Vedtægter for Danske Advokater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Danske Advokater"

Transkript

1 Vedtægter for Danske Advokater 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Advokater. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 - Formål Danske Advokaters formål er at varetage advokatbranchens interesser blandt andet ved at skabe bedre vilkår for at drive fagligt kvalificerede og attraktive, lønsomme advokatvirksomheder varetage medlemsvirksomhedernes erhvervspolitiske og kommercielle interesser og være en markant stemme i samfundsdebatten nationalt og internationalt, skabe rammerne for, at medlemsvirksomhederne kan yde den bedst mulige uafhængige rådgivning og interessevaretagelse, værne om retssikkerheden og stille advokaternes faglige kompetencer til rådighed i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat, tilvejebringe og formidle brancheinformation til medlemmer og klienter, understøtte udvikling af branchen og af medlemsvirksomhederne for at bevare klienternes tillid og styrke medlemsvirksomhedernes position i markedet, styrke medlemsvirksomhederne i at rekruttere, uddanne og fastholde de bedste kompetencer og synliggøre og kvalitetssikre advokatydelsen. 3 Medlemmerne Som medlemmer kan optages advokatvirksomheder, der opfylder betingelserne i retsplejelovens 124 samt kædesamarbejder mellem sådanne virksomheder. Advokatvirksomheder, der indgår i et kontorfællesskab, kan beslutte, om de indmeldes enkeltvis eller samlet. Som medlemmer kan ligeledes optages advokatvirksomheder, der opfylder betingelserne for at drive advokatvirksomhed efter lov for Færøerne henholdsvis Grønland om rettens pleje. 4 - Ind- og udmeldelse Stk. 1. Anmodning om indmeldelse skal ske ved indlevering af ansøgning til Danske Advokaters sekretariat. Med ansøgningen skal følge oplysning om advokatvirksomheden, herunder oplysning om navnene på virksomhedens indehavere, advokater og øvrige medarbejdere samt virksomhedens forretningsadresse og den ansvarlige ledelse, hvortil foreningen kan rette henvendelse. Anmodning om optagelse som medlem kan afslås, hvis der er saglige grunde hertil.

2 Stk. 2. Udmeldelse kan ske skriftligt med tre måneders varsel til et kalenderårs udløb. Stk. 3. En medlemsvirksomhed, der udtræder af foreningen, har uanset årsagen ikke krav på tilbagebetaling af erlagt kontingent eller på andel i foreningens formue. 5 Eksklusion Stk. 1. Danske Advokaters bestyrelse kan med to tredjedeles flertal beslutte, at en medlemsvirksomhed ekskluderes, såfremt: i) Medlemsvirksomheden eller en af dens medarbejdere groft eller ved gentagne lejligheder har overtrådt foreningens regler eller i øvrigt ikke i sin adfærd eller virksomhed udviser den værdighed, som forudsættes af en medlemsvirksomhed eller dens medarbejdere. ii) Medlemsvirksomheden er i uomtvistelig restance til foreningen, jf. dog 11, stk. 2, om sletning i tilfælde af kontingentrestance. Stk. 2. Bestyrelsen giver, forinden afgørelse om eksklusion træffes, medlemsvirksomheden lejlighed til at udtale sig. Bestyrelsen kan forinden stillingtagen til eksklusion efter stk. 1 meddele medlemsvirksomheden en frist på op til seks måneder til at iværksætte dispositioner for at undgå eksklusion. Stk. 3. Eksklusion har virkning fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning eller fra udløbet af en frist, jf. stk. 2. Stk. 4. Beslutning om eksklusion kan indtil 14 dage efter beslutningen indbringes af medlemsvirksomheden til afgørelse iht. vedtægtens 15. Mediator henholdsvis voldgiftsrettens formand kan træffe bestemmelse om, at indbringelsen har opsættende virkning. 6 - Foreningens politiske organisation: Danske Advokater ledes af følgende organer: Generalforsamlingen Repræsentantskabet Bestyrelsen Direktionen Valg, sammensætning og kompetence er fastlagt i de følgende bestemmelser. 7 Generalforsamlingen Stk. 1. Danske Advokater afholder ordinær generalforsamling i perioden 1. september til 31. oktober i lige år. Tiden og stedet for afholdelse af generalforsamlingen oplyses på foreningens hjemmeside senest den 1. juni det pågældende år.

3 Stk. 2. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder før generalforsamlingen. Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker ved elektronisk meddelelse til medlemmerne ( ) tidligst otte uger og minimum to uger før generalforsamlingen. På foreningens hjemmeside bekendtgøres samtidig dagsorden, de reviderede årsrapporter, budgetoverslag og kontingentforslag, evt. indkomne forslag samt beslutningsforslag fra bestyrelse og/eller repræsentantskab, herunder eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Foreningens strategi for de kommende to år 4. Godkendelse af årsrapporter for de to forudgående regnskabsår 5. Fremlæggelse af budgetoverslag og godkendelse af kontingent for de kommende to regnskabsår 6. Bestyrelsens og repræsentantskabets beslutningsforslag 7. Indkomne forslag 8. Valg af formand 9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 10. Valg af revisor 11. Orientering om dato for næste ordinære generalforsamling 12. Eventuelt. Stk. 5. Beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor andet ikke er bestemt, ved simpelt flertal. Stk. 6. Der tilkommer den enkelte medlemsvirksomhed stemmeret efter størrelsen af det kontingent, som medlemsvirksomheden har betalt for det kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes, jf. dog 7, stk. 12. Stemmerne opgøres og tildeles en måned før generalforsamlingens afholdelse. Valgkort udsendes (eventuelt elektronisk) til medlemsvirksomhederne senest to uger forud for generalforsamlingen med angivelse af antal stemmer og hvis dette er på dagsordenen - til hvilken repræsentantskabsgruppe, der kan vælges medlemmer.

4 Stk. 7. Medlemsvirksomheden kan møde med flere repræsentanter på generalforsamlingen. Medlemsvirksomheden bestemmer selv hvem af disse, der udøver stemmeretten. Der kan gives fuldmagt til at stemme på vegne af andre medlemsvirksomheder. Valgkort for den enkelte medlemsvirksomhed skal medbringes på generalforsamlingen som dokumentation for stemmeretten. Stk. 8. Valgbar til formand og repræsentantskab er indehavere af og advokater ansat i en medlemsvirksomhed. Opstilling til valg kan ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen senest ti dage før afholdelsen af generalforsamling. Bestyrelsen offentliggør kandidater på foreningens hjemmeside og ved elektronisk mail til kontaktpersonerne senest otte dage før generalforsamlingen. Stk. 9. Formanden vælges for to år. En formand kan genvælges, indtil formanden i en ubrudt periode af seks år har været formand. Opnås der ikke absolut stemmeflertal for en formandskandidat, foretages omvalg mellem de to kandidater, der har opnået de største stemmetal. Fratræder formanden i valgperioden, eller har formanden varigt forfald, konstituerer bestyrelsen en formand af og blandt repræsentantskabets medlemmer indtil førstkommende generalforsamling. Stk. 10. Medlemmerne af repræsentantskabet vælges for to år. Genvalg kan finde sted. Stk. 11. De nærmere regler for valg fastsættes af bestyrelsen i et særskilt valgregulativ. Stk. 12. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning, efter krav fra mindst ni repræsentantskabsmedlemmer eller 30 medlemsvirksomheder. Bestyrelsen skal senest tre uger efter modtagelsen af anmodningen indkalde til generalforsamling med angivelse af tidspunkt, sted og dagsorden herfor. Indkaldelsen sker med et varsel på minimum to uger og maksimum tre uger. Stemmeretten udøves efter bestemmelserne i stk. 6 og stk. 7. Ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i januar eller februar måned opgøres og tildeles stemmeretten dog efter kontingentbetalingen det foregående år. For nye medlemmer, der ikke har betalt kontingent det foregående år, opgøres og tildeles stemmeretten efter kontingentbetalingen ved indmeldelsen. Stk. 13. Bestyrelsen kan beslutte, at en ekstraordinær generalforsamling skal afholdes delvis eller fuldstændig elektronisk. Bestyrelsen skal sørge for, at sådanne generalforsamlinger afvikles på betryggende vis. Bestyrelsen skal således sikre, at de anvendte elektroniske systemer er indrettet, så vedtægternes krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især medlemmernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. De anvendte systemer skal tillige på pålidelig måde kunne fastslå, hvilke medlemmer der deltager i generalforsamlingen, hvilken stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemningerne. Beskrivelse af de anvendte elektroniske systemer, anvendelsen heraf samt tekniske specifikationer skal fremgå af Danske Advokaters hjemmeside. Stk. 14. Indkaldelse til delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling skal indeholde information om de af bestyrelsen fastsatte krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved generalforsamlingen, hvordan

5 medlemmerne tilmelder sig deltagelse, samt oplysning om hvor de kan finde informationer om fremgangsmåden i forbindelse med deltagelsen i generalforsamlingen. Stk. 15. I øvrigt finder vedtægternes bestemmelser om afholdelse af generalforsamling med de fornødne afvigelser tilsvarende anvendelse på delvise og fuldstændige elektroniske generalforsamlinger. Stk. 16. Referat fra en generalforsamling gøres tilgængeligt for medlemsvirksomhederne ved elektronisk udsendelse ( ) og på Danske Advokaters hjemmeside senest 14 dage efter afholdelsen. 8 Repræsentantskabet Stk. 1. Repræsentantskabet for Danske Advokater består af bestyrelsens formand der tillige er formand for repræsentantskabet - og 36 øvrige medlemmer. Stk. 2. Medlemmerne af repræsentantskabet vælges i seks grupper af medlemsvirksomheder baseret på kontingentbetalingen. Indplacering sker efter det samlede antal indehavere og ansatte advokater i medlemsvirksomheden. 1. Medlemsvirksomheder med 1-3 indehavere og ansatte advokater. 2. Medlemsvirksomheder med 4-7 indehavere og ansatte advokater. 3. Medlemsvirksomheder med 8-24 indehavere og ansatte advokater. 4. Medlemsvirksomheder med indehavere og ansatte advokater. 5. Medlemsvirksomheder med mere end 100 indehavere og ansatte advokater. 6. Medlemsvirksomheder i samarbejder, karakteriseret som selvstændige virksomheder, der, uanset antal, går sammen i en kæde eller et kontorfællesskab. Indplaceringen i valggruppe 6 kræver, at samtlige virksomheder i samarbejdet er indmeldt i Danske Advokater, og at samarbejdet hæfter for dets medlemmers kontingentbetalinger. En medlemsvirksomhed kan kun indgå i én af grupperne, og en indehaver eller ansat advokatkan kun være tilknyttet én medlemsvirksomhed. Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vælger hver af de seks grupper et antal medlemmer af repræsentantskabet. Det antal repræsentantskabsmedlemmer, som hver gruppe kan vælge, fastlægges efter hver gruppes forholdsmæssige andel af det samlede antal indehavere og ansatte advokater i medlemsvirksomhederne. Antallet af repræsentantskabsmedlemmer fra hver gruppe fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med udsendelse af valgkort til medlemsvirksomhederne. Har en valggruppe ikke tilstrækkeligt med medlemmer til at kunne vælge et repræsentantskabsmedlem, overføres valggruppens medlemmer til den nærmeste valggruppe med færrest medlemmer.

6 Stk. 4. Hvervet som repræsentantskabsmedlem er et personligt hverv, der forudsætter, at vedkommende er medarbejder eller indehaver i en medlemsvirksomhed. For hver valggruppe vælges derfor en til tre suppleanter, der kan træde ind i repræsentantskabet i rækkefølge efter antallet af stemmer, hvormed de er valgt. Stk. 5. Ved valg til repræsentantskabet kan den enkelte medlemsvirksomhed stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen af dem, der skal vælges i den pågældende valggruppe (oprundet). Stk. 6. Repræsentantskabet beslutter umiddelbart efter generalforsamlingen antallet af bestyrelsesmedlemmer, der udover formanden kan være fra seks til otte. Ved valget af bestyrelsesmedlemmer kan hver repræsentant stemme på indtil fire kandidater. Stk. 7. Fratræder et bestyrelsesmedlem inden næste generalforsamling, vælges et nyt bestyrelsesmedlem på førstkommende repræsentantskabsmøde. Skifter bestyrelsesmedlemmets virksomhed til en anden valggruppe, eller flytter bestyrelsesmedlemmet til en medlemsvirksomhed i en anden valggruppe i valgperioden, skal bestyrelsesmedlemmet stille sit mandat til rådighed på det førstkommende repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet kan herefter beslutte, om skiftet skal medføre, at bestyrelsesmedlemmet skal fratræde, og i så fald straks vælge et nyt medlem. Et bestyrelsesmedlem skal være medlem af repræsentantskabet. Et bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig være medlem af Advokatrådet eller Advokatnævnet. Stk. 8. Et bestyrelsesmedlem kan genvælges, indtil bestyrelsesmedlemmet i en ubrudt periode af seks år har været medlem af bestyrelsen. Den pågældende kan vælges til bestyrelsen på ny efter en mellemliggende valgperiode, hvor denne ikke har siddet i bestyrelsen. Stk. 9. Repræsentantskabet mødes mindst to gange årligt. Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende, medmindre vedtægterne fastsætter andet. Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden. Stk. 10. Formændene eller en udpeget repræsentant for de af bestyrelsen nedsatte fagudvalg, jf. 10, har ret til at deltage i repræsentantskabsmøderne som observatører og med taleret. Bestyrelsen kan endvidere give andre mulighed for at deltage på tilsvarende vilkår. Stk. 11. Bestyrelsen kan forelægge repræsentantskabet konkrete eller generelle spørgsmål til beslutning eller drøftelse. Bestyrelsen orienterer endvidere repræsentantskabet om de årlige budgetter og årsrapporten. Repræsentantskabet kan vedtage henstillinger til bestyrelsen. Stk. 12. Repræsentantskabet kan gøre brug af Danske Advokaters sekretariat. 9 Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen består efter repræsentantskabets beslutning af syv til ni medlemmer. Formanden vælges på

7 den ordinære generalforsamling. De øvrige medlemmer vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan supplere sig med indtil to observatører med anden relevant kompetence end den advokatmæssige. Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med en eller to næstformænd, der træder i formandens sted ved dennes fravær. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Stk. 3. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Danske Advokater. Bestyrelsens formand, næstformand/næstformænd og medlemmer modtager et rimeligt vederlag for deres arbejde. Vederlaget fastsættes af repræsentantskabet. Stk. 4. Bestyrelsen kan på Danske Advokaters vegne afgive udtalelser om branchekutymer og andre spørgsmål, der er af almindelig interesse for advokater i deres virksomhed. Bestyrelsen kan beslutte at udtale sig om eller indtræde i sager til støtte for en medlemsvirksomhed eller en medarbejder i en medlemsvirksomhed. Stk. 5. Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør, der varetager den daglige ledelse af Danske Advokater. Bestyrelsen fastsætter rammerne for den administrerende direktørs arbejde, herunder aflønningsforhold og fratræden. 10 Udvalg Stk. 1. Bestyrelsen nedsætter udvalg, der under ansvar over for bestyrelsen varetager foreningens opgaver inden for området. Stk. 2. Udvalgene skal aktivt medvirke i forretningsudvikling af området, deltage i den offentlige debat inden for de faglige områder, medvirke i høringer og forhandlinger med offentlige myndigheder og varetage information og vidensudvikling såvel til medlemmer som til offentligheden. Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte fagudvalg til at varetage Danske Advokaters interesser inden for de enkelte advokatspecialer. Et fagudvalg udgøres af bestyrelsen for en specialforening, hvor specialforeningen alene organiserer medlemmer fra Danske Advokaters medlemsvirksomheder, og der foreligger en aftale om samarbejde mellem Danske Advokater og specialforeningen. Et fagudvalg udgøres alene af medlemmer af specialforeningen, som kommer fra en af Danske Advokaters medlemsvirksomheder i de tilfælde, hvor specialforeningen også har medlemmer, der ikke kommer fra en af Danske Advokaters medlemsvirksomheder, og der foreligger en aftale om samarbejde mellem Danske Advokater og specialforeningen. Hvor der ikke foreligger en aftale mellem Danske Advokater og en specialforening om at løse opgaven, kan Danske Advokaters bestyrelse nedsætte et fagudvalg udpeget blandt indehavere og ansatte advokater fra Danske Advokaters medlemsvirksomheder. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter en standardforretningsorden for udvalgene. 11 Kontingent Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for de følgende to år. Virksomhedens samlede kontingent

8 udregnes det enkelte år som den af generalforsamlingen vedtagne kontingentsats pr. indehaver og ansat advokat i medlemsvirksomheden gange antallet af indehavere og ansatte advokater i medlemsvirksomheden opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Kontingentet opkræves i januar og forfalder til betaling senest den 15. februar. Stk. 2. Der gives maksimalt tre måneders restance på kontingentet. Ved kontingentrestance mister medlemmet sin stemmeret i henhold til 7, stk. 6. Når et medlem er i kontingentrestance udover fire måneder, sletter Sekretariatet med mindst en måneds skriftligt varsel vedkommende som medlem. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages igen, før vedkommende har betalt sin gæld til Danske Advokater. Stk. 3. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde fravige de af generalforsamlingen fastsatte kontingenter, såfremt den finder grund dertil. Stk. 4. De nærmere regler om beregning af kontingentet fastsættes af bestyrelsen i et særskilt kontingentregulativ. Stk. 5. Generalforsamlingen kan med 2/3-flertal beslutte, at der ekstraordinært skal ske indbetaling af et yderligere beløb for hver indehaver og ansat advokat tilknyttet en medlemsvirksomhed. Stk. 6. For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue, ikke de enkelte medlemsvirksomheder. 12 Regnskab og revision Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor for Danske Advokater. Revisor vælges for to år og kan genvælges. Stk. 3. Den generalforsamlingsvalgte revisor modtager årsrapporten til revision snarest muligt efter regnskabsårets udløb Tegningsregel Danske Advokater tegnes af formanden sammen med enten en næstformand eller den administrerende direktør eller af en næstformand, et bestyrelsesmedlem og den administrerende direktør i forening. 14 Vedtægtsændringer mv. Stk. 1. Forslag til ændring i og tillæg til vedtægterne eller til foreningens opløsning skal være nævnt som særlige dagsordenspunkter i den ved indvarsling til generalforsamlingen udsendte dagsorden. Stk. 2. Forslag til ændring af vedtægterne kan kun vedtages af en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

9 Stk. 3. Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret, og kun ved vedtagelse med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtages et forslag med 2/3 af de afgivne stemmer, men er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig på grund af de repræsenterede stemmers antal, indkaldes inden 8 dage til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest seks uger efter den første generalforsamling, og som uden hensyn til det mødende antal stemmer afgør spørgsmålet. Hvis der for forslaget ikke afgives mindst 2/3 af de afgivne stemmer, er forslaget bortfaldet. Stk. 4. Ved opløsning af Danske Advokater tages samtidig beslutning om anvendelse af foreningens midler efter dens formål, jf. stk Tvister Stk. 1. Tvister om fortolkning af Danske Advokaters vedtægter og om beslutninger truffet af foreningens organer eller direktør i forhold til ét eller flere medlemmer - herunder om eksklusion eller afslag på optagelse i Danske Advokater - afgøres efter følgende regler: i) Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. ii) Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal konflikten søges løst ved mediation. iii) Hvis ikke parterne, inden 14 dage efter at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne indgive begæring til Mediationsinstituttet, Vesterbrogade 32, 1620 København V, om at udpege en mediator. iv) Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med Mediationsinstituttets til enhver tid gældende standardaftale for mediation, herunder Mediationsinstituttets Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet og reglerne om god advokatskik. v) Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Det Danske Voldgiftsinstituts til enhver tid gældende regler, idet voldgiften skal bestå af én voldgiftsdommer, der udpeges af Det Danske Voldgiftsinstitut, en advokat udpeget af bestyrelsen, samt en advokat udpeget af det eller de medlemmer/den eller de afslåede ansøgere, som er part i sagen. vi) Nærværende konfliktløsningsbestemmelse er ikke til hinder for indgivelse af klageskrift inden eller sideløbende med en mediation, såfremt dette er nødvendigt for at undgå retsfortabelse f.eks. på grund af forældelse. Nærværende konfliktløsningsbestemmelse indebærer ej heller afkald på anvendelse af foreløbige retsmidler som arrest og fogedforbud.

10 Stk. 2. Anmodning om tvistløsning indgives til Danske Advokaters sekretariat. 16 Ikrafttræden Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 11. januar 2008, som ændret på den ordinære generalforsamling den 12. juni 2010, den 21. september 2012, den 19. september 2014 og den ekstraordinære generalforsamling den 13. juni 2016 (ændring af 4, stk. 4; 7, stk (konsekvensændring af stk. 13. til stk. 16); 8, stk. 2 og 8 samt 15, stk. 1. )

VEDTÆGTER FOR DANSKE ADVOKATER

VEDTÆGTER FOR DANSKE ADVOKATER VEDTÆGTER FOR DANSKE ADVOKATER 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Advokater. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 - Formål Danske Advokaters formål er at varetage advokatbranchens

Læs mere

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Notat Til: Fra: Generalforsamlingen Bestyrelsen Vedr.: Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Indstilling Bestyrelsen indstiller de vedlagte vedtægtsændringer til

Læs mere

Valgregulativ for Danske Advokater fastsat. i medfør af vedtægtens 7, stk. 11.

Valgregulativ for Danske Advokater fastsat. i medfør af vedtægtens 7, stk. 11. Vedtaget den 18. februar 2014 Valgregulativ for Danske Advokater fastsat i medfør af vedtægtens 7, stk. 11. 1. Tidspunkt for valg Danske Advokater afholder ordinær generalforsamling i perioden 1. september

Læs mere

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter 8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh Danske Forlag Vedtægter Gyldige fra 8. maj 2015 I. Foreningens navn, hjemsted og formål Navn 1. Foreningens navn er Danske Forlag. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015. Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter IT-Branchens ordinære generalforsamling 2015 Dagsordenen pkt. 6. behandling af indsendte forslag Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægter Eksisterende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite.

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite. Vedtægter for Farsø Tri & Trim Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2015. 1. Foreningen navn og hjemsted: Stk. 1: Foreningens navn er FARSØ TRI & TRIM. Foreningen er stiftet 21. marts

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0 DANISH DESIGN ASSOCIATION Vedtægter for Danish Design Associion Version 4.0 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danish Design Associion (DDA). Stk. 2. Danish Design Associions hjemsted er den kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Page 1 of 6 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN Godthåbsvej 4 DK 8600 Silkeborg Tel. +45 87 20 64 44 Fax +45 87 20 64 40 E-mail: br@brmail.dk

ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN Godthåbsvej 4 DK 8600 Silkeborg Tel. +45 87 20 64 44 Fax +45 87 20 64 40 E-mail: br@brmail.dk ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN Godthåbsvej 4 DK 8600 Silkeborg Tel. +45 87 20 64 44 Fax +45 87 20 64 40 E-mail: br@brmail.dk J.nr. 22-101935-HL/JK VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR ERHVERV SILKEBORG (foreningen)

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Foreningens internationale navn er Association of Danish Management Consulting Firms (ADMCF). Foreningens hjemsted er København.

Foreningens internationale navn er Association of Danish Management Consulting Firms (ADMCF). Foreningens hjemsted er København. VEDTÆGTER - MANAGEMENTRÅDGIVERNE (medlem af DI) 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er MANAGEMENTRÅDGIVERNE. Foreningens navn forkortes til MR. Foreningens internationale navn er Association of Danish

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening

Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening Vedtægter for ITD Arbejdsgiverforening 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er ITD Arbejdsgiverforening ( Foreningen ). 1.2 Foreningen har hjemsted i Padborg. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD Navn 1 Organisationens navn er Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Stk. 2 DSF har hjemsted i København. Formål 2 DSF har til formål at fremme de studerende ved

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NLP

Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Foreningen NLP. 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Foreningens formål er: Formål

Læs mere

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015.

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. (1.1) Foreningens navn er Herlev Håndbryggerlaug. 1. Navn og hjemsted. (1.2) Foreningens hjemsted er på Herlev Byskole, afdeling ELV,

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE 1. Unionens navn er Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU). Unionen er medlem af Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER

LAVAS.dk. Landsforeningen for Vækstlags Scenekunst i Danmark VEDTÆGTER VEDTÆGTER Vedtægter. 1 - FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSKRAV Foreningens navn:. Landsforeningens formål: At fungere som et interessefællesskab og netværk for vækstlagsscenekunst i Danmark, der opfylder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for

FORENINGEN TIL INTEGRATION AF NYDANSKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET VEDTÆGTER. for VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet Sankt Peders Stræde 28 C, 4. 1453 København K ---ooooo--- VEDTÆGTER for Foreningen til Integration af Nydanskere på Arbejdsmarkedet

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI [landsdel]. Stk. 2. DGI [landsdel] er en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Vedtægter. for. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014

Vedtægter. for. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014 Vedtægter for 2014 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. april 2014 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Boghandlerforeningen. Dens hjemsted er Københavns kommune. 2 Formål m.v. 1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB. den 1. marts 2016 kl. 19.00. i Øland Medborgerhus. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØLAND GOLFKLUB den 1. marts 2016 kl. 19.00 i Øland Medborgerhus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3) Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010

Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010 Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010 1 Navn og hjemsted Brancheforeningens navn er Dansk Luftfart (BDL). Foreningens engelske

Læs mere

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB Vedtægter for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB STIFTET DEN 22. MARTS 1987 Vedtægter for NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB Stk.1 1. Klubbens navn er NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB, NSRK, og dens hjemsted er Solrød Kommune. Klubbens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING 1 Foreningens navn er Vojens Håndboldforening. Foreningens hjemsted er Vojens. Foreningen er tilsluttet Jydsk Håndboldforbund (JHF) under Dansk Håndboldforbund (DHF)

Læs mere

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. VEDTÆGTER: 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

Vedtægter for Hedelands Motorklub

Vedtægter for Hedelands Motorklub Vedtægter for Hedelands Motorklub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er: Hedelands Motorklub, herefter kaldet Klubben. 1.2 Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 Formål12 2.1 Klubbens formål er: At

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04)

Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04) Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04) 1 Navn og Hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2 Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune.

1 Navn og hjemsted Laugets navn er KRAGSBJERG ANTENNELAUG. Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER for 1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune. 2 Formål Laugets formål er at formidle såvel inden- som udenlandske radio- og fjernsynsprogrammer

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

Vedtægter. for DANSKE BILUDLEJERE

Vedtægter. for DANSKE BILUDLEJERE Vedtægter for DANSKE BILUDLEJERE 2013 Revideret april 2013 Side 1 af 6 NAVN OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er "DANSKE BILUDLEJERE". Dens hjemsted er København. FORMÅL 2 Foreningen for erhvervsdrivende

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Vedtægter for Stubbesø Hjortelaug.

Vedtægter for Stubbesø Hjortelaug. Vedtægter for Stubbesø Hjortelaug. 1. Navn og hjemsted Laugets navn er Stubbesø Hjortelaug Laugets dækningsområde er øst for amtsvej 21 fra Ebeltoft til Feldballe-krydset, og nordgrænsen er hovedvej 15

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub

Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub 1 Navn: Foreningens navn er Dansk Postkortsamler Klub (DPK) Klubben er ved sit medlemskab tilknyttet Danmarks Filatelist Forbund (DFF) 2 Formål: Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere