1. Indledning Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4"

Transkript

1

2 Indhold Side 1. Indledning Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Grundlag for kapitalstyring Risikoidentifikation Den interne vurdering af tilstrækkelig basiskapital Det individuelle solvensbehov Definitioner af de vigtigste risikotyper, som koncernen arbejder med Stresstestmetode og -forudsætninger Supplerende oplysninger DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 2/11

3 1. Indledning Formålet med denne redegørelse om individuelt solvensbehov er at opfylde oplysningsforpligtelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen af 16. december 2011, bilag 20, punkt 5-10, samt lov om finansiel virksomhed. Redegørelsen omfatter Danske Bank koncernen og de juridiske enheder Danske Bank A/S, delkoncernen Realkredit Danmark koncernen samt Realkredit Danmark A/S. Redegørelsen er et supplement til Danske Bank koncernens årlige rapport om risikostyring, hvor yderligere information kan indhentes. Nærværende redegørelse indeholder: en beskrivelse af proces og metode til opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov en samlet opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov definitioner af de vigtigste risikotyper, som koncernen arbejder med en beskrivelse af stresstestmetode og -forudsætninger Danske Bank koncernen arbejder koordineret med overvågning af risici via kredit- og risikoafdelinger i både Danske Bank A/S og Realkredit Danmark A/S. Realkredit Danmark A/S er et datterselskab ejet af Danske Bank A/S og indgår i den samlede redegørelse for Danske Bank koncernen, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen 60, stk. 7. Nærværende redegørelse, herunder beskrivelse af proces og metode til opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov, er dækkende for de nævnte selskaber og offentliggøres på de respektive selskabers hjemmesider. Konklusion Danske Bank koncernens individuelle solvensbehov blev ved udgangen af juni 2013 beregnet efter Basel I overgangsreglerne. Det individuelle solvensbehov udgjorde 88,0 mia. kr. svarende til 11,3 pct. af de risikovægtede aktiver. Sammenholdt med en basiskapital og solvensprocent på henholdsvis 170,0 mia. kr. og 21,8 pct. var der en overdækning på 82,0 mia. kr. Såfremt Basel I overgangsreglerne ikke var medregnet, ville det individuelle solvensbehov således have svaret til opgørelsen efter Søjle I+, svarende til 11,1 pct. af de risikovægtede aktiver, hvilket ville have forøget overdækningen med 1,7 mia. kr. Det internt opgjorte solvensbehov var 9,6 pct. af risikovægtede aktiver (RWA) eller 1,5 procentpoint lavere end solvensbehovet opgjort efter Søjle I+. DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 3/11

4 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov 2.1 Grundlag for kapitalstyring Hovedformålet med kapitalstyring i Danske Bank er at understøtte koncernens forretningsstrategi, samt sikre at koncernen er tilstrækkeligt velkapitaliseret til også at modstå et betydeligt tilbageslag i makroøkonomien. Det er en naturlig del af finansielle institutioners forretning at påtage sig risici, og til tider opstår tab. Disse tab dækkes først og fremmest af instituttets indtjening. Hvis indtjeningen i et givet år ikke er tilstrækkelig, dækkes tabene af overdækningen; det vil sige den del af basiskapitalen, der overstiger det individuelle solvensbehov. Koncernens kapitalstyringspolitikker og -metoder sikrer, at der er tilstrækkelig kapital til at dække de risici, der er forbundet med koncernens aktiviteter. Alle betydelige risici styres ved hjælp af avancerede metoder, der om nødvendigt tilpasses på baggrund af ekspertvurderinger. Grundlaget for kapitalstyring udvikles over tid og vurderes løbende i forhold til internationale retningslinjer og best practice -anbefalinger. Danske Bank følger nøje med i nye nationale såvel som internationale tiltag, der kan have betydning for koncernens kapitalforhold og grundlaget for kapitalstyring. Kapitalstyring i Danske Bank baserer sig på den såkaldte Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). Koncernens ICAAP, herunder også ICAAP for datterselskaber, udgør koncernens primære kapitalstyringsredskab og er med til at understøtte gennemsigtigheden i forhold til kapital og risici på tværs af koncernen. De lovgivningsmæssige rammer for kapitalstyringen er forankret i CRD (Capital Requirements Directive 1 ) og består af tre søjler: Søjle I er fastlagte matematiske formler for udregning af risikovægtede aktiver (RWA) vedrørende kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. Minimumskravet til kapitalen er 8 pct. af RWA Søjle II indeholder rammerne for indholdet af ICAAP, herunder identifikation af kreditinstituttets risici, opgørelse af kapitalbehov og stresstest. Endvidere omfatter Søjle II SREP (Supervisory and Evaluation Process), som er dialogen mellem tilsynet og kreditinstituttet om instituttets ICAAP Søjle III omhandler markedsdisciplin og oplysningsforpligtelser vedrørende risiko og kapitalstyring Hvor Søjle I opgør risici og kapitalkrav ud fra ensartede regler for alle institutter, tages der under udarbejdelse af ICAAP (under Søjle II) højde for individuelle karakteristika i et givet institut, ligesom alle relevante risikotyper skal inddrages, uanset om de indgår i Søjle I eller ej. I ICAAP identificerer ledelsen de risici, banken er eksponeret mod med henblik på at vurdere koncernens risikoprofil. Når risici er identificeret kan koncernen vurdere, hvordan disse skal reduceres, hvilket typisk foregår via forretningsgange, procedurer, beredskabsplaner og andre metoder. Endeligt vurderer koncernen, hvilke risici der skal afdækkes med kapital. I ICAAP opgøres ligeledes det individuelle solvensbehov på baggrund af blandt andet interne modeller for økonomisk kapital ligesom koncernen udfører stresstest, der skal sikre, at koncernen altid har tilstrækkelig kapital til at understøtte den valgte forretningsstrategi. 2.2 Risikoidentifikation Danske Bank er involveret i en række forretningsaktiviteter, som kan opdeles i fem overordnede segmenter: Bankaktiviteter, markedsaktiviteter, kapitalforvaltning, forsikringsvirksomhed og tværgående koncernaktiviteter. Sidstnævnte dækker ledelsesmæssige aktiviteter, der ikke kan henføres til en enkelt aktivitet, men som understøtter alle aktiviteterne bredt. Hver aktivitet medfører forskellige risici, som hver især kan henføres til en af de syv hovedkategorier, der udgør en del af grundlaget for koncernens risikostyring. 1 Kapitalkravsdirektivet (CRD) er et EU-direktiv, der fastlægger reglerne for kreditinstitutters kapitaldækning. Direktivet er udarbejdet på baggrund af Basel II, der er et sæt internationale retningslinjer for kreditinstitutters kapitaldækning. DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 4/11

5 Regelgrundlaget for Søjle II 2, der i henhold til dansk lovgivning indeholder 17 risikoelementer, skal vurderes i ICAAP. Nedenfor vises de 17 elementer (rækkerne) i forhold til koncernens syv risikokategorier (kolonnerne). Tabellen viser også de elementer, der stresstestes. 2.3 Den interne vurdering af tilstrækkelig basiskapital ICAAP under Søjle II er koncernens interne vurdering af tilstrækkelig kapital. Processen er individuelt tilrettelagt i forhold til det enkelte kreditinstitut og dækker alle væsentlige risici. En vigtig del af processen for fastsættelse af det individuelle solvensbehov er at vurdere om beregningen af koncernens solvensbehov tager hensyn til alle væsentlige risici, som koncernen står overfor. Koncernen foretager denne vurdering i relation til både Søjle I+ og økonomisk kapital. Der foretages kvalitative tillæg til solvensbehovet, hvis resultatet af modelberegningerne ikke synes at være tilstrækkeligt forsigtigt, for eksempel hvis koncernen skønner, at der er behov for en mere forsigtig tilgang end hvad Søjle I-reglerne eller den beregnede økonomiske kapital tilsiger. Der er etableret en proces, hvor tillæg kvantificeres på basis af input fra interne eksperter. Kapitaltillæg er additive, selv om de kan overlappe hinanden, og dermed repræsenterer processen en konservativ og forsigtig vurdering af koncernens solvensbehov. Koncernen sætter ikke kapital af til likviditetsrisiko, men reducerer denne risiko gennem blandt andet beredskabsplaner og stresstestanalyser. Koncernen anerkender, at en stærk kapitalposition er en forudsætning for at opretholde en stærk likviditet. 2 Jf. Bekendtgørelse om kapitaldækning, bilag 1. DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 5/11

6 I processen evaluerer koncernen det samlede kapitalbehov med udgangspunkt i interne modeller, samt sikrer at de rette risikostyringssystemer er anvendt. ICAAP består også af kapitalplanlægning for at sikre, at koncernen altid har tilstrækkelig kapital til at understøtte den valgte forretningsstrategi. Stresstest er til dette formål et vigtigt planlægningsredskab. Koncernen sikrer overholdelse af godkendte risikolimits og -overvågning via en fast cyklus for rapportering af udviklingen i risikomål til bestyrelse og direktion. Rapportering til direktion og bestyrelse omfatter blandt andet ICAAP-rapportering, samt kvartalsvis rapportering om opfyldelse af kapital- og placeringsbestemmelser. En udvidet ICAAP-rapport forelægges Danske Banks bestyrelse til godkendelse årligt, og bestyrelsen modtager ligeledes kvartalsvise ICAAP overvågningsrapporter. Som en del af ICAAP-rapporteringen vurderer Danske Banks bestyrelse også en årlig rapport, der identificerer koncernens risikoprofil. Danske Banks bestyrelse gennemgår desuden på bestyrelsesmøder kvartalsvis rapportering og opgørelse af det individuelle solvensbehov samt tilstrækkelig basiskapital. 2.4 Det individuelle solvensbehov Ifølge dansk lovgivning skal alle kreditinstitutter offentliggøre det individuelle solvensbehov. For koncernens vedkommende gælder disse regler Danske Bank A/S og Realkredit Danmark A/S. Det individuelle solvensbehov er den basiskapital af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække de risici, som et institut er eksponeret mod. Solvensbehovet er i Danske Bank vurderet ud fra følgende mål, hvoraf det højeste er det bestemmende: Kapitalbehovet ifølge Danske Banks interne modelapparat vedrørende økonomisk kapital: Koncernen anvender økonomisk kapital som en intern metode til måling af kapitalbehovet på 12 måneders sigt. Økonomisk kapital er et vigtigt element i stresstests og anvendes også til risikobaseret prisfastsættelse og allokering af kapital på baggrund af koncernens aktuelle kapitalniveau. Økonomisk kapital beregnes på baggrund af interne modeller og eventuelle tillæg baseret på kvalitative vurderinger. Økonomisk kapital er et point-in-time (PIT) estimat, og reflekterer således koncernens vurdering af den aktuelle risiko, hvorimod det regulatoriske kapitalkrav er baseret på through-the-cycle (TTC) og downturn parametre, der reflekterer et gennemsnit over en økonomisk cyklus. Ændringer i makroøkonomien påvirker således økonomisk kapital hårdere end kapitalkravet under Søjle I. PIT PD 3 parameteren er lavere end TTC PD 4 parameteren i en periode med makroøkonomisk opsving og højere end TTC PD parameteren i en periode med makroøkonomisk tilbagegang. Kapitalkravet under Søjle I, hvor der tillægges ekstra kapital for at dække de risici, som ikke dækkes under Søjle I (Søjle I+): Ved opgørelse af kapitalbehovet efter Søjle I+ er der foretaget tillæg til kapitalkravet under Søjle I, for risici som ikke er tilstrækkeligt dækket under Søjle I. Det drejer sig eksempelvis om pensions- og forretningsrisici samt særlige kreditrisici i den aktuelle konjunktursituation. For såvel Søjle I+ som økonomisk kapital foretages tillæg for at tage højde for eventuel usikkerhed ved risikomodellerne, og der inddrages løbende kvalitative vurderinger af, om kapitalniveauet er tilstrækkeligt til at dække koncernens risici. Kapitalkravet under Basel I-overgangsreglerne: Der er indført grænser for, hver meget kapitalkravet kan reduceres for banker, der vælger at anvende de avancerede metoder til beregning af kreditrisiko. Sådanne reduktioner er indført gradvis frem til ultimo Overgangsreglerne vil gælde i Danmark indtil ultimo Kapitalkravet i henhold til Basel I- overgangsreglerne kan maksimalt reduceres med 20 pct. af kapitalkravet under Basel I. Revisionerne til kapitalkravsdirektivet (CRD IV) indeholder forslag om at fastholde overgangsreglerne for yderligere et antal år. Danske Bank vurderer løbende, om kapitalniveauet er tilstrækkelig konservativt. Der er i henhold til lovgivningen en vis valgfrihed af metode til opgørelse af det individuelle solvensbehov. Det er vurderingen, at koncernens tilgang er tilstrækkelig forsigtig, da der tages højde for følgende: Kapitalkravet beregnet i Søjle I tillægges kapital til dækning af risici, som ikke er omfattet af Søjle I Koncernen tager højde for usikkerhed ved risikomodellerne, og der inddrages løbende kvalitative vurderinger af, om kapitalniveauet er tilstrækkeligt til at dække koncernens risici 3 Point-in-time Probability of Default (PIT PD) er sandsynligheden for, på et givet tidspunkt, at en kunde misligholder et lån inden for de næste 12 måneder. 4 Through-the-cycle Probability of Default (TTC PD) er PIT PD konverteret til en steady state parameter, det vil sige at konjunkturudsving udjævnes. DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 6/11

7 Koncernens individuelle solvensbehov kan opdeles og henføres til de vigtigste risikotyper. Opdelingen er foretaget med udgangspunkt i koncernens økonomiske kapital ved 99,9 pct.-fraktilen. Danske Bank koncernen og Danske Bank A/S INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV Danske Bank koncernen Danske Bank A/S Pct. af risiko- Pct. af risiko- 30. juni 2013 Mia. kr. vægtede aktiver Mia. kr. vægtede aktiver Kreditrisiko 54,1 6,9 54,1 9,4 Markedsrisiko 7,3 0,9 7,3 1,3 Operationel risiko 6,0 0,8 6,0 1,0 Øvrige risici 7,4 1,0 7,4 1,3 Internt opgjort tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov 74,8 9,6 74,8 13,0 Tillæg for risici i søjle I+ 11,5 1,5 0,0 0,0 Tillæg for overgangsregler 1,7 0,2 0,0 0,0 Tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov 88,0 11,3 74,8 13,0 Basiskapital 170,0 21,8 167,4 29,2 Kapitalbuffer 82,0 10,5 92,6 16,2 Danske Bank koncernens individuelle solvensbehov blev ved udgangen af juni 2013 beregnet efter Basel I overgangsreglerne. Det individuelle solvensbehov udgjorde 88,0 mia. kr. svarende til 11,3 pct. af de risikovægtede aktiver. Sammenholdt med en basiskapital og solvensprocent på henholdsvis 170,0 mia. kr. og 21,8 pct. var der en overdækning på 82,0 mia. kr. Såfremt Basel I overgangsreglerne ikke var medregnet, ville det individuelle solvensbehov således have svaret til opgørelsen efter Søjle I+, svarende til 11,1 pct. af de risikovægtede aktiver, hvilket ville have forøget overdækningen med 1,7 mia. kr. Det internt opgjorte solvensbehov var 9,6 pct. af risikovægtede aktiver (RWA) eller 1,5 procentpoint lavere end solvensbehovet opgjort efter Søjle I+. Danske Bank koncernens internt opgjorte individuelle solvensbehov baseres på koncernens økonomiske kapital. Med 6,9 pct. udgjorde kreditrisiko langt den største andel af de enkelte risici, der er dækket af økonomisk kapital, som i alt udgør 9,6 pct. Markedsrisiko og operationel risiko tilsammen udgjorde 1,7 pct. Øvrige risici, som svarer til 1,0 pct. af de risikovægtede aktiver, omfatter pensionsrisiko, forretningsrisiko og andre faktorer som f.eks. eventuelle kvalitative tillæg. DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 7/11

8 Realkredit Danmark koncernen og Realkredit Danmark A/S INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV Realkredit Danmark koncernen Realkredit Danmark A/S Pct. af risiko- Pct. af risiko- 30. juni 2013 Mia. kr. vægtede aktiver Mia. kr. vægtede aktiver Kreditrisiko 13,6 10,2 13,6 10,3 Markedsrisiko 0,1 0,1 0,1 0,1 Operationel risiko 0,7 0,5 0,7 0,5 Øvrige risici 0,3 0,2 0,3 0,2 Internt opgjort tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov 14,7 11,1 14,7 11,1 Tillæg for risici i søjle I+ 0,0 0,0 0,0 0,0 Tillæg for overgangsregler 11,7 8,8 11,7 8,8 Tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov 26,4 19,9 26,4 19,9 Basiskapital 45,3 34,2 45,3 34,2 Kapitalbuffer 18,9 14,3 18,9 14,3 DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 8/11

9 3. Definitioner af de vigtigste risikotyper, som koncernen arbejder med Kreditrisiko Risiko for tab som følge af, at modparter, herunder debitorer, helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser over for koncernen. Kreditrisiko inkluderer følgende risikotyper: Landerisiko: Risiko for tab som følge af et lands økonomiske vanskeligheder eller politiske situation, herunder risiko for tab som følge af nationalisering, ekspropriering og gældsomlægning Afviklingsrisiko: Risiko for tab som følge af afvikling af betalinger f.eks. betaling for valutatransaktioner og handel med værdipapirer, herunder derivater. Risikoen opstår, når koncernen afsender betaling, før det kan godtgøres, at modparten har opfyldt sine forpligtelser Modpartsrisiko: Risiko for tab på derivatkontrakter som følge af en kundes misligholdelse af sine forpligtelser Markedsrisiko Risiko for tab som følge af, at dagsværdien af koncernens aktiver eller forpligtelser ændrer sig på grund af ændringer i markedsforholdene. Markedsrisiko består af: Renterisiko Valutarisiko Aktierisiko Obligationsspændrisiko Inflationsrisiko Råvarerisiko Operationel risiko Risiko for tab som følge af utilstrækkelige eller fejlagtige interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl samt eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. Strategisk risiko og omdømmerisiko indgår ikke i definitionen. Øvrige risici Øvrige risici omfatter pensionsrisiko, forretningsrisiko og andre elementer f.eks. eventuelle kvalitative tillæg. Pensionsrisiko er den risiko, som koncernen har for krav om yderligere indbetalinger til ydelsesbaserede pensionsordninger til nuværende og tidligere medarbejdere. Forretningsrisiko, herunder strategisk risiko og omdømmerisiko, er risiko for tab som følge af ændringer i eksterne eller interne omstændigheder, der skader koncernens omdømme eller indtjening. Denne risiko bestemmes primært af faktorer, der ligger uden for koncernens kontrol. Kort sagt er det risikoen ved at være til stede i markedet. Andre tillæg Udover det internt beregnede individuelle solvensbehov og solvensbehovet opgjort efter Søjle I+ har koncernen også medtaget tillæg som følge af bindende Basel I overgangsregler. For en yderligere beskrivelse af de enkelte komponenter henvises til Risikostyring 2012, som findes på DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 9/11

10 4. Stresstestmetode og -forudsætninger Stresstests er en del af ICAAP og en vigtig metode til at analysere koncernens risikoprofil. Formålet med stresstest er at bestemme effekten af mulige negative begivenheder på koncernens kapitalkrav i Søjle I og den økonomiske kapital. Stresstests udgør også en del af den interne kapitalplanlægning. Ved opgørelse af det individuelle solvensbehov benyttes i henhold til lovgivningen et mild recession-scenarie. Koncernen benytter i den interne kapitalplanlægning en række stresstest-scenarier, der er hårdere end mild recession. Note: Tallene er beregnet på baggrund af et RWA-vægtet gennemsnit af de markeder, koncernen opererer på. Siden 2005 har koncernen gennemført kvartalsvise stresstests, der viser effekten af forskellige økonomiske scenarier af en varighed på tre til fem år. Koncernens stresstestmetode består af fire trin: (1) valg af scenarie, (2) oversættelse af scenarie, (3) stresstestberegninger og (4) evaluering af resultater og metode. Koncernen evaluerer løbende hovedscenarierne og deres relevans. Scenarier, der synes mest relevante i forhold til risici og den aktuelle økonomiske situation, analyseres minimum en gang om året. Nye scenarier kan tilføjes, hvis det vurderes relevant. Scenarierne er en vigtig del af koncernens kapitalplanlægning i ICAAP. DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 10/11

11 Stresstestene viser, at koncernen er tilstrækkeligt kapitaliseret til at modstå effekten af de anvendte scenarier. 5. Supplerende oplysninger Nærværende redegørelse opdateres kvartalsvist og offentliggøres samtidig med Danske Bank koncernens delårsrapporter og årsrapport. Redegørelsen kan downloades fra Danske Banks og Realkredit Danmarks hjemmesider (www.danskebank.com/ir og En detaljeret beskrivelse af Danske Bank koncernens risikoorganisation, kapitalstyring, risikoprofil, eksponering mv. findes i publikationen Risikostyring 2012, der offentliggøres i forbindelse med koncernens Årsrapport Publikationen kan downloades fra DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 11/11

12

Danske Bank koncernens forretningsmodel

Danske Bank koncernens forretningsmodel Risikostyring 2010 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og internationale kunder

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Risiko- og finansstyring

Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Danske Bank anser styringen af risici og kapitalforhold for en af sine kernekompetencer. Risiko- og kapitalstyring er en integreret del af bankens drift,

Læs mere

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89 Virksomhedens oplysningsforpligtelser 31.12.2012 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici...

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2012 4 Forventninger til 2013 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Effekt på solvens og risikovægtede aktiver Arbejdspapir nr. 1 fra sekretariatet, september 2013 1 KRAKAfinans - Finanskrisekommissionens sekretariat

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført.

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført. Risikorapport 2011 Risikorapport 2011 I kraft af kapitaldækningsbekendtgørelsen har PenSam Bank en række oplysningsforpligtelser over for omverdenen. Offentliggørelseskravene skal øge gennemsigtigheden,

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere

JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27

JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27 Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 INDHOLD ÅRSBERETNING JYSKE BANK-KONCERNEN I HOVEDTAL 2 SAMMENDRAG 3 JYSKE BANK-AKTIEN 6 RESULTAT OG FORVENTNINGER 8 RISIKOSTYRING 14 ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 27

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CVR NR. 27 49 26 49

ÅRSRAPPORT 2014 CVR NR. 27 49 26 49 ÅRSRAPPORT 2014 CVR NR. 27 49 26 49 FORMÅL OG VISION Danmarks Skibskredit har til formål at drive skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark. Herudover driver selskabet international skibsfinansieringsvirksomhed,

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere