Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler"

Transkript

1 JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne i Tilbudsbekendtgørelsen bør kendes af både målselskaber og tilbudsgivere Skal der udarbejdes prospekt? Nyt lovforslag om jobklausuler Ny EF-dom om selskabers muligheder for at benytte overtagelsesværn lovgivningsbestemte overtagelsesværn i strid med kapitalens frie bevægelighed Ny vejledning om incitamentsprogrammer Komitéen for god selskabsledelse udgiver vejledning, der hjælper virksomhederne igennem de nye regler for incitamentsaflønning

2 Nicolai Horten Afdelingsleder Indholdsfortegnelse Side 4. Corporate fokus: ulovlige aktionærlån Side 6. Ændrede kompetencer for Sø- og Handelsretten Med de nye regler øges behovet for at overveje andet værneting end Sø- og Handelsretten ved aftaleindgåelse. Side 8. Regler for overtagelsestilbud Tilbudsbekendtgørelsen er ændret på en række vigtige områder. Både målselskaber og tilbudsgivere bør kende de nye regler. Side 10. Nyt lovforslag om jobklausuler Beskæftigelsesministeren vil begrænse virksomhedernes anvendelse af jobklausuler. Bliver forslaget vedtaget, får det betydning for en bred vifte af arbejdsgivere. Leder Med denne udgave af Corporate Newsletter introducerer vi det endelige design af bladet. I denne udgave har vi valgt at bringe flere artikler, som særligt henvender sig til de af vores klienter, der er optaget på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads, men du finder også mange andre spændende artikler, herunder artiklen om de nye ændringer i markedsføringsretten og det nye lovforslag om jobklausuler. Læserundersøgelse I sidste udgave gennemførte vi en læserundersøgelse for at få værdifuld viden om, hvad vores læsere mener om Hortens nyhedsbrev til erhvervslivets virksomheder. Formålet med læserundersøgelsen var at hente inspiration til, hvordan vi kan gøre Corporate Newsletter til et endnu bedre nyhedsbrev, der bidrager til at dække virksomhedernes behov for opdateret juridisk faglig information. Vi takker alle, der har deltaget i undersøgelsen. Det betyder meget for os at producere et fagligt nyhedsbrev, der opfylder vores læseres behov for viden og opdateringer på de områder, der berører dansk erhvervsliv. Derfor er vi glade for at høre din mening. Resultaterne af undersøgelsen vil løbende blive anvendt til at gøre Corporate Newsletter til et endnu bedre juridisk nyhedsbrev. Blandt læserundersøgelsens deltagere har vi trukket lod om tre flasker champagne. Vinderen blev Steffen Stæhr, Fondsmæglerselskabet af 2004 A/S. Nicolai Horten, leder af corporateafdelingen Side 12. Skal der udarbejdes prospekt? Eksempel fra en konkret sag vedrørende kapitalforhøjelse i et dansk aktieselskab. Side 14. Ny EF-dom om selskabers muligheder for at benytte overtagelsesværn Lovgivningsbestemte overtagelsesværn i strid med kapitalens frie bevægelighed. Side 16. Nyt fra markedsføringsretten Side 18. Ændrede regler for fusion og spaltning Ændringsforslag til aktieselskabsloven vil gøre vurderingsmandsudtalelsen valgfri for nationale fusioner og spaltninger. Side 20. Ny vejledning om incitamentsprogrammer Komitéen for god Selskabsledelse udgiver vejledning, der hjælper virksomhederne igennem de nye regler for incitamentsaflønning. Corporate Newsletter udgives af: Advokataktieselskabet Horten CVR nr: Ved Stranden København K Tlf.: Fax: Mail: Web: Ansvarshavende redaktør: Søren Hornbæk Svendsen, Enhver gengivelse, mangfoldiggørelse eller kopiering af indhold fra denne publikation er betinget af forudgående skriftlig tilladelse fra udgiver og/eller andre rettighedshavere. Indholdet i dette nyhedsbrev kan ikke sidestilles eller erstattes med juridisk rådgivning. Horten er ikke ansvarlig for ukorrekte eller ufuldstændige tekster og figurer. Corporate Newsletter Horten produceres af Up-Site. Redaktionen af dette nummer er afsluttet den 14. februar ISSN Side 22. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksisændring vedrørende efterstiftelse Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ændrer sin fortolkning af efterstiftelsesreglens udstrækning. Fremover gælder den kun for erhvervelser direkte fra stiftere og aktionærer. Side 24. Korte nyheder på skatteområder Side 26. Principielle afgørelser fra Finanstilsynet og Erhvervsankenævnet SIDE 02 CORPORATE NEWSLETTER/LEDER SIDE 03 CORPORATE NEWSLETTER/INDHOLDSFORTEGNELSE

3 Jacob Kornerup Peter Skau-Andersen Advokat CORPORATE FOKUS Corporate Fokus er en artikelserie, der sætter fokus på praktiske selskabsretlige problemstillinger, som vores klienter møder i hverdagen. I dette nummer lægger vi ud med ulovlige aktionærlån. God fornøjelse! Ulovlige aktionærlån Selskabslovgivningen indeholder forbud mod såkaldte aktionærlån. Reglerne giver i praksis ofte anledning til vanskeligheder for især mindre og mellemstore selskaber, som ikke altid er opmærksomme på reglerne. Forbudets rækkevidde Selskabslovgivningens forbud mod ulovlige aktionærlån er båret af hensynet til en intakt selskabskapital. Da aktionærer/anpartshavere ikke hæfter personligt for selskabets gæld, er det væsentligt at sikre, at selskabskapitalen bevarer sin reelle værdi. Aktieselskabslovens a og anpartsselskabslovens bestemmer, at et selskab ikke må yde lån til eller stille sikkerhed for aktionærer/anpartshavere, ledelsesmedlemmer i selskabet eller et moderselskab til dette. Modsætningsvist kan sådanne lån og sikkerheder uden problemer gives til fordel for den omfattede personkreds i datter- og søsterselskaber samt til fordel for datter- og søsterselskabet selv, så længe modtageren ikke ejer aktier/anparter i det givende selskab. Bortset fra lån til brug er alle former for lån og sikkerhedsstillelse omfattet af reglerne. Selskabets erhvervelse af en fordring mod en aktionær er selvsagt ligeledes omfattet af forbudet. Det afgørende tidspunkt for bedømmelsen er tidspunktet for lånet/ sikkerhedsstillelsen, hvorfor forholdet ikke bliver lovligt, selvom aktionæren efterfølgende afhænder sine aktier/anparter. Der gælder dog visse undtagelser til forbudet. Således kan et selskab yde lån til eller stille sikkerhed for sit moderselskab, hvis moderselskabet er hjemmehørende i et EU-/EØS-land. Herudover kan selskabet i et vist omfang yde lån eller stille sikkerhed i forbindelse med erhvervelse af aktier til eller fra medarbejdere, eller såfremt dispositionen er en sædvanlig forretningsmæssig disposition som led i den daglige drift og på markedsmæssige vilkår. Dette ses for eksempel, hvor en direktør køber en fast ejendom af selskabet til markedspris, og handlen blandt andet berigtiges ved sælgerpantebrev. Den omfattede personkreds Aktionærer/anpartshavere bortset fra moderselskabet i selskabet er omfattet af forbudet uanset størrelsen af aktieposten, og uanset om aktieposten er placeret i et selskab eller hos en fysisk person. Personer involveret i ledelsen af selskabet eller dettes moderselskab, dvs. registrerede direktører, bestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter, er ligeledes omfattet. Det er i denne sammenhæng uden betydning, hvorvidt selskabet er bekendt med sin aktionærstatus eller ej. Herudover må et aktie-/anpartsselskab ikke yde lån til eller stille sikkerhed for den, der er knyttet til en person, som er omfattet af den nævnte personkreds ved ægteskab eller ved slægtskab i ret op eller nedstigende linie, eller som på anden måde står den pågældende særligt nær. Konsekvensen Ved revisors udarbejdelse af årsrapporten er han pligtig at bemærke, hvis der findes ulovlige aktionærlån i selskabet. I praksis har især små og mellemstore selskaber ofte overset, at det ikke er nok, at et lån er sket på markedsvilkår; dispositionen skal ligeledes være et sædvanligt led i virksomhedens drift og have en forretningsmæssig begrundelse. Andre ulovlige aktionærlån opstår som følge af, at for eksempel en eneaktionær/eneanpartshaver ikke er opmærksom på at holde sin og selskabets formue tilstrækkeligt adskilt. Ulovlige aktionærlån skal tilbagebetales med morarenter, og sikkerhedsstillelse skal tilbageleveres, medmindre medkontrahenten var i god tro. Såfremt lån eller sikkerhed ikke kan tilbageføres, hæfter de, der har truffet eller opretholdt beslutningen personligt, ligesom de ansvarlige risikerer at blive pålagt en bøde på 5 % af hovedstolen. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Jacob Kornerup eller advokat Peter Skau-Andersen SIDE 04 CORPORATE NEWSLETTER/CORPORATE FOKUS SIDE 05 CORPORATE NEWSLETTER/CORPORATE FOKUS

4 Torsten Hoffmeyer Louise Borch Ændrede for Sø- og kompetenceregler Handelsretten Domstolsreformen af sidste år indebar en indskrænkning af Sø- og Handelsrettens kompetence til at behandle almindelige erhvervssager 1. Der bør ved aftaleindgåelse derfor være fokus på et eventuelt behov for at træffe et alternativt værnetingsvalg. Artiklen beskriver mulighederne herfor. For mange vil det ved kontraktindgåelse måske være en vane at inkludere et værnetingsvilkår i aftalen om Sø- og Handelsretten som det valgte organ til brug for tilfælde, hvor en opstået tvist ikke kan løses mindeligt. Qua sin repræsentation af sagkyndig bistand i dommerpanelet har Sø- og Handelsretten nemlig hidtil været et ofte foretrukket forum for tvisteløsning i sager mellem erhvervsdrivende. Kontraktparter skal imidlertid være opmærksomme på, at vilkår om Søog Handelsretten som aftalt værneting i dag risikerer at blive tilsidesat ved sagsanlæg, hvorved parterne stilles, som om ingen værnetingsaftale var indgået. Valget af tvisteløsningsorgan vil i denne situation således falde tilbage på dansk rets deklaratoriske regler, hvilket parterne netop ville undgå ved at træffe specifik værnetingsaftale, idet de deklaratoriske regler ikke nødvendigvis fører til det for parterne ønskede resultat. Med domstolsreformen sidste år indførtes nemlig blandt andet nye kompetenceregler for Sø- og Handelsretten, som indebar en indskrænkning af Sø- og Handelsrettens kompetence til at behandle mange almindelige erhvervssager, som det har været muligt tidligere. Med virkning for sager, der blev anlagt 1. januar 2007 og herefter, er Søog Handelsrettens kompetence indskrænket til følgende sager: - Alle sager, der vedrører EF-varemærker eller EF-designs, disse kan i dag kun behandles af Sø- og Handelsretten - Internationale sager, der vedrører parter med domicil i hver sit land, og sager, hvor sagsgenstanden er international, samt sager, hvor indsigt og fagkundskab i internationale erhvervsforhold har væsentlig betydning - Sager, hvor Forbrugerombudsmanden er part - Visse immaterialretlige sager, herunder sager, hvor varemærkeloven, patentloven og konkurrenceloven har væsentlig betydning. Disse sager kan i dag behandles af Sø- og Handelsretten, medmindre parterne har truffet modstridende aftale. Endelig kan Sø- og Handelsretten i dag behandle sager, der enten er af principiel karakter, hvorunder primært hører sager, der vedrører spørgsmål om fortolkning af lov, eller sager, der i øvrigt mest hensigtsmæssigt bør behandles sammen med en anden for Sø- og Handelsretten verserende sag. Disse sager kan i dag ikke anlægges ved Sø- og Handelsretten, men den kan ved anmodning fra en af sagens parter henvises af den pågældende byret. Almindelige erhvervsretlige sager udover de ovenfor nævnte er således i dag afskåret fra at blive behandlet ved Sø- og Handelsretten. Parter, som ikke ønsker at forlade sig på dansk rets deklaratoriske regler, vil derfor skulle træffe et andet værnetingsvalg. Mulighederne er byretterne, i visse tilfælde de øvrige landsretter, voldgift samt alternative tvisteløsningsveje som mediation og mægling. I valget mellem disse, bør parterne blandt andet være opmærksomme på den nye adgang til at aftale ankeafkald i almindelige domstolssager. Denne nye regel er et brud på dansk retsplejes toinstansprincip, men muliggør, at domstolsbehandling i denne henseende kan foregå på vilkår som i voldgift. Mellem erhvervsdrivende kan ankeafkald aftales på forhånd, mens i tvister, hvor en forbruger er involveret, kan ankeafkald ikke aftales, før tvisten er opstået. Indgåelse af aftale om ankeafkald kræver under alle omstændigheder, at der er tale om en sag, der vedrører et bestemt retsforhold, samt at aftalen gøres gensidig. Herudover bør parterne være opmærksomme på den ligeledes nye regel, der giver adgang til, at der i byretssager i visse tilfælde kan deltage op til tre dommere, hvormed dommersammensætningen antalmæssigt bringes på højde med landsretterne. De omtalte nye regler indebærer således en yderligere nuancering af de oprindelige forskelle på behandling af sager i de forskellige tvisteløsningsorganer og understreger det anbefalelsesværdige i altid at foretage en nøje afvejning af behov for derved at kunne indgå den værnetingsaftale, der passer parterne i den konkrete situation. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Torsten Hoffmeyer eller advokatfuldmægtig Louise Borch 1 læs om domstolsreformen i sin helhed i Corporate Newsletter Q1/2007 SIDE 06 CORPORATE NEWSLETTER/ÆNDREDE KOMPETENCEREGLER FOR SØ- OG HANDELSRETTEN SIDE 07 CORPORATE NEWSLETTER/ÆNDREDE KOMPETENCEREGLER FOR SØ- OG HANDELSRETTEN

5 Lise Lotte Hjerrild Louise Krath Regler for overtagelsestilbud Reglerne for overtagelsestilbud af selskaber, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads, findes i den såkaldte tilbudsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen blev i 2007 ændret på en række vigtige områder, som både målselskaber og tilbudsgivere bør kende omfanget af. Denne artikel indeholder en overordnet gennemgang af de ændrede regler. Forbud mod bonus og lignende ydelser I juni 2007 indførtes en bestemmelse i tilbudsbekendtgørelsen ( 11), hvorefter indgåelse eller ændring af aftaler om bonus eller lignende ydelser til målselskabets bestyrelse og direktion i forbindelse med overtagelsestilbud er forbudt. Formålet med forbudet er at sikre, at der i overtagelsessituationer ikke kan rejses tvivl om målselskabets ledelses loyalitet overfor de eksisterende aktionærer, herunder særligt de ikke-professionelle investorer. Med forbudet er det således ikke længere muligt i forbindelse med et overtagelsestilbud at indgå eller ændre forskellige former for bonus. Det gælder for eksempel bonus for en succesfuld gennemførelse af overtagelsen, og/eller bonus for, at ledelsen bliver siddende i en vis periode efter overtagelsen. Forbudet løber fra det tidspunkt, hvor tilbudsgiver indleder forhandlinger med målselskabet, og indtil forhandlingerne enten afbrydes eller overtagelse gennemføres. Bemærkelsesværdigt gælder forbudet ikke under eventuelle indledende drøftelser, hvilket naturligt åbner for fortolkning af, hvornår tilbudsgivers henvendelse er så konkret, at kontakten mellem parterne må karakteriseres som forhandlinger. Forbudet er absolut i denne periode og gælder således enhver aftale eller ændring af en eksisterende aftale, som indgås med ledelsen, uanset om denne er foranlediget direkte af tilbudsgiveren. Forbudet er dog ikke til hinder for, at en tilbudsgiver i den omtalte periode tilkendegiver et ønske om, at den siddende ledelse fortsætter efter gennemførelsen af overtagelsestilbudet. En sådan tilkendegivelse må dog gives med varsomhed, idet tilbudsgiver derved befinder sig i et grænseområde. Aftaler om bonus eller lignende ydelser, som er indgået med målselskabets ledelse på et tidligere tidspunkt, for eksempel ved indgåelse af en direktørkontrakt, er gyldige. Sådanne aftaler skal blot være i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer, som er vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside, jf. i det hele artiklen om incitamentsaflønning i dette nyhedsbrev. Udbetaling af selskabets midler Samtidig med indførelsen af forbud mod bonus og lignende ydelser i tilbudsbekendtgørelsen indsattes en bestemmelse ( 12) om, at der ikke må ske udbetaling af målselskabets midler i de første 12 måneder efter gennemførelsen af et overtagelsestilbud, med mindre udbetalingens karakter og størrelse er oplyst i tilbudsdokumentet. Hvis udbetalingen ikke er tilstrækkeligt oplyst i tilbudsdokumentet, er eneste mulighed for at foretage udbetaling af målselskabets midler i den nævnte periode, at udbetalingen sker på baggrund af særlige konkrete omstændigheder, der forbedrer selskabets finansielle situation, og som ikke var påregnelige for tilbudsgiveren ved udarbejdelsen af tilbudsdokumentet. Denne undtagelse må dog antages at blive ganske snævert fortolket i praksis. Offentliggørelse af meddelelse og dokumenter I november 2007 ændredes offentliggørelsesmetoden for meddelelser og dokumenter, som knytter sig til overtagelsestilbud. Ændringen flytter selve offentliggørelseshandlingen fra det regulerede marked til tilbudsgiver. Med ændringen skal meddelelser og dokumenter offentliggøres af tilbudsgiver og/eller målselskabets bestyrelse via elektroniske medier på en måde, så meddelelserne og dokumenterne når ud til offentligheden i de lande, hvor målselskabets aktier er optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads. Senest samtidig med offentliggørelsen skal tilbudsgiver sende en meddelelse til det regulerede marked/den alternative markedsplads, hvor aktierne er optaget til handel. Det regulerede marked/den alternative markedsplads har ikke pligt til at offentliggøre modtagne meddelelser. Til gengæld vil oplysningerne være tilgængelige på Finanstilsynets hjemmeside. Det er værd at bemærke, at det ikke længere er et krav, at meddelelserne indrykkes i et landsdækkende dagblad, idet det forudsættes, at de fleste investorer har adgang til elektroniske medier. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Lise Lotte Hjerrild eller advokatfuldmægtig Louise Krath SIDE 08 CORPORATE NEWSLETTER/REGLER FOR OVERTAGELSESTILBUD SIDE 09 CORPORATE NEWSLETTER/REGLER FOR OVERTAGELSESTILBUD

6 Finn Schwarz Jonas Enkegaard Nyt lovforslag om jobklausuler Beskæftigelsesministeren har offentliggjort et nyt lovforslag om jobklausuler efter, at han i efteråret 2007 trak et lovforslag på området tilbage efter massiv kritik fra de faglige organisationer. Artiklen indeholder en gennemgang af det nye lovforslag, som, hvis det bliver vedtaget, vil få stor betydning for en bred vifte af arbejdsgivere. Formålet med lovforslaget er at begrænse virksomhedernes brug af jobklausuler, der indskrænker lønmodtagere i at få ansættelse i en anden virksomhed efter deres fratræden. Lovforslaget indebærer, at lønmodtagere ikke bare skal informeres, hvis de er underlagt en jobklausul, de skal også give skriftligt samtykke og kompenseres økonomisk. Behovet for regulering af jobklausulerne skal ses i sammenhæng med den debat, der har været i medierne efter, at henholdsvis Sø- og Handelsretten og Arbejdsretten har haft lejlighed til at tage stilling til gyldigheden af jobklausuler indgået mellem to virksomheder. I en dom fra juli 2006 accepterede Sø- og Handelsretten gyldigheden af en aftale mellem to virksomheder om ikke at ansætte hinandens medarbejdere. I en efterfølgende afgørelse fra september 2007 fandt Arbejdsretten, at jobklausuler på vikarområdet var i strid med Hovedaftalen mellem DA og LO. Dommen fra Sø- og Handelsretten gav anledning til en omfattende mediedækning. Beskæftigelsesministeren fremsatte på baggrund heraf et forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler. Efter massiv kritik fra de faglige organisationer valgte beskæftigelsesministeren i efteråret 2007 at trække lovforslaget tilbage. Det nye lovforslag er ændret betydeligt i forhold til det oprindelige lovforslag. Af samme grund er titlen på det nye lovforslag også ændret til lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler. Indholdet af reglerne Lovforslagets definition af jobklausuler omfatter i realiteten to slags aftaler. Lovforslaget omfatter aftaler, som en virksomhed indgår med en anden virksomhed om, at virksomhederne gensidigt afholder sig fra at ansætte hinandens medarbejdere. Herudover omfatter lovforslaget de såkaldte medarbejderklausuler, der typisk går ud på, at en medarbejder i en nærmere aftalt periode efter ansættelsesforholdets ophør ikke må ansætte eller medvirke til at ansætte den tidligere arbejdsgivers øvrige medarbejdere. I henhold til lovforslaget kan jobklausuler som udgangspunkt kun gøres gældende, hvis der indgås en skriftlig aftale med den berørte lønmodtager. Aftalen skal indeholde oplysninger om, hvorledes lønmodtagerens jobmuligheder begrænses af klausulen. Herudover skal det fremgå af aftalen, at lønmodtageren har ret til kompensation - som skal udgøre mindst 50 % af lønmodtagerens løn på fratrædelsestidspunktet - så længe klausulen opretholdes. Der lægges i lovforslaget op til, at reglerne skal gælde for alle løn- modtagere og være et supplement til reglerne om konkurrence- og kundeklausuler i funktionærloven. Anden indtægt kan modregnes i kompensationen for jobklausulen, og kompensationen bortfalder, hvis lønmodtageren i forvejen modtager kompensation i henhold til funktionærlovens regler om konkurrence- og kundeklausuler. Loven skal som udgangspunkt ikke gælde for vikarbureauer eller for aftaler, der indgås i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Det sidste indebærer, at virksomheder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse kan indgå jobklausuler uden at opfylde kravene i loven. Hvis forhandlingerne om salg af en virksomhed ikke fører til en endelig salgsaftale, kan jobklausulen opretholdes i seks måneder efter, at forhandlingerne er afbrudt. Resulterer forhandlingerne i en virksomhedsoverdragelse, kan jobklausulen opretholdes i op til seks måneder efter virksomhedsoverdragelsen. Konsekvensen af manglende overholdelse af bestemmelserne i lovforslaget er, at en virksomhed ikke kan gøre jobklausulen gældende i forhold til den pågældende lønmodtager. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2008 og finder anvendelse på jobklausuler, der indgås efter denne dato. Kommentarer Bliver lovforslaget vedtaget i sin nuværende form, vil det blandt andet medføre: - at virksomheden skal udfærdige en skriftlig aftale med hver enkelt medarbejder, hvis jobklausul er aftalt, - at aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejderen skal opdateres løbende og indeholde oplysninger om alle de jobklausuler, der måtte være indgået mellem arbejdsgiveren og en anden virksomhed, der er omfattet af aftalen, - at virksomheden skal betale medarbejderen kompensation for, at aftalen er gyldig, og - at jobklausuler, som medarbejdere ikke er blevet behørigt informeret om, ikke kan gøres gældende overfor de pågældende medarbejdere. Det er væsentligt at være opmærksom på, at reglerne kun finder anvendelse på jobklausuler, der indgås efter lovens eventuelle ikrafttræden. Det betyder, at der ikke er pligt til at oplyse medarbejderne om allerede indgåede jobklausuler. Lovforslaget er i lighed med det tidligere lovforslag blevet kritiseret massivt i flere af de indkomne høringssvar. Beskæftigelsesministeriet har meldt ud, at beskæftigelsesministeren vil se på de indkomne høringssvar og herefter tage stilling til, om forslaget skal ændres. Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Finn Schwarz eller advokatfuldmægtig Jonas Enkegaard SIDE 10 CORPORATE NEWSLETTER/NYT lovforslag OM JOBKLAUSULER SIDE 11 CORPORATE NEWSLETTER/NYT lovforslag OM JOBKLAUSULER

7 Lise Lotte Hjerrild Ivan Vijay Thygesen Skal der udarbejdes prospekt? Et prospekt er udstederens informations-/salgsmateriale, som i visse tilfælde skal udarbejdes i forbindelse med et udbud af værdipapirer, men der er ofte fortolkningstvivl om, hvornår et prospekt skal udarbejdes. Denne artikel er inspireret af en konkret sag, hvorunder pligten til at udarbejde prospekt blev diskuteret indgående. Artiklen er derfor ikke en udtømmende gennemgang af prospektreglerne, men berører de forhold, som den konkrete sag gav anledning til. Ifølge værdipapirhandelsloven skal der som udgangspunkt udarbejdes et prospekt, hvis der optages værdipapirer til handel på et reguleret marked eller foretages offentligt udbud af værdipapirer til en værdi af mere end EUR Prospektbekendtgørelsen indeholder nærmere regler om prospektpligt for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over EUR Den lille prospektbekendtgørelse indeholder regler om prospektpligt ved offentligt udbud af værdipapirer mellem EUR og EUR Prospektbekendtgørelsen vedrører udbud iværksat af danske udbydere/udstedere, uanset hvor udbuddet skal finde sted. Den lille prospektbekendtgørelse finder imidlertid kun anvendelse på udbud, som alene er rettet mod investorer i Danmark. Hvis et udbud mellem EUR og EUR ikke er rettet mod investorer i Danmark, afgøres en eventuel prospektpligt efter reglerne i det land, hvor udbuddet finder sted. Den konkrete sag I den konkrete sag påtænktes en kapitalforhøjelse i et dansk aktieselskab. Selskabet var optaget til handel på First North i Danmark, som er en alternativ markedsplads for primært mindre og mellemstore selskaber. Den påtænkte kapitalforhøjelse skulle alene tegnes af to engelske statsborgere bosat i England, der også var aktionærer i et engelsk selskab. Det danske selskab havde indenfor de seneste 12 måneder foretaget aktieemissioner, som samlet oversteg EUR , og havde endvidere udarbejdet et prospekt mindre end 12 måneder før den påtænkte kapitalforhøjelse. Reguleret marked Ved vurderingen, om der skulle udarbejdes et prospekt, måtte det først fastslås, om First North er et reguleret marked i værdipapirhandelslovens forstand, da der herefter som udgangspunkt vil være krav om udarbejdelse af et prospekt. Begrebet reguleret marked er defineret i værdipapirhandelsloven og omfatter de typer af markedspladser, som i Danmark kendes som Københavns Fondsbørs og Dansk AMP. En alternativ markedsplads er således ikke et reguleret marked. Selskabets udbud af aktier på First North var derfor ikke på dette grundlag omfattet af et krav om udarbejdelse af prospekt. Offentligt udbud af værdipapirer over EUR og EUR Det følger af prospektdirektivet, at der som udgangspunkt skal udarbejdes et prospekt ved offentligt udbud af værdipapirer over EUR , mens det er op til det enkelte medlemsland, om det også vil fastsætte regler for offentligt udbud af værdipapirer mellem EUR og EUR Danmark har udnyttet denne mulighed til at fastsætte regler om prospektpligt ved offentligt udbud over EUR Reglerne fremgår af den lille prospektbekendtgørelse. Hvad der skal forstås ved et offentligt udbud er defineret i værdipapirhandelsloven. Det afgørende er, om udbyderen foretager sig noget aktivt i modsætning til, hvis en potentiel investor selv henvender sig til udbyderen, uden at udbyderen har foretaget sig noget i relation til investoren. I den foreliggende sag var der tale om et offentligt udbud, da det danske selskab som led i forhandlingerne om køb af aktierne i det engelske selskab tilbød aktier som delvist vederlag. Hvorvidt der er tale om et udbud mellem EUR og EUR eller over EUR skal beregnes over en periode på 12 måneder. Selskabet havde i den konkrete sag udbudt aktier indenfor de seneste 12 måneder til en samlet værdi af mere end EUR Det kan diskuteres, om beregningen af størrelsen af et udbud altid skal ske 12 måneder tilbage i tid eller blot fra det senest udarbejdede prospekt, hvis dette er udarbejdet mindre end 12 måneder før det konkrete udbud af værdipapirer. I den konkrete sag var dette dog uden betydning, da der også efter det seneste prospekt var udbudt aktier for mere end EUR Der skulle derfor som udgangspunkt udarbejdes et prospekt i denne sag. Prospektbekendtgørelsen Prospektbekendtgørelsen indeholder imidlertid undtagelser til prospektpligten. Prospektbekendtgørelsen undtager fra prospektkravet udbud af værdipapirer, der ikke søges optaget til handel på et reguleret marked, og som er rettet mod færre end 100 fysiske eller juridiske personer pr. land indenfor EU eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. England er som bekendt medlem af EU, og da der var tale om en rettet emission mod to englændere i England af aktier, der ikke søgtes optaget til handel, fandt denne undtagelse anvendelse. Der var således ikke krav om udarbejdelse af prospekt ved den påtænkte aktieemission. Prospektbekendtgørelsen undtager ligeledes fra prospektkravet udbud af værdipapirer, der er rettet til investorer, som erhverver værdipapirer for i alt mindst EUR pr. investor for hvert særskilt udbud. Da de to englændere hver skulle erhverve aktier for mere end EUR , var der heller ikke efter denne bestemmelse krav om udarbejdelse af prospekt. Efterfølgende salg Investorerne i en sag som denne må dog fremadrettet være opmærksomme på, at hvis de videresælger aktier, der er erhvervet ved en aktieemission, som har været omfattet af en af undtagelserne til kravet om prospekt, vil videresalget blive anset som et nyt særskilt udbud. Det skal således for disse aktier igen vurderes, om der skal udarbejdes prospekt, hvis investorerne efterfølgende ønsker at videresælge de erhvervede aktier. Manglende overholdelse Manglende overholdelse af reglerne om prospekter i værdipapirhandelsloven, prospektbekendtgørelsen og den lille prospektbekendtgørelse er strafsanktionerede. Privatretligt er det dog op til investor at forfølge sagen, hvis denne eksempelvis ønsker at få en aktietegning erklæret ugyldig. Har du spørgsmål til artiklen, er du velkommen til at kontakte advokat Lise Lotte Hjerrild eller advokatfuldmægtig Ivan Vijay Thygesen SIDE 12 CORPORATE NEWSLETTER/SKAL DER UDARBEJDES PROSPEKT? SIDE 13 CORPORATE NEWSLETTER/SKAL DER UDARBEJDES PROSPEKT?

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde

Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde Forslag til ny regulering for erhvervsdrivende fonde Af Ebbe Hørling Nielsen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Ebbe Hørling Nielsen Telefon:

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner og spaltninger

Grænseoverskridende fusioner og spaltninger Grænseoverskridende fusioner og spaltninger En mini-guide til medarbejderes medbestemmelse Udarbejdet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold: 1. Indledning... 3 1.1. Guidens formål og opbygning....

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E Sø- og Handelsrettens skifteafdeling tilsidesatte ved dom af 21. juni 2012 et håndpant, der var stillet af et ejendomsselskab

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0033336) Ikke grundlag

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere