Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler"

Transkript

1 JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne i Tilbudsbekendtgørelsen bør kendes af både målselskaber og tilbudsgivere Skal der udarbejdes prospekt? Nyt lovforslag om jobklausuler Ny EF-dom om selskabers muligheder for at benytte overtagelsesværn lovgivningsbestemte overtagelsesværn i strid med kapitalens frie bevægelighed Ny vejledning om incitamentsprogrammer Komitéen for god selskabsledelse udgiver vejledning, der hjælper virksomhederne igennem de nye regler for incitamentsaflønning

2 Nicolai Horten Afdelingsleder Indholdsfortegnelse Side 4. Corporate fokus: ulovlige aktionærlån Side 6. Ændrede kompetencer for Sø- og Handelsretten Med de nye regler øges behovet for at overveje andet værneting end Sø- og Handelsretten ved aftaleindgåelse. Side 8. Regler for overtagelsestilbud Tilbudsbekendtgørelsen er ændret på en række vigtige områder. Både målselskaber og tilbudsgivere bør kende de nye regler. Side 10. Nyt lovforslag om jobklausuler Beskæftigelsesministeren vil begrænse virksomhedernes anvendelse af jobklausuler. Bliver forslaget vedtaget, får det betydning for en bred vifte af arbejdsgivere. Leder Med denne udgave af Corporate Newsletter introducerer vi det endelige design af bladet. I denne udgave har vi valgt at bringe flere artikler, som særligt henvender sig til de af vores klienter, der er optaget på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads, men du finder også mange andre spændende artikler, herunder artiklen om de nye ændringer i markedsføringsretten og det nye lovforslag om jobklausuler. Læserundersøgelse I sidste udgave gennemførte vi en læserundersøgelse for at få værdifuld viden om, hvad vores læsere mener om Hortens nyhedsbrev til erhvervslivets virksomheder. Formålet med læserundersøgelsen var at hente inspiration til, hvordan vi kan gøre Corporate Newsletter til et endnu bedre nyhedsbrev, der bidrager til at dække virksomhedernes behov for opdateret juridisk faglig information. Vi takker alle, der har deltaget i undersøgelsen. Det betyder meget for os at producere et fagligt nyhedsbrev, der opfylder vores læseres behov for viden og opdateringer på de områder, der berører dansk erhvervsliv. Derfor er vi glade for at høre din mening. Resultaterne af undersøgelsen vil løbende blive anvendt til at gøre Corporate Newsletter til et endnu bedre juridisk nyhedsbrev. Blandt læserundersøgelsens deltagere har vi trukket lod om tre flasker champagne. Vinderen blev Steffen Stæhr, Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S. Nicolai Horten, leder af corporateafdelingen Side 12. Skal der udarbejdes prospekt? Eksempel fra en konkret sag vedrørende kapitalforhøjelse i et dansk aktieselskab. Side 14. Ny EF-dom om selskabers muligheder for at benytte overtagelsesværn Lovgivningsbestemte overtagelsesværn i strid med kapitalens frie bevægelighed. Side 16. Nyt fra markedsføringsretten Side 18. Ændrede regler for fusion og spaltning Ændringsforslag til aktieselskabsloven vil gøre vurderingsmandsudtalelsen valgfri for nationale fusioner og spaltninger. Side 20. Ny vejledning om incitamentsprogrammer Komitéen for god Selskabsledelse udgiver vejledning, der hjælper virksomhederne igennem de nye regler for incitamentsaflønning. Corporate Newsletter udgives af: Advokataktieselskabet Horten CVR nr: Ved Stranden København K Tlf.: Fax: Mail: Web: Ansvarshavende redaktør: Søren Hornbæk Svendsen, Enhver gengivelse, mangfoldiggørelse eller kopiering af indhold fra denne publikation er betinget af forudgående skriftlig tilladelse fra udgiver og/eller andre rettighedshavere. Indholdet i dette nyhedsbrev kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning. Horten er ikke ansvarlig for ukorrekte eller ufuldstændige tekster og figurer. Corporate Newsletter Horten produceres af Up-Site. Redaktionen af dette nummer er afsluttet den 14. februar ISSN Side 22. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksisændring vedrørende efterstiftelse Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ændrer sin fortolkning af efterstiftelsesreglens udstrækning. Fremover gælder den kun for erhvervelser direkte fra stiftere og aktionærer. Side 24. Korte nyheder på skatteområder Side 26. Principielle afgørelser fra Finanstilsynet og Erhvervsankenævnet SIDE 02 CORPORATE NEWSLETTER/LEDER SIDE 03 CORPORATE NEWSLETTER/INDHOLDSFORTEGNELSE

3 Jacob Kornerup Peter Skau-Andersen Advokat CORPORATE FOKUS Corporate Fokus er en artikelserie, der sætter fokus på praktiske selskabsretlige problemstillinger, som vores klienter møder i hverdagen. I dette nummer lægger vi ud med ulovlige aktionærlån. God fornøjelse! Ulovlige aktionærlån Selskabslovgivningen indeholder forbud mod såkaldte aktionærlån. Reglerne giver i praksis ofte anledning til vanskeligheder for især mindre og mellemstore selskaber, som ikke altid er opmærksomme på reglerne. Forbudets rækkevidde Selskabslovgivningens forbud mod ulovlige aktionærlån er båret af hensynet til en intakt selskabskapital. Da aktionærer/anpartshavere ikke hæfter personligt for selskabets gæld, er det væsentligt at sikre, at selskabskapitalen bevarer sin reelle værdi. Aktieselskabslovens a og anpartsselskabslovens bestemmer, at et selskab ikke må yde lån til eller stille sikkerhed for aktionærer/anpartshavere, ledelsesmedlemmer i selskabet eller et moderselskab til dette. Modsætningsvist kan sådanne lån og sikkerheder uden problemer gives til fordel for den omfattede personkreds i datter- og søsterselskaber samt til fordel for datter- og søsterselskabet selv, så længe modtageren ikke ejer aktier/anparter i det givende selskab. Bortset fra lån til brug er alle former for lån og sikkerhedsstillelse omfattet af reglerne. Selskabets erhvervelse af en fordring mod en aktionær er selvsagt ligeledes omfattet af forbudet. Det afgørende tidspunkt for bedømmelsen er tidspunktet for lånet/ sikkerhedsstillelsen, hvorfor forholdet ikke bliver lovligt, selvom aktionæren efterfølgende afhænder sine aktier/anparter. Der gælder dog visse undtagelser til forbudet. Således kan et selskab yde lån til eller stille sikkerhed for sit moderselskab, hvis moderselskabet er hjemmehørende i et EU-/EØS-land. Herudover kan selskabet i et vist omfang yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med erhvervelse af aktier til eller fra medarbejdere, eller såfremt dispositionen er en sædvanlig forretningsmæssig disposition som led i den daglige drift og på markedsmæssige vilkår. Dette ses for eksempel, hvor en direktør køber en fast ejendom af selskabet til markedspris, og handlen blandt andet berigtiges ved sælgerpantebrev. Den omfattede personkreds Aktionærer/anpartshavere bortset fra moderselskabet i selskabet er omfattet af forbudet uanset størrelsen af aktieposten, og uanset om aktieposten er placeret i et selskab eller hos en fysisk person. Personer involveret i ledelsen af selskabet eller dettes moderselskab, dvs. registrerede direktører, bestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter, er ligeledes omfattet. Det er i denne sammenhæng uden betydning, hvorvidt selskabet er bekendt med sin aktionærstatus eller ej. Herudover må et aktie-/anpartsselskab ikke yde lån til eller stille sikkerhed for den, der er knyttet til en person, som er omfattet af den nævnte personkreds ved ægteskab eller ved slægtskab i ret op eller nedstigende linie, eller som på anden måde står den pågældende særligt nær. Konsekvensen Ved revisors udarbejdelse af årsrapporten er han pligtig at bemærke, hvis der findes ulovlige aktionærlån i selskabet. I praksis har især små og mellemstore selskaber ofte overset, at det ikke er nok, at et lån er sket på markedsvilkår; dispositionen skal ligeledes være et sædvanligt led i virksomhedens drift og have en forretningsmæssig begrundelse. Andre ulovlige aktionærlån opstår som følge af, at for eksempel en eneaktionær/eneanpartshaver ikke er opmærksom på at holde sin og selskabets formue tilstrækkeligt adskilt. Ulovlige aktionærlån skal tilbagebetales med morarenter, og sikkerhedsstillelse skal tilbageleveres, medmindre medkontrahenten var i god tro. Såfremt lån eller sikkerhed ikke kan tilbageføres, hæfter de, der har truffet eller opretholdt beslutningen personligt, ligesom de ansvarlige risikerer at blive pålagt en bøde på 5 % af hovedstolen. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Jacob Kornerup eller advokat Peter Skau-Andersen SIDE 04 CORPORATE NEWSLETTER/CORPORATE FOKUS SIDE 05 CORPORATE NEWSLETTER/CORPORATE FOKUS

4 Torsten Hoffmeyer Louise Borch Ændrede for Sø- og kompetenceregler Handelsretten Domstolsreformen af sidste år indebar en indskrænkning af Sø- og Handelsrettens kompetence til at behandle almindelige erhvervssager 1. Der bør ved aftaleindgåelse derfor være fokus på et eventuelt behov for at træffe et alternativt værnetingsvalg. Artiklen beskriver mulighederne herfor. For mange vil det ved kontraktindgåelse måske være en vane at inkludere et værnetingsvilkår i aftalen om Sø- og Handelsretten som det valgte organ til brug for tilfælde, hvor en opstået tvist ikke kan løses mindeligt. Qua sin repræsentation af sagkyndig bistand i dommerpanelet har Sø- og Handelsretten nemlig hidtil været et ofte foretrukket forum for tvisteløsning i sager mellem erhvervsdrivende. Kontraktparter skal imidlertid være opmærksomme på, at vilkår om Søog Handelsretten som aftalt værneting i dag risikerer at blive tilsidesat ved sagsanlæg, hvorved parterne stilles, som om ingen værnetingsaftale var indgået. Valget af tvisteløsningsorgan vil i denne situation således falde tilbage på dansk rets deklaratoriske regler, hvilket parterne netop ville undgå ved at træffe specifik værnetingsaftale, idet de deklaratoriske regler ikke nødvendigvis fører til det for parterne ønskede resultat. Med domstolsreformen sidste år indførtes nemlig blandt andet nye kompetenceregler for Sø- og Handelsretten, som indebar en indskrænkning af Sø- og Handelsrettens kompetence til at behandle mange almindelige erhvervssager, som det har været muligt tidligere. Med virkning for sager, der blev anlagt 1. januar 2007 og herefter, er Søog Handelsrettens kompetence indskrænket til følgende sager: - Alle sager, der vedrører EF-varemærker eller EF-designs, disse kan i dag kun behandles af Sø- og Handelsretten - Internationale sager, der vedrører parter med domicil i hver sit land, og sager, hvor sagsgenstanden er international, samt sager, hvor indsigt og fagkundskab i internationale erhvervsforhold har væsentlig betydning - Sager, hvor Forbrugerombudsmanden er part - Visse immaterialretlige sager, herunder sager, hvor varemærkeloven, patentloven og konkurrenceloven har væsentlig betydning. Disse sager kan i dag behandles af Sø- og Handelsretten, medmindre parterne har truffet modstridende aftale. Endelig kan Sø- og Handelsretten i dag behandle sager, der enten er af principiel karakter, hvorunder primært hører sager, der vedrører spørgsmål om fortolkning af lov, eller sager, der i øvrigt mest hensigtsmæssigt bør behandles sammen med en anden for Sø- og Handelsretten verserende sag. Disse sager kan i dag ikke anlægges ved Sø- og Handelsretten, men den kan ved anmodning fra en af sagens parter henvises af den pågældende byret. Almindelige erhvervsretlige sager udover de ovenfor nævnte er således i dag afskåret fra at blive behandlet ved Sø- og Handelsretten. Parter, som ikke ønsker at forlade sig på dansk rets deklaratoriske regler, vil derfor skulle træffe et andet værnetingsvalg. Mulighederne er byretterne, i visse tilfælde de øvrige landsretter, voldgift samt alternative tvisteløsningsveje som mediation og mægling. I valget mellem disse, bør parterne blandt andet være opmærksomme på den nye adgang til at aftale ankeafkald i almindelige domstolssager. Denne nye regel er et brud på dansk retsplejes toinstansprincip, men muliggør, at domstolsbehandling i denne henseende kan foregå på vilkår som i voldgift. Mellem erhvervsdrivende kan ankeafkald aftales på forhånd, mens i tvister, hvor en forbruger er involveret, kan ankeafkald ikke aftales, før tvisten er opstået. Indgåelse af aftale om ankeafkald kræver under alle omstændigheder, at der er tale om en sag, der vedrører et bestemt retsforhold, samt at aftalen gøres gensidig. Herudover bør parterne være opmærksomme på den ligeledes nye regel, der giver adgang til, at der i byretssager i visse tilfælde kan deltage op til tre dommere, hvormed dommersammensætningen antalmæssigt bringes på højde med landsretterne. De omtalte nye regler indebærer således en yderligere nuancering af de oprindelige forskelle på behandling af sager i de forskellige tvisteløsningsorganer og understreger det anbefalelsesværdige i altid at foretage en nøje afvejning af behov for derved at kunne indgå den værnetingsaftale, der passer parterne i den konkrete situation. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Torsten Hoffmeyer eller advokatfuldmægtig Louise Borch 1 læs om domstolsreformen i sin helhed i Corporate Newsletter Q1/2007 SIDE 06 CORPORATE NEWSLETTER/ÆNDREDE KOMPETENCEREGLER FOR SØ- OG HANDELSRETTEN SIDE 07 CORPORATE NEWSLETTER/ÆNDREDE KOMPETENCEREGLER FOR SØ- OG HANDELSRETTEN

5 Lise Lotte Hjerrild Louise Krath Regler for overtagelsestilbud Reglerne for overtagelsestilbud af selskaber, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads, findes i den såkaldte tilbudsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen blev i 2007 ændret på en række vigtige områder, som både målselskaber og tilbudsgivere bør kende omfanget af. Denne artikel indeholder en overordnet gennemgang af de ændrede regler. Forbud mod bonus og lignende ydelser I juni 2007 indførtes en bestemmelse i tilbudsbekendtgørelsen ( 11), hvorefter indgåelse eller ændring af aftaler om bonus eller lignende ydelser til målselskabets bestyrelse og direktion i forbindelse med overtagelsestilbud er forbudt. Formålet med forbudet er at sikre, at der i overtagelsessituationer ikke kan rejses tvivl om målselskabets ledelses loyalitet overfor de eksisterende aktionærer, herunder særligt de ikke-professionelle investorer. Med forbudet er det således ikke længere muligt i forbindelse med et overtagelsestilbud at indgå eller ændre forskellige former for bonus. Det gælder for eksempel bonus for en succesfuld gennemførelse af overtagelsen, og/eller bonus for, at ledelsen bliver siddende i en vis periode efter overtagelsen. Forbudet løber fra det tidspunkt, hvor tilbudsgiver indleder forhandlinger med målselskabet, og indtil forhandlingerne enten afbrydes eller overtagelse gennemføres. Bemærkelsesværdigt gælder forbudet ikke under eventuelle indledende drøftelser, hvilket naturligt åbner for fortolkning af, hvornår tilbudsgivers henvendelse er så konkret, at kontakten mellem parterne må karakteriseres som forhandlinger. Forbudet er absolut i denne periode og gælder således enhver aftale eller ændring af en eksisterende aftale, som indgås med ledelsen, uanset om denne er foranlediget direkte af tilbudsgiveren. Forbudet er dog ikke til hinder for, at en tilbudsgiver i den omtalte periode tilkendegiver et ønske om, at den siddende ledelse fortsætter efter gennemførelsen af overtagelsestilbudet. En sådan tilkendegivelse må dog gives med varsomhed, idet tilbudsgiver derved befinder sig i et grænseområde. Aftaler om bonus eller lignende ydelser, som er indgået med målselskabets ledelse på et tidligere tidspunkt, for eksempel ved indgåelse af en direktørkontrakt, er gyldige. Sådanne aftaler skal blot være i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer, som er vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside, jf. i det hele artiklen om incitamentsaflønning i dette nyhedsbrev. Udbetaling af selskabets midler Samtidig med indførelsen af forbud mod bonus og lignende ydelser i tilbudsbekendtgørelsen indsattes en bestemmelse ( 12) om, at der ikke må ske udbetaling af målselskabets midler i de første 12 måneder efter gennemførelsen af et overtagelsestilbud, med mindre udbetalingens karakter og størrelse er oplyst i tilbudsdokumentet. Hvis udbetalingen ikke er tilstrækkeligt oplyst i tilbudsdokumentet, er eneste mulighed for at foretage udbetaling af målselskabets midler i den nævnte periode, at udbetalingen sker på baggrund af særlige konkrete omstændigheder, der forbedrer selskabets finansielle situation, og som ikke var påregnelige for tilbudsgiveren ved udarbejdelsen af tilbudsdokumentet. Denne undtagelse må dog antages at blive ganske snævert fortolket i praksis. Offentliggørelse af meddelelse og dokumenter I november 2007 ændredes offentliggørelsesmetoden for meddelelser og dokumenter, som knytter sig til overtagelsestilbud. Ændringen flytter selve offentliggørelseshandlingen fra det regulerede marked til tilbudsgiver. Med ændringen skal meddelelser og dokumenter offentliggøres af tilbudsgiver og/eller målselskabets bestyrelse via elektroniske medier på en måde, så meddelelserne og dokumenterne når ud til offentligheden i de lande, hvor målselskabets aktier er optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads. Senest samtidig med offentliggørelsen skal tilbudsgiver sende en meddelelse til det regulerede marked/den alternative markedsplads, hvor aktierne er optaget til handel. Det regulerede marked/den alternative markedsplads har ikke pligt til at offentliggøre modtagne meddelelser. Til gengæld vil oplysningerne være tilgængelige på Finanstilsynets hjemmeside. Det er værd at bemærke, at det ikke længere er et krav, at meddelelserne indrykkes i et landsdækkende dagblad, idet det forudsættes, at de fleste investorer har adgang til elektroniske medier. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Lise Lotte Hjerrild eller advokatfuldmægtig Louise Krath SIDE 08 CORPORATE NEWSLETTER/REGLER FOR OVERTAGELSESTILBUD SIDE 09 CORPORATE NEWSLETTER/REGLER FOR OVERTAGELSESTILBUD

6 Finn Schwarz Jonas Enkegaard Nyt lovforslag om jobklausuler Beskæftigelsesministeren har offentliggjort et nyt lovforslag om jobklausuler efter, at han i efteråret 2007 trak et lovforslag på området tilbage efter massiv kritik fra de faglige organisationer. Artiklen indeholder en gennemgang af det nye lovforslag, som, hvis det bliver vedtaget, vil få stor betydning for en bred vifte af arbejdsgivere. Formålet med lovforslaget er at begrænse virksomhedernes brug af jobklausuler, der indskrænker lønmodtagere i at få ansættelse i en anden virksomhed efter deres fratræden. Lovforslaget indebærer, at lønmodtagere ikke bare skal informeres, hvis de er underlagt en jobklausul, de skal også give skriftligt samtykke og kompenseres økonomisk. Behovet for regulering af jobklausulerne skal ses i sammenhæng med den debat, der har været i medierne efter, at henholdsvis Sø- og Handelsretten og Arbejdsretten har haft lejlighed til at tage stilling til gyldigheden af jobklausuler indgået mellem to virksomheder. I en dom fra juli 2006 accepterede Sø- og Handelsretten gyldigheden af en aftale mellem to virksomheder om ikke at ansætte hinandens medarbejdere. I en efterfølgende afgørelse fra september 2007 fandt Arbejdsretten, at jobklausuler på vikarområdet var i strid med Hovedaftalen mellem DA og LO. Dommen fra Sø- og Handelsretten gav anledning til en omfattende mediedækning. Beskæftigelsesministeren fremsatte på baggrund heraf et forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler. Efter massiv kritik fra de faglige organisationer valgte beskæftigelsesministeren i efteråret 2007 at trække lovforslaget tilbage. Det nye lovforslag er ændret betydeligt i forhold til det oprindelige lovforslag. Af samme grund er titlen på det nye lovforslag også ændret til lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler. Indholdet af reglerne Lovforslagets definition af jobklausuler omfatter i realiteten to slags aftaler. Lovforslaget omfatter aftaler, som en virksomhed indgår med en anden virksomhed om, at virksomhederne gensidigt afholder sig fra at ansætte hinandens medarbejdere. Herudover omfatter lovforslaget de såkaldte medarbejderklausuler, der typisk går ud på, at en medarbejder i en nærmere aftalt periode efter ansættelsesforholdets ophør ikke må ansætte eller medvirke til at ansætte den tidligere arbejdsgivers øvrige medarbejdere. I henhold til lovforslaget kan jobklausuler som udgangspunkt kun gøres gældende, hvis der indgås en skriftlig aftale med den berørte lønmodtager. Aftalen skal indeholde oplysninger om, hvorledes lønmodtagerens jobmuligheder begrænses af klausulen. Herudover skal det fremgå af aftalen, at lønmodtageren har ret til kompensation - som skal udgøre mindst 50 % af lønmodtagerens løn på fratrædelsestidspunktet - så længe klausulen opretholdes. Der lægges i lovforslaget op til, at reglerne skal gælde for alle løn- modtagere og være et supplement til reglerne om konkurrence- og kundeklausuler i funktionærloven. Anden indtægt kan modregnes i kompensationen for jobklausulen, og kompensationen bortfalder, hvis lønmodtageren i forvejen modtager kompensation i henhold til funktionærlovens regler om konkurrence- og kundeklausuler. Loven skal som udgangspunkt ikke gælde for vikarbureauer eller for aftaler, der indgås i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Det sidste indebærer, at virksomheder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse kan indgå jobklausuler uden at opfylde kravene i loven. Hvis forhandlingerne om salg af en virksomhed ikke fører til en endelig salgsaftale, kan jobklausulen opretholdes i seks måneder efter, at forhandlingerne er afbrudt. Resulterer forhandlingerne i en virksomhedsoverdragelse, kan jobklausulen opretholdes i op til seks måneder efter virksomhedsoverdragelsen. Konsekvensen af manglende overholdelse af bestemmelserne i lovforslaget er, at en virksomhed ikke kan gøre jobklausulen gældende i forhold til den pågældende lønmodtager. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2008 og finder anvendelse på jobklausuler, der indgås efter denne dato. Kommentarer Bliver lovforslaget vedtaget i sin nuværende form, vil det blandt andet medføre: - at virksomheden skal udfærdige en skriftlig aftale med hver enkelt medarbejder, hvis jobklausul er aftalt, - at aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejderen skal opdateres løbende og indeholde oplysninger om alle de jobklausuler, der måtte være indgået mellem arbejdsgiveren og en anden virksomhed, der er omfattet af aftalen, - at virksomheden skal betale medarbejderen kompensation for, at aftalen er gyldig, og - at jobklausuler, som medarbejdere ikke er blevet behørigt informeret om, ikke kan gøres gældende overfor de pågældende medarbejdere. Det er væsentligt at være opmærksom på, at reglerne kun finder anvendelse på jobklausuler, der indgås efter lovens eventuelle ikrafttræden. Det betyder, at der ikke er pligt til at oplyse medarbejderne om allerede indgåede jobklausuler. Lovforslaget er i lighed med det tidligere lovforslag blevet kritiseret massivt i flere af de indkomne høringssvar. Beskæftigelsesministeriet har meldt ud, at beskæftigelsesministeren vil se på de indkomne høringssvar og herefter tage stilling til, om forslaget skal ændres. Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Finn Schwarz eller advokatfuldmægtig Jonas Enkegaard SIDE 10 CORPORATE NEWSLETTER/NYT lovforslag OM JOBKLAUSULER SIDE 11 CORPORATE NEWSLETTER/NYT lovforslag OM JOBKLAUSULER

7 Lise Lotte Hjerrild Ivan Vijay Thygesen Skal der udarbejdes prospekt? Et prospekt er udstederens informations-/salgsmateriale, som i visse tilfælde skal udarbejdes i forbindelse med et udbud af værdipapirer, men der er ofte fortolkningstvivl om, hvornår et prospekt skal udarbejdes. Denne artikel er inspireret af en konkret sag, hvorunder pligten til at udarbejde prospekt blev diskuteret indgående. Artiklen er derfor ikke en udtømmende gennemgang af prospektreglerne, men berører de forhold, som den konkrete sag gav anledning til. Ifølge værdipapirhandelsloven skal der som udgangspunkt udarbejdes et prospekt, hvis der optages værdipapirer til handel på et reguleret marked eller foretages offentligt udbud af værdipapirer til en værdi af mere end EUR Prospektbekendtgørelsen indeholder nærmere regler om prospektpligt for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over EUR Den lille prospektbekendtgørelse indeholder regler om prospektpligt ved offentligt udbud af værdipapirer mellem EUR og EUR Prospektbekendtgørelsen vedrører udbud iværksat af danske udbydere/udstedere, uanset hvor udbuddet skal finde sted. Den lille prospektbekendtgørelse finder imidlertid kun anvendelse på udbud, som alene er rettet mod investorer i Danmark. Hvis et udbud mellem EUR og EUR ikke er rettet mod investorer i Danmark, afgøres en eventuel prospektpligt efter reglerne i det land, hvor udbuddet finder sted. Den konkrete sag I den konkrete sag påtænktes en kapitalforhøjelse i et dansk aktieselskab. Selskabet var optaget til handel på First North i Danmark, som er en alternativ markedsplads for primært mindre og mellemstore selskaber. Den påtænkte kapitalforhøjelse skulle alene tegnes af to engelske statsborgere bosat i England, der også var aktionærer i et engelsk selskab. Det danske selskab havde indenfor de seneste 12 måneder foretaget aktieemissioner, som samlet oversteg EUR , og havde endvidere udarbejdet et prospekt mindre end 12 måneder før den påtænkte kapitalforhøjelse. Reguleret marked Ved vurderingen, om der skulle udarbejdes et prospekt, måtte det først fastslås, om First North er et reguleret marked i værdipapirhandelslovens forstand, da der herefter som udgangspunkt vil være krav om udarbejdelse af et prospekt. Begrebet reguleret marked er defineret i værdipapirhandelsloven og omfatter de typer af markedspladser, som i Danmark kendes som Københavns Fondsbørs og Dansk AMP. En alternativ markedsplads er således ikke et reguleret marked. Selskabets udbud af aktier på First North var derfor ikke på dette grundlag omfattet af et krav om udarbejdelse af prospekt. Offentligt udbud af værdipapirer over EUR og EUR Det følger af prospektdirektivet, at der som udgangspunkt skal udarbejdes et prospekt ved offentligt udbud af værdipapirer over EUR , mens det er op til det enkelte medlemsland, om det også vil fastsætte regler for offentligt udbud af værdipapirer mellem EUR og EUR Danmark har udnyttet denne mulighed til at fastsætte regler om prospektpligt ved offentligt udbud over EUR Reglerne fremgår af den lille prospektbekendtgørelse. Hvad der skal forstås ved et offentligt udbud er defineret i værdipapirhandelsloven. Det afgørende er, om udbyderen foretager sig noget aktivt i modsætning til, hvis en potentiel investor selv henvender sig til udbyderen, uden at udbyderen har foretaget sig noget i relation til investoren. I den foreliggende sag var der tale om et offentligt udbud, da det danske selskab som led i forhandlingerne om køb af aktierne i det engelske selskab tilbød aktier som delvist vederlag. Hvorvidt der er tale om et udbud mellem EUR og EUR eller over EUR skal beregnes over en periode på 12 måneder. Selskabet havde i den konkrete sag udbudt aktier indenfor de seneste 12 måneder til en samlet værdi af mere end EUR Det kan diskuteres, om beregningen af størrelsen af et udbud altid skal ske 12 måneder tilbage i tid eller blot fra det senest udarbejdede prospekt, hvis dette er udarbejdet mindre end 12 måneder før det konkrete udbud af værdipapirer. I den konkrete sag var dette dog uden betydning, da der også efter det seneste prospekt var udbudt aktier for mere end EUR Der skulle derfor som udgangspunkt udarbejdes et prospekt i denne sag. Prospektbekendtgørelsen Prospektbekendtgørelsen indeholder imidlertid undtagelser til prospektpligten. Prospektbekendtgørelsen undtager fra prospektkravet udbud af værdipapirer, der ikke søges optaget til handel på et reguleret marked, og som er rettet mod færre end 100 fysiske eller juridiske personer pr. land indenfor EU eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. England er som bekendt medlem af EU, og da der var tale om en rettet emission mod to englændere i England af aktier, der ikke søgtes optaget til handel, fandt denne undtagelse anvendelse. Der var således ikke krav om udarbejdelse af prospekt ved den påtænkte aktieemission. Prospektbekendtgørelsen undtager ligeledes fra prospektkravet udbud af værdipapirer, der er rettet til investorer, som erhverver værdipapirer for i alt mindst EUR pr. investor for hvert særskilt udbud. Da de to englændere hver skulle erhverve aktier for mere end EUR , var der heller ikke efter denne bestemmelse krav om udarbejdelse af prospekt. Efterfølgende salg Investorerne i en sag som denne må dog fremadrettet være opmærksomme på, at hvis de videresælger aktier, der er erhvervet ved en aktieemission, som har været omfattet af en af undtagelserne til kravet om prospekt, vil videresalget blive anset som et nyt særskilt udbud. Det skal således for disse aktier igen vurderes, om der skal udarbejdes prospekt, hvis investorerne efterfølgende ønsker at videresælge de erhvervede aktier. Manglende overholdelse Manglende overholdelse af reglerne om prospekter i værdipapirhandelsloven, prospektbekendtgørelsen og den lille prospektbekendtgørelse er strafsanktionerede. Privatretligt er det dog op til investor at forfølge sagen, hvis denne eksempelvis ønsker at få en aktietegning erklæret ugyldig. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Lise Lotte Hjerrild eller advokatfuldmægtig Ivan Vijay Thygesen SIDE 12 CORPORATE NEWSLETTER/SKAL DER UDARBEJDES PROSPEKT? SIDE 13 CORPORATE NEWSLETTER/SKAL DER UDARBEJDES PROSPEKT?

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a.

En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a. A d vokat (H), professor, dr. jur. ERIK WERLAUFF 1. En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a. Kræver ingen tiltag hos den enkelte fond, men skal haves i erindring ved stiftelse

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere