databehandlingsmaskine, og som i det væsentlige består af et kabinet med to diskette-drev, skal tariferes i underposition som en»lagerenhed«på grund af de indbyggede drev. 13 Efter fast retspraksis følger det såvel af retssikkerheds-som kontroltekniske hensyn, at det afgørende kriterium ved tarifering af varer normalt er disses objektive karakteristika og egenskaber, som beskrevet i den enkelte position i den fælles toldtarif og de supplerende bestemmelser til dennes afsnit og kapitler. Med henblik på fortolkningen af den fælles toldtarif udgør såvel de bestemmelser, der indleder kapitlerne i den fælles toldtarif, som Toldsamarbejdsrådets forklarende bemærkninger vigtige hjælpemidler til at sikre en ensartet anvendelse af toldtariffen, hvorfor de kan betragtes som gyldige midler til fortolkning af toldtariffen (jf. dom af , forenede sager C-59/94 og C-64/94, Pardo & Fils og Cárnicas, Sml. I, s. 3159, præmis 10). 1 4 I den foreliggende sag fremgår det af ordlyden af pos. 8471, at denne omfatter automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil. Ved enheder henhørende under underposition forstås bl.a. lagerenheder, også selv om de foreligger sammen med de øvrige dele af et anlæg. I de følgende underpositioner opregnes de forskellige typer af lagerenheder, herunder pladelagerenheder, både når de er optiske og»i andre tilfælde«. 15 Af sagens akter fremgår, at basismodulet ikke indeholder sådanne dele, at det kan fungere som centralenhed. Dette er det karakteristiske kendetegn ved de automatiske databehandlingsmaskiner, som er omfattet af pos. 8471, således som defineret I

10 VOBIS MICROCOMPUTER i bestemmelse 5 A til kapitel 84 i den kombinerede nomenklatur. Heraf følger, at basismodulet ikke skal tariferes som en komplet eller ukomplet automatisk databehandlingsmaskine, som omhandlet i denne position. 16 Spørgsmålet er dernæst, om basismodulet opfylder betingelserne for at blive anset for en»enhed«, således som defineret i bestemmelse 5 Β til kapitel 84 i den kombinerede nomenklatur. Af ordlyden af denne bestemmelse fremgår, at en enhed skal anses for en del af et komplet automatisk databehandlingsanlæg, når den opfylder to betingelser: Dels skal den kunne tilsluttes centralenheden enten direkte eller gennem en eller flere andre enheder, dels skal den være specielt konstrueret som en del til et sådant anlæg. 17 Det basismodul, som er omhandlet i hovedsagen, opfylder ikke disse betingelser. Basismodulet skal ikke tilsluttes nogen centralenhed; der skal derimod indbygges en centralenhed i basismodulet. 18 Imidlertid er det ubestridt, at de diskette-drev, som indgår i modulerne, isoleret set ville blive betragtet som pladelagerenheder, og da de ikke er optiske, henhører de under underposition med betegnelsen»pladelagerenheder: I andre tilfælde«. Det er ligeledes ubestridt, at hver del af basismodulet, f.eks. strømforsyningsenheden, isoleret set skal tariferes i underposition med betegnelsen»andre varer: Andre varer«eller i underpositionen med betegnelsen»dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 8471: Andre varer«. I

11 DOM AF SAG C-I21/95 19 Når varen, som i den foreliggende sag, skal tariferes i to positioner, og punkt 3 a) i de almindelige tariferingsbestemmelser ikke finder anvendelse, foreskriver punkt 3 b) i de almindelige tariferingsbestemmelser, at tariferingen af sammensatte varer, bestående af forskellige bestanddele, afhænger af det materiale eller den bestanddel, der er karaktergivende. 20 Bemærkning nr. 9 til punkt 3 b) i de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system underbygger, at denne regel finder anvendelse i den foreliggende sag. Selv om de dele, som modulet er sammensat af, kan adskilles, opfylder dette som en sammensat vare bestående af forskellige bestanddele betingelserne i nævnte punkt. Disse dele er således afpasset til hinanden og supplerer hinanden indbyrdes, og tilsammen udgør de en helhed, som almindeligvis ikke vil kunne sælges som særskilte dele. 21 Derfor bør det karaktergivende ved basismodulet undersøges nærmere. Ifølge forklarende bemærkning nr. 8 til punkt 3 b), kan den karaktergivende faktor f.eks. bestemmes af materialets eller bestanddelens art, omfang, mængde, vægt eller værdi, eller af den betydning, som et af materialerne har for varens anvendelse. 22 Som generaladvokaten har anført i punkt 14 i forslaget til afgørelse, er det kun værdien og betydningen af materialerne for varens anvendelse, der er relevante i nærværende sag. 23 Da basismodulet er beregnet til automatisk databehandling, må det fastslås, at de to diskette-drev er karaktergivende for modulet, og at metalkabinettet, display- og I-3068

12 VOBIS MICROCOMPUTER betjeningsenhederne, strømforsyningsenheden og tilslutningskabler kun har sekundær betydning. 24 Heraf følger, at basismodulet skal tariferes i underposition på samme måde som de to diskette-drev. 25 Det første spørgsmål skal derfor besvares med, at den kombinerede nomenklatur til den fælles toldtarif, således som den fremgår af bilagene til forordning nr. 2505/92 om ændring af bilag I og II til forordning nr. 2658/87 skal fortolkes således, at et basismodul, som er beregnet til brug ved bygning af en færdig databehandlingsmaskine, og som i det væsentlige består af et kabinet med to diskettedrev, i henhold til punkt 3 b) i de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur til den fælles toldtarif, skal tariferes i underposition som en»lagerenhed«på grund af de indbyggede drev. 26 Under hensyn til besvarelsen af det første spørgsmål er det ufornødent at besvare det andet spørgsmål. Sagens omkostninger 27 De udgifter, der er afholdt af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. I

13 DOM AF SAG C-121/95 På grundlag af disse præmisser kender DOMSTOLEN (Første Afdeling) vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Bundesfinanzhof ved kendelse af 16. marts 1995, for ret: Den kombinerede nomenklatur til den fælles toldtarif, således som den fremgår af bilagene til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2505/92 af 14. juli 1992 om ændring af bilag I og II til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif skal fortolkes således, at et basismodul, som er beregnet til brug ved bygning af en færdig databehandlingsmaskine, og som i det væsentlige består af et kabinet med to diskette-drev, i henhold til punkt 3 b) i de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur til den fælles toldtarif, skal tariferes i underposition som en»lagerenhed«på grund af de indbyggede drev. Edward Jann Sevón Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 20. juni R. Grass Justitssekretær D.A.O. Edward Formand for Første Afdeling I

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * I sag C-105/96, angående en anmodning, som Supremo Tribunal Administrativo i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * MEDION OG CANON DEUTSCHLAND DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * I de forenede sager C-208/06 og C-209/06, angående to anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JULIANE KOKOTT fremsat den 20. januar 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JULIANE KOKOTT fremsat den 20. januar 2005 1 IKEGAMI FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JULIANE KOKOTT fremsat den 20. januar 2005 1 I Indledning kapitel 84 går på hele maskinens funktion, og at apparatet derfor skal tariferes som et»apparatfer]

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997 CONSERCHIMICA DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. november 1997 I sag C-261/96, angående en anmodning, som Corte d'appello di Venezia (Italien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 12. marts 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 12. marts 1998 * DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 12. marts 1998 * I sag C-270/96, angående en anmodning, som Tribunal administratif de Paris i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81 polymetylmetacrylat samt en ganske lille procentdel katalysatorer og andre hærdere, henhører under pos. 39.02 C XII i den fælles toldtarif, når det

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. februar 2002 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. februar 2002 * DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. februar 2002 * I sag C-276/00, angående en anmodning, som Hessisches Finanzgericht, Kassel (Tyskland), i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 7. oktober 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 7. oktober 2004 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 7. oktober 2004 * I sag C-379/02, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Østre Landsret (Danmark) ved afgørelse af 15.

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 4. marts 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 4. marts 2004 * KRINGS DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 4. marts 2004 * I sag C-130/02, angående en anmodning, som Finanzgericht München (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. september 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. september 1988 * DOM AF 20. 9. 1988 SAG 252/87 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 20. september 1988 * I sag 252/87, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. juli 2005 * JACOB MEIJER OG EAGLE INTERNATIONAL FREIGHT DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. juli 2005 * I de forenede sager C-304/04 og C-305/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 * WELTHGROVE DOMSTOLENS KENDELSE (Første Afdeling) 12. juli 2001 * I sag C-102/00, angående en anmodning, som Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * SCHMIDT DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * I sag C-392/92, angående en anmodning, som Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. oktober 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. oktober 2000 * ROQUETTE FRÉRES DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. oktober 2000 * I sag C-114/99, angående en anmodning, som Cour administrative d'appel de Nancy (Frankrig) i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 279/3

Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 23.10.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 279/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1231/2007 af 19. oktober 2007 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. november 1991 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. november 1991 * MEICO-FELL DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. november 1991 * I sag C-273/90, angående en anmodning, som Hessisches Finanzgericht i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 1. april 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 1. april 2004 * DEUTSCHE SEE-BESTATTUNGS-GENOSSENSCHAFT DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 1. april 2004 * I sag C-389/02, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. marts 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. marts 1994 * TOLSMA DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. marts 1994 * I sag C-16/93, angående en anmodning, som Gerechtshof, Leeuwarden (Nederlandene), i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. juli 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. juli 2001 * DOM AF 3.7.2001 SAG C-380/99 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 3. juli 2001 * I sag C-380/99, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * DOM AF 14. 4. 1994 SAG C-389/92 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. april 1994 * I sag C-389/92, angående en anmodning, som Belgiens Raad van State i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 2. maj 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 2. maj 1996 * DOM AF 2.5.1996 SAG C-231/94 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 2. maj 1996 * I sag C-231/94, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (tredje afdeling) 10. oktober 1985 *

DOMSTOLENS DOM (tredje afdeling) 10. oktober 1985 * DOM AF 10. 10. 1985 SAG 252/84 DOMSTOLENS DOM (tredje afdeling) 10. oktober 1985 * I sag 252/84 angående en anmodning, som Finanzgericht Rheinland-Pfalz i medfør af EØFtraktatens artikel 177 har indgivet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. juli 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. juli 1998 * KAPASAKALIS M.FL. DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. juli 1998 * I de forenede sager C-225/95, C-226/95 og C-227/95, angående en anmodning, som Diikitiko Protodikio, Athen, i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 21. marts 1996"

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 21. marts 1996 MROZEK OG JÄGER DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 21. marts 1996" I sag C-335/94, angående en anmodning, som Amtsgericht Recklinghausen (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 6. november 1997

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 6. november 1997 DOM AF 6.11.1997 SAG C-116/96 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 6. november 1997 I sag C-116/96, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 * SKATTEMINISTERIET / HENRIKSEN DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 13. juli 1989 * I sag 173/88, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. juni 1995 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. juni 1995 * I sag C-456/93, angående en anmodning, som Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' ''

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' '' DOM AF 13. 11. 1990 SAG C-106/89 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 13. november 1990' '' I sag C-106/89, angående en anmodning, som Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nr. 1, Oviedo (Spanien), i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 1999 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 1999 * UNITRON SCANDINAVIA OG 3-S DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. november 1999 * I sag C-275/98, angående en anmodning, som Klagenævnet for Udbud i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF)

Læs mere

RETTENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 18. marts 2005*

RETTENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 18. marts 2005* SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE MOD KOMMISSIONEN RETTENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 18. marts 2005* I sag T-243/01 DEP, Sony Computer Entertainment Europe Ltd, London (Det Forenede Kongerige), ved avocat

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 13. december 1989 * I sag C-322/88, angående en anmodning, som tribunal du travail de Bruxelles i medfør af EØF- Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 *

DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * DOMSTOLENS DOM 14. juli 1988 * I sag 90/86, angående en anmodning, som pretura di Milano (Italien) i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 4. juni 1985 *

DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 4. juni 1985 * DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 4. juni 1985 * I sag 58/84 angående en anmodning, som Cour du travail de Liège i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 14. maj 2002 *

DOMSTOLENS DOM 14. maj 2002 * DOMSTOLENS DOM 14. maj 2002 * I sag C-2/00, angående en anmodning, som Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. november 1998 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. november 1998 * INSTITUTE OF THE MOTOR INDUSTRY DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. november 1998 * I sag C-149/97, angående en anmodning, som VAT and Duties Tribunal, London (Det Forenede Kongerige), i medfør af EF-traktatens

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 5. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 5. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 5. juni 1997 * I de forenede sager C-64/96 og C-65/96, angående to anmodninger, som Landesarbeitsgericht Hamm (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. maj 1993 *

DOMSTOLENS DOM 26. maj 1993 * DOMSTOLENS DOM 26. maj 1993 * I sag C-171/91, angående en anmodning, som Bundesverwaltungsgericht i medfør af EØFtraktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 15. marts 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 15. marts 2001 * SPI DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 15. marts 2001 * I sag C-108/00, angående en anmodning, som Conseil d'état (Frankrig) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 19. oktober 2000 * I sag C-15/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Bremen (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 5. oktober 1988*

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 5. oktober 1988* DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 5. oktober 1988* I sag 357/87, angående en anmodning, som Finanzgericht Baden-Württemberg i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL Β. ELMER fremsat den 17. juli 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL Β. ELMER fremsat den 17. juli 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL Β. ELMER fremsat den 17. juli 1997 1. Er»Sargenor«,»Sarvit«,»Lysivit«og»Dynamisan«produkter fra næringsmiddelindustrien som nævnt i kapitel 21 i den fælles

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* I sag 165/86, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad, Tredje Afdeling, i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 13. december 1989 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 13. december 1989 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 13. december 1989 * I sag C-342/87, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 11. september

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 11. september FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 11. september 2001 1 1. Selskabet Turbon International GmbH, det tidligere Kores Nordic Deutschland (herefter»turbon«), har ved Hessisches

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988*

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* DOM AF 8.3. 1988 SAG 102/86 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. marts 1988* I sag 102/86, angående en anmodning, som House of Lords i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83

DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 DOM AFSAGT 13. 11. 1984 SAG 283/83 fælde er at undgå visse problemer i forbindelse med beregningen af udligningsafgiften, og disse problemer kan pr. definition ikke opstå i det andet tilfælde, hvorfor

Læs mere

Firma Wolfgang Oehlschläger mod Hauptzollamt Emmerich (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Wolfgang Oehlschläger mod Hauptzollamt Emmerich (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (FØRSTE AFDELING) AF 16. MARTS 1978 1 Firma Wolfgang Oehlschläger mod Hauptzollamt Emmerich (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) Sag 104/77

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 85/2010 (1. afdeling) Margarine Foreningen (advokat Henrik Peytz) mod Fødevarestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) Biintervenient

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 6. maj 1992 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 6. maj 1992 * DOM AF 6. 5. 1992 SAG C-20/91 DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 6. maj 1992 * I sag C-20/91, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad (Tredje Afdeling) i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. marts 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. marts 2001 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. marts 2001 * I sag C-415/98, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 1. juli 1999 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 1. juli 1999 * DOM AF 1.7.1999 SAG C-173/98 DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 1. juli 1999 * I sag C-173/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Bruxelles (Belgien) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Anden Afdeling) 3. december 2001 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Anden Afdeling) 3. december 2001 * VESTERGAARD DOMSTOLENS KENDELSE (Anden Afdeling) 3. december 2001 * I sag C-59/00, angående en anmodning, som Vestre Landsret (Danmark) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 17. november 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 17. november 2011 * JESTEL DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 17. november 2011 * I sag C-454/10, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 18. marts 1986*

DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 18. marts 1986* DOM AF 18. 3. 1986 SAG 24/85 DOMSTOLENS DOM (femte afdeling) 18. marts 1986* I sag 24/85 angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. Januar 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. Januar 2004 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. Januar 2004 * I sag C-100/02, angående en anmodning, som Bundesgerichtshof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *»Artikel 288, stk. 2, TEUF forordning (EF) nr. 1/2005 beskyttelse af dyr under transport vejtransport af tamsvin minimal rumhøjde inspektion under rejsen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (tredje afdeling) 10. oktober 1985 *

DOMSTOLENS DOM (tredje afdeling) 10. oktober 1985 * DAIBER / HAUPTZOLLAMT REUTLINGEN DOMSTOLENS DOM (tredje afdeling) 10. oktober 1985 * I sag 200/84 angående en anmodning, som Finanzgericht Baden-Württemberg i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 15. december 1993 *

DOMSTOLENS DOM 15. december 1993 * DOMSTOLENS DOM 15. december 1993 * I sag C-63/92, angående en anmodning, som Value Added Tax Tribunal, London Tribunal Centre, i medfør af EØF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. februar 1990 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. februar 1990 * DOM AF 8. 2. 1990 SAG C-320/88 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 8. februar 1990 * I sag C-320/88, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 1988* DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 1988* I sag 101/87, angående en anmodning, som Højesteret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i de for nævnte ret verserende

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87. af 23. juli om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDETS FORORDNING (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om Oprettelse af

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 20. marts 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 20. marts 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 20. marts 1997 Indledning Bestemmelse 1, litra f), i indledningen til kapitel 21 lyder således: 1. Er»Alvityl 50 Dragées«og»Strongenol

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. oktober 1988 * I sag 196/87, angående en anmodning, som Nederlandenes Raad van State i medfør af EØF- Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere