Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING"

Transkript

1 Totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed VEJLEDNING

2 By- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax: Grafisk tilrettelægning: Ole Krejsing Repro & Tryk: Kailow Graphic Oplag: Oktober 2001 ISBN Edb-værktøj og vejledning kan købes hos Byggecentrum Boghandel Lautrupvang 1B 2750 Ballerup Telefon: Telefax: Pris 150,- kr. Vejledningen må kun citeres med kildeangivelse.

3 Vejledning om udarbejdelse af totaløkonomiske beregninger i statslig byggevirksomhed

4 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Generelt Totaløkonomi Beregningssystem Beregning af totaløkonomi Skemaer og fremgangsmåde ved anvendelse Initiativ Forside Samleskema Totaløkonomi (Anlæg) Totaløkonomi (Drift) Projektskemaer (FBT) Forside Samleskema Totaløkonomi (Drift) Totaløkonomi (Anlæg) Eksempler Gruppe 1-4 og Installationer Rådgiver Dokumentation Kvalitetssikring De vigtigste forudsætninger og definitioner Supplerende litteratur Indholdsfortegnelse

5 Forord Totaløkonomi er i de senere år blevet genstand for stigende bevågenhed. Således blev der med virkning fra den indført krav om totaløkonomiske vurderinger i forbindelse med offentligt støttet byggeri, i hvilken forbindelse By- og Boligministeriet lod udarbejde det totaløkonomiske beregningsprogram TRAMBO- LIN. Med udsendelse af bekendtgørelse nr. 202 af om kvalitetssikring af byggearbejder er der med virkning fra den fastsat et tilsvarende krav om totaløkonomiske vurderinger af bl.a. statsligt byggeri. Beregningsværktøjet med tilhørende vejledning er oprindelig udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste til intern brug. På grundlag af praktisk afprøvning har Samordningsudvalget for den Statslige Ejendomsforvaltning (SEF) imidlertid fundet beregningssystemet velegnet til brug i statslig byggevirksomhed og har på denne baggrund iværksat en videreudvikling, således at værktøjet i sin foreliggende udformning tilgodeser de statslige byggeadministrationers forskellige behov. Primo oktober 2001 har Forsvarets Bygningstjeneste overdraget den foreliggende version af totaløkonomiværktøj og vejledning til By- og Boligmisteriet, der samtidig har stillet værktøj og vejledning til rådighed for de statslige byggeadministrationer. By- og Boligministeriet vil fremover forestå den videre udvikling og vedligeholdelse af beregningssystemet samt iværksætte opsamling af praktiske erfaringer med systemet. Forord 3

6 0. Indledning Gennemførelse af totaløkonomiske vurderinger og beregninger er blevet aktualiseret med By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 202 af om kvalitetssikring af byggearbejder. I bestemmelsen i bekendtgørelsens 2, stk. 2, stilles der krav om, at der foretages en totaløkonomisk vurdering af byggeriets anlægs- og driftsøkonomi. De statslige bygherrer er herefter ansvarlige for, at der gennemføres totaløkonomiske beregninger i forbindelse med planlægning og gennemførelse af byggesager. I medfør af bestemmelsen i bekendtgørelsens 1, stk. 2, finder bekendtgørelsen og dermed kravet om totaløkonomiske vurderinger også anvendelse på ombygningsarbejder, når disse gennemføres efter et projektmateriale og har et sådant omfang, at de i det væsentlige organiseres og afvikles som en byggesag. Et gennemgående princip i kvalitetssikringsbekendtgørelsen er princippet om metodefrihed. Bekendtgørelsen angiver således ikke udtømmende, hvorledes kvalitetssikringsindsatsen skal udføres. Tilsvarende foreskriver bekendtgørelsen heller ikke noget bestemt omfang eller resultat af de totaløkonomiske vurderinger, ligesom bekendtgørelsen ej heller foreskriver en bestemt fremgangsmåde. Derfor er bygherren, såvel hvad angår den egentlige kvalitetssik Indledning

7 ringsindsats som de totaløkonomiske vurderinger, i princippet frit stillet med hensyn til valg af metode. I overensstemmelse hermed er anvendelse af nærværende totaløkonomiske beregningsværktøj med tilhørende vejledning ikke et krav men et tilbud til de statslige bygherrer. Beregningssystemet er et bygherreværktøj, der er udformet dels med henblik på bygherrens opfyldelse af kravet i kvalitetssikringsbekendtgørelsens 2, stk. 2, dels med henblik på bygherrens dialog med de(n) tekniske rådgiver(e). I totaløkonomiværktøjet indgår prisdata hentet fra V&S Byggedata. Rådighed over/brug af værktøjet forudsætter således, at den enkelte statslige byggeadministration indgår aftale(r) med Byggecentrum om engangsanskaffelse(r) og/eller køb af abonnement(er), der sikrer løbende opdatering af V&S Byggedata. Vejledningen er udformet som en guide til beregningssystemets forskellige skemaer og er tænkt anvendt i forbindelse med den praktiske gennemførelse af de totaløkonomiske beregninger ved hjælp af nærværende regnearksbaserede (MS-Excel) totaløkonomiværktøj. 0. Indledning 5

8 1. Generelt 1.1. Totaløkonomi Den totaløkonomiske tankegang tager udgangspunkt i en helhedsbetragtning, der omfatter såvel anlægsudgifter som efterfølgende driftsudgifter herunder udgifter til bl.a. vedligehold, rengøring og forsyning. Ved en beregning af totaløkonomien afdækkes sammenhængen mellem anlægs- og driftsudgifter, idet valg af materialer og løsninger af god kvalitet og holdbarhed på langt sigt vil medføre et mindre behov for genopretning og udskiftning under driften. En større investering i kvalitet og holdbarhed fra starten vil derfor, rent totaløkonomisk, normalt kunne betale sig frem for at vælge billigere materialer med kortere levetid. Ved at synliggøre den økonomiske konsekvens af de valg, der træffes ved planlægningen af et byggeri, er beregning af totaløkonomi et godt redskab i beslutningsprocessen, da det muliggør sammenligning af alternative løsninger. De totaløkonomiske vurderinger bør derfor indgå så tidligt som muligt i planlægningen af byggeriet. En beregning af totaløkonomien for et byggeri omfatter de samlede udgifter til anlæg og drift i brugstiden, dvs. den periode byggeriet forventes at blive anvendt til det samme formål Generelt

9 En totaløkonomiberegning består generelt af følgende hovedpunkter: Fastlæggelse af byggeindeks, beregningsperiode (brugstid), arealer (bebygget areal og bruttoareal) beregningsforudsætninger. Beregning af anlægsudgiften herunder udgifter til rådgivning mv. Beregning af udgifter til vedligehold herunder udgifter til løbende vedligehold og opretning. Beregning af de årlige fælles driftsudgifter herunder udgifter til forsyning (opvarmning, vand, belysning, renovation og afløb mv.) samt udgifter til rengøring (udvendig og indvendig renhold og rengøring). Beregning af de årlige udgifter til forvaltning, bl.a. skatter og afgifter. Ved beregning af totaløkonomi for et byggeri grupperes udgifterne i anlægsudgifter og i driftsudgifter Beregningssystem Beregningssystemet, der er baseret på Microsoft Excel (5.0), findes på vedlagte cd-rom. Systemet muliggør en elektronisk beregning af totaløkonomien. Forud for anvendelse af beregningssystemet bør der oprettes et bibliotek i Microsoft Excel med mapper til brug for de enkelte byggeprojekter. Beregningssystemet består af en række skemaer, der skal anvendes ved gennemførelse af de totaløkonomiske beregninger. Skemaerne 1. Generelt 7

10 kopieres fra cd-rom en og lagres i en mappe oprettet til det aktuelle projekt, hvorefter de er klar til brug. I skemaerne er der på forhånd indlagt en række data, der som standard udgør grundlaget for beregningerne, bl.a. indgår nøgletal fra V&S Byggedata Prisbøger med hensyn til m 2 -priser for anlæg af forskellige kategorier af bygninger, priser på diverse bygge- og anlægsarbejder og bygningsdele samt oplysninger om udgifter til drift mv. Alle priser i skemaerne er indlagt eksklusive moms. Der er ikke taget hensyn til de eventuelle geografisk betingede prisforskelle. Standardprisniveauet for de indlagte prisdata er Sjælland uden for hovedstadsområdet svarende til prisfaktor 1,00. Beregning af totaløkonomien sker i det prisindeks, der indtastes som en beregningsforudsætning på forsideskemaet. Der regnes som standard med reguleringsindeks for boligbyggeri. I samtlige skemaer er der indlagt en automatisk indeksering, dvs. at alle beregninger indekseres på baggrund af det indtastede indeks. Totaløkonomien beregnes og opgøres i faste nutidspriser på baggrund af det vedtagne indeks, dvs. at der ikke tages hensyn til inflation. På nuværende tidspunkt indgår eventuelle kapitaludgifter i forbindelse med forrentning ikke i beregningerne. Skemaerne indeholder felter, der er åbne for indtastning af forudsætninger for beregning af totaløkonomien. Alle åbne felter er markeret med gul farve. Oplysninger der indtastes i de gule felter kan erstattes ved overskrivning. Andre felter i anden farve er skrivebeskyttede og låste for indtastning. Disse felter vil automatisk blive udfyldt med oplysninger fra de øvrige skemaer Generelt

11 Ved beregning af totaløkonomien for et projekt, hvori der indgår flere bygninger, forskellige kategorier af bygninger eller forskellige funktioner i den enkelte bygning opdeles beregningen på hver enkelt del. Der udfyldes et sæt skemaer for hver totaløkonomiberegning, dvs. for hver enkelt bygning eller for hver funktion i bygningen. Projektets totaløkonomi som helhed findes ved sammenlægning af resultaterne af de enkelte delberegninger i et opsamlingsskema. 1. Generelt 9

12 2. Beregning af totaløkonomi De totaløkonomiske beregninger gennemføres på forskelligt detaljeringsniveau afhængigt af, hvilken fase projektet befinder sig i initiativ, programmering, projektering etc. I den indledende initiativfase udarbejdes der totaløkonomiske overslag i forbindelse med beslutningsgrundlaget for valget af løsning ved f.eks. et opstået lokalebehov Skal der bygges nyt eller bygges om? Er der mulighed for at købe eller leje lokaler? I denne fase vurderes totaløkonomi på grundlag af erfaringspriser for de forskellige kategorier af bygninger. I programmeringsfasen udarbejdes der totaløkonomiske beregninger i forbindelse med afvejning af udgiftsfordelingen mellem anlægsudgifter og driftsudgifter ved valg af bl.a. kvalitetsniveau. I denne fase vurderes totaløkonomi på hovedbygningsdelsniveau se afsnit 4, Forudsætninger og definitioner. Under projekteringen ajourføres de totaløkonomiske beregninger fortløbende i forbindelse med projektets detaljering, hvor bygningen nedbrydes i enkelte dele, der kan beskrives i konkrete mængder i bl.a. mængdefortegnelser. I projektfaserne vurderes totaløkonomi på bygningsdels- eller eventuelt komponentniveau. Under udførelsen ajourføres de totaløkonomiske beregninger i forbindelse med en eventuel beslutning om væsentlige ændringer af Beregning af totaløkonomi

13 f.eks. udførelsesmetode, konstruktioner, materialer eller kvalitet såfremt ændringen vurderes at få indflydelse på totaløkonomien. Det er bygherrens opgave at stille krav til sine rådgivere om at udføre de totaløkonomiske beregninger som en del af rådgivernes ydelser under henholdsvis projektering og projektopfølgning. Under byggesagens forløb udfører bygherren uafhængigt af rådgiveren totaløkonomiske overslag og beregninger til brug ved kvalitetssikring af rådgiverens beregninger. I beregningssystemet er der indbygget en kvalitetssikringsdel, hvor bygherrens og rådgiverens beregninger sammenstilles automatisk. 2. Beregning af totaløkonomi 11

14 3. Skemaer og fremgangsmåde ved anvendelse Den vedlagte cd-rom indeholder følgende sæt af skemaer: Initiativ og Projektskemaer til brug for bygherren ved beregning af totaløkonomien i de indledende faser samt under projektering og udførelse, Rådgiver til brug for rådgiveres beregning af totaløkonomi under projektering og udførelse samt Kvalitetssikring til brug ved bygherrens kvalitetssikring af rådgiverens beregninger. Skemaerne er samlet i to mapper A og B. Mappe A indeholder følgende skemasæt: Initiativ, Projektskema (FBT), Rådgiver og Kvalitetssikring. Ved beregning af totaløkonomi for et projekt, der alene omfatter en enkelt bygning, bygningskategori eller funktion kopieres skemaerne fra mappe A. Mappe B indeholder følgende skemasæt: Initiativ, 5 stk. Projektskemaer (FBT.1 FBT.5), et opsamlingsskema (FBT), Rådgiver og Kvalitetssikring. Opsamlingsskemaet opsummerer automatisk beregningsresultaterne fra de enkelte projektskemaer. Projektets samlede totaløkonomi fremgår således af opsamlingsskemaet. Omfatter projektet flere (op til 5) forskellige bygninger, bygningskategorier eller funktioner kopieres skemaerne fra mappe B. Beregningssystemet forudsætter, at skemasættene: Projektskema(er), Rådgiver og Kvalitet indgår samlet i de totaløkonomiske beregninger Skemaer og deres udfyldelse

15 Det skal derfor bemærkes, at disse skemasæt skal kopieres samlet fra henholdsvis mappe A og B til den aktuelle projektmappe. Hvert skemasæt består dels af skemaer, der skal udfyldes og dels af skemaer, hvortil oplysninger overføres automatisk. De sidstnævnte er samleskemaer og skemaer til kvalitetssikring. Principielt er de forskellige sæt af skemaer ens med hensyn til opbygning, indhold og anvendelse Initiativ I initiativfasen indgår følgende skemaer ved beregning og vurdering af totaløkonomien: Forside Forsiden indeholder beregningsforudsætninger (bygningsoplysninger mv.) samt resultaterne af de totaløkonomiske beregninger. Samleskema Samleskemaet opsummerer fra underliggende skemaer Anlæg og Drift oplysninger mht. anlægsudgifter og driftsudgifter. Totaløkonomi (Anlæg) Anlægsskemaet indeholder nøgletal fra V&S Byggedata som grundlag for beregningen. Totaløkonomi (Drift) Driftsskemaet indeholder nøgletal fra V&S Byggedata som grundlag for beregningen Forside Som grundlag for beregningen indtastes indledningsvis de relevante administrative og faktiske forudsætninger for projektet i de gule felter: 3. Skemaer og deres udfyldelse 13

16 Bygningskategori f.eks. administrationsbyggeri, se andre eksempler under afsnit 4, Forudsætninger og definitioner. Projektidentifikation, f.eks. nummer eller navn. Dato oprettelse af skema. Projektnavn udfyldes med opgavens titel. Initialer/navn på ansvarlig der udfylder skema. Inflationsprocent anvendes ikke på nuværende tidspunkt. Bebygget areal i m 2. Bruttoareal bygning i m 2. Veje og pladser areal i m 2. Byggeindeks aktuelt indeks, se afsnit 4, Forudsætninger og definitioner. Realrente pålægges projektet kapitaludgift markeres der i det gule felt og den aktuelle rentesats indtastes. Anvendes ikke generelt i beregninger på nuværende tidspunkt. Brugstid i år se afsnit 4, Forudsætninger og definitioner. Belastningsgrad vælges ved markering i det relevante felt, se afsnit 4, Forudsætninger og definitioner. Den aktuelle facilitet (bygningskategori) vælges ved markering i det relevante felt i skemaet. Ombygning ved leje/køb behov for ombygning ved leje eller køb af den ønskede facilitet. Ombygningspris ved leje /køb udfyldes med oplysning om den aktuelle udgift til ombygning ved leje eller køb af den ønskede facilitet. Udgiften kan beregnes ved hjælp af Projektskema (FBT-skema). Købspris udfyldes med oplysning om den aktuelle udgift til erhvervelse af den ønskede facilitet. Det forudsættes, at køber selv afholder udgift til ombygning af den ønskede facilitet jf. ovenfor. Oplysning om købspris indhentes på det lokale ejendomsmarked Skemaer og deres udfyldelse

17 Forside

18 Lejeudgift udfyldes med oplysning om den aktuelle udgift til leje af den ønskede facilitet. Det undersøges om udlejer ønsker at afholde eventuel udgift til ombygning, der inkluderers i lejeudgiften. Oplysning om husleje indhentes på det lokale ejendomsmarked. Resultatet af beregningerne ved henholdsvis nybyggeri, køb og leje overføres fra samleskemaet til forsiden. Resultaterne udgør grundlaget for sammenligning, vurdering og valg af løsningsmodel. Totaløkonomien fremgår som henholdsvis: En totaludgift. En udgift pr. m 2 pr. år Samleskema Der skal ikke indtastes i samleskema. I samleskemaet opsummeres automatisk oplysninger fra henholdsvis forside og underliggende skemaer Drift og Anlæg. Af samleskemaet fremgår byggeriets investeringsudgifter i forbindelse med anlæg (A) samt driftsudgifter fordelt på henholdsvis forvaltning (B), fælles drift (C) og vedligehold og opretning (D). Udgifter i forbindelse med bortskaffelse (E) indgår ikke i beregning på nuværende tidspunkt. I skemaet beregnes hver enkelt udgiftsposts procentvise andel af udgiftsgruppens totalværdi, samt hver udgiftsgruppes procentvise andel af projektets/byggeriets totaludgift Skemaer og deres udfyldelse

19 Samleskema

20 Totaløkonomi (Anlæg). Skemaet indeholder nøgletal fra V&S Byggedata, Bygningsdele for de forskellige kategorier af bygninger. Nøgletallene danner sammen med de øvrige projektforudsætninger grundlaget for beregning af anlægsudgifterne. Hvis der ikke umiddelbart kan stilles areal til rådighed for nybyggeri indtastes evt. købspris af grund i det gule felt. Udgiften til inventar beregnes som en procentdel af den samlede anlægsudgift procentsatsen kan indtastes i det gule felt. Udgifter til andre omkostninger (honorarer, uforudselige udgifter mv.) beregnes som en procentsats af den samlede anlægsudgift procentsatsen kan indtastes i det gule felt Totaløkonomi (Drift) Skemaet indeholder driftsrelaterede nøgletal fra V&S Byggedata, Renovering & Drift Brutto for de forskellige bygningskategorier. Nøgletallene danner sammen med de øvrige projektforudsætninger grundlaget for beregning af driftsudgifterne Projektskemaer (FBT) I programmerings- og projekteringsfaserne samt eventuelt under udførelsen indgår følgende skemaer ved beregning og vurdering af totaløkonomien: Forside Forsiden indeholder beregningsforudsætninger (bygningsoplysninger mv.) samt resultatet af de totaløkonomiske beregninger Skemaer og deres udfyldelse

21 Anlægsskema Driftsskema

22 Samleskema Samleskemaet opsummerer fra underliggende skemaer Anlæg og Drift oplysninger mht. anlægsudgifter og driftsudgifter. Totaløkonomi (Drift) (2 sider) Driftsskemaet indeholder beregning af udgifter til bygningsdrift. Totaløkonomi (Anlæg) (2 sider) Anlægsskemaet indeholder beregning af anlægsudgifter herunder udgifter til rådgivning mv. Eksempler: GRUPPE 1-4 og Installationer Indeholder eksempler på udvalgte bygningsdele samt bygge- og anlægsarbejder til brug for de totaløkonomiske beregninger Forside Som grundlag for beregningen indtastes indledningsvis de relevante administrative og faktiske forudsætninger for projektet i de gule felter: Bygningskategori f.eks. administrationsbyggeri, undervisningsbyggeri, værkstedsbyggeri, laboratoriebyggeri etc. Projektidentifikation f.eks. nummer eller navn. Dato oprettelse af skema. Projektnavn opgavens titel. Den aktuelle Fase i projektforløbet f.eks. byggeprogram, projektforslag etc. Initialer/navn på ansvarlig, der udfylder skema. Realrente anvendes ikke i beregningerne på nuværende tidspunkt. Anlægsramme den økonomiske ramme for projektet. Brugstid i år se afsnit 4, Forudsætninger og definitioner. Bebygget areal i m 2 Bruttoareal bygning i m Skemaer og deres udfyldelse

23 Forside

24 Veje og pladser areal i m 2. Byggeindeks aktuelt indeks. Belastningsgrad vælges ved markering i felt. Den ønskede facilitet vælges ved markering i det relevante felt. Resultatet af beregningerne overføres fra samleskemaet til forsiden. Byggeriets totaløkonomi fremgår som henholdsvis: Totaludgift. Udgift pr. m 2. Udgift pr. år. Udgift pr. m 2 pr. år Samleskema Der skal ikke indtastes i samleskema. I samleskemaet opsummeres automatisk oplysninger fra henholdsvis forside og underliggende skemaer Drift og Anlæg. Af samleskemaet fremgår byggeriets investeringsudgifter i forbindelse med anlæg (A) samt driftsudgifter fordelt på henholdsvis forvaltning (B), fælles drift (C) og vedligehold og opretning (D). Udgifter i forbindelse med bortskaffelse (E) indgår ikke i beregningerne på nuværende tidspunkt se afsnit 4, Forudsætninger og definitioner. I skemaet beregnes hver enkelt udgiftsposts procentvise andel af udgiftsgruppens totalværdi, samt hver udgiftsgruppes procentvise andel af byggeriets totaludgift Skemaer og deres udfyldelse

25 Samleskema

26 Totaløkonomi (Drift) I driftsskemaet beregnes og opsummeres udgifter til vedligehold og opretning samt drift (forsyning, rengøring mv.) i den samlede brugstid. Der indtastes normalt ikke i driftsskemaet. Beregning sker som udgangspunkt på baggrund af de indlagte nøgletal for drift, der sammen med de øvrige projektforudsætninger danner grundlaget for en automatisk beregning af driftsudgifterne. Dvs. at skemaet udfyldes på grundlag af data fra forsiden samt data fra underliggende skemaer med bl.a. eksempler på bygningsdele. De gule udfyldningsfelter i skemaet giver dog mulighed for, at der kan udføres en manuel beregning ud fra andre forudsætninger end de indlagte nøgletal. Hvis der i forbindelse med et projekt f.eks. stilles særlige krav med hensyn til bygningsdele, herunder installationer, administrative forhold eller forsyningsforhold, kan de konkrete mængder og enhedspriser indtastes inden for de emner (underkonti), hvor det er nødvendigt. Skemaet indeholder driftsrelaterede nøgletal fra V&S Byggedata, Renovering & Drift Brutto for de forskellige bygningskategorier Skemaer og deres udfyldelse

27 Driftsskema

28 Totaløkonomi (Anlæg) I anlægsskemaet beregnes og opsummeres anlægsudgifter herunder udgifter til rådgivning mv. Udgifterne til anlæg bliver som standard opsummeret og overført fra de underliggende skemaer med eksempler på bygningsdele og bygningsarbejder. De gule udfyldningsfelter i skemaet giver dog mulighed for, at der kan indtastes mængder og enhedspriser for de bygningsdele i et konkret byggeri, der enten ikke fremgår af eksemplerne fra de underliggende skemaer eller eventuelt kræver supplerende oplysninger og/eller beregning Eksempler Gruppe 1-4 og Installationer Skemaerne indeholder en række udvalgte bygningsdele herunder installationer og bygningsarbejder, der som udgangspunkt skulle være dækkende for en overslagsmæssig beregning af totaløkonomien for et byggeri inden for hver af de indlagte bygningskategorier. For hver af de udvalgte bygningsdele beregnes udgiften til anlæg samt vedligehold og genopretning automatisk. Bemærk, at der for hvert emne kan vælges om beregningen skal gennemføres automatisk ud fra indlagte standardformler bl.a. med hensyn til størrelser på mængder, eller om beregning skal gennemføres ved manuel indtastning ud fra individuelle forudsætninger. Valg af beregningsmetode sker ved markering i det gule felt Skemaer og deres udfyldelse

29 Anlægsskema

30 Gruppe 1 indeholder: terrænarbejder (1), fundament ved terrændæk (2), fundament for indevæg (3) og terrændæk (4). Gruppe 2 indeholder: ydervæg (5), indervæg (6), etagedæk (7), trapper og ramper (8), tagkonstruktioner (9), bærende konstruktioner (10) og tagelementer (11). Gruppe 3 indeholder: yderdøre (12), hejseporte (13), vinduer (14), indvendige døre (15) og lofter (16). Gruppe 4 indeholder: belægning, terræn (17), indvendige flader (18), dæk og gulve (19) og tagoverflader (20). Installationer indeholder: tekniske installationer (21), CTSanlæg og inventar (23). For hver bygningsdel eller bygningsarbejde er der indlagt forskellige løsningsmuligheder med hensyn til omfang, materialevalg og konstruktioner mv. med tilhørende data fra V&S Byggedata, Bygningsdele herunder enhedspris og forventet levetid samt udgifter til vedligehold og genopretning. Indeks for de indlagte data fremgår af GRP. 1-skemaet øverst. Ved overførsel af data til de øvrige skemaer (Anlæg og Drift) indekseres alle priser automatisk i forhold til det aktuelle indeks indtastet på forsiden. En beregning af den konkrete mængde af hver enkelt bygningsdel kan ske enten automatisk på grundlag af de indlagte beregningsformler og projektforudsætninger indtastet på forsiden eller ved manuel indtastning i skemaernes gule felter. Husk ved gennemførelse af manuel beregning at markere i det gule felt ved hvert emne. For hver relevant bygningsdel vælges den ønskede løsning fra listen ved markering i feltet Valg Skemaer og deres udfyldelse

31 Eksempler

32 Hvis eksemplerne i skemaerne ikke er dækkende for det konkrete byggeri, kan de indlagte data overskrives ved indtastning i de gule felter og erstattes af tilsvarende oplysninger (evt. fra V&S Byggedata, Bygningsdele eller egne erfaringstal mv.) for den ønskede løsning: Mængde antal stk., m 2, lbm. etc. Pris pr. enhed, stk., m 2, lbm. etc. Levetid forventet minimums levetid og maksimums levetid. Vedligeholdsudgift indtastes som en procentdel af anlægsudgiften. Genopretningsudgift indtastes som en procentdel af anlægsudgiften. For at bevare den automatiske indeksering ved overskrivning af de indlagte data, er det vigtigt, at enhedspriser indlægges i det indeks, som fremgår af GR 1-skemaet. Ved de bygningsdele f.eks. gulvbelægning, indvendige vægge og lofter, hvor der i et byggeri kan forventes at indgå flere forskellige typer af materialer eller løsninger, kan der ved markering i feltet Procentuel fordeling vælges en manuel procentuel fordeling af de forskellige materialer eller løsninger. De konkrete procenter indtastes herefter i de gule felter. Der er som en hjælpefunktion indlagt en automatisk sammenlægningskontrol af de indtastede procenter. I V&S Byggedata, Bygningsdele er der for de fleste bygningsdele eller emner angivet enhedspriser for henholdsvis små, mellem og store mængder. Ved en manuel indtastning af alternative løsninger, hvor data hentes fra V&S, bør der af hensyn til diverse usikkerheder altid vælges den enhedspris, der ligger lige over dvs. er større end den, der med hensyn til antal enheder vil være aktuel for det konkrete projekt Skemaer og deres udfyldelse

33 Eksempel

34 Beregninger og indtastninger i skemaet kan ske fortløbende under projekteringen i forbindelse med detaljeringen af projektet Rådgiver Til brug for de eksterne rådgiveres udarbejdelse af de totaløkonomiske beregninger findes der et sæt skemaer samt en vejledning. Rådgivers skemaer omfatter: Forside, Samleskema, Totaløkonomi (Drift), Totaløkonomi (Anlæg) og Hjælpeskema. Det fremgår af vejledningen til rådgiver, hvordan skemaerne skal udfyldes. Skemaerne svarer i princippet til bygherrens projektskemaer bortset fra, at der ikke på forhånd er indlagt nøgletal (prisdata mv.) og beregningsformler, ligesom der heller ikke findes skemaer med eksempler på bygningsdele. Skemaerne til rådgiver kopieres fra projektmappen til en diskette. Forinden disketten udleveres til rådgiver udfyldes forsiden de blå felter med de projektspecifikke og administrative forudsætninger for de totaløkonomiske beregninger (bygningskategori, projektidentifikation, projekt navn opgavens titel, anlægsramme, bebygget areal, bruttoareal, brugstid og byggeindeks). Bemærk, at forsidearket herefter bør skrivebeskyttes, således at rådgiver ikke har mulighed for at ændre de indtastede oplysninger. Det skal bemærkes, at rådgiver har metodefrihed til at vælge sine egne tal, dvs. størrelsen og indhold af de mængder og enhedspriser, der skal indgå i beregningerne. Skemaerne er et udtryk for bygherrens krav til aflevering og dokumentation af beregningerne Dokumentation Der udfyldes skemaer for hver bygningskategori og/eller funktion, der indgår i byggeriet. Skemaerne kan f.eks. ved afslutning af hver Skemaer og deres udfyldelse

35 fase (initiativ, programmering og projektering samt ved byggeriets afslutning) indgå som dokumentation for de gennemførte beregninger samt for byggeriets totaløkonomi Kvalitetssikring Kvalitetssikringsdelen består af følgende skemaer: Forside, Samleskema, Totaløkonomi (Drift), Totaløkonomi (Anlæg), der i opbygning svarer til de øvrige skemaer. Der skal ikke tastes i kvalitetssikringsskemaerne. Til brug for kvalitetssikringen afleverer rådgiver en diskette med resultatet af sine beregninger dvs. de udfyldte skemaer. Indholdet af disketten kopieres til mappen for det aktuelle projekt. Af nedenstående figur fremgår sammenhængen mellem bygherrens og rådgivers beregninger i kvalitetssikringsdelen. Bemærk ved gennemførelse af kvalitetssikringen, at bygherrens Projektskemaer (FBT-skemaer) og rådgivers skemaer altid skal åbnes, inden åbning af kvalitetsskemaerne. Dette sikrer, at resultaterne fra henholdsvis projektskemaer og rådgiverskemaer automatisk overføres til kvalitetssikringsskemaerne. Eventuelle afvigelser mellem bygherrens og rådgivers beregninger vil fremgå af de enkelte kvalitetssikringsskemaer. Hvis bygherren har 3. Skemaer og deres udfyldelse 33

36 beregnet en større udgift end rådgiver til f.eks. etablering af tag vil afvigelsen fremgå med røde tal i skemaerne, omvendt vil en større udgift beregnet af rådgiver fremgå med sorte tal. Skemaerne skal principielt fungere som udgangspunkt for dialogen imellem bygherre og rådgiver, hvor der fokuseres på eventuelle forskelle mellem resultaterne. Ved vurderingen af eventuelle forskelle må afvigelser på mere end ca. 10 % (+/-) give anledning til en drøftelse med rådgiver af resultatet samt eventuelt beregningsforudsætningerne. Ved vurderingen af beregningsresultaterne skal man være opmærksom på, at beregningsværktøjet regner meget præcist. Fortolkningen af resultaterne skal derfor tage højde for den usikkerhed selve metoden og de enkelte data er forbundet med Skemaer og deres udfyldelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

MODEL TIL BRUG VED VURDERING

MODEL TIL BRUG VED VURDERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VURDERING AF NYBYG VS. RENOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger Forside Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger 32 Dato 1. August 2 33 Revisions nr. 35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 36 Licitationsdato / -indeks Vejledning Felter markeret

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Socialministeriet 2011 1. Indledning Med baggrund i 115 a om totaløkonomisk

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. maj 2003 om teknisk- økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. maj 2003 om teknisk- økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger. bkg_nr_09-2003_dk http://www.nanoq.gl/gh.gl-love/dk/2003/bkg/bkg_nr_09-2003_dk.htm Side 1 af 1 18-10-2003 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. maj 2003 om teknisk- økonomisk vurdering af Hjemmestyrets

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG Dokumentnummer: RHV_C_XX_03_ØKO-anlægsbudget Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER HARPA BIRGISDOTTIR, SENIORFORSKER, SBI Byggepolitisk strategi initiativ 31 Bæredygtighedspakke med en række vejledninger til opførelse

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Ydelsesbeskrivelse for som udført. Aftalegrundlag. Februar 2000. Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Ydelsesbeskrivelse for som udført Aftalegrundlag Februar 2000 Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I som udført F.R.I/PAR Ydelsesbeskrivelse for som udført Februar 2000

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 B1. STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

VEJLEDNING Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger

VEJLEDNING Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger VEJLEDNING 2016 Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 07.04.2017 GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 1. INTRODUKTION I nærværende notat med tilhørende bilag er angivet resultaterne af de undersøgelser der er foretaget på Allerød

Læs mere

Levetidsomkostninger (LCC)

Levetidsomkostninger (LCC) Levetidsomkostninger (LCC) Introduktion Økonomisk bæredygtighed handler om at foretage valg ud fra helhedstænkning, kvalitet og vurdering af de langsigtede konsekvenser af valg af løsninger. Målet er:

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

TOTALØKONOMISKE VURDERINGER Dokumentation for

TOTALØKONOMISKE VURDERINGER Dokumentation for TOTALØKONOMISKE VURDERINGER for web-applikation Wep-applikation Side 1 af 9 Indhold Generelt... 3 1 Baggrund... 3 1.1 Nuværende lovgrundlag... 3 1.2 Formål... 3 2 Beregningsmetoder... 3 2.1 Hovedprincip...

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Efterlevelse holder de gyldne løfter vand? ved direktør Carsten Jarlov

Efterlevelse holder de gyldne løfter vand? ved direktør Carsten Jarlov Efterlevelse holder de gyldne løfter vand? ved direktør Carsten Jarlov 1 Totaløkonomi på den fede måde 2 Totaløkonomi er et lovkrav ved offentligt byggeri Lov om Offentlig Byggevirksomhed: Bekendtgørelse

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Digital aflevering i praksis

Digital aflevering i praksis Digital aflevering i praksis Læringsaktivitet i Med deltagelse af Digitaliseringsudvalget Gennemført i regi af Implementeringsnetværket Konfiguratoren udviklet af KORTERMANN-IT Med økonomisk støtte fra

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Skriftligt tilbud udarbejdes, hvor følgende tekst fremgår: Energibesparelsen overdrages til og håndteres af Energibolig, der vil kontakte dig omkring dette

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Vejledning i brugen af Takstanalyseprogrammet

Vejledning i brugen af Takstanalyseprogrammet Vejledning i brugen af Takstanalyseprogrammet Peter Heinesen Vinkelvej 33 4760 Vordingborg Tlf. 5537 2980, mobil 2947 4001 Mail: peter@heinesen.net WWW: peter-heinesen.dk Version 1.05 13-12-2012 1/15 Formål

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Bilag 1: Nummereringsprincip

Bilag 1: Nummereringsprincip Bilag 1 Bilag 1: Nummereringsprincip Det følgende bilag indeholder et forslag til nummerering af niveauerne, der anvendes i Byggeklassifikationsprojektet. Forslaget er udarbejdet af Mogens Rasmussen fra

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toftevænge 1 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109725 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000

Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Indeklimahåndbogen 2.UDGAVE SBI-ANVISNING 196 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 2 INDHOLD INDHOLD 3 Indeklimahåndbogen Redaktion: Ole Valbjørn Susse Laustsen John Høwisch Ove Nielsen Peter A. Nielsen

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

13 tips om totaløkonomi. Et redskab til bedre beslutninger om byggeri

13 tips om totaløkonomi. Et redskab til bedre beslutninger om byggeri 13 tips om totaløkonomi Et redskab til bedre beslutninger om byggeri Indhold Totaløkonomi giver mere for pengene 3 13 tips 4 Byg på andres erfaringer 6 Få mere at vide 7 Totaløkonomi giver mere for pengene

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Kort vejledning i brugen af Takstanalyseprogrammet

Kort vejledning i brugen af Takstanalyseprogrammet Kort vejledning i brugen af Takstanalyseprogrammet Peter Heinesen Vinkelvej 33 4760 Vordingborg Tlf. 5537 2980, mobil 2947 4001 Mail: peter@heinesen.net WWW: peter-heinesen.dk Version 1.0 28-04-2012 1/14

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Spiloppen Mosevangen 2 5683 Haarby Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Spiloppen Opvarmning: Fjernvarme Anvendelse: Børnehave Kontaktperson:

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier ved Teknisk-økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme.

Bilag 1. Retningslinier ved Teknisk-økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme. Bilag 1 Retningslinier ved Teknisk-økonomisk vurdering af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme. 1 Anvendelsesområde: Nærværende retningslinier finder anvendelse ved Teknisk-økonomisk vurdering

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger

Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger Tiltag til håndtering af energi i statens bygninger Thomas Rysgaard. BYGST. Ingeniør. Afdeling for Planlægning og energi. 1 Væsentlige indsatsområder: Nybyggeri Renovering Energirenovering Optimering af

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter Forklaring til kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter udarbejdet efter den 1. januar 29. OVERORDNET INDDELING

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere