STEVNS SPILDEVANDSPLAN MILJØVURDERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STEVNS SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 MILJØVURDERING"

Transkript

1 Til Stevns Kommune Dokumenttype Miljøvurdering Dato September 2012 STEVNS SPILDEVANDSPLAN MILJØVURDERING

2 STEVNS SPILDEVANDSPLAN MILJØVURDERING Revision 7 Dato Udarbejdet af ASBP, MJK, TIRK, OG Kontrolleret af MCO Godkendt af ASBP Ref Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDHOLD 1. Ikke-teknisk resumé Baggrund Spildevandsplanens planlagte tiltag Miljøvurdering Overvågningsprogram Afværgeforanstaltninger og anbefalinger 3 2. Indledning Baggrund Planlagte tiltag Lov om miljøvurdering af planer og programmer Metode Beskrivelse af alternativer alternativ Alternativer Lovgrundlag og planforhold Lovgrundlag Planforhold Miljømålsætninger Spildevandsplan Miljøvurdering Befolkning og sundhed Biologisk mangfoldighed Vand Overvågningsprogram Anbefalinger og afværgeforanstaltninger Mangler og begrænsninger Referencer 35

4 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN IKKE-TEKNISK RESUMÉ 1.1 Baggrund Stevns Kommunes Spildevandsplan er en sammenskrivning af spildevandsplanerne for de tidligere Vallø og Stevns kommuner, således at Spildevandsplan omfatter den samlede Stevns Kommune. Der er samtidig tale om en revision af planerne, hvor der er indarbejdet nye tiltag og projekter, hvor kommunen har vurderet, at en indsats bl.a. er nødvendig af miljømæssige årsager. Spildevandsplanen er udarbejdet i en periode, hvor de nationale vandplaner har været under udarbejdelse og i offentlig høring for endeligt at blive vedtaget i slutfasen af udarbejdelsen af denne spildevandsplan. Vandplanerne indeholder bl.a. ændringer af målsætningen for udvalgte vandløb, hvilket har medført rensekrav for enkelte recipientoplande. Derudover er der udpeget nye oplande med indsatskrav om spildevandsrensning mv. Målene i Stevns Kommunes Spildevandsplan skal leve op til målene i Vandplan for Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt og Vandplan for Hovedvandopland 2.6 Østersøen. Der er gennemført en scoping af de planlagte tiltag i spildevandsplanen. En scoping har til formål at indkredse de miljøforhold, som efterfølgende skal miljøvurderes. Den gennemførte scoping har resulteret i, at følgende miljøforhold efterfølgende er blevet miljøvurderet: Befolkning og sundhed Biologisk mangfoldighed Vand Derudover er der gennemført en indledende naturkonsekvensvurdering, da det indledningsvis er vurderet, at påvirkning af Natura 2000-områder og Bilag IV-arter potentielt kan blive væsentlig. 1.2 Spildevandsplanens planlagte tiltag Med Spildevandsplan er udpeget nye kloakoplande, og der planlægges en række nye spildevandstiltag gennemført for mellem ejendomme. Disse nye tiltag er følgende: Strøby Egede - Separatkloakering af de fælleskloakerede områder i Strøby Egede, Endeslev Høstmark - Kloakering af 48 ejendomme i det åbne land langs vejene Dyndledsvej, Damvej, Folehaven og Høstmarken, Ll. Tårnby - Kloakering af 16 ejendomme i landsbyen Ll. Tårnby, Varpelev Kloakering af 8 ejendomme i det åbne land nordøst for Varpelev, Skrosbjerg - Kloakering af 24 ejendomme i det åbne land i og omkring Skrosbjerg, Holtug - Kloakering af 32 ejendomme i det åbne land langs vejene Holtug Strandvej og Bøgeskovvej mellem Holtug og Bøgeskovhavn, St. Heddinge - Separatkloakering af en ledningsstrækning i Algade i St. Heddinge, Vallø - Kloakering af 5 ejendomme langs Skovrækken. 1.3 Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal offentlige myndigheder foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Med udgangspunkt i den indledende scoping, hvor relevante miljøforhold er udvalgt, er der foretaget en vurdering af planens konsekvenser for miljøet Befolkning og sundhed Spildevandsplanen vurderes at medføre en positiv indvirkning på befolkningen og menneskers sundhed inden for planområdet, da der med gennemførelsen af de planlagte tiltag vil ske en reduktion i tilførsel af fortyndet spildevand til vandmiljøet. Separatkloakeringen af Strøby Egede vurderes at medføre en væsentlig forbedring af badevandskvaliteten og vandmiljøet samt mindske risikoen for oversvømmelser af boligområder. Denne forbedring forstærkes af, at ejendomme i det åbne land kloakeres, således at udledninger af spildevand fra de berørte ejendomme til recipienterne undgås.

5 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN Biologisk mangfoldighed I Stevns Kommune findes tre udpegede EF-Habitatområder (Vallø Dyrehave (EF-Habitatområde H198), Tryggevælde Å (EF-Habitatområde H132) og Holtug Kridtbrud (EF-Habitatområde H183). Desuden findes et marint habitatområde Stevns Rev (EF-Habitatområde H206). Gennemførelse af spildevandsplanen forventes at medføre en beskeden positiv effekt i relation til opfyldelse af bevaringsmålsætningerne for udpegningsgrundlaget i EF-Habitatområde H132 og H206. Derimod vurderes det, at gennemførelse af spildevandsplanen ikke vil have nogen umiddelbar negativ effekt i forhold til opfyldelse af bevaringsmålsætninger for EF-Habitatområderne H198 og H183. Det er på den baggrund vurderet, at spildevandsplanen kan vedtages uden gennemførelse af en naturkonsekvensvurdering, jf. 7, stk. 2, i habitatbekendtgørelsen. Gennemførelse af tiltagene vil sandsynligvis ligeledes medføre en positiv en generel forbedring af vandkvaliteten i de beskyttede vandløb, der i dag er primære eller sekundære recipienter for spildevandet. Det vurderes, at der ikke vil være andre væsentlige påvirkninger af beskyttet natur i forbindelse med gennemførelse af spildevandsplanen Vand Der forventes en miljømæssig aflastning af vandløbene og kystvandet som følge af en reduktion i udledningen af husspildevand. Tilstanden af de vandløb og kystvande, hvor husspildevandet tidligere er blevet udledt, forventes dermed forbedret, idet spildevandet ikke længere aflastes til disse recipienter. I løbet af planperioden forventes en vis forbedring af vandtilstanden i vandløbene, og der vil således være en lidt bedre basis for en forbedret biologiske mangfoldighed. Dermed forventes en højere grad af målopfyldelse for vandløbene end i dag. Målopfyldelsen i vandløbene afhænger dog også af andre faktorer end vandkvaliteten, f.eks. er de fysiske forhold af væsentlig betydning. Trods forbedringer i næringsstof udledningen har miljøtilstanden i vandområderne generelt ikke ændret sig tilstrækkeligt i gunstig retning, og det er nødvendigt yderligere at reducere udledningen af især kvælstof men også fosfor. I Køge Bugt findes der desuden miljøfarlige forurenende stoffer, der kan have en effekt på dyr og muligvis planter. Kystvandene har ikke opnået en god økologisk tilstand mht. de biologiske kvalitetselementer eksempelvis vurderet ud fra den nuværende tilstand af dybdegrænse af ålegræs. I både Køge Bugt, Østersøen og Fakse Bugt vurderes tilstanden at være moderat /9/. Kloakering og forbedret rensning af spildevandet i oplandet til Køge Bugt og Østersøen vil reducere udledningen af næringsstoffer, organisk stof og miljøfremmede stoffer. Dertil kommer en betydelig mindsket risiko for forhøjede coli tal som følge af den reducerede udledning af fortyndet spildevand ved regn. Den samlede reduktionen af næringsstofudledningen som følge af spildevandsplanen være omkring 6 t kvælstof og 450 kg fosfor. I praksis vil effekten på kystområderne være lidt mindre, idet denne afhænger meget af afstanden fra udledningen og til de berørte havområder. Omvendt vil der ske en betydelig omsætning og tilbageholdelse af næringsstoffer og BOD undervejs i vandløbene. I praksis vil reduktionen derfor bidrage til klarere vand og en generelt bedre miljøtilstand. Kystvandene modtager dog langt det meste næringsstof fra andre udledninger i Østersøområdet, og de lokale udledninger slår ikke stærkt igennem i de mere åbne og eksponerede kystområder. Derfor kan en målelig påvirkning af dybdegrænsen for havgræsserne næppe forventes. Men lokalt omkring udledningerne kan der forventes en forbedring af den hygiejniske og æstetiske vandkvalitet. Generelt vurderes, at Køge Bugt og Fakse Bugt i første planperiode af vandplanerne ikke vil nå sit mål om god økologisk tilstand. Store områder i Stevns Kommune er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder). Den planlagte kloakering af ejendomme i det åbne land forventes også at bidrage positivt til en forbedring og beskyttelse af grundvandet, idet risikoen for nedsivning af forurenende stoffer dermed mindskes. 1.4 Overvågningsprogram I Stevns Kommune findes allerede igangværende overvågning, som alle forudsættes opretholdt for at kontrollere effekten og påvirkningen af Spildevandsplan Den igangværende

6 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN overvågning omfatter målinger af badevandskvaliteten og det nationale overvågningsprogram Novana, hvor sidstnævnte tilvejebringer viden om miljø- og naturtilstanden. 1.5 Afværgeforanstaltninger og anbefalinger Afværgeforanstaltningerne er rettet mod de påvirkninger, der kan opstå ved en realisering af spildevandsplanen under anlægs- og driftsfasen. Afværgeforanstaltninger har til formål at mindske påvirkningen af recipienterne, hvilket kan ske ved etablering af bassiner og ved yderligere reduktion af antallet af overløb og via nedsivning/infiltration af regnvand i det åbne. Derudover kan en detaljeret miljøledelsesplan og tilsyn som forudsætning for entreprenørens arbejde medvirke til, at de fleste negative påvirkninger undgås ved de mest sårbare naturlokaliteter. Miljøledelsesplan og tilsyn skal først udarbejdes i den egentlige detailfase.

7 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN INDLEDNING 2.1 Baggrund Stevns Spildevandsplan repræsenterer en sammenskrivning af spildevandsplanerne for de tidligere Vallø og Stevns kommuner samt alle tilhørende tillæg. Der er samtidig tale om en revision af planerne, hvor der er indarbejdet nye tiltag. Spildevandsplanen er gældende for planperioden Planen indeholder forskellige tiltag til forbedring af spildevandshåndtering, vandkvalitet mv. Af væsentlige nye projekter, der skal udføres med baggrund i denne plan, er separeringen af det nuværende fælleskloaksystem i Strøby Egede og en delvis separering af Algade i St. Heddinge. Udover separering er der med denne plan også udpeget nye kloakoplande i det åbne land. Der er her tale om samlinger af flere bebyggelser, hvor det vurderes økonomisk og miljømæssigt hensigtsmæssigt at gennemføre en egentlig kloakering. Med denne plan er der således peget på nye kloakoplande ved f.eks. ved Holtug og Endeslev Høstmark samt et antal mindre oplande, der i forvejen findes tæt på eksisterende kloakledninger. Endelig rummer spildevandsplanen statusbeskrivelser af det eksisterende system og beskrivelser af de planlagte kloakoplande. Målsætningerne i planen skal medvirke til at sikre en pålidelig og sikker bortskaffelse af spildevand og regnvand; beskytte recipienter, grundvand, natur og badevand mod forurenende spildevandsbelastning samt at sikre en fortsat udvikling og udbedring af kloaksystemet bl.a. med henblik på at forebygge effekterne af de kommende klimaforandringer. Målene i Stevns Spildevandsplan skal leve op til målene i Vandplan for Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt og Vandplan for Hovedvandopland 2.6 Østersøen, som blev vedtaget 7. december Vandplanerne og deres målsætninger beskrives i Kapitel 6. Spildevandsplan indeholder en basisbeskrivelse af bl.a. renseanlægsstruktur, bygværker og pumpestationer og bygger som nævnt oven på gældende spildevandsplaner fra tidligere Stevns og Vallø kommuner. Miljøvurderingen omfatter alene de nye tiltag i planen. 2.2 Planlagte tiltag De planlagte spildevandsprojekter i løbet af planperioden er følgende: Strøby Egede - Separatkloakering af de fælleskloakerede områder i Strøby Egede, Endeslev Høstmark - Kloakering af 48 ejendomme i det åbne land langs vejene Dyndledsvej, Damvej, Folehaven og Høstmarken, Ll. Tårnby - Kloakering af 16 ejendomme i landsbyen Ll. Tårnby, Varpelev Kloakering af 8 ejendomme i det åbne land nordøst for Varpelev, Skrosbjerg - Kloakering af 24 ejendomme i det åbne land i og omkring Skrosbjerg, Holtug - Kloakering af 32 ejendomme i det åbne land langs vejene Holtug Strandvej og Bøgeskovvej mellem Holtug og Bøgeskovhavn, St. Heddinge - Separatkloakering af en ledningsstrækning i Algade i St. Heddinge, Vallø - Kloakering af 5 ejendomme langs Skovrækken. Stevns Kommune ønsker at vedtage plangrundlaget, således at alle projekterne kan igangsættes og færdiggøres inden udgangen af Strøby Egede - Separatkloakering i Strøby Egede Afløbssystemet i Strøby Egede består af oplande med separate regn- og spildevandssystemer og oplande, hvor regn- og spildevand løber i de samme ledninger (fællessystemer). De ældre og centrale byområder i Strøby Egede har fælleskloakering /2/. Ved særlige kraftige belastninger af fællessystemet sker der overløb til Køge Bugt og Tryggevælde Å, som begge belastes af regnvandsfortyndet spildevand. Med henvisning til udledningstilladelsen har daværende Roskilde Amt fastholdt overfor kommunen at nedbringe antallet af årlige overløb fra oplandene. Det hårdest belastede aflastningspunkt er overløbsbygværk O940.3 (Figur 2-1), hvor der aflastes mere end gange pr. år til Køge

8 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN Bugt. I år med perioder af særligt kraftige eller over tid vedvarende regnvejrshændelser overskrides dette antal aflastningshændelser. Separatkloakering er Stevns Kommunes løsning på at nedbringe belastninger på systemer og renseanlæg samt fjerne overløb af fortyndet spildevand. De fælleskloakerede områder er opdelt i seks oplande (940.1, 940.2, 940.4, 940.7, og 940.9), som ved dette projekt separatkloakeres, hvilket fremgår af Figur 2-1. Fra disse oplande sker aflastning til recipienterne på fire lokaliteter, hvor to overløb er ved kysten (O940.3 og O940.4), og to overløb er ved Tryggevælde Å (O940.1 og O940.2) /3/. Figur 2-1 Separatkloakering i Strøby Egede. Der ledes i dag regnvand fra et samlet område på ca. 71 ha til Strøby Ladeplads Renseanlæg, som på årsbasis skal håndtere omkring m 3 regnvand og er hydraulisk hårdt belastet. Strøby Egedes spilde- og regnvand ledes via den afskærende ledning ved Kystvej. Herfra ledes vandet ved brug af pumpestationer langs kysten til Strøby Ladeplads Renseanlæg. Fra pumpestationerne findes der overløbsmuligheder i tilfælde af overbelastning af systemets kapacitet under regnvejrshændelser. Separatkloakering i Strøby Egede skal med Spildevandsplan etableres for at imødekomme de ulemper, som er ved det eksisterende fællessystem, og som har konsekvenser af både økonomisk og miljømæssig art. Det nuværende fællessystem kan bl.a. betyde oversvømmelser og opstuvning af regn- og spildevand, tilførsel af spildevand til badevandsområder og til Tryggevælde Å samt forøgede udgifter til vedligeholdelse og drift af pumpestationerne. Separatkloakering medfører, at overløb med opspædet spildevand helt elimineres. Separatkloakeringen etableres med et nyt ledningsanlæg til spildevand i de enkelte veje i området. Derudover forsynes hver ejendom med en stikbrønd for fremtidig tilslutning af spildevand. Alt spildevandet samles i en ny spildevandsledning i Kystvej, der afleder oplandenes spildevand til Strøby Ladeplads Renseanlæg. Den eksisterende fællesledning skal genanvendes til regnvandsledning efter en gennemgang af ledningens kvalitet. Regnvandet forbliver dermed i det nuværende fællessystem og udledes ved brug af de eksisterende overløbsbygværker til Køge Bugt og Tryggevælde Å. Stevns Forsyning gennemfører i detailfasen en nærmere vurdering af regnvandshåndteringen med henblik på at vurdere, hvorvidt alternativ håndtering af regnvand er praktisk, økonomisk og miljømæssigt hensigtsmæssigt i delområder af Strøby Egede. Separatkloakeringen skal gennemføres i etaper i løbet af otte år. Arbejdet opstartes i 2012 med fokus på registrering af ledninger og deres tilstand, indledende borgerkontakt og beskrivelse af

9 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN regnvandshåndteringen. Derudover igangsættes de forberedende arbejder til anlægsfasen. Selve separeringen gennemføres fra Borgene vil blive løbende orienteret om forestående arbejde, der berører deres ejendom og lokalområde. De berørte ejendomme fremgår af bilag til spildevandsplanen /4/. Endeslev Høstmark - Kloakering af 48 ejendomme i det åbne land Vest for Endeslev ligger 48 ejendomme ved vejene Dyndledsvej, Damvej, Folehaven og Høstmarken, som ligger i det åbne land og uden for kloakopland. Som følge heraf vil de 48 ejendomme ved vedtagelse af Spildevandsplan modtage et krav fra Stevns Kommune om forbedret spildevandsrensning. Kravet skal sikre en forbedret vandkvalitet i de vandløb, der modtager ejendommens spildevand. De 36 af ejendommene ligger i oplande til målsatte vandløb og afleder dermed spildevand til Gammelsøbækken/Kanderød Bæk, Aggerupvandløbet/Poulstrupbækken og nedstrøms målsatte recipienter. Alle er oplande, hvortil der er fastsat rensekrav, og hvor der derfor skal sikres forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er fastsat til renseklasse SO (reduktion af organisk stof og ammoniak). Der skal derfor ske en forbedret rensning af ejendommenes spildevand. De resterende 12 ejendomme ligger i et område, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er fastsat krav om opfyldelse af et rensekrav. Med spildevandsplanen inddrages de 12 ejendomme i kloakoplandet, da det er vurderet, at det er hensigtsmæssigt fra et økonomisk synspunkt at gennemføre et samlet kloakeringsprojekt for et antal ejendomme, som ligger indenfor rækkevidden af de 36 ejendomme, der skal imødekomme et rensekrav. Desuden ligger de 12 ejendomme i afstrømningsoplandet til Gammelsøbækken/Kanderød Bæk, hvor der ifølge vandplanerne er krav om restaurering af vandløbet. Samlet set vurderes de 48 ejendomme at udlede spildevandsmængder svarende til ca. 110 PE. Figur 2-2 Den planlagte kloakering af de 48 ejendomme langs Dyndledsvej, Damvej, Folehaven og Høstmarken.

10 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN Med planforslaget udpeges et kloakopland til de 48 ejendomme, hvor ejendommene kloakeres med et tryksat system. Ved det tryksatte system skal etableres en minipumpestation umiddelbart inden for skel på hver enkelt ejendom. Herfra pumpes spildevandet til rensning på Strøby Ladeplads Renseanlæg. De tilførte spildevandsmængder kan håndteres inden for renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse, som er henholdsvis PE og PE. Udledningstilladelsen er under behandling for at øge udnyttelsen af anlæggets faktiske kapacitet. Regnvand skal fortsat håndteres ved privat foranstaltning. Kloakering af de 48 ejendomme er planlagt igangsat og færdiggjort i De berørte ejendomme er angivet på bilag til spildevandsplanen. Ll. Tårnby - Kloakering af 16 ejendomme i Ll. Tårnby I Ll. Tårnby ligger ejendomme i det åbne land udenfor eksisterende kloakopland. Med spildevandsplanen bliver de omfattet af et kloakopland, som skal spildevandskloakeres. De omfattede ejendomme ligger i et opland til Tryggevælde Å, hvor der med vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er fastsat til O (reduktion af organisk stof). Figur 2-3 Kloakering af de 16 ejendomme i Ll. Tårnby. Der etableres et delvist graviterende tryksat system for de 16 ejendomme. Spildevandet fra ejendommene vil fremover blive pumpet til rensning på Strøby Ladeplads Renseanlæg. De tilførte ekstra spildevandsmængder kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Regnvandet skal fortsat håndteres ved privat foranstaltning. Projektet planlægges gennemført i De berørte ejendomme er angivet på bilag til spildevandsplanen. Varpelev - Kloakering af 8 ejendomme ved Varpelev Nordøst for Varpelev ligger otte ejendomme i det åbne land udenfor eksisterende kloakopland langs Tryggevældevej og Svalehøjvej. Med spildevandsplanen bliver de otte ejendomme omfattet af et udpeget kloakopland, der skal spildevandskloakeres. Fem af de omfattede ejendomme ligger i et opland til Møllebækken, hvor der med vandplanerne er fastsat krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er fastsat til SO (reduktion af organisk stof og ammoniak). Tre af de otte ejendomme ligger umiddelbart udenfor afgrænsningen af dette område med rensekrav, men ejendommen er alligevel omfattet af plangrundlagets tiltag.

11 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN Figur 2-4 Kloakering af de otte ejendomme ved Varpelev. Ejendommene kloakeres med et tryksat system, hvor der etableres en minipumpestation på hver enkelt ejendom. Spildevandet fra ejendommene vil fremover blive pumpet til rensning på Strøby Ladeplads Renseanlæg. De tilførte ekstra spildevandsmængder kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Regnvand skal fortsat håndteres ved privat foranstaltning. Projektet planlægges gennemført i De berørte ejendomme er angivet på bilag til spildevandsplanen. Skrosbjerg - Kloakering af 24 ejendomme ved Skrosbjerg I og omkring Skrosbjerg ligger 24 ejendomme i det åbne land udenfor eksisterende kloakopland. Med spildevandsplanen bliver de 24 ejendomme omfattet af et udpeget kloakopland, som er en forlængelse af det tidligere kloakerede opland på Skovkildevej. Oplandet bliver spildevandskloakeret. De omfattede ejendomme ligger i opland til Skrodsborgbækken og Stenkildebækken, hvor der med vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. De 18 af ejendommene ligger indenfor opland med rensekravet O (reduktion af organisk stof), mens fire af de omfattede ejendomme ligger i et område med rensekravet SO (reduktion af organisk stof og ammoniak).

12 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN Figur 2-5 Kloakering af de 24 ejendomme ved Skrosbjerg. Ejendommene kloakeres via et tryksat system, hvor der etableres en minipumpestation på hver enkelt ejendom. Spildevandet fra ejendommene vil fremover blive pumpet til rensning på Strøby Ladeplads Renseanlæg. De tilførte ekstra spildevandsmængder kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Regnvand skal fortsat håndteres ved privat foranstaltning. Projektet planlægges gennemført i De berørte ejendomme er angivet på bilag til spildevandsplanen. Holtug - Kloakering af 33 ejendomme ved Bøgeskoven Der er udpeget et kloakopland omfattende 33 ejendomme langs Holtug Strandvej og Bøgeskovvej mellem Holtug og Bøgeskov Havn. Oplandet skal spildevandskloakeres. Ejendommene kloakeres hovedsageligt med et tryksat system, hvor der etableres en minipumpestation på hver enkelt ejendom. Spildevandet fra ejendommene vil fremover blive pumpet til rensning på Store Heddinge Renseanlæg. De tilførte ekstra spildevandsmængder kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Regnvand skal fortsat håndteres ved privat foranstaltning.

13 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN Figur 2-6 Kloakering af de 33 ejendomme mellem Holtug og Bøgeskov Havn. Kloakoplandet ligger delvist i et område, hvor der jf. vandplanerne er fastsat rensekrav, da der med de gældende vandplaner ikke er fastsat et rensekrav for kloakopland X (Holtug), jf. Figur 2-6. Projektet planlægges gennemført i De berørte ejendomme er angivet på bilag til spildevandsplanen. St. Heddinge - Separatkloakering i St. Heddinge (Algade) I St. Heddinge er Algade fælleskloakeret, men det er med spildevandsplanen planlagt, at der i 2012 gennemføres en delvis separering af en ledningsstrækning i Algade. Ved separatkloakeringen etableres en ny regnvandsledning og en ny spildevandsledning, som efterfølgende tilsluttes det eksisterende fællessystem længere nedstrøms på kloakstrækningen. Dette projekt er dermed et forberedende tiltag, som er en del af en trinvis forbedring af kloakeringen i St. Heddinge. Det aktuelle projekt medfører således ikke en reduktion af regnvandsbelastningen på det samlede oplands eksisterende fællessystem. Projektet sikrer imidlertid, at der ved fremtidige etaper af renoveringer og kloakfornyelser i Store Heddinge kan adskilles regn- og overfladevand fra den berørte strækning af Algade. Dermed kan senere indsats sikre en reduceret belastning af det samlede ledningssystem og af Store Heddinge Renseanlæg. Den delvise separering medfører, at regn- og overfladevand fra vejen samt tagvand fra tagnedløb ud mod gaden tilsluttes den nye regnvandsledning. Langs den berørte del af Algade bliver spildevandsstik fra ejendommene tilsluttet den nye spildevandsledning. Disse stik vil udlede ejendommenes spildevand samt regn- og overfladevand fra baggårde og tagflader mod baggårde til den nye spildevandsledning. Der etableres tilslutningsmulighed for det resterende regnvand ved at fremføre regnvandsstik fra den nye regnvandsledning til matrikelgrænsen.

14 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN Figur 2-7 Separatkloakering af Algade i St. Heddinge. Projektet vil ikke påføre ejerne af ejendomme en udgift på nuværende tidspunkt. Systemet i Algade vil dog fremover være forberedt til en fuld separering af regn- og spildevand fra området. Derfor vil der i fremtiden være mulighed for at stille krav om fuldstændig separering af regn- og spildevand på ejendommene. Det kræver dog en fremtidig ændring af spildevandsplanen og faktisk udpegning af området som separatkloakeret opland. Vallø - Kloakering af 5 ejendomme på Skovrækken På vejen Skovrækken er udpeget et kloakopland for fem ejendomme i forlængelse af det eksisterende fælleskloakopland på samme vej. Oplandet skal spildevandskloakeres. Figur 2-8 Kloakering for de fem ejendomme ved Skovrækken. En nærmere projektering skal præcisere kloakeringsformen for de fem ejendomme, og der kan enten bliver tale om en tryksat løsning eller et graviterende system. Spildevandet fra ejendommene vil i fremtiden blive pumpet til rensning på Strøby Ladeplads Renseanlæg. De tilførte ekstra spildevandsmængder kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse.

15 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN Regnvand skal fortsat håndteres ved privat foranstaltning. Projektet planlægges gennemført i De berørte ejendomme er angivet på bilag til spildevandsplanen. Sammenfatning af kloakeringstyper Med spildevandsplanen skal gennemføres tiltag, der kan grupperes som følgende: separatkloakering af en del af Strøby Egede, en delvis separatkloakering af Algade i St. Heddinge, kloakering af ejendomme i det åbne land ved enten et tryksat system eller et graviterende delvist tryksat system. Ved separatkloakering anvendes separate ledninger til henholdsvis spildevand og regnvand. På denne måde kan spildevand ledes direkte til renseanlægget. Ved det tryksatte system bliver der som hovedregel afsat en minipumpestation på hver ejendom. I minipumpestationer findes en pumpe med en kværn, som findeler spildevandsindholdet, så det kan pumpes via en trykledning til renseanlægget. Der skal bruges energi til hver pumpestation, men den kører kun, når ejendommens spildevandssystem bliver brugt. I et graviterende delvist tryksat system kan et antal ejendommes spildevand graviteres til en fælles pumpestation, hvorfra det pumpes videre. Et graviteret delvist tryksat system kan være anvendeligt ved kloakering af mindre landsbyer. 2.3 Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal offentlige myndigheder foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet /1/. Stevns Kommune har gennemført en scoping af Spildevandsplan Med udgangspunkt i den indledende scoping, hvor relevante miljøforhold er udvalgt, er der foretaget en vurdering af planens konsekvenser for miljøet. Herunder er der i det omfang, det er muligt, foreslået afværgeforanstaltninger til reduktion af påvirkningerne. Myndighederne skal efter vedtagelse af spildevandsplanen overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger. Scoping af spildevandsplan Scopingen har til formål at indkredse og vurdere de miljøforhold, der i henhold til lovgivningen skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. Loven omfatter et meget bredt og omfattende miljøbegreb, der blandt andet rummer den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv. Ved scopingen er anvendt en tjekliste, som omfatter ovennævnte miljøforhold. For hvert enkelt forhold er foretaget en kvalitativ vurdering af tiltagenes miljømæssige påvirkning. I forbindelse med høringen af scopingen, hvor relevante myndigheder er hørt, er der ikke indkommet høringssvar, som har betydet ændringer af scopingen. Scopingen har efterfølgende fungeret som indholdsfortegnelse til selve miljøvurderingen, som derfor dækker følgende miljøforhold: Befolkning og sundhed Biologisk mangfoldighed Vand

16 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN Indledende naturkonsekvensvurdering Spildevandsplanen omfatter naturområder, der er beskyttet på internationalt niveau jf. EU s habitatdirektiv (Natura 2000-områder). Inden gennemførelse af planer eller projekter, der potentielt kan påvirke Natura 2000-områder, skal der foretages en indledende vurdering af, hvorvidt der skal gennemføres en naturkonsekvensvurdering. Stevns Kommune har vurderet, at det er nødvendigt at gennemføre den indledende vurdering, da påvirkning af Natura 2000-områder og Bilag IV-arter vurderes at blive væsentlig. Naturkonsekvensvurderingen fremgår af miljøvurderingens afsnit 6.2 om biologisk mangfoldighed. 2.4 Metode Miljøstatus Beskrivelsen af miljøstatus omfatter de miljøforhold, som er identificeret i scopingen. Miljøforholdene er kortlagt på baggrund af oplysninger fra Arealinformation, kommuneplanen og andre relevante databaser og hjemmesider. Detaljeringsniveauet for beskrivelserne varierer afhængigt af det tilgængelige datagrundlag. Miljøvurdering Miljøvurderingen er udarbejdet sideløbende med udarbejdelsen af Stevns Spildevandsplan i en delvis iterativ proces for at sikre, at der tages hensyn til miljøpåvirkninger, og at afværgeforanstaltninger indarbejdes i planen. Vurderingen af de potentielle påvirkninger forholder sig i første omgang til påvirkningens karakter positiv eller negativ -, og hvilke miljøforhold der påvirkes. Herefter er vurderet, om planen lever op til de målsætninger, der er fastlagt i relevante gældende planer. Vurderingen af påvirkninger er alene foretaget for de miljøforhold, der er identificeret i scopingfasen. Planen kan på længere sigt resultere i påvirkninger af andre miljøforhold, som eksempelvis kulturarv ved etablering af bassiner mv. Ved udførelsen af konkrete projekter skal lovgivning, retningsliner og plangrundlag til beskyttelsesinteresserne overholdes. Omfanget af disse påvirkninger er på nuværende tidspunkt ukendt, men vil blive behandlet i en efterfølgende detailfase, hvor anlægsarbejderne endeligt tilrettelægges.

17 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN BESKRIVELSE AF ALTERNATIVER I forbindelse med de indledende overvejelser af, hvordan spildevandsproblematikken ved den eksisterende fælleskloakering i Strøby Egede og kloakering af ejendomme i det åbne land kan løses, er en række forskellige alternativer overvejet. I de nedenstående afsnit beskrives og begrundes 0-alternativet og de øvrigt overvejede alternativer alternativ Et 0-alternativ er udtryk for, hvordan spildevands- og regnvandssituationen vil udvikle sig, hvis spildevandsplanen ikke gennemføres. Definitionen af 0-alternativet er derfor et realistisk bud på et fremtidsscenarie. Et 0-alternativ betyder, at de nye tiltag ikke gennemføres med udgangspunkt i det gældende plangrundlag, således at der fortsat vil være fælleskloakering af Strøby Egede og Store Heddinge samt ingen kloakering i det åbne land, der samlet set har forskellige negative konsekvenser, hvilket særligt påvirker vandmiljøet. Ved 0-alternativet udledes fortsat urenset spildevand til Køge Bugt og Tryggevælde Å, hvilket til stadighed har betydning for vandmiljøet. Køge Bugt påvirkes af fortyndet spildevand, hvilket forringer og eventuelt forværrer vandkvaliteten og badevandskvaliteten med risiko for sygdomme. Tryggevælde Å er beskyttet vandløb med vandløbsmålsætning og udpeget til habitatområde, og en fortsat udledning af spildevand og hyppige overløb betyder dels påvirkning af de hydrologiske forhold, forringelse af vandløbskvalitet og eutrofiering af kystvande. Dermed bliver det svært at opnå de fastsatte målsætninger for forbedring af såvel vandløbskvalitet som for kystvandene, og tilstanden er dermed i strid med vandplanerne for området. Derudover forringes forholdene for det udpegede habitatområde, som er knyttet til selve vandløbet. Den fortsatte fælleskloakering af Strøby Egede betyder, at der ved øgede nedbørsmængder risikeres gentagende oversvømmelser af beboelser og tilknyttede arealer med fortyndet spildevand. Denne udvikling har ligeledes på forskellig vis betydning for sundhedsforholdene og kan samtidig medføre en forringelse af boligkvaliteten. Derudover er Strøby Ladeplads Renseanlæg overbelastet hydrologisk af både regn- og spildevand. Den øgede belastning af rensningsanlægget betyder driftsmæssige og energimæssige omkostninger, hvilket ligeledes har betydning for driften af pumpestationerne, som skal transportere regn- og spildevand til renseanlægget. Ved 0-alternativet for ejendommene i det åbne land vil udledning forsætte til recipienterne, hvilket dermed betyder fortsat belastning af vandløbene med spildevand. Vandløbskvaliteten nedsættes, således at vandplanernes målsætning ikke opfyldes, og vandløbene som naturtyper kan miste værdi ved såvel næringsstofpåvirkningen som det resulterende iltforbrug i recipienterne. 3.2 Alternativer Separatkloakering i Strøby Egede Som en del af overvejelserne vedrørende ændring af fælleskloakering i Strøby Egede til separatkloakering har to alternative kloakeringsløsninger været behandlet. Alternativerne er nummeret 1 til 2. Alternativ 1 til separatkloakering er bassinløsninger med forskellig kapacitet og overløbshyppighed, der vurderes ikke at være fremtidssikrede i forhold til miljøkrav fra vandplaner og fremtidige klimabetingede øgede belastninger. Dertil udgør bassinerne kun en begrænset reduktion i den samlede belastning af ledningssystemer og på renseanlæg. De årlige driftsomkostninger er desuden vurderet at være væsentligt højere. Alternativ 2 til separatkloakering er delvis nedsivning, der er overvejet i forbindelse med regnvandshåndtering. Men dette skal undersøges nærmere i detailfasen. Det eksisterende erfaringsgrundlag og kendskab til jordbundsforhold indikerer, at nedsivningsmulighederne i området er begrænsede bl.a. på grund af høj grundvandsstand og lerjord.

18 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN Kloakering af ejendomme i det åbne land Hvis der ikke defineres et kloakopland, skal langt de fleste af de ejendomme, der foreslås kloakeret, alligevel have en spildevandsløsning. Det betyder, at der enten skal laves enkeltstående renseanlæg (minibiologisk renseanlæg, pileanlæg, nedsivningsanlæg eller lignende godkendt renseløsning) eller indgås kontraktlig medlemskab af forsyningsselskabet.

19 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN LOVGRUNDLAG OG PLANFORHOLD 4.1 Lovgrundlag I dette afsnit nævnes relevante love i forbindelse med miljøvurdering af en spildevandsplan. De nævnte love er ikke en udtømmende liste, og der vil derfor være en række love og bestemmelser, som gælder ved den konkrete anlægsprojekt, der ikke nævnes herunder. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Bekendtgørelse af lov nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering af planer, som medfører en væsentlige indvirkning på miljøet, og som angiver rammerne for fremtidige anlægsprojekter. Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov nr. 933 af 24. september Lovens formål er at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. Naturbeskyttelseslovens bestemmelser betyder bl.a., at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af beskyttede naturtyper. Habitatbekendtgørelsen Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj Bekendtgørelsen udpeger internationale naturbeskyttelsesområder og fastsætter regler for administrationen af områderne. Derudover fastsætter bekendtgørelsen bl.a. bindende forskrifter for myndighederne om planlægning og administration for at sikre, at forbuddet mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyrearter og den strenge beskyttelse af plantearter Museumsloven Bekendtgørelse af museumsloven nr af 14. december Med museumsloven sker en sikring af kulturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder mv. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Miljøbeskyttelsesloven Bekendtgørelse af lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32, der angiver, hvilke oplysninger planen skal indeholde. Påbud om forbedret spildevandsrensning på ejendomme i det åbne land udstedes på baggrund af miljøbeskyttelseslovens 30 og spildevandsbekendtgørelsens 27. Spildevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Udover miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om spildevandsplanens indhold angiver også spildevandsbekendtgørelsens 5 oplysninger, som skal indgå i spildevandsplanen. I tilknytning til spildevandsbekendtgørelsen har Miljøstyrelsen udarbejdet Vejledning nr. 5/1999 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, som bl.a. uddyber de oplysninger, der skal tilvejebringes i forbindelse med en spildevandsplan. Påbud om tilslutning til

20 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN kloak for ejendomme omfattet af et udpeget kloakopland udstedes på grundlag af spildevandsbekendtgørelsens 8. Miljømålsloven og vandrammedirektivet Vandrammedirektivet fastsætter en række miljømål, der skal opfyldes inden for en fastsat frist. Vandrammedirektivet opstiller desuden overordnede rammer for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. Målet er, at vandområderne i Europa generelt har opnået en god økologisk tilstand i 2015, og dansk lovgivning skal sikre, at myndighederne iværksætter den nødvendige indsats for at opnå dette mål. Miljømålsloven udgør en del af implementering af vandrammedirektivet i dansk lovgivning. Den indeholder bl.a. overordnede bestemmelser om vanddistrikter, myndighedernes ansvar, miljømål, planlægning og overvågning. I henhold til miljømålsloven skal staten gennem Naturstyrelsens lokale centre udarbejde vandplaner. De vedtagne vandplaner skal sikre, at vandrammedirektivets krav gennemføres i Danmark. Stevns Kommune skal udarbejde handleplaner, der viser, hvordan kommunen vil leve op til målsætningerne for vandforekomster i kommunen. I udarbejdelsen af spildevandsplanen er det søgt at tage højde for fremtidige investeringsbehov, der vil følge af vandplanernes krav og af kommende vandplansperioder. Slambekendtgørelsen Bekendtgørelse af lovbekendtgørelse nr af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål. Bekendtgørelsen fastsætter regler om, i hvilket omfang bl.a. spildevandsslam kan anvendes til jordbrugsformål, uden at hensynet til miljøbeskyttelsen tilsidesættes. Der er således fastsat grænseværdier for spildevandsslammets indhold af en række tungmetaller og miljøfarlige stoffer. 4.2 Planforhold Spildevandsplan erstatter de to spildevandsplaner for tidligere Stevns og Vallø kommuner, og den vil efter vedtagelse udgøre det samlede plangrundlag for spildevandsområdet i Stevns Kommune. Spildevandsplanen er en sektorplan, som er udarbejdet af Kommunalbestyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens 32. Spildevandsplanen må ikke stride mod kommuneplanen og forudsætninger fastsat efter lovens bestemmelser. Derudover er spildevandsplanen det juridiske grundlag, der giver kommunen ret til at kræve private ejendomme tilsluttes offentlig kloak, ændringer i kloakeringen og ekspropriere til nye anlæg. I Stevns Kommuneplan er udlagt rammer for lokalplanlægning for forskellige områder. Spildevandsplanens planlagte kloakerede oplande er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. I kommuneplanen er ligeledes retningslinjer i relation til spildevandsplanen, som fremgår af nedenstående Tabel 4-1. Tabel 4-1 Kommuneplanens retningslinjer i relation til spildevandsplanen /13/. Plantema Nr. Retningslinje Ny byudviklingsområder Der skal i rammerne for nye arealer til byformål sikres muligheder for lokal afledning af regnvand, blandt andet ved placeringer af anlæg til forsinkelse af afledning af overfladevand fra det pågældende område. Natura I områderne må der ikke træffes afgørelser i henhold til planloven, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og vandforsyningsloven, der kan indebære forringelser af områdernes naturtyper eller levesteder for arterne, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for.

21 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN Derudover skal spildevandsplanen være i overensstemmelse med målsætninger og retningslinjer i vandplanerne (2.4 for Køge Bugt og 2.6 for Østersøen) og målsætningerne i naturplanerne for Tryggevælde Å og Stevns Rev. Dette behandles under biologisk mangfoldighed i kapitlet om Miljøvurdering. Vandplanernes retningslinjer har i henhold til miljømålslovens 25 til formål at understøtte vandplanernes indsatsprogram med supplerende foranstaltninger, som kan være med til at opnå en god tilstand i alle vandforekomster. For spildevandsforsyning, grundvand, vandløb, søer, kystvande og miljøfarlige forurenende stoffer gælder retningslinje 1-50 i Vandplanen for Køge Bugt og retningslinje 1-54 i Vandplanen for Østersøen /9/, /10/.

22 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN MILJØMÅLSÆTNINGER Stevns Kommune har forskellige miljømålsætninger for udvikling af kommunen, der er udmøntet i planer og strategier. Herunder nævnes to relevante målsætninger i spildevandssammenhæng. I den lokale Agenda 21 strategi for Stevns Kommune er fremsat mål for bæredygtig, miljømæssig og social udvikling af kommunen. I strategien findes bl.a. mål for spildevandshåndtering. Målet er, at spildevandsplanens projekter realiseres, og planen ajourføres i nødvendigt omfang med henblik på at mindske forureningen af vandmiljøet. Derudover arbejdes på at reducere overløbsbygværkers udledning, og tilløbsmængderne til renseanlæggene reduceres. I forbindelse med regnvand er målene at nedbringe energiforbruget til og dermed også miljøbelastningen fra bortpumpning af regnvand fra boligområder og andre områder til recipienter. Derudover er det samtidig at sikre den lokale grundvandsdannelse og -ressource. Samlet skal alle målene indarbejdes i en bæredygtig kommunal planlægning og forvaltning. I Stevns Kommunes Klimahandleplan er bl.a. fokus på nedbør. For store mængder regnvand i spildevandssystemet giver negative følgevirkninger i form af hyppigere overløb, kapacitetsproblemer i systemet og opstuvninger. Desuden nedsætter det renseeffektivitet på renseanlægget. Forsyningsselskabet udfører egne undersøgelser af deres ledningssystems kvalitet og tilstand og søger at identificere uvedkommende vand, som er det vand, der kommer utilsigtet i kloakledninger enten via indsivning fra utætte ledninger eller fejltilslutninger af vejvand og tag vand på spildevandsledninger. Kommunen understøtter Stevns Forsynings indsats særligt, hvor årsagen til uvedkommende vand findes på privat ejendom og derfor kræver myndighedsindsats. Derudover er EU's vandrammedirektiv via miljømålsloven udmøntet i vandplanerne, der blev udsendt i december I vandplanerne er opstillet en række konkrete krav til den fysiske, kemiske og biologiske kvalitet af søer, vandløb, kyster, fjorde og grundvand, og der stilles tidsfrister for opfyldelsen af disse krav. Det er kommunerne der på baggrund af vandplanerne, skal udarbejde handleplaner for, hvordan vandplaner og indsatsprogrammer skal udmøntes i praksis. Ifølge vandplanen skal 436 ejendomme i den spredte bebyggelse i Stevns Kommune have forbedret spildevandsrensning eller tilsluttes kloak i første planperiode, dvs. inden 2015 og 314 i anden planperiode, dvs. inden Spildevandsplan Målsætningerne for natur og miljø er i Spildevandsplan gengivet herunder: Vandløb, søer og havet Kommunen arbejder for opnåelsen af målsætningerne for udpegede vandløb, søer og havområder udpeget med vandplanerne. Dette sker ved udstedelsen af krav om forbedret spildevandsrensning i det åbne land og gennemførelse af kloakeringsprojekter i henhold til spildevandsplanens tids- og investeringsplan. Der arbejdes efter tidshorisonten for spildevandsindsatsen beskrevet med vandplangrundlaget. Badevand Kommunen arbejder for sikring af badevandskvaliteten. Der udtages løbende badevandsanalyser fra fastsatte badevandsstationer. Ved overskridelser vurderes behovet for indsats og der kan iværksættes undersøgelser rettet mod at identificere kilder. Indsatser til sikring af badevandet kan iværksættes, men det skal iagttages at f.eks. nedbringelsen af overløb fra større sammenhængende fælleskloakerede oplande kræver langsigtede løsninger og store anlægsinvesteringer. Nogle indsatser er således langsigtede, mens andre kan iværksættes indenfor en kortere tidshorisont. Grundvand Store områder i Stevns Kommune er udpeget som såkaldte områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder). Tykkelsen af det beskyttende lerdæklag over disse grundvandsinteresser er generelt relativt lille i størstedelen af kommunen. Dette forhold skal tages i betragtning ved vurderingen af mulighederne for at tillade nedsivning af spildevand særligt indenfor OSDområderne. Derfor er mulighederne for nedsivning af spildevand i OSD-områder som udgangs-

23 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN punkt meget begrænsede, men enhver ansøgning skal behandles konkret. Grundvandsforholdene iagttages også i forbindelse med mulig nedsivning fra arealer såsom parkeringspladser eller industri-/erhvervsarealer. Natur Spildevandsprojekter og tiltag i medfør af spildevandsplanen skal tage højde for beskyttelsen af beskyttede naturområder. Forsyningsselskabet orienterer kommunen om forestående projekter og mulige konsekvenser for naturområder vurderes.

24 MILJØVURDERING AF STEVNS KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN MILJØVURDERING I det følgende beskrives miljøstatus for de miljøforhold, der blev udvalgt ved scopingen. Efter beskrivelsen af miljøstatus følger miljøvurderingen af Spildevandsplan Ved miljøvurderingen vurderes den samlede spildevandsplan, herunder spildevandsplanens nye tiltag, der fremgår af afsnit 2.2, og som er separatkloakering af Strøby Egede, delvis separatkloakering af St. Heddinge og kloakering af ejendomme i det åbne land. Ved miljøvurderingen grupperes de kloakerede ejendomme i det åbne land, da påvirkningen af recipienterne på dette planniveau vurderes at være den samme. 6.1 Befolkning og sundhed I spildevandsplanen er en detaljeret kortlægning og digitalisering af kloakeringsforhold på de enkelte ejendomme både i byer og det åbne land. En fortsat kortlægning og digitalisering af kloakeringsforholdene vurderes at være af betydning for at sikre sundhedsmæssige gode forhold for befolkningen. Ved gennemførelse af spildevandsplanen vurderes den at medføre en positiv indvirkning på befolkningen og menneskers sundhed inden for planområdet, da der med planen vil ske en reduktion i tilførslen af fortyndet spildevand til vandmiljøet. Ved at kloakere undgås udledninger til recipienter fra individuelle spildevandsløsninger fra de ejendomme, som via kloaknettet kobles til kommunens renseanlæg Badevandskvalitet Køge Bugt og Fakse Bugt er forholdsvis lavvandede områder, mens kysten er stejl ud for Stevns Klint. Vandet er brakt. Den overordnede strømretning er nord-sydgående, skiftende, mens strømmen tæt på kysten ofte følger denne. I løbet af badevandssæsonen udtager Stevns Kommune rutinemæssigt kontrolprøver af badevandet på 11 stationer langs kysten, der analyseres for to indikatorbakterier; E.coli og enterokokker. Strandene ved Strøby Egede har henholdsvis god og tilfredsstillende klassifikation på en skala fra udmærket til ringe, hvor udmærket er den bedst mulige kvalitet, hvor koncentrationen af indikatorbakterierne i badevandet er meget lav /7//8/. Ved gennemførelse af separatkloakering af de fælleskloakerede områder i Strøby Egede forventes overløb af fortyndet spildevand til Køge Bugt helt at ophøre, og det samme gælder udledningen af fortyndet spildevand til Tryggevælde Å, som har udløb i Køge Bugt. Dette vurderes at medføre en væsentlig forbedring af badevandskvaliteten og mindske risikoen for sundhedsskadelige bakterier ved Strøby Egede Oversvømmelser af beboelser I de fælleskloakerede områder af Strøby Egede er i dag en risiko for oversvømmelser af beboelsesejendomme og deres tilknyttede arealer, særligt når der forekommer intense og øgede nedbørsmængder. Ved oversvømmelserne er samtidig en risiko for opstuvning af fortyndet spildevand på terræn og i kældre. Med separatkloakeringen forventes fremover en mindre risiko for oversvømmelser af beboelsesområder, og især forventes risikoen for oversvømmelse med fortyndet spildevand ikke længere at være til stede. Samlet set vurderes separatkloakeringen at være en væsentlig forbedring i kloakeringsforholdene i beboelsesområder Friluftsliv og rekreative interesser Langs Køge Bugt ligger en række badestrande, hvoraf strandene ved Strøby Egede lejlighedsvis har forringet vandkvalitet. Den forbedrede badevandskvalitet, der opnås ved separatkloakeringen og kloakering af recipientoplandene, vurderes at medføre en væsentlig forbedring af de rekreative kvaliteter.

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1 Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene Delopland 274.1 Forslaget er behandlet i Teknisk Udvalg den 19.08.2015. Forslaget er vedtaget af Byrådet til 8 ugers offentlig

Læs mere

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune.

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Nedlæggelse af Bælum Renseanlæg. Fjerntransport af spildevand fra Bælum,

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

FORSLAG Faxe Kommune

FORSLAG Faxe Kommune FORSLAG TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2012-2015 (HØRINGSFORSLAG) Kloakering i det åbne land: Køgevej/Sanderhusvej, Teestrup Nedenvej og enkeltejendomme tæt på eksisterende kloakledning. April 2014. INDHOLD

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Strøby Egede (940.1, 940,2, 940.7, 940.8 og 940.9.) ændret etapeinddeling og bassinplacering 1 1. Indledning... 3 2. Status... 3 3. Plan...

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej.

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. Miljø og Teknik Januar 2014 13-23864 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Lovgrundlag...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 NÆSTVED KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 April 2013 INDHOLD 1 Generelle forhold, der gælder for hele planen... 1 1.1 Resume... 2 1.2 Procedure for planens vedtagelse... 4 1.3 Sammenfattende

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS

TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS Forslag 22. januar 2015 FAXE KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS Tillæg til Spildevandsplan 2012 2015 Separering af Nylandsvej og Alfavej samt enkelte ejendomme langs Hovedgaden, Gartnerhaven,

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 20112020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold... 3 4 Dimensioneringsforudsætninger...

Læs mere

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 10-09-2013 Sags Id. 727-2013-6543 Dok id. 727-2013-36223 Side 1/16

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Fuglsevej og Møllevej Program: 1. Indledning om Lolland Forsyning

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

BILAG 3: EJENDOMSLISTER

BILAG 3: EJENDOMSLISTER Guldborgsund Kommune Spildevandsplan 2014-2020 Bilag 3: Ejendomslister BILAG 3: EJENDOMSLISTER Bilaget indeholder lister over de ejendomme, hvor der som følge af spildevandsplanen kan forventes påbud om

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbek. nr. 936 af 24. september 2009 Screeningsskema, Planens navn og nr. Tårnby kommunes Spildevandsplan for 2015-2027

Læs mere

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Forslag til Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Kloakering af Ll. Egebjerg, samt mulighed for ekspropriation i forbindelse med kloakering af Uglekilde Erhvervsområde Juni 2016 Offentliggørelse

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. 2011-45872. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Dispensation til etablering af overfladeafløb mv. fra regnvandsbassin, matr.nr. 5a, Ll. Dalby By, Hedensted, beliggende ved Constantiavej i Hedensted

Dispensation til etablering af overfladeafløb mv. fra regnvandsbassin, matr.nr. 5a, Ll. Dalby By, Hedensted, beliggende ved Constantiavej i Hedensted HEDENSTED SPILDEVAND A/S Ørumvej 48 8721 Daugård Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-17-15 30.6.2015

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 7 Boliger på Benløse Fælled Februar 2008 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold....2 2.1 Lednings- og renseanlæg.... 2 2.2 Recipienter... 2 2.3 Gældende spildevandsplan...

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 3 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer.

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. BILAG A Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til: Oplandsareal, kloakeringstype, personækvivalentbelastning

Læs mere

1. Om denne plan... 9 1.1. Læsevejledning... 9 1.2. Offentlighed... 10. 2. Indledning... 11 2.1. Revision af spildevandsplanen...

1. Om denne plan... 9 1.1. Læsevejledning... 9 1.2. Offentlighed... 10. 2. Indledning... 11 2.1. Revision af spildevandsplanen... 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om denne plan... 9 1.1. Læsevejledning... 9 1.2. Offentlighed... 10 2. Indledning... 11 2.1. Revision af spildevandsplanen... 12 3. Sammendrag... 13 3.1. Spildevandsanlæg...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Sagsbehandler: Peter Müller

Sagsbehandler: Peter Müller Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 22. august 2014 Sagsident: 14/14629 Sagsbehandler: Peter Müller Dir. tlf.

Læs mere

Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og spildevandskloakering af mindre byer i det åbne land

Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og spildevandskloakering af mindre byer i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. august 2014 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 14/9850 Notat Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 For separatkloakering af Rørby og Kærby Forslaget er fremlagt fra den 9. december 2009 til den 3. februar

Læs mere

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området.

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området. Opsummering fra mødet den 29. januar 2013 med grundejerforeninger i sommerhusområderne Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Velkomst og introduktion Bjarke Jensen fra Mariagerfjord

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a.

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen Tønder Kommune Udkast til: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen August 2014 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

1. Om denne plan... 8 1.1. Læsevejledning... 8 1.2. Offentlighed... 9. 2. Indledning... 10 2.1. Revision af spildevandsplanen...

1. Om denne plan... 8 1.1. Læsevejledning... 8 1.2. Offentlighed... 9. 2. Indledning... 10 2.1. Revision af spildevandsplanen... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om denne plan... 8 1.1. Læsevejledning... 8 1.2. Offentlighed... 9 2. Indledning... 10 2.1. Revision af spildevandsplanen... 11 3. Sammendrag... 12 3.1. Spildevandsanlæg... 12 3.1.1

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013 Revision 07. juli 2014 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021 Tillæg nr. 4

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021 Tillæg nr. 4 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-P15-2-12 Ref.: Bjarke Uffe Jensen Direkte tlf. 97113637 bjjen@mariagerfjord.dk

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens...

1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens... 1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens... Side 1 af 18 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016 Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 14-10-2014 2014-137352 2012-25278 Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan

Læs mere

3 - Overfladevand og grundvand

3 - Overfladevand og grundvand 3 - Overfladevand og grundvand Byrådet ønsker, at overflade- og grundvand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Dette gælder både mængde og kvalitet. Byrådet ønsker, at vandkvaliteten

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet.

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Birgitte Palle, Krav til planlægning og administration Samspillet mellem grundvand,

Læs mere