VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING. Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje. September Vejregelrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING. Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje. September 2010. Vejregelrådet"

Transkript

1 VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje September 2010 Vejregelrådet

2

3 FORORD Nærværende vejregel er udarbejdet af vejregelgruppen om vejafmærkning. Vejreglerne for vejvisning indeholder: Hæfte 0. Generelt om vejvisning på almindelige veje. Hæfte 1. Tavletyper for vejvisning på almindelige veje. Tegningsbilag: Tavletyper for vejvisning på almindelige veje. Hæfte 2. Vejnavneskilte. Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje. Tegningsbilag er indeholdt i tegningsbilag til hæfte 1. Hæfte 4. Vejvisning på cykel, ride- og vandreruter. Tegningsbilag: Vejvisning på cykel, ride- og vandreruter. Hæfte 5. Vejvisning for særlige køretøjer. Hæfte 6. Vejvisning på motorveje. Tegningsbilag: Vejvisning på motorveje. Hæfte 7. Vejvisning for handicappede. Hæfte 8. arkeringsvejvisning. Hæfte om: - Eksempel på vejvisning i større byer - Eksempel på vejvisning i åbent land - Midlertidig vejafmærkning Med hensyn til tavlekonstruktion henvises til Vejregler for Tavleprojektering og for funktionskrav og test henvises til Udbuds- og anlægsforskrifter for afmærkningsmateriel. Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: Civilingeniør Thorkild Vestergaard, Viborg Kommune (formand fra juni 2009). Afdelingsleder Kim Schwartzlose, Moe & Brødsgaard (fagsekretær). Fagkoordinator Karl-Erik. Christiansen, Vejdirektoratet. Afdelingsingeniør Ole Helboe Nielsen, Horsens Kommune. Civilingeniør Erik Randrup, Vejdirektoratet. Afmærkningskoordinator Birthe Hougaard Bøtkjær, Vejdirektoratet. Civilingeniør Jens Erik Larsen, Foreningen Frie Fugle. Afmærkningstekniker ia Brix, Vejdirektoratet. Civilingeniør Maj-Britt Køppen Andersen, Københavns Kommune (medlem fra november 2009). Ingeniør Claus Højlund Jensen, Esbjerg Kommune (medlem og formand indtil juni 2009). Kaj Jensby Mortensen, eget firma (medlem indtil januar 2010).

4 olitiassistent Ruth Thiesen, Midt- og Vestsjællands oliti (medlem indtil april 2010). I forhold til udgaven fra september 2007 (revideret august 2009) er følgende ændret: I afsnit 2.5 er tilføjet ny vejvisningsmulighed til nationalparker. Desuden er der foretaget diverse konsekvensrettelser som følge af dette. Markering med tegn for normer, retningslinier og kommentarer er udgået. Bindende bestemmelser fremgår som direkte citater fra bekendtgørelserne. Flere tidligere retningslinier og kommentarer er ændret til bindende bestemmelser.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 GENERELT Vejreglernes status Formål Definitioner Trafikanten Trafikal begrundelse Vejvisningsmuligheder Virkemidler til begrænsning af vejvisning rioritering af mål 15 1 VEJVISNINGSTEKNIK FOR ALMINDELIG SERVICEVEJVISNING Servicevejvisning Vejvisningsmidler for servicevejvisning Størrelse og udformning Forvarsling laceringsmuligheder 19 2 ALMINDELIG SERVICEVEJVISNING Indledning Servicetavler M Terminalmål Måltyper Hvordan vejvises Tekst på vejvisere Hvorfra vejvises Offentlige og private virksomheder Måltyper Hvordan vejvises Tekst på vejvisere Hvorfra vejvises 24

6 2.4 Overnatningsmål Måltyper Hvordan vejvises Tekst på vejvisere Hvorfra vejvises Fritids- og turistmål Måltyper Hvordan vejvises Tekst på vejvisere Hvorfra vejvises Andre mål Måltyper Hvordan vejvises Tekst på vejvisere Hvorfra vejvises 34 3 SÆRLIG SERVICEVEJVISNING Indledning Måltyper Hvordan vejvises Hvorfra vejvises Antal af vejvisningsmål Vejvisningstavlernes placering rioritering af ansøgning Betaling Omkostninger ved ansøgning Omkostninger ved etablering Omkostninger ved nedtagning Omkostninger til drift og vedligeholdelse Renter og rykkergebyr Betaling for klagesagsbehandling Betaling for godkendelse af symboler Nedtagning 46 4 INFORMATIONSTAVLER (LAND-, BY- OG OMRÅDEINFORMATIONSTAVLER) 47

7 4.0 Generelt Landinformationstavler Byinformationstavler Områdeinformationstavler 51 5 MARGUERITRUTEN Generelt Afmærkning af Margueritruten Marguerittavlens anvendelse Marguerittavlens information og udformning Marguerittavlens placering 54 6 MINDRE OLYSNINGSSKILTE JF. NATURBESKYTTELSESLOVEN 55 Bilag 1 Oversigt over M-tavler 56 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Administrationspraksis for almindelig servicevejvisning 58 Eksempel på typer af virksomheder, der eventuelt kan få særlig (sort/hvid) servicevejvisning i det åbne land 59 Vejledning vedr. særlig (sort/hvid) servicevejvisning samt tjekliste for vejbestyrelsen 61 Bilag 5 Klage 65 Bilag 6 Eksempel på landinformationstavle 67 Bilag 7 Eksempel på byinformationstavle 68 Bilag 8 Eksempel på industriinformationstavle 69 Bilag 9 Godkendte M 52,2 og M 53 seværdigheder (separat dokument på 70 Bilag 10 Tegningsbilag for (hvid/blå) servicevejvisning 71

8 Bilag 11 Tegningsbilag for særlig (sort/hvid) servicevejvisning74

9 0 GENERELT 0.1 Vejreglernes status Bindende regler er vist med grå markering og kildeangivelse som i følgende eksempel: Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 27: Vejvisning til udendørs badesteder må kun ske med servicetavle M 35,1 Udendørs badested, mens vejvisning til indendørs badesteder kun må ske med servicetavle M 35,2 Indendørs badested. 0.2 Formål Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 1: Servicevejvisning har til formål at vejvise til ikke-geografiske mål, som fx seværdigheder, overnatningssteder, virksomheder og lignende. Nærværende regler er primært udarbejdet for servicevejvisning til trafikanter på det almindelige vejnet. Reglerne kan dog også anvendes som grundlag for, hvordan der servicevejvises for stitrafikanter på cykel- og vandreruter. Vedrørende servicevejvisning på motorveje henvises til Hæfte 6, Vejvisning på motorveje. For at undgå, at der langs en international rute vejvises efter forskellige principper kan vejbestyrelsen beslutte, at motorvejsprincipperne skal være gyldige for den givne vejstrækning. Afmærkning efter forskellige principper vil kunne opfattes som konkurrenceforvridende. Forholdet er specielt aktuelt, hvis der fx indgår tosporede veje i et overordnet vejnet, der i øvrigt primært består af motorveje. Udgangspunktet for servicevejvisning skal altid være hensynet til trafikanterne. Servicevejvisning rummer særlige problemer for vejbestyrelsen fordi der ofte knytter sig privatøkonomiske interesser til denne form for vejvisning. De kommercielle fordele, der kan være forbundet med vejvisningen, er en følgevirkning af vejvisningen, og bør ikke være en begrundelse for denne. VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc 9

10 Der er imidlertid mulighed for under givne regler (se kapitel 3) at vejvise med særlig servicevejvisning til private virksomheder i det åbne land. Servicevejvisning kan hjælpe ikke lokalkendte trafikanter til at finde den mest hensigtsmæssige vej til målet, og til de servicetilbud der findes undervejs. En god og overskuelig servicevejvisning vil således kunne reducere omvejskørsel, forbedre trafiksikkerheden og øge trafikanternes kørekomfort. Reglerne for servicevejvisning er baseret på en afvejning af de hensyn, som er omtalt i det følgende. Erfaringen viser, at vejvisning i videre omfang end forudsat i reglerne kan skabe en uoverskuelig og forringet vejvisning og dermed en forringelse af trafiksikkerheden. Vejvisning i større afstand fra målet end forudsat i vejreglerne øger behovet for tavler, forudsætter koordination mellem flere vejbestyrelser for at skabe sammenhæng i vejvisningen og kan skabe konflikter med konkurrerende virksomheder. Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 7: Servicevejvisningen skal være kontinuerlig, dvs. at servicevejvisningsmål, der én gang er vist på en tavle, skal vises på alle efterfølgende tavler af denne kategori på ruten, indtil målet er nået. Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 8: Servicevejvisningen i kryds skal være entydig. Der må således ikke i et kryds vejvises til samme mål ad to retninger, medmindre det af vejvisningen fremgår, at de to vejvisninger henvender sig til forskellige trafikanter. Hvis der i flere retninger i et vejkryds opsættes vejvisning med samme servicesymbol til forskellige servicemål, bør afstandene til servicemålene angives på servicetavlerne opsat i krydset. Ved kørsel på en rutenummereret vej vil der først blive vejvist, når trafikanterne skal køre fra den rutenummererede vej. Der udføres kun langsgående servicevejvisning ad en rutenummeret vej, hvis det er trafiksikkerhedsmæssigt begrundet. 0.3 Definitioner Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 2: Servicevejvisning omfatter almindelig servicevejvisning, særlig servicevejvisning og informationstavler. 10 VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc

11 Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 3: Almindelig servicevejvisning er vejvisning, som opfylder trafikanternes primære behov for vejvisning til servicemål. Hvid/blå servicevejvisning benyttes i nærværende hæfte synonymt med almindelig servicevejvisning. Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 4: Særlig servicevejvisning er vejvisning til virksomheder i det åbne land, som virksomhederne dækker omkostningerne til. Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 5: Informationstavler er vejkort over et større eller mindre område, som opsættes på parkeringsplader, rasteplader eller lignende steder. Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 6: Ved almindelige veje forstås i denne bekendtgørelse veje, som ikke er motorveje. 0.4 Trafikanten En trafikant er ikke et entydigt begreb. Trafikanter har naturligvis meget forskellige behov for vejvisning, men nok så vigtigt er, at trafikanternes evner til at læse og bearbejde information er meget forskellige og bl.a. afhængig af læsefærdigheder og alder. Trafikanter der til dagligt læser meget, har udviklet en evne til at læse hurtigt og skrålæse en tekstinformation. Disse trafikanter har lettere ved at læse megen information på vejvisningstavler end de trafikanter, som ikke har den tilsvarende læsetræning og derved har en væsentlig længere læsetid. Det er almindeligt kendt, at synet ændres med alderen og at informationsbearbejdningen tager længere tid. Dette faktum skal ses i sammenhæng med, at befolkningsudviklingen går i retning af flere og mere mobile ældre. Det er derfor nødvendigt at tage hensyn til disse trafikanters mulighed for at læse og overskue informationen på vejnettet. Hvis en trafikant ikke kan overskue informationerne, fx i et kryds, vil der være risiko for, at trafikanten kører forkert, bremser, foretager vendinger eller andre manøvrer, som kan være til fare eller gene for de øvrige trafikanter. Undersøgelser viser, at mange trafikanter har vanskeligt ved at læse og bearbejde mere end 4 vejvisningsinformationer på samme sted, mens de kører i bil. Vises flere informationer er der risiko for, at mange trafikanter laver fejl. VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc 11

12 I byområder og især i vejkryds, er der en særlig risiko forbundet med at bortlede opmærksomheden. Denne bortledning af trafikantens fokus kan være en medvirkende faktor til at et trafikuheld sker. Det er derfor vigtigt, at antallet af informationer begrænses mest muligt og således, at der maksimalt opsættes 4 vejvisningsinformationer på samme sted. Udover at begrænse antallet af vejvisningsmål er det ligeledes vigtigt, at antallet af distraktorer begrænses. En distraktor er et forstyrrende element, som trafikanten ikke har brug for i trafikmiljøet. En distraktor kan påvirke trafikantens opmærksomhed på en uhensigtsmæssig måde ved at optage en del af trafikantens mentale kapacitet. Reklameskilte hører til kategorien af forstyrrende elementer. Kvaliteten af vejvisningen er en anden vigtig faktor. Hvis vejvisningen ikke er tilstrækkelig læsbar, kan der være risiko for, at trafikanten for sent bliver opmærksom på informationen og derfor foretager et pludseligt retningsskift. Der skal være fri sigt til vejvisningstavlerne, udregnet ud fra observationstid, læsetid og nødvendig bremselængde. Se hæfte 1, Tavletyper for vejvisning på almindelige veje. Det er vigtigt, at bilisten har tilstrækkelig tid til at tilpasse sin adfærd inden et kryds. En forudsætning for at det kan lade sig gøre, er en enkel, kort og præcis vejvisning. Servicemål kan have et langt navn, som er uegnet til vejvisningsbrug. Til vejvisningsformål bruges den korteste udgave af navnet, som ikke vil give forvekslinger. Udenlandske trafikanter kan have problemer med at orientere sig efter servicevejvisningstavler. Det er tilstræbt at udføre symboler så der kan opnås international forståelse. Derfor vil det oftest være hensigtsmæssigt at anvende symboler frem for tekst. 0.5 Trafikal begrundelse Det er af stor betydning, at vejvisningen kun omfatter oplysninger, som en rimelig del af trafikanterne kan tænkes at ville udnytte under rejsen. Det bør undgås at vejvise til mål, der kun opfylder marginale behov for trafikanterne. 12 VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc

13 Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 10: Almindelig servicevejvisning skal være trafikalt begrundet. For at få en mere konkret vurdering af, hvornår vejvisningen til et servicemål er trafikalt begrundet, kan følgende lægges til grund for afgørelsen: Det er nødvendigt at tage hensyn til målet på baggrund af kommunens trafikplan. For eksempel kan trafikplanen prioritere at overflytte trafik fra den nærmeste vej mod målet til en overordnet vej (men længere rute) af hensyn til miljøbelastning, trafiksikkerhed eller lignende. Servicemålet har et stort antal ikke stedkendte besøgende. Servicemålet besøges af et stort antal lastvognstog. Vejnettets kompleksitet gør det vanskeligt at finde vej. Vejenes tracé gør det nødvendigt fx at forvarsle. Vejvisning til mål som hovedsageligt benyttes af lokale og stedkendte trafikanter (såsom skoler, vuggestuer, aftenskoler mv.) betragtes normalt ikke som trafikalt begrundet. Vejvisningen bør kun lede til mål, som kan opfylde trafikanternes forventninger, jf. beskrivelserne for de enkelte mål. Se afsnit Ifølge Vejloven er det kun vejbestyrelsen, der kan opsætte vejvisningstavler. Dette skaber hos trafikanterne en forventning om, at informationerne er troværdige og at servicemålet har en vis kvalitet. For sort/hvid servicevejvisning til virksomheder i det åbne land (jf. kapitel 3), kan vejbestyrelsen kræve betaling for administration, etablering, drift og vedligeholdelse. 0.6 Vejvisningsmuligheder Hvornår den enkelte trafikant har brug for servicevejvisningen afhænger af om der er tale om planlagte mål eller spontane mål. lanlagte mål har trafikanterne oftest valgt inden turen påbegyndes. Spontane mål er mål som trafikanten får behov for at besøge under turen, fx toilet eller tankstation. Vejbestyrelsen skal i hvert tilfælde vurdere, om det er trafikalt begrundet at vejvise til et givent mål. Servicevejvisning bør kun etableres, hvor det er muligt at placere vejvisere, så de kan opfattes og læses i tilstrækkelig afstand af den enkelte trafikant (cyklist, bilist og fodgænger). Se hæfte 1 Tavletyper for vejvisning på almindelige veje, afsnit 0.2. VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc 13

14 Kan der fx ikke vejvises for biltrafik, kan der i stedet vejvises for cykelog fodgængertrafik. Ved fodgængervejvisning kan der fx vejvises fra parkeringspladser til servicemålet. I det åbne land etableres hvid/blå servicevejvisning efter reglerne i kapitel 2. Almindelig servicevejvisning. Særlig servicevejvisning i det åbne land etableres efter reglerne i kapitel 3. rocedurebeskrivelse for hvordan gennemgang af vejvisningen kan udføres i praksis, fremgår af Eksempel på vejvisning i større byer og Eksempel på vejvisning i åbent land Virkemidler til begrænsning af vejvisning Ringruter Der er forskellige virkemidler til at begrænse vejvisningen. Virkemidlerne kan samtidigt medvirke til, at vejvisningen bliver mere overskuelig. I større byområder kan der foretages en vurdering af om vejnettet er egnet til etablering af én eller flere ringruter i og omkring byen. Fra en ringrute kan der vejvises mod bydele og centrum, som ofte kan være svære at finde for fremmede. Fra centrum kan der modsat vejvises til ringruten. Endelig kan der fra ringruten vejvises mod de forskellige byer og andet, som ellers skulle vejvises fra centrum. Samtidigt kan en ringrute medvirke til, at en del af den gennemkørende trafik ledes uden om centrum. Områdenavngivning I større byområder bør det vurderes, om flere vejvisningsmål kan samles under én områdebetegnelse. Det er muligt at begrænse servicevejvisningen væsentligt fx ved at navngive byområder (fx efter kompasretning N, S, Ø eller V), industriområder eller sportsanlæg, hvor der er flere sportsaktiviteter, der ellers vejvises særskilt til. Områdenavne gør det lettere for virksomheder mv. at udarbejde en god kørevejledning, jf. hæftet Eksempel på vejvisning i større byer. Områdenavne bør samtidigt fremgå på områdeinformationstavler og byinformationstavler. Sådanne informationstavler bør placeres ved vigepladser i byens udkant og på parkeringspladser nær centrum. Informationstavler En af metoderne til at begrænse informationsmængden er at etablere informationstavler. Der kan på sådanne tavler gives næsten ubegrænset information til trafikanter, der holder stille. Ved informationstavlerne kan der som en ekstra service for trafikanterne etableres automater, hvorfra trafikanterne kan hente kort og kørselsvejledninger. 14 VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc

15 For byområder kan anvendes by- og områdeinformationstavler. For åbent land kan anvendes land- og områdeinformationstavler. Centrumvejvisning arkeringsvejvisning Ikke stedkendte trafikanter har almindeligvis centrum som mål og en god vejvisning mod centrum kan ofte erstatte/reducere særskilt vejvisning mod mål, som ligger i centrum. I større byområder kan det ofte hjælpe på trafikantens opfattelse af hvor centrum er beliggende at afløse centrumvejvisning med en -vejvisning. Til vejvisningsbrug er det ofte hensigtsmæssigt at navngive -pladser. å større parkeringspladser kan der opsættes byinformationstavler og eventuel vejvisning for cyklister/fodgængere fra parkeringspladsen. Vejnavneskilte Trafikanter kører ofte efter vejnavneskilte og en god vejnavneskiltning kan være tilstrækkelig information til trafikanter på vej mod et givent mål. Hvis vejnavneskiltene altid opsættes og udformes efter de samme principper, ved trafikanterne altid, hvor deres blik skal rettes for at få information om et vejnavn, jf. hæfte 2, Vejnavneskilte. Lokalplan I lokalplaner kan der bl.a. opstilles regler som begrænser distraherende information, fx reklameskilte. 0.7 rioritering af mål rioritering af mål Efter undersøgelsen af hvilke mål der kan være trafikalt begrundede og efter samling af en række af disse mål under et områdenavn, kan der være så mange mål i et kryds (over 4) at det er nødvendigt at prioritere mellem målene. Normalt prioriteres geografiske mål fremfor servicemål. Indenfor servicevejvisning anvendes nedenstående gruppering: Terminalmål Offentlige og private virksomheder Overnatningsmål Fritids- og turistmål Andre mål Blandt de trafikalt begrundede mål baseres prioriteringen på overvejelser om trafiksikkerhed, miljø og fremkommelighed. VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc 15

16 1 VEJVISNINGSTEKNIK FOR ALMINDELIG SERVICEVEJVISNING 1.1 Servicevejvisning Vejvisningsmidler for servicevejvisning F 13 Med henvisning til hæfte 1, Tavletyper for vejvisning på almindelige veje kan der til servicevejvisning anvendes nedenstående tavler: ilvejvisere: ilvejvisere anvendes normalt i kryds mellem en gennemgående vej og mindre sideveje. Afstand angives i pilens spids. Symbol og andre oplysninger angives i roden. Tabelvejvisere: Tabelvejvisere anvendes normalt i kanaliserede kryds og i kryds med store dimensioner. Tabelvejvisere opsættes normalt ved svingsporenes begyndelse. F 18 G 14 Afstand angives efter vejvisningsmålet, mens rutenummer og symbol angives foran vejvisningsmålet. Orienteringstavler: Orienteringstavler anvendes normalt kun ved kryds på veje med højt hastighedsniveau, ved kryds med stor svingende trafik og ved kryds, hvor der i øvrigt er behov for særlig god vejvisning, fx. på grund af dårlige oversigtsforhold. Orienteringstavler opsættes før kryds. Hvid/røde pilvejvisere eller hvid/røde deltavler i tabelvejvisere bør anvendes ved servicevejvisning til: Terminaler, der samtidig udgør geografiske mål (lufthavn, færgeoverfart og havn). Hvis vejvisningsmålet anvendes på orienteringstavle, kan symbol og vejvisningsmål benyttes. Servicetavler: I nærværende regel er der anført regler for anvendelse af servicetavlerne M 10 M 100 (bilag 1): M 34 Servicetavlerne bør anvendes på følgende måde: Anbragt ved vejsiden, hvor dette er nødvendigt til markering af servicefunktionen umiddelbart ud for målet eller ved indkørslen til målet. Som forvarsling i nogen afstand til målet. Der anvendes normalt kun én forvarsling. Som vejvisere til servicemål, der ikke er beliggende direkte ved den vej, hvor servicetavlen er opstillet. Tavlen er da forsynet med pil. 16 VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc

17 Der kan anføres flere symboler på samme tavle. Kombinationen af symboler på samme tavle anvendes fortrinsvis, hvor flere servicefunktioner udgør et samlet vejvisningsmål, fx M 23 + M 24 for kombineret tankanlæg og værksted. Der kan endvidere opsættes flere servicetavler samlet, eller der kan anbringes flere servicesymboler på en vejviser Størrelse og udformning Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 11: Til almindelig servicevejvisning må kun anvendes tavletyper og tavledesign, som er godkendt af Vejdirektoratet. Udformning af blå/hvid servicevejvisning er anført i tegningsbilaget til hæfte 1, Tavletyper for vejvisning på almindelige veje og bilag 10 i nærværende hæfte, mens udformning af sort/hvid særlig servicevejvisning er anført i bilag 11 til nærværende hæfte. Brun/hvide tavler udformes som blå/hvid servicevejvisning. Med hensyn til versalhøjde henvises til hæfte 0, Generelt om vejvisning på almindelige veje. Forslag til ny bekendtgørelsestekst i bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje: Servicetavler skal, uanset om de anvendes som selvstændige tavler eller indgår i vejvisere, eller orienteringstavler, udføres med blå rand (materialetype 3), hvidt midterfelt (materialetype 3) og sort symbol (materialetype 2) - M 21 dog med rødt symbol (materialetype 3). De brun/hvide tavler udføres med brun bund (materialetype 3), hvidt symbol og rand (materialetype 3). Kilde: Forslag til ny bekendtgørelsestekst Forslag til ny bekendtgørelsestekst i bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje: Servicetavler skal udføres med materialetype 4, hvis de anvendes i anden vejvisning i type 4. Kilde: Forslag til ny bekendtgørelsestekst Forslag til revideret uddrag af bekendtgørelsestekst i bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 11: Stk. 2. å tavler med blå eller grøn bund skal servicetavlerne udføres uden blå rand, og det hvide midterfelt inklusive symbol udføres i størrelse svarende til normalstørrelsen, inklusive den blå rand. (ny) Stk. 3. Brun/hvide tavler skal udføres med hvid rand Forvarsling Forvarsling af et vejvisningsmål, der markeres med M-tavle bør ske, når vejbestyrelsen skønner at dette er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden. Forvarsling af et vejvisningsmål, der markeres med M-tavle, bør ske ved, at der under tavlen angives afstand i m. VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc 17

18 Afstand i m angives som multiplum af 50 m. Når der forvarsles anvendes ikke retningspil til angivelse af, om vejvisningsmålet ligger i venstre eller højre vejside. U 6,2 Når servicemål beliggende på sidevej forvarsles, bør der anvendes knækket pil under M-tavlen. Er afstanden til sidevejen mindre end 250 m (indenfor tættere bebyggelse 100 m), angives normalt ikke afstand til sidevejen. Normalt forvarsles i meters afstand. I andre tilfælde angives afstand under den knækkede pil. UD 1 å M-tavle, opsat som vejvisning ved en sidevej, bør der anvendes vandret pil under tavlen. Afstand angives i km eller som multiplum af 100 m mellem symbolet og pilen. Vejvisning til venstre i rundkørsler kan ikke ske ved dobbeltsidede tavler ved de enkelte tilfarter eller ved knækket venstrepil, da dette kan lokke trafikanter til at køre venstre om i rundkørslen. Det kan derfor være nødvendigt at forvarsle vejvisningen. Eksempler på forvarsling Servicesymboler for overnatningssteder kan i visse tilfælde placeres på G 14 diagramorienteringstavler, som beskrevet i hæfte 1, Tavletyper for vejvisning på almindelige veje. U 6,8 Hvor der ikke er en diagramorienteringstavle, kan forvarslingen udføres med M-tavle med undertavle U 6,8, som viser et skematisk billede af rundkørslen. 18 VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc

19 Forvarslingen opsættes mindre end 100 m fra rundkørslen og må ikke kunne fjerne opmærksomheden fra vigepligtssituationen laceringsmuligheder Eksempel på forvarsling i rundkørsel Vejvisningen placeres efter de i hæfte 0, Generelt om vejvisning på almindelige veje angivne regler. VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc 19

20 2 ALMINDELIG SERVICEVEJVISNING 2.0 Indledning 2.1 Servicetavler M I dette kapitel beskrives hvordan der vejvises med servicetavler med almindelig servicevejvisning (også benævnt hvid/blå servicevejvisning). Bekendtgørelse om vejafmærkning Bestemmelserne om vejvisningstavlers herunder servicetavlers udseende og betydning er bekendtgjort i kapitel 3 i Vejdirektoratets Bekendtgørelse om vejafmærkning. Bekendtgørelsen skal altid følges. Der må ved offentlige veje kun anvendes afmærkning, der er vist eller omtalt i bekendtgørelsen, eller som er godkendt af Vejdirektoratet. å statsveje skal afmærkning, der ikke er vist eller omtalt i bekendtgørelsen godkendes af Transportministeriet. Forslag til revision i bekendtgørelse om vejafmærkning 34, uddrag af stk. 1, stk. 2 og 4: Servicetavler til almindelig servicevejvisning er rektangulære med blå rand og hvidt midterfelt med sort symbol. Tavle M 21 har dog rødt symbol. Tavlerne M 52,2, M 53 og M 54 har hvide symboler på brun baggrund. Flere symboler kan anføres på samme tavle. Stk. 2. Tavler, der opsættes i nogen afstand fra målet, forsynes med afstandsangivelse under midterfeltet eller på undertavle. Stk. 4. Tavler, der forvarsler servicemål beliggende på en sidevej, forsynes med undertavle U 6. Afstand til sidevejen kan anføres ved pilen. Kilde: BEK nr. 784 af 6. juli 2006 Almindelig servicevejvisning skal være trafikalt begrundet. Se afsnit 0.4 om trafikal begrundelse. Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 12: Servicevejvisning skal udføres med servicesymboler frem for tekst, hvis der findes et servicesymbol for det pågældende mål. Hermed menes, at der fx ikke skrives Golfbane, idet der findes et servicesymbol for golfbane. Godkendte symboler er ofte hurtigere for trafikanterne at opfatte end tekst. Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 13: Der må ikke anvendes andre symboler til servicetavler end dem, der er godkendt i Vejdirektoratet. 20 VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc

21 Der må således ikke anvendes firmamærke, reklame, logo eller lignende på vejvisningstavler jf. færdselslovens 99. Det er endvidere ikke tilladt at anføre kvalitet vha. fx stjerner eller oplysninger om hvilke betalingskort der kan benyttes. Er et servicemål lukket i en længere periode bør servicevejvisningen fjernes (tildækkes, overstreges, sammenklappes, nedtages el. lign.). Vejbestyrelsen træffer aftale med servicemålets ejer om hvem der skal forestå fjernelsen af vejvisningen. Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 14: Fra motortrafikveje må der kun vejvises til helårsåbne servicemål. Servicemål er mål, som ikke er geografiske mål. I bilag 2 ses hvorfra der kan vejvises med hvid/blå servicevejvisning. 2.2 Terminalmål Måltyper Terminalmål er containerhavne, havne, færgeoverfarter, lufthavne, jernbanestationer, busterminaler mv., som bl.a. findes på Kort og Matrikelstyrelsens færdselskort i mål 1: Derudover omfatter terminalmål transportcentre. Til følgende terminalmål findes der servicesymboler: M 9 Containerhavn M 10 Færge for cyklende og gående M 11 Færge M 12 Lufthavn M 13 Jernbanestation M 14 Busterminal M 15 Transportcenter Hvordan vejvises Forslag til ny bekendtgørelsestekst i bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje: Vejvisning til færger alene for cyklende og gående skal ske med M 10 Færge for cyklende og gående. Kilde: Forslag til ny bekendtgørelsestekst Vejvisning til containerhavne, havne, lufthavne og bilfærgeoverfarter bør normalt ske med hvid/røde vejvisere, hvis målene samtidig udgør geografisk vejvisning. VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc 21

22 Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 15: Ved vejvisning til færger og lufthavne skal anvendes servicesymbolerne M 9 Containerhavn, M 11 Færge og M 12 Lufthavn. Vejvisning til jernbanestationer, busterminaler og transportcentre bør normalt ske med servicetavlerne M 13, M 14 og M 15, men kan være udført som hvid/blå pil- eller tabelvejvisning, fx hvis det er nødvendigt at angive terminaler med navn. Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 17: M 15 Transportcenter skal suppleres med teksten Transportcenter og eventuelt centrets navn. Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 16: Symbolerne M 10 Færge for cyklende og gående M 16 arker og rejs skal orienteres i vejvisningsretningen. Stk. 2. Ved ligeudvejvisning skal symbolerne M 9 Containerhavn, M 10 Færge for cyklende og gående, M 11 Færge, M 13 Jernbanestation M 16 arker og rejs dog venstrestilles Tekst på vejvisere Hvorfra vejvises Der må anvendes tekst til terminalmål. Udformningen er anført i tegningsbilaget til hæfte 1, Tavletyper for vejvisning på almindelige veje. Uddrag af revideret bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 15: Stk. 2. Til containerhavne, bilfærgehavne og lufthavne kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej, eller som anført i Fjern- og nærmålskataloget, jf. cirkulære nr. 5 af 8. januar 1982 om rutenummerering af det danske vejnet og omlægning af hovedvejnettet. Stk. 3. Til en bilfærgehavn vejvises med det geografiske navn på bilfærgens afgangsby, indtil denne er nået. Stk. 4. I bilfærgens afgangsby kan vejvises til bilfærgens ankomstby. (ny) Stk. 5. Til transportcentre kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Kilde: Forslag til revideret bekendtgørelsestekst Det geografiske ankomstmål for færgen bør først anføres på de vejvisningstavler, der opsættes ved det geografiske afgangspunkt, eller ved det punkt i afgangsbyen, hvor trafikanten skal vælge mellem forskellige færger evt. med forskellige ankomstmål. Til jernbanestationer og busterminaler bør normalt kun vejvises indenfor tættere bebygget område. Vejvisning med servicesymbolerne M 13 og M 14 anvendes først, hvor trafikanten ikke længere kan køre efter bynavnet eller centrum. 22 VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc

23 2.3 Offentlige og private virksomheder Måltyper Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 18: Når det er trafikalt begrundet, jf. 10, kan der vejvises med tekst til følgende mål: 1. Almene institutioner og anlæg (hospitaler, skoler, sports- /idrætsanlæg og lignende) 2. Kulturelle institutioner (kulturhuse, forsamlingshuse, teatre og lignende) 3. Offentlige kontorer og servicefunktioner 4. Industriområder 5. Offentlige og private virksomheder. Trafikal begrundelse er behandlet i afsnit 0.5. M 21 Forslag til revision i uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 18: Stk. 2. Der må kun vejvises med M 21 Førstehjælp til døgnåbne skadestuer, som kan yde førstehjælp. Røde Kors har rettigheden til symbolet, og kan dispensere fra ovennævnte krav. Kilde: Forslag til revideret bekendtgørelsestekst Med døgnåbne skadestuer forstås skadestuer, som yder nødhjælp uden forudgående visitation. Vejvisningen skal ifølge international konvention ske i samråd med Dansk Røde Kors. Hvis vejbestyrelsen skønner, at den almindelige afmærkning med vejvisere, gadenavne og husnumre er utilstrækkelig til at vejlede trafikanterne til virksomheden, kan der vejvises til større offentlige kontorer, større private virksomheder, servicefunktioner, hospitaler, kursuscentre og skoler der i væsentligt omfang besøges af ikke lokalkendte trafikanter (fx på grund af kursusvirksomhed eller internationale aktiviteter). Samtidigt skal vejvisning være påkrævet af færdsels- eller miljømæssige grunde. Der kan vejvises til industriområder og større messe- og udstillingsområder. Til følgende mål findes der servicesymboler: M Hvordan vejvises M 21 Førstehjælp M 57 Industriområde. Forslag til ny bekendtgørelsestekst i bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje: Når der vejvises til offentlige virksomheder, herunder institutioner, vejvises med hvid/blå vejviser. Kilde: Forslag til ny bekendtgørelsestekst VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc 23

24 Forslag til ny bekendtgørelsestekst i bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje: Vejvisning til industriområder skal ske med servicetavle M 57 alene. Hvis industriområdet har et navn angives dette med hvid/blå vejvisere sammen med M 57 symbol. Kilde: Forslag til ny bekendtgørelsestekst Hvor der er behov for vejvisning til flere virksomheder, institutioner m.m. i et lokalområde navngives området. Der kan således vejvises til lokalområdet i stedet for til den enkelte virksomhed, institution m.m. Se Eksempel på vejvisning i større byer Tekst på vejvisere Der kan anvendes tekst til større offentlige og større private virksomheder. Udformningen er anført i tegningsbilaget til hæfte 1, Tavletyper for vejvisning på almindelige veje Hvorfra vejvises Forslag til ny bekendtgørelsestekst i bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje Når der vejvises til servicemål beliggende indenfor tættere bebygget område, og servicemålet er af væsentlig interesse for ikke lokalkendte trafikanter, kan der vejvises fra nærmeste større vej. Kilde: Forslag til ny bekendtgørelsestekst Forslag til ny bekendtgørelsestekst i bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje Når der vejvises til offentlige virksomheder og institutioner beliggende udenfor tættere bebygget område, og som er af væsentlig interesse for ikke lokalkendte trafikanter, kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Kilde: Forslag til ny bekendtgørelsestekst Forslag til ny bekendtgørelsestekst i bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje Når der vejvises til større private virksomheder beliggende udenfor tættere bebygget område, kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Kilde: Forslag til ny bekendtgørelsestekst Der kan vejvises til døgnåbne skadestuer, hvor vejbestyrelsen finder det nødvendigt. 24 VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc

25 2.4 Overnatningsmål Måltyper Ved overnatningsmål forstås både de enkle overnatningsformer og mål som hoteller, moteller og vandrerhjem. M 31 M 32 Forslag til revision af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 19: Der kan vejvises til hytter med dag til dag udlejning, campingplads, samt til vandrerhjem, hotel, kro eller motel. Til følgende mål vejvises med servicetavler eller med en række servicesymboler samlet i en hvid/blå rutevejviser eller tabelvejviser: M 33 M 41 M 42 1) M 31 Campingpladser 2) M 32 Campingplads for autocampere 3) M 33 Campinghytter 4) M 41 Vandrerhjem 5) M 42 Hoteller, kroer, moteller. Kilde: Forslag til revideret BEK nr. 243 af 10. april 2008 Med hensyn til regler for anvendelse af M 30 rimitiv teltplads for stitrafikanter henvises til hæfte 4, Vejregler for vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter Hvordan vejvises Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 20: Servicetavle M 31 Campingplads, M 32 Campingplads for autocampere og M 33 Campinghytter må kun anvendes i forbindelse med campingpladser eller hytter, som kan dokumentere, at de som minimum opfylder Skov- og Naturstyrelsens Campingreglement. En campingplads kan være indrettet til mere end én campingform fx telte, vogne og hytter. Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 20: Stk. 2. M 32 Campingplads for autocampere kan dog også anvendes i større byer som vejvisning til lokaliteter, hvor parkering med autocampere er tilladt. Stk. 3. Symbolet M 32 skal orienteres i vejvisningsretningen. Som vejvisning til sådanne pladser anvendes M 32 Campingplads for autocampere. Vejvisning til parkeringsplads for autocampere anvendes E 33 arkering med undertavle U 33,9 Autocamper. Se hæfte 8 Vejregler for arkeringsvejvisning. Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 21: Servicetavle M 41 Vandrerhjem må kun anvendes i forbindelse med vandrerhjem, som kan dokumentere, at de som minimum opfylder de af Danhostel opstillede kvalitetskrav. VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc 25

26 Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 22: Servicetavle M 42 Hotel må kun anvendes i forbindelse med hotel, kro eller motel, der opfylder bestemmelserne i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., og som har flere end 3 soverum med tilsammen mere end 8 sovepladser Tekst på vejvisere Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 23: Inden for tættere bebygget område må navn på overnatningsmål kun anføres på vejviserne, hvis der er flere overnatningsmål af samme type i byen i umiddelbar nærhed af hinanden, og hvis vejbestyrelsen etablerer en sammenhængende vejvisning til overnatningsmål. Det skal sikres, at trafikanter der søger et mål ledes mod dette første gang vejviserne observeres på vejnettet. Det er dog tilladt i et vejkryds, hvor der vejvises til navngivet mål i den ene retning, at anvende en enkelt vejviser for de øvrige mål med den/de relevante M-tavler suppleret med tekst øvrige Hvorfra vejvises Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 24: Udenfor tættere bebygget område må overnatningsmålets navn kun anføres, hvor der i et vejkryds vejvises til samme type overnatningssted i flere retninger. Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 25: Til overnatningsmål kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Til overnatningsmål beliggende i større bysamfund bør der normalt ikke vejvises, med mindre det af vejbestyrelsen skønnes at den almindelige afmærkning med vejvisning og gadenavne er utilstrækkelig. Større bysamfund defineres som byer med et indbyggertal større end indbyggere. 2.5 Fritids- og turistmål Måltyper Fritids- og turistmål er mål, som trafikanterne søger i deres fritid. Der kan vejvises til kirker, større idrætsanlæg, naturområder, fritidsområder, større turistanlæg, fiskesøer og golfbaner. Der kan vejvises til offentligt tilgængelige badesteder såvel indendørs (svømmehaller) som udendørs (friluftsbad og badestrand). Der kan vejvises til følgende typer af seværdigheder og turistattraktioner: Museer, samlinger, særlige naturseværdigheder og udsigtssteder, zoologiske haver og dyreparker, slotte og herregårde, parker og større haveanlæg, forlystelsesparker og oplevelsescentre, fortidsminder, lokaliteter af 26 VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc

27 historisk eller kulturel betydning, udflugtssteder, kirker af særlig historisk eller kulturel betydning samt seværdigheder og attraktioner optaget på UNESCO verdensarvsliste samt godkendte nationalparker. Der vejvises normalt kun til seværdigheder, turistattraktioner mv., hvis de kan godkendes som betydende seværdigheder. Vejvisning til seværdigheder, turistattraktioner og nationalparker bør normalt ske med hvid/blå vejvisere med angivelse af seværdighedens betegnelse med servicesymbol M 52,1, M 52,2, M 53 eller M 54 anbragt i roden. Til følgende fritids- og turistmål findes der servicesymboler: M 35,1 M 35,2 M 36 M 37 M 35,1 Udendørs badested M 35,2 Indendørs badested M 36 Golfbane M 37 Fiskesø (ut and Take) M 51 Kirke M 52,1 Lokal seværdighed M 52,2 National seværdighed M 53 UNESCO verdensarvsmonument M 54 Nationalpark. M 51 M 52,1 M 52,2 M 53 M Hvordan vejvises Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 27: Vejvisning til udendørs badesteder må kun ske med servicetavle M 35,1 Udendørs badested, mens vejvisning til indendørs badesteder kun må ske med servicetavle M 35,2 Indendørs badested. Er det nødvendigt at angive navn på badestedet anvendes hvid/blå vejviser med servicesymbol M 35,1 eller M 35,2 i roden. Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 28: Servicetavle M 36 Golfbane må kun anvendes i forbindelse med golfbaner, som er åbne hver dag i sæsonen, for både medlemmer og ikke medlemmer. VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc 27

28 Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 29: Servicetavle M 37 Fiskesø (ut and Take) må kun anvendes, hvor der er mulighed for at fiske uden offentligt fisketegn. Stk. 2. Ejeren af fiskesøen skal over for vejbestyrelsen dokumentere, at fiskesøen som minimum opfylde følgende kvalitetskrav: 1) Fiskesøen skal være godkendt i henhold til gældende lovgivning 2) Søen skal være mindst m² stor med en dybde på mindst 1,5 m 3) Der skal udsættes mindst 1,5 kg fisk pr. solgt 8 timers kort/dagkort 4) Der skal være renseplads med rindende vand og opsamling af affald i lukket container 5) Der skal være affaldsstativer 6) Der skal være adgang til toilet 7) Der skal være adgangsvej med jævn belægning, som uden besvær kan benyttes i hele åbningstiden 8) Der skal være tilstrækkelige parkeringsforhold 9) Der skal være opsat en vejrbestandig informationstavle, som på dansk, engelsk og tysk oplyser om åbningstider (hvilke måneder, hvilke ugedage og hvilke tidspunkter på dagen) samt om udsatte fiskearter og pris for køb af fiskekort (dag- og timekort), 10) Der skal være en telefon med tydeligt opslag om nummer på opsyn og nødhjælpsnummer ved søer, som ikke betjenes personligt i hele åbningstiden. Opsyn skal i disse tilfælde kunne kontaktes telefonisk i hele åbningstiden. Vejvisning til kirker bør normalt ske med servicetavle M 51. Tavlen bør normalt kun anvendes i forbindelse med kirke, synagoge eller lignende, hvor der foregår religiøse handlinger. M 52 Betydende seværdigheder Lokal seværdighed M 52,1 Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 31: Servicesymbol M 52,1 Lokal seværdighed må kun anvendes i forbindelse med seværdigheder og attraktioner af høj kvalitet og stor offentlig interesse. Stk. 2. Seværdigheden eller attraktionen skal over for vejbestyrelsen eller vejmyndigheden dokumentere, at den som minimum opfylder følgende kvalitetskrav: 1) Den skal have interesse for en bred målgruppe. Dette skal dokumenteres ved oplysning om besøgstal eller materiale, der beskriver seværdighedens eller attraktionens oplevelsesværdi for både den danske befolkning og for udenlandske turister 2) Den skal mindst være åben for publikum 5 timer om dagen, 5 dage om ugen i perioden 1. maj til og med september 3) Der skal i umiddelbar tilknytning til den være opsat en informationstavle, hvor det på dansk, engelsk og tysk oplyses i hvilke måneder, dage og timer publikum har adgang til den. Det gælder dog ikke naturområder, fortidsminder og lignende med ubegrænset adgang. Informationstavlen skal endvidere indeholde en beskrivelse af se- 28 VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc

29 værdighedens eller attraktionens art og karakter. For entrébetingede seværdigheder eller attraktioner skal der endvidere oplyses om aktuelle priser 4) Den skal fremstå velplejet og velholdt 5) Der skal være en adgangsvej med jævn belægning til den. Vejbestyrelsen opretholder en samlet fortegnelse over de seværdigheder, der af vejbestyrelsen har fået godkendelse til servicevejvisning med M 52,1 Lokal seværdighed. National seværdighed M 52,2 Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 32 (revideret): Servicesymbol M 52,2 National seværdighed må kun anvendes til seværdigheder og attraktioner, som har en særlig kulturhistorisk eller naturmæssig værdi på nationalt eller internationalt niveau. Stk. 2. Servicevejvisning med M 52,2 National seværdighed må kun ske med Vejdirektoratets godkendelse efter indstilling fra Kulturarvsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og VisitDenmark. Kilde: Forslag til ny bekendtgørelsestekst til revideret version af nuværende: BEK nr. 243 af 10. april 2008 Alle seværdigheder der er godkendt til servicevejvisning med henholdsvis M 52,2 National seværdighed fremgår af en liste (se bilag 9), der er udarbejdet i samråd med Samarbejdsudvalget vedrørende Servicevejvisning og Turistinformation. Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 32: Stk. 3. Seværdigheden eller attraktionen skal opfylde følgende kvalitetskrav: 1. Den skal have en helt særlig kvalitet og oplevelsesværdi, der gør, at den kan karakteriseres som betydningsfuld seværdighed af national interesse 2. Dens kerneoplevelse og værdi skal være permanent og ikke betinget af særarrangementer eller andre aktiviteter af midlertidig karakter 3. Den skal mindst være åben 5 timer om dagen, 5 dage om ugen 4. Der skal i umiddelbar tilknytning til den være opsat en informationstavle, hvor det på dansk, engelsk og tysk oplyses i hvilke måneder, dage og timer publikum har adgang til den. Det gælder dog ikke naturområder, fortidsminder og lignende med ubegrænset adgang. Informationstavlen skal endvidere indeholde en beskrivelse af seværdighedens art og karakter. For entrébetingede seværdigheder eller attraktioner, skal der endvidere oplyses om aktuelle priser 5. Den skal fremstå velplejet og velholdt 6. Der skal være en adgangsvej med jævn belægning til den 7. Der skal være tilstrækkelige parkeringsforhold i dens nærhed. VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc 29

30 M 53 UNESCO verdensarvsmonument M 53 Servicesymbol M 53 UNESCO verdensarvsmonument anvendes til seværdigheder af international interesse. Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 33 (revideret): Servicevejvisning med M 53 UNESCO verdensarvsmonument må kun anvendes med Vejdirektoratets godkendelse efter indstilling fra Kulturarvsstyrelsen. Kilde: Forslag til ny bekendtgørelsestekst til revideret version af nuværende: BEK nr. 243 af 10. april 2008 Alle seværdigheder der er godkendt til servicevejvisning med M 53 UNESCO verdensarvsmonument fremgår af en liste (se bilag 9), der er udarbejdet i samråd med Samarbejdsudvalget vedrørende Servicevejvisning og Turistinformation. M 54 Nationalpark M 54 Forslag til ny bekendtgørelsestekst: Servicesymbol M 54 Nationalpark må kun anvendes til nationalparker, der er udpeget i henhold til gældende lov om nationalparker. Kilde: Forslag til ny bekendtgørelsestekst til revideret version af nuværende: BEK nr. 783 af 6. juli 2006 Alle nationalparker der er godkendt til servicevejvisning med M 54 Nationalpark fremgår af en liste (se bilag 9), der er udarbejdet i samråd med Skov- og Naturstyrelsen. Ved indkørsel til nationalparken kan der anvendes nationalparktavle. H 49 / H 50 Forslag til ny bekendtgørelsestekst: Teksten Nationalpark efterfulgt af nationalparkens navn kan anvendes på nationalparktavlen. Versalhøjden på nationalparktavle må ikke overstige 143 mm. Nationalparktavlen H 49 skal placeres i vejens højre side umiddelbart før nationalparkens afgrænsning. Kilde: Forslag til ny bekendtgørelsestekst til revideret version af nuværende: BEK nr. 783 af 6. juli 2006 å bagsiden kan der vises ophør af nationalparken. Forslag til ny bekendtgørelsestekst: Nationalparktavlen må ikke anvendes på motorveje. Kilde: Forslag til ny bekendtgørelsestekst til revideret version af nuværende: BEK nr. 783 af 6. juli 2006 Nationalparktavlen opsættes normalt lavt. M Tekst på vejvisere Der kan vejvises til informationscenter i nationalparken som en kombination af tavlerne M 54 Nationalpark (brun/hvid) og M 61 Information (blå/hvid) inkl. UD 1 undertavle med retningsangivelse. Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 26: Servicevejvisning med tekst må kun ske til følgende mål: 1) Badesteder 2) Større rekreative mål (naturområder, nationalparker, fritids- og tu- 30 VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc

31 ristanlæg mm) 3) Betydende seværdigheder og turistattraktioner 4) Kirker. I vejviseren angives vejvisningsmålets betegnelse med tekst, og i vejviserens rod angives evt. servicesymbol. Kilde: Forslag til ny bekendtgørelsestekst til revideret version af nuværende: BEK nr. 243 af 10. april 2008 Teksten vejkirke kan anføres i stedet for kirkens navn. Til nationalparker anvendes symbol M 54 Nationalpark efterfulgt af teksten Nationalpark. Dvs. uden nationalparkens navn, fx Thy, på vejvisere Hvorfra vejvises Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 30: Når der vejvises til badesteder beliggende indenfor tættere bebygget område kan der vejvises ved indkørslen til badestedet eller ved nærmeste større vej. Kilde: Forslag til ny bekendtgørelsestekst til revideret version af nuværende: BEK nr. 243 af 10. april 2008 Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 30: Når der vejvises til badesteder beliggende udenfor tættere bebygget område kan der vejvises fra nærmeste større vej angivet på Vejdirektoratets kort i målestok 1: Kilde: Forslag til ny bekendtgørelsestekst til revideret version af nuværende: BEK nr. 243 af 10. april 2008 Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 30: Når der vejvises til golfbane og fiskesø kan der vejvises fra nærmeste større vej, angivet på Vejdirektoratets kort i målestok 1: Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 30: Når der vejvises til kirker beliggende indenfor tættere bebygget område, kan der vejvises fra nærmeste større vej. Når der vejvises til kirker beliggende udenfor tættere bebygget område, kan der vejvises fra nærmeste større vej angivet på Vejdirektoratets kort i målestok 1: Kilde: Forslag til ny bekendtgørelsestekst til revideret version af nuværende: BEK nr. 243 af 10. april 2008 Uddrag af bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje, 30: Når der vejvises til betydende seværdigheder beliggende indenfor tættere bebygget område, kan der vejvises fra nærmeste ringvej eller større overordnede vej. Når der vejvises til betydende seværdigheder beliggende udenfor tætte- VRA-V5235_(R46072)_v2d_H3-Servicevejvisning_rev_aug_10_(HCD,100921).doc 31

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE HÅNDBOG SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2014 FORORD Denne vejregel om tavletyper for vejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning:

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag. Love, regler og baggrund Marts 2013

Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag. Love, regler og baggrund Marts 2013 Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag Love, regler og baggrund Marts 2013-1- INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Gældende nationale regler...4 2.1 Lovbekendtgørelse...4 2.1.1 2.2 Bekendtgørelse

Læs mere

Servicevejvisning. Administrationsgrundlag, Herning Kommune. Administrationsgrundlag Marts 2013

Servicevejvisning. Administrationsgrundlag, Herning Kommune. Administrationsgrundlag Marts 2013 Servicevejvisning Administrationsgrundlag, Herning Kommune Servicevejvisning Administrationsgrundlag Marts 2013-1- INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Servicevejvisning i Herning Kommune...4 2.1 Trafikal

Læs mere

Aabenraa kommune. Politik for servicevejvisning

Aabenraa kommune. Politik for servicevejvisning Aabenraa kommune Politik for servicevejvisning 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Hidtidig praksis 3 3 Generelle retningslinier 6 31 Vejvisningsprincipper 6 32 Typer 9 4 Strategi 10 41 Eksisterende

Læs mere

Reklameskilte og servicevejvisning

Reklameskilte og servicevejvisning Holstebro Kommune Teknik og Miljø Reklameskilte og servicevejvisning Information om Reklameskilte og servicevejvisning i det åbne land Side 1 Juni 2007 Reklameskilte i det åbne land Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler AUC-paper 2001 Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler Kim Schwartzlose Projektleder Carl Bro as Granskoven 8 200 Glostrup Tlf. 4348 939 E-mail:

Læs mere

Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning

Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning Dokumentnr. P-70265-C-1 Version F 15. august 2011 Udgivelsesdato Godkendt i Sønderborg Byråd

Læs mere

Nye vejregler om vejafmærkning

Nye vejregler om vejafmærkning NORTEK møde i Oslo 2010 Midlertidig vejafmærkning Vejvisning for særlige køretøjer (F) Servicevejvisning til nationalparker (F) Revision af bekendtgørelse om vejafmærkning Revision af bekendtgørelse om

Læs mere

VEJVISNING TIL NATIONALPARKER

VEJVISNING TIL NATIONALPARKER HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING TIL NATIONALPARKER HØRINGSBOG Juni 2010 Vejregelrådet 2 R45-000-v2_Høringsbog_vejvisning til nationalparker_juni_ 2010.doc Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN...

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011 Vejafmærkning Nye bekendtgørelser Vejforum december 2011 Status Intern arbejdsgruppe Henrik Ludvigsen, Erik Randrup, Pia Brix, Ulrik Winther Blindum, Vibeke Schiøler Sørensen, Morten Lorentzen og Bent

Læs mere

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE Administrationsgrundlag for opsætning af skilte i Kerteminde Kommune Marts 2016 Indledning Kerteminde Kommune har udarbejdet dette administrationsgrundlag for at give borgere

Læs mere

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ Appendiks B skilte for vejgren N, S, Ø og V Indholdsfortegnelse B.1 VEJGREN N... 1 B.1.1 Midterøen... 1 B.1.2 Tilfarten... 1 B.1.3 Frafarten... 4 B.2 VEJGREN S... 5

Læs mere

MIDLERTIDIG VEJAFMÆRK- NING

MIDLERTIDIG VEJAFMÆRK- NING HØRINGSBOG TIL FORELÆGGELSE FOR VEJREGELRÅDET FÆRDSELSREGULERING MIDLERTIDIG VEJAFMÆRK- NING HØRINGSBOG Til forelæggelse for Vejregelrådet August 2009 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 10/01937 Bent Lund Nielsen bln@vd.dk 7244 3129 Den fulde tekst Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og

Læs mere

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014)

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014) Afmærkningsplan for Vammenruten Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune Udarbejdet for Viborg Kommune 2012 (revideret jan 2014) af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari Kolofon Notatet er udarbejdet for

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Vejvisning og cykelkort

Vejvisning og cykelkort FOTO: Odense Kommune Vejvisning og cykelkort Planlægning for cyklister handler ikke kun om stier og veje. Vejvisning og information er også vigtige parametre. Endelig er det især hensigtsmæssigt at anlæg,

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 BEKENDTGØRELSE OM AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER MV. I medfør af 95, stk. 3, 118, stk. 8 og 10, i færdselsloven,

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

E - Oplysningstavler

E - Oplysningstavler E 11.1 indenfor byzone 1)) udenfor byzone Reflekstype Opstillingshøjde (materialetype) til underkant af tavle 2)) 4) 5) I E 11.4 I E 11.5 I E 11.6 I E 11.7 I E 11.8 I E 11.9 I E 15 Vognbaner ved kryds

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning)

Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på offentlige veje til virksomheder, der er beliggende i landzone eller uden for tættere

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Notat. Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011. : Autocamperrådet. : Kim Lyster Hansen & Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011. : Autocamperrådet. : Kim Lyster Hansen & Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Rundkørsel ved Kolding Vest Lene Herrstedt 20. juli 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Lokaliteten...

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801. Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. juli 2012 4. juli 2012. Nr. 801. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011,

Læs mere

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser.

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser. t- in pr eb w w w.ic w dk e. sk ilt Vornæsvej 58 5700 vendborg Tlf. 35 108 109 www.icskilte.dk info@icskilte.dk Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere.

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere. 5. Service 5.1 5.1 Sideanlæg og trafikantservice Vejdirektoratet driver langs det danske motorvejsnet en række sideanlæg. Sideanlæg er en fællesbetegnelse for serviceanlæg, rasteanlæg med Info-Teria og

Læs mere

Udfordringer i Dynamisk P-vejvisning

Udfordringer i Dynamisk P-vejvisning P? Udfordringer i Dynamisk P-vejvisning Jonas Olesen Senior Specialist, ITS # 1 Indhold Baggrund og formål Ældre systemer i Danmark Den ideelle verden Den virkelige verden Hvordan får vi bedre tavler til

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfordringer i dynamisk P-vejvisning. Vejforum 2011. Jonas Olesen, Senior Specialist, ITS (COWI)

Indholdsfortegnelse. Udfordringer i dynamisk P-vejvisning. Vejforum 2011. Jonas Olesen, Senior Specialist, ITS (COWI) Vejforum 2011 Udfordringer i dynamisk P-vejvisning Jonas Olesen, Senior Specialist, ITS (COWI) Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 2 Nuværende regler for P-vejvisning 2 2.1 Regelhierakiet 2 3 Hvordan er reglerne

Læs mere

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER

GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER HØRINGSBOG HÅNDBOG GRUNDLAG FOR UDFORMNING AF TRAFIKAREALER Oktober 2012 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i høringen... 5 2 RESULTATER AF HØRINGEN...

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Vej, Park og Ejendomme november 2008 Ifølge Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje nr. 105

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 31-08-2011 1

Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 31-08-2011 1 Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Vejvisningsplan TEKNISK FORVALTNING

Vejvisningsplan TEKNISK FORVALTNING Vejvisningsplan Strateginotat Maj 2007 TEKNISK FORVALTNING 1 INDLEDNING...1 2 STRATEGI OG STRUKTUR I VEJVISNINGEN...3 2.1 Strategi og målsætning...3 2.2 Vurdering af eksisterende vejvisning...3 2.3 Den

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS Til Ringsted Kommune Trafik, Vej og Park Rønnedevej 9 4100 Ringsted Att. Charlotte Brenneke Larsen Dokumenttype Notat Dato September 2013 Vurdering af trafikforholdene for taxier på. [Valgfri 2 - If no

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

HÅNDBOG GENERELT OM VEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013

HÅNDBOG GENERELT OM VEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013 HÅNDBOG GENERELT OM VEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013 FORORD Denne vejregel om tavletyper for vejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning:

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER SLAGELSE KOMMUNE REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER INDLEDNING. Slagelse Kommune vil med disse skilteregler søge at få en smukkere skiltning på virksomhederne

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag C: Trafik på havnen

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag C: Trafik på havnen Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag C: Trafik på havnen Bornholms Regionskommune Trafikplan for Rønne 2011 2021 Trafik på havnen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HAVNEOMRÅDET I RØNNE 4 1.1 Baggrund for løsningsforslag

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Cykelstikort. Aalborg Kommune

Cykelstikort. Aalborg Kommune Cykelstikort Aalborg Kommune Aalborg Kommune forbedrer løbende forholdene for cyklister. Derfor udkommer dette cykelstikort nu med de nyeste ændringer. Tag kortet med på råd, når du overvejer at bruge

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 802 af 04/07/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 10/01937 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land

Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land Bedre mulighed for skilte til lokale erhverv og turistattraktioner i landdistrikterne August 2017 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal 0 Indholdsfortegnelse Generelt Side 2 Lovhjemmel til ophængning af valgplakater... Side 3 Hvor må valgplakater ophænges.... Side

Læs mere

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1 2 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE

Læs mere

Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København

Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København Referat Emne NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning Mødedato 20. - 21. november 2007 Sted Møde nr. 2-2007 Deltagere, København Gry Horne Johansen, Statens vegvesen Vegdirektoratet (N) Stine Forsbak,

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej. Dato 23. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/16663-8 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i NORDFYNS KOMMUNE Teknik og Miljø maj 2007 Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer Ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København NORTEK Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. Dagsorden 1. Mødet åbnes, praktiske oplysninger 2. Godkendelse af dagsorden - Drøftelse/godkendelse af arbejdsgruppens kommissorium 3. Godkendelse

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Logbog: udførte ændring af rammer i gis modul Rammerne er opdelt i 4 byområder og 1 landområde: 1 Hundige Bydel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Til Borgmester og Kommunal bestyrelse

Til Borgmester og Kommunal bestyrelse Til Borgmester og Kommunal bestyrelse DE FRIE AUTOCAMPERE www.dk-autocam.dk Odense d 17-06 -2008 Udnytter I jeres kommunes turistpotentiale fuldt ud? Autocamperferie er i en rivende udvikling overalt i

Læs mere

Ny Parkeringsafmærkning

Ny Parkeringsafmærkning Ny Parkeringsafmærkning Servicemarkering af 10 m-reglen Resultat af evaluering Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Steffen Rasmussen Områdechef, Københavns Kommune side 1 Præsentation Hvad

Læs mere