VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted"

Transkript

1 VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1. Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond. Dens hjemsted er København. Fonden er en selvejende institution for hvis forpligtelser medlemmerne ikke hæfter personligt. 2. Formål Fonden har til formål at forvalte de indbetalinger, der i henhold til medlemmers kontrakt med det danske forsvar benyttes til en godkendt opsparing i pensionsøjemed. Fondens medlemmer omfatter: 3. Medlemmer 1. Personel ansat indenfor Hærens Konstabel- og Korporalforenings overenskomstområde med adgang til pensionsordning i henhold til ansættelsesvilkårene/særlig aftale, 2. Forhenværende personel, der har været ansat på kontrakt i forsvaret, og for hvilke der i henhold til ansættelsesvilkårene/særlig aftale er indbetalt bidrag til en pensionsordning. 3. Fondsbestyrelsen kan optage andet personel, ansat i forsvaret, for hvilke der i henhold til ansættelsesvilkårene/særlig aftale indbetales bidrag til en pensionsordning. Fonden omfatter: Indbetalinger til en kapitalpensionsordning, herunder aftaler om frivillig kapitalpensionsopsparing. 2. Indbetalinger af pensionsbidrag af tillæg til lønnen. 3. Indbetalinger til Arbejdsmarkedspensionsordning. 5. Opsparings- og investeringsafdeling 1. Ved indtræden i fonden skal medlemmet tilkendegive, hvorvidt de indbetalte beløb ønskes a. anbragt i opsparingsafdelingen eller Pensionsfonden.doc 1/11

2 b. anbragt i investeringsafdelingen. 2. Der kan ske overførsel fra en afdeling til en anden afdeling. Overførsel fra opsparings- til investeringsafdelingen skal ske under overholdelse af fristen for opsigelse af midlerne i det pågældende forvaltningsinstitut. Overførsel fra investerings- til opsparingsafdelingen skal ske med 3 måneders varsel til en 1. januar. A. Opsparingsafdelingen ( 6 og 7) 6. Midlernes anbringelse mv. 1. For hvert medlem føres den/de konti, der er nødvendige af hensyn til afgiftsberigtigelsen, og på hvilke de indbetalte pensionsbeløb indgår. 2. Ved hvert kalenderårs udløb fastsætter kapitalpensions-fondens bestyrelse den rente, der skal godskrives medlemmernes indestående. Fastsættelsen af renten skal foretages under hensyntagen til de i årets løb indvundne renter hos forvaltningsinstituttet efter fradrag af udgifterne til administration m.v. 3. Inden 20. januar tilsender forvaltningsinstituttet hvert medlem en opgørelse over medlemmets indestående med angivelse af de i forrige kalenderår tilskrevne renter. 7. Opgørelse ved udbetaling Ved udtræden af kapitalpensionsfonden (jfr. herved 12) får medlemmet udbetalt sit indestående incl. tilskrevne renter med fradrag af de afgifter, som det i henhold til gældende skattelove påhviler kapitalpensionsfonden at tilbageholde i udbetalingen..4 B. Investeringsafdelingen ( 8 10) 8. Midlernes anbringelse De i investeringsafdelingen forvaltede midler kan af bestyrelsen anbringes på følgende måde: 1. på indlånskonti i bank eller sparekasse, der virker her i landet, 2. i obligationer, udstedt af realkreditinstitutter, godkendt efter lov om realkreditinstitutter, eller af danske finansieringsinstitutter, 3. obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat, anden dansk offentlig myndighed, De europæiske Fællesskaber, en fremmed stat eller af en international organisation. A. De under nr. 2) og 3) nævnte obligationer skal være optaget til notering på Københavns Fondsbørs eller på et udenlandsk marked, som er omfattet af 59, stk. 1, nr. 1, i lov om investeringsforeninger. I alt 50% af opsparingens midler kan anbringes i: B. Pensionsfonden.doc 2/11

3 1. Aktier optaget til notering på Københavns Fondsbørs eller på et udenlandsk marked, som er omfattet af 59, stk. 1, nr. 1, i lov om investeringsforeninger, 2. Aktier, der efter ansøgning af vedkommende aktieselskab til Københavns Fondsbørs med føje kan forventes optaget til notering, 3. Obligationer, der ikke er omfattet af punkt A, 2) og 3), herunder konvertible obligationer, optaget til notering på Københavns Fondsbørs eller på et udenlandsk marked, som er omfattet af 59, stk. 1, nr. 1, i lov om investerings-foreninger, 4. Investeringsbeviser, udstedt af investeringsforeninger eller afdelinger af sådanne, der omfattes af lov om investeringsforeninger, 5. Sparekassernes beviser for garantikapital, såfremt beviserne ifølge sparekassens vedtægter er omsættelige. Optages aktier som nævnt i punkt B, nr. 2, ikke umiddelbart efter tegningsperiodens udløb til notering på Københavns Fondsbørs, skal de afhændes straks. Anbringelse efter punkt B kan også ske i tegningsretter og aktieretter til aktier og konvertible obligationer, der er eller med føje kan forventes optaget til notering på Københavns Fondsbørs eller på et udenlandsk marked, som er omfattet af 59, stk. 1, nr.1 i lov om investeringsforeninger. Bliver aktierne eller de konvertible obligationer ikke optaget til notering, skal de afhændes straks. Ved anbringelse i tegningsretter til aktier eller konvertible obligationer, der ikke hører under ordningen, sker beregningen af den i punkt B nævnte grænse på grundlag af den på investeringstidspunktet noterede køberkurs for tegningsretterne og den fastsatte tegningskurs for aktien eller den konvertible obligation. Beregningen sker for aktieretter på grundlag af den på investeringstidspunktet noterede køberkurs. Bestemmelserne i forudgående stykke gælder også ved udnyttelse af tegningsretter til aktier eller konvertible obligationer, der hører under ordningen. For disse tegningsretter kan grænsen i punkt B overskrides. Såfremt udnyttelse af tegningsretterne overskrides, kan tegningsretterne dog kun udnyttes i det omfang, midlerne hertil fremskaffes ved salg af en del af tegningsretterne eller af de punkt B nr. 1-5 nævnte værdipapirer. Det er en betingelse for anbringelse af midlerne i udenlandske værdipapirer i overensstemmelse med det i punkt A og punkt B anførte, at anbringelsen sker i overensstemmelse med gældende danske valutabestemmelser. I fast ejendom her i landet, såfremt den aftalte købesum for ejendommen sammenlagt med investeringer efter punkt B ikke overstiger i alt 50% af de opsparede midler. Indenfor samme grænse kan midlerne endvidere anbringes i pantebreve med tinglyst pant i fast ejendom her i landet. Beregningen af den i punkt B og C nævnte 50% grænse sker på grundlag af værdien af de midler, der hører under opsparingen på det tidspunkt, hvor investeringen ønskes foretaget. Opgørelsen af opsparingens værdi sker efter følgende regler: c. Pensionsfonden.doc 3/11

4 1. Obligationer, aktier, konvertible obligationer, investeringsbeviser og sparekassernes garantibeviser medregnes med den senest noterede køberkurs på opgørelsestidspunktet. For aktier medregnes værdien af evt. tegningsretter og aktieretter. I mangel af officiel kursfastsættelse lægges den seneste af skattemyndighederne godkendte kurs til grund. Findes der ingen skattekurs, skal handelsværdien anvendes. Ved beregningen af udenlandske værdipapirer skal tillige anvendes den senest noterede kurs for køb af den pågældende valuta. 2. Indlånskonti medregnes med det indestående beløb på opgørelsestidspunktet uden tillæg af påløbne renter. 3. Faste ejendomme medregnes med den af vurderingsrådet senest ansatte ejendomsværdi, eller med den aftalte købesum, hvis denne er højere. 4. Pantebreve medregnes med den værdi, hvortil de indgår i realrenteafgiftsregnskabet For hvert medlem føres den/de konti, der er nødvendige af hensyn til afgiftsberigtigelsen og på hvilke de indbetalte pensionsbeløb indgår. 2. På hver konto tilskrives ved hvert kalenderårs udløb renter af de indestående beløb. 3. Ved hvert kalenderårs udløb fastsætter kapitalpensionsfondens bestyrelse i samråd med den forvaltende myndighed den rente, der skal godskrives medlemmernes indestående. Fastsættelsen af renten skal foretages under hensyntagen til de i årets løb indvundne renter og udbytter efter fradrag af udgifterne til administration m.v. 4. Kursavancer (kurstab) og øvrige overskud (tab) for noterede værdipapirer opgøres på grundlag af den ved regnskabsårets udløb senest noterede officielle køberkurs. For værdipapirer m.v., for hvilke der ikke foreligger nogen officiel kurs, den af bestyrelsen skønnede handelskurs ved regnskabsårets slutning. Fast ejendom optages til en af bestyrelsen skønnet handelsværdi ved regnskabsårets slutning. 5. Inden 20. januar tilsendes hvert medlem en opgørelse over indeståendet på medlemmets konti med angivelse af de forrige kalenderår tilskrevne renter samt meddelelse om medlemmets andel af de konstaterede avancer (tab) 10. Opgørelse ved udbetaling Medlemmer i investeringsafdelingen overføres automatisk til opsparingsafdelingen fra 1. januar året før den mellem medlemmet og forsvaret aftalte pensionsalder er opnået, jfr. herved 12. Medlemmet kan dog senest 3 måneder forinden 1. januar skriftlig anmode kapitalpensionsfonden om ikke at få sine midler overflyttet til opsparingsafdelingen. I så fald forbliver indeståendet i investeringsafdelingen og kan kun kræves udbetalt til en 1. januar med mindst 3 måneders varsel. Udbetalingen skal dog finde sted senest den 1. januar, før medlemmet fylder 70 år. Pensionsfonden.doc 4/11

5 Udbetalingen sker med fradrag af de afgifter, som det i henhold til gældende skattelove påhviler kapitalpensionsfonden at tilbageholde i udbetalingen. C. Fællesbestemmelser for opsparings- og investeringsafdelingen 11. Rådighed over indeståendet Medlemmets indestående i kapitalpensionsfonden kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning af nogen art. I. Kapitalpensionsordningen 12. Opsigelse og udtræden Det enkelte medlem kan udtræde og få det samlede indestående overført eller udbetalt til fri rådighed i følgende tilfælde: a. Når medlemmet når den for ansættelsesforholdet aftalte pensionsalder, der er godkendt af Ligningsrådet. Udbetaling skal senest ske den sidste 1. januar før det fyldte 70 år. b. Ved indtruffet invaliditet, der i henhold til lov om social pension berettiger medlemmet til at oppebære højeste eller mellemste førtidspension. c. Ved overgang til civil ansættelse kan medlemmer få overført det samlede indestående på hidtidige vilkår til en anden pensionsordning i henhold til pensionsbeskatningslovens regler. d. Ved overgang til militær ansættelse udenfor Hærens Konstabel- og Korporalforenings aftaleområde kan overførsel ske til en for det pågældende aftaleområde godkendt pensionsordning i henhold til pensionsbeskatningslovens regler. e. Ved overgang til ansættelse som tjenestemand eller på tjenestemandslignende vilkår eller på 60 års kontrakt med arbejdsmarkedspension kan det samlede indestående på hidtidige vilkår overføres til en anden pensionsordning i henhold til pensionsbeskatningslovens regler. f. Ved medlemmets død sker udbetaling, medmindre medlemmet har indsat begunstiget, til medlemmets nærmeste pårørende, d.v.s. til ægtefælle eller hvis sådan ikke efterlades, til medlemmets livsarvinger, eller hvis ej heller sådanne efterlades, til den pågældendes arvinger. Om indsættelse af begunstiget henvises til bestemmelserne herom i den til enhver tid værende lovgivning. Det enkelte medlem kan, såfremt medlemmet måtte ønske det, udtræde af kapitalpensionsfonden før opnåelse af den aftalte pensionsalder og få sit samlede indestående overført til andet forvaltningsinstitut til forvaltning i henhold til pensionsbeskatningslovens regler. Udtræden kan ske med 3 måneders forudgående varsel. Bestyrelsen afgør spørgsmålet om, hvorvidt udtræden kan ske, hvor varslet ikke er overholdt. Ved udtræden før aftalt pensionsalder får medlemmet udbetalt sit indestående, herunder de indtil sidste 31. december tilskrevne renter samt renter af sit indestående fra sidste 1. januar til udtrædelsesdagen efter en af bestyrelsen i samråd med den forvaltende myndighed fastsat rentesats, der kan være negativ, og efter fradrag af de afgifter, som det i henhold til lovgivningen måtte påhvile fonden at tilbageholde i udbetalingen. Medlemmet er dog berettiget til at lade sine midler forblive inde- Pensionsfonden.doc 5/11

6 stående i fonden indtil næstfølgende 1. januar, således at renter tilskrives og kursgevinster og kurstab opgøres på grundlag af opgørelsen pr. forudgående 31. december. II. Pensionsbidrag af tillæg til lønnen Det enkelte medlem kan udtræde og få det samlede indestående overført eller udbetalt til fri rådighed i følgende tilfælde: a. Efter fratræden af stilling under Hærens Konstabel- og Korporalforenings aftaleområde kan medlemmet få overført det samlede indestående til anden arbejdsmarkedspension med løbende udbetaling fra det 60. år eller til en livrente. Overførsel kan dog ske til arbejdsmarkedspensioner med en af Ligningsrådet godkendt lavere pensionsalder. Overførsel skal senest være sket den sidste 1. januar før det fyldte 70.år. Er overførsel ikke sket på dette tidspunkt, køber fonden en livrente for de opsparede midler. For så vidt angår fratrådte tjenestemænd med ret til opsat pension, kan kapitalordningen tidligst komme til udbetaling på det tidspunkt, den opsatte pension kommer til udbetaling. b. Ved indtruffet invaliditet, der i henhold til lov om social pension berettiger medlemmet til at oppebære højeste eller mellemste førtidspension. Ved en tjenestemands pensionering kan det udbetalte kapitalbeløb højst svare til 2 gange tjenestemandens egenpension efter tjenestemandspensionsloven. c. Ved medlemmets død sker udbetaling til medlemmets nærmeste pårørende, d.v.s. til ægtefælle, eller hvis sådan ikke efterlades, til medlemmets livsarvinger, eller hvis ej heller sådanne efterlades, til den pågældendes arvinger. Til den efterladte ægtefælle udbetales pensionen i månedlige ydelser over maksimalt 10 år. Såfremt den månedlige udbetaling ikke opnår en mellem Forsvarsministeriet og Hærens Konstabel- og Korporalforening fastsat minimumsgrænse, vil udbetalingen ske som eengangsudbetaling. Udbetaling til øvrige arvinger sker som eengangsudbetalinger. Ved en tjenestemands død kan det udbetalte kapitalbeløb højst svare til 4 gange den ægtefællepension, der efter tjenestemandspensionsloven følger af egenpensionen. d. Ved alderspension vil indeståender, der hidrører fra opsparing af bidrag af pensionsgivende tillæg, kunne udbetales som eengangsbeløb, såfremt kapitalbeløbet ikke overstiger 2 gange den egenpension, der tilkommer en tjenestemand på samme løntrin. e. Et eventuelt overskydende kapitalbeløb jfr. punkt b, c og d skal anvendes til køb af en livrente til den pensionerede tjenestemand henholdsvis den efterlevende ægtefælle eller til efterlevende børn under 21 år. III. Arbejdsmarkedspensionsordning Det enkelte medlem kan udtræde og få det samlede indestående overført eller udbetalt til fri rådighed i følgende tilfælde: Pensionsfonden.doc 6/11

7 a. Efter fratræden af stilling under Hærens Konstabel- og Korporalforenings forhandlingsområde kan medlemmer få overført det samlede indestående til anden arbejdsmarkedspension med løbende udbetalinger fra det 60. år eller til en livrente. Overførsel kan dog ske til arbejdsmarkedspensioner med en af Ligningsrådet godkendt lavere pensionsalder. Overførsel skal senest være sket den sidste 1. januar før det fyldte 70. år. Er overførsel ikke sket på dette tidspunkt, køber fonden en livrente for de opsparede midler. b. Ved indtruffet invaliditet, der i henhold til lov om social pension berettiger medlemmet til at oppebære højeste eller mellemste førtidspension. c. Ved medlemmets død sker udbetaling til medlemmets nærmeste pårørende, d.v.s. til ægtefælle, eller hvis sådan ikke efterlades, til medlemmets livsarvinger, eller hvis ej heller sådanne efterlades til den pågældendes arvinger. Til den efterladte ægtefælle udbetales pensionen i månedlige ydelser over max. 10 år. Såfremt den månedlige udbetaling ikke opnår en mellem Forsvarsministeriet og Hærens Konstabel- og Korporalforening fastsat minimumsgrænse, vil udbetalingen ske som eengangsudbetaling. Udbetaling til livsarvinger eller øvrige arvinger sker som eengangsudbetalinger. d. Ved alderspensionering kan det aftales, at op til 10% af det samlede indestående udbetales til fri rådighed fra det 60. år. Såfremt det samlede indestående efter fradrag af afgifter ikke overstiger en mellem Forsvarsministeriet og Hærens Konstabel- og Korporalforening fastsat beløbsgrænse, kan det samlede indestående udbetales til fri rådighed fra det 60.år. 13. Livs- og invalideforsikringsdækning 1. For hvert medlem, for hvilket der i henhold til ansættelsesvilkår er etableret en kapitalpensionsordning, skal der i henhold til aftale med Forsvarsministeriet tegnes supplerende forsikringer i et efter bestyrelsens valg anerkendt forsikringsselskab omfattende en kollektiv gruppelivsforsikring samt en erhvervsudygtighedsforsikring. Forsikringssummen for de nævnte forsikringer fastsættes ved aftale mellem Hærens Konstabel- og Korporalforening og Forsvarsministeriet. 2. Andre medlemmer af fonden kan på vilkår, fastsat af bestyrelsen, blive omfattet af forsikringsordningen. 14. Repræsentantskabet 1. Kapitalpensionsfondens højeste myndighed er repræsentantskabet, der sammensættes af nedennævnte repræsentanter, der alle skal være medlem af kapitalpensionsfonden. Hvert tjenestested, der har tjenstgørende medlemmer af fonden, tildeles 1 stemme og 1 repræsentant pr. påbegyndt 100 tjenestegørende medlemmer af fonden. Pensionsfonden.doc 7/11

8 Øvrige medlemmer af fonden tildeles 1 stemme og 1 repræsentant pr. påbegyndt 100 medlemmer af fonden, for så vidt det skriftligt dokumenteres, at repræsentanten/repræsentanterne har tilslutning fra mindst 100 (øvrige) medlemmer af fonden. Repræsentantskabet træder sammen hvert 2. år. 2. Indkaldelse til repræsentantskabsmødet foretages af bestyrelsen og tilsendes repræsentanterne med mindst 2 måneders varsel sammen med et revideret regnskab for hvert af de forløbne år. Dagsordenen skal angives i indkaldelsen og skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og stemmetællere, 2. Bestyrelsens beretning, 3. Forelæggelse af fondens regnskaber, 4. Behandling af indkomne forslag, 5. Valg af næstformand, 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter, 9. Eventuelt. 3. Ethvert medlem af repræsentantskabet har ret til at kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen, såfremt han skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom senest 1 måned før repræsentantskabsmødets afholdelse. 4. Alle afgørelser, bortset fra ændring i vedtægterne, jfr. 18, og ophævelse af fonden, jfr. 19, træffes ved almindelig stemmeflerhed, 5. På det ordinære repræsentantskabsmøde aflægger bestyrelsen beretning om fondens virksomhed i den forløbne periode og forelægger de reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskaber. Fondens regnskabsår er kalenderåret. 6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, såfremt bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 af repræsentantskabets medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom, med angivelse af, hvilke emner der ønskes optaget på dagsordenen. Stedet for afholdelse af et ekstraordinært repræsentantskabsmøde fastsættes af bestyrelsen. Et begæret ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal finde sted senest 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen. Indkaldelse foretages af bestyrelsen og tilsendes medlemmerne af repræsentantskabet med mindst 4 ugers varsel. 15. Bestyrelsen 1. Kapitalpensionsfonden ledes af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer. Forsvarsministeriet udpeger 2 medlemmer, heraf formanden. Repræsentantskabet vælger næstformanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer og 3 bestyrelsessuppleanter. 2. Næstformanden samt de af repræsentantskabet valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. 3. Ved næstformandens forfald konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand, indtil der på et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde er valgt en ny næstformand. Pensionsfonden.doc 8/11

9 4. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og må ikke være knyttet til fondens administration. 16. Bestyrelsens hverv 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af kapitalpensionsfonden og træffer herunder principielt bestemmelse om anbringelse af fondens midler i overensstemmelse med bestemmelserne i 5 og 7 og i øvrigt efter indstilling fra fondens daglige ledelse. 2. Bestyrelsen beslutter, hvilket anerkendt forvaltningsinstitut forvaltningen af de i opsparings - henholdsvis investeringsafdelingen indestående midler skal overdrages. 3. Bestyrelsen er bemyndiget til at afholde de fornødne udgifter til administration m.v. 4. Bestyrelsen er pligtig til at drage omsorg for, at der føres et ordentligt og pålideligt regnskab for kapitalpensionsfonden, 5. Bestyrelsen og fondens medhjælp er forpligtet til ikke at meddele oplysninger til uvedkommende om medlemmers indestående i fonden, 6. Formanden tegner kapitalpensionsfonden. I tilfælde af formandens fravær tegnes fonden af næstformanden. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er tilstede. En beslutning er vedtaget, når et flertal af de tilstedeværende medlemmer har stemt for beslutningen. 8. I øvrigt fastlægger bestyrelsen selv sin forretningsorden 17. Revision 1. Repræsentantskabet vælger en statsautoriseret revisor samt 2 kritiske revisorer og 2 suppleanter for de kritiske revisorer. Den statsautoriserede revisor, de kritiske revisorer og suppleanter for disse vælges for 2 år, idet dog repræsentantskabet til enhver tid kan afsætte den statsautoriserede revisor. Genvalg kan finde sted. 2. Revisorerne og suppleanterne for disse må ikke være medlem af fondens bestyrelse eller på anden måde deltage i dennes ledelse eller være knyttet til noget medlem af bestyrelsen ved slægtseller svogerskab i ret op- eller nedstigende linie. 3. Den statsautoriserede revisor reviderer kapitalpensionsfondens regnskab. 4. De kritiske revisorer efterser forsikrings- og administrationsregnskaberne, idet de ved gennemgang af bilagene vurderer hensigtsmæssigheden af de afholdte udgifter i forhold til lovgivning, vedtægter og trufne beslutninger. Sammen med den statsautoriseret revisor konstateres aktivers og passivers tilstedeværelse ved mindst 2 (to) årlige uanmeldte eftersyn. Pensionsfonden.doc 9/11

10 5. Bestyrelsen er pligtig at meddele revisorerne enhver oplysning, som revisorer finder fornøden af hensyn til deres arbejde. 6. Hver gang den statsautoriserede revisor har foretaget revision, skal beretning herom indføres i en revisionsprotokol. Denne fremlægges på det første derefter stedfindende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal ved deres underskrift bekræfte, at de er blevet gjort bekendt med indholdet. 7. Revisorerne er forpligtet til at hemmeligholde, hvad de får at vide gennem deres virksomhed. 8 Fondens årsregnskab med status skal inden udgangen af marts måned indsendes til Direktoratet for Københavns Skatte- og Registerforvaltning. 18. Ændring i vedtægterne 1. Forslag til ændring i denne vedtægt kan kun vedtages af repræsentantskabet med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og skal for at blive gyldig godkendes af Forsvarsministeriet og Statsskattedirektoratet. 2. Dette gælder dog ikke sådanne nødvendige ændringer af vedtægterne, der måtte blive forlangt af Statsskattedirektoratet for at godkende kapitalpensionsfondens vedtægter som værende i overensstemmelse med bestemmelserne i de gældende skattelove om anbringelse af opsparingsmidler i pensionsøjemed, eller de ændringer, som Forsvarsministeriet måtte kræve for at godkende fondens vedtægter. Sådanne nødvendige ændringer kan gennemføres af bestyrelsen med Forsvarsministeriets og Statsskattedirektoratets godkendelse. 19. Opløsning 1. Kapitalpensionsfonden skal opløses, dersom dette vedtages af fondens repræsentantskab med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og beslutningen godkendes af Forsvarsministeriet og Statsskattedirektoratet. 2. Efter afholdelse af de med opløsningen forbundne udgifter incl., opgørelse og udbetaling af indestående og renter på konti i opsparingsafdelingen, jfr. 6, udloddes fondens formue i sin helhed til de på tidspunktet eksisterende medlemmer i fondens investeringsafdeling. Udlodning til de enkelte medlemmer sker i forhold til medlemmets indestående i fonden. 3. De udloddede beløb båndlægges på individuelle konti i et pengeinstitut, således at frigivelse kan ske efter regler, der svarer til de nuværende vedtægters 12. Efter ændring af kapitalpensionsfondens hidtidige vedtægter er nærværende ændrede vedtægter vedtaget på kapitalpensions fondens repræsentantskabsmøde den 2. november København, den Erik Schramm Svend Erik Larsen Marianne Larsen Pensionsfonden.doc 10/11

11 Harry Schrøder Kurt A. Michaelsen Godkendt af Forsvarsministeriet: F. Zachariae Godkendt af Københavns Skatteforvaltning i.h.t. Pensionsbeskatningslovens 12, stk. i og kapitel 10 i skatteministeriets bekendtgørelse nr. 827 af 31. august den Susanne Geisler Pensionsfonden.doc 11/11

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted Pensionsfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond, som har hjemsted i København. Fonden

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. Vedtægt for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen for Sygeplejersker

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version)

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version) VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR-nr. 25 07 14 09 (2010 version) 1 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S 2 I. Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar 1. ANDELSSELSKAB, NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Navnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestjyllands Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- 1. 1.1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Vedtægter for DDS Roskilde

Vedtægter for DDS Roskilde Vedtægter for DDS Roskilde Statutter for særlige konti Revideret 15. april 2010 Vedtægter for DDS Roskilde 1 Navn Foreningens navn er De Danske Skytteforeninger Roskilde (DDS Roskilde). Foreningen blev

Læs mere

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html Side 1 af 5 Vedtægter for KLEJTRUP VANDVÆRK An/S Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. November 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Klejtrup Vandværk An/S Selskabet har hjemsted i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S

VEDTÆGTER. for. Samsø Havvind A/S VEDTÆGTER for Samsø Havvind A/S 1.0. Navn 1.1. Selskabets navn er Samsø Havvind A/S. 2.0. Hjemsted 2.1. Selskabets hjemsted er Samsø Kommune. 3.0. Formål 3.1. Selskabets formål er, at drive virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole.

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole. V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Frederikssund Private Realskole. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S ADVOKAT Thomas Møller Kristensen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. 250-055569-TMK-CCH V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Vedtægter for. Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet.

Vedtægter for. Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet. Vedtægter for Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er. Dens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab. Dets

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole.

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Hjemsted og formål 1 "Gjerrild-Bønnerup Friskole" er en selvejende institution med hjemsted i Nørre Djurs Kommune, Århus amt. Skolen

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune.

1 Navn og hjemsted Laugets navn er KRAGSBJERG ANTENNELAUG. Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER for 1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune. 2 Formål Laugets formål er at formidle såvel inden- som udenlandske radio- og fjernsynsprogrammer

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål Bilag 4 Kolonne 1 er de bestående vedtægter 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Egedal Kommune. Kolonne 2 er bestyrelsens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen.

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. V E D T Æ G T FOR Egå Vandværk a.m.b.a. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Som medlem i fonden optages 1. Stampersonel, der ansættes på kontrakt i forsvaret, og for hvilke der i henhold til ansættelsesvilkårene/særlig aftale

Som medlem i fonden optages 1. Stampersonel, der ansættes på kontrakt i forsvaret, og for hvilke der i henhold til ansættelsesvilkårene/særlig aftale 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemmer 4. Fondens opdeling 5. Indplacering i afdelinger 6. Midlernes anbringelse Fondens navn er Centralforeningen for Stampersonels Pensionsfond (CS-Pensionsfond).

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S. pr. 16. juni 2014

VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S. pr. 16. juni 2014 VEDTÆGTER FOR BRFKREDIT A/S pr. 16. juni 2014 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn 3 2 Formål 3 3 Kapital og aktier 3 4-7 Generalforsamling 3 8 Ledelse 4 9 Tegningsregel 5 10 Revision 5 11-12 Regnskab 5 13

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Journal nr. 380 Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Version godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning den 13. december 2012 Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NLP

Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Foreningen NLP. 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Foreningens formål er: Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 KAP. 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL M.V. 1 Foreningens navn er: DANSK MODE & TEXTIL. Foreningen er en videreførelse af Dansk Textil & Beklædning og Textil- og Beklædningsindustrien.

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271 Senere ændringer

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension mandag 19. april 2010 kl. 14.00 på Radisson SAS Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter for. Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning K/S. cvr.nr.:

Vedtægter for. Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning K/S. cvr.nr.: Vedtægter for Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning K/S cvr.nr.: 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Center for Stålproduktion og Metalforarbejdning K/S (herefter benævnt CSM eller Selskabet ). 2.0

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net.

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net. 1 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 Vedtægter for @ antenneanlæg NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er @ Antenneanlæg. 2 1. Foreningens

Læs mere

18 SEP 2013 VEDTÆGTER FOR RC TRUCKTEAM. Vedtægter

18 SEP 2013 VEDTÆGTER FOR RC TRUCKTEAM. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn Foreningens navn er RC TruckTeam 2. Hjemsted Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune. 3. Formål Foreningens formål er: At være samlingsstedet for børn og voksne, der har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Bakkebølle Strand. Hjemsted Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg. 2 Medlemmer af foreningen er ejere af de fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr.

VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001. J.nr. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 157077 VEDTÆGTER FOR AFLØB BALLERUP A/S CVR. NR: 32 65 95 86 \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbifk\desktop\til web\publiseret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER 1 NAVN OG OMRÅDE. Foreningens navn er: Beboerforeningen Christianshaven, Odder. Dens område udgør. Matr. Nr. 12 bk. inkl..,1 hb., - 1 im. Inkl. samt

Læs mere

Vedtægter Aarhus Vand A/S

Vedtægter Aarhus Vand A/S Vedtægter Aarhus Vand A/S Side 1 af 5 1. Navne 1.1 Selskabets navn er Aarhus Vand A/S. 1.2 Selskabets binavn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center. Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Masaibarn. Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY.

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. 1. Efterskolen i Bakkerne - Try er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

V E D T Æ G T E R N U N A O I L A / S

V E D T Æ G T E R N U N A O I L A / S V E D T Æ G T E R for N U N A O I L A / S (A/S 68.116) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er NUNAOIL A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq. 1.3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

1. Pensionskassens navn

1. Pensionskassens navn VEDTÆGT Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Pensionskassens navn... 2 2. Pensionskassens formål og beskatningsforhold... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamlingens kompetence... 2 5. Sted for og indkaldelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Esbjerg International School. Esbjerg

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED

Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED HJEMSTED OG FORMÅL 1 Thisted Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Thisted

Læs mere

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S).

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). ,~ nov~zyme~ @~'~~TÆGTER ~- N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). 2. BORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive forskning,

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere