Brønderslev Kommune: Spildevandsplan Bilag 8: Kloakerede oplande - status og plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune: Spildevandsplan 2011 2014 Bilag 8: Kloakerede oplande - status og plan"

Transkript

1 Kloakerede oplande status og plan I de efterfølgende afsnit gennemgås de kloakerede byer med tidligere Dronninglund Kommune først og dernæst byer i tidligere Brønderslev Kommune ved at beskrive: Generelt er detaljerede oplysninger omkring oplande og udløb i status og i plan beskrevet i skemabilag for de enkelte byer, ligesom der er udarbejdet et kortbilag for de enkelte byer, som bl.a. viser de eksisterende og planlagte oplande og udløb. 1 Asaa For landsbyer gælder der generelt, at der kan ske udfyldning med boliger og mindre erhverv indenfor landsbyafgrænsningen i henhold til forslag til Kommuneplan Kloakoplandet i Asaa fremgår af kortbilag 2. Kloakken i Asaa består af både fælles- og. Spildevandet renses på Asaa Renseanlæg. 40,30 44,40 4,79 89, Kloakoplandet planlægges udvidet enkelte steder i Asaa. Det drejer sig om i alt ca. 8 ha, som alle skal eres. Der er planlagt ering af de fælleskloakerede områder i Asaa ved lejlighed. Der påbegyndes planlægning af dette arbejde i Der er 6 regnbetingede udløb fra Asaa. Fordelingen af disse er: Ialt Recipient Uden bassin Med bassin Ude n bassin Med bassin [stk] G røft til Kattegat Bredholt Bæk G røft til Kattegat I alt

2 I forbindelse med overløbet på Asaa Renseanlæg er der et sparebassin på m 3. Efter gennemførelse af eringen af de fælleskloakerede områder, vil eksisterende overløbsbygværker blive nedlagt og erstattet af udløb for separat regnvand. 2 Agersted Kloakoplandet i Agersted fremgår af kortbilag 3. Agersted er eret. Spildevandet pumpes via det afskærende kloaksystem til Asaa Renseanlæg. - 43,20-43, Kloakoplandet i Agersted planlægges udvidet med ca. 3 ha for nye boliger. Oplandet planlægges eret. Der er ét regnbetinget udløb fra Agersted. Der er etableret bassin på det separate regnvandsudløb til Agersted Kloakgrøft. Bassinets funktion er at l udjævne den hydrauliske belastning på recipienten. 3 Gl. Agersted Kloakoplandet i Gl. Agersted fremgår af kortbilag 3. Gl. Agersted er fælleskloakeret. Spildevandet pumpes via det afskærende kloaksystem til Asaa Renseanlæg. 9, , Der er ikke planlagt udvidelse af det eksisterende kloakopland. Der planlægges på sigt foretaget ering af kloakoplandet.

3 Der er ét regnbetinget udløb fra Gl. Agersted i form af udløb fra overløbsbygværk. Der er ikke etableret bassin i forbindelse med overløbsbygværket. 4 Dorf Kirkeby og Dorf Østerby (Mejeriby) Kloakoplandet for Dorf fremgår af kortbilag 4. Både Dorf Kirkeby og Dorf Østerby er eret. Spildevandet pumpes til Asaa Renseanlæg via Agersted. 0,0 9,3 0,0 9, Der er planlagt en mindre udvidelse af kloakoplandet i Dorf Østerby. Udvidelsen, som skal eres, udgør ca. 2 ha. Der er ét regnbetinget udløb på ken i Dorf Kirkeby. Der er desuden ét regnbetinget udløb på ken i Dorf Østerby. 5 Flauenskjold Kloakoplandet for Flauenskjold fremgår af kortbilag 5. Kloakken i Flauenskjold består af både fælles-, separat- og spildevandskloak. Spildevandet pumpes via Dorf og Agersted til rensning på Asaa Renseanlæg. 17,30 40,80 2,68 60, Der er planlagt ering af hele det fælleskloakerede opland i Flauenskjold. Arbejdet pågår i øjeblikket.

4 Der er udvidelse af det kloakerede opland øst for Storskovvej (DF10 - erhvervsområde) og syd for Mosensvej (DF11 - boligområde). Områderne skal eres. I Flauenskjold er der 4 regnbetingede udløb. Fordelingen af disse er: Ialt Recipient Uden bassin Med bassin Uden bassin Med bassin [stk] G årdsholt Bæ k I alt I forbindelse med eringen af Flauenskjold etableres et nyt vådbassin ved Kærvangsvej. Bassinvolumen bliver m 3. De 3 overløbsbygværker i byen nedlægges efter endt ering på grundene. 6 Dronninglund Kloakoplandet for Dronninglund fremgår af kortbilag 6. Kloakken i Dronninglund består overvejende af - dog er mindre områder i den centrale del af byen fortsat fælleskloakeret. Spildevandet pumpes via det afskærende kloaksystem til Asaa Renseanlæg. 9,90 209,80 8,15 227, Der planlægges gennemført ering af de resterende fælleskloakerede områder i byen. Dette arbejde er planlagt udført i Der er planlagt udvidelser af det kloakerede opland flere steder i byen - specielt i den sydøstlige del. Udvidelserne fremgår af kortbilag 6. For de nye oplande planlægges. I nogle områder vil det ske med nedsivning af tag- og overfladevand ellers ved separat udledning af regnvand.

5 I Dronninglund er der 16 regnbetingede udløb. Fordelingen af disse er: Ialt Recipient Uden bassin Med bassin Uden bassin Med bassin [stk] D onnerbæ k Tusbro Bæk Rørholt Møllebæ k Asbækholt Bæk I alt Ørsø Der er generelt ikke etableret bassiner i forbindelse med de regnbetingede udløb. På nye udløb vil der blive etableret bassiner, mens der ikke er planlægges etableret bassiner på eksisterende separate regnvandsudløb. Kloakoplandet for Ørsø fremgår af kortbilag 7. Kloakken i Ørsø består primært af fælleskloak. Spildevandet ledes via Dronninglund til rensning på Asaa Renseanlæg. 11,60-2,96 14, Der er planlagt udvidelser til boligformål i den sydlige del af byen (DH02 og DH05). Det drejer sig om ca. 3 ha. Desuden er der planlagt ering af de fælleskloakerede områder i byen. Tidsplanen for dette projekt er ikke nærmere fastlagt. Der er ét regnbetinget udløb fra fællessystemet i Ørsø til vandløbet Ørsøgrøften. Der er ikke etableret bassinvolumen i forbindelse med overløbsbygværket. Placeringen af planlagte bassiner ses af kortbilag 7. Etablering af bassiner i forbindelse med planlagte oplande vurderes i forbindelse med byggemodningen af områderne.

6 8 Hjallerup Kloakoplandet for Hjallerup fremgår af kortbilag 8. Kloakken i Hjallerup består både af fælles-, separat- og spildevandskloak. Den centrale bydel er fælleskloakeret, mens der er separat- og spildevandskloakerede områder i udkanten af byen. Spildevandet pumpes til rensning på Hjallerup Renseanlæg. 108,90 94,96 54,20 258, Der planlægges gennemført ering af de resterende fælleskloakerede områder i byen. Tidsplanen for dette projekt er ikke nærmere fastlagt. Der er planlagt udvidelser af det kloakerede opland flere steder, hvilket fremgår af kortbilag 8. For de nye oplande planlægges separat- eller spildevandskloak. I Hjallerup er der 13 regnbetingede udløb. Fordelingen af disse er: Ialt Recipient Uden bassin Med bassin Uden bassin Med bassin [stk] Klausholm Å Landvad Bæk Hjallerup Mosegrøft Hjallerup Å I alt Der er kun etableret sparebassin (2.000 m 3 ) i forbindelse med overløbet på Hjallerup Renseanlæg. På nye udløb vil der blive etableret bassiner, mens der ikke er planlagt udført bassiner på eksisterende regnvandsudløb. Når der gennemføres ering af de fælleskloakerede områder, vil overløbsbygværker blive nedlagt.

7 9 Klokkerholm Kloakoplandet for Klokkerholm fremgår af kortbilag 9. Klokkerholm består både af fælles- og. Spildevandet fra Klokkerholm pumpes via det afskærende kloaksystem til Hjallerup Renseanlæg. 39,80 29,82-69, Der planlægges gennemført ering af de resterende fælleskloakerede områder i byen. Tidsplanen for dette projekt er ikke nærmere fastlagt. Der er planlagt udvidelse af det kloakerede område i opland DJ07.1 boligformål med ca. 3 ha. Udvidelsen er planlagt eret. I Klokkerholm er der 4 regnbetingede udløb. Fordelingen af disse er: I alt Recipient Uden bassin Med bassin Uden bassin Med bassin [stk] Møllesøen Klokkerholm Møllebæ k Kæ rsiggrøften I alt Der er ikke etableret bassin i forbindelse med de regnbetingede udløb. På nye udløb vil der blive etableret bassiner, mens der ikke er planlagt udført bassiner på eksisterende regnvandsudløb. Når der gennemføres ering af de fælleskloakerede områder, vil overløbsbygværker blive nedlagt.

8 10 Gerå Kloakoplandet for Gerå fremgår af kortbilag 10. Gerå er overvejende eret med mindre områder, som er spildevandskloakerede. Spildevandet fra Gerå pumpes via det afskærende kloaksystem til Asaa Renseanlæg. - 11,30 1,75 13, Der er planlagt mindre udvidelser af det kloakerede område i Gerå, hvilket fremgår af kortbilag 10. De nye områder eres. I 2010 er der foretaget udskiftning af de eksisterende regnvandsledninger i Strandvejen fra Gerå Skolevej til udløb i vandløbet Gerå. Projektet er udført samtidigt med etablering af afskærende ledning til Asaa. Der er ét regnbetinget udløb fra regnvandssystemet i byen til vandløbet Gerå. Der er ikke etableret bassinvolumen i forbindelse med udløbet. Der skal etableres bassiner i forbindelse med udvidelse af det kloakerede opland, såfremt overfladevand ikke nedsives lokalt. Etablering af bassiner i forbindelse med planlagte oplande vurderes nærmere i forbindelse med byggemodningen af områderne. 11 Melholt Kloakoplandet for Melholt fremgår af kortbilag 11. Melholt er separat- og spildevandskloakeret. Spildevandet ledes via Gerå til Asaa Renseanlæg. - 6,90 3,01 9, Der er ikke planlagt ændringer af kloakken i Melholt. Der er to regnbetingede udløb fra regnvandssystemet i Melholt til vandløbet Gerå. Der er ikke etableret bassinvolumen i forbindelse med udløbet.

9 12 Allerup Kloakoplandet for Allerup fremgår af kortbilag 12. Allerup er spildevandskloakeret med nedsivning af overfladevand. Spildevandet fra Allerup pumpes via Klokkerholm til Hjallerup Renseanlæg ,63 7, Der er ikke planlagt udvidelse af kloakoplandet. Der er ingen udledninger fra kloaksystemet til recipienter. 13 Ravnstrup Kloakoplandet for Ravnstrup fremgår af kortbilag 13. Kloakken i Ravnstrup består af. Spildevandet ledes til Ravnstrup Renseanlæg. - 7,10-7, Ravnstrup Renseanlæg planlægges nedlagt i 2011 og spildevandet afskåret til Hjallerup Renseanlæg. Der er ikke planlagt udvidelse af kloakoplandet. Der er ét regnbetinget udløb fra regnvandssystemet i Ravnstrup til vandløbet Lyngdrup bæk. Der er ikke etableret bassinvolumen i forbindelse med udløbet.

10 14 Rørholt Kloakoplandet i Rørholt fremgår af kortbilag 14. Rørholt er eret. Spildevandet fra Rørholt renses på Asaa Renseanlæg. - 7,30 1,60 8, Der er planlagt en udvidelse af kloakoplandet i den nordlige del af Rørholt, hvor der udvides med ca. 3 ha. Oplandet er planlagt eret. Der skal etableres bassin i forbindelse med udvidelse af det kloakerede opland, såfremt overfladevand ikke nedsives lokalt. Etablering af bassiner i forbindelse med planlagte oplande vurderes nærmere i forbindelse med byggemodningen af områderne. Der er to regnbetingede udløb. Begge er separate regnvandsudløb uden bassin med udløb til henholdsvis Rørholt Møllebæk og Karensborg bæk. 15 Thorup Kloakoplandet for Thorup fremgår af kortbilag 15. Thorup er eret. Spildevandet renses på Thorup Renseanlæg. - 8,40 0,98 9, Der er planlagt en udvidelse af kloakoplandet flere steder i Thorup. Udvidelsen er på ca. 9 ha. bl.a. med jordbrugsparceller i den vestlige del af byen (DP09). Dette opland er planlagt spildevandskloakeret med lokal nedsivning af regnvand. Der er ét regnbetinget udløb fra regnvandssystemet i Thorup til vandløbet Thorup bæk. Der er ikke etableret bassinvolumen i forbindelse med udløbet.

11 16 Try og Landbolyst Kloakoplandet for Try fremgår af kortbilag 16. Try er overvejende eret men med enkelte fælleskloakerede områder. Spildevandet transporteres til Asaa Renseanlæg. 1,00 13,50 0,60 15, Kloakoplandet i Try planlægges udvidet med ca. 2 ha i den nordlige del af byen til blandede formål. Oplandet DQ06 planlægges eret. Det resterende fælleskloakerede område DQ02 vil blive eret ved lejlighed. I Try er der 4 regnbetingede udløb. Fordelingen af disse er: Ialt Recipient Uden bassin Med bassin Uden bassin Med bassin [stk] Karensborg B æ k I alt Der er ikke planlagt udført ændringer ved de eksisterende regnbetingede udløb. Udledningen af opspædt spildevand forsvinder efter gennemførelse af eringen.

12 17 Østerled Kloakoplandet for Østerled fremgår af kortbilag 17. Østerled er eret. Spildevandet transporteres til Asaa Renseanlæg. - 3,60-3, Der er ikke planlagt ændringer i kloaksystemet i Østerled. Der er ét regnbetinget udløb fra regnvandssystemet i Østerled til vandløbet Gammelsbæk. Der er ikke etableret bassinvolumen i forbindelse med udløbet. 18 Ørum Kloakoplandet i Ørum fremgår af kortbilag 18. Ørum er separat- og spildevandskloakeret. Spildevandet ledes til Ørum Renseanlæg. - 8,20 11,56 19, Ørum Renseanlæg planlægges nedlagt i 2011 og spildevandet afskåret til Hjallerup Renseanlæg. Der er planlagt udvidelse af kloakoplandet flere steder bl.a. i den sydlige del af byen. Ændringerne fremgår af kortbilag 18. Udvidelserne rummer ca. 7 ha til blandede formål. Oplandene er planlagt spildevandskloakerede med nedsivning af regnvand. Der er ét regnbetinget udløb fra regnvandssystemet i Ørum til vandløbet Bjørnbæk. Der er etableret bassinvolumen i forbindelse med udløbet. Bassinet skal forhindre hydraulisk overbelastning af vandløbet.

13 19 Brønderslev Kloakoplandet for Brønderslev fremgår af kortbilag 19. Kloakken i Brønderslev består af både fælles-, separat- og spildevandskloak. Spildevandet ledes til rensning på Brønderslev Renseanlæg. 512,70 251,86 66,58 831, Der planlægges gennemført ering af de resterende fælleskloakerede områder i byen. Tidsplanen for dette projekt er ikke nærmere fastlagt. Separatkloakeringen i Brønderslev by planlægges påbegyndt i Kloakoplandet planlægges udvidet flere steder i Brønderslev. Det drejer sig i alt om ca. 103 ha. som alle, bortset fra KP-01-D-02 ved Søndergade, planlægges eret. I den nordlige del af byen er der udlagt større arealer til den fortsatte udvidelse af boligområdet ved Ådalen. Der er udlagt arealer til erhverv i den vestlige udkant af byen samt øst for Hjørringvej. Alle planområder kan ses på Kortbilag 19. I Brønderslev er der 36 regnbetingede udløb. Fordelingen af disse er: Ialt Recipient Uden bassin Med bassin Uden bassin Med bassin [stk] Nørre Å Kornum gårdsgrøft Grøft til Nørre Å Lygtebæ kken I alt Brønderslev Spildevand A/S planlægger at etablere et større sparebassin umiddelbart øst for Brønderslev renseanlæg. Fra dette bassin etableres en overløbsfunktion til Kornumgårdsgrøften.

14 20 Serritslev Kloakoplandet for Serritslev fremgår af kortbilag 20. Serritslev er både fælleskloakeret, eret og spildevandskloakeret. Spildevandet transporteres til Brønderslev Renseanlæg. 22,60 9,50 9,86 41, Der planlægges gennemført ering af de resterende fælleskloakerede områder i byen. Tidsplanen for dette projekt er ikke nærmere fastlagt. Der er i den nordlige og sydlige del af Serritslev udlagt ca. 10 ha til blandede formål. I opland BB03.2 skal regnvandet føres til et regnvandsbassin, som etableres med udløb til Grøft til Liver Å. I opland BB06.1 og BB02.6 skal tag- og overfladevand nedsives på de enkelte grunde. I Serritslev er der 3 regnbetingede udløb. Fordelingen af disse er: Ialt Recipient Uden bassin Med bassin Uden bassin Med bassin [stk] Mejerigrøften Grøft til Liver Å I alt I forbindelse med ering planlægges der etableret 2 stk. nye regnvandsbassiner med vådvolumen (rensedamme) ved udløbene til henholdsvis Mejerigrøften og Grøft til Liver Å. 21 Øster Brønderslev Kloakoplandet for Øster Brønderslev fremgår af kortbilag 21. Øster Brønderslev er fælleskloakeret, eret og spildevandskloakeret. Spildevandet transporteres til Brønderslev Renseanlæg. 37,40 20,10 0,18 57,

15 Der planlægges gennemført ering af de resterende fælleskloakerede områder i byen. Tidsplanen for dette projekt er ikke nærmere fastlagt. Der er udlagt samlet ca. 11 ha nyt kloakeret område, som skal anvendes til boligformål og offentlige formål. Områderne planlægges erede. Der skal etableres bassiner i forbindelse med udvidelse af det kloakerede opland, såfremt overfladevand ikke nedsives lokalt. Etablering af bassiner i forbindelse med planlagte oplande vurderes nærmere i forbindelse med byggemodningen af områderne. I Øster Brønderslev er der 3 regnbetingede udløb. Fordelingen af disse er: Ialt Recipient Uden bassin Med bassin Uden bassin Med bassin [stk] Burholtgrøften V ester Gerndrup G røft I alt I forbindelse med ering planlægges der etableret 1 stk. nyt regnvandsbassin med vådvolumen (rensedam) ved udløb til Burholtgrøften. Ved udbygning af kloakoplandene BC03.4 og BC03.5 planlægges der ligeledes etableret regnvandsbassiner med vådvolumen (rensedamme). 22 Øster Hjermitslev Kloakoplandet for Øster Hjermitslev fremgår af kortbilag 22. Øster Hjermitslev er fælleskloakeret. Spildevandet transporteres til Brønderslev Renseanlæg. 12, , Der planlægges gennemført ering af de fælleskloakerede områder i byen. Tidsplanen for dette projekt er ikke nærmere fastlagt. Der planlægges spildevandskloakering af de i status ukloakerede områder beliggende indenfor kommuneplanramme KP-29-D-01.

16 I Øster Hjermitslev er der 2 regnbetingede udløb. Fordelingen af disse er: Ialt Recipient Uden bassin Med bassin Uden bassin Med bassin [stk] Kæ rvejsgrøften Fæ lledgrøften I alt Der er mindre bassinvolumen i tilknytning til begge overløbsbygværker. I forbindelse med ering planlægges der etableret 2 stk. nyt regnvandsbassiner med vådvolumen (rensedamme) ved udløb til Kærvejsgrøften og Fælledgrøften. 23 Jerslev Kloakoplandet for Jerslev fremgår af kortbilag 23. Jerslev er overvejende fælleskloakeret, men der findes dog større erede områder i den østlige del af byen. 51,60 20,60-72, Der planlægges gennemført ering af de fælleskloakerede områder i byen. Tidsplanen for dette projekt er ikke nærmere fastlagt. I Jerslev er der 5 regnbetingede udløb. Fordelingen af disse er: Ialt Recipient Uden bassin Med bassin Uden bassin Med bassin [stk] Jerslev Kloakgrøft Mellerupgrøften Lundens Bæ k I alt

17 Der er mindre bassinvolumen i tilknytning til begge overløbsbygværker. I forbindelse med ering planlægges der etableret 2 stk. nyt regnvandsbassiner med vådvolumen (rensedamme) ved udløb til Jerslev Kloakgrøft og Mellerupgrøften (Østerå). 24 Hallund Kloakoplandet for Hallund fremgår af kortbilag 24. Kloakoplandet er overvejende fælleskloakeret, men der er et mindre spildevandskloakeret område. Spildevandet pumpes til Jerslev og herfra videre til rensning på Brønderslev Renseanlæg. 25,00-2,72 27, Der planlægges gennemført ering af de fælleskloakerede områder i byen. Tidsplanen for dette projekt er ikke nærmere fastlagt. Der planlægges spildevandskloakering af de i status ukloakerede områder beliggende indenfor kommuneplanramme KP-13-D-01. I Hallund er der 2 regnbetingede udløb. Fordelingen af disse er: Ialt Recipient Uden bassin Med bassin Uden bassin Med bassin [stk] Kjølskegårds Å Vad Bæk I alt Der er mindre bassinvolumen i tilknytning til begge overløbsbygværker. I forbindelse med ering planlægges der etableret 2 stk. nyt regnvandsbassiner med vådvolumen (rensedamme) ved udløb til Vad Bæk og Kjølskegårds Å.

18 25 Hellum Kloakoplandet for Hellum fremgår af kortbilag 25. Kloakoplandet er fælles- og spildevandskloakeret. Spildevandet pumpes til Jerslev og herfra videre til Brønderslev Centralrenseanlæg. 12,70-0,37 13, Der planlægges gennemført ering af de fælleskloakerede områder i byen. Tidsplanen for dette projekt er ikke nærmere fastlagt. Der er udlagt arealer på ca. 3 ha til blandede formål indenfor kommuneplanramme KP 16-D-01. Oplandene (BG02.1 og BG04.1) er planlagt erede. I Hellum er der ét regnbetinget udløb i form af udløb fra et overløbsbygværk til Hellum bæk. Der er et mindre magasineringsvolumen i tilknytning til overløbsbygværket. I forbindelse med ering planlægges der etableret 1 stk. nyt regnvandsbassin med vådvolumen (rensedam) ved udløb til Hellum Bæk. Ved den planlagte udvidelse af kloakoplandet vil der blive etableret to nye regnvandsbassiner med udløb til Hellum Bæk. 26 Klæstrup Kloakoplandet for Klæstrup fremgår af kortbilag 26. Kloakken i Klæstrup er overvejende fælleskloak med et mindre område, som er spildevandskloakeret (privat kloaksystem). Spildevandet transporteres til Jerslev og videre til rensning på Brønderslev Renseanlæg. 6,50-1,79 8, Der planlægges gennemført ering af de fælleskloakerede områder i byen. Tidsplanen for dette projekt er ikke nærmere fastlagt.

19 Der er udlagt arealer på ca. 2,7 ha til erhvervsformål indenfor kommuneplanrammerne KP 32-E-02. Oplandet (BH02.2) er planlagt spildevandskloakeret. I Klæstrup er der ét regnbetinget udløb i form af udløb fra et overløbsbygværk til Klæstrup grøft. Der er et mindre magasineringsvolumen i tilknytning til overløbsbygværket. I forbindelse med ering planlægges der etableret 1 stk. nyt regnvandsbassin med vådvolumen (rensedam) ved udløb til Klæstrup Grøft. 27 Kirkholt Kloakoplandet for Kirkholt fremgår af kortbilag 27. Kirkholt er fælleskloakeret. Spildevandet pumpes via Jerslev til Brønderslev Renseanlæg. 6, , Der planlægges gennemført ering af de fælleskloakerede områder i byen. Tidsplanen for dette projekt er ikke nærmere fastlagt. I 2011 planlægges der gennemført levetidsforlængende punktrenovering af kloaksystemet i byen. Der planlægges desuden gennemført renovering af pumpestation. I Kirkholt er der ét regnbetinget udløb i form af udløb fra et overløbsbygværk til Sterup Møllebæk. Der er et mindre magasineringsvolumen i tilknytning til overløbsbygværket. I forbindelse med ering planlægges der etableret 1 stk. nyt regnvandsbassin med vådvolumen (rensedam) ved udløb til Sterup Møllebæk. 28 Sterup Kloakoplandet for Sterup fremgår af kortbilag 28. Sterup er eret. Spildevandet pumpes via Jerslev til Brønderslev Renseanlæg.

20 - 14,60 0,13 14, Der er planlagt en mindre udvidelse af kloakoplandet ved Åkandevej (opland BJ02.5). Området planlægges eret. I Sterup er der ét regnbetinget udløb i form af udløb fra regnvandskloakken via et bassin til Sterup Bybæk. 29 Manna Kloakoplandet for Manna fremgår af kortbilag 29. Kloakken i Manna består af både fælles- og spildevandskloak. Spildevandet renses på Brønderslev Renseanlæg. 17,60-2,77 20, Der planlægges gennemført ering af de fælleskloakerede områder i byen. Tidsplanen for dette projekt er ikke nærmere fastlagt. Der er planlagt udvidelse af kloakoplandet med ca. 2 ha. Dette fremgår af kortbilag 29. Områderne udlægges til erhvervs- og boligformål. Områderne BK02.2 og BK02.5 er planlagt spildevandskloakeret. I Manna er der ét regnbetinget udløb i form af udløb fra et overløbsbygværk til Ryå. Der er et mindre magasineringsvolumen i tilknytning til overløbsbygværket. Der er desuden registreret 2 stk. privatejede udledninger af regnvand fra spildevandskloakerede områder. I forbindelse med ering planlægges der etableret 1 stk. nyt regnvandsbassin med vådvolumen (rensedam) ved udløb til Ryå.

21 30 Thise Kloakoplandet for Thise fremgår af kortbilag 30. Oplandet i Thise er overvejende fælleskloakeret med mindre områder, som er separat- eller spildevandskloakerede. Spildevandet fra Thise transporteres via Manna til Brønderslev Renseanlæg. 11,90 2,00 4,46 18, Der planlægges gennemført ering af de fælleskloakerede områder i byen. Tidsplanen for dette projekt er ikke nærmere fastlagt. Der er planlagt udvidelse af kloakoplandet med ca. 4 ha. Dette fremgår af kortbilag 30. Områderne udlægges til boligformål. Områderne BL03.2 er planlagt spildevandskloakeret. I Thise er der 3 regnbetingede udløb. Fordelingen af disse er: Ialt Recipient Uden bassin Med bassin Uden bassin Med bassin [stk] Thise Kæ rgrøft I Thise Kæ rgrøft II I alt Der er mindre bassinvolumen i tilknytning til begge overløbsbygværker. Der er ikke bassin i tilknytning til udløbet for regnvand. I forbindelse med ering planlægges der etableret 2 stk. nye regnvandsbassiner med vådvolumen (rensedam) ved udløb til Thise Kærgrøft I og II. 31 Stenum Kloakoplandet for Stenum fremgår af kortbilag 31. Stenum er overvejende fælleskloakeret. Der er et mindre område ved Nattergalevej, som er spildevandskloakeret.

22 17,80-1,34 19, Der planlægges gennemført ering af de fælleskloakerede områder i byen. Tidsplanen for dette projekt er ikke nærmere fastlagt. Der er planlagt udvidelse af kloakoplandet med ca. 3 ha. Dette fremgår af kortbilag 31. Områderne udlægges til boligformål. Områderne BM02.1 er planlagt eret og BM03.2 er planlagt spildevandskloakeret. I Stenum er der ét regnbetinget udløb i form af udløb fra et overløbsbygværk til Klostergrøften. Der er et rørbassin i tilknytning til overløbsbygværket. I forbindelse med ering planlægges der etableret 1 stk. nyt regnvandsbassin med vådvolumen (rensedam) ved udløb til Klostergrøften. 32 Tolstrup Kirkeby Kloakoplandet for Tolstrup Kirkeby fremgår af kortbilag 32. Kloakken i Tolstrup Kirkeby er fælleskloakeret. Spildevandet transporteres til Brønderslev Renseanlæg. 2, , Der planlægges gennemført ering af de fælleskloakerede områder i byen. Tidsplanen for dette projekt er ikke nærmere fastlagt. I Tolstrup Kirkeby er der ét regnbetinget udløb i form af udløb fra et overløbsbygværk til Møllegårdsgrøften (Nørre Å). Der er et rørbassin i tilknytning til overløbsbygværket. I forbindelse med ering planlægges der etableret 1 stk. nyt regnvandsbassin med vådvolumen (rensedam) ved udløb til Møllegårdsgrøften.

23 33 Kraghede Kloakoplandet for Kraghede fremgår af kortbilag 33. Kloaksystemet i Kraghede er eret. Spildevandet transporteres via Hvilshøj og Øster Brønderslev til Brønderslev Renseanlæg. - 2,60-2, Der er planlagt udvidelse af kloakoplandet med ca. 1,3 ha. Dette fremgår af kortbilag 33. Områderne udlægges til blandede formål. Områderne BO02.1 er planlagt eret. I Kraghede er der ét regnbetinget udløb i form af udløb fra regnvandssystemet til Kraghede Mejerigrøft. 34 Hvilshøj Kloakoplandet for Hvilshøj fremgår af kortbilag 34. Kloaksystemet i Hvilshøj er spildevandskloakeret. Spildevandet ledes via Øster Brønderslev til rensning på Brønderslev Renseanlæg ,54 2, Der er planlagt udvidelse af kloakoplandet med ca. 3,4 ha. Dette fremgår af kortbilag 34. Områderne udlægges til blandede formål. Områderne BP01.3 er planlagt spildevandskloakeret. Der er et privatejet regnvandssystem med udløb til Hvilshøj bæk.

24 35 Nørrehede Kloakoplandet for Nørrehede fremgår af kortbilag 35. Kloaksystemet i Nørrehede er spildevandskloakeret. Spildevandet transporteres via Hvilshøj og Øster Brønderslev til Brønderslev Renseanlæg ,11 1, Der er ikke planlagt ændringer i kloaksystemet. Der er ingen udledninger fra kloakken i Nørrehede. 36 Hollensted Kloakoplandet for Hollensted fremgår af kortbilag 36. Hollensted er spildevandskloakeret. Spildevandet pumpes via Hvilshøj og Øster Brønderslev til Brønderslev Renseanlæg ,52 2, Der er et privatejet regnvandssystem med udløb til Hollensted bæk. 37 Tolstrup Mejeriby Kloakoplandet for Tolstrup Mejeriby fremgår af kortbilag 37. Kloakken i Tolstrup Mejeriby er spildevandskloakeret. Spildevandet transporteres til Brønderslev Renseanlæg ,52 1,

25 Der er ingen udledninger fra kloakken i Tolstrup Mejeriby.

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 3 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Gennemgang af kloakoplande

Gennemgang af kloakoplande 1. maj 2014 Gennemgang af kloakoplande Indhold 1. Almind...5 2. Birgittelyst...5 3. Bjerregrav...5 4. Bjerring...6 5. Bjerringbro...6 6. Borup...7 7. Brandstrup...8 8. Bruunshåb...8 9. Bækkelund og Hald...9

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 7 Boliger på Benløse Fælled Februar 2008 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold....2 2.1 Lednings- og renseanlæg.... 2 2.2 Recipienter... 2 2.3 Gældende spildevandsplan...

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

TOUR DE LANDDISTRIKT. Invitation til alle byer i landdistriktet

TOUR DE LANDDISTRIKT. Invitation til alle byer i landdistriktet TOUR DE LANDDISTRIKT Invitation til alle byer i landdistriktet BRØNDERSLEV KOMMUNE Kære repræsentant i landsbyrådet - og lokale beboere i landdistriktet Som oplyst på landsbyrådets møde d. 14. september

Læs mere

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 For separatkloakering af Rørby og Kærby Forslaget er fremlagt fra den 9. december 2009 til den 3. februar

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016 Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 14-10-2014 2014-137352 2012-25278 Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan

Læs mere

Sagsbehandler: Peter Müller

Sagsbehandler: Peter Müller Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 22. august 2014 Sagsident: 14/14629 Sagsbehandler: Peter Müller Dir. tlf.

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Eksisterende afløbsforhold Kloakken i Aabybro består af separatkloak og spildevandskloak. Spildevandet renses på Pandrup Renseanlæg.

Eksisterende afløbsforhold Kloakken i Aabybro består af separatkloak og spildevandskloak. Spildevandet renses på Pandrup Renseanlæg. Bilag 8 oplandsbeskrivelse I dette bilag beskrives de enkelte oplande ud fra eksisterende og planlagte afløbsforhold, belastningen samt belastningen på recipienten. Aabybro Kloakken i Aabybro består af

Læs mere

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr.

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr. NOTAT Projekt Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA Projektnummer 1331200100 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Odder Spildevand A/S Ansøgning om udledningstilladelse for Gylling

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 01. februar 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011 Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Maj 2011 Indledning Dette tillæg er udarbejdet til Spildevandsplan 2007-2013 for at ændre

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

Sådan står det til med sundheden i Brønderslev Kommune 2010

Sådan står det til med sundheden i Brønderslev Kommune 2010 Sådan står det til med sundheden i Brønderslev Kommune 2 Mylund Mylund Stenum Stenum Serritslev Serritslev Sterup Sterup Tolstrup Tolstrup Kirkholt Kirkholt Thise Thise Manna Manna Ø. Ø. Hjermitslev Hjermitslev

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk Regnbetingede udledningsnumre: GOV1, GOV2, TH1U, TH3U og

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Bilag 2: Kloakoplande, status og plan

Bilag 2: Kloakoplande, status og plan Side 1 Bilag 2: Kloakoplande, status og plan I det følgende er der udarbejdet en kort beskrivelse af hovedkloakoplandene i Rebild Kommune. I de enkelte oplande er der foretaget en opdeling i deloplande

Læs mere

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN Boligområde

Læs mere

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 10-09-2013 Sags Id. 727-2013-6543 Dok id. 727-2013-36223 Side 1/16

Læs mere

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune.

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Nedlæggelse af Bælum Renseanlæg. Fjerntransport af spildevand fra Bælum,

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

Lillebælt, Avnsbæk, Sønderskov Bæk, Søkærgrøften, grøft ved Barrit. Plan Der etableres 2 nye kloakoplande i Barrit for 2 uudnyttede erhvervsområder.

Lillebælt, Avnsbæk, Sønderskov Bæk, Søkærgrøften, grøft ved Barrit. Plan Der etableres 2 nye kloakoplande i Barrit for 2 uudnyttede erhvervsområder. Kloakoplande AS VIG OG PØT SOMMERHUSOMRÅDE Kloaktype Hovedsageligt spildevandssystem (97 %), en mindre del separatsystem Oplandsareal 140 ha Recipient Kællingegrøften As Vig er generelt set uden regnvandssystem.

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at den fælleskloakerede del af K-område 0.4.40 angives som separatkloakeret

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i del af Rask Mølle 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Rask

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til borgermøde Sygehuskvarter delprojekt 2 13. marts 2013

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til borgermøde Sygehuskvarter delprojekt 2 13. marts 2013 Lolland Forsyning A/S Velkommen til borgermøde Sygehuskvarter delprojekt 2 13. marts 2013 Program Velkommen v/lolland Forsyning A/S Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det for den enkelte ejendom?

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området.

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området. Opsummering fra mødet den 29. januar 2013 med grundejerforeninger i sommerhusområderne Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Velkomst og introduktion Bjarke Jensen fra Mariagerfjord

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer.

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. BILAG A Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til: Oplandsareal, kloakeringstype, personækvivalentbelastning

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. 2011-45872. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Forslag til cykelstiplan. - Prioritering af cykelstier i det åbne land

Forslag til cykelstiplan. - Prioritering af cykelstier i det åbne land Forslag til cykelstiplan - Prioritering af cykelstier i det åbne land Oktober 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Trafi kken i Danmark har i de senere år haft en markant vækst - både person- og godstransporten.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Tillæg 11 til Spildevandsplan

Tillæg 11 til Spildevandsplan Tillæg 11 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin, samt opdeling af kloakopland HS32 i to kloakoplande 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE?

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? Dyre dråber eller en dråbe i havet? KLOAKFORSYNINGEN Regn med, at det regner! Den der fejler i sin forberedelse... Én grund mindre eller mindre

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV Dato: 17. marts 2017 Udarbejdet af: JHC Sagsnr.: 45.525 Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Side 1 af 6 VANDFORVALTNINGSSTRATEGI Introduktion:

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 20112020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold... 3 4 Dimensioneringsforudsætninger...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Fleksenergi. Øster-Brønderslev Kraftvarmeværk Designprojekt Brønderslev Kommune. Innovativt netværk for fleksibel fjernvarme

Fleksenergi. Øster-Brønderslev Kraftvarmeværk Designprojekt Brønderslev Kommune. Innovativt netværk for fleksibel fjernvarme Fleksenergi Øster-Brønderslev Kraftvarmeværk Designprojekt Brønderslev Kommune Innovativt netværk for fleksibel fjernvarme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Projektets gennemførelse...

Læs mere

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By 01 T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n Forslag i høring: 17.06-12.08 2014 Egedal By Indholdfortegnelse 1 Indledning 2 Areal og ejerforhold 3 Regn- og spildevandsafledning 3 Befæstelsesgrader

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej.

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. Miljø og Teknik Januar 2014 13-23864 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Lovgrundlag...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016

TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 TILLÆG NR. 2 til Spildevandsplan 2013-2016 Side 1 af 10 Den 11. september 2014 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-2016. Håndtering af regnvand fra skybrud på overfladen i Lystrup TEKNIK OG MILJØ Aarhus

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan

Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan Indhold Mål... 2 Klimaet ændrer sig... 2 Kan vi forudsige oversvømmelser?... 2 Hvad kan vi gøre?... 4 Principper for lokal

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Strøby Egede (940.1, 940,2, 940.7, 940.8 og 940.9.) ændret etapeinddeling og bassinplacering 1 1. Indledning... 3 2. Status... 3 3. Plan...

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK

TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK (LOKALPLANOMRÅDE 69 TEGLBAKKEN) MARTS 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup

Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg til spildevandsplanen

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere