Kvartalsrapport pr. 30. september 2OL4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport pr. 30. september 2OL4"

Transkript

1 Bilag BestyrelsesmØde nr nvember 2Ot4 Kvartalsrapprt pr. 3. september 2OL4 Metrselskabet I/S

2 Resultatpgørelse (alle tal Ì 1. kr.) Nt 2 Indtægter Metrens takstindtægter Metrens dr fts ndtægter Værd af eget arbejde') Andre dr ftsindtægter') Indtægter, alt tñr i LM, L L,124,6'23 Regnskâbstal 1-9_ R6gnskaÞstal 3fl_e-r s4 ankerþudget nr- 3O-Oe-l 529! ,557 ankerbudget 2î7 A 7DS LLA4.743 Nyt est mat u1 L , Omkstn nger Metrens driftsm kstn nger Persnalemkstninger') Andre eksterne mkstn nger') Omkstninger, alt a s r a77-7m r ,8L Resultat før ned- g afskr vn nger (EBITDA) 216.A Afskr vn nger Nedskr vn nger Resulatat før f nans elle pster (EBIT) L r Finans elle pstêr F nansielle ndtægter Finansìelle mkstn nger F nans elle pster, i alt Resultat før markedsv erd regulering 89,947-1s , a5.22a a A r, L6L r OO -223,OOO -186.O ,OOO Markedsværdiregulering Ârets resultat \ 1.86,44O L,E4t.r OA , O ,954 ') Summen af værd af eget arbejde, andre drifts ndt egter, persnalemkstn nger g andre eksterne mkstn nger udgør den relat ve andel af adm n strat nsmkstn nger fr Metr i Dr ft jf. nte 2 ekskl. øvr ge ndtægter relateret direkte t l dr ften 2 ef 7

3 Balance (alle tal ì 1. kr.) Akt ver Nte Rêgnskabstal tñ ñô 12 ãñ ñô rt Nyt est mat t^a^ ANLÆGSAKTIVER Mater elle anlægsakt ver 3 4 Anlæg af Metr Metr i dr ft Bygninger Dr ftsm dler g ìnventar Mater elle anlægsaktiver, alt Aa7.Osa 4.47L t s 1.na ! l)94.3lJ7 a AOA.7æ O U O F nansielle anlægsaktiver Andre kapìtalandele Tilgdehavender F nansìelle instrumenter, aktiver Finansielle anlægsakt ver, i alt O L.44L, r t19, ,978 1,r?2,O16 Anlægsaktiver, alt t '-3.8r3.7L ,766, ' 72 OMSÆTNINGSAKTIVER 6 6 Ejendmme Tilgdehavender Andre værd papirer L kvide behldninger Omsætn ngsakt ver, alt e s , ,421,O r L t AKTIVER, I ALT L O O s.462.3s 3af1

4 Balance (alle tal 1. kr.) Pass ver Nte R gnskabstal rll ñâ tnl l 1î ño rr 1n n r Nyt est mat,ñ1 ^ KAPITALTNDESTAENDE Prim Kapital nskud Ârets resultat Kap tal ndestå nde, alt Hensatte frpligtelser Hensatte frpl gtelser, alt! r44.21 L rr9.s , , , s7.26s r ,8 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Langfr stede gældsfrpl gtelser, i alt r75, O s I O43 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Banklån Leverandø19æld Anden gæld Krtfristede gældsfrpl gtelser, alt t ,543,2r O O OOO OOO OOO Gældsfrpligtelser, i alt s OO O43 PASSIVE& I ALT s O s.â62.3s Slid tetsgrad: (Kapitallndestående/Samlede akt ver) 3æÁ 31% 72% 23% 22% 6% 4af1

5 Pengestrømspgørelse (alle tal i 1 kr.) Regnskðbstal ult m 2O pr ult m 2()14 Nyt est mat 214 Pengestrømme fra drlftsakt v tet Metrens takstindtægter Metrens dr fts ndtægter Andre dr fts ndtæqter 4etrmkstn nger Peßna emkstninqer Andre eksterne mkstn nger Pengestrømme fra driftsakt vltet, I alt L.4L lj r L r L5.76 t ! Pengestrømme fra ínvester ngsakt vitet Invester nger Metr Investeringer bygn nger, dr ftsm dler g inventar Invester nger værdipapirer (ekskl markedsværdiregulering) Pengestrømme tra nvester ngsaktlvitet, alt A L s5, L Pengest.ømme fra f nans e. ngsakt v tet Lånptagelse, nett (ekskl. markedsværd requlering) Indskud fra ejerne Tilgdehavender Leverandør g anden gæld Nettfìnansleringsmkstn nqer (ekskl. markedsværd regulering) Pengest ømme tra flnanslerlngsaktlvltet, alt Ændr nqer i likvide m dler Likv der pr m 4arkedsværd requler ng, nett (l kvider) L kvlder ultlm 2, L O72.1O , r aO r7-75.r ,375.L OOO I A7 7lJ,52L 5af1

6 Nter (alle tal 1. kr ) Nte 1 SesmentDlysn nqer Idr ftsatte Metr ult m ,13 R gnskabstal pr. 3O.9.14 ultim 214 Nyt est mat 214 Indtægter Omkstn nger Resultat før ned- g afsk vn nger (EBITDA) Ned- q afskr vn nqer Resultat før f nans ellê pster (EBIT) L54 2t L64 7t 52, LL as.3a t ,69s S , ,6, , ,135 Anlægsakt ver Anlæg af Metr Metr Dr ft Bygninger Driftsm dler q nventar F nans elle anlæqsakt ver Anlægsakt ver, i alt A I s76.ra ,O79.Or O t L O O ,O Omsætn ngsaktiver Ejendmme T lgdehavender OmsætninEsaktiver, alt OOO cældsfrpligtelser Kreditrer Anden gæld t OOO r.22s S.OOO Anlæ af Metr negnskabstal ultim pr ultim 214 Nyt estimat 214 Indtægter Omkstninger Resultat før ned- g afskf vninger Ned- g afskr vn nqer R.esultat før f nans elle pstel -3L Anlægsakt ver Anlæg af Metr Metr Drift Bygninger Driftsm dler g nventar Finans elle anlægsaktiver Anlægsaktiver, alt 4.75r.5r , O27.aO ,,t,24,559 a Or5.6L2 6 7.OL6,2L2 Omsætn ngsakt ver Ejendmme Tiigdehavender Omsætn ngsakt ve, i alt L62.L t4 227,29L l), ,24s ,671 Gældsfrpl gtelser Kreditrer Anden gæld Gældsfrpl gtelser, i alt 1 63, , , OO , ef1

7 Råd vnin Regnsl(aÞstel tñ ñ la Regnsl Þstal tñ ñ rá ankerþudget anl(erþudget Nyt est mat 214 Indtægter Omkstninger Resultat før ned- g afskr vn nger Ned- q afskr vn nqer Resultat før f nans elle pster Anlægsaktiver Anlæg af Metr 4etr i Dr tt Bygn nqer Dr ftsm dler q nventar F nansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver, alt Oñsætn ngsakt ver Ejendmme Tilqdehavender Omsætn ngsaktivêr, alt cældsfrpl gtelser Kred trer Anden gæld cældsfrpl gtelser, i alt Driftsresultat Metr Metrens takst ndtægtêr RegnskaDstal 2l r? ?n_e-t? 515,62t Regnskabstäl în-îe_ I Ankê budget ñ"- îo-ne-l 529,197 Ank rbudget illt ñô tnl4 Nyt est mat 214 7lJs ,597 Metrens dr ftsindtægter Udlejn nq af Metr øvrige indtægter M trens dr frs ndtægter, i alt , ,O t5,76lJ ,248 Indtægter, alt 967,L37 7L , , M trens dr ftsmkstninger Betal ng fr dr ft Kntraktstyr ng mv. øvrige mkstn nger Metren dr ftsmkstn nger, alt , , t ,' L LO , ,492 Adm n strat nsmkstn ng l -18,195-11, ,446-23,261-24,2Lt Oñkstn nger, alt ,r82 -sr , or7-79l,7lo Resultat før afskr vn ngêr Afskr vninger Resultat før f nans elle pster O7r rt t62, ,695 t96, Overskudsgrad (EBITDA) Overskudsgrad (EBIT) 22/ 24/ 24/ 22/ 2/ 2/ 5/ 7l 9/ 6/ 4/ 3/ Dr ftsresultat Rådivn n Andre drifts ndtægter F{ådg vninq Andre dr ftsindtægter, alt tnr I lJ R.egnskabstal? n r lJ tñ ñ t Nyt est mat 214 Dr ftsmkstn nger Persnalemkstn nger Andre eksterne mkstn nqer Dr ftsmkstn nger, alt -1, n Resultat før f nans elle pster ef7

8 Ntê 3 Anl:ôg af M tr Id ftsatte Metr ult m pr Ankerbudgct ult m 214 Nyt êst mat 214 ANSKAFFELSESSUM Pr m Ärets nett t lgang Ult m ,r L43,42t L l NED. OG OPSKR VNINGER Prím Ärets pskr vn nger Ärets nedskr vninger Ult m Bgført pr m 73,62lù 73,62l) L s ,r66 Bgført ultim 164,766 L43,42L l a ,466 Anlæ af Metr ultim Ânkerbudget pr.3o.9.14 ult m 214 Nyt est mat 214 ANSKAFFELSESSUM Prim Arets nett t lqãnq Ult m O , t , , t L2.7l)6.44O r.2L! A NED- OG OPSKR VNINGER. Prim Ärets pskr vninqer Ärets nedskr vn ng (frbrug af hensættelse) Ärets nedskr vn ng (requler ng af hensættelse) Ärets nedskr vn nger Ult m , l L,e r -4,882,47t ,2lJL ,47L -4 8A2.47r -4,442.47L -5.2! Bgført pr m 1.9s ,r51,5L L.512 Bgført ult m ,324.O13,,27,O25,,424,OO9 4, O Beregn ngen af gen ndvind ngsværdien måles samlet fr den idr ftsatte ùletr q C tyrinqen, da de vil udqøre en samlet penqestrømsfrembr nqende enhed, når C tyringen qår dr ft. Den idr fssatte ùletr måles jf, regnskabpraksis t l kstpr s med fradrag af fretagne af- g nedskrivn nger g er ikke tidl gere nedskrevet Metrselskabets regnskab Den verskydende gen ndv ndingsværd af den ndr ftsatte Metr pskr ves derfr ikke dette aktiv, men mdregnes i pgørelsen af værd en af C tyr ngen Gen ndvindingsværdien af C tyringen er lavere end den bgførte værd, hvrfr der fretages nedskr vn nger til den lavere gen ndvind ngsværd, Årets nedskr ving v l blive ndregnet resultatpgørelsen frbindelse med regnskabsaflæggelsen. Værd en af anlæ9 af Metr er baseret på en pgjrt genindv ndingsværd fr den samlede Metr Genindvind ngsværdien er beregnet på basis af ndarbejde frventn nger t l fremt den i selskabets langtidsbudget. Herunder er anvendt en gennemsn tlig realrente pa 2,4 pc-. i de første 2 år st gende t l 4 pct. på længere sigt. Den i beregn ngen anvendte rente er højere end det aktuelle rentenive u markedet, da der er indregnet et risiktillæg. Anvendelsen af en lavere aktuel markedsrente ville ø9e den pgjrte gen ndvindingsværdi g dermed frbedre årets resultãt. Til jllustratin ville anvendelse af en 1 pct. lavere rente i de første 2 år medføre, at gen ndv nd ngsværd en g dermed årets resultat ville have været 3,9 mia, kr. højere. Omvendt v lle anvendelsen af en 1 pct højere rente i denne per den have medført et 3,2 m a kr lavere resultat. Ntê4Met idr ft ult m pr. 3O.9.14 ult m 214 Nyt est mat 214 ANSKAFFELSESSUM Pr m Ärets nett tilgang Ultim ,25s r4,6'' ,2A2, , NED. OG AFSKRIVNINGER Pr m Ärets afskrivn nger Ärets nedskrivninger Ultim ,144, , r \ -114, O -1, L, , ! L Bgført p m s ,O93, O L.264 4,921, Bgført ult m O28 4,9Sa.7rO 4.799,9s9 4, ,77L ,627 8ãf1

9 tôtê 4 F ñãnr êlle Dôet.r pr. 3.9,14 ult m 214 Nyt est mat 214 F nans elle ndtægter Rente ndtægter fra f nansielle anlægsaktiver Rente ndtægter fra tilgdehavender Rente ndtægter fra behldning g værd papirer Valutakursrequlering F nansielle indtægter. alt ' ,947 t r 2.O OOO 2 2.OOO F nans elle ñkstninger Renteudqifter Valutakursrequler ng F nansielle mkstn nger, i alt OOO OOO F nansielle pster, í alt -63.9sO OOO -173.OOO Nte 6 Værd a rêr l kv dê behldñ ner ultim 213 3, pr. 3O.O9.14 ult m 214 Nyt est mat 214 Andre vãerd papirer Værd papirer ver 3 måneder Andre værdipap rer, i alt s I ,235 L kv de behldn nger L kvide m dler Aftaleindskud Værd papirer under 3 måneder L kv de behldn nger, alt s, lJ.s2L f{te 7 Lanfr stede ældsfrdl dtêlsêr/f nãns elle instrúmênter ult m pr, ult m 214 Nyt est mat 2l4 Lån amrt sert kstpr s Lån markedsværdi F nansielle instrumenter (negativ værd ) Finans elle instrumenter (psit v værd ) Valutaterminer t OL LO.O74.OL7-2.O Finansielle instrumenter/langfristede gældsfrpligtelser. i alt , O O65 I 214 har selskabet ptaqet lån fr nminelt 85 m kr Værd en af selskabets f nansielle instrumenter er indregnet i den samlede værdi af gældsfrpl gtelsen pr. 31 september 214. f4arkedsværdien af f nansielle nstrumenter er ndregnet i resultatpgørelsen. 9af1

10 Nt 8 Valuta-, rente- kred tr s k F nansielle nettpassiver r. 3. setember 214: (alle tal 1 kr ) Værd papirer g aftale ndskud Én F nansielle nsttumenter Per diserede renter, lån, værd papirer g aftale ndskud Per diserede renter, f nansielle nstrumenter Nettpass vêr, alt Valutakursr s k Vãhrtãfôrdêl nô lm ô kr ì mãrkêdcvrrd Nminel værd 2t ,535 Markedsværdi Markedsværd 2L4 2t3 1, L t O L L DKK<1år DKK>1är EUR< 1år EUR> 1år I alt Værd papirerg.e F nðns elle aft leindskud n Nettpsitin ,294-2,559 -a.44l Renterisik Rentêbind n Dr 3 sêôtembêr 214 lmiô kr I markedsværd DKK EtJR Ttal Peride -1år 1-5år 5-1år 1-2år > 2år Ttal O O Kr d tris k Vedlikviditetsplaceringergindgåelseaffinans elle nstrumenterpstårenkreditr s kpåmdparten Denneris kstyresgveruågesløbende etsærl gtl ne-9 Kred ris k frdelt på rating kateqr pr. 3. september 214 Ttal mdpartsekspnering (markedsværd, m.kr.) AAA AA Tta Værdipðpirer g aftale ndskud Lån Finans elle nstrumenter O Nettps tin O af 1

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Generatinsskifte & V re CVR-nr. 20 81 3938 Uddrag af års rapprt fr. Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den / 2008 Dirigent Indhldsfrtegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir ATRVV RnneVarmeArS SandemandweJ 1A 37 Rnne Tlt 569144 Fax ti691 14 E-mall: rwrw.dk lt,lvw: Www.ilv.dk CVR: 3294588 Danske Bank: 472-472.4525n Rnne Varme AJS CVR nr.32 94 58 8 Arsrapp rt 2A1-{ 1 2. regnskabsir

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir RVV Rannevand ArS SandemandweJ 1A 37 Rann Tlf 569144 Fax 569114 E-mall: rw@rw.dk wvlnt: www.rw.dk cvr s29/-3357 Daneke Bank: 4724-47m452524 Rnne Vand A/S CVR w.32 943357 Arsrapp ft 2A1A-11 2. regnskabsir

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2008. Metroselskabet

Årsrapport 2008. Metroselskabet Årsrapport 2008 Metroselskabet i n t e r e s s e n t s k a b Selskabsoplysninger Selskabet Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon: 3311 1700 Telefax: 3311 2301 E-mail: m@m.dk Hjemmeside:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2013 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08 IDdesign A/S Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. september 2013 Som dirigent:... Jesper Aabenhus Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere