Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej Århus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C"

Transkript

1 Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej Århus C Telefon Telefax wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg Kommunes data 3 3 Besparelsesmuligheder 4 31 Udskiftning af lyskilder 4 32 Andre besparelsesmuligheder 4 4 Samlet økonomi i forbindelse med udfasningen af lyskilder 6 5 Private fællesveje 7 6 Organisering af opgaven 8 61 Traditionel driftskontrakt med indbygget anlægsopgave 8 62 Traditionel driftskontrakt og sideløbende anlægsudbud 9 63 ESCO-lignende udbud 9 7 Salg af belysning 11 8 Opsummering 13 Dokumentnr Version 10 Udgivelsesdato 15april 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt PIAW FRBA PIAW

2 2/13 1 Indledning Dette notat skal beskrive konsekvenserne af, at der i 2008 blev vedtaget et effektivitetskrav til lyskilder, som fremover vil udfase kviksølvlampen, glødelampen og visse lysrør Kviksølvlampen anvendes i stor stil i gadebelysningsarmaturer, og med udfasningen af denne type lyskilde vil Silkeborg Kommune skulle udskifte en stor del af sin gadebelysning, hvilket vil få store økonomiske konsekvenser Baggrunden for effektivitetskravet til lyskilder er EU's såkaldte eco-designdirektiv 2005/32/EC (vejbelysning og kontorbelysning) Formålet er at nedbringe energiforbruget og miljøbelastningen, herunder CO 2 -udledningen, fra lyskilder og belysningsarmaturer beregnet til vej- og gadebelysning samt at effektiviser belysning til brug i kontorer Forslaget gennemføres i flere trin Første trin trådte i kraft med virkning fra foråret 2010 Den første udfasning omhandler visse former for lysstofrør og den matte glødelampe Lysrørerne der udgår kan til dels erstattes af andre typer lysrør og dette betyder, at det vil være muligt, at bibeholde mange anlæg med lysrør Problemet med lysrørs armaturerne er dog at det er de ældste armaturer, så de bør udskiftes af denne grund Andet trin træder i kraft i 2015 og omhandler kviksølvlamper

3 3/13 2 Silkeborg Kommunes data Silkeborg Kommunes gadebelysningsdatabase er blevet sorteret og gennemgået Kommunen har ifølge en nyligt opdateret database armaturer pr 13 april 2011 Fordelingen på de forskellige typer lyskilder, kan ses af nedenstående oversigt Der er endvidere forudsat følgende: Der er etableret natslukning i Silkeborg Kommune mellem 2400 og 0530 Prisen for 1 kwh er sat til 1,50 kr Forbruget iht database er kwh Lyskildetype Antal Udgår år Lysrør Kviksølvlamper Højtryksnatrium og CDO lyskilder Udgår ikke Lavenergipærer og diverse 283 Udgår ikke I alt 17859

4 4/13 3 Besparelsesmuligheder 31 Udskiftning af lyskilder Udfasningen af kviksølv lyskilderne og gamle lysrør vil bidrage til en energibesparelse i sig selv En 80W kviksølv lyskilde kan feks erstattes med et 42 PLT-kompaktlysstofrør eller måske et 26 W LED-armatur Den omfattende udskiftning er nødvendig dels fordi kviksølv lyskilderne og nogle typer af lysrør udgår, men skal også ses som en konsekvens af mange års efterslæb på renovering af gadebelysningen Der er kommet "erstatningslyskilder" på markedet, således at kviksølvlyskilder kan udskiftes med andre lyskilder uden at skulle bygge armaturer om Hvis det skal give mening at benytte disse lyskilder, skal armaturerne have en lang rest levetid og være i en rimelig stand Umiddelbart kan det ikke anbefales Silkeborg Kommune kan bruge lyskilden i nogle af deres kviksølvarmaturer, idet alle kviksølvarmaturer er meget gamle og nedslidte Grundlaget for vurderingen er, kommunens database og en vurdering fra kommunens Vedligeholder Silkeborg Kommune bør derfor udskifte alle kviksølvarmaturer og lysrørsarmaturer 32 Andre besparelsesmuligheder Silkeborg Kommune har allerede indført natslukning i tidsrummet fra 2400 til 0530 undtagen i Silkeborg og Kjellerup midtby natten til lørdag og søndag Derudover er der i gang sat et projekt med overdragelse af belysningen på de private fællesveje Dette sammenholdt med den energibesparelse som udskiftningen af kviksølvlamper og gamle lysrør medfører at der kun er få andre metoder til nedbringelse af energiforbruget i kommunen Nedenfor nævnes et par muligheder for at opnå yderligere besparelser Følgende muligheder kan/skal undersøges: Dæmpning af alle nye LED armaturer Nedtagning af eksisterende belysning på visse strækninger feks nedtages gadelys så der kun er gadelys indenfor E55-zonen (byzonen) 321 Dæmpning af nye LED armaturer I forbindelse med udskiftning til LED armaturer med en højeffektiv optik, kan man opnå en yderligere energibesparelse ved at anvende dæmpning I flere af de nye LED armaturer er der indbygget dæmpningsudstyr, således at man kan reducere energiforbruget yderligere i nogle timer inden der slukkes mellem 2400 og 0530

5 5/ Nedtagning af eksisterende belysning udenfor byzonen Som udgangspunkt skal der kun etableres belysning indenfor den færdselsmæssige byzone (E55) dog skal fodgængerfelter, lysreguleringer og rundkørsler altid belyses Silkeborg Kommune kan overveje om eksisterende belysning udenfor byzonen (E55) skal nedtages Det kan enten ske generelt eller ske i forbindelse med at det eksisterende anlæg skal renoveres Besparelsespotentialet er ikke kendt

6 6/13 4 Samlet økonomi i forbindelse med udfasningen af lyskilder Silkeborg Kommune skal udskifte 6054 stk armaturer i forbindelse med udfasningen af kviksølvlamperne og udskiftning af gamle lysrør Dertil kommer cirka 85 stk armaturer monteret på træmaster De samlede omkostninger til renoveringer bliver derfor: 5969 armaturer a' kr 5000 kr træmaster a' kr kr I alt kr Det er vigtigt at nævne, at den udfasning der sker i forbindelse med udfasningen er standard løsninger Der vil blive anvendt "standard" materialer og kommunen vil derfor ikke få et arkitektonisk løft, men blot få renoveret eksisterende anlæg og gjort dem tidssvarende rent teknisk og energimæssigt Besparelsen er baseret på at alle armaturer udskiftes til LED armaturer Der er i beregningerne ikke taget højde for luftledninger Model Årlig besparelse i kwh Årlig besparelse i kroner Anlægsinvestering i kroner Udskiftning af kviksølv og lysrør samt udskiftning af træmaster jf pkt

7 7/13 5 Private fællesveje Silkeborg Kommune har besluttet at overdrage belysningen på de private fællesveje til grundejerne på vejene Kommunen beholder ejerskabet til belysningsanlæggene, men overdrager udgiften til at drive belysningen til grundejerne Ifølge Silkeborg Kommunes database er der cirka 2200 stk armaturer på private fællesveje Af disse står cirka 330 overfor en udskiftning i forbindelse med udfasningen af lyskilder Udgiften til renoveringen af disse anlæg kan kommunen videresende til grundejerne 330 armaturer a' kr 5000 kr

8 8/13 6 Organisering af opgaven Der er flere muligheder for at håndtere renoveringen af gadebelysningen i Silkeborg Kommune I det følgende præsenteres forskellige aftaletyper og de tilhørende udbudsformer Alle udbudsformerne kombinerer udførelse og investering af udskiftningerne af anlæg med den fremtidige drift og vedligeholdelse af gadebelysningen Det skal for god ordens skyld bemærkes, at en konkrete aftale- og udbudsmodel for Silkeborg Kommune afhænger af en nærmere tilrettelæggelse af kommunens ønsker, mål og økonomiske rammer Der tages således ikke på nuværende tidspunkt konkret stilling til mulighederne for Silkeborg Kommune Vi forudsætter i det følgende, at Kommunen ønsker at beholde ejerskabet til det samlede gadelysanlæg 61 Traditionel driftskontrakt med indbygget anlægsopgave Denne model er traditionel og simpel Opgaven består af en traditionel driftsaftale på 4 år, hvor entreprenøren leverer drift og vedligeholdelse af gadelysanlægget Hertil kommer anlægsopgaverne med renoveringer, hvor entreprenøren til fast pris udskifter anlæg i henhold til en udskiftningsplan leveret af Kommunen Fordelene hermed omfatter: Overskuelig økonomi og risiko Kendt fremgangsmåde blandt entreprenører og dermed potentielt mange tilbud og god konkurrence Almindelig udbudsproces som offentligt udbud uden involvering af Kommunale tilsynsmyndigheder og anden godkendelse Det sikrer en forudsigelig proces Partnerne skilles efter 4 år, hvilket giver mulighed for ny samarbejdspartner og ny konkurrence, hvilket som udgangspunkt skulle give bedre priser Ulemper: Kommunen vil bære hele udgiften for udskiftningen af anlæg Entreprenøren gør, som der står i kontrakten, og har ikke incitament til yderligere forbedringer Dette har betydning, hvis entreprenøren har viden, som kunne have givet endnu bedre løsninger end beskrevet i udbuddet Kommunen skal bruge ressourcer på at forberede udbud igen efter 4 år

9 9/13 62 Traditionel driftskontrakt og sideløbende anlægsudbud Begge udbud er traditionelle og simple Opgaven består af en traditionel driftsaftale på 4 år, hvor entreprenøren leverer drift og vedligeholdelse af gadelysanlægget, som pkt 61 Hertil kommer et anlægsudbud med anlægsopgaverne med renoveringer, hvor entreprenøren til fast pris udskifter anlæg i henhold til en udskiftningsplan leveret af Kommunen Udbuddene kan afvikles sideløbende eller forskydes i forhold til hinanden Fordele og ulemper er de samme som beskrevet under pkt 61, men det kan måske virke uoverskueligt med et samlet udbud Silkeborg Kommune skal udbyde drift og vedligeholdelse i november 2012, og det er ikke sikkert Silkeborg Kommune er klar med en udskiftningsplan eller har finansiering på plads til den tid 63 ESCO-lignende udbud ESCO-modellen er forholdsvis ny i Danmark, men allerede benyttet af flere kommuner, dog mest på bygninger ESCO-selskabets opgaver vil blive Renovering af anlægget med betydelig frihed indenfor nogle bestemte rammer (belysningsplan, udskiftning af kviksølvarmaturer osv) Drift af anlægget ESCO selskaberne vil i udbuddet blive bedømt på, hvem der kan levere den bedste totaløkonomi for kommunen Både anlæg, elforbrug, drift og vedligehold indgår i bedømmelsen ESCO-selskabet garanterer besparelserne, så projektet er uden økonomisk risiko for Kommunen Kontrakten vil blive udformet således, at selskabet vil få incitament til at gøre det endnu bedre end beskrevet i deres tilbud Således vil eventuelle yderligere besparelser på elforbrug og vedligehold blive delt mellem kommune og ESCOselskab ESCO leverandøren kan også finansiere anlægget, men det vil typisk ikke være en fordel, da kommunerne selv kan låne penge til energibesparende investeringer I begyndelsen af projektet skal projektets investeringer lånefinansieres Senere i forløbet vil der opnås el- og driftsbesparelser I nogle tilfælde er disse besparelser store nok til at forrente og afdrage lånet Der findes flere typer af ESCO aftaler, som det dog ikke er relevant at beskrive minutiøst i dette notat Fordele:

10 10/13 Gode incitamenter, som sikrer god udnyttelse af ESCO-selskabets viden og kompetencer Lange kontrakter vil sikre langsigtet planlægning fra ESCO-selskabet Lange kontrakter sikrer, at Kommunen kun sjældent skal bruge ressourcer på at gennemføre udbud Ulemper Kommunen mister til en vis grad hånd i hanke med, hvordan opgaven bliver udført Udbudsprocessen er dyrere end standardudbud Uvist, om alle entreprenører vil kunne deltage i et ESCO udbud

11 11/13 7 Salg af belysning Som det fremgår af ovennævnte beregninger står Silkeborg Kommune overfor en stor økonomisk udfordring på vejbelysningsområdet Det er derfor nærliggende at overveje forskellige muligheder for finansiering, når renoveringerne skal igangsættes En af mulighederne kunne være at udbyde vejbelysningsanlæggene til salg på baggrund af et EU-udbud med medfølgende pligt for køberen til at renovere anlægget Silkeborg Kommune opnår ikke en øjeblikkelig økonomisk gevinst som engangsbetaling, idet beløbet for et evt salg er omfattet af deponeringsreglerne Det deponerede beløb bindes i en 10-årig periode og frigives herefter med 1/15 årligt de resterende 15 år På den baggrund er der ikke umiddelbart de store økonomiske gevinster forbundet med et salg Derudover vil et salg bevirke, at Silkeborg Kommune mister rådigheden over belysningen og i fremtiden vil kunne konkurrenceudsætte den ydelse, der består i drift og vedligeholdelse Kommunen mister indflydelse over anlæggene, men beholder samtidig det fulde politisk ansvar overfor borgerne og som vejmyndighed Leveringsaftalen og salgsaftalen bør derfor nøje indeholde klare krav til den løbende drift og vedligeholdelse, samt krav til at kunne ændre på anlæggene og selve vedligeholdelsen heraf Dette skal sikre to forhold; For det første, anlæggene skal til enhver tid svare til de kvalitetskrav, som typisk kræves af et velholdt og godt fungerende anlæg, således at anlæggenes stand til enhver tid svarer til kommunens forventninger, herunder ved et eventuelt tilbagekøb efter en årrække Dernæst skal anlæggene og driften altid leve op til/kunne ændres til de krav, som kommunens belysningspolitik kræver Justeringer skal for eksempel kunne ske som følge af ændringer i kommunes miljøpolitik med krav om specifikke besparende foranstaltninger og som følge af udbygninger og byggemodninger Overvejelserne bag et salg - både af juridisk, økonomisk og politisk art tager ofte ganske lang tid Det er afgørende, at alle aspekter tænkes nøje igennem, da et salg typisk er endeligt Både sælger og køber er interesseret i, at aftalegrundlaget er så klart og gennemarbejdet som muligt, da dette efter salget danner grundlag for mange års fremtidig samarbejde Ved at salg vil provenuet skulle som nævnt skulle deponeres i 10 år, hvorefter provenuet udbetales over 15 år Undervejs i de 25 år forrentes det deponerede beløb og renterne udbetales til kommunen Med en antagelse om 3% i forrentning giver det en betalingsstrøm som følger

12 12/ Oversigt over pengestrømme, tkr år deponeret beløb renteudbetaling tilbagebetaling

13 13/13 8 Opsummering Silkeborg Kommune skal have udskiftet kviksølvarmaturer og lysrørsarmaturer Dette indebærer en investering på over 30 mio kr og giver en besparelse på ca13 mio kr Besparelsen er ikke stor nok til at forrente og afdrage et lån på over 30 mio kr som udfasning beløber sig til Derfor anbefales det kommunen at finde yderligere besparelser Skal dette ske på vejbelysningsområdet, er der mulighed for at Indføre yderligere natslukning Nedsætte serviceniveauet på driften Nedtager belysning feks udenfor byzone Disse tiltag vil også reducere elforbruget, hvorfor kommunen også på denne måde vil gøre sit bedste for at sikre sig mod evt stigende elpriser i fremtiden Fravælges disse muligheder eller er de ikke tilstrækkelige, er kommunen nødsaget til at finde besparelserne andetsteds på kommunalbudgettet i tilfælde af uforudsete udgifter stigende renter ol COWI anbefaler derfor at kommunen kortlægger muligheden for yderligere natslukning, nedsætter serviceniveauet og nedtager belysning udenfor byzone samt beregner de besparelser, der kan opnås herved Ovenstående bør igangsættes hurtigst muligt, så konsekvenserne heraf kan indbygges i et nyt udbud Vedrørende nyt udbud, anbefaler COWI, at kommunen laver et traditionelt drifts- og vedligeholdsudbud Herefter kan der laves et traditionelt anlægsudbud på renoveringsopgaven COWIs anbefaling af traditionelle udbudsformer skyldes, at udbudsomkostningerne for kommunen minimeres samtidig med, at der kan opnås god konkurrence Eksempelvis vil ESCO udbud medføre større udbudsomkostninger og det er usikkert, om denne udbudsform vil give anledning til bedre resultater

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning Struktur Indledning, kapitel 1: Beskriver baggrunden for og formålet med at udfærdige et besparelses- og designkatalog

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2010 KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD 1 Revision

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet Roskilde Fjord Ny fast forbindelse Idékonkurrence omkring OPP-projektet MT Højgaard a/s E. PIHL & SØN A.S. DISSING+WEITLING arkitektfirma a/s Rambøll Danmark A/S BALSLEV A/S Rambøll Nyvig a/s HSH Nordbank

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Flere investeringer ved OPP?... 4 2.2. Udbudsformer... 4 2.3. Samtænke

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 260323 Brevid. 1930553 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere