Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på klassetrin. Skoleafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 7.-10. klassetrin. Skoleafdelingen"

Transkript

1 & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på klassetrin Skoleafdelingen

2 Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt forlig en ny folkeskolelov. En folkeskolelov, der i 13. stk. 2 siger: Som et led i skal der løbende foretages evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for vejledningen af den enkelte elev og for planlægning. Reaktionerne var dengang: En stor gruppe, der allerede var i gang med evalueringsarbejdet, kastede sig over en videre udvikling af evalueringen med henblik på at optimere elevernes læring og udvikling. Færre sagde: Det har vi da altid gjort, og andre ventede på, at det nok gik over. Noget tyder dog på, at der fortsat er uendeligt meget udviklingspotentiale. Vi kan blot rejse uden for Danmarks grænser eller have besøg af kolleger fra andre lande. Når kollegerne spørger ind til, hvordan vi evaluerer elevernes udbytte af, og hvordan vi sikrer eleverne det optimale udbytte og hvordan vi vejleder eleven ud fra det ja, så bliver mange af os lidt vævende. Ofte kommer vi med bemærkninger som, at vi tester lidt, der er noget portfolio, vi tager nogle prøver og synes, det går da meget godt. Den går bare ikke folkeskoleloven siger, at vi er forpligtet på at evaluere. Og hvis ikke vi selv tager mere systematisk fat på arbejdet, er der uden tvivl andre, der står på spring. For med de internationale undersøgelser, vore egne landsdækkende på mange fronter og de stigende krav til folkeskolen, er der noget der tyder på, at vi stadig har et stykke spændende og forpligtende arbejde foran. Evaluering selv-evaluering hvorfor skal vi det? Ingen kan vist udtrykke det bedre, end Tom Tiller gør det her: En grundig og professionelt udført selvvurdering giver os magt gennem at vi får ord på hændelser, begivenheder og situationer. Vi styrker det gode argument gennem en bevidst systematisk og langsigtet selvvurdering. Det gør os mere trygge og dristige i diskussioner med andre. Selvvurderingen øger vores professionalitet og styrker vores selvfølelse. I Vejle Kommune har vi derfor taget initiativ til og iværksat et arbejde, som du her sidder med resultatet af og fokuspunkter for evaluering i fagene. Der er udarbejdet hæfter for samtlige fag med udgangen af skoleåret 2006/07, og ideerne til evalueringsopgaverne er knyttet til trin-målene for fagene. Dermed er hæfterne bygget op, så de indgår som en brugbart redskab i teamets arbejde med årsplanen for klassen og den enkelte elev. Trin-målene er de bindende mål for bestemte klassetrin, som er fastsat af undervisningsministeren med justeringen af folkeskoleloven i 2003, og hvor det er pædagogisk begrundet ud fra de enkelte fags vejledende timetal, opbygning og progression. Slutmål og trinmål angiver fælles nationale mål for, hvad skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig af kundskaber og færdigheder i faget eller emnet, henholdsvis ved afslutningen af og ved afslutningen af bestemte klassetrin. Opgaverne i hæftet er derfor ideer til evalueringen af, om man har nået de bindende trin-mål og dermed er på rette vej mod at nå slut-målene. Det er derfor ikke et spørgsmål, om man vil evaluere, men hvordan man vil. Held og lykke med det uendeligt spændende arbejde at bruge hæfterne løbende og systematisk i. Skolechef Anette Jensen 1

3 Formål for faget Matematik Formålet med i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. 2

4 Indledning Education is slow to change, but testing is slower. * Mc Lean I de sidste år har vi været vidner til omfattende diskussioner omkring evaluering generelt, og specifik evaluering af matematikundervisning. Der er kommet mange forslag om evalueringsformål, evalueringsindhold, samt de forskellige måder, man kan evaluere på. Der er enighed om, at man skal finde en bedre måde at evaluere på, men der er et stort spektrum af meninger om hvad, hvordan og hvorfor, man skal evaluere. Følgende tekst er vores forslag til indhold af evaluering, konkretisering af trinmålene og tilhørende opgaver, som vi synes kunne hjælpe til at evaluere elevernes matematiske kunnen og viden. Vi har endvidere samlet op på vejledende spørgsmål, der kunne tænkes at hjælpe læreren med at få eleven til at sætte ord på forståelsen af faget. Teksten er produkt af en række diskussioner, som vi har haft i vores gruppe. I løbet af vores arbejde blev vi klar over, hvor kompleks og mangfoldig en proces evaluering egentlig er. Derfor blev vi nødt til at undlade flere emner, som vi ellers har diskuteret: formål med evaluering, teorier, der står bag forskellige evalueringsmodeller, metoder, der er bedst egnede til at evaluere forskellige hovedområder i matematik, validiteten af evaluering, (manglende) resurser til evaluering, osv. Ovennævnte emner bliver en opgave til eventuelle fremtidige evalueringsgrupper og til hver enkelt matematiklærer. Dog er det vores overbevisning, at evalueringens mål ikke (kun) er at indplacere eleverne på en skala, men at følge deres udvikling af det matematiske ræsonnement, opbygning af matematiske begreber og at fremme deres forståelse af, hvilken betydning matematik har i forskellige sammenhænge (naturvidenskabelige, tekniske, økonomiske, samfundsmæssige osv.). Vores håb er, at dette hæfte vil hjælpe til at tilskynde udvikling af evalueringskultur i matematikundervisning, samt at fremme lærernes faglige og pædagogiske professionalitet. Arbejdsgruppen Matematik kl. *Van der Heuvel- Panhuizen, Marja: Assesment and Realistic Mathematics Education,

5 Arbejde med tal og algebra Arbejde med tal og algebra I arbejdet med at udvikle talforståelsen lægges der vægt på at udvide elevernes begreber om tallenes forskellige repræsentationsformer. Elevernes bevidsthed om anvendelse af tallene øges gennem arbejde med absolutte og relative sammenligninger i situationer af stigende kompleksitet. Brug af datatekniske hjælpemidler udvikles fra en simpel brug af lommeregner og computer til, at eleverne opnår forudsætninger for at vælge, hvornår brugen er hensigtsmæssigt. kende de rationale tal samt udvidelsen til de reelle tal kende til den kulturhistoriske betydning af udviklingen af tallene som beskrivelsesmiddel At kende pi At kende kvadratrod kan du nævne nogle tal mellem 0 og 1 placer brøker, pi, kvadratrødder på en tallinje omskrive brøker til decimaltal aflevering af opgaver at kende romerske, ægyptiske, arabiske, binære talsystemer Arbejde med andre talsystemer (eks. foretag udregninger i de fire regningsarter) Lommeregnerens betydning Tidslinjer og udvikling af samfund Fortsættes side 5! Ved at veksle mellem brug af det talte og skrevne sprog ogmellem arbejde undersøgende, især med systematiske optællinger og med tallenes indbyrdes størrelse som at bruge optællinger åbne spørgsmål 4

6 Arbejde med tal og algebra Arbejde med tal og algebra Fortsat fra side 4! Ved at veksle mellem brug af det talte og skrevne sprog ogmellem tabeller og grafiske afbildninger ved beskrivelse af sammenhænge øges elevernes indsigt i brug af forskellige matematiske modeller. I udvikles læsning, forståelse og anvendelse af matematisk symbolsprog benyttet i praktiske sammenhænge. Matematisk symbolsprog omfatter i denne forbindelse også symbolske repræsentationer, som de forekommer i regneark og andre programmer. Fortsættes side 6! arbejde undersøgende, især med systematiske optællinger og med tallenes indbyrdes størrelse som led i opbygning af en generel talforståelse benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger at bruge optællinger åbne spørgsmål uddrage konklusioner statistikopgaver (højde, fritid alder, terningslag) og fremlægge resultaterne fold papir, se hvad der sker med diagonaler, sidelængder, tykkelse Undre-opgaver (hvad vejer 1000 kr., hvor mange gange skal du mindst kaste en terning for at få summen 100, hvor mange gange højst) fremlægges og forklares Kan man få summen 100 ved at kaste med 10 terninger Undr-spørgsmål fra læreren Talrækkefølger, hvilke tal mangler Tabeller Talbehandling Samtale ud fra regnede opgaver Give opgaver uden maskinel hjælp Opgaver som køb 5 varer, lav et overslag over prisen Arealberegning ved hjælp af et kvadratnet 5 Der lægges vægt på, at eleverne anvende lommeregner og computer

7 Arbejde med tal og algebra Arbejde med tal og algebra Fortsat fra side 5! Der lægges vægt på, at eleverne fra en elementær brug af computer til talbehandling og afbildning får indsigt i numeriske metoder til brug for problemløsning, fx brug af regneark til ligningsløsning ved inspektion. Elevernes undersøgende arbejde fremmes gennem beskæftigelse med problemstillinger, hvor der i stigende grad udtrykkes åbenhed i forhold til problemformulering, krav til måden at arbejde på og forventninger til besvarelsens form og indhold. anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og til problemløsning benytte formler, bl.a. i forbindelse med beregning af rente og rumfang Forståelse for problemstillingen i stedet for fokus på udregninger Forklaringer på resultater Stille opgaver, der kræver hjælpemidler Problemløsningsopgaver Simuleringsprogrammer og grafværksteder i pc-sammenhæng Samtale om opgaverne Anvendelse af formler Beregn rumfanget af forskellige beholdere Fremlæg og begrund det for klassen Beregn renter af et lån Fortsættes side 7! forstå og anvende udtryk, hvori der indgår variable Variable som pladsholder Regnearter Reduktioner og ligninger kende og anvende procentbegrebet Udregne procentdel af noget 6

8 Arbejde med tal og algebra Arbejde med tal og algebra Fortsat fra side 6! kende og anvende procentbegrebet Udregne procentdel af noget Hvor meget udgør noget af noget andet Procentvis forøgelse eller formindskelse Sammenhæng mellem brøker, decimaltal, procent Finde helheden når % er kendt Arbejde med procentregning Hvor mange procent er Rabat og moms mm. regne med brøker, herunder i forbindelse med løsning af ligninger og algebraiske problemer Brøkregneregler Sammenhæng mellem brøker, decimaltal, procent Ligninger hvori brøker indgår Arbejde med brøkregler, blandede tal Løs ligninger som: ½ a + 3 = 5 Fortsættes side 8! undersøge og beskrive forandringer og strukturer, bl.a. i talfølger, figurrækker og mønstre Beskrivelse som fokus for samtale Sammenhæng som fokus for samtale 7

9 Arbejde med tal og algebra Arbejde med tal og algebra Fortsat fra side 7! undersøge og beskrive forandringer og strukturer, bl.a. i talfølger, figurrækker og mønstre Beskrivelse som fokus for samtale Sammenhæng som fokus for samtale Talrækker Figurrækker F.eks. fibonacci-tal og beskrivelse af mønstre kende funktionsbegrebet Hvad kendetegner en funktion Definitionen på en funktion Forskellige typer af funktioner (1. grad, 2. grad..) Kunne bruge definitionen Afgøre om det er en funktion eller ej Linjens ligning Praktiske hverdagsproblemer Fortsættes side 9! bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer med grafiske metoder Koordinatsystemet Forståelse af funktionsbegrebet Tegne ligninger i et koordinatsystem, aflæse løsninger løse enkle ligninger og ved inspektion løse enkle uligheder Regler der gælder for ligningsløsning 8

10 Arbejde med tal og algebra Arbejde med tal og algebra Fortsat fra side 8! løse enkle ligninger og ved inspektion løse enkle uligheder Regler der gælder for ligningsløsning Afprøvning Løse opgavetyper som 5x+3=15 7z-12 > 16 med 4 mulige løsninger 9

11 Arbejde med geometri Arbejde med geometri Arbejdet med geometri tager fortsat udgangspunkt i konkrete genstande, modeller af virkeligheden og tegninger. kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber Cirkler Polygoner Vinkler For at kunne tolke, benytte og vurdere forskellige geometriske tegninger, er det nødvendigt, at lægger op til, at eleverne opbygger en begrebsverden om bl.a. flytninger, ligedannethed, kongruens og målestoksforhold. Begrebsdannelsen skal tage udgangspunkt i praktiske og virkelighedsnære forhold, såvel som mere teoretiske. fremstille tegninger efter givne forudsætninger Anvende trekantens egenskaber til at bestemme polygoners vinkelsum Beskriv en figur med geometriske termer Konstruktionsfærdigheder Tegn et kvadrat med sidelængden z Tegn en trekant ved hjælp af to vinkler og en side Tegn en cirkel med omkredsen x Tegn et rektangel, når du kender omkredsen og en sidelængde Fortsættes side 11! Eleverne kan derfor belyse en problemstilling ved at benytte faglige metoder, der på forskellig vis giver indsigt i problemet. benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes Flytninger, symmetriakser Parallelle linjer, midtnormaler 10

12 Arbejde med geometri Arbejde med geometri Fortsat fra side 10! Eleverne kan derfor belyse en problemstilling ved at benytte faglige metoder, der på forskellig vis giver indsigt i problemet. Geometri giver gode muligheder for at eleverne gennem arbejde med konkrete modeller samt eksperimenter, fx på computer, når til erkendelser og efterfølgende formulerer ræsonnementer og enkle beviser. Fortsættes side 12! benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed forstå og fremstille arbejdstegning, isometrisk tegning og perspektivisk tegning ved beskrivelse af den omgivende verden Flytninger, symmetriakser Parallelle linjer, midtnormaler Vinkelhalveringslinjer, medianer Korder, tangenter Højder Indskrevne og omskrevne cirkler Hvis radius bliver x større, angiv hvor stor omkredsen af cirklen bliver Forsvindingspunkter Horisontlinje Perspektiver Nøjagtighed Perspektivisk midtpunkt Iagttagelse af fysiske objekter fra dagligdagen og eksperimenter med konkrete materialer som konservesdåser, papæsker Tegn et hus i perspektivisk tegning Oplysninger om en geometrisk figur omsættes til arbejdstegning og tegning i korrekt målestoksforhold Tegn en opstilling af centicubes på isometrisk papir undersøge, beskrive og vurdere sammenhænge mellem tegning og tegnet objekt Ligheder Forskelle 11

13 Arbejde med geometri Arbejde med geometri Fortsat fra side 11! undersøge, beskrive og vurdere sammenhænge mellem tegning og tegnet objekt Ligheder Forskelle Analyse Vurdering Kan man måle på en perspektivtegning Hvad kan man bruge en arbejdstegning til Tegningen af centicubes vurderes i forhold til virkeligheden Hvilken slags tegning kan bruges til opgaven her kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning af omkreds, flade og rum Formler Længdemål Flademål Rummål Benævnelser Mål og beregn hvor meget der kan være i denne beholder Forståelse for areal og rumfangsmål Kende, forstå og anvende benævnelser Anvende formler Fortsættes side 13! kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens Beregning Tegning 12

14 Arbejde med geometri Arbejde med geometri Fortsat fra side 12! kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens Beregning Tegning Beskrivelse Forstå og bruge arbejdstegninger Tegn en tennisbane Tegning i målestoksforhold, hvor langt er der mellem A og B udføre enkle geometriske beregninger bl.a. ved hjælp af Pythagoras sætning Anvende formler Beregninger Find den 3. side i en retvinklet trekant Tegn en trekant med arealet z Hvilken vej er kortest fra A til B på et kort Beregn rumfanget af en kegle med radius x og højde y Fortsættes side 14! arbejde med enkle geometriske beviser Ræsonnementer 13

15 Arbejde med geometri Arbejde med geometri Fortsat fra side 13! arbejde med enkle geometriske beviser Ræsonnementer Trekantens areal ud fra et rektangels Ensliggende vinkler Pythagoras sætning ved hjælp af sidernes kvadrater Vinkelsummen i en trekant benytte computeren til tegning, undersøgelser og beregninger vedrørende geometriske figurer Undersøgelse Aha-oplevelser Bruge programmer som f.eks. geometrix eller Euklid Opleve sammenhængen mellem ændring i faktorers og figurers udseende Kunne forklare sammenhængen 14

16 Matematik i anvendelse Matematik i anvendelse Undervisningen skal i begyndelsen af forløbet forankres i overskuelige forhold fra hverdagen og senere tage udgangspunkt i problemstillinger, der er knyttet til den samfundsmæssige udvikling. Arbejdet med problemstillinger og procedurer knyttet til samfundslivet, dagliglivet og arbejdslivet skal i forløbet introducere eleven for de tilgængelige matematiske beskrivelsers rækkevidder og begrænsninger. Matematiske modeller, simuleringer, statistiske beskrivelser eller beregninger skal hele tiden følges af kritiske overvejelser over gyldigheden af anvendelsen og fundne resultater. Fortsættes side 16! vælge regningsarter, benytte procentbegrebet og anvende forholdsregning i forskellige sammenhænge behandle eksempler på problemstillinger knyttet til samfundsmæssig udvikling hvori økonomi, teknologi og miljø indgår Forstå en sproglig beskrivelse af et matematisk problem At kunne regne med procentbegrebet (brøk, decimaler, procent) Tydeliggøre valg af regningsart Forholdsregning Bageopskrifter med forskellige angivelser/ blandingsforhold Valgprognoser Problemregningsopgaver Matematik i hverdagen (i aviser, tv, ) At tage kritisk stilling Kunne uddrage en konklusion Valuta Skat Hvordan går det, hvis.. Mon det er sådan, fordi. Samtale Anvendelse af forskellige matematiske fremgangsmåder skal give eleverne mulighed for at vurdere, hvorvidt fremgangsmåden foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelser og skatteberegninger Familieøkonomi At kunne klare sig selv At kunne forstå en lønseddel 15

17 Matematik i anvendelse Matematik i anvendelse Fortsat fra side 15! Anvendelse af forskellige matematiske fremgangsmåder skal give eleverne mulighed for at vurdere, hvorvidt fremgangsmåden er hensigtsmæssig og mulighed for at forholde sig til de fremkomne resultater. Dette skal give eleverne mulighed for at indse sammenhængen mellem et formuleret problem og en hensigtsmæssig, matematisk løsningsmetode. Fortsættes side 17! foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelser og skatteberegninger arbejde med rente og foretage renteberegninger, især i tilknytning til opsparing, låntagning og kreditkøb Familieøkonomi At kunne klare sig selv At kunne forstå en lønseddel Undersøge afbetalingskøb, kontokort, lån At flytte hjemmefra Lægge et budget At forklare en lønseddel Mobilkøb og abonnement Familieøkonomi Erhverv At foretage renteberegning Beregn saldo på en opsparing Beregn restgæld på et lån Beregn ud fra annoncer den reelle pris på afbetalingskøb Beregn forskellige låneformers konsekvenser arbejde med og undersøge matematiske modeller, hvori formler og funktioner indgår Renteformler Kan benytte formler og funktioner At afprøve matematiske modeller 16

18 Matematik i anvendelse Matematik i anvendelse Fortsat fra side 16! arbejde med og undersøge matematiske modeller, hvori formler og funktioner indgår Renteformler Kan benytte formler og funktioner At afprøve matematiske modeller At finde forhold mellem kvadraters omkreds og areal Hvad sker der, hvis vi ændrer Sætte forskellige tal ind i formler Grafiske afbildninger opnå viden om matematikkens muligheder og begrænsninger, som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag Manipulation Tal som argumenter At opnå indsigt i den reelle situation De samme data fremstillet på forskellig måde Hvor mange mus bliver et par mus til på 10 år, og hvorfor ikke! Inddrage samfundsrelevante forhold (natur, politik, holdninger) Fortsættes side 18! arbejde med statistiske beskrivelser af indsamlede data, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning Kritisk stillingtagen Kunne beregne medianer, middeltal, typetal, kvartilsæt 17

19 Matematik i anvendelse Matematik i anvendelse Fortsat fra side 17! arbejde med statistiske beskrivelser af indsamlede data, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning Kritisk stillingtagen Kunne beregne medianer, middeltal, typetal, kvartilsæt Datasæt indsamles og bearbejdes statistisk Samtale om datasæt udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af computeren Udføre eksperimenter Kaste terninger Vækstfunktion kende det statistiske sandsynlighedsbegreb Frekvens Kunne forklare det statistiske sandsynlighedsbegreb Fortsættes side 19! benytte computeren til beregninger, simuleringer, undersøgelser og beskrivelser, også på baggrund af samfundsmæssige forhold De logiske og matematiske aspekter af computerspil Regneark 18

20 Matematik i anvendelse Matematik i anvendelse Fortsat fra side 18! benytte computeren til beregninger, simuleringer, undersøgelser og beskrivelser, også på baggrund af samfundsmæssige forhold De logiske og matematiske aspekter af computerspil Regneark Indretningsprogrammer Simuleringsspil anvende matematik som værktøj til løsning af praktiske og teoretiske problemer på en alsidig måde Alsidighed Matematik i omverdenen De senere års prøvesæt Åbne opgaver 19

21 Kommunikation og problemløsning Kommunikation og problemløsning Den videre udvikling og målretning af eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer skal give eleverne mulighed for at vælge og argumentere for deres valg af problemformulering. Undervisningen skal give eleverne kompetence i selv at vælge hensigtsmæssige metoder og vælge passende hjælpemidler til at analysere problemstillinger, formulere og løse de tilsvarende matematiske problemer. forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk problemformulere, beskrive fremgangsmåder og angive løsninger på forståelig vis, såvel skriftligt som mundtligt Argumentation Vurdering Udvælgelse Artikler om samfundsfaglige forhold Valginformation Præcis sprogbrug Argumentation Vurdering Fortsættes side 21! Ud fra oplysninger (f.eks. bilsalget i DK) uddrage relevante problemstillinger Lav en fest for 24 mennesker, f.eks. konfirmation benytte eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer og formulere resultater af den faglige indsigt, der er opnået Sætte ord på eksperimenter Undersøg antal af diagonaler i polygoner og formuler regel Hvilken firkant med omkredsen x har det største areal Uløselige opgaver Eleverne udvikler gennem arbejdet med forskellige repræsentationsformer kompetence i at vælge og begrunde en matematisk vælge hensigtsmæssig faglig metode, arbejdsform og redskab ved løsning af problemstillinger af tværgående art Overblik Sammenligning af metoder og arbejdsformer Vælg det rigtige mobiltilbud 20

22 Kommunikation og problemløsning Kommunikation og problemløsning Fortsat fra side 20! Eleverne udvikler gennem arbejdet med forskellige repræsentationsformer kompetence i at vælge og begrunde en matematisk formidlingsform, der hensigtsmæssigt belyser sammenhængen mellem problemstilling og resultat. Fortsættes side 21! vælge hensigtsmæssig faglig metode, arbejdsform og redskab ved løsning af problemstillinger af tværgående art samarbejde med andre om at løse problemer ved hjælp af matematik Overblik Sammenligning af metoder og arbejdsformer Vælg det rigtige mobiltilbud Fokuspunkt Ansvarlighed Åbenhed Pararbejde Gruppearbejde anvende systematiseringer og matematiske ræsonnementer Skabe overblik Indsigt En mængde data der skal ordnes benytte variable og symboler, når regler og sammenhænge skal bevises Forståelse Fortrolighed 21

23 Kommunikation og problemløsning Kommunikation og problemløsning Fortsat fra side 21! benytte variable og symboler, når regler og sammenhænge skal bevises Forståelse Fortrolighed Herons formel benytte geometrisk tegning til at formulere hypoteser og gennemføre ræsonnementer Arbejdstegning Finde centrum for indskrevne og omskrevne cirkler Forklare centrums beliggenhed forstå, at valget af en matematisk model kan afspejle en bestemt værdinorm Diskussion Kritisk sans Forskellige fremstillinger af samme sag Fortsættes side 23! veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske problemstillinger Sammenligne resultat med virkelighed Generelle overvejelser mod specifikke overvejelser 22

24 Kommunikation og problemløsning Kommunikation og problemløsning Fortsat fra side 22! veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske problemstillinger Sammenligne resultat med virkelighed Generelle overvejelser mod specifikke overvejelser Hverdagens opgaver 23

25 Bilag Spørgsmål I matematik er basisfærdighederne ofte nemme at måle og veje ved forskellige test. Man skal huske den mundtlige dimension, hvor bestemte spørgsmål kan bringe elevernes forståelse på banen. Vi har i gruppen følt os inspirerede af bogen: Vurderinger og evalueringer i matematik af Peter Weng og Michael Wahl Andersen Herfra har vi taget en række spørgsmål, der sætter fokus på, at det er eleverne, der skal sætte ord på deres tanker og sprogliggøre deres kompetencer. Spørgsmålene skal naturligvis tilpasses aldersgruppen. For at hjælpe eleverne til at udtrykke deres tanker: Prøv at forklare, hvorfor du tror det.? Hvordan er du kommet til det resultat? Hvordan kan man vide det? Overbevis resten af os om, at det stemmer? Er der andre der har samme svar, men en anden forklaring? Hvilke ligheder og forskelle er der på jeres forklaringer? Og til at hjælpe eleverne til matematiske ræsonnementer: Stemmer det altid? Er det sandt i alle sammenhænge? Hvordan vil du vise det? Hvad ved du? Hvilke antagelser vil du gøre? Kan man vise det ved hjælp af en model? For at hjælpe eleverne til at danne hypoteser, formulere og løse problemer: Hvad tror du er problemet? Mangler du noget for at kunne løse problemet? Er der oplysninger, der er overflødige? Har du et forslag? Tør du gætte? Er det muligt at stille spørgsmålet på en anden måde? Kan du finde et mønster? Hvad nu hvis? Er det muligt at ændre på problemet for at få andre løsninger? Og til at hjælpe eleverne til at søge sammenhænge: Kan du komme i tanker om noget fra tidligere, vi kan bruge her? Kan du finde nogen sammenhænge? Har du før arbejdet med lignende problemer? Også den matematiske skrivning kan være nyttig i forhold til matematikundervisning og evaluering: Logbøger og procesorienteret skrivning har nogle elementer, der kan give læreren vigtig viden om elevernes forståelse og tænkning. Når man skriver, hvad man tænker, finder man ud af, hvad man mener! 24

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

Matematik. Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om:

Matematik. Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om: Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om: Fagsyn - hvad er kernen i faget og hvordan bidrager faget til at opfylde avu s formålsparagraf. Didaktiske overvejelser om kriterier for undervisningens

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget:

Undervisningen skal give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor faget: 9 klasse De naturfaglige fag: Matematik, Geografi, Biologi, Fysik/Kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og

Læs mere

MATEMATIK. i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Derfor har vi MATEMATIK

MATEMATIK. i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Derfor har vi MATEMATIK Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Derfor har vi MATEMATIK i skolen Tekst af Lone Anesen og Mette Hjelmborg AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13

Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Å RSPLÅN FOR 8. Å RGÅNG 2012-13 Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen og Tom Ehlers Thorsen Jeppe Djernis, Gorm Søndergaard, Jesper Hother, Lars Steiniche, Sara Jensen

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA 15 MATEMATIKOPGAVER I PISA Et materiale for matematiklærere og andre med interesse i grundskolens matematikundervisning om hvordan danske elever besvarer matematikopgaver i den internationale PISA undersøgelse

Læs mere

Integration af IKT i matematikundervisningen

Integration af IKT i matematikundervisningen Integration af IKT i matematikundervisningen 4m 3m 2m Horisont 1m ground A bottel of chees and pest Udarbejdet af Kaj Østergaard Århus Dag- og Aftenseminarium 2004/2005 1. Forord... 3 2. Baggrund for projektet...

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere